Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.archive.org/details/frapersienooiaes"

Transkript

1 :00 = 0) C'

2 K^2 Uda

3

4

5 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

6 '^'

7 FRA PERSIEN. "2^ -1^,

8 Ketten til Oversættelse forbeholdes. Forf.

9 RA lersien AF AGNETE LÆSSØE, f. Jerichau. Kjøbenhavn. ANDR. SCHOUS FORLAG

10 Kjobenha-iTi. I. Cohens Bogtrj'kkeiL

11 Hendes Majestæt Dronning Louise af Danmark i dybeste Underdanighed tilegnet.

12 ^yhka^^^ 'y Of ICV** :^

13 Indhold. Indledning. Rejse gjennem Rusland. Otte Dage paa Volgaen Det kaspiske Hav Baku og Side. Ikltilbederne 1 Første Kapitel. Vi sætte Foden paa persisk Grund. Vor Karavane. En sørgelig Begyndelse. Tolv Dage til Hest. Ankomst til Teheran. 15 Andet Kapitel. Byen Teheran Fortifikation og Omgivelser Evropæernes Ooloni og Sommeropholdssted 32 Tredje Kapitel En Ridetur paa Schimraanvejen. Hvorledes et persisk Hus er indrettet. Persiske Tjenestefolk og Slaver 43 Fjerde Kapitel. Nassereddin Schah Det kejserlige Palads og Harem Kejserlige Forrettigheder Ordensdekorationer Guvernører. 56 Femte Kapitel. Mandlig og kvindelig Klædedragt Den persiske Kvinde Persisk Bad. Bønnen 70 Sjette Kapitel. Tidlige Git'termaal. Akdi og Sigre. Bryllupsfesten. Børnenes Opfostring og Pleje Persiske Navne 88 Syvende Kapitel. En Kjøretur gjennem Emirbazaren En Løve paa aaben Gade. Besøg i et persisk Harem Persiske Danserinder. En exemplarisk Afstraffelse 102

14 Side. Ottende Kapitel Levnedsmidler. Persisk Vin. Bordservice Surt og sødt. Scherbet. Brød Schahens TafiFel 120 Wiende Kapitel. Vand. Vandbærere Isens store Bet3'dning i Persien. Skøjteløbning..Calianen- eller ^' andpiben. Tschibuken Tobak. 136 Tiende Kapitel. Møntvæsen. Industri og Handel Tæpper og Filt. Kjøbmandsstanden Forsøg paa Anlæg af evropæiske Fabrikker. Metaller. Ind- og Udførsel 150 Ellevte Kapitel. Hæren Fodfolk. Hestfolk. Artilleri Militærskole 170 Tolvte Kapitel. Heste og Hestevæddeløb 180 Trettende Kapitel. Keligion. Præster. Dervischer. Begravelsesceremonier Begravelsespladse 198 Fjortende Kapitel. Religiøse Fester Eamazanen. Ofterfest. Moharrem Passionsskuespil. Den 21. Marts, Persernes Nyaarstest..Schahens Tronsal. Salamen 210 Femtende Kapitel. Ildtilbedere eller Gebere..Tøder. Armeniere. Et Bryllup hos Turkoniannerne 233 Sextende Kapitel. Persiske Anekdoter. Slutning. 244

15 ! Indledning. Eejse gjennem Rusland. Otte Dage paa Volgaen. Det kaspiske Hav. Baku og Ildtilbederne. i Slutningen af September 1873 forlode vi den stille jyske Præstegaard, hvor vi havde tilbragt de sidste Uger, inden vi skulde tiltræde den lange Rejse til det fjærne Land, til Persien. Afsked med den brune Med Vemod toge vi Lynghede, med Bøgeskovene og det blaa Hav; thi saa meget vidste vi om Persien, at dets Hovedstad, hvor vi skulde bo, laa midt inde i Landet, omgivet af Bjærge, langt borte fra Havet. Ja, Sø, Hede og Bøgeskov, Slægt og Venner maatte vi lade tilbage, kun gamle Dannebrog fulgte os for at hejses derovre i Persiens klare Luft. Til Berlin ledsagede min Moder mig, samt mine to Søstre, som skulde i Pension i Schweitz. Hvor det var tungt at se dem forsvinde i det store Uhyre, Jærnbanetoget, som Dagen efter skulde føre os til den modsatte Side, ja til en anden Verdensdel Næste Aften vare vi paa Vejen til den første Hovedstation, St. Petersborg. Hvem, der har rejst til denne By, kjender ogsaa Grænsebyen

