^ Sis. i ; Dí smirliíiií iïiski HusiMÉIraips BERETN1NG? ' Arbejder. fra 1. April 1920 til 31. Marts Sekretœr N. C. Nielsen. Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^ Sis. i ; Dí smirliíiií iïiski HusiMÉIraips BERETN1NG? ' Arbejder. fra 1. April 1920 til 31. Marts 1921. Sekretœr N. C. Nielsen. Aarhus. 1921."

Transkript

1 ^ Sis. i ; BERETN1NG? ' Dí smirliíiií iïiski HusiMÉIraips Arbejder fra 1. April 1920 til 31. Marts Samlet af Sekretœr N. C. Nielsen. Aarhus. Aarhui Amtstidendes Bogtrykkeri 1921.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden til Sendemandsmedet.. I II Sange ved Sehdemandsmodet Ill VIII Bestyrelsen og Udvalgene 3 4 Husmandsforeningerne og deres Adresser 5 18 Foredrags- og Kursusvirksomheden.. ; 19 Regnskaberne Indkabet af Lse- og Hegnsplanter Havebrugsudvalgets Arbejde og Frasalget Planteavlen og Statstilskudet HusdjTudvalgets Virksomhed og Hansefremavlen Indkobet af islandske Heste 75 Arbejdet i B0rnenes og de forurettedes Vsern Udstykningsforeningernes Beretning Kredsforeningerne og deres Adresser Kredsforeningernes Aarsm0de og Husmandsrejserne Konkurrencen mellem Vtensterbrug Fordeling oganvendelse af Kredsforeningernes Midler Oversigt over Praemier og Rejser Fortegnelse over Sendemaendene Indbudte Gsester 122 m Udvalgenes SammensiEtning og hvem dererpaavalg 124 Stemmesedler Side

3 ifytftt'o ^ Dagsorden... m Sentíemandsmedet i Âarhus Tirsdag den 15. og Onsdag den 16. November i Arbejdernes Forsamlingsbygning, Amaligade 1. Dag: Kl. 8 1 / 2 Fm. M0det aabnes af Formanden. - 9 Va - Valg af Dirigenter / 4 - Beretning og Regnskab, v. Sekretœren. (Herunder ^Endring af 5 i Lovene for at faa en S0nderjydsk Reprsesentant i Bestyrelsen) " PlanteavlsudvalgetsArbejdcv.y^r^.y^r^e/zse« / 4 - Husdyrudvalgets Arbejde, v. N. N. Stensgaard Vé - Husdyrsundhedspleje, v. Konsulent R. Jergensen Middagspavse. - 2 Em. Havebrugsudvalgets Arbejde, v. Jens Thorsen / 2 - Beretning fra Udstykningsforeningerne, v. N. C. Christensen Hesteudvalgets Arbejde, v. Mads Jensen. - 3V4 - Foredrag om Jordlovgivning i Nutiden af Landbrugsminister Madsen-Mygdal Pavse Fselles Kaífebord Foredrag om den okonomiske Krise af Direktor Jac. Lindberg.

4 II 2. Dag: Kl. 874 Fm. Morgenandagt i Domkirken, v. Pastor Gert Jergensen, Vejlby /, - Valg. - IO74 " Beretning fra Ikfrnenes og de forurettedes Vsern, v. P. Hermansen. - IO74 - Husmsendenes Ulykkesforsikring, v. Kontorchef Qrim. - II74 - Vor Skoleordning i Fremtiden, v. Lserer Dige, Bsekke Middagspavse / 2 Em. Foredrag om Toldskattens Indvirkning paa de frie Erhvervskaar, v. H. C. Nielsen-Svinning Foredrag om Husmandsbevsegelsens folkelige Opgave af Hojskolelaerer Ravnholt Afslutning. \ >.V-

5 Ill Sänge ved Sendemandsmedet i Âarhus Mel.: Der er et Land. VI m0des atter her fra Jyllands Banker, fra Klitter, Kaer, fra Hede, Skov og Strand. Vi staevne sammen for at skifte Tanker, velkommen hid til Stsevnet alle Mand. Vor Far drog íbt i Tiden tung og ene ad Arbejdsstien ind til Bondens Gaard. Nu under Sang i Tog vi os forene, vor Fanes friske Dug i Vinden slaar. Vi glemmer ej en Hile, fattig Stue med n0gne Vsegge, Gulv af stampet Ler, med sparsomt Brsendsel kun paa Ovnens Grue, i Dynen Ho og Halm for Dun og Fjer. Endnu vi horer Stormene derude, hvor Udmarkshytten Uvejrsdaaben fik, igennem Sprsekker og utsette Ruder den Blœst, den var vor Barnetids Musik. Her har vi vel vor Barndomsglsede drukket, men stundom var her trist og fattig-tyst, naar Mo'r sit Hoved haelded, sorgfuldt sukked, mens hun den mindste trykked til sit Bryst. Her sad vor Fa'r saa tavs og tung i Blikket, saa morke Skygger over Panden laa da standsed Legen, kun Pendulet dikked, vi vidste alle, hvad han taenkte paa.

6 L IV Det Hytte-Minde i vort Hjerte brsender, det slukkes aldrig, f0r vi gaar i Grav. Derfor vi nu vil knytte vore Hsender til Kamp for Hyttens B0rn og Rettens Krav. Nu skal den Smaamand ikke Isenger lide, den garnie Samfundsbygning gaa i Grus. Vi stiller os i Kamp paa Lysets Side og bygger Danmarks nye Folkehus. Johan Skjoldborg. Mel.: Ur Ossians dunkle sagaverld. VI fik ej under Tidernes Tryk et b0jet Mod, en ludende Ryg, vor Kamp, vort Kald, hvad bsere vi kan, end ligger gemt under Synskredsens Rand. End vor R0st er uden Magt og vor Daad uden Hjem, og om os er alting sagt med det Ord: Vi vil frem! Fremad efter Livets Kranse! Tid bar vi ej til at standse. Vi ved, der end maa fares i Mag, vi gaar som mod en gryende Dag, men famler ej i Mulmet omkring og skal ej Mides i Taagernes Ring. Har vi langt endnu til Havn, der er Vind i vort Sejl, der er Lysning for vor Stavn, at vi ej lober fejl. Tr0stig fremad! tsendt er Fyret, Vej kender ban, som har Styret. Kun Fod for Fod vi ser, hvor vi gaa; men ved dog godt, hvorhen vi skal naa; til dybt i Barm at ha' vort Kompas, og ej blot finde, men fylde vor Plads.

7 Ja, vor Gang maa blive fast vi er fribaarnes JEt og vor Higen maa faa Hast og vor Fod blive let, 0jet opladt, Haanden 0vet, Tanken paa Fingt over Stavet. Vi horer, hvor det kalder os frem, vort gamle, sunkne Fsedrenehjem, der tappert bod Aartusinder Trods, men har nu hele sit Haab sat til os. Vi skal rense det for Stav, vogte tro, hvad som dur, vi skal slynge Vaarens Lov om dets vejrslagne Mur. Danmark uden Lse af Bjerge, vi vil dig styrke og vaerge. En ensom Vandring ej staar os an, vi flokkes fluks, hvor m0des vi kan; vort Mod til Parten da bliver frit, og det gaar frem, naar vi kont holde Trit. Ja, da trave vi med Sang over Sten, over Stok Vejen bliver aldrig lang for den sluttede Flok. Slut da sammen, kort er Glœden, snart skal vi spredt ud i Kseden. Ja, snart det sker, at vi skal af Sted, og alle Vaaben skal vi ha' med ; de slibes alt og skserpes saa smaat, og vi vil leere at fare dem godt, laere ret at gare lyst, hvor vi saette vor Fod, og igennem Livets Dyst bsere Ungdommens Mod, Dagens Moje, Kampens Lue aldrig i os skal det kue. C. Hostmp.

8 V: vi Mel.: Der er et Land. ORT Fœdreland ved Hav og fagre Sunde, med Baekke smaa igennem frugtbar Vang, med Nattergaleslag i Bogelunde og over brune Hede Lserkesang. Du Land, hvor vore Feedres Daad er 0vet, hvor Blöd er flydt og d0jet Sorg og N0d, hvis S0ndre Del fra os var grusomt ravet. Vi elsker dig, vor Moder, tu vor D0d!»Hvad udad tabes, maa vi indad vinde«, vort Folk maa rejse sig til Manddoms Id', mens Fsedres Daad vi drager os i Minde, alt godt og sedelt vil vi i vor Flid. Staa frem, enhver, som onsker saadan Virken, der bringer Glsede ind i danske Hjem, staa frem fra Borg, fra Skole og fra Kirken, fra Gaard og Hytte lav: staa frem, staa frem! Ja, frem enhver, som kan en Spade fare og Ploven styre i vor danske Jord, saa vil vi den os underdanig g0re, at vi opfylde kan vor Skabers Ord. Den brune Lyng for Gran og Fyr skal vige, paa golde Mose Korn og Grœs gro frem, ja, hver en Plet skal bsere Frugter rige og Hygge spredes om det mindste Hjem. Og Smaamands Viv, du staerke, danske Kvinde, Iseg ej paa Finhed eller Mode Vsegt, gor kun, som Manden ude, psent derinde, men fremfor alt: Opdrag en sedel Slsegt! Og mens du spreder om dig Fred og Hygge, lad Lyset skinne ind i hver en Vraa, da skal ej Fattigdom faa Lov at trykke, men Danmark trygt i Verdens Storme staa! J. K- Holmgaard.

9 D VII Mel. af Weyse. ER staar et Slot i Vesterled, taekket med gyldne Skjolde; did gaar hver Aften Solen ned bag Rosenskyernes Volde. Det Slot blev ej med Hsender gjort, magerst staar det smykket; fra Jord til Himmel naar dets Port, Vorherre selv det har bygget. Fra tusind Taarne funkier Guld, Porten skinner som Ravet; med Straalest0tter underfuld sig Borgen spejler i Havet; Guds Sol gaar i sit Guldslot ind, skinner i Purpurkkeder; i Rosensky paa Borgens Tind staar Lysets Banner med Haeder. Solenglen svinger Lysets Flag, vandrer til fjerne Lande, ham folger Liv og Lys og Dag bag Nattens brusende Vande. Lig Solen farer Livet hen, gaar til Foz^klaringskysten ; med Glans opdukker Sol igen fra Paradiset i 0sten. Ingemann. Mel.: Der er et Land. VI har en Slsegt, der fri og frank som Maagen har Rede hist ved Vesterhavets Braad. Naar Nodraab kalder gennem Nattetaagen, den saetter i den vrede S0 sin Baad og ksemper for at naa den stodte Skude, den sparger ikke: Fjende eller Ven? men vover Livet ksekt for dem derude, at de kan fares freist til Land igen.

10 VIII Vi har en Slsegt, der sig til Arbejd' spreder og ssetter villiefast for Livet Bo, hvor busket Mose, Kœr og sorte Heder laa d0de hen i 0dets tunge Ro. Dens Spadestaal om vundne Jorder freder, og om dens Dagvserk vokser Kornguld frem, og H0jsang lyder, hvor der for var Hede, og Smaab0rn leger der om nye Hjem. Vi har en Slsegt, hvis Flid og Strid og Faerden udnytter hver en Evne, hver en Plet, for tro at hsevde Danmarks Plads i Verden ved Livets egne serligt vundne Ret. Den virker rundt om Bselter, So og Sunde og knyttes sammen af vort fselles Sprog, og flokkes end ved Klit og Bogelunde med Stolthed under garnie Dannebrog. Vilhelm Carlsen. M el. af E. Hornemann. KONGERNES KONGE! ene du kan.skserme vort elskede Fsedreneland! Herré! du ene kan Sejren os forlene. Vsern om vort herlige og seldgamle Dan! Kserlige Fader, lyt til vor Rost! Freden og Friheden smykke vor Kyst! Rigdommen feige med Snekken over Bolge, Marken velsigne du med rigeste Host! L Herrernes Herré, msegtig og stor! Naadig du höre vort bedende Kor! Herré! du ene kan Sejren os forlene. Vsern om vort herlige og aeldgamle Nord! Adolf Recke.

11 BERETNINQ om De mmmî rdsle UiiHaiidsloriiniiigers Arbejder fra 1. April 1920 til 31. Marts Samlet af Sekretœr N. C. Nielsen. "M, Aarhus. Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri

12

13 Fortegnelse Styrelsesmedlemmer i Samvîrksomheden. Formant!: Chr. Johansen, Brsedstrup. Medlemmer af Styrelsen: Hj0rring Amt: Jens Libak Hansen, Agdrup, Taars. Tlf. 34. Thisted Amt: N. N. Stensgaard,»Granly«, Hurup. Tlf. 51. Aalborg Amt: Carl Sorensen, Vaarst St. Tlf. 19. Viborg Amt: Chr. Christensen, Moldrup St. Tlf. 14. Randers Amt: Poulin Husum, Faarup St. Tlf. 43. Aarhus Amt: Mads Larsen, Mundelstrup. Tlf. Faarup 6. Skanderborg Amt: Landstingsm. Mads Jensen, Aale. Tlf. 3. Vejle Amt: Niels Poulsen, Kokborg, Thyregod. Tlf. 19. Ribe Amt: Chr. Knudsen, Stenderup Fsellesm., Gj0rding. Ringkobing Amt: Jens Holdgaard, Ikast. Tlf. 16. Medlemmer af Forretningsudvalget: Formanden, Poulin Husum, Jens Holdgaard og Sekretseren. Medlemmer af Styrelsen for De danske Husmandsforeninger": Chr. Johansen, Brsedstrup. Poulin Husum, Faarup. Jens Holdgaard, Ikast. Mads Jensen, Aale. Chr. Christensen, Möldrup. Medlemmer af Udvalgene. Kursusudvalget for Jyíland: Chr. Johansen, Brsedstrup. Planteavlsudvalget: Jörgen Jorgensen, Moselund, Vejen. Edv. Danielsen, Bakken, Aggersund. Peter Laursen, Skelund. Forstander H. K. Rosager, Borris. P. Lundgaard, 01holm. Husdyrudvalget: N. N. Stensgaard,»Granly«, Hurup. Leon Meldgaard, Thise, Jebjerg.'Jens Aagaard, Fjaltring.

14 Havebrugsudvalget: Jens Thorsen,»Lysbo«, Vejen. Gartner Otto Sejra, Mundelstrup. Kr. Sorensen, Albsek Skovhuse, St0vring. Medlemmer af Kontroiudvalget for Spareforsikringen: Poulin Husum, Faarup St. Folketingsmand J. P. Olufson, Gjerlev. Udvalget for Indkeb af Heste: Mads Jensen, Aale. P. Eriksen, Kongerslev. Forretningsudvalget for Bernenes og de forurettedes Vaern: P. Hermansen, Klejtrup Molle, Hobro. A. C. Randers, Klejtrup. Lserer Kirk, Hjardemaal, Hundstrup. Husmandshjemmet" : Redaktor: O. Chr. Jensen Dybkjser, Reder. Telef. 18. Forretningsforer: N. C. Nielsen, Frederiksgade 22, Aarhus. Bladudvalget: Jens Nielsen, Herning. Chr. Rjerring,»Solborg«, Aalborg. Mads Jensen, Aale. Foreningens Konsulenter: Planteavl: A. H. Madsen, Frejasvej 4, Aabyhoj. Tlf Hasdyrbmg: M. J. Vsede, Enggaardsvej 4, Aabyhoj. Havebrug: N. Gram, Frejasvej 4, Aabyhoj. Tlf Revisorer: Aut. Revisionskontor (P. T. Hald), Aarhus. Direktor Jens Jensen, Rrohusene, Skelund. Husmand H. P. Nielsen, Trustrup, Randers. Sekretaer: N. C. Nielsen,»Frihed«, Aabyhoj. Kontor: Frederiksgade 22, Aarhus. Tlf

15 Fortegnelse over Husmandsforeningerne og deres Adresser. Hjerring Amt. (69 Foreninger.) Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 1 Aasted Astrup 60 3 Asaa 75 4 Albsek Sogns Badskjser 6 Bindslev 75 7 Bjergby 75 8 Borglum 55 9 Dronninglund Elling Flade Flauenskjold GJ0II Home Asdal Hulsig Harmested Hjallerup og Omegns Herby Helium Hellevad Hallund Hune Ingstrup Jetsmark 1 25 Jerslev Jelstrup Sejlstrup L8es Lendum Lyngby Mygdal Mosbjerg Morrild Rakkeby Rubjerg Raabjerg Skagen Sdr. Harridslev Set. Hans Olaj Sindal 78 Serridslev Skallerup Skœve 51 Ole Olesen, Aasted, Kvissel. Alfr. Arildsen, Klastrup, HJ0rring. Hans Jensen,»Herjbo«, Asaa. Jens Jensen, Sdr. Vorsaa, do. Alfr. Jensen, Badskiser, Dybvad. Alfr. Schunch, Bindslev, Sindal. And. Overgaard, Bjergby, HJ0rring. Valdemar Jensen, Borglum Hede.Vraa. Edv. B0gh, Hedegaards Mlc, Dronningl. Alfr. Hansen, VarmLase, Kvissel. L.Kristensen,Nyholmstr.,Frederiksliv. Jens Jensen, Eskjser, Flauenskjold. Fr. Frederiksen, GJ0II, Aabybro. Ant. Thomsen, Asdal, HJ0rring. Alb. Nielsen, Starholm, Hulsig. P. Jeppesen, Lillemose, Sindal. Landpost N. Larsen, Hjallerup. Jens Hansen, Faurholt Mk., Horby. Jens Jespersgaard, Helium, Dybvad. Carl Glindvad, Hellevad, Hjallerup. A. Pejstrup, Hallund, Branderslev. Mar. M. Madsen, R0dhus, Pandrup. Kr. N.Kristensen, Mejeribyen, Ingstrup. K.J.Kristensen,BundgaardsM.,Pandrup H.Christiansen.FlyvbjergjBranderslev. K.P. Larsen, Sejlstrup Mk., Gjolstrup. J. Chr. Jensen, Skoven, L8es0. Chr. M0ller Nielsen, Lendum, Sindal. Ant. Hjermitslev, Lj'ngby, Vittrup. J. Bertelsen, Mygdal, Bjergby, HJ0rring. N. P. Nielsen Porsen, Mosbjerg", Sindal. Marth. Olesen, Kneer, 0. Vraa. A.C. Hansen, Lund, Rakkeby, Hsestrup. And. Olesen, N. Rubjerg, Gjolstrup. Henning Leed, Bunken, Aalbsek. Lserer J. P. Poulsen, Skagen. Chr. Andersen, S. Harridslev, HJ0rring. S. P. Petersen, Vandvserket, do. J. C. Jensen, Fjelsted, Sindal. J.C.Kristensen,Serridslev,Br0nderslev Kr. B. S0rensen, Skallerup, S0nderlev. H. S0rensen, Birket, Dybvad.

16 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 43 Saltum Torslev Thorup og Omegns Thorenshede Try Thorsh0j Tolstrup Stenum Thise Tornby Taars Tolne Ugilt Understed Karup Volstrup Volstrup Sseby Vrejlev Hsestrup Vennebjerg Vittrup Sk0ttrup Vidstrup Vrensted Vedsted Fristrup V. Hjermitslev Alstrup Vraa Emb V. Branderslev Branderslev Tversted rs rum Aggersborg Alsted Skarum Arup Amtoft Bedsted 74 Bejstrup Sogns Bjergby Gullerup 76 Flade Freds0 Lodderup Fraslev Mollerup G0ttrup Hillerslev og Omegns Hundstrup og Omegns Hjardemaal ' 83 Harring Stagstrup Hassing Villerslev Herdum og Omegns Hvidbjerg 0rum Hundborg Jannerup Hvidbjerg Karby Haverslev Sogns 90 Kettrup Kollerup Klim V. Thorup Lild Sogns Nors Tved Outrup 38 J. O. Mathiassen, Rendbsek, Saltum. N. C. Christiansen, Holsdam, 0. Vraa. A.Pedersen,BJ0rnlund Skole, Hjallerup Karl Knudsen, Karup, Sseby. Peder Jensen, Kirkelund, Thorslwj. Ant. Nielsen, T0mmerby, Branderslev. Peter S0rensen, Thise, Manna. T. K. Christiansen, S.Tornby, HJ0rrmg. J. Libak Hansen, Agdrup, Taars. V. Kirkegaard, Fladskovhus, Tolne. K.P.Hollesen, Linderum Skole, Sindal. J. S0rensen, Elmelund, Karup, Sseby. N. Jensen, Elsig, 0rtoft, do. P. Reinhard Jensen, Sseby Mk., do. Karl Kristensen, Guldager, Hœstrup. Peter Jensen, Nr.Harridslev, Sonderlev. A. C. Kristensen, Skottrup, Lokken. A. P. Thomsen, Vidstrup, HJ0rring. P. Larsen Ledet, Vrensted. KlemmenKristensen.Vedsted, Birkelse O. Chr. Olesen, Alstrup, Hjermitslev. Johs. Njelsen, Emb, Vraa. Fr. Jensen, Krogens Mk., Branderslev. Martin Sorensen, Stubdrup, Brendersl. Emil Nielsen, 0. Tversted, Aalbsek. Martin Kristensen, 0rs0, Dronninglund S. Sarensen Hald,Ravnstrup,Hjallerup. Thisted Amt (57 Foreninger). P. Jensen Norre, Aggersund. Chr. Kjœrgaard, Skarum, Nykobing, M. Kr. Jensen, Fjordbakken, Arup, Veslos. Niels Brogaard, Horsfeldt, Bedsted. Otto P. Odgaard, Manstrup, Aggersund. P. Chr. Christensen, Bjergby, Erslev. Ole Brandt, Flade, Nykobing, M. Kr. Vester, Legind, Ñykobing M. LaustKr.Larsen,Mollerup,Nykj0bingM. N. Lund Bang, Gattrup, Fjerritslev. P. Pedersen, Brund Skole, Thisted. Sev. Ubbesen, Hundstrup. M. Kirk, Hjardemaal, Hundstrup. A. Mikkelsen Have, Stagstrup, Herdum. Gustav Gundersen, Villerslev, Hardum. J. Chr. Jensen, Hordum. Andr. Jensen, Hvidbjerg v. Aa, Bedsted. G. M. Kristensen, Snejstrup, SJ0rring. Martin Kristensen,V. Hvidbjerg, Karby. J. P. Pedersen, BejstrupVang, Bonderup Th. Lindstrom, Sdr. Marken, Fjerritslev Chr. Andreassen,Vestbakken, do. Anders Andersen, Klim. Ole Bak, Bjerget Frastrup. J. Frost Kristensen, Nors St. A.N.Klemmensen,Fjallerslev,Nyk0bing

17 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 96 Rohr Hanslev Vigs0 97 Snedsted Sennels Sjerring Thorsted Skjoldborg Kallerup Skrœm Sydthy Sonderhaa Iforsted Solbjerg og Omegns Sindbjerg Redsted Sj0rslev 0rding Sdr. Draaby SejersL-Ejersl.-Jordsby T0ds0 Erslev T0vmg Galtrup Tœbring og Omegns Tranum Tranum Sogns ostl. Del 114 T0mmerby Thisted Landsogns Thyholm Torslev-0. Svenstrup Vestervig Visby Heltborg Vesl0s Vust Vils Vejerslev Vang Tvorup sl0s Assels Ydby 50 Lserer C. M. Jensen, Vigso, Thisted. Chr. Bojesen, Gj8ersb0l, Snedsted. Otto Andersen, Hou, Thisted. Hans C. Landbo, Nsestrup, Sjorring. M. Andersen, Hindholm, Skjoldborg, Vildsund. Marth. Thomsen, Skrsem, Bonderup. N. N. Stensgaard,»Granly«, Hurup. Chr. Lykke, S0nderhaa, H0rdum. Chr. Bligaard, Solbjerg, M. Niels Serup, Sindbjerg, Karby. Jens Have, Starup, 0. Assels. Ing. Gravesen, Sdr. Draaby, Nykobing. Knud Have, Sejerslev, Nykobing, M. N. Kr. Hansen, T0ds0, do. Kr. Jensen, T0ving, Erslev, do. Elenius Johansen, Bakkely, do. Lserer R. Rasmussen, Tranum, Brovst. F.Kristensen,TranumEnge,Halvriniin. Ant. Jensen, Frestrup. Salomon Nielsen, Tingstrup, Thisted. J. P. Nielsen, Floulev, Hvidbjerg. N. M. Nielsen, 0. Svenstrup, Skovsgaard Chr. StefFensen, Vogntoft, Hurup. Kr. Kristensen Bak, Heltborg, Hurup. Nie. Christensen, VesLas. Johs. Svaneborg, Vust. J.Holin,Fr0slevvang,Fr0slev,Nyk0bing Jens Grenkjser, Tvorup, Thisted. Holger Bruun, 0sl0s. Mikkel Mark, 0. Assels. Anton VLaller, Holmgaard, Ydby. Aalborg Amt (80 Foreninger). 127 Aardestrup 128 Aabybro Arden og Omegns 64 1 Astrup Sogns Als Biersted Bselum Solbjerg 134 Blendstrup 135 Brorstrup Haverslev 136 Blsere 137 Ejdrup 138 Ellidsh0j 139 Ferslev 1 Frseer 141 Fars0 142 Farstrup 143 Godthaab 144 Gunderup Sogns 145 Gudumholm 146 Gatten 147 Giver Carl Svendsen, Aardestrup, St0vring. Graver P. Justesen, Aaby, Aabybro. B0dker H. Koch, Arden. Vald. Mikkelsen, Thisted Mk., Arden. Martin Pedersen, Als (Ostjylland). Kr. Hansen, Biersted. 94 L. A. Larsen, Dragsgaards Mk., Baelum. 27 Kr. P M0rch, Dollerup, Lyngby (0stj.) 1 Joh. Mogensen, Haverslev, Arden. 28 Peter Poulsen, Blsere. 20 Saren P. Jensen, Ejdrup, Vegger. 58 J. Gronvald Nielsen, Ellidsh0J. 15 Chr. Christensen, Dall, Svenstrup. 24 Jens Hansen, Sejlstrup Hede, Skjorping 38 Chr. Kollerup, St0ttrup, Farso. 42 N. P. Andersen, Farstrup, Sebbersund. Frits Jensen, Godthaab. 141 Carl Sorensen, Vaarst. 70 S0ren Kjeldsen, Sejlflod. 25 N. Tidemann, Gatten. 18 Petrus Svendsen, Giver, Aars.

18 8 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 148 Gundersted Gunderstrup Gislum Vognsild Haubro Horsens Hammer Hals Haldager Hasseris Helberskov Hurup Kornum Logsted 159 Korup og Omegns Kongerslev Komdrup Ladelund Mou Sogns Novling Narhalne N0rager og Omegns Nsesby Oveiiade og Omegns Oudrup R0rb8ek Grynnerup Ranum og Omegns 171 Ravnkilde Rostrup Sogns Romdrup Klarup Restrup Enges 175 Restrup og Omegns Suldrap Storvorde Sdr. Tranders St0vring og Omegns Svenstrup Sulsted Aistrup Skgrping Sogns St. Brandum Siem Skibsted Lyngby Strandby 186 Sailing Sogns Skelund Skivom Ullits Foulum Ulstrup Sogns Ulsted og Omegns Vadum Vokslev Veggerby Vilsted Vindblses Valsgaard Vive Sogns Vebbestrup Visborg Veddum V. Hornum og V. Hassing Melholt 60 Morten Nielsen, Bjornstrup, Blsere. P. Mikkelsen, Gunderstrup, Aars. Jens Jensen, Vognstrup, 0strup. J0rg. Tandal, Haubro. J. Vium,»Engbo«, Langholt. And. Jensen, Hedelund, Hals. Thinus Urth, Haldager, Aabybro. Viggo Madsen, Hasseris, Aalborg. J.P.Nielsen Gert, Helberskov, Als (0stj.) Kr. Hansen, Hurup (0stj.) M. Jensen, Tollerupsminde, Logster. Kr. Larsen, Korup Skovhuse, Terndrup N. Bernh. Nielsen, Komdrup. Eager Fredberg, Ladelund, Arden. Georg Grandahl, Mou. S0ren Vognsen, Kirkedal, Gistrup, Herrn. Jensen, Norhalne, Vadum. J. Simonsen, Durup, Norager. N. Danielsen, Nsesby, Ranum. Th. Sandersen, Falde, Hornum. H. P. Andersen, Oudrup, Vindblses. Jens N. Bredahl, R0rb8ek. J. G. Christensen, Hedeg. Mk., Ranum. Anders Borup, Nysom, Arden. Andr. Olesen, Stenstrup, Doense. Jens Nielsen, Klarup. Vagn Winther, Frejlev, Aalborg. P. Langeland, Restrup, S0nderholm. N. Bundgaard, Hjedsbsek, St0vring. J. P. Pedersen, Storvorde. P. Christensen, S. Tranders, Gistrup. A. Christensen, Stovring Mk., Stovring. Mads Hansen, Svenstrup St. P. Hansen, Sulsted. A. Kristensen, Hellumtved, Sk0rping. Jens Jensen, Siem Mk., Terndrup. S. Andreassen, Lyngbyskov,Terndrup. Jens Jensen, Strandby, Fars0. Jens N0rgaard, Sailing, Vindblses. N. Kr. Pedersen, Skelund. Chr. Pedersen, Skivom, Vegger. Jens K. Jensen, Foulum, Ullits. J0rg. Busk, Hornum. P. Hansen Nielsen, Birkely, Ulsted. Karl Kristensen, Granlwj, Vadum. Martin Nielsen, Klœstrup, Nibe. Chr. Brams, Bakkely, Vegger. Kr. Hansen, Vilsted. A. C. Andersen, Toft, Hobro. K. Knudsen, Dalsgaard, Hadsund. Laur. Eskildsen, 0. Doense, Doense. Jens Korup, Visborg Mk., Hadsund. Peter Thorsen, Veddum. H. Chr. Hansen, Krogstrup, Hornum. Jens Jensen, 0. Hassing, Gandrup. Axel Mortensen, Melholt, Ulsted.

19 9 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse Hornum 60 Chr. R0n, 0. Hornum, St0vring s Eterby Dostrup 57 Carl Hansen, Destrup St Uttrup P. Kristiansen, 0. Sundby, Aalborg. Viborg Amt 207 Aalestrup og Omegns Almind Asmild Aidt Ans og Omegns Alderslyst Aalum Bjerregrav Sogns Bjerringbro Daugbjerg 217 Dollerup Dommerbv Elsborg " Engesvang »Fremad« Fly Fusager Finderup Ravnstrup Fjeldso Fristrup og Omegns Funder Gedsted 229 Gr0nh0i 52 2 G0dvad' Hvilsom Hersom Etogild Hinge H0rup Sogns H0jbjerg Hammershoj Haurum 239 Houlbjerg 52 2 Hvam Hauredal H0jslev Hjermind Hjorthede Karup Knudstrup og Omegns Kragelund Sogns Kvorning 249 Klejtrup 250 Knudstrup 0sterb0lle Lee L0vskal Lsesten Lindum Bigum L0gstrup og Omegns Lemming Sogns 50 (97 Foreninger). Anders Atelier, Aalestrup. P. Frandsen, Vranum, Rindsholm. S.K.Kristensen,SkovsgaardMk.,Viborg. Mik. Mikkelsen, Aidt, Thors0. Fr. Grauballe, Ans, Ansby. Laur. Hedeager, Alderslyst, Silkeborg. A. Christensen, Aalum, Randers, S. Kr. Thomsen, Bjerregrav. Johs. Andersen, Bjerringbro. Alfr. Eriksen,»Evasminde«, Sparkjser. Chr. Ravn, Dollerup, Skelhoje. Th. P. Pedersen, Dommerby, Hejslev. Mar. Andersen, Elsborg, R0dkjiersbro. Claus Rasmussen, Engesvang. J. P. Moller, Thorum, Roslev. Laust Nielsen, Fly Mk., Skive. S. Kristensen, Fusager, Sparkjaer. M. C. Madsen. Bredsgaarde, Ravnstrup. Poul St. Laursen, Fjelds0, Aalestrup Kr. Serup, Klejtrup, Hobro. S0ren Fisker, Funder. A. P. Jensen, Firhoje, Gedsted. Joh. P. Ravn, Gronhoj, Frederiks. Niels Nielsen, Godvad, Silkeborg. Andr. Jensen, Tollestrup, Hobro. P. Norup, Hersom, Moldrup. Knud C. Knudsen, Hogild, Karup. Chr. Ostergaard, Astrup, Kjellerup. Mik. Mikkelsen, Kjellerup Mk. do. R.S.Rasmussen,H0Jbjerg,R0dkjsersbro P. Lund, Hammersh0J, Viborg. Henr. Nievald, Haurum, Bostrup. H. B0gholm, Houlbjerg, Laurberg. Kr. Mogensen, Godthaab, Hvam. Soren Jakobsen, Frederiks. J. Chr. Nielsen, Halskov Hojslev. Hans Laursen, Granly, Bjerringbro. Fr. A. Jeppesen, Hjorthede, do. Chr. Balle, Karup St. Johs. Jensen, Knudstrup, Kjellerup. S0ren S. Busk, Kragelund, Engesvang. Chr. Jensen, Kvorning, Viborg. Kr. Thorsen, Klejtrup, Hobro. J. Kr. Jensen, Knudstrup, Aalestrup..H. P. Schmidt, Lee, Bjerringbro. N. P. Johansen, Lavskal, do. N. K. Andersen, Lsesten, Faarup. Niels P. Nielsen, Sovig, Onsild. Jens Nielsen, Vorde, Logstrup. Johs. Nielsen, Lemming, Silkeborg.

20 10 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 257 Lysgaard 75 Chr. Justesen, Bisballe, Skelh0Je. 258 Lovel Pederstrup 32 S. Chr. Nielsen, Vrou, Viborg. 259 Monsted 36 Mariniis Frandsen, ivtonsted, Sparkjser. 260 Moldrup-Troelstrup 15 Chr. Christensen, Vtoldrup. 261 Moldrup og Omegns 115 Carl Overgaard, do. 262 Mammen 37 S. Johannesen, Mammen, Bjerringbro. 263 Naddelund 20 Martin Jensen, Noddelund, do. 264 Norbœk 19 Kr. S0rensen, N0rbBek, Faarup. 265 Nr. Rind og Omegns 37 Chr. Karup, Nr. Rind, Skals. 266 Roum 43 Magn. Nielsen, Roum, Vteldrup. 267 Redding 65 Ferd. Gravgaard, Batum, Viborg. 268 Romlund 21 Carl Pedersen, Kirkebsek, do. 269 Stoholm og Omegns 34 Ant. S. Andersen, Stoholm. 270 Smollerup 15 Marinas Bavling, Laanum, do. 271 Sparkjser 36 Anton J0rgensen, Bakkely, Sparkjser. 272 S0by Rogind 50 Niels Ulstrup. Ragind, Hojslev. 273 Simested no Jens P. Pedersen, Simested. 274 Skals 54 P. Narskov, Holmgaards Mk., Skals. 275 Svingelbierg 23 J. Kr. Madsen, Svingelbjerg, Fars Sail 45 Th. Laursen, Sail St. 277 Sk0d 45 J. Kr. Jensen, Sk0d Mk., Hinnerup. 278 Sjarring 50 Kr. Bodker, Sjorring, Onsild. 279 Sonderbsek Sogns 36 J. P. Thomsen, S0nderbsek, Faarup. 280 Sinding 28 P. Kr. Jensen, Sinding. Silkeborg. 281 Serup" 45 Aug. Kristensen, Serup, do. 282 Sierslev 50 Lserer Porskrog, Sjorslev St. 283 Sdr. Rind 23 Mar. Laursen, Micklelhede, Rindsholm. 284 Tindbsek Sogns 18 Jac. Jacobsën, Tindbsek, Bjerringbro. 285 Thorning 118 Jens Broch, Graa, Kjellerup. 286 Taarup 36 S. Kr. Sarensen, Borup, Logstrup. 287 Ulstrup og Omegns 210 D. Pedersen, Hagenstrup Mk., Ulstrup. 288 Uldbjerg 51 P.PedersenBorup.StThorup.Uldbjerg. 289 Viborg N0rremarks 52 Jens Vestergaard, Lykkehus, Viborg. 290 Viborg Vestermarks 32 Jul. Jespersen, Vestermarken, do. 291 Viborg S0ndermarks 80 J.Nielsen.Karstenslund^.Marken^o. 292 Viskum Vej rum 42 Rasmus Rasmussen, O. Viskum, do. 293 Vammen 60 Anton, N. Nielsen, Fastrup, do. 294 Vinkel 42 Karl Pedersen, Vinkel, do. 295 Vorning Sogns 55 N. Leth-Kristensen, Vorning, Onsild. 296 Vium 91 L. Lauridsen, Neder Hvam, Kjellerup. 297 Vinderslev Sogns 95 Laust Christoffersen, Revi, do. 298 Vrou 50 A. P. Daugbjerg, Sjarup, Sparkjser. 299 Vesterbolle Glerup J. Poulsen, Glerup Skole, Gedsted. 0 Vindum Brandstrup 78 Th. Nielsen, Faldborg, R0dkjsersbro. 1 0rslevkloster 65 Holger Kristiansen, Hejlskov, Hajslev. 2 0rum og Omegns 70 Jens Pedersen, 0rum, Viborg Bording 42 Peter Mikkelsen, Bording, Silkeborg. Randers Amt (29 Foreninger). 4 Brandum Snsebum 48 Laurits Fiil, Brandum, Hobro. 5 Glenstrup 34 Alfr. Nielsen, Glenstrup, Faarup. 6 Hvornum 34 Jens Iversen, Hvornum, Hobro. 7 Hadsten og Omegns 179 J.PetersenKatberg,Haldum, Hinnerup. 8 Hvilsager Lime 63 Karl Andersen, Bendstrup, M0rke. 9 Hornslet 104 Edv. Nielsen, Rodskov, Legten. 310 Hjortslwj Egaa 42 J. C. Christensen, Brandstrup, Legten.

21 11 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 311 Helgenœs Hyllested Rosmus Kolind Lyngby Alb0ge Manager og Omegns Morke og Omegns Narreherreds Onsild 319 Randers A. nordvestl Randers A. nordostl Randers og Omegns Ramten " Rougs0 S0nderhald R0nde og Omegns Spentrup og Omegns Sk0dstrup og Omegns 327 Skorring og Omegns S0nderherreds Todbjerg Mejlby Thirstrup og Omegns V. Ailing og Omegns Vistoft Sogns Aarhus Amt 333 Aarhus Omegns Astrup-Tulst-Hvilsted Beder-Malling Brabrand og Omegns Borum Lyngby Elev og Omegns Gylling 49 3 Gosmer Hailing Hundslund Holme-Tranbjerg Harlev Framlev Herskind Foldby Sogns Klank og Omegns Maarslet Ormslev Kolt Odder Kommunes Randlev Bjerager Skaarup Tvilum Sabro Faarup 353 Soften Skjoldelev og Omegns 355 Soby og Omegns Sporring Tilst og Omegas Torrild Tiset Tingskoven og Omegns Trige 01sted Tun Voldby Ortina Falling 22 J. P. Jensen, Sletterhage, Knebel. Th. Jensen, Attrup, Trustrup. Jens E. Kristensen, Ebdrup, Kolind. Mathias Friis, Svendstrup, Trustrup. N.C.Nielsen,AssensM.,Slesvig, Manager S0ren Bech, Faldkjser, Morke. Niels Pedersen. Robstrup, Grenaa. Jens C. Thomsen, Onsild St. A. C. Isaksen, Kathrinesminde, Faarup. Niels M0rk,»Frederikshoj«, Flavndal. P. M. Jensen, Stovring, Randers. S. J. Gunni, Ramten St. J. P. Mortensen, Allingaabro. J. Fr. Jensen, Skrejrup, Ronde. N. Th. Thomasen, Jennum, Spentrup. Jens P. Andersen, Logten St. S. P. Sorensen, Karlby Mk., Hornslet. Sev. Holm Moller, Homaa, Aalso. J. Jensen Bonde, Kalstrup, Hjortsli0j. Rasm. Jensen, Stangkrogen, Trustrup. Niels J. Jensen, V. Ailing, Morke. Adolf Rasmussen, Strands, Knebel. (32 Foreninger). N. C. Nielsen,»Frihed«, Aabyhoj. Martin Moller, Lejenkjser, Assedrup. Jorg. P. Jorgensen, Aistrup, Mailing. N. H. Rasmussen, 0stergade, Brabrand. Jörgen Jensen, Borum, Tingvad, do. Gerh. Laursen, Egaa Mk., Lystrup. Jens A. Jensen, Gylling Skov, Gylling, Smed A. Nielsen, Gosmer, Boulstrup. J. G. Lonbsek, Trustrup, Hundslund. J. Möller, Holme Bj., Skaade, Aarhus. Laur. Kr. Larsen, Harlev. Mar. Pind, Herskind, Skovby. J. Chr. Jensen, Foldby Mk., Hinnerup. Marth. Jensen, Korsvej, Laasby. Mar. Simonsen, Testrup Mk., Maarslet. Niels Pedersen, Ormslev. Kr. Andersen, Ondrup Mose, Odder. Evald Skovsgaard, Neder Randlev. P. Iversen, Horn, Faarvang. Emil Antonsen, Mundelstrup. Chr. Nielsen, Soften, Hinnerup. J. Rask Jensen, Skjoldel., Mundelstrup. J. Taarnkvist, Vadsted, Hammel. N. Henriksen, Sporring, Hjortshoj. Ant. Jakobsen, Tilst, Mundelstrup, N.P. Hansen, Nyg'aardsv.,Torrild, Odder Jul.Christensen,Tingskoven,Tranbjerg Jens Hedegaard, do. do. J. P. Jensen, Godthaab, Trige, Hinnerup. Jobs. Nielsen, Tuno, Aarhus. Simon Jakobsen, Voldby, Hammel. Anders Jensen, Bilsbsek, Orting.

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER Skagen Onsdag Vendsyssel Hirtshals & Bindslev Avis Vendelbo Posten Sindal Avis Lokalavisen Frederikshavn Thy Hanstholm Posten Thisted Posten Løkken Folkeblad/Vraa & Omegns Avis Aabybro Posten Hanbo-Bladet

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Hele landet: Afstemning i 199 af 2217 sogne (9,0 %) - 2000: 242 afstemningsvalg (10,9 %) Københavns Stift: Afstemning i 10

Læs mere

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009

MATRIKEL EJERLAV pr. 1. marts 2009 1 AGERSKOV 750451 AGERSKOV, FINDERUP 2 ALMIND BY 800151 ALMIND BY, ALMIND 3 ASMILDKLOSTER HG 2005753 ASMILDKLOSTER HGD., VIBORG JORDER 4 ASMILDKLOSTER HG 750151 ASMILDKLOSTER HGD., ASMILD 5 BATUM BY 751251

Læs mere

Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl

Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224002 1721-1727 & 1751-1776 Åbenrå Lundtoft Bov

Læs mere

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige.

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige. Landvæsensnævnet Nævnets historie, dets arbejdet, kendelser m.v. og hvor det historiske materiale befinder sig i dag, belyst ud fra det materiale som Nordjyllands Amt afleverede til landsarkivet i Viborg

Læs mere

D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\NH-index-brandtaksationer-1851-1852.txt 27. juli 2014 09:11

D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\Ringkøbing\Nørre Horne\NH-index-brandtaksationer-1851-1852.txt 27. juli 2014 09:11 Brandtaksationer i Nørre Horne herred, Ringkøbing amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 15. marts 2013 MEN der er også meget fra Aulum, Sunds, Herning, Gjellerup, Rind, Tjørring, Assing, Ikast i Hammerum

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1851 til anno 1852

Taksationsprotokol anno 1851 til anno 1852 Brandtaksationer i Nørre Horne herred, Ringkøbing amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 15. marts 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno

Læs mere

Map marking information for Jyllands vendepunkter inklusive flyvepladser. Courtesy of Arne J. Boye-Mller

Map marking information for Jyllands vendepunkter inklusive flyvepladser. Courtesy of Arne J. Boye-Mller Map marking information for Jyllands vendepunkter inklusive flyvepladser Courtesy of Arne J. Boye-Mller Latitude range: 54 48.3 to 57 42.8 Longitude range: 8 7.0 to 10 55.8 File created Wednesday, 11March

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Side 1 af 8 16:41:37 - DDS SP v.3.14.4.1 Endelig RESULTATLISTE Terrænpistol Ulfborg 2015 Terrænskydning, Pistol cal..22 - Klasse UNG 1P 93357 Michael Mose Christiansen 01-217 Thisted Pistolklub 31/14 2P

Læs mere

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK Veteraner Herresenior C Herresenior C Kvinder B Pulje 1 Nors B Sundby Mors IF 15/11-14 Snedsted Hallen 30/11-14 Hørdum Hallen 04/01-15 Nors Hallen 24/01-15 Hørdum Hallen Herresenior B Pulje 11 Frøstrup/Hannæs

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 8. marts 2012. Forbrugerpris kr. inkl. moms Standardlejlighed

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 8. marts 2012. Forbrugerpris kr. inkl. moms Standardlejlighed Prisoversigten er senest opdateret: 8. marts 2012 Fjernvarmeforsyning Postnr. Forbrugerpris kr. inkl. moms Pris pr. MWh Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 31. august 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl.

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 31. august 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl. Energitilsynets statistik pr. 31. august 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet ,

Valgresultat - korrigeret 14. nov Stemmeberettigede. Hele landet , Hele landet 492.226 77.397 1.101 15,7 368 343 Københavns Stift 43.869 3.776 101 8,6 23 20 Amagerbro Provsti Vor Frelsers Sogn 6.314 343 11 5,4 2 2 Amagerbro Provsti Filips Sogn 6.692 319 4 4,8 2 2 Bornholms

Læs mere

FAMILIELANDBRUGET VEST-JYLLAND. Regionsbestyrelsen

FAMILIELANDBRUGET VEST-JYLLAND. Regionsbestyrelsen 17-03-14 FAMILIELANDBRUGET VEST-JYLLAND Regionsbestyrelsen Telefon Fax Mobil Lone Andersen, Østergårdevej 16, Lyne, 6880 Tarm * 75 25 01 20 75 25 01 29 21 48 00 77 Preben Kristensen, Lovsangsdal 4, 7441

Læs mere

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Krigen 1864. Opgørelse over faldne fra Krigen. Den er opgjort efter de grave og gravminder, jeg har fundet på de forskellige kirker og kirkegårde i Danmark

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

TOPLOT JUNI 2015. Følgende avlere har skind i auktionens toplot. Lot nr. 172811 Pearl Cross T, 1-Purple-Pale-2/1. Navn By Antal

TOPLOT JUNI 2015. Følgende avlere har skind i auktionens toplot. Lot nr. 172811 Pearl Cross T, 1-Purple-Pale-2/1. Navn By Antal Lot nr. 172811 Pearl Cross T, 1-Purple-Pale-2/1 Jens-Arne Kristiansen 5672 Broby 5 Jens Friis Jørgensen 7500 Holstebro 4 Hørby Østergård Mink A/S 9500 Hobro 3 John Chr. Larsen 9830 Tårs 2 Skovsholm Mink

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Bilag 9. Regionplantillæg

Bilag 9. Regionplantillæg Bilag 9 udarbejdes f.eks., når et særligt tema skal tages op imellem to regionplanrevisioner, eller når et givet anlæg ikke kan afvente optagelse i forbindelse med en revision. Endelig har VVM-bestemmelserne

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

B R A N D S O F T REFERENCELISTE. Kirker & KirkegÄrde. www.brandsoft.dk. Viborgvej 97 7400 Herning 9626-3535

B R A N D S O F T REFERENCELISTE. Kirker & KirkegÄrde. www.brandsoft.dk. Viborgvej 97 7400 Herning 9626-3535 B R A N D S O F T REFERENCELISTE Kirker & KirkegÄrde Bemærk at denne liste kun ajourføres 1 gang årligt. www.brandsoft.dk Viborgvej 97 7400 Herning 9626-3535 JYLLAND Abildgaard Kirke, Frederikshavn Agerskov

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Herresingle U11 B Antal deltagere: 11 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Damesingle U11 B Antal deltagere: 8 1 (P.1) 980801-01 Anne Muurholm

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, sorteret efter pris

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, sorteret efter pris Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet, sorteret efter pris December 2014 Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm

Læs mere

Mejerikredse pa Bornholm 1931 med jerseykæer Bodilsker andelsmejeri [20 jerseykø er] Dybdal andelsmejeri, æ sterlars [ 30 jerseykø er]

Mejerikredse pa Bornholm 1931 med jerseykæer Bodilsker andelsmejeri [20 jerseykø er] Dybdal andelsmejeri, æ sterlars [ 30 jerseykø er] Mejerikredse pa Bornholm 1931 med jerseykæer Bodilsker andelsmejeri [20 jerseykø er] Dybdal andelsmejeri, æ sterlars [ 30 jerseykø er] Jerseymejerier i Frederiksborg amt 1930. [Dansk Mejeristat, red. G.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5560 Aarup 5610 Assens 5492 Vissenbjerg 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6682 Hovborg 7200 Grindsted 6623 Vorbasse 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn. Donslund 1. hus. Niels Christensen, 31, G, Hejnsvig, Husmand Dorthe Mortensen, 29, G, Lindknud, Hans kone Kirsten Mortensen, 53, U, Hejnsvig, Aftægtsnyder Donslund 1. gård. Anders Olesen, 27, G, Grene,

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Prisudvikling for villaer 1993-2009

Prisudvikling for villaer 1993-2009 Prisudvikling for villaer 1993-2009 Grafikken viser, hvordan prisudviklingen har været for villaer i de forskellige boligområder, når man tager højde for inflationen. Den første kolonne er den faktiske

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Svend Ole Pedersen, * 1939. Forældre 2. Søren Peter Pedersen, * 02.06.1900 i Serritslev, 13.05.1966 i Solvangsvej 18, Brønderslev, begravet 17.05.1966 i Brønderslev (gravsten AO opslag 119), stilling:

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 1. 2. maj 2009

Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 1. 2. maj 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve Station 1 - stående Mål 1 C20 25 Grøn Mål 2 C20 25 Grøn Mål 3 Tønde 1 25 Sort Mål 4 Oval 2 25 Gul Station 2 - siddende Mål 1 Oval 2 22 Sort Mål 2 C20 22 Gul Mål 3 C20 22

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

RESULTATLISTE Langfredags terrænskydning DDS SP v.3.15.11.1 Terrænskydning, Pistol cal..22 - Klasse UNG 1 17871 Niklas Elmose Andersen 09-127 Djurslands Pistolklub 69/32/01 2 96343 Niels Bank Simonsen

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution Vi kan skræddersy en løsning helt ned til en enkelt budrute, helt op til dækning af alle husstande i Danmark Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale med rabat på ovenstående priser kan kun opnås ved minimum

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

8260 Viby J Blåhøjvænget 17, Stavtrup Futura 173 m² + vognly Blåhøjvænget 29, Stavtrup Square 165 m² + vognly. Clausholms Allé 16 Square 170 m²

8260 Viby J Blåhøjvænget 17, Stavtrup Futura 173 m² + vognly Blåhøjvænget 29, Stavtrup Square 165 m² + vognly. Clausholms Allé 16 Square 170 m² REFERENCELISTE Et udpluk af huse opført år 2010 og frem... BY ADRESSE HUSMODEL 7400 Herning Vesterdamsvænget 144, Lind Square 174 m2 + vognly 8260 Viby J Blåhøjvænget 17, Stavtrup Futura 173 m² + vognly

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Aabybro Badminton Club. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro.

Aabybro Badminton Club. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro. Turneringsledelse: Lars Mortensen tlf : 50981253 mail : lbm@nordfiber.dk. Spilletider: Spillerne er forpligtet til at følge med i kampoversigten

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Map marking information for Jylland, Fyn og ernes vendepunkter inklusive flyvepladser. Courtesy of Arne J. Boye-Mller

Map marking information for Jylland, Fyn og ernes vendepunkter inklusive flyvepladser. Courtesy of Arne J. Boye-Mller Map marking information for Jylland, Fyn og ernes vendepunkter inklusive flyvepladser Courtesy of Arne J. Boye-Mller Latitude range: 54 33.5 to 57 42.8 Longitude range: 8 7.0 to 14 45.3 File created Wednesday,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Vorgodvej 2A, 6933 Kibæk

Vorgodvej 2A, 6933 Kibæk AHG. Flugtskydning Ansager & Omegns Jagtforening Assing Sogn Jagt- og Skytteforening Ballerup Jagtforening Ballum Jagtforening Bjergsted Jagtforening Blåbjerg Flugtskydnings Klub Blåhøj Skydecenter Bornholms

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold:

Klim slægter. Faarbæk/Grishauge-slægten. Indhold: Side 1 af 65 Klim slægter Indhold: Faarbæk/Grishauge-slægten Ingvorsen-slægten Kiib-slægten Klim-slægten Klitgård slægten Kæmpe-slægten Oddegaard-slægten Reff-slægten Slægten fra nr. 26 Slægten fra nr.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

AGRO NORD Kødkvæg - 2014 Præmieliste Aberdeen Angus

AGRO NORD Kødkvæg - 2014 Præmieliste Aberdeen Angus AGRO NORD Kødkvæg - 2014 Præmieliste Aberdeen Angus 10,11 Tyre under 1 år 1 Berit og Henrik Ahrenholt Madsen Skørping 23 10,12 Tyre 3-4 år 2 Berit og Henrik Ahrenholt Madsen Skørping 22 Bedste Handyr -

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

SCHWEISS-REGISTER 14. JANUAR 2016

SCHWEISS-REGISTER 14. JANUAR 2016 SCHWEISS-REGISTER 14. JANUAR 2016 BORNHOLM Allinge Jim Hugo Vilhelmsen 56 48 05 85 51 28 75 97 Nexø Ove Folkmann Espersen 56 47 03 59 30 11 70 52 Rønne Jan Olsen 56 95 79 82 40 46 69 82 Aakirkeby Paul

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Stævne i Solbjerg Badminton

Stævne i Solbjerg Badminton Stævne i Solbjerg Badminton søndag den 10. april 2016 Det har desværre været nødvendigt at lade nogle rækker udgå pga. manglende tilmeldinger. Alle spillere skal være spilleklar senest et kvarter før det

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS JULI 2017

HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS JULI 2017 JULI 2017 HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland Kære Kunde! SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS På alle vore lokaliteter står vi klar til at betjene dig med åbningstider, der sikrer dig netop den fleksibilitet,

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

DGI Østjylland og HFIF Badminton

DGI Østjylland og HFIF Badminton DGI Østjylland og Badminton byder hermed velkommen til U 11 CD-stævne i Fårvang, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang og U 11 AB-stævne i Sorring Skolebakken 18, 8641 Sorring søndag den 28. marts 2010 (Bemærk det

Læs mere

vinterturnering cal

vinterturnering cal vinterturnering cal 22. 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 28779 niels vistesen Sjørring 287 287 16941 Peter Holmgaard Ålborg 283 283 15548 Mads Jensen Ulsted 283 283 15238 Mikkel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland

Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancetjenesten i Region Nordjylland Responstider for ambulancer Den officielle responstid er responstiden for første ambulance på skadestedet. I mange typer opgaver sendes mere end

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Skydning. Arrangør: PI-Aarhus. den 11. & 12. september 2012

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Skydning. Arrangør: PI-Aarhus. den 11. & 12. september 2012 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 11. & 12. september 2012 Arrangør: PI-Aarhus Velkommen til Vingsted Det er unægtelig en sommer med store idrætslige begivenheder på programmet,

Læs mere