T. M. Wiborg s REISEBREVE. 8 stk., fra: TUNIS RAPALLO BISKRA KARTAGO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T. M. Wiborg s REISEBREVE. 8 stk., fra: TUNIS RAPALLO BISKRA KARTAGO"

Transkript

1 T. M. Wiborg s REISEBREVE 8 stk., fra: TUNIS RAPALLO BISKRA KARTAGO Reisebrevene har vært publisert i Morgenbladet, 14. februar og senere i Dette er avskrift i 2009 fra boken En Mottagelse hos Beyen av Tunis fra samme år.

2 2 I Tunis ved slutten av januar 1907 En Modtagelse Hos Beyen af Tunis (efter Morgenbladet). Da det maaske tør interessere Deres Læsere at høre lidt herfra, tillader jeg mig at sende Bladet nogle Ord om en Modtagelse igaar i Bardo Paladset hos den nye Bey Sidi Mohammed En Naceur Pacha Bey i Anledning af den store Bairamfest der omtrent svarer til vor Paaske. Jeg kan takke vor altid elskværdige, tjenestvillige norske Konsul her, Hr. Batt, for at det blev mig muligt i selve Tronsalen, hvor Modtagelsen foregik, at overvære denne. Han skaffede mig Adgang som Korrespondent for et af Norges største Blade, og jeg optraadte da selvfølgelig paa Vegne af min gamle Ven Morgenbladet, hvem jeg saaledes skylder at sende disse Linier, idet jeg beder Bladet velvilligst tilgive min Dristighed. For at begynde med Begyndelsen, faar jeg da sige at jeg Kl. 9 om Formiddagen forlod mit gode og hyggelige Hotel St. Georges i Vogn med vor nye Konsul, der tog sig udmærket ut Konsulatuniformen, der meget fordelagtig konkurrerede med de øvrige Landes. En halv Times rask Kjørsel bragte os til Bardo, hvor jeg blev forestillet for de betræffende Autoriteter og ført lige ind i Tronsalen. Heldigvis var endnu ikke ret mange ankomne, saa jeg havde Anledning til at se altsammen fra Begyndelsen af, ligesom jeg ogsaa blev der helt til Slut. Først saa jeg mig om i den store Sal efter Forandringer eller Oppudsning siden jeg sidst var her for hele 4 Aar siden.

3 Men nej, alt forekom mig uforandret og sandt at sige fremdeles ikke straalende. Nej, da var det anderlede i Khedivens Palads el Abdur i Kairo, hvor jeg for tre Aar siden, gjennom vor elskværdige Generalkonsul Østberg, blev skaffet en Indbydelse til et lidet Bal paa 1500 Gjæster, og hvor alene Spisesalens Udsmykning kostede ½ million Francs efter Generalkonsulens Udsagn, og det saa ud til at kunne være rimelig nok, da den var uhyre stor og pragtfuld. Nu, det er vel bedst at komme tilbage til Bardo igjen. Den store Sal fyldtes eferhaanden med arabiske Officerer og andre Storfolk, i Rægelen særdeles guldbroderede og ordensbehængte, alvorlige og værdige og meget høflige Herrer, paa hvem de paa den ene Væg hængende 8 Malerier i Legemsstørrelse af europæiske Fyrster deriblandt ogsaa den svenske Konge Karl XV skuede ned. Den ene Langside af Salen blev nu optaget af omtrent 40 Officerer af Beyens lille Arme samt øverst opp i Enden ved Siden af Tronen af en Del prinser af Beyens Familie, hvis Alder varierede mellem 50 og 100 Aar, hver en af dem med Nichan Iftikar Orenen i Brillanter. Saa blev der sluppet ind i Salen en Del Herrer og Damer, Diplomater og Embædsmænds Fruer. Turister fik ikke Adgang, De maatte alle holde sig nede ved Indgangsdøren, hvorimod jeg selv havde udsøgt mig en rigtig god Plads et lidet Stykke tilvenstre for Beyens Tronstol for at kunne følge godt med. Der var heller ingen, der forstyrrede mig, man antog mig formodentlig for en stor Herre, der havde Ret til at staa der. Den hele Tid dundrede Kanonskud og skingrede Fanfarer ved en eller anden Stormands Ankomst. Der stod nemlig fra Indgangsporten og langt udover en hel Mængde militære Musikanter, der gjorde den Allarm, de kunde, og den var ikke 3