16 Eydtkuhnen, hvor vi paa Grund af et undervejs indtruffet Uheld maatte opholde os et Døgn ogblandt andre kulinariske russiske Rariteter bleve trakterede med en»engelsk Boeuf«, som man vist ikke faar den noget andet. Sted i Verden. Vi bestilte denne Ret med store Forventninger, og hvad bragte man os? To store Stykker fuldstændig raat Kjød, vel hakket, hvorpaa der var udbredt ligeledes raat hakket Løg, og for at sætte Kronen paa det hele, et raat Æg slaaet ud paa hvert. Naturligvis sendte vi denne løjerlige Ret tilbage med Protest og maatte finde os i, at Folkene i Hotellet ikke ansaa os for ægte Engelskmænd, fordi vi forlangte godt stegt Boeuf. Vi vare glade ved næste Alorgen at forlade dette i enhver Henseende daarlige Hotel. Fire og tyve Timer efter vare vi i St. Petersborg, hvor vi stode fortabte i Ventesalen, omgivne af en halv Snes Kuske, som alle reves om vor Bagage og talte til os i Munden paa hverandre et sørgeligt Kaudervælsk, som vi naturligvis ikke forstode. Vi kunde kun slutte os til, at hver især lovpriste sit Hotel som det bedste i Verden. Til sidst overgave vi os paa Naade og Unaade til den Stærkeste af Banden, en prægtig, 3 Alen høj Karl, som triumferende indstallerede os i sin Omnibus. Skæbnen var os gunstig; thi»hotel de France«var et af de bedste og største i St. Petersborg, liggende paa Newsky Prospect, med Udsigt over Nevaen, hvis blaa Bølger heldigvis endnu ikke dækkedes af Isen, hvilket man i Berlin havde forudsagt os vilde være Tilfældet.

17 Det havde i saa Fald set galt ud med vor Rejse, thi en Tur paa otte Dage opad Volgaen laa for os, og havde den været tilfrosset, vilde vor Rejse have været til Ende, thi anden Forbindelse er der ikke med Byen Astrakan ved det kaspiske Hav. Jærnbanen gaar kun til Tsaritsin, som ligger 3 Dages Jærnbanekjørsel fra Havet. Indtil Tsaritsin kan man altsaa rejse med Jærnbanen, men vi foretrak at tage Floddamperen allerede i Nischni Novgorod ; det forlænger Rejsen nogle Dage, men er baade bekvemmere og interessantere. Vi maatte uheldigvis blive nogen Tid i St. Petersborg, efter hvad man meddelte os otte Dage, thi en Kasse med danske Bøger, som vi førte med, kunde ikke undgaa den russiske Censur, skjøndt de ikke skulde forblive i Landet. Men de otte Dage gik og to til, saa vi til sidst bleve bange for at Volgaen for Alvor skulde iføre sig sin Vinterdragt. Vi besluttede derfor, da vi ikke kunde faa vor Kasse med, at lade den blive sendt efter os og selv rejse videre. Havde vi den Gang vidst, at vi skulde komme til at vente paa den i to Aar, at den forvildede sig i det Indre af Rusland inden vi saae den igjen, da havde vi vistnok snarere ventet paa den, thi i Persien kan man hverken for Guld eller gode Ord faa en dansk Bog at kjøbe. Vi toge med Iltoget til Moskva, hvor vi ankom i et saa øsende Regnvejr, at der i de 12 Timer, vi maatte vente paa Forbindelsestoget til Nischni Novgorod, ikke var Tale om at komme til at se nogen af Byens Mærkværdigheder. Kun i Frastand beundrede

18 vi de mangfoldige Taarne paa Kreml. Den kjedelige Banegaard frembød naturligvis intet mærkeligt. IMed stort Besvær gjorde vi Opvarterne forstaaeligt, at vi vilde spise til Middag, og da vi ikke forstode deres»menu«, hverken den mundtlige eller den skriftlige, toge vi det første det bedste, hvilket naturligvis var den evindelige Hvidkaalssuppe og hakkede enorme Coteletter med saltede Agurker, som de have den Prætension at kalde Salat. Endelig brusede da Toget frem, og med Glæde forlode vi vort Fængsel for at ombytte det med et andet og snævrere om man saa vil, men hvor man dog mærkede, at det gik fremad. Faa Steder i Europa træffer man forresten saa bekvemt og elegant indrettede første Klasses Waggoner som i Rusland. Waggonen er ikke afdelt i Coupéer, men danner en fuldstændig lille Salon med Stole, Borde, Lænestole, Chaiselongs, Speile etc, alt udstyret paa det eleganteste, og midt i Salonen en lille Kakkelovn, der udbreder en saa liflig Varme, at man ikke aner den sibiriske Kulde, som hersker uden for om Vinteren. Skjønt vi endnu kun vare i Begyndelsen af Oktober, var Kakkelovnsvarmen slet ikke overflødig, vi havde det Held kun at være faa Passagerer i den store Waggon, saa Natten forløb meget behagelig, og ved Ankomsten til Nischni Novgorod næste Morgen var Regnen hørt op, saa vi toge strax en Vogn for at benytte de Par Timer, der var tilbage inden Volgadampskibets Afgang, til at bese Byens eneste men ogsaa verdensberømte Mærk-

