Årsskrift/ Annual report 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift/ Annual report 2009"

Transkript

1 Årsskrift/ Annual report 2009

2 INDLEDNING/INTRODUCTION Beslutninger skaber fremtiden/ Decisions shape the future I løbet af de seneste 12 måneder har vi stået over for store ændringer både internt i Lauritzen Fonden og i samfundet som helhed. Internt har vi skiftet navn fra JL-Fondet til Lauritzen Fonden, og samtidigt har vi samlet vores, indtil videre, mindre investeringer i LF Investment. Nu er der således en klarere linje fra de operative virksomheder i Lauritzen Gruppen til Fonden. In the course of the last 12 months, we ve faced significant changes both within the Lauritzen Foundation and in society as a whole. Internally, we ve changed our name from JL-Fondet to the Lauritzen Foundation, and at the same time we ve gathered our so far relatively few investments in LF Investment, our venture capital arm. So now there s a clearer line from the operative enterprises in the Lauritzen Group to the Foundation. Virksomhederne har også været igennem forandringer i det forløbne år. J. Lauritzen A/S og DFDS A/S har begge, ligesom resten af verden, oplevet en af de største kriser i mands minde, en krise som betød drastiske ændringer på meget kort tid, og som krævede hurtig og resolut handling. Både DFDS og JL var dog på forkant med situationen, da begge var dybt inde i tiltag, som skulle forbedre virksomhedernes indtjeningsevne. Derudover kom der for alvor skub i et fjerde forretningsområde i JL Offshore Services, som med langtrækkende aftaler bidrager til fast fremadrettet indtjening. Hos DFDS var den store fornyelse aftalen med Norfolkline. Dette kvantespring er helt i overensstemmelse med strategien, og bliver meget spændene at følge fremover. Aftalen mangler endnu konkurrencemyndighedernes godkendelse, og når den foreligger, kan integrationsprocessen begynde. For Lauritzen Fonden har det seneste års turbulens også sat sine spor. Generelt har samfundet skullet omstille sig fra høj vækst til krisetider. Betydningen af dette, inden for Fondens almennyttige opgaver, ses klart af et stigende behov for hjælp og støtte til de udsatte grupper såvel i vores nære som i det globale samfund. Frivillig hjælp, foreninger og NGO er er blevet en meget vigtig del af vores samfund, og Lauritzen Fondens værdisætning Believe in you udmøntes gennem hjælp til selv-hjælp i samarbejde med et bredt udsnit af private organisationer. Lauritzen Fonden er parat til at hjælpe, hvis du er parat til at hjælpe dig selv. Tro på dig selv, vi tror på dig. Klimaet og dets ændringer er noget, som har optaget mange, også Lauritzen Fonden, hvor vi både gennem vores virksomheder og gennem direkte bidrag søger at gøre vores til at bedre forholdene for vores efterkommere. Det er i mange tilfælde komplicerede problemstillinger, man skal tackle, men grundholdningen er, at selv små tiltag, som bidrager positivt, har sin betydning i det store billede, også selv om man ikke opnår stor medieomtale. Kulturområdet er traditionelt udsat i mindre gode tider. Lauritzen Fonden har bevidst fastholdt og har tilmed forventninger om at udbygge vores bevågenhed i den kommende tid. Et absolut centralt emne for Lauritzen Fonden er uddannelse, i første række for vores medarbejdere i Gruppen, men også for deres nære familie, og her ses en klar tendens, som vi også oplever i samfundet som et hele, nemlig et ønske om personlig udvikling i en verden, som bevæger sig hurtigere og hurtigere. En stor del af vores støtte til samfundsmæssige formål bygger ligeledes på målsætningen om at udvikle kompetencer, som ruster den enkelte bedre til de udfordringer, der vil byde sig. Lauritzen Fondens nye logo kan både ses som en ledestjerne og en kompasnål, begge måder at finde en retning i tilværelsen på, som sammenholdt med vores værdier PROMISE, STRENGTH, AMBITION og PASSION kan samles i Fondens menneskesyn Believe in you! The companies have also been through changes in the past year. J. Lauritzen A/S and DFDS A/S have both, as the rest of the world, experienced one of the greatest crises within living memory a crisis that meant drastic changes within a very short time, and which required fast and resolute action. However, both DFDS and JL were on top of the situation, since both were deeply involved in actions to improve the companies earning capacity. In addition, a fourth business area in JL Offshore Services really took off, with long-range agreements contributing to solid forward-looking earnings. At DFDS, the big change was the agreement with Norfolkline. This quantum leap is entirely in line with our strategy and will be very exciting to follow in the future. The agreement is still awaiting approval from the competition authorities. When granted, the integration process can begin. Last year s turbulence has also left its mark on the Lauritzen Foundation. Society in general has had to adapt from solid growth to a time of crisis. The significance of this can within the Foundation s charitable functions clearly be seen in an increasing need for help and support for vulnerable groups in our local communities as well as globally. Volunteer help, associations and NGOs have become a very important part of our society, and the Lauritzen Foundation s values statement Believe in you is put into practice through help to self-help in collaboration with a wide range of private organisations. The Lauritzen Foundation is ready to help, if you are ready to help yourself. Believe in yourself; we believe in you. Climate change is something that has concerned many, including the Lauritzen Foundation, where we both through our businesses and through direct contributions aim to do our part to improve conditions for our descendants. In many cases one must tackle complicated issues, but our basic stance is that even small actions that contribute positively are important in the bigger picture also even though they don t generate a lot of media coverage. Cultural activities are traditionally vulnerable in less prosperous times. The Lauritzen Foundation has consciously maintained and even has expectations of expanding our attentions in the coming period. An absolutely central topic for the Lauritzen Foundation is education, primarily for our employees in the Group, but also for their close relatives. Here a clear tendency can be seen that we also experience in society as a whole namely, a desire for personal development in a world that is moving faster and faster. A large part of our support for societal purposes also builds on the objective of developing competencies that better prepare individuals for the challenges that present themselves. The Lauritzen Foundation s new logo can be seen both as a guiding star and a compass needle both ways to find direction in life which in conjunction with our key values PROMISE, STRENGTH, AMBITION and PASSION are reflected in the Foundation s view of human nature: Believe in you! Jens Ditlev Lauritzen Bestyrelsesformand/Chairman of the Board LauritzenFonden 2 3 LauritzenFonden Indledning/Introduction

3 Gennem tabet og tilbage til livet/ Back to life after loss HERHJEMME/DOMESTIC Velgørenhed/ Humanitarian work Langsigtede projekter samt kritiske her-og-nu situationer har Lauritzen Fondens opmærksomhed. I 2009 har vi støttet en mangfoldighed af organisationer, foreninger og ildsjæle med store som små beløb. Both long-range projects and critical here-and-now situations have the Lauritzen Foundation s attention. In 2009 we ve supported a variety of organisations, associations and fiery souls with large and small amounts. Hvert år mister omkring danske børn en far eller mor. Erfaringer viser, at tab og traumer i barndommen ofte har stor betydning for børns opvækst og udvikling. En vellykket sorgproces er nøglen til, at barnet kan genopbygge tilliden til omverdenen og genvinde sin tryghed og dermed igen få en sund udvikling. At miste en forælder er en traumatisk oplevelse, som sætter dybe spor. Samtidig med tabet oplever mange børn, at mennesker omkring dem ikke ved, hvordan de skal forholde sig. Det bidrager til følelsen af isolation. Fællesskab i sorggruppe Børns Vilkårs sorggrupper er et vigtigt mødested for børn og voksne. Her kan de åbent tale om sorgen og finde forståelse hos ligesindede. En forståelse som i sidste ende giver redskaber til at komme ud på den anden side af sorgen og videre med livet. Hjælp til selvhjælp Sorggrupperne er selvhjælpsbaserede samtalegrupper med fokus på barnets perspektiv. Siden 2009 har ca. 900 børn og 200 voksne deltaget i et sorggruppeforløb. Indtil nu har der været 16 grupper, men på grund af den store efterspørgsel og ventelister er det ønsket at udvide til 21 grupper. Lauritzen Fonden har bevilget kr til sorggruppernes arbejde i Every year approximately 2,000 Danish children lose a father or mother. Experience shows that loss and trauma in childhood often greatly influence children s growing up years and development. A successful grieving process is the key to a child being able to rebuild trust in the outside world and regain a sense of safety and thereby again develop in a healthy manner. Herhjemme Husly i Herning og København. Hjerterum og aktiviteter for udsatte på Vesterbro og i Horsens. Børn, der bliver særligt udsatte, når familier rammes af sorg og ulykke. Internationalt Forældreløse i Indien, mangel på skoler på Filippinerne og hospitaler i Sierre Leone. Overalt i verden slår katastrofen ned og sætter nødhjælpsorganisationer og frivillige på hårdt arbejde. Hjælp til selvhjælp er et bærende princip for vedvarende fremskridt. Maritimt Frivilligt redningsarbejde på vandet, hjælp til tidligere søfolk og støtte til Kofoeds Skole til renovering af Skibet Anholt. Læs om nogle af de sociale- og humanitære projekter vi har støttet på de kommende sider. Domestic Shelter in Herning and Copenhagen. Human warmth and activities for the needy in Vesterbro and Horsens. Children who become especially vulnerable when families are struck by grief and misfortune. International Indian children without parents, Filipinos without schools and Sierra Leoneans without hospitals. Around the world, disaster strikes and puts relief organisations and volunteers to work. Help to self-help is a principle ingredient of lasting progress. Maritime Voluntary rescue work at sea, help to former seafarers and support to Kofoeds School for the renovation of the ship Anholt. Read about some of the social and humanitarian projects we have supported on the following pages. Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, der i 30 år har arbejdet for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv med en særlig indsats over for børn, der har det svært. Målet er, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for også selvom deres forældre ikke er i stand til at yde den. Losing a parent is a traumatic experience that leaves deep marks. Along with the loss, many children experience that the people around them don t know how to behave. That adds to the feeling of isolation. Community in grief groups Children s Welfare bereavement groups are an important meeting place for children and adults. Here they can speak openly about grief and be met with understanding by people in the same situation understanding that ultimately provides the tools to get past the grief and on with life. Children s Welfare is a private humanitarian organisation that for 30 years has worked to ensure children s right to a good childhood and a good life with special efforts for children experiencing difficulties. The goal is that all children receive the help they need even if their parents aren t capable of providing it. Help to self-help Grief groups are self-help-based conversation groups focused on the child s perspective. Since 2009, roughly 900 children and 200 adults have participated in a series of grief groups. Until now there have been 16 groups, but because of the great demand and waiting lists, the desire is to expand to 21 groups. The Lauritzen Foundation has granted 250,000 Dkr. to the grief groups work in LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