4 liden. Selvfølgelig paradere ogsaa Beyens øvrige Armestyrke, i alt ca. 600 mand, tror jeg Infanterister og Kavalerister. Saa hørtes det stærke Trommehvirvler, Fanfarer og Raab, - det var Beyen, der kom fra Møde, han havde havt paa Forhaand med Familien og de øverste arabiske Embedsmænd og Geistelige. Han skred langsomt og værdigt opover Salen og blev staaende foran Tronstolen. Beyen er en undersætsig, vakker Mand af Middels høide, vel over de 40 Aar, og gjør et godt Indtryk. Han havde selvfølgelig en pragtfuld, guldbroderet og ordensbehængt Uniform paa. Fransk taler han ikke, lod det til, da hans Ceremonimester, min gamle Ven fra før, general Valenzi, stadig optraadte som Tolk. Nu, det er jo ogsaa rimelig nok, at han ingen Anstrængelse gjør for at lære sine Venner Franskmændenes Sprog; han har maaske mer end nok af dem alligevel og det sparer ham maaske for en og anden Ærgrelse, af hvilke han sikkerlig har langt mer end nok fra de forbandede Europæeres Side, der har frataget ham baade Magt og Rige. Vel, saa kom da General Valenzi marscherende ind i Salen med den ene Flok Herrer efter den anden og forestillede dem for Beyen, der afmaalt, alvorlig og værdig besvarede deres Taler og Buk med et Ord og et Haandtryk. Først kom den franske Generalguvernør ledsaget af sine Officerer og Embedsmænd, saa den kommanderende General over den franske Arme i Tunisien med en Del af sine Officerer, de fremmede Konsuler og derefter afdelingvis alle de forskjellige Korporationer samt en Del Arabere i deres hvide Burnusser og Turbaner eller røde Tarbusjer. Disse Herrer kyssede alle Beyens højre haand, - ikke paa Haandbagen men inde i Haanden, idet de saa derefter trykkede Panden mod den. Det hele varede omtrent ½ Times tid, saa kyssede Beyen sine Slægtninge, Trommerne hvirvlede. Trompeterne 4

5 skraldede, Kanonerne dundrede og Beyen forlod Salen med sit straalende Følge. Jeg begav mig saa udenfor for at se ham kjøre bort i en smuk Vogn, forspændt med 6 deilige, mørke Muldyr; jeg var da ogsaa saa heldig at faa en venlig Hilsen fra ham, der jeg stod alene og hilsede ham ærbødig. Saa drog Tropperne med klingende Spil tilbake til Kasernerne. Heste og Muldyr for afsted med Europæere og Arabere, og kun de gamle, af Kugler gjennemhullede, grønne, gule, røde og blaastribede Silkefaner vedblev at flagre i Vinden over det ældgamle Bardo. Særdeles begivenhedsrigt var jo alt dette ikke, men alle disse orientalske Fester og Samlinger bærer dog et saa særpreget Præg, at de bliver interessante og sætter en i Stemning. Hvad jeg har beskrevet taaler jo ikke at sammenlignes med den Revue, jeg saa sidste Gang her i Tunis til Ære for Præsident Loubet, hvor foruden 6-8,000 franske Soldater af alle Vaabenarter, Zouaver, Spahis, Chasseurs d Afrique osv. presenterede sig, efterfulgt af mange flere tusinde Arabere tilfods og tilhest. Hver Stamme med sin ærverdige, hvidskjæggede Sheik i Spidsen, med hundreder af brogetfarvede Silkebannere, og hvorefter de opførte en af deres saa berømte Fantasiaer og viste deres storartede kunstfærdig Dygtighet som Ryttere. Ja, det var rigtignok noget andet, men det vilde jo ogsaa være urimelig at forlange, at den franske Præsident skulde komme herned og foranstalte straalende Fester, hver Gang Deres Korrespondent kommer til Tunis, - her er saa alligevel nok af Interesse for den, der har Øjnene med sig. I den Henseende er Byen ikke gaaet tilbage. En saa orientalsk By som Tunis finder man hverken i Algier eller Kairo, ja neppe før man kommer til Damaskus, men denne By er jo ogsaa smuk og 5

6 6 straalende med sine hvide Huse for 300, ,000 Mennesker i en eneste Grøn Have, der er 6 Kilometer lang og likeledes bred, beliggende paa en uhyre stor Slette, gjennemskaaret af Atbara Floden med dens 7 Arme ved Foden af Hebrons Berg. Jeg vil tilføje, at der ogsaa her i Tunis har hersket en Del Styggeveir og Kulde en Tid, sendt herover af Uveiret I Europa; men nu er her straalende Solskin og bra varmt, saa det kan fryde en at færdes i Palmernes Ly, blant de brune og sorte Indfødte i deres hvide Burusser og brogede Silkedragter. II Rapollo Tunis For et Par Uger siden forlod jeg Rapallo efter 5-6 Ugers Opholl der og turde maaske nogle Ord herom interessere Læserne, især dem, der agter sig sydover. For dem, der ikke kjenner Stedet, skal jeg oplyse, at det ligger ved den italienske Riviera mellem Genua og Chiavari, er et lidet Sted paa ca. 10,000 Indb. og kan karakteriseres med hva vi hjemme kaller et Fillehul i Lighet med alle andre italienske Smaabyer, men ligesom disse paa samme Tid interessant saavel ved Bebyggelse som Befolkning. Rapallo har en udmerket smuk Omegn og Beliggenhed i en Halvrunding i Bunden af en Golf (Fjord) i Lighed med de fleste Byer langs Rivieraen. Den ligger gott beskyttet ved Foden af Appeninerne, der med sine høje Toppe beskjærmer