19 værdighed, det aarlige orientalske ]\Iarked. Op og ned gjennem stejle, snævre, ynkelig brolagte Gader trak den ulykkelige Hest os. Den saae nok ud til hele sit Liv ikke at have gjort andet, saa mager og ussel var den. Husene vare ogsaa i dette det ægte russiske og tillige jødiske Kvarteer af Byen smaa, ofte af Træ og malede med afstikkende Farver. Gaderne vrimlede af Folk i alle mulige Dragter og Nationaliteter. Markedet selv lignede ganske et Kjøbstadmarked hos os, men i mere storartet Stil ; de persiske Boder vare naturligvis de interessanteste, opfyldte med Tæpper, Filt og kostbare Schawler, ja ogsaa Juvelboderne vare ikke sjældne; her saa man fortrinsvis Jøderne flokke sig og med deres pengegridske Fingre undersøge de ægte, men som oftest uslebne Stene, som Persere og Armeniere bringe fra deres Hjemstavn og enten sælge for rede Penge eller tuske i moderne glimrende europæiske Smykker, hvis Stene ofte ere af tvivlsomt Værd, men som de fornemme Haremsdamer kjøbe til høje Priser og med Stolthed smykke sig med. Her saae jeg altsaa for første Gang Perserne med deres lange spidse Lammeskindshuer, brogetfarvede Kaftaner og Snabelsko. Dog herom udførligere senere, foreløbig ere vi kun paa Vejen ned til Dampskibet, som skal være vor Bolig i otte Dage ned ad Volga til Astrakan. Disse Floddampere ere beundringsværdige Fartøjer. De ere byggede i Amerika efter Mississipidampernes Model, saa i dette Tilfælde have Russerne, som ellers holde paa, at alt skal være deres eget Lands Frem-

20 bringelser, erkjendt Amerikas Overlegenhed. Disse Skibe kunne rumme flere tusinde Passagerer og ere det eneste Transportmiddel for den uhyre Trafik med alle de ved Yolgaen liggende Byer. Skibene ere, hvad første Klasse angaar, udstyrede med den største Luxus. En 15 Alen lang og 10 Alen bred Salon med Billeder, elegante jmøbler og Fortepiano, tjener til Opholdssted om Dagen, desuden har hver Passager en, ligeledes paa det bekvemmeste indrettet Privatkahyt. Beværtningen er ogsaa fortræffelig i enhver Henseende, og der er jo den Behagelighed ikke ved Søsyge at være forhindret fra at have Fornøjelse deraf, thi Bevægelsen i et saadant Floddampskib er ikke stærkere end paa Jærnbanen, og man generes ikke i mindste jmaade deraf. Den saa at sige eneste Ubehagelighed er, at Sejladsen tager lang Tid, thi ved hver lille By lægger Skibet til for at lade og losse eller indtage nyt Brændsel, Træ, som bringes til Skibet udelukkende af Kvinder. Højst interessante se de ud, med et rødt Silketørklæde om Hovedet, vide, ofte ikke synderlig hvide, Trøjer, opkiltede Skjorter og bare Ben. De udvise en forbavsende Raskhed og Færdighed i dette for Kvinder lidet passende Arbejde. Træet er opstablet paa store Børe, som hver bæres af 2 Personer. Volgaen er jo Ruslands største Flod, men anden Merite har den egentlig heller ikke. Har man rejst én Dag paa den, har man set lige saa meget paa den, som man faar at se i otte. Kysterne ere lave, flade, bedækkede med gult Sand ; hist og her oplives det lidt ved nogle

21 høje Skrænter, hvor da som oftest en By med smukke Haver er opstaaet. Vi kom til Astrakan Kl. 5 om Eftermiddagen, men paa den Aarstid var det allerede mørkt, saa paa Henrejsen saae vi intet af denne By, thi heldigvis kom vi i rette Tid til Skibet, som skulde føre os til Persiens Kyster, i modsat Tilfælde vilde vi have været nødte til at forblive et Par Dage i Astrakan, da Skibene kun afgaa to Gange om Ugen. Volgaens Delta er meget bredt og har flere Arme, men Vandet er saa grundt, at kun Pramme og ganske smaa Bugserdampere kunne befare det. En stor Pram med en bekvem Kahyt, er derfor bygget alene i det Øjemed at føre Passagerer og Gods ud til det store Dampskib, og det gaar saa langsomt, at det tager 12 Timer at naa derud. Vi fulgte de andre Passagerers Exempel og indskibede os i denne Pram, hvor vi fik en ægte russisk Middag, meget god forresten, bestaaende af Krebs, et stort Fad topfuldt til hver, derefter Gaasesteg med de uundgaaelige salte Agurker, som Slutning stegte Pølser med Kaal til, en Middag som man ser var egnet til at væbne Deltagerne mod Søsygens Rædsler. Ved Siden af mig sad en ældre Herre, der interesserede mig meget paa Grund af sit mærkelige Ansigt, som lignede en vspaniers med sorte, dybtliggende, stikkende Øjne, Ørnenæse, olivenagtig Teint og livlig i al sin Gestus og Tale. Pludselig tiltalte han mig (der sandsynligvis vakte alles Interesse som eneste Dame ved Bordet og saa ganske ung paa denne lange Rejse) paa Italiensk og fore-

22 stillede sig som første Dragoman ved det franske Gesandtskab i Teheran, hvor han allerede havde tilbragt tyve Aar og sandsynligvis der erhvervet sit interessante Udseende. Han havde været paa Orlov i Frankrig, hvor han havde efterladt sin Familie og rejste nu atter tilbage til sit andet Fædreland, som han selv kaldte det, ledsagende den nyansatte franske Minister. Den stakkels jmand gjensaa aldrig Frankrig og sin Familie. Tre Aar efter, netop otte Dage før han skulde tiltræde sin Hjemrejse for ikke mere at vende tilbage, døde han af Hjærnebetæ>ndelse og Klimatfeber. Efter Bordet forestillede han os for Ministeren, Alonsieur M., en ældre ugift Herre, i højeste Grad elskværdig og forekommende som alle Franskmænd. Han indbød os, saa snart han hørte, at vi ogsaa vare paa Vejen til Teheran, til at slutte os til hans Karavane fra Rescht til Teheran, og senere vil det ses, hvor stor Xytte og Behagelighed dette var for os, især da vi vare ukjendte med Landets Sprog- og Skikke. Den næste Morgen skiftede vi altsaa Skib paany, heldigvis for sidste Gang. Her saa vi strax, at vi nærmede os Orienten med stærke Skridt. Dækket var fuldt af Persere med grønne og hvide Turbaner eller høje, sorte Lammeskindshuer; nogle holdt Bøn, andre sade paa Hug om et paa Jorden udbredt broget Tørklæde, hvor uden Tvivl persiske Lækkerbidskener laa opdækkede; jeg gik ikke saa nær derhen for ikke at forstyrre de stakkels Folks ]Madro, men hvad jeg saae af kold Ris, kogte Kyllinger, som

23 flængedes itu med Fingrene, og plumret Tykmælk i en Skaal, tog sig ikke meget indbydende ud for mine uindviede Øjne. Her saae jeg for første Gang et Par persiske Kvinder, et helt Særsyn paa Dampskibene, thi de faa yderst sjælden Lov til at rejse uden for Grænserne af deres eget Land. Des værre var Vejret saa storm- og regnfuldt, at vi snart maatte lukke os inde i vort foreløbige Fængsel, Kahytten, der paa ingen Maade var saa bekvem som Floddamperens. Natten forløb, som den i Almindelighed gjør for dem, der maa ofre til Neptun ; næste Morgen var Søen roligere, og med stor Møje og Selvovervindelse blev Strækningen fra Foden af Kahytstrappen tilbagelagt af mig, men saa kom ogsaa Belønningen i det dejlige Landskab, som laa udbredt for mine Blikke. I Baggrunden saas Dagestans mørke blaa Bjærge, hvis Tinder allerede vare dækkede med nyfalden Sne, og langs Søen skovbevoxede høje Skrænter, hist og her afløste af en Bugt eller Vig, hvor da altid en god Havn førte ind til Byer, der saae livlige og smukke ud med deres hvid- og rødmalede Huse og smaa Enspændervogne, som fore frem og tilbage paa Kaien. Paa det kaspiske Hav er der den samme Ubehagelighed som paa Volga, at Skibet lægger til ved alle Smaastationer for at losse og lade, saa at Rejsen bliver dobbelt saa lang som, hvis det gik direkte. Paa Dækket var alt i travleste Virksomhed, Telte, Gulv- og Sengetæpper, Puder og Klædningsstykker vare udbredte hvor som helst, der var Plads, for at Solen

24 lo skulde gjøre godt igjen, hvad Regnen havde forbrudt om Natten. Vilde man gjøre sig den Ulejlighed, kunde man her have faaet et Indblik i alle et persisk Toilettes Hemmeligheder, det vil da sige et mandligt, thi de to stakkels persiske Kvinder, som ikke havde villet eller maaske ikke havde kunnet spendere en Kahytsbillet, sade der i deres drivvaade Overdragt, som de efter deres religiose Vedtægter hverken maatte udhænge til Tørring eller skifte, saa længe vanhellige Øjne kunde beskue dem. De maatte altsaa lade Solen tørre dem, som den bedst kunde, men forsøgte at give sig lidt indvendig Varme ved at drikke koghed Te af smaabitte Kopper. Man maa nu imidlertid ikke tro, at denne Te blev bragt dem af en russisk Opvarter det havde han aldrig nedladt sig til; de havde selv lavet den, thi som alle Persere paa Rejse førte de deres Husgeraad med sig. Dagen gik ret hurtig for os paa denne Maade, dels ved at iagttage de saa forskjelligartede Passagerer, dels ved Samtaler med vore n\^e Bekjendte, under Nydelsen af den udmærkede russiske Te, som serveres i Glas i Sølvstativer. Den drikkes uden Fløde, men med meget Sukker og en tynd Citronskive i, hvilket gjør den til en især paa Søen meget oplivende og forfriskende Drik. Skibsklokken ringede nu til Middag, og de fleste fulgte dens indbydende Lyd, thi Søluften giver Appetit, naar den ikke rent betager den ved Søsyge. Der var en broget Blanding Folk af mange Nationer omkring dette Bord; de

25 II interessanteste vare dog" 2 unge kaukasiske Adelsmænd, som sade lige over for mig, klædte i Nationaldragt, violet vsilke og høj, sort Lammeskindshue. Det var morsomt at se deres Generthed, i det de aabenbart først nylig havde lært at haandtere Kniv og Gaffel; dette faldt dem derfor meget vanskeligt, og de havde vist ikke megen Fornøjelse af, hvad de spiste, men vilde dog ikke give tabt. Efter Bordet blev der spillet Hazard og Whist, men jeg trak mig tilbage til vor lille 3 Alen lange Kahyt, thi Vejret blev atter uroligt. Næste Alorgen lagde Dampskibet til ved Byen Baku, hvor der var et Ophold af 24 Timer, som vi vilde benytte til at besøge de derværende berømte Petroleumskilder. Baku er en mærkelig Blanding af russiske og persiske Elementer, snart ser man tilhyllede Kvinder liste forbi, snart en elegant Modedame, som stiger ud af en Cabriolet, og saa en lang Karavane af Kameler; Omegnen er uhyggelig ved sin Nøgenhed; der er saa godt som ikke et Træ, og kun een eneste Have i Baku og Omegn. Denne Have er kunstig drevet og vandet, og om Aftenen samles Byens Elite her, hvor alt er oplyst med kulørte Lygter, og de unge svinge sig i Dans i en lille Pavillon. Dagen benyttede vi til at se Petroleumskilderne, som ligge omtrent en Mil udenfor Byen. Vi kjørte derud paa en Vej saa slet, at Vognen hvert Øjeblik truede med at vælte, men vi slap dog i god Behold derhen og fortrøde det ikke, thi det er et af de interessanteste Steder i Verden. Jorden er ofte

26 12 saa gjennemtrængt af Stenolien, at det strax tænder, naar man blot stikker Hul i den med en Spade og sætter en brændende Svovlstik til, hvorfor stor Forsigtighed med Ild er nødvendig. Uhyre Bygninger, indhegnede af et højt Jærngitter, dække et stort Areal, og man ser Processen af alle de forskjellige Udviklingstrin, lige fra det Sted, hvor Olien kommer op af Jorden, indtil den i høje, tilproppede Beholdere af Blik staar færdig til Forsendelse. Træ er, som oven for sagt, saa sparsomt i denne Egn, at Olien ikke her som i Amerika forsendes i Trætønder. Som Kuriosum maa jeg endnu tilføje at det Produkt, der ved Rensningen bliver tilovers en klæbrig, tjæreagtig, mørk Masse benyttes som Brændsel paa alle de Dampskibe, der fare paa det kaspiske Hav, og hvis Maskiner naturligvis ere konstruerede med særligt Hensyn hertil. Lad os imidlertid komme tilpage til Etablissementet, hvor vi i det inderste Værelse af en lang Bygning traf en gammel Eneboer, en Ildtilbeder^ som her ved Kilden af den evige Ild havde fundet et godt Sted til at rejse et Alter rped en altid brændende Lampe. Han forrettede sin Bøn og Gudstjeneste for os og forærede os til Slutning nogle smaa lyserøde Kr3'staller : jeg veed ikke, om det hørte med til Ceremonien. Vi maatte dog- snart igjen forlade disse interessante Omgivelser for ikke at komme for sent hjem ad den halsbrækkende Vej. Nymaanen, som vi her for første Gang saa svømme vandret som en Baad paa Himlen, lyste stærkt og- klart, som den altid gjør paa disse

27 13 Breddegrader, den havde vi sandsynligvis at takke for, at vi ikke kom ned til Skibet med et Par Arme eller Ben mindre, thi havde Vejen været mørk, havde et Par Vækninger været uundgaaelige. Vi tilbragte en dejlig rolig Nat paa Skibet, som først skulde gaa videre næste Morgen, og det var en stor Vederkvægelse efter flere, i det mindste for mig, søvnløse Nætter, hvor vi havde haft uroligt Vejr. Baku er den sidste Station, hvor Dampskibet lægger til, før man kommer til Persiens Kyst, endnu 36 Timer, og vi vilde være i det forjættede Land! Vejret vedblev at være lunefuldt indtil den sidste Dag, da Himlen atter var klar og Havet forholdsvis stille, et stort Held for os, da der, hvor vi skulde lande, gaa lige saa stærke Brændinger som ved Jyllands Vestkyst. Der er derfor heller ingen Havn; man maa lande i de Indfødtes smaa Baade, som, naar Vejret er slet, ikke engang kunne naa ud til Dampskibet. I saa Fald maa man tage videre op ad Kysten til Byen Astrabad, hvor der er en god Havn, men derfra er Vejen gjennem det Indre baade besværligere og længere end fra Enzeli, den By, hvor vi skulde gaa fra Borde. De Indfødtes smaa, skrøbelige Baade med deres halvnøgne Besætning omsværmede Skibet og raabte og skreg i den Grad i Munden paa hverandre, at det ikke engang var de persiske Passagerer muligt at komme til Orde eller udvælge den Baad, de selv maatte ønske. Gods og Mennesker, Armeniere, Jøder, Persere og Evropæere stuvedes sammen mellem hinanden i de ynkelige

28 ; 14 Fartøjer, som truede med at synke under Byrden. Havet var jo endnu oprørt efter de mange Dages Storm, saa Baadene gyngede op og ned, og op til Skibet lød Skrig fra de orientalske Rejsende her havde en faaet sin lange Kaftan drivvaad, hist havde en anden i Vandet tabt sin dyrebare Skat, sin Hovedbedækning, som Perseren efter sin Religions Vedtægter aldrig skiller sig ved undtagen om Natten; han stod nu beskæmmet for hele Verden med sit glatragede Hoved udsat for jmængdens Blikke, ja, der var næppe nogen, som den Dag naaede Kysten uden Havari, og allerede her saa vi, af hvilken Betydning det var for os at følges med den franske ^Minister og tage Del i de for ham indrettede Bekvemmeligheder. Schahens egen Chaluppe var nemlig sendt ud for at afhente Gesandten; vi toge alle Plads under Baldakinen, de tolv velindøvede Roerkarle satte paa een Gang A årerne i Vandet, og rask gik det nu ind mod Kysten forud for vore ulykkelige Medpassagerer, som endnu en rum Tid maatte være en Bold for Fiskernes Lune og Brændingernes Voldsomhed.

29 i ; Første Kapitel. Vi sætte Foden paa persisk Grund. Vor Karavane..En sørgelig Begyndelse. Tolv Dage til Hest. Ankomst til Teheran. I det vi satte Foden paa persisk Grund, blev en Kanonsalve affyret til Ære for Ministeren, og gjennem en dobbelt Række Soldater, som næsten ikke kunde holde Vejen fri for nysgjerrig-e, bleve vi førte op. et af Schahens Jagtslotte, hvor en persisk General modtog os. En saadan Mehmundaar, d. e. den, som har Gjæster, bliver ved hver evropæisk Ministers Ankomst sendt ham i Møde fra Hovedstaden til Grænsen for paa denne Strækning at sørge for alle den høje Gjæsts Bekvemmeligheder, der ellers ikke ere lette at erholde i et saa barbarisk Land, især naar man ikke kj ender Sproget. En splendid Frokost var anrettet ovenpaa i en rummelig Sal, hvis store Vinduer mod Nord alle vare aabne og, samtidig med at bringe Kølighed i Værelset, tillod en vid Udsigt over Havet, vi nys havde forladt. Til vor store Overraskelse, vi havde ventet at skulle komme til at sidde paa Gulvet var der Stole til alle, ja Bordet var dækket med Dug, Knive og Gafler dog vare alle Retterne persiske. Her saae jeg

30 i6 for første Gang Pillau, Ris med Kjød tillavet paa en halv Snes forskjellige Maader og" alle serverede paa een Gang. Ogsaa det persiske Brød var for os en ganske ny, men ikke behagelig Overraskelse. Man kan nærmest sammenligne det med tykke to Alen lange og tre Kvarter brede Pandekager, men des værre langt fra af saa behagelig en Smag. Af Drikke var der forskjellige Slags Scherbets og Isvand, thi skjønt i Oktober Maaned var det trykkende varmt. Efter Maaltidet stege vi i en anden Baad, som skulde føre os over en Lagune op ad en Flod til det Sted, hvor man første Gang samler sig til Karavanerejsen, Baaden var atter en af Schahens, et Slags Gondol men meget fladbundet, thi Vandet er saa fuldt af Sandbanker, at Baaden ofte staar paa Grund, saa at imatroserne, ti i Tallet, alle maa ud i Vandet og faa den flot, hvilket sker med lystige Tilraab og Vittigheder, som vi des værre ikke forstaa. Endelig glider den atter, Folkene springe ind igjen, og livlig skyder Baaden gjennem det blanke Vand, medens vi delikatere os med enorme Vandmeloner, større end de største Græskar hos os og overordentlig læskende; vi spise dog kun lidt deraf og uddele Resten til Folkene, som med Begj ærlighed slukke deres Tørst. Snart ere vi naaede til det sidste Stykke Vej, hvor Lagunen trækker sig sammen til en Kanal kun en Snes Alen bred og ikke meget dyb. Her er mageløs dejligt, saa yppigt som man kun ser det i Troperne, Bredderne bedækkede med den frodigste Urskov, Slyngplanter fra

31 17 Træ til Træ, Siv og henrivende Blomster i Vandkanten, men under alt dette lurer Feberen, Orientens Svøbe, den lumske Fjende, som kræver Hundreder og atter Hundreder at Ofre i disse Egne. En saadan Sump, som den vi her kom igjennem kan ret betragtes som en Feberfabrik, og vi kunde ikke fryde os ved disse skjønne Lianer, disse af Frugter bugnende Grene og pragtfulde Blomster, uden samtidig at nære en hemmelig Frygt for at medbringe til de fjærnere sunde Egne, kvorhen vi agtede os, en Spire af den Gift, som skjulte sig under det skjønne Dække. Ikke faa Evropæere have, endogsaa paa Tilbagevejen til Evropa, ved at passere denne Egn, faaet Spiren til Klimatfeberen, som da har udviklet sig og ofte ødelagt deres Sundhed efter Hjemkomsten til Fædrelandet. Efter at være komne ind i Kanalen lægge Matroserne Baaden til Land, springe derpaa ud og fremtage et langt svært Tov; vi se paa dem i stor Spænding, næsten urolige, indtil den persiske General ved sin Tolk forklarer, at Baaden her skal trækkes op ad Floden, da dette gaar hurtigere og er langt bekvemmere for de rejsende. Ved Landingsstedet, Piribazar, er alt Uro og Forvirring, næsten I GO Muldyr ere bragte derhen af deres Ejere, men vi have kun Brug for omtrent Halvdelen, saa det gj ælder om at prøve alt og vælge det bedste, skjønt det ikke er os personlig, som have med det at gjøre vi sidde i Ro og Mag, drikke Te af smaa Glas og se ned paa alt dette Virvar, takkende vor Lykkestjærne som har ført 2

32 os sammen med den franske Minister. Skjønt der var saa mange Tjenere, Generalens Folk og ham selv til at have Overopsyn med Muldyrenes Ladning, Hestenes Opsadling osv., varede det dog længe, inden Karavanen var i Orden, men ved Solnedgang var dog alt færdigt til Opbrud. I Spidsen for Karavanen red Ministeren, Generalen, min Mand og jeg, alle paa Heste, som Generalen havde Ijragt med fra Teheran, dernæst Ministerens evropæiske Tjener, fire persiske ditto, samt Kokken, en aldeles uundværlig JMand paa en saadan Rejse, og endelig Muldyrene, belæssede med Proviant og Bagage. Det forreste i Flokken var et prægtigt Dyr, højere end de andre og behængt med Hundreder af gule og røde Uldduske og en Mængde Klokker. Det var nemlig Anfører, og hvor det gik, fulgte de andre lydig efter. Til hver 4 Muldyr hører en Tscharvardar (Muldyrdriver), som med en tyk jærnpigget Stok jager Efternølerne frem; det er temmelig grusomt, men herfor have Perserne ikke Spor af Følelse, det vil vist vare længe Inden der hos dem oprettes en Forening for Dyrenes Beskyttelse. Vejen fra Piribazar til Rescht var for øvrigt god, og da der kun er 2 ]\lil, naaede vi denne By tre Timer efter; dog var Mørket faldet paa strax efter Solnedgang, som det altid gjør i disse Lande, Tusmørket er her ukjendt, men heldigvis var der fra den russiske Legation i Rescht, hvor vi skulde overnatte, sendt os Tjenere i Møde med store mandshøje Lanterner hver baarne af to Mand, og omgivne

33 ; IQ af disse ejendommelig-e Fakkelbærere holdt vi vort Indtog i Byen. Vel var det, vi havde Lygterne med, thi som alle orientalske Byer var der bælgmørkt i Gaderne, og disse ere saa slet vedligeholdte, at de ere fulde af Huller; i Mørke vilde man selv, eller i det mindste Ens Heste, være næsten sikre paa at brække Halsen eller Benene. I Rescht opholdt vi os i fire Dage og nøde i fuldt Maal det russiske Gesandtskabs Gjæstfrihed, medens alle P'orberedelser bleve trufne til den lange Rejse, som først nu ret skulde begynde. Senge, Sengklæder, Gulvtæpper, Bord, Stole, Bordservice og Proviant alt maa føres med, thi paa de Stationer, hvor man overnatter, finder man kun et Hus J'K aravan seraiet«, som paa de større og mere befarne Router er bygget af brændte Sten, men ofte paa de mindre Router, som f. Ex. Rescht-Teheran, kun ere af Ler og i intet Tilfælde kan man vente Ruder i Vinduerne, det er store Ting, hvis der er Døre og Vinduer desuden er der ofte Revner i de sletopførte Mure, og Kaminerne ere kun lidet egnede til at udbrede Varme, ja jeg har endog- truffet Steder, hvor Kaminen kun var der for et Syns Skyld der fandtes ingen Skorsten. Paa Routen mellem Rescht og Teheran, hvor de regulære Murstenskaravanseraier ikke findes, hænder det endog til sine Tider, at en Del af Lermurene ere ligesom smeltede og faldne om i de stærke Regnskyl For- og Efteraar, saa man altid maa være belavet paa et saadant Tilfælde, og have et Par extra A'Iuldyr med Telte i Reserve. Om Vinteren ere

34 20 disse Rejser derfor saa at sige umulige, skjont denne kolde Aarstid ellers vilde være at foretrække, da der i den ingen Fare er for at faa Feber. Naar en større Karavane begiver sig paa Vej, især naar en Minister eller anden højere Embedsmand rejser, sendes Kokken og et Par Tjenere i Forvejen, den første for at opkjøbe i den altid nær ved Stationen beliggende Landsby, hvad han kan opdrive af Høns, Æg og Brød, og lave Middagen færdig i rette Tid, Tjenerne for at feje Værelserne, som altid ere fulde af de sidst indkvarterede rejsendes Efterladenskaber i Form af Aske, Halm, Madlevninger etc. etc, og navnlig hvis de sidste ærede Gjæster have været Persere, frembyde Hotellets Værelser intet lysteligt Skue. Tjenerne indrette alt saa hyggeligt som muligt, brede Maatter og Tæpper paa Lergulvene, tænde en lille Ild i Kaminen, stille nogle Feltstole op, Rejsebordet (af Jærn til at slaa sammen) sættes op og dækkes, saa at man virkelig faar et hyggeligt Indtryk, naar man om Aftenen, efter en lang Dag, ankommer til Bestemmelsesstedet. Den 26de Oktober skulde vor første Dagsrejse begynde, men des værre vare vi ikke færdige paa samme Tid, som Ministeren og hans Følge, thi en uforudset Vanskelighed frembød sig. Vi havde hidtil haabet, at den forsinkede Bagage skulde dukke op igjen, og jeg saaledes komme i Besiddelse af min Damesaddel, som var medbragt udtrykkelig af Hensyn til denne lange Rejse paa Hesteryg, men den kom ikke, og da vi til sidst maatte

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul Tre eventyr inspireret af Els Cools univers Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater Af Anneline Köhler Juul Svendborg d. 3.oktober 2013 Springe i skov Drengen spurgte elefanten,

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Europas magtelite var i det 16. århundrede vidne til et samfund i forandring. Den moderne statsdannelse begyndte at tage form, og religiøse reformationer blev gennemført

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere