^ Sis. i ; Dí smirliíiií iïiski HusiMÉIraips BERETN1NG? ' Arbejder. fra 1. April 1920 til 31. Marts Sekretœr N. C. Nielsen. Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^ Sis. i ; Dí smirliíiií iïiski HusiMÉIraips BERETN1NG? ' Arbejder. fra 1. April 1920 til 31. Marts 1921. Sekretœr N. C. Nielsen. Aarhus. 1921."

Transkript

1 ^ Sis. i ; BERETN1NG? ' Dí smirliíiií iïiski HusiMÉIraips Arbejder fra 1. April 1920 til 31. Marts Samlet af Sekretœr N. C. Nielsen. Aarhus. Aarhui Amtstidendes Bogtrykkeri 1921.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden til Sendemandsmedet.. I II Sange ved Sehdemandsmodet Ill VIII Bestyrelsen og Udvalgene 3 4 Husmandsforeningerne og deres Adresser 5 18 Foredrags- og Kursusvirksomheden.. ; 19 Regnskaberne Indkabet af Lse- og Hegnsplanter Havebrugsudvalgets Arbejde og Frasalget Planteavlen og Statstilskudet HusdjTudvalgets Virksomhed og Hansefremavlen Indkobet af islandske Heste 75 Arbejdet i B0rnenes og de forurettedes Vsern Udstykningsforeningernes Beretning Kredsforeningerne og deres Adresser Kredsforeningernes Aarsm0de og Husmandsrejserne Konkurrencen mellem Vtensterbrug Fordeling oganvendelse af Kredsforeningernes Midler Oversigt over Praemier og Rejser Fortegnelse over Sendemaendene Indbudte Gsester 122 m Udvalgenes SammensiEtning og hvem dererpaavalg 124 Stemmesedler Side

3 ifytftt'o ^ Dagsorden... m Sentíemandsmedet i Âarhus Tirsdag den 15. og Onsdag den 16. November i Arbejdernes Forsamlingsbygning, Amaligade 1. Dag: Kl. 8 1 / 2 Fm. M0det aabnes af Formanden. - 9 Va - Valg af Dirigenter / 4 - Beretning og Regnskab, v. Sekretœren. (Herunder ^Endring af 5 i Lovene for at faa en S0nderjydsk Reprsesentant i Bestyrelsen) " PlanteavlsudvalgetsArbejdcv.y^r^.y^r^e/zse« / 4 - Husdyrudvalgets Arbejde, v. N. N. Stensgaard Vé - Husdyrsundhedspleje, v. Konsulent R. Jergensen Middagspavse. - 2 Em. Havebrugsudvalgets Arbejde, v. Jens Thorsen / 2 - Beretning fra Udstykningsforeningerne, v. N. C. Christensen Hesteudvalgets Arbejde, v. Mads Jensen. - 3V4 - Foredrag om Jordlovgivning i Nutiden af Landbrugsminister Madsen-Mygdal Pavse Fselles Kaífebord Foredrag om den okonomiske Krise af Direktor Jac. Lindberg.

4 II 2. Dag: Kl. 874 Fm. Morgenandagt i Domkirken, v. Pastor Gert Jergensen, Vejlby /, - Valg. - IO74 " Beretning fra Ikfrnenes og de forurettedes Vsern, v. P. Hermansen. - IO74 - Husmsendenes Ulykkesforsikring, v. Kontorchef Qrim. - II74 - Vor Skoleordning i Fremtiden, v. Lserer Dige, Bsekke Middagspavse / 2 Em. Foredrag om Toldskattens Indvirkning paa de frie Erhvervskaar, v. H. C. Nielsen-Svinning Foredrag om Husmandsbevsegelsens folkelige Opgave af Hojskolelaerer Ravnholt Afslutning. \ >.V-

5 Ill Sänge ved Sendemandsmedet i Âarhus Mel.: Der er et Land. VI m0des atter her fra Jyllands Banker, fra Klitter, Kaer, fra Hede, Skov og Strand. Vi staevne sammen for at skifte Tanker, velkommen hid til Stsevnet alle Mand. Vor Far drog íbt i Tiden tung og ene ad Arbejdsstien ind til Bondens Gaard. Nu under Sang i Tog vi os forene, vor Fanes friske Dug i Vinden slaar. Vi glemmer ej en Hile, fattig Stue med n0gne Vsegge, Gulv af stampet Ler, med sparsomt Brsendsel kun paa Ovnens Grue, i Dynen Ho og Halm for Dun og Fjer. Endnu vi horer Stormene derude, hvor Udmarkshytten Uvejrsdaaben fik, igennem Sprsekker og utsette Ruder den Blœst, den var vor Barnetids Musik. Her har vi vel vor Barndomsglsede drukket, men stundom var her trist og fattig-tyst, naar Mo'r sit Hoved haelded, sorgfuldt sukked, mens hun den mindste trykked til sit Bryst. Her sad vor Fa'r saa tavs og tung i Blikket, saa morke Skygger over Panden laa da standsed Legen, kun Pendulet dikked, vi vidste alle, hvad han taenkte paa.

6 L IV Det Hytte-Minde i vort Hjerte brsender, det slukkes aldrig, f0r vi gaar i Grav. Derfor vi nu vil knytte vore Hsender til Kamp for Hyttens B0rn og Rettens Krav. Nu skal den Smaamand ikke Isenger lide, den garnie Samfundsbygning gaa i Grus. Vi stiller os i Kamp paa Lysets Side og bygger Danmarks nye Folkehus. Johan Skjoldborg. Mel.: Ur Ossians dunkle sagaverld. VI fik ej under Tidernes Tryk et b0jet Mod, en ludende Ryg, vor Kamp, vort Kald, hvad bsere vi kan, end ligger gemt under Synskredsens Rand. End vor R0st er uden Magt og vor Daad uden Hjem, og om os er alting sagt med det Ord: Vi vil frem! Fremad efter Livets Kranse! Tid bar vi ej til at standse. Vi ved, der end maa fares i Mag, vi gaar som mod en gryende Dag, men famler ej i Mulmet omkring og skal ej Mides i Taagernes Ring. Har vi langt endnu til Havn, der er Vind i vort Sejl, der er Lysning for vor Stavn, at vi ej lober fejl. Tr0stig fremad! tsendt er Fyret, Vej kender ban, som har Styret. Kun Fod for Fod vi ser, hvor vi gaa; men ved dog godt, hvorhen vi skal naa; til dybt i Barm at ha' vort Kompas, og ej blot finde, men fylde vor Plads.

7 Ja, vor Gang maa blive fast vi er fribaarnes JEt og vor Higen maa faa Hast og vor Fod blive let, 0jet opladt, Haanden 0vet, Tanken paa Fingt over Stavet. Vi horer, hvor det kalder os frem, vort gamle, sunkne Fsedrenehjem, der tappert bod Aartusinder Trods, men har nu hele sit Haab sat til os. Vi skal rense det for Stav, vogte tro, hvad som dur, vi skal slynge Vaarens Lov om dets vejrslagne Mur. Danmark uden Lse af Bjerge, vi vil dig styrke og vaerge. En ensom Vandring ej staar os an, vi flokkes fluks, hvor m0des vi kan; vort Mod til Parten da bliver frit, og det gaar frem, naar vi kont holde Trit. Ja, da trave vi med Sang over Sten, over Stok Vejen bliver aldrig lang for den sluttede Flok. Slut da sammen, kort er Glœden, snart skal vi spredt ud i Kseden. Ja, snart det sker, at vi skal af Sted, og alle Vaaben skal vi ha' med ; de slibes alt og skserpes saa smaat, og vi vil leere at fare dem godt, laere ret at gare lyst, hvor vi saette vor Fod, og igennem Livets Dyst bsere Ungdommens Mod, Dagens Moje, Kampens Lue aldrig i os skal det kue. C. Hostmp.

8 V: vi Mel.: Der er et Land. ORT Fœdreland ved Hav og fagre Sunde, med Baekke smaa igennem frugtbar Vang, med Nattergaleslag i Bogelunde og over brune Hede Lserkesang. Du Land, hvor vore Feedres Daad er 0vet, hvor Blöd er flydt og d0jet Sorg og N0d, hvis S0ndre Del fra os var grusomt ravet. Vi elsker dig, vor Moder, tu vor D0d!»Hvad udad tabes, maa vi indad vinde«, vort Folk maa rejse sig til Manddoms Id', mens Fsedres Daad vi drager os i Minde, alt godt og sedelt vil vi i vor Flid. Staa frem, enhver, som onsker saadan Virken, der bringer Glsede ind i danske Hjem, staa frem fra Borg, fra Skole og fra Kirken, fra Gaard og Hytte lav: staa frem, staa frem! Ja, frem enhver, som kan en Spade fare og Ploven styre i vor danske Jord, saa vil vi den os underdanig g0re, at vi opfylde kan vor Skabers Ord. Den brune Lyng for Gran og Fyr skal vige, paa golde Mose Korn og Grœs gro frem, ja, hver en Plet skal bsere Frugter rige og Hygge spredes om det mindste Hjem. Og Smaamands Viv, du staerke, danske Kvinde, Iseg ej paa Finhed eller Mode Vsegt, gor kun, som Manden ude, psent derinde, men fremfor alt: Opdrag en sedel Slsegt! Og mens du spreder om dig Fred og Hygge, lad Lyset skinne ind i hver en Vraa, da skal ej Fattigdom faa Lov at trykke, men Danmark trygt i Verdens Storme staa! J. K- Holmgaard.

9 D VII Mel. af Weyse. ER staar et Slot i Vesterled, taekket med gyldne Skjolde; did gaar hver Aften Solen ned bag Rosenskyernes Volde. Det Slot blev ej med Hsender gjort, magerst staar det smykket; fra Jord til Himmel naar dets Port, Vorherre selv det har bygget. Fra tusind Taarne funkier Guld, Porten skinner som Ravet; med Straalest0tter underfuld sig Borgen spejler i Havet; Guds Sol gaar i sit Guldslot ind, skinner i Purpurkkeder; i Rosensky paa Borgens Tind staar Lysets Banner med Haeder. Solenglen svinger Lysets Flag, vandrer til fjerne Lande, ham folger Liv og Lys og Dag bag Nattens brusende Vande. Lig Solen farer Livet hen, gaar til Foz^klaringskysten ; med Glans opdukker Sol igen fra Paradiset i 0sten. Ingemann. Mel.: Der er et Land. VI har en Slsegt, der fri og frank som Maagen har Rede hist ved Vesterhavets Braad. Naar Nodraab kalder gennem Nattetaagen, den saetter i den vrede S0 sin Baad og ksemper for at naa den stodte Skude, den sparger ikke: Fjende eller Ven? men vover Livet ksekt for dem derude, at de kan fares freist til Land igen.

10 VIII Vi har en Slsegt, der sig til Arbejd' spreder og ssetter villiefast for Livet Bo, hvor busket Mose, Kœr og sorte Heder laa d0de hen i 0dets tunge Ro. Dens Spadestaal om vundne Jorder freder, og om dens Dagvserk vokser Kornguld frem, og H0jsang lyder, hvor der for var Hede, og Smaab0rn leger der om nye Hjem. Vi har en Slsegt, hvis Flid og Strid og Faerden udnytter hver en Evne, hver en Plet, for tro at hsevde Danmarks Plads i Verden ved Livets egne serligt vundne Ret. Den virker rundt om Bselter, So og Sunde og knyttes sammen af vort fselles Sprog, og flokkes end ved Klit og Bogelunde med Stolthed under garnie Dannebrog. Vilhelm Carlsen. M el. af E. Hornemann. KONGERNES KONGE! ene du kan.skserme vort elskede Fsedreneland! Herré! du ene kan Sejren os forlene. Vsern om vort herlige og seldgamle Dan! Kserlige Fader, lyt til vor Rost! Freden og Friheden smykke vor Kyst! Rigdommen feige med Snekken over Bolge, Marken velsigne du med rigeste Host! L Herrernes Herré, msegtig og stor! Naadig du höre vort bedende Kor! Herré! du ene kan Sejren os forlene. Vsern om vort herlige og aeldgamle Nord! Adolf Recke.

11 BERETNINQ om De mmmî rdsle UiiHaiidsloriiniiigers Arbejder fra 1. April 1920 til 31. Marts Samlet af Sekretœr N. C. Nielsen. "M, Aarhus. Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri

12

13 Fortegnelse Styrelsesmedlemmer i Samvîrksomheden. Formant!: Chr. Johansen, Brsedstrup. Medlemmer af Styrelsen: Hj0rring Amt: Jens Libak Hansen, Agdrup, Taars. Tlf. 34. Thisted Amt: N. N. Stensgaard,»Granly«, Hurup. Tlf. 51. Aalborg Amt: Carl Sorensen, Vaarst St. Tlf. 19. Viborg Amt: Chr. Christensen, Moldrup St. Tlf. 14. Randers Amt: Poulin Husum, Faarup St. Tlf. 43. Aarhus Amt: Mads Larsen, Mundelstrup. Tlf. Faarup 6. Skanderborg Amt: Landstingsm. Mads Jensen, Aale. Tlf. 3. Vejle Amt: Niels Poulsen, Kokborg, Thyregod. Tlf. 19. Ribe Amt: Chr. Knudsen, Stenderup Fsellesm., Gj0rding. Ringkobing Amt: Jens Holdgaard, Ikast. Tlf. 16. Medlemmer af Forretningsudvalget: Formanden, Poulin Husum, Jens Holdgaard og Sekretseren. Medlemmer af Styrelsen for De danske Husmandsforeninger": Chr. Johansen, Brsedstrup. Poulin Husum, Faarup. Jens Holdgaard, Ikast. Mads Jensen, Aale. Chr. Christensen, Möldrup. Medlemmer af Udvalgene. Kursusudvalget for Jyíland: Chr. Johansen, Brsedstrup. Planteavlsudvalget: Jörgen Jorgensen, Moselund, Vejen. Edv. Danielsen, Bakken, Aggersund. Peter Laursen, Skelund. Forstander H. K. Rosager, Borris. P. Lundgaard, 01holm. Husdyrudvalget: N. N. Stensgaard,»Granly«, Hurup. Leon Meldgaard, Thise, Jebjerg.'Jens Aagaard, Fjaltring.

14 Havebrugsudvalget: Jens Thorsen,»Lysbo«, Vejen. Gartner Otto Sejra, Mundelstrup. Kr. Sorensen, Albsek Skovhuse, St0vring. Medlemmer af Kontroiudvalget for Spareforsikringen: Poulin Husum, Faarup St. Folketingsmand J. P. Olufson, Gjerlev. Udvalget for Indkeb af Heste: Mads Jensen, Aale. P. Eriksen, Kongerslev. Forretningsudvalget for Bernenes og de forurettedes Vaern: P. Hermansen, Klejtrup Molle, Hobro. A. C. Randers, Klejtrup. Lserer Kirk, Hjardemaal, Hundstrup. Husmandshjemmet" : Redaktor: O. Chr. Jensen Dybkjser, Reder. Telef. 18. Forretningsforer: N. C. Nielsen, Frederiksgade 22, Aarhus. Bladudvalget: Jens Nielsen, Herning. Chr. Rjerring,»Solborg«, Aalborg. Mads Jensen, Aale. Foreningens Konsulenter: Planteavl: A. H. Madsen, Frejasvej 4, Aabyhoj. Tlf Hasdyrbmg: M. J. Vsede, Enggaardsvej 4, Aabyhoj. Havebrug: N. Gram, Frejasvej 4, Aabyhoj. Tlf Revisorer: Aut. Revisionskontor (P. T. Hald), Aarhus. Direktor Jens Jensen, Rrohusene, Skelund. Husmand H. P. Nielsen, Trustrup, Randers. Sekretaer: N. C. Nielsen,»Frihed«, Aabyhoj. Kontor: Frederiksgade 22, Aarhus. Tlf

15 Fortegnelse over Husmandsforeningerne og deres Adresser. Hjerring Amt. (69 Foreninger.) Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 1 Aasted Astrup 60 3 Asaa 75 4 Albsek Sogns Badskjser 6 Bindslev 75 7 Bjergby 75 8 Borglum 55 9 Dronninglund Elling Flade Flauenskjold GJ0II Home Asdal Hulsig Harmested Hjallerup og Omegns Herby Helium Hellevad Hallund Hune Ingstrup Jetsmark 1 25 Jerslev Jelstrup Sejlstrup L8es Lendum Lyngby Mygdal Mosbjerg Morrild Rakkeby Rubjerg Raabjerg Skagen Sdr. Harridslev Set. Hans Olaj Sindal 78 Serridslev Skallerup Skœve 51 Ole Olesen, Aasted, Kvissel. Alfr. Arildsen, Klastrup, HJ0rring. Hans Jensen,»Herjbo«, Asaa. Jens Jensen, Sdr. Vorsaa, do. Alfr. Jensen, Badskiser, Dybvad. Alfr. Schunch, Bindslev, Sindal. And. Overgaard, Bjergby, HJ0rring. Valdemar Jensen, Borglum Hede.Vraa. Edv. B0gh, Hedegaards Mlc, Dronningl. Alfr. Hansen, VarmLase, Kvissel. L.Kristensen,Nyholmstr.,Frederiksliv. Jens Jensen, Eskjser, Flauenskjold. Fr. Frederiksen, GJ0II, Aabybro. Ant. Thomsen, Asdal, HJ0rring. Alb. Nielsen, Starholm, Hulsig. P. Jeppesen, Lillemose, Sindal. Landpost N. Larsen, Hjallerup. Jens Hansen, Faurholt Mk., Horby. Jens Jespersgaard, Helium, Dybvad. Carl Glindvad, Hellevad, Hjallerup. A. Pejstrup, Hallund, Branderslev. Mar. M. Madsen, R0dhus, Pandrup. Kr. N.Kristensen, Mejeribyen, Ingstrup. K.J.Kristensen,BundgaardsM.,Pandrup H.Christiansen.FlyvbjergjBranderslev. K.P. Larsen, Sejlstrup Mk., Gjolstrup. J. Chr. Jensen, Skoven, L8es0. Chr. M0ller Nielsen, Lendum, Sindal. Ant. Hjermitslev, Lj'ngby, Vittrup. J. Bertelsen, Mygdal, Bjergby, HJ0rring. N. P. Nielsen Porsen, Mosbjerg", Sindal. Marth. Olesen, Kneer, 0. Vraa. A.C. Hansen, Lund, Rakkeby, Hsestrup. And. Olesen, N. Rubjerg, Gjolstrup. Henning Leed, Bunken, Aalbsek. Lserer J. P. Poulsen, Skagen. Chr. Andersen, S. Harridslev, HJ0rring. S. P. Petersen, Vandvserket, do. J. C. Jensen, Fjelsted, Sindal. J.C.Kristensen,Serridslev,Br0nderslev Kr. B. S0rensen, Skallerup, S0nderlev. H. S0rensen, Birket, Dybvad.

16 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 43 Saltum Torslev Thorup og Omegns Thorenshede Try Thorsh0j Tolstrup Stenum Thise Tornby Taars Tolne Ugilt Understed Karup Volstrup Volstrup Sseby Vrejlev Hsestrup Vennebjerg Vittrup Sk0ttrup Vidstrup Vrensted Vedsted Fristrup V. Hjermitslev Alstrup Vraa Emb V. Branderslev Branderslev Tversted rs rum Aggersborg Alsted Skarum Arup Amtoft Bedsted 74 Bejstrup Sogns Bjergby Gullerup 76 Flade Freds0 Lodderup Fraslev Mollerup G0ttrup Hillerslev og Omegns Hundstrup og Omegns Hjardemaal ' 83 Harring Stagstrup Hassing Villerslev Herdum og Omegns Hvidbjerg 0rum Hundborg Jannerup Hvidbjerg Karby Haverslev Sogns 90 Kettrup Kollerup Klim V. Thorup Lild Sogns Nors Tved Outrup 38 J. O. Mathiassen, Rendbsek, Saltum. N. C. Christiansen, Holsdam, 0. Vraa. A.Pedersen,BJ0rnlund Skole, Hjallerup Karl Knudsen, Karup, Sseby. Peder Jensen, Kirkelund, Thorslwj. Ant. Nielsen, T0mmerby, Branderslev. Peter S0rensen, Thise, Manna. T. K. Christiansen, S.Tornby, HJ0rrmg. J. Libak Hansen, Agdrup, Taars. V. Kirkegaard, Fladskovhus, Tolne. K.P.Hollesen, Linderum Skole, Sindal. J. S0rensen, Elmelund, Karup, Sseby. N. Jensen, Elsig, 0rtoft, do. P. Reinhard Jensen, Sseby Mk., do. Karl Kristensen, Guldager, Hœstrup. Peter Jensen, Nr.Harridslev, Sonderlev. A. C. Kristensen, Skottrup, Lokken. A. P. Thomsen, Vidstrup, HJ0rring. P. Larsen Ledet, Vrensted. KlemmenKristensen.Vedsted, Birkelse O. Chr. Olesen, Alstrup, Hjermitslev. Johs. Njelsen, Emb, Vraa. Fr. Jensen, Krogens Mk., Branderslev. Martin Sorensen, Stubdrup, Brendersl. Emil Nielsen, 0. Tversted, Aalbsek. Martin Kristensen, 0rs0, Dronninglund S. Sarensen Hald,Ravnstrup,Hjallerup. Thisted Amt (57 Foreninger). P. Jensen Norre, Aggersund. Chr. Kjœrgaard, Skarum, Nykobing, M. Kr. Jensen, Fjordbakken, Arup, Veslos. Niels Brogaard, Horsfeldt, Bedsted. Otto P. Odgaard, Manstrup, Aggersund. P. Chr. Christensen, Bjergby, Erslev. Ole Brandt, Flade, Nykobing, M. Kr. Vester, Legind, Ñykobing M. LaustKr.Larsen,Mollerup,Nykj0bingM. N. Lund Bang, Gattrup, Fjerritslev. P. Pedersen, Brund Skole, Thisted. Sev. Ubbesen, Hundstrup. M. Kirk, Hjardemaal, Hundstrup. A. Mikkelsen Have, Stagstrup, Herdum. Gustav Gundersen, Villerslev, Hardum. J. Chr. Jensen, Hordum. Andr. Jensen, Hvidbjerg v. Aa, Bedsted. G. M. Kristensen, Snejstrup, SJ0rring. Martin Kristensen,V. Hvidbjerg, Karby. J. P. Pedersen, BejstrupVang, Bonderup Th. Lindstrom, Sdr. Marken, Fjerritslev Chr. Andreassen,Vestbakken, do. Anders Andersen, Klim. Ole Bak, Bjerget Frastrup. J. Frost Kristensen, Nors St. A.N.Klemmensen,Fjallerslev,Nyk0bing

17 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 96 Rohr Hanslev Vigs0 97 Snedsted Sennels Sjerring Thorsted Skjoldborg Kallerup Skrœm Sydthy Sonderhaa Iforsted Solbjerg og Omegns Sindbjerg Redsted Sj0rslev 0rding Sdr. Draaby SejersL-Ejersl.-Jordsby T0ds0 Erslev T0vmg Galtrup Tœbring og Omegns Tranum Tranum Sogns ostl. Del 114 T0mmerby Thisted Landsogns Thyholm Torslev-0. Svenstrup Vestervig Visby Heltborg Vesl0s Vust Vils Vejerslev Vang Tvorup sl0s Assels Ydby 50 Lserer C. M. Jensen, Vigso, Thisted. Chr. Bojesen, Gj8ersb0l, Snedsted. Otto Andersen, Hou, Thisted. Hans C. Landbo, Nsestrup, Sjorring. M. Andersen, Hindholm, Skjoldborg, Vildsund. Marth. Thomsen, Skrsem, Bonderup. N. N. Stensgaard,»Granly«, Hurup. Chr. Lykke, S0nderhaa, H0rdum. Chr. Bligaard, Solbjerg, M. Niels Serup, Sindbjerg, Karby. Jens Have, Starup, 0. Assels. Ing. Gravesen, Sdr. Draaby, Nykobing. Knud Have, Sejerslev, Nykobing, M. N. Kr. Hansen, T0ds0, do. Kr. Jensen, T0ving, Erslev, do. Elenius Johansen, Bakkely, do. Lserer R. Rasmussen, Tranum, Brovst. F.Kristensen,TranumEnge,Halvriniin. Ant. Jensen, Frestrup. Salomon Nielsen, Tingstrup, Thisted. J. P. Nielsen, Floulev, Hvidbjerg. N. M. Nielsen, 0. Svenstrup, Skovsgaard Chr. StefFensen, Vogntoft, Hurup. Kr. Kristensen Bak, Heltborg, Hurup. Nie. Christensen, VesLas. Johs. Svaneborg, Vust. J.Holin,Fr0slevvang,Fr0slev,Nyk0bing Jens Grenkjser, Tvorup, Thisted. Holger Bruun, 0sl0s. Mikkel Mark, 0. Assels. Anton VLaller, Holmgaard, Ydby. Aalborg Amt (80 Foreninger). 127 Aardestrup 128 Aabybro Arden og Omegns 64 1 Astrup Sogns Als Biersted Bselum Solbjerg 134 Blendstrup 135 Brorstrup Haverslev 136 Blsere 137 Ejdrup 138 Ellidsh0j 139 Ferslev 1 Frseer 141 Fars0 142 Farstrup 143 Godthaab 144 Gunderup Sogns 145 Gudumholm 146 Gatten 147 Giver Carl Svendsen, Aardestrup, St0vring. Graver P. Justesen, Aaby, Aabybro. B0dker H. Koch, Arden. Vald. Mikkelsen, Thisted Mk., Arden. Martin Pedersen, Als (Ostjylland). Kr. Hansen, Biersted. 94 L. A. Larsen, Dragsgaards Mk., Baelum. 27 Kr. P M0rch, Dollerup, Lyngby (0stj.) 1 Joh. Mogensen, Haverslev, Arden. 28 Peter Poulsen, Blsere. 20 Saren P. Jensen, Ejdrup, Vegger. 58 J. Gronvald Nielsen, Ellidsh0J. 15 Chr. Christensen, Dall, Svenstrup. 24 Jens Hansen, Sejlstrup Hede, Skjorping 38 Chr. Kollerup, St0ttrup, Farso. 42 N. P. Andersen, Farstrup, Sebbersund. Frits Jensen, Godthaab. 141 Carl Sorensen, Vaarst. 70 S0ren Kjeldsen, Sejlflod. 25 N. Tidemann, Gatten. 18 Petrus Svendsen, Giver, Aars.

18 8 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 148 Gundersted Gunderstrup Gislum Vognsild Haubro Horsens Hammer Hals Haldager Hasseris Helberskov Hurup Kornum Logsted 159 Korup og Omegns Kongerslev Komdrup Ladelund Mou Sogns Novling Narhalne N0rager og Omegns Nsesby Oveiiade og Omegns Oudrup R0rb8ek Grynnerup Ranum og Omegns 171 Ravnkilde Rostrup Sogns Romdrup Klarup Restrup Enges 175 Restrup og Omegns Suldrap Storvorde Sdr. Tranders St0vring og Omegns Svenstrup Sulsted Aistrup Skgrping Sogns St. Brandum Siem Skibsted Lyngby Strandby 186 Sailing Sogns Skelund Skivom Ullits Foulum Ulstrup Sogns Ulsted og Omegns Vadum Vokslev Veggerby Vilsted Vindblses Valsgaard Vive Sogns Vebbestrup Visborg Veddum V. Hornum og V. Hassing Melholt 60 Morten Nielsen, Bjornstrup, Blsere. P. Mikkelsen, Gunderstrup, Aars. Jens Jensen, Vognstrup, 0strup. J0rg. Tandal, Haubro. J. Vium,»Engbo«, Langholt. And. Jensen, Hedelund, Hals. Thinus Urth, Haldager, Aabybro. Viggo Madsen, Hasseris, Aalborg. J.P.Nielsen Gert, Helberskov, Als (0stj.) Kr. Hansen, Hurup (0stj.) M. Jensen, Tollerupsminde, Logster. Kr. Larsen, Korup Skovhuse, Terndrup N. Bernh. Nielsen, Komdrup. Eager Fredberg, Ladelund, Arden. Georg Grandahl, Mou. S0ren Vognsen, Kirkedal, Gistrup, Herrn. Jensen, Norhalne, Vadum. J. Simonsen, Durup, Norager. N. Danielsen, Nsesby, Ranum. Th. Sandersen, Falde, Hornum. H. P. Andersen, Oudrup, Vindblses. Jens N. Bredahl, R0rb8ek. J. G. Christensen, Hedeg. Mk., Ranum. Anders Borup, Nysom, Arden. Andr. Olesen, Stenstrup, Doense. Jens Nielsen, Klarup. Vagn Winther, Frejlev, Aalborg. P. Langeland, Restrup, S0nderholm. N. Bundgaard, Hjedsbsek, St0vring. J. P. Pedersen, Storvorde. P. Christensen, S. Tranders, Gistrup. A. Christensen, Stovring Mk., Stovring. Mads Hansen, Svenstrup St. P. Hansen, Sulsted. A. Kristensen, Hellumtved, Sk0rping. Jens Jensen, Siem Mk., Terndrup. S. Andreassen, Lyngbyskov,Terndrup. Jens Jensen, Strandby, Fars0. Jens N0rgaard, Sailing, Vindblses. N. Kr. Pedersen, Skelund. Chr. Pedersen, Skivom, Vegger. Jens K. Jensen, Foulum, Ullits. J0rg. Busk, Hornum. P. Hansen Nielsen, Birkely, Ulsted. Karl Kristensen, Granlwj, Vadum. Martin Nielsen, Klœstrup, Nibe. Chr. Brams, Bakkely, Vegger. Kr. Hansen, Vilsted. A. C. Andersen, Toft, Hobro. K. Knudsen, Dalsgaard, Hadsund. Laur. Eskildsen, 0. Doense, Doense. Jens Korup, Visborg Mk., Hadsund. Peter Thorsen, Veddum. H. Chr. Hansen, Krogstrup, Hornum. Jens Jensen, 0. Hassing, Gandrup. Axel Mortensen, Melholt, Ulsted.

19 9 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse Hornum 60 Chr. R0n, 0. Hornum, St0vring s Eterby Dostrup 57 Carl Hansen, Destrup St Uttrup P. Kristiansen, 0. Sundby, Aalborg. Viborg Amt 207 Aalestrup og Omegns Almind Asmild Aidt Ans og Omegns Alderslyst Aalum Bjerregrav Sogns Bjerringbro Daugbjerg 217 Dollerup Dommerbv Elsborg " Engesvang »Fremad« Fly Fusager Finderup Ravnstrup Fjeldso Fristrup og Omegns Funder Gedsted 229 Gr0nh0i 52 2 G0dvad' Hvilsom Hersom Etogild Hinge H0rup Sogns H0jbjerg Hammershoj Haurum 239 Houlbjerg 52 2 Hvam Hauredal H0jslev Hjermind Hjorthede Karup Knudstrup og Omegns Kragelund Sogns Kvorning 249 Klejtrup 250 Knudstrup 0sterb0lle Lee L0vskal Lsesten Lindum Bigum L0gstrup og Omegns Lemming Sogns 50 (97 Foreninger). Anders Atelier, Aalestrup. P. Frandsen, Vranum, Rindsholm. S.K.Kristensen,SkovsgaardMk.,Viborg. Mik. Mikkelsen, Aidt, Thors0. Fr. Grauballe, Ans, Ansby. Laur. Hedeager, Alderslyst, Silkeborg. A. Christensen, Aalum, Randers, S. Kr. Thomsen, Bjerregrav. Johs. Andersen, Bjerringbro. Alfr. Eriksen,»Evasminde«, Sparkjser. Chr. Ravn, Dollerup, Skelhoje. Th. P. Pedersen, Dommerby, Hejslev. Mar. Andersen, Elsborg, R0dkjiersbro. Claus Rasmussen, Engesvang. J. P. Moller, Thorum, Roslev. Laust Nielsen, Fly Mk., Skive. S. Kristensen, Fusager, Sparkjaer. M. C. Madsen. Bredsgaarde, Ravnstrup. Poul St. Laursen, Fjelds0, Aalestrup Kr. Serup, Klejtrup, Hobro. S0ren Fisker, Funder. A. P. Jensen, Firhoje, Gedsted. Joh. P. Ravn, Gronhoj, Frederiks. Niels Nielsen, Godvad, Silkeborg. Andr. Jensen, Tollestrup, Hobro. P. Norup, Hersom, Moldrup. Knud C. Knudsen, Hogild, Karup. Chr. Ostergaard, Astrup, Kjellerup. Mik. Mikkelsen, Kjellerup Mk. do. R.S.Rasmussen,H0Jbjerg,R0dkjsersbro P. Lund, Hammersh0J, Viborg. Henr. Nievald, Haurum, Bostrup. H. B0gholm, Houlbjerg, Laurberg. Kr. Mogensen, Godthaab, Hvam. Soren Jakobsen, Frederiks. J. Chr. Nielsen, Halskov Hojslev. Hans Laursen, Granly, Bjerringbro. Fr. A. Jeppesen, Hjorthede, do. Chr. Balle, Karup St. Johs. Jensen, Knudstrup, Kjellerup. S0ren S. Busk, Kragelund, Engesvang. Chr. Jensen, Kvorning, Viborg. Kr. Thorsen, Klejtrup, Hobro. J. Kr. Jensen, Knudstrup, Aalestrup..H. P. Schmidt, Lee, Bjerringbro. N. P. Johansen, Lavskal, do. N. K. Andersen, Lsesten, Faarup. Niels P. Nielsen, Sovig, Onsild. Jens Nielsen, Vorde, Logstrup. Johs. Nielsen, Lemming, Silkeborg.

20 10 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 257 Lysgaard 75 Chr. Justesen, Bisballe, Skelh0Je. 258 Lovel Pederstrup 32 S. Chr. Nielsen, Vrou, Viborg. 259 Monsted 36 Mariniis Frandsen, ivtonsted, Sparkjser. 260 Moldrup-Troelstrup 15 Chr. Christensen, Vtoldrup. 261 Moldrup og Omegns 115 Carl Overgaard, do. 262 Mammen 37 S. Johannesen, Mammen, Bjerringbro. 263 Naddelund 20 Martin Jensen, Noddelund, do. 264 Norbœk 19 Kr. S0rensen, N0rbBek, Faarup. 265 Nr. Rind og Omegns 37 Chr. Karup, Nr. Rind, Skals. 266 Roum 43 Magn. Nielsen, Roum, Vteldrup. 267 Redding 65 Ferd. Gravgaard, Batum, Viborg. 268 Romlund 21 Carl Pedersen, Kirkebsek, do. 269 Stoholm og Omegns 34 Ant. S. Andersen, Stoholm. 270 Smollerup 15 Marinas Bavling, Laanum, do. 271 Sparkjser 36 Anton J0rgensen, Bakkely, Sparkjser. 272 S0by Rogind 50 Niels Ulstrup. Ragind, Hojslev. 273 Simested no Jens P. Pedersen, Simested. 274 Skals 54 P. Narskov, Holmgaards Mk., Skals. 275 Svingelbierg 23 J. Kr. Madsen, Svingelbjerg, Fars Sail 45 Th. Laursen, Sail St. 277 Sk0d 45 J. Kr. Jensen, Sk0d Mk., Hinnerup. 278 Sjarring 50 Kr. Bodker, Sjorring, Onsild. 279 Sonderbsek Sogns 36 J. P. Thomsen, S0nderbsek, Faarup. 280 Sinding 28 P. Kr. Jensen, Sinding. Silkeborg. 281 Serup" 45 Aug. Kristensen, Serup, do. 282 Sierslev 50 Lserer Porskrog, Sjorslev St. 283 Sdr. Rind 23 Mar. Laursen, Micklelhede, Rindsholm. 284 Tindbsek Sogns 18 Jac. Jacobsën, Tindbsek, Bjerringbro. 285 Thorning 118 Jens Broch, Graa, Kjellerup. 286 Taarup 36 S. Kr. Sarensen, Borup, Logstrup. 287 Ulstrup og Omegns 210 D. Pedersen, Hagenstrup Mk., Ulstrup. 288 Uldbjerg 51 P.PedersenBorup.StThorup.Uldbjerg. 289 Viborg N0rremarks 52 Jens Vestergaard, Lykkehus, Viborg. 290 Viborg Vestermarks 32 Jul. Jespersen, Vestermarken, do. 291 Viborg S0ndermarks 80 J.Nielsen.Karstenslund^.Marken^o. 292 Viskum Vej rum 42 Rasmus Rasmussen, O. Viskum, do. 293 Vammen 60 Anton, N. Nielsen, Fastrup, do. 294 Vinkel 42 Karl Pedersen, Vinkel, do. 295 Vorning Sogns 55 N. Leth-Kristensen, Vorning, Onsild. 296 Vium 91 L. Lauridsen, Neder Hvam, Kjellerup. 297 Vinderslev Sogns 95 Laust Christoffersen, Revi, do. 298 Vrou 50 A. P. Daugbjerg, Sjarup, Sparkjser. 299 Vesterbolle Glerup J. Poulsen, Glerup Skole, Gedsted. 0 Vindum Brandstrup 78 Th. Nielsen, Faldborg, R0dkjsersbro. 1 0rslevkloster 65 Holger Kristiansen, Hejlskov, Hajslev. 2 0rum og Omegns 70 Jens Pedersen, 0rum, Viborg Bording 42 Peter Mikkelsen, Bording, Silkeborg. Randers Amt (29 Foreninger). 4 Brandum Snsebum 48 Laurits Fiil, Brandum, Hobro. 5 Glenstrup 34 Alfr. Nielsen, Glenstrup, Faarup. 6 Hvornum 34 Jens Iversen, Hvornum, Hobro. 7 Hadsten og Omegns 179 J.PetersenKatberg,Haldum, Hinnerup. 8 Hvilsager Lime 63 Karl Andersen, Bendstrup, M0rke. 9 Hornslet 104 Edv. Nielsen, Rodskov, Legten. 310 Hjortslwj Egaa 42 J. C. Christensen, Brandstrup, Legten.

21 11 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 311 Helgenœs Hyllested Rosmus Kolind Lyngby Alb0ge Manager og Omegns Morke og Omegns Narreherreds Onsild 319 Randers A. nordvestl Randers A. nordostl Randers og Omegns Ramten " Rougs0 S0nderhald R0nde og Omegns Spentrup og Omegns Sk0dstrup og Omegns 327 Skorring og Omegns S0nderherreds Todbjerg Mejlby Thirstrup og Omegns V. Ailing og Omegns Vistoft Sogns Aarhus Amt 333 Aarhus Omegns Astrup-Tulst-Hvilsted Beder-Malling Brabrand og Omegns Borum Lyngby Elev og Omegns Gylling 49 3 Gosmer Hailing Hundslund Holme-Tranbjerg Harlev Framlev Herskind Foldby Sogns Klank og Omegns Maarslet Ormslev Kolt Odder Kommunes Randlev Bjerager Skaarup Tvilum Sabro Faarup 353 Soften Skjoldelev og Omegns 355 Soby og Omegns Sporring Tilst og Omegas Torrild Tiset Tingskoven og Omegns Trige 01sted Tun Voldby Ortina Falling 22 J. P. Jensen, Sletterhage, Knebel. Th. Jensen, Attrup, Trustrup. Jens E. Kristensen, Ebdrup, Kolind. Mathias Friis, Svendstrup, Trustrup. N.C.Nielsen,AssensM.,Slesvig, Manager S0ren Bech, Faldkjser, Morke. Niels Pedersen. Robstrup, Grenaa. Jens C. Thomsen, Onsild St. A. C. Isaksen, Kathrinesminde, Faarup. Niels M0rk,»Frederikshoj«, Flavndal. P. M. Jensen, Stovring, Randers. S. J. Gunni, Ramten St. J. P. Mortensen, Allingaabro. J. Fr. Jensen, Skrejrup, Ronde. N. Th. Thomasen, Jennum, Spentrup. Jens P. Andersen, Logten St. S. P. Sorensen, Karlby Mk., Hornslet. Sev. Holm Moller, Homaa, Aalso. J. Jensen Bonde, Kalstrup, Hjortsli0j. Rasm. Jensen, Stangkrogen, Trustrup. Niels J. Jensen, V. Ailing, Morke. Adolf Rasmussen, Strands, Knebel. (32 Foreninger). N. C. Nielsen,»Frihed«, Aabyhoj. Martin Moller, Lejenkjser, Assedrup. Jorg. P. Jorgensen, Aistrup, Mailing. N. H. Rasmussen, 0stergade, Brabrand. Jörgen Jensen, Borum, Tingvad, do. Gerh. Laursen, Egaa Mk., Lystrup. Jens A. Jensen, Gylling Skov, Gylling, Smed A. Nielsen, Gosmer, Boulstrup. J. G. Lonbsek, Trustrup, Hundslund. J. Möller, Holme Bj., Skaade, Aarhus. Laur. Kr. Larsen, Harlev. Mar. Pind, Herskind, Skovby. J. Chr. Jensen, Foldby Mk., Hinnerup. Marth. Jensen, Korsvej, Laasby. Mar. Simonsen, Testrup Mk., Maarslet. Niels Pedersen, Ormslev. Kr. Andersen, Ondrup Mose, Odder. Evald Skovsgaard, Neder Randlev. P. Iversen, Horn, Faarvang. Emil Antonsen, Mundelstrup. Chr. Nielsen, Soften, Hinnerup. J. Rask Jensen, Skjoldel., Mundelstrup. J. Taarnkvist, Vadsted, Hammel. N. Henriksen, Sporring, Hjortshoj. Ant. Jakobsen, Tilst, Mundelstrup, N.P. Hansen, Nyg'aardsv.,Torrild, Odder Jul.Christensen,Tingskoven,Tranbjerg Jens Hedegaard, do. do. J. P. Jensen, Godthaab, Trige, Hinnerup. Jobs. Nielsen, Tuno, Aarhus. Simon Jakobsen, Voldby, Hammel. Anders Jensen, Bilsbsek, Orting.

LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012. Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter 1914.

LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012. Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter 1914. LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012 Nærværende Sognefortegnelse er baseret på Sognefortegnelsen af 1789 + de rettelser som Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Post Danmark Rundt 2015

Post Danmark Rundt 2015 Post Danmark Rundt 2015 RACE DIRECTOR ORGANIZER: RACE TREASURER: JURY: NATIONAL COMMISSAIRES: FINISHING JUDGE: ANTI-DOPING COMMISSAIRE: Jesper Worre DANMARKS CYKLE UNION, Idrættens Hus, 2605 Brøndby President:

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Forhandlingsbog for HF 1940.

Forhandlingsbog for HF 1940. Forhandlingsbog for HF 1940. Dette er en direkte afskrift af Forhandlingsbog HF 1940, med stavefejl, dobbelt a, ö i stedet for ø, over u og d i gjort. Store bogstaver i navneord og ikke ret mange punktummer.

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

FDFLEDEREN. SöderåSen - hvad er det? Få Styr på kredsens pr. SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten. nr. 4 maj 2008

FDFLEDEREN. SöderåSen - hvad er det? Få Styr på kredsens pr. SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten. nr. 4 maj 2008 FDFLEDEREN nr. 4 maj 2008 SöderåSen - hvad er det? Foto: Thomas Nielsen Få Styr på kredsens pr SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten FDFs formål under lup Dette nummer af FDF LEDEREN bringer

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

FODSLAWBLADET nr. 1 2015 Bladet på nettet

FODSLAWBLADET nr. 1 2015 Bladet på nettet FODSLAWBLADET nr. 1 2015 Bladet på nettet Hovedbestyrelsen Formand Leif Sloth Teglgade 38C 8643 Ans By Tlf. 86 65 80 80 e-mail: leifsloth1@c.dk Næstformand Inger-Marie Nielsen Kr. Poulsensvej 23 7430 Ikast

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK HILSEN TIL DANMARK FEMTEN DIGTE UDGIVET VED M. AGERSKOV CAND. MAG. VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS KØBENHAVN 2013

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper U I ET F DE H F tv10bler OG TfEPPE Skat mobierne ski/tes ttd til jttl, da Je 'vort store udljalg Vi har: Dagligstuer fra kr. 570,00 Spisestuer ".,.,','"...... fra kr. 560,00 Lrenestoie. poistrede,.,.,

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER

\Lil. -Ul Åk. N.234 Marts 2000 F1 / \:/ ,r'fi l-at.\\= 29. årgang GYMNASTIKFORENINGENS. l;'h'. I r' \ Æ,,ry T\ r JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER 29. årgang tvi'-!r,!vll ::!alir- il t,r,!t!a,.,=!!! N.234 Marts 2000 a!l!!!!t>l!!!!!!!!-!!!!!t!!!!t!>>!l! Ll!L!::l. GYMNASTIKFORENINGENS JU BII.ÆU MS FESTLIG H EDER Så nærmere tiden sig for vore jubilæumsarrangementer

Læs mere