7 den mod de kolde Nordenvinde saa baade Palme Appelsin - og Mandarintrær trives der og smykker de mange Haver med deres gyldne Frugter. At Roser og en Mængde andre smukke Blomster overalt fryder Øjet paa ens Spasertur i Byen og Omegnen, siger sig selv; - for dem gives der her ingen Vinter, som har videre at betyde. Til Rapallo kommer der hvert Aar udover Vinteren og Vaaren en Mængde Turister, saa der vrimler af alle Slags Nasjoner. Engelske, Amerikanske, Tyske, Russiske, Danske o.s.v. men faa Norske. Idetheletaget træffer man i Syden specielt paa den anden Side af Middelhavet forhollsmæssigt faa Norske, de synes at lade sig nøje med Mellemeuropa. Det er Skade, da Syden og Orienten byder paa saa overordentlig meget interessant og saa ganske forskjelligt fra det tilvante og da hverken den noget længere Afstann eller Omkostningerne stiller sig afskrækkende, naar man innretter sig fornuftig og ikke vil konkurrere med de mange rige Mennesker, for hvem Udgifterne spiller en ringe Rolle. Bedre at tilbringe 3 Mdr. I Syden og Orienten enn 4-5 Uger længere for samme Udgift i Berlin, Wien eller Paris. Nu, det er kanskje en Smagssag, saa derom faar enhver beraade sig med sig selv. Men, det tror jeg nok, jeg tør sige, at de, der engang har været saa lykkelige at berejse Syden og Orienten længter did igjen og aldrig angrer deres Rejse. Nu, det var vel nærmest Rapallo, jeg skulde omtale, - maaske en annen Gang mer om det annet. Jeg ankom til Rapallo mitt i Decb, og tog inn i en nystartet dansk, liden Pensjon i Villa Paleari hos Frk. Ingeborg Scheer fra Kjøbenhavn. Der havde jeg det meget gott og hyggelig blant lutter danske, der som altid var venlige, gemytlige og elskværdige, saa er ialfall min Erfaring om dem og jeg har paa 7

8 mine mange og lange Rejser truffet sammen med en hel Del av dem. I denne Pensjon bode saaledes de bekjendte Forfattere Zak. Nielsen og Børge Janssen med Familier, hva der selvfølgelig meget bidrog til det hyggelige Opholl, spesielt i Julefesten, som blev fejret paa nordisk Maade med Juletræ en liden Gran i en diger Blomsterpotte behængt med Småting til gjensidig Erindring Risengrød, Gaasesteg og Astispumante italiensk Sjampanje Sang, Oplæsning, udmærket Pianospil af den ene Frue og gemyttelig Passiar; ikke at forglemme et Par Smaataler for fjerne Venner og Fædrelann. Noget Vemod blanner der sig jo altid i Stemningen paa Juleaftenen i Udlannet, - der er ingen annen Fest, der saaledes som denne trækker Tankerne hjemover til Lann og Familje; - jeg taler udaf egen Erfaring fra mer enn en saadan Juleaften. Udpaa Aftnen gikk saa flere af Gjæsterne inn til Byen ¼ Times Gang for at overvære Midnatsmessen. Flere af dem havde nemlig ikke tidligere overværet en saadan. Jeg selv havde Erfaring fra før af, om hvor liden Stemning dermed er forbunden og blev hjemme. De andre kom første tilbage Kl. 2 og var, som jeg ventede, slet ikke begejstrede. Villa Paleari ligger paa den østlige Side af Golfen lige mod vest og da den ligger ganske frit lige ved Havet med Terasser og Have, havde vi Sol hele Dagen, det vil sige naar der var nogen. Dette var ikke Tilfældet stadig, vi havde egentlig i Vinter (Vinter har man selvfølgelig ogsaa her, om enn ikke streng) mindre smukt og varmt Vejr enn sædvanlig, hvilket skrev sig fra den kolde Nordenvinn Tramontanaen der kom strygende nedover fra de i Vinter saa ualmindelige kolossale Snemasser nordenfor saavel i Alperne som i Schweiz og Tysklann. Vi havde endog nogle Dage litt Sne paa 8

9 Bjergtopperne udenfor Byen, ja en Dag eller to ¼ Tomme Is paa Vannpytterne. Det sidste var nu ganske usædvanligt her. Fra vor Villa kunde vi se ret over til Havnen og nogle Huse idet lille Portofino, hvor jeg i fjor julede, og hvis Omegn er saa berømt for sin Sjønhed om Vaaren og Sommeren. Over dette Lannskab straalede der de dejligste Solnedgange med næsten de samme Farver som her nede i Afrika. Langsmed Havet snoer der sig en dejlig, bred, magelig og god Lannvej stadig opover gjennem skogbevoksede Fjellskraaninger og Haver mest Oliventrær til man naar op til en udsigt, hvorfra man mod den højre Side har et storartet Blik udover det dejlige blaa Hav og saa ret fremfor sig ser ned paa den lille By Soalji og Sestri Levante i det Fjerne, medens der paa venstre Side er skogklætte Skraaninger overalt. Det lønner sig at spasere herop det tar kun omtrent ¾ Time især da man paa denne Vej er lidet plaget af de stinkende, snøftende Automobiler, hvoraf det ellers vrimler langs hele Rivieraen, især mellem Nice og Monte Carlo, hvor den bogstavelig talt suser en forbi hvert Minut. Poetiske er de virkelig ikke, men praktiske i høj Grad, saa de har vel Fremtiden for sig. Jeg havde saaledes god Nytte af en af dem. Mellem Rapallo og et meget højt Punkt i Omegnen kaldet Portofino Culm omtrend 1500 Fod over Havet gaar der 3 Gange daglig en Automobil for et halvt Snes Personer og med en af disse gikk jeg saa op en vakker Dag. Det tog ¾ Time eller vel det og kostede kun 5 Lire op og ned med Opholl der oppe efter Behag. Det er jo meget billigere enn at tage Hest og Vogn, der koster 3-4 Gange saameget og kræver 2-3 Timer for at række op. Man har deroppefra en storartet Udsigt udover Havet og langs Kysten fra Chiavari til Genua samt langt innover Lannet helt til Carara. Det slog mig at alle Bjergtoppene runntomkring bærer det samme vulkanske Præg 9

10 som omkring Messina. Om noget Udbrud heromkring melder dog Histoien intet, saavidt mig bekjent, men kanske kommer der ogsaa her et snart, saa brændende urolig som Jordens Indre for Tiden synes at være, saa vi selv oppe i vort kjære klippefaste Norge, der jo skal bestaa om hele Resten ramler, synes at danse paa en Vulkan, der sjælver og ryster baade her og der, men altsaa selvfølgelig forgjæves og med spilt Umage. Runtomkring Rapallo er der Anledning for dem, der er begavet med Gemsenatur, hva jeg ikke er, til at tage storartede Spaserture op til et eller annet Kloster eller Udsigt, men vil man undervejs ha noget at spise eller drikke, gjør man nok rettest i at tage noget med fra Pensjonen. Det er ikke som paa Portofino Culm, hvor der er en udmærket Ristorante, hvor man kan faa omtrent alt hva man vil have enten inne i den store Spisesal eller ude paa en af Terasserne I Solen og med den dejlige Udsigt foran sig. Dette Udflugtssted er ennu ganske nyt og ikke helt færdig, men det vil sikkert faa stor Søgning og man vil ikke kunne være bekjent at have været i Rapallo uden at ha besøgt Portofino Culm. Hvorfor det nu har faat netop dette Navn kan jeg ikke sige. Derfra kan ialfall Portofino ikke ses, kun St. Margherita, der ligger lige nede ved Foden af Bjerget og 1/2 Times Kjørsel med Omnibus hen til Portefino. Vejen op slynger sig den hele Tid mellem Villaer, Haver og grønglædte og hovedsagelig med Oliventrær bevoksede Fjellskraaninger. Den er bred og god og man har stadig Udsigt udover og mod noget smukt. Er man i Rapallo tar man selvfølgelig en Udflugt til Portofino, hvor man saa ikke maa forsømme at besøge det aldeles udmærkede Hotel Splendide, der ligger litt højere op enn Lannvejen og hvorfra Udsigten er meget smuk. Rapallo byder ikke paa Fornøyelser. Der er en tysk Ølhal, hvor der opvartes med den afskyeligste Sang, jeg ennu har hørt 10

11 i Italien og det vil sige meget. Sangerne tremulerde saa jeg frygtede for, at de skulde trille runt med deres Triller og det var verre enn Gelee paa en Tallerken. Det var skrækkeligt, men som sædvanlig med den Art Artister var de umaadelig ovenpaa og saa sig om med et sant Sejersfjæs efter hvert Nummer. Nu, Italienerne er jo ikke bedre vant og synes vel derfor, at saadant er i sin Orden. De Nordboere, der kommer til Italien i den Tro, at her er Musikens egentlige Hjemlann, blir sørgelig skuffet og forarget. Nej, Tysklann og Norden er Sangens og Musikenes Lanne fremfor noget annet og Forstaaelsen ligesaa. Saa er der i Rapallo et Badehotel, der er et lidet dygtigt Musikkorps vel Wienere og Ungarere samt en lille Spillesal for Roulette, hvor der dog kun spilles lavt. Stedet er smukt med en vakker liden Have og ligger lige ved Havet. Tæt ved bygges der nu et storartet Hotel. Af Hoteller er der mange og vistnok ogsaa gode, men jeg kjenner dem ikke af egen Erfaring. I Sæsongen, Februar April, er de nok alle fullpakkede, da Rapallo er bekjent for sit gode Klimat, Sunnhed og smukke Omegn. Det er et roligt sted, som man vil forstaa. Og man fristes ikke til store Udgifter der, med mindre man der eller i Chiavari, St. Margharita eller Portofino vil ødelægge sig paa inkjøb af de dejlige og billige Kniplingssager, der er Stedernes Husindustri eller om man vil Gadeindustri, ti ude paa alle hjørner og aabne Pladse og i Gadedørene sidder der en Uendelighed af Barn og Voksne Kvinder og knipler ustanselig. De opøves dertil helt fra 6-8 Aars Alderen af og vedblir til de efter Udseendet at dømme er over de 80 eller nærmere de 100; men Skinne bedrager her i Syden især for Kvindernes Vedkommende; - de er tidlig modne, men blomsterer sørgelig hurtig af. Naar de er Aar skulde man tage dem for 20 aarige og er de 20 for over 30 etc. Tykke og fede og uformelige blir de fleste af dem ganske 11

12 tidlig ialfall i Byerne; - de bevæger sig saa altfor lidet og sætter til livs en aldeles urimelig Kilometerlængde Maccaroni hver Dag. Aa nej, da er vore nordiske Kvinder noget annet, - de første i Verden naturligvis. Ja, hva er der saa at mer at sige om Rapallo? Jeg tror næsten, jeg nu har medtat det væsentligste. Dog jo, der er en stor Mangel ved Byen, som det forundrer mig, at vedkommende Autoriteter ikke forlængst har rettet paa, - men slig er jo egentlig fælles for Autoriteterne hele Verden over naturligvis Norge untaget; de retter intet uden efter Tryk og Tvang selv fysisik maa det i flere Lande til Initiativ er for Autoriteter et ukjent Begreb, hva vi udenforstaaende taalmodig lider under og lar gaa til det blir aldeles uudholdelig, saa vaagner vi, knipser i Lommen og sover inn igjen til næste Gang. Alt dette ved jo Autoriteterne saa godt og innretter sig derefter, bryr sig intet om nogle fnysende Artikler eller lar udgaa en beroligende Ukase, en nærmere Forklaring over den urimelige Klage, lover maaske en Undersøgelse og saa sover alle trøstig inn igjen, - ak ja, fornemlig i Italien og selvfølgelig i Spanjen; - momento, siger Italieneren, manana, siger Spanjeren. Resultatet blir begge Steder det samme; 0. Nu, ja, hvad jeg vilde komme til var dette: Jeg vilde paa Jernbanestasjonen ha Billet til Marseille. Nej, det kunde jeg ikke faa. Saa, ikke det? Nej, men til Genua kan De faa. Ja, hvor langt Opholl faar jeg saa der? 5 Minutter. Ja, det blir jo svært lidet til at omstige og faa ny Billett, men saa kan jeg vel faa indskrevet min Kuffert til Marseille, ti at faa den omkarteret paa de faa Minutter blir jo umuligt, især da Toget vel i dag som ellers er forsinket? Jo da, begge Dele innrømmedes. En svag Hentydning til at ligge en Dag over i Genua maatte jeg afvise, da jeg isaafall kom til at miste Baaden over Tunis, der skulde gaa næste Dags Middag. Ja, hva skal jeg saa gjøre? Vil de 12

13 beholde mig her? Nej da, De kan faa Billett til Grænsestasjonen. Kan jeg saa da straks fortsætte? Ja naturligvis. Vel, lad mig da faa Billett dertil. Jeg afrejste saa Kl. 10 om Frmdg. og kom til Ventimiglia Kl. 3 ½ om Eft., fik øjeblikkelig min Haannbagasje unnersøgt og spejdede saa overalt efter min Kuffert. Da den slet ikke blev synlig og jeg saa et Tog staa færdig til Afgang udenfor, spurgte jeg efter, hvor Kufferten var. Jo, den var sat inni et Bagasejerum og jeg maatte der selv forlange den udlevereret. Jeg styrede saa af sted derhen, men der var lukket. Det syntes jeg var altfor galt og gav litt ont fra mig. Saa spurgte en af Betjentene hvor jeg skulde hen. Jo til Marseilles og Toget staar jo færdig til Afgang. Nej da, Deres Tog var gaat før Deres Ankomst, og dette Tog gaar kun til Nice, saa nu faar De vente her til Kl. 9 i aften og Deres Kuffert kan De ikke faa før Kl. 8 i aften! Storartet!! - Og en Bærer havde forlængst bragt mine Smaasager over i Toget til Nice, saa nu rejste vel de afsted paa egen Haann. Jeg for saa afsted og fik Sagerne ud igjen i siste Øjeblik og baaret inn i Ventesalen. Der var jo ikke annet for enn at tage det med Ro og fordrive Tiden med at spise og læse. Men Følgen var den, at jeg i stedet for at ankomme til Marseille udpaa Aftenen, først om frem Kl. 3 ½ om Morgenen og maatte sidde i et kolt Venterum til Kl Hvad jeg altsaa vil anke over er dette, at der ikke i en By som Rapallo, hvorfra der aarlig afrejser Tusener af Turister, ikke sørges for at afværge slige Historier, der vistnok daglig forekommer til Ærgrelse og Ulejlighed for mange. Og det kunde jo saa let lade sig gjøre, hvis man bare gad. Nu, saa er der en annen Ting, som ogsaa er forkert i la bella Italia. Jeg hævede nogle Penge i en Bank og skulde senne et lidet Beløb afsted, vilde saa tage en Postanvisning og indleverede min Pengeseddel. Nej, den sjøv man tilbage og 13

14 14 forlangte Gull. Gull har jeg ikke, kunde i Banken kun faa Papirsedler. Ja, det kan vi ikke hjælpe. Jamæn de italienske Papirpenge er jo saa gode som Gull hele Verden over, er de da ikke ogsaa gode nok hos Eder selv her i Italien? Jo da, det er de nok, men vi tar kun mod Gull her. Nu, dermed maatte jeg gaa. Saa skulde jeg en Dag kvittere paa samme Posthus for en liden Postanvisning, som jeg saa unnerskrev hjemme og presenterede Postmannen. Nej da, den kunde han ikke tage god. Ja, saa, hva er der da nu i dag igjen ivejen? Jo, Deres Unnerskrift er skrevet med blaat Blæk og vi kan kun tage den god med sort Blæk. Nej, jaasaa da, det var jo slemt, men De skulle vel ikke kunne laane mig en Pen dyppet i sort Blæk, saa skal jeg unnerskrive en Gang til! Jo da, det gjorde han og vi lo begge to. Ja, rejser man her - sydover, maa man stadig være forberedt paa saa den ene så den annen Vanskelighed at ærgre sig over inntil man ogsaa vænner sig til saadant og lærer at ta det med Ro og sige med Fru Wilhelmine Schulze: Aergere Dich nicht, Wilhelmine; Det nytter jo slet ikke, man kommer kun selv ud af Stemning. Jeg vil nu slutte disse spredte oplysninger om Rapallo med en Henstilling til dem, der nu agter sig sydover for en Tid og som vil have et roligt gott, sunt, smukt og billig Ophollssted at forsøge Rapallo og Frk. Scheers Pensjon i Villa Paleari. For mit Vedkommende fant jeg mig der særdeles vel. P.S. Da jeg nu skriver litt igjen om Italien, benytter jeg Anledningen til at gjøre Firenze en Unskyldning for den mindre gode Omtale det har faat i min Bog: Rejsebreve. (Cammermeyer). Har senere flere Gange besøgt det og er blit

15 bedre Kjent med Stedet og dets storartede og smukke Museer som jeg sætter fult saa højt som dem i Roma. Ennvidere er der i Bogen en kolossal Trykfejl, nemlig i Brevene fra Egypten, at det gamle Teben - nu Luxor var 1314 Mile i Omkreds skal selvfølgelig være 13 a 14 norske Mil, hvilket jo forresten heller ikke er saa ganske litt. De, der kjenner Egyptens gamle Historie, vil jo straks greje Trykfejlen, men den tør vel nok bringe andre til at ryste paa Hodet ad Beretningen om en By af et saa uhørt Omfang. Ja selv for disse 13 a 14 Mil faar gamle Fader Herodot staa ansvarlig, da det er i en Beretning fra ham, jeg har set Størrelsen angivet. Han havde jo selv været i Teben i dens Velmagtstid og paa ham skal man jo kunne stole. Størrelsen vil forresten ikke forekomme en at være usansynlig naar man læser min Gjengivelse deraf i min Bog: Rejsebreve. 15

16 16 III Tunis. Marts 1907 Mit første Rejsebrev herfra blev skrevet i Januar og omhandlede Tunis. No. 2 i Februar fortalte om Rapallo paa den italienske Riviera. Nu har vi Begyndelsen af Marts og kan det være paa Tide at komme tilbage til Tunis igjen. Først da noget om Vejret. Det har i Vinter været ligesaa unormalt her som overalt ellers. I stedet for nogenlunde stadig Solskin og Varme har vi havt meget Uvejr. Storme, Regn og kjøligt Vejr, saa man stadig har maattet gaa med Vaarfrakke; om at trække i hvid Dragt er der innu ikke Tale. Selvfølgeligt er det dejlig varmt paa de Dage, vi har Solskin og Stille, men af saadanne har vi havt altfor faa desværre. Alt dette kan vi takke Europa for, som sender os de kolde nordlige Vinde, der har strøget hen over de umaadelige Snemasser der oppe. Her i selve Byen Tunis og Omegn har det nu ikke været verre enn at Mandel og Figentrærne allerede i lang Tid har blomstret pragtfullt, ligesom Appelsin og Mandarin Trærne fremdeles hengær fulde av deres gyldne Frugter innimellem deres grønne Blade, medens de grønne Flader pranger med et Utal af forskjelligfarvede Blomster. Men i det Indre af Tunesien oppe i Bjergene og i særedeleshed i Algeriet har man havt aldeles rædsomt Vejr i ugevis med aldeles uhørt kolossale Masser Sne, Kulde, derpaa svære Regnskyld og Oversvømmelser, saa hele Distrikter har staaet unner Vann i lang Tid. Den forvolte Skade er derfor overmaade stor og Elendigheden blant Araberne bedrøvelig. Det vil tage lang Tid at gjenoprette den og atter opføre nye Broer i stedet for de mange, der af Vannmasserne er bortførte og ødelagte samt udbedre Jernbanerne og Veje. Al Jernbanefart var afbrutt i mer enn 14 Dage og er ennu kun mulig ved midlertidige Foranstaltninger. Post og Telegrammer

17 mellem Tunis og Alger maate føres frem paa Torpedo baade og de Rejsende paa Jenbanerne havde en slem Tid ved saaledes i ugevis at maatte sidde afskaarne paa de forsjellige Smaastasjoner her og der. Med Biskra er Forbindelsen ennu ikke kommet istann og hvorledes man der skaffer det Nødvendige til alle Turisterne, naar den daglige Tilførsel ganske stanser er ikke gott at fortaa. Man vil se, at selv Afrika kan have sin Vinter, som kan være lej nok, men heldigvis intræffer saadant sjelden og varer jo aldrig længe. Nu kan vi jo sikkert regne paa smukt og varmt Vejr udover, - det er allerede begynt. Er man ikke inne i Forhollene her, betragter man det ligefrem som Snyderi, naar man kommer fra det kolde Norden og ikke engang i Afrika finner Sol og Sommer hver Dag. Vil man være aldeles sikker paa at faa det, maa man drage op Nilsen til Luksor og Assuan, hvor der er evig Sol og Sommer. Ja, nu faar det være nok om Vejret, kun dette, at saa mindre behageligt som det har været her i Tunis, har det dog været uenderlig bedre enn i Europa og det er jo altid en Trøst. Saa gaar vi over til de sociale Forholde her samt mine Udflugter til Biskra og Kartago etc. Forinden jeg begynner at fortælle om Biskra, vil jeg nævne, at jeg havde den Ære at bli inbutt til et stort, elegant Bal hos den franske Resident General, saa jeg fik Anledning til at se omtrent alt hvad Tunis ejer af Selskabsverdenen. Det var meget interessant, sjønt det for Europeernes Vedkommende jo ikke synderlig afviger fra, hva man ser overalt. Det var Uniformer og Ordener i Mængde ogsaa en hel Del russiske Officerer fra den i Bizerte liggende Flaade samt mange til dels meget vakre Damer i store Toaletter. I Residentsen er der en hel Del Selskabsværelser og der dansedes jo en Del, men hovedsagelig bestod Ballet i, at Herrerne spaserede omkring med den en Dame efter den annen, konverserende dem og førte 17

18 18 dem inn til den overdaadige Buffet hvor alt mulig var at faa fra Te til Sjampanje, Kager, Smørbrød etc. Dygtige Dansere ser man lidet af her, de kommer paa langt nær ikke op mod Nordboerne og Tyskerne. Paa Ballet var der kun 3 Normænn og 2 Svenske, ingen Dansk. Vi omgikkes den hele Tid meget venskabeligt. En Del Araberere var ogsaa tilstede i Burnus og Turban og Tarbusch, deriblant ogsaa Beyens ældste Søn, Tahar, en vakker ung Mann, paa ca. 20 Aar for hvem jeg blev forestillet af General Valenzi og af hvem jeg fik et venligt Haanntryk. Biskra Den næste Morgen drog jeg afsted til oasen Biskra, der ligger i det sydlige Algerie ved Begyndelsen af Ørkenen Sahara. Jeg benyttede Anledningen til en billig Rejse, hva der ikke har litt at sige, da man behøver 2 Dage frem og ligesaa meget tilbage. Jernbanerne giver nemlig 40 procent Afslag paa Billetterne i Løbet af en 14 Dages Tid i Slutningen af Januar og de første Dage af Februar for at give saa mange som mulig Anledning til at overvære de aarlige Væddeløb i Biskra og dette virker selvfølgelig, saa der er stor Tilstrømning ogsaa af dem, der bryder sig mindre om Væddeløb, men ønsker at besøge den bekjente Oase hvad ogsaa Tilfældet var med mig. Jeg rejsede altsaa afsted den 2den Februar omtrent Kl. 8 om Morgenen efter Ballet og havde dejligt Vejr den hele Dag. I og omkring Tunis var der ingen Sne, men udover Formiddagen for vi stadig mere og mere forbi Sneflader efterhaanden som vi steg højere og højere opover i Bjergene. Udover Eftermiddagen var der Sne overalt og det blev dygtig koldt. Om natten stanser al Jernbanefart og der overnattes i Regelen i Constantine,

19 19 hvortil man rækker om Aftenen mellem 9 og 10. Der er imidertid Anledning til at overnatte paa et lidet Sted, der hedder El Krubs og det gjorde jeg, da jeg derved sparede ½ Time om Aftenen og ligesaa om Morgenen saavel som Billetten mellem disse 2 Steder. Jeg skulde funnet varmt Værelse i EL Krubs for Natten ifølge Teleg. Fra min Vært i Hotel St. Georges, men dette var ikke kommet frem, saa jeg maatte nøje mig med et der var iskoldt saavelsom Sengen. Nu, der var intet at gjøre ved det, til Constantine kunde jeg ikke nu komme. Det var rigtig et ynkeligt, skident Værtshus og saa uappetitteligt, at jeg ikke om Morgenen kunne bekvemme mig til at spise Frokost der, men stolte paa, at jeg skulde kunne faa denne i Spisevognen i Trænet. Dette slog dog ikke til, ti om Natten var der udbrudt en ordenlig Snestorm, som havde stoppet op Toget fra Alger et Par Timers Vej længere nede i Atlas Bjergene og dette havde Spisevognen med. Det kom først 3 Dage senere til Biskra. Vi maatte altsaa rejse fra den og jeg fik ikke Mad før ved Middagstid i Batna. Jeg vil nesten fraraade Rejsende at overnatte i El Krubs, - man maa følge med til Constantine, hvor der er store og gode Hoteller. IV Biskra 2 Nu, saa kjørte vi da videre, mens Stormen hylede og Sneen uafladelig læssede ned helt ud paa Eftermiddagen. Overalt var Lannskabet hvitt intil et Par Timers Tid fra Biskra, hvor vi 2 Innholdet i reisebrev 4, 5 og 6 er også trykket i Norsk Familie-Journal søndag 28de april Der var det også en rekke fotografier, men om TMW har tatt disse er usikkert.

20 ankom Kl. 5 om Eft. og tog inn i Hotel Victoria, der er gott og rimelig billig, saa jeg kan anbefale det. Ogsaa Hotel Sahara skal være gott og ser bra ud, men Grand Hotel Royal er det eneste 1ste Klasse Hotel der. Det er dog selvfølgelig adskillig dyrere. Med Ordet Sahara forbinder man uvilkaarlig Tanken paa at bli saa omtrent levende stegt af Hede og Sol og da heller ikke jeg selv havde tænkt annet enn, at der skulde jeg faa det herligt varmt, blev jeg meget skuffet over den hele Tid at have kjøligt Vejr, at jeg kun paa en Dag nær maatte benytte Vaarfrakke. Ja, en Nat falt der endog en Smule Sne, hvad det dog sagdes at være omtrent uhørt i de siste 30 Aar. Nætterne er forresten altid kolde i Sahara paa Grunn af den klare og skyfri Luft. Det plejer at være varmt i Biskra allerede i Begyndelsen af Febr. men iaar slog det ikke til, dog har jeg hørt senere, at Varmen blev ganske stærk snart efter min Afrejse, men stærk Vinn var der altid. Saa var jeg altsaa i Sahara om enn kun ved dens Begyndelse nordfra; østenfra har jeg tidligere i Egypten set den og travet udover den paa Esel og Dromedar, saa litt kjenner jeg jo til, hvad en Ørken vil sige. Men hvad jeg hidtil havde set af Ørken, var dog ikke ganske det samme, - den uendelige Sannflade uden synlige Grænser saa jeg først her. Hvad jeg tidligere havde set, bestod dels af meget store Sannflader og dels af øde, nøgne Fjelde, - alt forresten lige ufrugtbart. Idetheletaget vokser der i Ørkenen kun her og der en Del fortørkede, tornede Planter, som kun Dromedarer kan æde og uden Skade fordøje. Men for dem er de til stor Nytte ja uunnværlige. Da jeg rejste tilbage igjen fra Biskra, var Sneen smæltet paa store Strækninger af det flade Lann og jeg kunne da bemærke, at det for den aller største Del var udyrket og udyrkbart. Det bestod enten af Svaberg eler var oversaat med 20

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Atter en herlig dag i Kongenshus Mindepark

Atter en herlig dag i Kongenshus Mindepark Atter en herlig dag i Kongenshus Mindepark Det kan godt være noget af et lotterispil at mødes til træning i starten af februar, sidste år var det en dag med knagende frost,i år var der dejlig solskin og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Forkæl dig selv med udsøgte vine, gastronomiske oplevelser og besøg hos små vingårde i Barolo, Babaresco og Roeros bølgende bakker - En sansemæssig

Læs mere