4 En ildsjæl tænder lys/ A fiery soul lights a candle Styrket arbejdsglæde og samhørighed/ Greater job satisfaction and solidarity Aktive børn giver gladere børn/ Active children make for happier children HERHJEMME/DOMESTIC Inge Norling tænder hver dag lys i mørket for hjemløse, tidligere kriminelle og andre, der har brug for tag over hovedet. Fred og Forsoning i Herning er et bofællesskab, og ofte den eneste mulighed for husly for folk, der er løsladt fra fængsler, udskrevet fra sygehuset eller når livet bare er bristet. Ligesom beboerne betaler diakon Inge Norling selv til den fælles kasse, der dækker kost og logi. Vedligeholdelse er dog en anden sag for Fred og Forsoning. Lauritzen Fonden har derfor bevilget kr til nyt tag over køkkenet. Every day Inge Norling lights a candle in the dark for the homeless, former criminals and others who need a roof over their head. Fred og Forsoning ( Peace and Reconciliation ) in Herning is a shared living facility and often is the only possibility for shelter for people who are released from prison, released from the hospital or simply when life has fallen apart. Like the residents themselves, deaconess Inge Norling pays to the joint till, which covers room and board. But maintenance is another matter for Fred og Forsoning. Therefore the Lauritzen Foundation has granted 75,000 Dkr. for a new roof over the kitchen. For udviklingshæmmede og folk med et psykisk eller psycho-socialt handicap kan det være svært at finde sig til rette i samfundet for slet ikke at tale om en arbejdsplads. Men på Skovsgård Hotel i Brovst er der et helt specielt hjerterum. Hotellet fungerer som arbejdsplads på særlige vilkår for 17 personer. Hotellet modtog i 2008 Erhvervslivets netværkspris i kategorien Særprisen for en social indsats, der både kommer medarbejderne og et helt lokalsamfund til gode. Lauritzen Fonden har bevilget Skovsgård Hotel kr til en rejse for medarbejdergruppen. Formålet med rejsen er at besøge beslægtede virksomheder i London samt styrke samhørigheden og arbejdsglæden i gruppen. It can be difficult for the mentally retarded or people with a mental or psycho-social handicap to find a place in society, much less to find a workplace. But at Skovsgård Hotel in Brovst, there s an extraordinary room in people s hearts. The hotel functions as a workplace with special working conditions for 17 people. In 2008 the hotel received Danish business Network Prize in the category Special Prize for a social effort that benefited both employees and an entire local community. The Lauritzen Foundation has granted Skovsgård Hotel 50,000 Dkr. for a trip for the employees. The objective of the trip is to visit related businesses in London as well as to strengthen solidarity and job satisfaction in the group. For udsatte familier kan udgiften til sportsaktiviteter godt vælte budgettet. Men sport er ikke alene godt for kroppen, det kan også være med til at skabe et livslangt socialt netværk. Samtidig er idrætsklubber ofte et ideelt sted at integrere indvandrere samt socialt udsatte børn og sikre en fornuftig, aktiv og udfordrende hverdag med masser af gode oplevelser. Derfor arbejder Broen i Horsens for at aktivere børn i udsatte familier til at dyrke sport. Støtteforeningen afholder disse børns kontingent- og udstyrsudgifter. Lauritzen Fonden valgte i 2009 at støtte dette arbejde med kr , så børn mellem 8 og 15 år kan få glæde af sportsaktiviteter. For disadvantaged families, the expense of sports activities can break the budget. But sports aren t just good for the body they also can help create a lifelong social network. At the same time, sports clubs are often an ideal place to integrate immigrants as well as socially vulnerable children and ensure a sensible, active and challenging daily life with lots of good experiences. That s why Broen ( The Bridge ) in Horsens works to encourage children in disadvantaged families to participate in sports. The support organisation pays for these children s dues and equipment fees. The Lauritzen Foundation chose to support this work with 100,000 Dkr. in 2009, so that children between the ages of 8 and 15 can enjoy sports activities. Bedre hørelse, bedre udvikling/ Better hearing, better development I en verden der bliver stadig mere auditiv betinget, er tunghørighed et væsentligt handicap. For Karolis på ni år tegner fremtiden dog lys. Takket være et bidrag på kr fra Lauritzen Fonden fik Karolis indopereret et såkaldt cochlear, der har hjulpet ham til bedre hørelse og dermed bedre forudsætninger for almen udvikling, sprog og indlæring. Karolis er søn af medarbejder, Alina Polisciukai, hos DFDS LISCO i Litauen. In a world that is becoming ever more auditory dependent, hardness of hearing is a significant handicap. But 9-year-old Karolis future looks bright. Thanks to a contribution of 78,000 Dkr. from the Lauritzen Foundation, Karolis got so-called cochlear implants that have helped him achieve better hearing and thereby better conditions for general development, language and learning. Karolis is the son of employee Alina Polisciukai, who works at DFDS LISCO in Lithuania. 6 7 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

5 Tavsheden brudt/ Silence broken Hvad sker der midt i sorgen?/ What happens amidst the grief? Ser lysere på fremtiden/ Looking at a brighter future Afspænding i center Sandholm/ Relaxation in the Sandholm Centre HERHJEMME/DOMESTIC Grå stær ses normalt først hos ældre mennesker. Men for medarbejder hos J. Lauritzen Inc. i USA var Carmen i en alder af 43 allerede så hårdt angrebet, at hun var ved at blive blind. Indoperation af nye linser var en nødvendighed, men desværre var der ingen forsikring, som dækkede denne type operation. Lauritzen Fonden har derfor bevilget kr til operationen og til en kollega, som både bidrager væsentligt fagligt og socialt på kontoret i Stamford. Cataracts usually first appear in older people. But Carmen, a J. Lauritzen employee in the USA, was already so severely afflicted at the age of 43 that she was going blind. Implantation of new lenses was a necessity, but unfortunately there was no insurance that covered this type of operation. The Lauritzen Foundation has therefore granted 25,000 Dkr. for the operation and for a colleague who contributes significantly both professionally and socially to the Stamford office. Det er en hård psykisk belastning at være flygtning i center Sandholm, ofte med lang og stressende ventetid, mens deres asylsag bliver behandlet. Et gymnastikhold har sikret, at en gruppe af lejrens kvinder har kunnet arbejde fysisk med deres krop og få redskaber til at slippe for spændingshovedpine, muskel- og ledsmerter, træthed og tristhed. Efter nedskæringer var holdet truet med lukning og Lauritzen Fonden har derfor bevilget kr , så den gode indsats kunne fortsætte. It is a severe psychological burden to be a refugee in the Sandholm Centre, often with long and stressful waiting times while the request for asylum is being processed. A gymnastics team has ensured that a group of the camp s women has been able to work physically with their bodies, thereby getting the tools to relieve tension headaches, muscle and joint pain, fatigue and sadness. After cutbacks the team was threatened with closure, and therefore the Lauritzen Foundation has granted 19,200 Dkr. so that the good effort can continue. Takket være en effektiv film instrueret gratis af Bille August blev kampagnen Bryd Tavsheden en succes. Kampagnen satte fokus på vold i familien og blandt kærester. Udover oplysningsmateriale til offentlige organisationer, skoler, sundhedspleje og krisecentre, blev filmen vist i biografen. Lauritzen Fonden støttede kampagnen med kr til Børn og Unge i Voldsramte Familier. Thanks to an effective film directed at no charge by Bille August, the campaign Break the Silence became a success. The campaign highlighted violence in the family and among couples. In addition to informational material for public organisations, schools, health centres and crisis centres, the movie was shown in movie theatres. The Lauritzen Foundation supported the campaign with 100,000 Dkr. to the NGO for Children exposed to Violence at Home. Hvert år mister tusindvis af unge mellem 16 og 28 år en forælder, eller oplever at mor eller far bliver alvorligt syg. Men hvad sker der midt i sorgen? Og hvad oplever de unge som særligt svært? Det og meget andet ville rådgivningen Unge og Sorg gerne have svar på, men havde svært ved at finde nok unge til at deltage i den kvalitative undersøgelse. Lauritzen Fonden støttede derfor Rådgivnings- og Videncentret Unge og Sorg med kr til annoncering efter relevante unge i Chili og på Facebook. Every year thousands of young people between the ages of 16 and 28 lose a parent or experience that mom or dad gets seriously ill. But what happens amidst the sorrow? And what do the young people experience as particularly difficult? The guidance centre Unge og Sorg ( The Young and Grief ) would like answers to that and much more, but found it difficult to get enough young people to participate in its qualitative study. The Lauritzen Foundation therefore supported the guidance centre Unge og Sorg with 110,000 Dkr. for ads targeted at relevant young people in the magazine Chili and on Facebook. Tag over hovedet for enlige forsørgere/ Housing for single parents Når enlige forsørgere ender uden tag over hovedet, så har det alvorlige konsekvenser især for børnene. Boligfonden for enlige mødre og fædre hjælper med rådgivning og nødhjælpslejligheder i særligt kritiske perioder. Boligfonden har en række rådgivningskontorer, et krisecenter, nødhjælpslejligheder samt et kollegiehus, der alle kræver vedligeholdelse. Lauritzen Fonden har i år støttet Boligfonden med penge til facaderenovering af kollegiehuset på Virginiavej. When single parents end up without a roof over their heads, it has serious consequences especially for the children. The Housing Fund for Single Mothers and Fathers helps with guidance and emergency apartments during especially critical periods. The Housing Fund has a series of guidance offices, a crisis centre, emergency apartments and a dormitory, all of which require maintenance. This year the Lauritzen Foundation has supported the Housing Fund with money for facade renovation of the dormitory on Virginiavej. Førstehjælp på MMS/ First aid via MMS Danskerne bruger skadestuerne flittigt. Måske også en lille smule for flittigt. Det ønsker Dansk Folkehjælp at ændre på gennem et pilotprojekt, der via en gratis MMS-tjeneste rettet især mod skolebørn skal lette adgangen til førstehjælp. Eleverne får i sekvenser på mellem 30 og 60 sekunder et visuelt indtryk af førstehjælpen sammen med råd om evt. videre behandling af det professionelle redningsberedskab. Lauritzen Fonden har bevilget kr til pilotprojektet. Danes are frequent users of emergency rooms perhaps a bit too frequent. Danish People s Aid would like to change that through a pilot project especially aimed at schoolchildren, who will via a free MMS service get easier access to first aid. In sequences varying from seconds in length, the schoolchildren will receive visual awareness of the first aid and, if needed, receive further instruction from the professional emergency team. The Lauritzen Foundation has granted 427,000 Dkr. to the pilot project. 8 9 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

6 100 år med hånd om Vesterbro/ 100 years taking care of Vesterbro HERHJEMME/DOMESTIC Glade tider svære tider/ Happy times hard times I snart 100 år har Settlementet fungeret som omdrejningspunkt for alle aldersgrupper på Vesterbro takket været et væld af aktiviteter og initiativer. På grund af sin store berøringsflade formår Settlementet at holde fingeren på pulsen og hele tiden udvikle nye sociale aktiviteter, der knytter beboergrupperne på Vesterbro sammen. I dag dyrker medlemmer sport i Studenter- Settlementets Boldklub. I sidegadeprojektet bliver arbejdsløse og indvandrere trænet i butikker og værksteder, så de lettere kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. I den åbne og anonyme rådgivning bliver der taget hånd om sociale, juridiske, økonomiske, psykologiske og sundhedsmæssige spørgsmål, mens de ældre hygger sig i pensionistklubberne. Her med medlemmer, der kender Settlementet helt fra deres barndom i børneklubberne. Vugge til grav konceptet er nemlig en vigtig og levende del af Settlementets arbejde. Lauritzen Fonden har i 2009 bevilget kr til driften. For nearly 100 years, Settlementet ( The Settlement ) has functioned as the pivotal point for all age groups in Vesterbro, thanks to a wealth of activities and initiatives. Because of its large interface with the community, Settlementet manages to keep its finger on the pulse and continually develop new social activities that link the resident groups of Vesterbro together. Today 1,700 members play sports in Studenter-Settlementets Boldklub ( The Student Settlement Ball Club ). In the side street project, the unemployed and immigrants are trained in stores and workshops, so that they can more easily get a foothold in the job market. Via open and anonymous counselling, social, legal, financial, psychological and health-related questions are answered, while the elderly enjoy themselves in the retiree clubs with members who know Settlementet from way back in their own childhood in the children s clubs. The cradle-to-grave concept is an important and vivid part of Settlementet s work. In 2009 the Lauritzen Foundation has granted 125,000 Dkr. for operations. Ferie og højtider skal være glade tider. Men for et voksende antal familier, der f.eks. ikke har de økonomiske midler til at holde jul, er december måned meget svær. På grund af den globale økonomiske krise var antallet af ansøgere i 2009 steget med hele 100% hos Dansk Folkehjælp. Der var derfor ekstra stort behov for midler til årets julehjælp. Lauritzen Fonden støttede Dansk Folkehjælp med kr Vacations and holidays should be happy times. But for a growing number of families who, for example, don t have the financial means to celebrate Christmas, December is a very difficult month. Because of the global financial crisis, the total number of applicants for help from Danish People s Aid increased by a full 100% in Therefore, the need for funds for the organisation s annual Christmas aid was extra large. The Lauritzen Foundation supported Danish People s Aid with 250,000 Dkr LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

7 Hvor livssyn og mennesker mødes/ Where outlooks on life and people meet Dannerhusets rådgivning ggår online/ Danner guidance goes online Bad på Mændenes Hjem/ A bath at Mændenes Hjem HERHJEMME/DOMESTIC mennesker fra 61 nationer fandt sidste år vej til Mødestedet på Vesterbro. Mødestedet er en frivillig social organisation, som fungerer som indvandrercenter, uddannelses- og træningscenter, kompetencecenter for andre organisationer og et folkekirkeligt center med fokus på dialog og diakoni. I Mødestedet hjælper frivillige og ansatte brugerne i deres hverdag. Ofte er det svagere indvandrere, som finder vej til stedets sociale ydelser og dermed til en lettere hverdag. Her får de nemlig rådgivning, samtaler, bisidderfunktion og andre ting, der gør det lettere at komme igennem mødet med det offentlige Danmark. Men også lektiehjælp, gymnastik, pool-spil og frem for alt samvær og netværk på tværs. På den måde bidrager Mødestedet til bedre integration, hvor hver gæst bliver mødt i gensidig respekt og accept. Mødestedet drives i dag af Danmission i samarbejde med alle ni sogne i Vesterbro Provsti. I forbindelse med Mødestedets 25 års jubilæum valgte Lauritzen Fonden at støtte det gode arbejde med kr ,000 people from 61 countries found their way last year to Mødestedet ( The Meeting Place ) in Vesterbro. Mødestedet is a volunteer social organisation that functions as an immigration centre, educational and training centre, competence centre for other organisations and a people s church centre with focus on dialogue and ministry. At Mødestedet volunteers and employees help users in their daily life. Often it s weaker immigrants who find their way to the centre s welfare benefits and, thereby, to an easier daily life. Because here they receive access to counselling, interviewing, assessor help and other things that make it easier to interact with Danish authorities as well as homework help, gymnastics, a game of pool and, above all, togetherness and networking. In this way Mødestedet contributes to better integration, where every guest is met with mutual respect and acceptance. Today Mødestedet is run by Danmission in collaboration with all nine parishes in Vesterbro Deanery. In conjunction with Mødestedet s 25-year anniversary, the Lauritzen Foundation decided to support their good work with 50,000 Dkr. I årtier har Dannerhuset været kvindernes sikre bastion en privat humanitær organisation som med sit krisecenter hjælper voldsramte kvinder og deres børn. Dannerhuset har i dag 30 ansatte og 200 frivillige, der også arbejder for at forebygge og informere om vold i hjemmet. I de senere år er antallet af henvendelser næsten fordoblet, og med en ny anonym Netrådgivning ønsker Dannerhuset at kunne nå ud til og hjælpe endnu flere, der lever i og med vold. Det vil sige kvinder og børn, der lever med den mest basale mangel på frihed og som står i den svagest mulige situation. I forbindelse med udarbejdelsen af Netrådgivningssystemet vil Dannerhuset samtidig indarbejde et uddannelsesmodul for frivillige, som tilknyttes Netrådgivningen. Lauritzen Fonden bevilgede i 2009 kr til Dannerhuset til opbygningen af deres nye Netrådgivning. For decades, Danner (Dannerhuset) has been a safe bastion for women a private humanitarian organisation that with its crisis centre helps battered women and their children. Today Danner has 30 employees and 200 volunteers who also work to prevent and inform about domestic violence. In recent years the number of enquiries has almost doubled, and with a new, anonymous internet-based guidance service, Danner hopes to be able to reach and help even more people who live in and with violence that is, women and children who live with the most fundamental lack of freedom and who are in the weakest possible position. In conjunction with the preparation of the internet guidance system, Danner will at the same time incorporate an educational module for volunteers who are involved with the internet system. The Lauritzen Foundation granted 300,000 Dkr. to Danner in 2009 to build their new guidance service. Mændenes Hjem er et herberg i hjertet af København, som tager hånd om hjemløse mænd og giver dem tag over hovedet for en stund. Hjemmet bliver brugt af nogle af Københavns mest udsatte, der på herberget finder et af de få steder, de kan få en seng at sove i eller måske bare et bad efter dage eller uger på gaden. Der bor ca. 68 mænd på Mændenes Hjem, men hver dag bruger op til 500 mænd hjemmets faciliteter. Det slider på stedet og med badeværelser, der ikke er blevet ændret på i 50 år, så er der nu behov for en omfattende renovering. Den vil også tilgodese mænd med lidelser, de gerne vil holde privat. Med de meget offentlige faciliteter, mændene har i dag, må de snige sig til et bad, når der er færrest muligt mennesker. Lauritzen Fonden har støttet Mændenes hjem med kr til nye badefaciliteter. Mændenes Hjem ( Men s Home ) is a shelter in the heart of Copenhagen that takes care of homeless men and gives them a roof over their heads for a while. The home is used by some of Copenhagen s most vulnerable, who find the shelter one of the few places where they can get a bed to sleep in or maybe just a bath after days or weeks on the street. Approximately 68 men live at Mændenes Hjem, but up to 500 men use the shelter s facilities every day. It wears on the facility, and with bathrooms that haven t changed in 50 years, there is now the need for extensive renovation. The renovated facilities will also take men into consideration who have disorders they would like to keep private. With the public facilities the men have today, they have to sneak in a bath when the fewest possible people are present. The Lauritzen Foundation has supported Mændenes Hjem with 100,000 Dkr. for new bath facilities LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

8 Byg fundamentet på Klippen/ Build a foundation on The Rock g Donations list 2009 Blodets bånd bindes igen/ Blood ties are tied again HERHJEMME/DOMESTIC I cafelignende lokaler på Vesterbro finder vi Kontaktcenter Klippen med en fast medarbejder og 25 frivillige, der tre aftener om ugen udfører et fantastisk stykke arbejde for hjemløse, narkomaner, prostituerede og isolerede mennesker i området. Her får gæsterne en bid brød og en kop kaffe og finder samtidig fællesskab, kammeratskab og indhold i livet. Klippen bygger på et kristent menneskesyn og tror på, at ethvert menneske uanset situation er unikt og skal værdsættes som sådan. Et menneskesyn, som rehabiliterer og giver håb og ønske om forandring hos gæsterne, som Klippen søger at hjælpe videre i behandlingsforløb. Udover møderne i Klippens lokaler går de frivillige på gaden og opsøger mennesker, der har brug for hjælp. Lauritzen Fonden har tidligere støttet Klippens arbejde og valgte i december 2009 endnu engang at støtte. Denne gang med kr Kofoeds Skole står til søs/ Kofoeds School sets sail Kofoeds Skole er en institution i København, der hjælper socialt udsatte til at vokse, udvikle sig og tage ansvar. Arbejdsløse og mennesker med misbrugsproblemer forsøger at finde vej tilbage til en normal hverdag med job, bolig og sociale relationer. Et af projekterne under Kofoeds Skole har Skibet Anholt som omdrejningspunkt. Det involverer socialt udsatte grønlændere med misbrugsproblemer. Skibet har plads til 15 personer på dagsture og 4-5 personer på længere togter. Skibet har en skipper og seks grønlandske besætningsmedlemmer, som også tager andre elevgrupper fra Kofoeds Skole med på endagstogter, som fx fisketure. Hermed bliver eleverne aktiveret, og der bliver skabt et grundlag for givende og motiverende succesoplevelser. Lauritzen Fonden har i 2009 støttet Kofoeds Skole med kr til ny starter, lænsepumpe, kabysrenovering m.m. ombord på Skibet Anholt. In café-like premises in Vesterbro lies Kontaktcenter Klippen ( The Rock Contact Centre ), with one permanent employee and 25 volunteers who three evenings a week do fantastic work for the homeless, drug addicts, prostitutes and isolated people in the area. Here the guests get a bite to eat, a cup of coffee and at the same time find community, camaraderie and meaning in life. Klippen builds on a Christian view of humanity and believes that every person regardless of circumstances is unique and should be valued as such. A view of humanity that rehabilitates and gives hope and the desire to change to the guests, whom Klippen tries to further help into treatment. In addition to the meetings in Klippen s facilities, volunteers walk the streets seeking people who need help. The Lauritzen Foundation has previously supported Klippen s work and chose in December 2009 to offer support once more. This time in the amount of 50,000 Dkr. Kofoeds School is an institution in Copenhagen that helps the socially vulnerable to grow, develop and take responsibility. The unemployed and people with addictions try to find their way back to normal daily life with a job, residence and social relations. One of the projects at Kofoeds School has the ship Anholt as its pivotal point. It involves socially vulnerable Greenlanders with addictions. The vessel has room for 15 people on day trips and 4-5 people on longer cruises. The ship has a skipper and six Greenlandic crew members who also take other groups of students from Kofoeds School on one-day cruises, for example fishing trips. That way the students are activated, and a foundation is laid for rewarding and motivational successful experiences. In 2009 the Lauritzen Foundation supported Kofoeds School with 93,000 Dkr. for a new starter, bilge pump, galley renovation etc. onboard the ship Anholt. Lorem ipsum dolor sit amet, tempor Paria Høegh, Anholts skipper Paria Høegh, captain of the Anholt ADRA Danmark Aibidji ASF - Dansk Folkehjælp Beboerrådgivningen i Østbyen Betaniahjemmet Bethlehemskirken Blå Kors Danmarks Værested Den blå Oase Boligfonden for enlige mødre/fædre Brårup Skole Specialafd. Børn og Unge i Voldsramte Familier Børnehjemmet Dyrehaven Børnehuset SIV Børns Vilkår Børns Voksenvenner Århus Cafe Møllen Children Health Implementation for Life Development Dan Rescue Danmarks Indsamling Dansk Røde Kors Asylafdeling Dansk-Russisk Humanitærhjælp DCAA Den Danske Afghanistan Komite Den Danske Kirke Den Sikre Vej Den Sorte Gryde Citykirkernes Sekretariat DGI Østjylland Else Trærup Burkina Faso Projekt Enable Esbjerg Bombebøsse Esbjerg Havne-Service/Sømandscenter Foreningen Dienesmindes Venner Foreningen For Danske Hospitalsklovne Foreningen GAM3 Foreningen Grønlandske Børn Foreningen Landsby Til Landsby Alken - Chinenke Foreningen Mitraniketans Venner Foreningen OPUS Foreningen Ringen i Slagelse Foreningen Rumænien 97 Foreningen til støtte for mødre og børn Fred og Forsoning Frivilligcenter Netvirket GAMBIAS VENNER Hakuna Matatas Støtteforening Hjælpeskolernes fritidshjem v. Engskolen Home-Start Landssekretariatet HUSET Hvideruslandskomiteen i Kolding Idræt på banen Aktivitetscenter & Kontaktsted Annagade Indvandrer Kvindecentret Ingeniører Uden Grænser IOGT A-klubben Herning IOGT Husets Pårørende Rådgivning IRCT Juleløses Jul, Christiania Fortsættes på side 29/Continued on page 29 Kembujeh School Friends Hvert år bliver familier splittet under flugt fra krig og politisk forfølgelse. Indtil nu har Røde Kors været stedet, hvor flygtninge har fået hjælp til at finde hinanden. Men nu får flygtninge over hele verden en ny, sikker og alsidig måde at finde frem til familiemedlemmer. Refugees United har nemlig udviklet en online søgemaskine, som bygger på stort kendskab til flygtningenes vilkår. Den giver dem mulighed for at forblive anonyme og i stedet anføre initialer, fødested, modermærker, kælenavne eller andre kendetegn en mor eller ægtefælle kan genkende. Derudover kan mange af de uledsagede børn og unge, som kun kan huske ganske lidt om deres baggrund stadig bruge den viden til at finde frem til familiemedlemmer på grund af søgemaskinens store fleksibilitet. Refugees United skal over de kommende år bruge midler til at udrulle den færdigudbyggede løsning på og til det formål har Lauritzen Fonden bevilget kr Every year, families are split up while fleeing from war and political persecution. Until now, Red Cross has been the place where refugees have received help to find each other. But now refugees across the entire world have a new, safe and versatile way to find family members. Refugees United has developed an online search engine that builds on vast knowledge of refugees situations. It gives them the possibility to remain anonymous and instead state initials, birthplace, birthmarks, nicknames or other features a mother or spouse can recognise. Moreover, many of the unaccompanied children and youth, who can remember only a little bit about their background, can still use their knowledge to find family members because of the search engine s great flexibility. Refugees United will over the coming year use funds to rollout the completed solution on and for that purpose the Lauritzen Foundation has granted 300,000 Dkr LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

9 Når katastrofen rammer børnene/ When disaster strikes children I september 2009 ramte en voldsom tyfon Filippinerne og skabte omfattende ødelæggelser mennesker blev evakueret fra oversvømmelser, 900 døde og flere hundredtusinde huse blev ødelagt. Deriblandt offentlige bygninger som fx skoler. INTERNATIONALT/INTERNATIONAL Børnene blev hårdt ramt af katastrofen. Familier måtte flygte fra vandet, hjem blev ødelagt, mange kom til skade, skoler og skolematerialer blev ødelagt og med ét børnenes fundament for en normal hverdag. Det var selvsagt en på alle måder traumatisk oplevelse, og hjælp fra verdenssamfundet var derfor vigtig. Befolkningen i omegnen af Manila skulle tilbage til en mere normal hverdag. Et faktum som JL s menige søfolk fra området hurtigt gjorde opmærksom på med en appel til Lauritzen Fonden om at støtte nødhjælpsarbejdet. Lorem ipsum dolor sit amet, tempor Lorem ipsum dolor sit amet, tempor Tilbage til skolen Valg af nødhjælpsorganisation var let at træffe. Red Barnet havde allerede 30 års erfaring med at arbejde med familier og børn i Filippinerne. En del af Red Barnets plan var blandt andet at uddele skolematerialer til børn og lærere samt sikre genopbygning af ødelagte skoler. Men lige så vigtigt var en forebyggende indsats, som indbefattede undervisning i sikker adfærd i katastrofesituationer, så børn og lærere fremover har lært, hvordan de skal forholde sig under katastrofer, som man desværre ved kommer. Lauritzen Fonden bevilgede kr til Red Barnet, som med deres samlede arbejde vil hjælpe familier eller børn. Dette udgør 60% af det samlede antal mennesker, som vurderes at være hårdest ramt af katastrofen. In September 2009, a violent typhoon hit the Philippines and created widespread devastation. 200,000 people were evacuated because of flooding, 900 died and hundreds of thousands of buildings were destroyed including public buildings such as schools. Children were hardest hit by the catastrophe. Families had to flee from the water, homes were destroyed, many people were injured, schools and school supplies were destroyed and suddenly children s foundation for a normal daily life. It was obviously a traumatic experience in every way, and help from the global community was therefore important. The population in the vicinity of Manila needed to return to a more normal daily life a fact that JL s ordinary seamen from the area quickly made apparent with an appeal to the Lauritzen Foundation to support relief work. Back to school The choice of a relief organisation was easy. Save the Children already had 30 years of experience working with families and children in the Philippines. Part of Save the Children s plan included distributing school supplies to children and teachers as well as ensuring the rebuilding of destroyed schools. But just as important was a preventive effort that encompassed education in safe conduct in catastrophic situations, so that children and teachers have learned how they should act in future disasters, which unfortunately will occur. The Lauritzen Foundation granted 500,000 Dkr. to Save the Children, which with their total work will help 120,000 families, or 360,000 children. This represents 60% of the total amount of people who are assessed to be the hardest hit by the disaster LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

10 1.000 kvinder får papir på deres ret/ 1,000 women get written proof of their rights For fuld pedalkraft/ Full speed ahead INTERNATIONALT/INTERNATIONAL 98% af alle unge kvinder i Malis landdistrikter har ingen fødselsattest og ingen identifikationspapirer. I byerne er tallet omkring 35%. De er således retsløse, har ingen stemmeret og stort set ingen formel identitet. Det giver dem begrænset frihed til at rejse i landet, adgang til skolegang, rettigheder ved skilsmisse samt ret til at opstille til valg. Ofte bliver disse kvinder anholdt og sidder i fængsel i årevis uden dom. I august 2009 blev arbejdet for at sikre kvinders rettigheder yderligere tydeliggjort, da bl.a. en række imamer protesterede mod paragraffer, der handlede om kvinders rettigheder. Det til trods for at loven blev vedtaget med et stort flertal i parlamentet og har været undervejs i 10 år. Lauritzen Fonden har støttet Kvindernes U-landsudvalg og en forstærket indsats i samarbejde med FEMNET Mali om at sikre piger og unge kvinder identitetspapirer med kr oven i de , der tidligere er bevilget. 98% of all young women in Mali s rural districts have no birth certificate and no identification papers. In cities the figure is roughly 35%. They are thereby without legal rights, have no right to vote and have virtually no formal identity. That gives them limited freedom to travel in the country and limited access to schooling, divorce rights and the right to run for office. These women are often arrested and sit in jail for years without a trial. In August 2009, efforts to ensure these women s rights became further clarified when a number of imams protested against the laws that addressed women s rights despite the fact that the law was passed with a large majority in parliament and had been underway for 10 years. The Lauritzen Foundation has supported KULU Women and Development and an enhanced effort in collaboration with FEMNET Mali to ensure girls and young women receive identification papers with 50,000 Dkr. in addition to the 140,000 Dkr. that was previously granted. I 2004 lancerede regeringen i Malawi et sundhedsinitiativ, der skulle sikre borgerne gratis adgang til en række ydelser. Manglende infrastruktur og transportmidler har dog betydet, at borgerne ikke har kunnet komme frem til hjælpen. Den selvstændige humanitære hjælpeorganisation ADRA har arbejdet i Malawi siden 1991 og har stor erfaring med, hvilke midler der gør bedst gavn i landet. For at sikre at mennesker i nød kan komme til hospitalerne, ønskede organisationen at indkøbe cykelambulancer, der kunne sikre assistance til folk, der ofte havde mere end 50 km til nærmeste hjælp. Lauritzen Fonden støttede arbejdet med kr til indkøb af 25 cykelambulancer. In 2004, the Malawi government launched a health initiative to ensure all citizens free access to a number of services. However the lack of infrastructure and transportation has meant that citizens haven t been able to get to the help. The independent humanitarian aid organisation ADRA has worked in Malawi since 1991 and has extensive experience with which resources are the most beneficial in the country. To ensure that people in need can come to the hospitals, the organisation wished to buy bicycle ambulances that could provide assistance to people who often have more than 50 km to the nearest help. The Lauritzen Foundation supported the work with 75,000 Dkr. to buy 25 bicycle ambulances LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

11 Tomme maver, tomme skoler/ Empty stomachs, empty schools Mere end tre millioner etiopiske børn går ikke i skole. Mangel på mad i store dele af landet er en medvirkende årsag til børnenes fravær. Tomme maver betyder tomme skoler. Familierne skal bruge børnenes arbejdskraft til at skaffe penge til mad i en tid, hvor egne afgrøder mislykkes, og priserne på fødevarer stiger. More than 3 million Ethiopian children don t go to school. Lack of food in large parts of the country is a contributing factor to the children s absence. Empty stomachs mean empty schools. Families need to use the children s labour to get money for food at a time where individual crops are failing and food prices are increasing. INTERNATIONALT/INTERNATIONAL Nogle børn flytter frivilligt ind til de større byer for at søge arbejde og tjene penge til familien, mens andre tvinges bort som en del af en handel, hvor især pigerne bruges til prostitution. Endelig oplever nogle børn at blive jaget bort fra deres familie, fordi der på denne måde bliver færre munde at mætte. Miraklet i North Wollo I North Wollo, et tørt og bjergrigt område i den nordøstlige del af Amhara regionen, skaber Red Barnet som eneste nødhjælpsorganisation i området et lille mirakel for tusindvis af børn. Her får børnene og dermed fremtidige familier og hele samfund flere muligheder i livet for meget enkle midler. For et år siden sad de børn, der var kommet i skole og sov ved bordene på grund af underernæring. Nu er elevantallet steget med 35%, og eleverne er vågne og interesserede i undervisningen, og de tør drømme om, hvad fremtiden vil bringe. Den store forandring er sket ved at tilbyde eleverne et måltid mad at starte skoledagen på. Samtidig er der skabt fleksibilitet omkring skoletiden, så eleverne kan hjælpe til derhjemme, når der er brug for det. Liv for under 50 øre om dagen elever er i dag omfattet af det livgivende program i det hungersramte Etiopien. Takket være Red Barnets erfaring og evne til at gennemtænke løsninger, kan de drive programmet for under 50 øre pr. elev om dagen. Lauritzen Fonden har bevilget kr til projektet i North Wollo. Some children voluntarily move to large cities to look for work and earn money for the family, while others are forced away as part of a trade where girls in particular are used for prostitution. Lastly, some children experience being chased away from their families, because then there are fewer mouths to feed. Miracle in North Wollo In North Wollo, a dry and mountainous region in the northeast part of the Amhara region, Save the Children creates small miracles for thousands of children as the only relief organisation in the region. Here children and hence future families and the entire community get more opportunities in life for very simple means. A year ago, children who came to school sat and slept at their desks because of malnutrition. Now the number of students has increased by 35%, the students are awake and interested in the teaching, and they dare to dream about what the future will bring. This great change has happened by offering students a meal at the start of the school day. At the same time, school has become more flexible, so that students can help at home when it s needed. Life for less than 10 cents a day Today, 10,200 students are covered by the life-giving program in famine-stricken Ethiopia. Thanks to Save the Children s experience and ability to think through solutions, they can run the program for less than 10 cents per student per day. The Lauritzen Foundation has granted 400,000 Dkr. to the project in North Wollo LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

12 Nye tider på Masanga Hospital/ New times at Masanga Hospital Majskværnen og det gode eksempel/ The corn grinder and the good example INTERNATIONALT/INTERNATIONAL Masanga Hospital gik tidligere under navnet Masanga Leprosy Hospital. Et hospital midt i Sierre Leone, som var kendt langt ud over landets grænser for imponerende arbejde med at operere og genoptræne patienter med spedalskhed. Efter 23 år måtte hospitalet i 1997 lukke på grund af borgerkrigen i landet. Nu har der været fred siden 2002, men sundhedssektoren i landet ligger stadig i ruiner. Masangas venner består blandt andet af tidligere frivillige på hospitalet, og gruppen forsøger nu at genopbygge hospitalet. Det sker først og fremmest ved at åbne en fødeafdeling med 20 sengepladser og to fødestuer. Lauritzen Fonden har bevilget kr til dette formål. Skolen bygges færdig Building the school Chinenke er en landsby i det nordlige Zambia, som i mange år har fungeret som det gode eksempel for landsbyerne omkring. Her var et samfund, som forstod sig på fælles ansvar, arbejdsomhed, børnenes uddannelse, omsorg for de svageste og organisering. Landsbyen har i dag 500 husholdninger og ca indbyggere. I de senere år er forholdende dog blevet forværret i byen. Gennem foreningen Landsby til Landsby, hvor den lille landsby Alken i Danmark og Chinenke i Zambia udveksler erfaringer, kom det frem, at en majskværn ville gavne ikke bare landsbyen, men også syv nabolandsbyer. Lauritzen Fonden har derfor bevilget kr til projektet. Masanga Hospital used to be known as Masanga Leprosy Hospital a hospital in the middle of Sierra Leone that was known far and wide for its impressive work operating on and rehabilitating patients with leprosy. After 23 years the hospital had to close in 1997 because of the country s civil war. Now there has been peace since 2002, but the country s health sector still lies in ruins. Masanga s Friends is made up of former hospital volunteers, among others, and the group is now trying to rebuild the hospital. It s happening primarily by opening a maternity ward with 20 beds and two delivery rooms. The Lauritzen Foundation has granted 160,000 Dkr. for this purpose. Det nye solpumpe anlæg The new solar pump system Chinenke is a village in northern Zambia that for many years has functioned as the good example for surrounding villages. Here was a community that knew about joint responsibility, industriousness, education of children, care for the weakest, and organisation. Today the village has 500 households and roughly 1,300 inhabitants. Lately however, conditions in the village have worsened. Through the organisation Village to Village, where the small village Alken in Denmark and Chinenke in Zambia exchange experiences, it became apparent that a corn grinder would benefit not just the village, but also seven neighbouring villages. The Lauritzen Foundation has therefore granted 15,000 Dkr. to the project LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

13 Forældreløse pg piger får en fremtid/ Orphaned girls get a future At uddanne en mand, er at uddanne en person. At uddanne en kvinde er at uddanne en hel familie. Den realitet og sandsynligheden for, at piger 10 gange så ofte bliver forladt end drenge, er grunden til, at Enable s børneby i det sydøstlige Indien kun giver adgang for piger. To educate a man is to educate one person. To educate a woman is to educate an entire family. This reality and the probability that girls are abandoned 10 times more often than boys is the reason that Enable s children s village in southeast India admits only girls. INTERNATIONALT/INTERNATIONAL Enable arbejder sammen med den anerkendte hjælpeorganisation St. Joseph s Development Trust. Efter køb af land uden for den tidligere danske koloni i Tranquebar i 2007, er det lykkedes for organisationen at bygge de første 3 huse og tage 23 piger ind og give dem en uddannelse. Børnelandsbyen er indrettet, så børnene bor i små familiegrupper, og derved bliver pigerne hinandens søstre. Målet er, at pigerne vokser op under forhold, der mest muligt ligner dem, som almindelige indiske piger har, og at de får en uddannelse, så de kan klare sig selv. Med kr fra Lauritzen Fonden bliver det nu muligt at bygge yderligere to huse, der kan blive nyt hjem for 14 forældreløse piger. Enable works together with the respected help organisation St. Joseph s Development Trust. After buying property outside the former Danish colony in Tranquebar in 2007, the organisation has managed to build the first three houses and take in 23 girls and give them an education. The children s village is arranged so that the children live in small family groups, and thereby the girls become each other s sisters. The objective is that the girls grow up under conditions that are most similar to those of ordinary Indian girls, and that they get an education, so they can take care of themselves. With 60,000 Dkr. from the Lauritzen Foundation, it will now be possible to build two more buildings that can be new homes for 14 orphaned girls LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

14 Efterskole sikrer indiske elever en chance til/ School ensures Indian students get one more chance Behandling af torturofre forhindrer terror/ Treatment of torture victims prevents terror INTERNATIONALT/INTERNATIONAL I Ladakh også kaldet lille Tibet i Indien dumper 70% af eleverne i 10. klasse. For mange betyder den manglende afsluttende eksamen, at de bliver nødt til at skrive kontrakt med hæren og dermed øve vold på deres egne buddhistiske principper. Med bygningen af en ny efterskole i Ladakh ønsker Sydøstsjællands Idrætsefterskole at give dumpede elever i Indien bedre fremtidsmuligheder ved at give dem skolegang, der kan lede frem til en bestået eksamen. Sagen er nemlig, at det ikke er forudsætninger, der mangler, men at eleverne i regionen bliver undervist på sprog, der ikke er deres modersmål, oplever manglende kontinuitet i lærerstaben og mangelfuldt undervisningsmateriale. Efterskolen i Ladakh kommer ikke kun til at tjene de indiske elever. Med skolen er det også målet at lære danske efterskoleelever at tage ansvar og arbejde for en bedre verden på tværs af landegrænser, religion og herkomst. Lauritzen Fonden har bevilget kr til inventar til skolen med to elevfløje og en lille skolebygning i landsbyen Phyang, der ligger 26 km fra hovedbyen Leh. Tortur er det mest nedbrydende, et menneske kan blive udsat for. I ubehandlet tilstand bliver de fysiske og psykiske rædsler nedarvet til familiemedlemmer. Nye undersøgelser har vist, at en betydelig del af hvervede terrorister kommer fra familier, hvor et eller flere familiemedlemmer er torturofre og ikke nødvendigvis religiøse fanatikere. Danmark har alle dage været førende inden for behandling af torturofre. IRCT har gjort et fantastisk og meget velanskrevet arbejde for at sætte fokus på, forske i og uddanne omkring tortur. De ønsker nu at videreuddanne og specialisere sundhedspersonale nationalt som internationalt for dermed at sikre øgede og forbedrede behandlingstilbud til torturofre. Et arbejde, som måske også indirekte kan være med til at forebygge terrorangreb på dansk jord i fremtiden. Lauritzen Fonden valgte i 2009 at støtte dette formål med kr Torture is the most degrading thing to which a human being can be exposed. Without treatment, the physical and mental horrors are passed on to family members. New studies have shown that a significant number of enlisted terrorists come from families where one or more family members are torture victims and not necessarily religious fanatics. Denmark has always been at the forefront of the treatment of torture victims. IRCT has done a fantastic and very reputable job of focusing on, researching in and educating about torture. Now they wish to offer continuing education and specialised training to health personnel both nationally and internationally in order to ensure enhanced and improved treatment of torture victims work that potentially also can indirectly help prevent terror attacks on Danish soil in the future. The Lauritzen Foundation chose in 2009 to support this end with 300,000 Dkr. In Ladakh, India also called little Tibet 70% of students fail 10th grade. For many, this missing final exam means they have to sign a contract with the army and thereby violate their own Buddhist principles. With the construction of a new school in Ladakh, Sydøstsjællands Idrætsefterskole ( Southeast Zealand s Sports School ) wishes to give failing students in India better future prospects by giving them schooling that can lead to a graduation. The fact of the matter is that the students don t lack talent but they are taught in a language that is not their native tongue, and they experience a lack of continuity among the faculty as well as insufficient teaching materials. The school in Ladakh won t benefit only the Indian students. It s also a goal with the school to teach Danish students to take responsibility and work for a better world across national borders, religions and origins. The Lauritzen Foundation has granted 95,000 Dkr. for inventory to the school with two student wings and a small school building in the village Phyang, which lies 26 km from the main city Leh LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

15 Fra DK til Rumænien/ From Denmark to Romania Bidragsliste/ Donations list 2009 Redningsarbejde på vandet/ Rescue work at sea MARITIMT/MARITIME I Turda i Rumænien modtager man målrettet hjælp fra Foreningen Rumænien 97. Her indsamler man hospitalsudstyr, computere til landbrugsskolen, daglige fornødenheder til distribution gennem kirken og forskelligt udstyr til børnehaver og skoler i byen. Lauritzen Fonden har i 2009 støttet foreningen med kr til transport at udstyr. In Turda, Romania, one can receive targeted help from Foreningen Rumænien 97 ( The Romanian Association 97 ). Here they gather hospital equipment, computers for the farming school, daily necessities for distribution through the church, and different equipment for preschools and schools in town. The Lauritzen Foundation has in 2009 supported the association with 35,000 Dkr. for transportation of equipment. Hjælp til søens folk/ Help to seafarers Bombebøssen er selveste Konsul Ditlev Lauritzens projekt og blev stiftet tilbage i Bombebøssen giver støtte til pensionerede, socialt trængende personer, som har haft deres erhverv til søs og i en årrække har sejlet med skibe hjemmehørende i Esbjerg samt til deres efterladte. Hjælpen bliver udbetalt i portioner af kr Lauritzen Fonden støttede i 2009 foreningen med kr Bombebøssen is Consul Ditlev Lauritzen s very own project and was established back in Bombebøssen gives support to retired, socially needy people who have worked at sea and for a number of years have sailed with ships registered in Esbjerg, as well as to their surviving relatives. The help is paid out in portions of 2-3,000 Dkr. The Lauritzen Foundation supported the association in 2009 with 20,000 Dkr. Juleløses Jul, Christiania Kembujeh School Friends KFUMs Soldatermission i Danmark Kofoeds Skole Kontaktcenteret KLIPPEN Kristeligt Studenter Settlement Kvindecenterfonden Dannerhuset Kvindernes U-landsudvalg Ladakh After School Lindholmskolen Marineforeningen Frederikshavn Marineforeningen i Haderslev Masangas Venner Mellemfolkeligt Samvirke Mændenes Hjem Mødestedet Namuna Dalit Utthan Kantipur Netværk for udsatte grupper i Brønshøj-Husum Netværkstedet Thorvaldsen Nørrebjergskolen Papaye Danmark-Hjælp til børn i Ghana Projekt Riscani i Moldava Projekt Udenfor Red Barnet Refugees United Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg Samtalegrupper KBH og FRB SAVE ME Selvhjælp Fredericia-Middelfart SIND ungdom SISU Basketball Skibet Skole Skovsgård Hotel Solens Børn Sportskarate.dk Nørrebro SSP København St. John s School for the Deaf Stairway Danmark Støtte- og Krisevagtforeningen Støtteforeningen Broen Støtteforeningen Ældre til Ældre Svendborg Marineforening Sømandsstiftelsen Bombebøssen Sønderborg Friv. Brandværn Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Tovshøjskolen Cc TV-Glad Esbjerg Ungdommens Røde Kors Ungdomsfor. Fremtiden nr. 3 Fredericia Valby Værested Ventilen Danmark VESTKAIS Vordingborg Handicap Idræt Værestedet KFUM s Sociale Arbejde Værestedet Linie 14 Århus Sømandshjem Dan Rescue er det eneste frivillige beredskab, der uddanner efter farvandsvæsenets uddannelsesbog for redningsmænd. Foreningen har eksisteret i seks år og har i dag mandskab og uddannelsesmuligheder, men mangler materiel. Lauritzen Fonden har bevilget kr til en redningsbåd. Dan Rescue is the only volunteer preparedness organisation that trains according to the Danish Maritime Safety Administration s training book for rescuers. The organisation has existed for six years and today has manpower and training opportunities, but lacks equipment. The Lauritzen Foundation has granted 40,000 Dkr. for a lifeboat LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work

16 Smil gør alt lettere/ A smile makes everything easier HERHJEMME/DOMESTIC Kultur/ Culture Every week a ray of sunshine walks through the doors of the nation s children s units in the form of hospital clowns. The clowns create a bit of happiness during a tough time for both the children and their relatives. But it s more than just a bit of happiness. When people smile or laugh, chemicals in the brain are released that contribute to strengthening the inner healing power and immune system. Lauritzen Fonden har bevidst fastholdt vores bidrag til kulturen under den globale økonomiske krise. I 2009 har vi fundet mange værdige og interessante formål et udvalg heraf har fået støtte. Herhjemme Én gang om året hædrer vi den bedste kvindelige og mandlige skuespiller med Lauritzenprisen en af de mest prestigefyldte priser i branchen med fokus på både skuespil og film. I det daglige støtter vi bl.a. de hospitalsklovne, der bringer lys og smil ind i en svær hverdag. Internationalt I danske havne spiller søfartscentre en væsentlig rolle for alverdens søfolk, der lægger til kaj. På Dan Swift J. Lauritzens nye Offshore serviceskib ud for Sydamerikas kyst - bliver skibsklubben støttet til glæde og motion for de sejlende brugere. Maritimt Det maritime har historisk set betydet meget for Danmarks interaktion og handel med omverdenen. I Kongeåen leder arkæologer efter et gammelt skib, og på land får Everter en kærlig hånd. Læs mere om nogle af de kulturelle formål og projekter vi har støttet i 2009 på de kommende sider. The Lauritzen Foundation has consciously maintained our contribution to culture during the global economic crisis. In 2009 we ve encountered many worthwhile and interesting projects a selection of these have received support. Domestic Once a year we honour the best actress and actor with the Lauritzen Prize one of the most prestigious prizes in the industry, focused on both the theatre and the cinema. On a daily basis, we support, for example, the hospital clowns that bring sunshine and smiles into a difficult daily life. International In Danish harbours, maritime centres play an important role for the world s seafarers who come to dock. On Dan Swift J. Lauritzen s new Offshore service ship off South America s coast the shipping club is supported to the pleasure and fitness of the sailing users. Maritime Maritime activities have historically meant a lot to Denmark s interaction and trade with the rest of the world. In the creek Kongeåen, archaeologists are looking for an old ship, and on land, historic barges are getting a helping hand. Read more about some of the cultural objectives and projects we ve supported in 2009 on the following pages. Hver uge træder der solskin ind ad døren på landets børneafdelinger i form af hospitalsklovne. Klovnene skaber en glad stund i en presset tid for børn og pårørende. Men de er mere end en glad stund. Når mennesker smiler eller ler, udløses der stoffer i hjernen, som bidrager til at styrke den indre helbredelseskraft og immunforsvaret. Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker, udtalte Victor Borge. Hver uge oplever hospitalsklovnene sandheden i det udsagn. Den kontakt og det smil, de får frem, skaber nemlig tryghed og tillid til hele situationen. Forskning skal dokumentere klovnenes arbejde Det er et krævende arbejde at være hospitalsklovn mentalt som fysisk. Derfor har alle klovne gennemgået en 1-årig uddannelse, hvor de lærer at håndtere de udtryk for angst, smerte, hjemve og sorg, som de indlagte børn giver udtryk for, og at hjælpe dem gennem disse følelser. Udgifterne til landets hospitalsklovne dækkes alene fra fondsmidler og donationer. Men måske ny forskning på Odense Universitetshospital kan dokumentere hospitalsklovnenes indsats som led i behandlingen af børnene og dermed gøre klovnene til en del af den faste stab? Sommerfuglene flyver lettere, når hospitalsklovnen er der, udtalte en sygeplejerske engang om klovnene. Lauritzen Fonden har bevilget kr til foreningen for danske hospitalsklovnes arbejde på danske børneafdelinger. A smile is the shortest distance between two people, declared Victor Borge. Every week the hospital clowns experience the truth of that statement. The contact they make and the smile they elicit creates a sense of security and trust in the entire situation. Research to document the clowns work It s a demanding job to be a hospital clown mentally as well as physically. That s why all clowns have undergone a 1-year education, where they learn to handle the expressions of anxiety, pain, homesickness and grief that the hospitalised children express, and to help them through these feelings. The expenses for the nation s hospital clowns are covered solely by grants and donations. But perhaps new research at Odense University Hospital can document the hospital clowns efforts as part of the children s treatment and thereby make the clowns part of the permanent staff? The butterflies don t flutter quite as much when the hospital clowns are there, a nurse once declared about the clowns. The Lauritzen Foundation has granted 100,000 Dkr. to the association for Danish hospital clown s work in Danish children s units LauritzenFonden Kultur/Culture

17 Lauritzen-prisen 2009/ Lauritzen Prize 2009 HERHJEMME/DOMESTIC Ditte Hansen Bitter, frustreret, fantastisk Hun er morsom. Det hersker der ingen tvivl om. Men i morskaben har hun en nerve af noget følsomt. Man har en fornemmelse af, at hendes kvinder altid bevæger sig på afgrunden af et sammenbrud. Det ligger som en vibreren i kroppen af anspændt energi, af indestængte følelser, der kommer frem som raseri eller som en resignation, der lader sjælen lukke sig mere og mere om følelsen. Og lige pludselig er man ved at briste af ømhed over hende. For kortvarigt har man midt i latteren set ind i et sort rum af ensomhed. Sådan sagde kulturjournalist og anmelder, Rikke Rottensten fra Kr. Dagblad i sin motivationstale til Lauritzen-prisen Ditte beviste for alvor sit talent, da hun i efteråret lagde alle, og sjovt nok især de mandlige anmeldere for sine fødder i sin frådende monolog Bitterfissen på Nørrebro Teater. Et standup-teatershow, som hun selv havde taget det største arbejde med. Forlægget var en bog af en svensk feminist i et lidt andet stilleje. Her mimede hun EU s lønstatistikkere, så tilskuerne slet ikke kunne slippe dem igen, hun ramte ind i en generationsgammel ligestillingsdebat og gjorde den ny og helt anderledes tankevækkende og interessant i sin grønne, moderigtige kedeldragt, der fik det engang så leddeløse pigebarn til at fremstå som den modelagtige flothed, hun nu fremstår som. Rasende, bitter, frustreret og fantastisk på én og samme scene og med den skarpe præcision og kontakt til salen, som er essentiel for at bære sådan et show igennem. I priskomiteen var der enighed om, at Ditte Hansen nu er en fuldt ud stor skuespillerinde med en ødselhed af talent for teatret - både det klassiske, det sjove og det moderne virkelighedsteater. Derfor var det også naturligt at tildele Ditte prisen i Ditte Hansen Bitter, frustrated, fantastic She s funny. No doubt about that. But within her comedy there is a sensitive nerve. One has the feeling that her women are always on the verge of a breakdown. It lies like a vibration of tense energy in the body, of pent-up feelings that emerge as rage or as resignation, which let the soul shut itself more and more around the feeling. And suddenly one is ready to burst with tenderness for her. Because in the middle of the laughter one has had a glimpse of a dark space of loneliness. That s what the culture journalist and critic Rikke Rottensten from the newspaper Kr. Dagblad ( Christian Newspaper ) said in her motivational speech for the Lauritzen Prize Ditte demonstrated her talent in earnest when in the autumn she bowled over everyone and strangely enough, especially the male critics in her rabid monologue Bitterfissen ( The Bitter Pussy ) at the Nørrebro Theatre a stand-up show that she had worked the most on herself. The original was a book by a Swedish feminist in a bit different style. Here she mimicked the EU s salary statistics, so that the audience simply couldn t escape from them again, she barged into a generations-old gender debate and made it new and quite unusually thoughtprovoking and interesting in her green, fashionable overalls, which made the once so wobbly little girl appear as the model-like beauty she is now. Furious, bitter, frustrated and fantastic, all on the same stage, and with the sharp precision and contact to the audience that is essential to carry off such a show. The prize committee was in agreement that Ditte Hansen is now a full-fledged great actress with an overabundance of talent for the theatre the classical, the comedic and the modern reality theatre. Therefore it was also natural to award Ditte the prize in Jesper Langberg og Ditte Hansen ved overrækkelsen Jesper Langberg and Ditte Hansen at the ceremony Jesper Langberg Nyskabende og overbevisende præstationer Jesper Langberg forstår om nogen at flytte det sand, som reelt ligger UNDER fundamentet på de figurer, han spiller. Et fundament, der dermed langsomt men sikkert falder sammen - og under alle omstændigheder blotlægges lige for øjnene af os. Ikke som noget entydigt, men derimod som noget flerstrenget, hvor det antydningsmættede - men ofte uudsagte - taler sit helt eget sprog. Jesper Langberg er kort og godt en antydningsmester, kamufleret som en scenisk korkprop med tryk på. Sådan beskriver teateranmelder, Lars Wredstrøm fra Børsen årets modtager af Lauritzen-prisen, Jesper Langberg. Seneste skud på stammen for Jesper Langberg er i rollen som den Alzheimer-ramte provinslæge Christian Sommer i TV-dramaserien Sommer. En rolle han spillede så dybfølt og så overbevisende, at ikke blot Alzheimer-foreningen kunne mærke det i de ekstra økonomiske bidrag, det afstedkom - men også sådan, at da Jesper Langberg for nylig var inde på et rejsebureau for at bestille en rejse, svarede ekspedienten, at det måske var bedst, hvis Langberg bad sin søn om at henvende sig til rejsebureauet, så skulle hun nok forklare HAM tingene, frem for at gøre Langberg forvirret. Jesper Langberg har dog for længst bevist, at han sagtens kan selv. At han til stadighed formår at forny sig, at omforme men også besjæle sine figurer, så vi på godt og ondt kan identificere os med dem. Dermed er han også den rette modtager af Lauritzenprisen Jesper Langberg Innovative and convincing performances If anybody understands how to move the sand that actually lies UNDER the foundation of the characters he plays, it s Jesper Langberg. A foundation that slowly but surely collapses and in any event is exposed right before our very eyes. Not as something unambiguous, but rather as something multifaceted, where the subtlety-filled but often unspoken speaks its very own language. Jesper Langberg is, quite simply, a master of subtlety, camouflaged as an onstage cork under pressure. That s how theatre critic Lars Wredstrøm from the newspaper Børsen describes this year s winner of the Lauritzen Prize, Jesper Langberg. The latest contribution from Jesper Langberg is the role of the Alzheimer-stricken provincial doctor Christian Sommer in the TV drama series Sommer a role he played so sincerely and so convincingly that not just the Alzheimer s association felt it through the extra financial contributions it spurred but also when Jesper Langberg recently was at a travel agency to book a trip, the clerk said that maybe it was best if Langberg asked his son to contact the travel agency, and she would then explain everything to HIM, rather than confuse Langberg. Jesper Langberg, however, has long ago proven that he certainly is capable on his own that he continuously manages to reinvent himself, to transform but also animate his characters so that we for better or worse can identify with them. That s why he is the right recipient of the Lauritzen Prize LauritzenFonden Kultur/Culture

18 Hjulene på bussen / The wheels on the bus... Bidragsliste/ Donations list 2009 Et fristed på havnen/ A sanctuary in harbour HERHJEMME/DOMESTIC I Aarhus er Sømandshjemmet efter 100 år ændret til en sømandsklub, hvor søfolk kan opholde sig, når de anløber Aarhus Havn. Klubben dækker et enormt behov for at komme væk fra skibet og se noget nyt, fordi søfolk til tider har sejlet flere uger i træk, og derfor trænger til afveksling. Hvert år transporterer klubbens minibus over søfolk mellem havnen og klubben, og det slider. Lauritzen Fonden har bevilget kr til reparation af klubbens minibus. Hvert år rejser et stort antal danske soldater ud for at gøre tjeneste for freden i lande som Afghanistan, Kosovo, Sudan og Sierra Leone. En tjeneste, som tærer på kræfterne, men også giver soldaterne en uvurderlig erfaring, som de kan trække på resten af livet. Den 5. september er blevet en mærkedag for disse soldater og deres familier, idet denne dato er ny national flagdag for krigsveteraner og dermed De Blå Baretter. Festlig dag også for pårørende Med flagdagen har regering og folketing ønsket at give soldaterne og deres familier en dag, som viser, at vi anerkender og påskønner det arbejde, som soldaterne har udført, og det afsavn familierne har lidt. I 2009 blev dagen fejret på flere måder. Blandt andet med en mindegudstjeneste i Holmens Kirke og en støttekoncert på Christiansborg Slotsplads. Arrangementet gentages i 2010 og et evt. overskud går ubeskåret til støtte for nødlidende veteraner og deres familier gennem De Blå Baretters Kammeratstøtteordning. Lauritzen Fonden bevilgede kr In Aarhus, Sømandshjemmet ( The Seamen s Home ) has after 100 years changed to a seamen s club where sailors can stay when they call at Aarhus Harbour. The club addresses an enormous need to get away from the ship and see something new, because sometimes sailors have sailed for several weeks in a row, and therefore need variety. Every year the club minibus transports more than 6,000 sailors between the harbour and the club, and that takes its toll. The Lauritzen Foundation has granted 40,000 Dkr. for repair of the club s minibus. Et anerkendende kip med flaget for de danske soldater/ An appreciative dip of the flag to Danish soldiers Every year, a large number of Danish soldiers travel to work for peace in countries such as Afghanistan, Kosovo, Sudan and Sierra Leone a service that drains energy, but that also gives the soldiers invaluable experience they can draw on for the rest of their lives. September 5th has become a red-letter day for these soldiers and their families, in that this date is a new national flag day for veterans and, hence, De Blå Baretter ( The Blue Berets, Denmark s international veteran organisation). Festive day also for relatives With the flag day, the government and parliament want to give soldiers and their families a day showing that we recognise and appreciate the work the soldiers have performed and the sacrifices the families have made. In 2009 the day was celebrated in various ways with a memorial service in Holmens Church and an aid concert at Christiansborg Square. The event will be repeated in 2010, and any surplus will go to needy veterans and their families through the Blue Berets comrade support scheme. The Lauritzen Foundation granted 45,000 Dkr. Anne Sophie Andersen (violin) Brøndby Marineforening Bådelauget Alvilde Bådteatret Christian Ellegaard (violin) Christian Kluxen (dirigent) Dansk Veteranskibsklub S/S Bjørn De frie 15, gamle dækselever DFDS Canal Tours A/S DFDS Fritid DHL DFDS Terminalens medarbejdere Everten Rebekka af Fanø Fanø Marineforening Fejø Drivkvaselaug Fiskeri- og Søfartsmuseet Forenigen til Gamle Skibes Bevarelse Foreningen til Søfartens Fremme Foreningen Trækfuglene Frederik Cilius Jørgensen (klarinet) Fyrbåken KOEN s Venner Gammelt Præg, Ribe Hanne Marie Blichfeld (Artist Certificate) Hans Christian Bjerg Dansk Orlogsheraldik Helsingør Sømandsforening Shantykoret Hilary Christine Guswiler (ballet) Fortsættes på side 39/Continued on page 39 Ida Emily Spang-Hansen (violin) Land kan til tider være meget lidt i sigte. Men derfor kan der stadig være mennesker i sigte, der har brug for aktivitet og fællesskab i gode omgivelser. Dan Swift er JL s nye Offshore serviceskib, der udover besætningen på 34, hvert år kommer til at tage imod flere hundrede gæster hovedsageligt offshore arbejdere. Skibsklubben på Dan Swift har modtaget kr fra Lauritzen Fonden til indkøb af pc-udstyr, bøger, film og musik, instrumenter og karaokeanlæg, skibscykler, bordtennis og -fodbold. For søfolk og andre, der arbejder på havet, kan det være en lise at komme i havn og få fast grund under fødderne. Esbjerg Havne-Service har altid været kendt for et engageret og ihærdigt arbejde for de søfolk, der anløber Esbjerg Havn. Centret tilbyder i dag fitness til fiskere og sømænd, biograf, video, dvd, internetcafé, pool-stue, air hockey og bordfodbold samt forplejning, vask og bustransport. Et omfattende serviceudbud, der hver dag glæder mange søfolk. Lauritzen Fonden har bevilget Esbjerg Havne-Service kr til dækning af el- og varmeforbrug. For seafarers and others who work at sea, it can be a relief to come into harbour and stand on solid ground. Esbjerg Harbour Service has always been known for its committed and energetic work for the seafarers that call at Esbjerg Harbour. The centre offers fitness to fishermen and sailors, a movie theatre, videos, DVDs, an internet café, poolroom, air hockey and table football as well as food, laundry facilities and bus transportation a comprehensive service offering that pleases many sailors every day. The Lauritzen Foundation has granted Esbjerg Harbour Service 85,000 Dkr. to cover electricity and heat. Aktivitet i sigte/ Activity in sight At times, land can rarely be in sight. But there can still be people in sight who need activity and community in pleasant surroundings. The Dan Swift is JL s new Offshore service ship which, in addition to a crew of 34, welcomes hundreds of guests every year primarily offshore workers. The shipping club on the Dan Swift has received 150,000 Dkr. from the Lauritzen Foundation for the purchase of computer equipment, books, movies and music, instruments and karaoke systems, ship bikes, table tennis and table football LauritzenFonden Kultur/Culture

19 Evert sætter præg gpå Ribe/ Barge makes it mark on Ribe Restaurering af Ane Cathrine/ Restoration of the Ane Cathrine MARITIMT/MARITIME Der er gang i Ribe. Byen fejrer sit 1300 års jubilæum. Det gælder også for foreningen Gammelt Præg, der har som formål at restaurere og vedligeholde det gamle Ribe og byens særlige miljø. Af aktiviteter kan specielt nævnes byens nattevægtere, stormflodssøjlen og ikke mindst everten Johanne Dan. Johanne Dan er en kopi i fuld størrelse af vadehavseverten Johanne, der oprindeligt blev bygget til tømmerhandler Jørgen Lauritzen. Kopien blev bygget på foranledning af J. Lauritzen A/S tilbage i 1972 og blev i 1985 overtaget af foreningen, der i dag bærer navnet Gammelt Præg. Fladbundet vækstskaber Everten er et prægtigt fladbundet skib. Velegnet til sejlads i Vadehavet og på floder, og skibet har derfor en stor andel af den rigdom, som skibsfart har medført i vadehavsområdet. Everten er et skib, som takket være tilknytningen til Jørgen Lauritzen ligger Lauritzen Fondens hjerte nær. I 2009 alene har vi bevilget støtte til tre everter, heraf to originale. Restaurering og udstilling i ét Johanne Dan er i de senere år forfaldet og trænger til en større restaurering for at kunne sikre, at skibet fortsat kan repræsentere Ribes maritime historie. En del af restaureringsarbejdet og formidling omkring Johanne Dan vil indgå i udstillingen Det Maritime Ribe, som finder sted i forbindelse med Ribes 1300 jubilæum. Lauritzen Fonden har bevilget kr til hovedreparation af Johanne Dan. Things are happening in Ribe. The town is celebrating its 1300-year anniversary. The organisation Gammelt Præg ( The Mark of Time ), whose purpose is to restore and maintain the old Ribe and the town s special environment, has lots of activities going on as well, including, in particular, the town s night watchmen, the storm surge barrier and, not least of all, the barge Johanne Dan. The Johanne Dan is a full-size replica of the tidal flats barge Johanne, which originally was built for the timber dealer Jørgen Lauritzen. The copy was built at the instigation of J. Lauritzen A/S back in 1972, and was taken over in 1985 by the association that today bears the name Gammelt Præg. Flat-bottomed creator of growth The barge is a splendid flat-bottomed ship suitable for sailing in the tidal flats and on rivers, and therefore playing a big role in the riches that shipping has brought to the tidal flats area. The barge is a ship which, thanks to its link to Jørgen Lauritzen, has a special place in the Lauritzen Foundation s heart. In 2009 alone, we have granted support to three barges, two of which are originals. Restoration and exhibition in one In recent years the Johanne Dan has fallen into decay and needs significant renovation to be able to continue to represent Ribe s maritime history. Part of the restoration work and dissemination of information about the Johanne Dam will be used in the exhibition The Maritime Ribe, which will take place in conjunction with Ribe s 1300-year anniversary. The Lauritzen Foundation has granted 875,000 Dkr. to an overhaul of the Johanne Dam. Danmark har stadig tre originale everter heriblandt Ane Cathrine, der har stået udstillet på land ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg siden De mange år på land har tæret på skibet, og det trænger til restaurering. Det vil sige bl.a. udskiftning af kølsvin, bund, bundstokke, spanter og dele af dækket. Hertil kommer, at museet ønsker at etablere en overdækningsform, der kan beskytte skibet i fremtiden. Lauritzen Fonden har besluttet at bevilge kr til dette arbejde. Denmark still has three original barges including the Ane Cathrine, which has been on display on land at the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg since The many years on land have corroded the ship, and it requires restoration that is, replacement of Kanalrundfarten er en kulturinstitution i København. Elsket af københavnere samt de millioner af turister, der hvert år gæster byen. I forbindelse med klimatopmødet kunne DFDS Canal Tours tilbyde lydløs og røgfri havnerundfart efter at have udviklet én af bådene til el-drift på forsøgsbasis. Ideen var at oplade båden med energi fra vindmøller om natten og lade båden sejle rundt i kanalerne og vise byen fra sin bedste miljømæssige side hele dagen. Lauritzen Fonden bevilgede kr i tilskud til omdannelsen af båden Den Grimme Ælling til et nyt miljøvenligt element i Københavns Havn. DFDS Canal Tours har planer om successivt at udfase de dieseldrevne kanaltursbåde. the keelson, floor, floor timber, frames and parts of the deck, among other things. In addition, the museum wishes to set up a type of cover that can protect the ship in the future. The Lauritzen Foundation has decided to grant 500,000 Dkr. to this work. Kanalrundfart på vindmølleenergi/ Canal tour with windmill energy Canal tours are a cultural institution in Copenhagen loved by Copenhageners as well as the millions of tourists who visit the city every year. In conjunction with the Climate Summit, DFDS Canal Tours offered silent and smoke-free canal tours after having changed one of the boats so that it could operate on electricity on a trial basis. The idea was to charge the boat with energy from windmills at night, and let the boat sail around the canals and show the city from its best side from an environmental standpoint during the day. The Lauritzen Foundation granted 700,000 Dkr. for the transformation of the boat The Ugly Duckling to a new, environmentally friendly element in Copenhagen Harbour. DFDS Canal Tours has plans to phase out the diesel-driven canal tour boats successively LauritzenFonden Kultur/Culture

20 Kulturhistorie på Fanø/ Cultural history on Fanø Bidragsliste/ Donations list 2009 Kulturarven i dybet/ Cultural heritage in the deep MARITIMT/MARITIME Foreningen Everten Rebekka s medlemmer betragter det både som en kær pligt og et privilegium at sørge for, at Rebekka bliver bevaret og viser flaget i sit rette element. Det smukke, fladbundede træskib er en måde at belyse Fanøs tidligere betydelige kulturelle søfartstraditioner herunder at fastholde og udvikle kendskabet til sejlads med denne specielle skibstype. Skibet sejler i Vadehavet og danner ramme om foredrag og oplysende udstillinger. Dertil kommer, at det har deltaget i Tall Ships Race og andre sejladser for gamle træskibe. Lauritzen Fonden støttede i 2009 Foreningen Everten Rebekka med kr til et nyt ror. Members of the association Everten Rebekka ( The Barge Rebekka ) consider it both a dear duty and a privilege to ensure that the Rebekka is conserved and shows her flag in her true element. The beautiful, flat-bottomed wooden ship is a way to illuminate Fanø s earlier significant cultural maritime traditions including maintaining and developing knowledge of sailing with this particular type of vessel. The ship sails in Vadehavet and provides a framework for lectures and informative exhibitions. In addition, it has participated in the Tall Ships Race and other races for old wooden ships. In 2009 the Lauritzen Foundation supported the association Everten Rebekka with 42,500 Dkr. for a new helm. Hilary Christine Guswiler (ballet) Ida Emily Spang-Hansen (violin) Jakob Holtze (opera) Javier Tapia (kunstskole) Jazper Lindenhoff (trommer) JLs Pensionister Josefine Dalsgaard (violin) Komiteen bag Flåden 500 år Kosan Kunstforenings Venner M/S SAMKA v/marstal Søfartsmuseum Mads Emil Dreyer (film- og medievidenskab) Marie Helene Bessesen (klarinet) Marie Louise Broholt Jensen (bratsch) Marie Therese Andersen (violin) Nanna Lysholt-Hansen (Fine Art) Netværk Danyard Oliver Borg von Bûlow (designskole) Omstigningsklubben Pigetræf Danyard Plejecentret Grønnehaven Værftsgruppen Postbåden Hjortøs bådelaug Roklubben Ægir Sabroe Seniorklub Skibsklubben Comanav Tanger Skibsklubben Dan Swift Skibsklubben Freja Atlantic Skibsklubben Freja Polaris Skibsklubben King of Scandinavia Skibsklubben Pearl of Scandinavia Skibsklubben Tor Britannia Skibsklubben Tor Petunia Skibsklubben Tor Suecia Skibsklubben Tor Futura Soldaternes Flagdag Støtteforeningen for Bovbjerg Fyr Syddansk Universitet skibsfund Tall Ship Aalborg Fonden Thomas Valter (bassist, sanger, komponist) Torsdagsklubben Zentropa Entertainments26 ApS Aalborg Industries Pensionist- og Efterlønsklub Aalborg Værft Seniorklub 1998 I Kongeåen ved Gredstedbro ligger der et skib fra jernalderen. Skibet blev fundet under udretning af åen i 1945; men siden glemt igen for en stund. Gredstedbro-skibet stammer fra det tidspunkt, hvor handelsfarten blev etableret i Nordeuropa, og der er ingen tvivl om, at det sydvestlige Jylland har været central i denne proces. Det ses af fund på land. Der findes kun en håndfuld skibe fra denne periode i Europa. Derfor er det en sjældenhed og et markant arkæologisk fund, der vil sætte egnen og dansk maritim forskning på det internationale landkort. Lauritzen Fonden har valgt at støtte Syddansk Universitets forprojekt med kr til dækning af boringer og spunsvæg. In the Kongeåen creek near Gredstedbro lies a ship from the Iron Age. The ship was found while straightening the creek in 1945, but since has been forgotten again for awhile. The Gredstedbro ship comes from the time when trade routes became established in northern Europe, and there s no doubt that southwestern Jutland has been a central part of this process. This is indicated by findings on land. Only a handful of ships from that period have been found in Europe. Therefore it s a rarity and a striking archaeological find that will set the region and Danish maritime research on the international map. The Lauritzen Foundation has chosen to support the University of Southern Denmark s pre-project with 70,000 Dkr. to cover drillings and sheet piling LauritzenFonden Kultur/Culture

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere