^ Sis. i ; Dí smirliíiií iïiski HusiMÉIraips BERETN1NG? ' Arbejder. fra 1. April 1920 til 31. Marts Sekretœr N. C. Nielsen. Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^ Sis. i ; Dí smirliíiií iïiski HusiMÉIraips BERETN1NG? ' Arbejder. fra 1. April 1920 til 31. Marts 1921. Sekretœr N. C. Nielsen. Aarhus. 1921."

Transkript

1 ^ Sis. i ; BERETN1NG? ' Dí smirliíiií iïiski HusiMÉIraips Arbejder fra 1. April 1920 til 31. Marts Samlet af Sekretœr N. C. Nielsen. Aarhus. Aarhui Amtstidendes Bogtrykkeri 1921.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden til Sendemandsmedet.. I II Sange ved Sehdemandsmodet Ill VIII Bestyrelsen og Udvalgene 3 4 Husmandsforeningerne og deres Adresser 5 18 Foredrags- og Kursusvirksomheden.. ; 19 Regnskaberne Indkabet af Lse- og Hegnsplanter Havebrugsudvalgets Arbejde og Frasalget Planteavlen og Statstilskudet HusdjTudvalgets Virksomhed og Hansefremavlen Indkobet af islandske Heste 75 Arbejdet i B0rnenes og de forurettedes Vsern Udstykningsforeningernes Beretning Kredsforeningerne og deres Adresser Kredsforeningernes Aarsm0de og Husmandsrejserne Konkurrencen mellem Vtensterbrug Fordeling oganvendelse af Kredsforeningernes Midler Oversigt over Praemier og Rejser Fortegnelse over Sendemaendene Indbudte Gsester 122 m Udvalgenes SammensiEtning og hvem dererpaavalg 124 Stemmesedler Side

3 ifytftt'o ^ Dagsorden... m Sentíemandsmedet i Âarhus Tirsdag den 15. og Onsdag den 16. November i Arbejdernes Forsamlingsbygning, Amaligade 1. Dag: Kl. 8 1 / 2 Fm. M0det aabnes af Formanden. - 9 Va - Valg af Dirigenter / 4 - Beretning og Regnskab, v. Sekretœren. (Herunder ^Endring af 5 i Lovene for at faa en S0nderjydsk Reprsesentant i Bestyrelsen) " PlanteavlsudvalgetsArbejdcv.y^r^.y^r^e/zse« / 4 - Husdyrudvalgets Arbejde, v. N. N. Stensgaard Vé - Husdyrsundhedspleje, v. Konsulent R. Jergensen Middagspavse. - 2 Em. Havebrugsudvalgets Arbejde, v. Jens Thorsen / 2 - Beretning fra Udstykningsforeningerne, v. N. C. Christensen Hesteudvalgets Arbejde, v. Mads Jensen. - 3V4 - Foredrag om Jordlovgivning i Nutiden af Landbrugsminister Madsen-Mygdal Pavse Fselles Kaífebord Foredrag om den okonomiske Krise af Direktor Jac. Lindberg.

4 II 2. Dag: Kl. 874 Fm. Morgenandagt i Domkirken, v. Pastor Gert Jergensen, Vejlby /, - Valg. - IO74 " Beretning fra Ikfrnenes og de forurettedes Vsern, v. P. Hermansen. - IO74 - Husmsendenes Ulykkesforsikring, v. Kontorchef Qrim. - II74 - Vor Skoleordning i Fremtiden, v. Lserer Dige, Bsekke Middagspavse / 2 Em. Foredrag om Toldskattens Indvirkning paa de frie Erhvervskaar, v. H. C. Nielsen-Svinning Foredrag om Husmandsbevsegelsens folkelige Opgave af Hojskolelaerer Ravnholt Afslutning. \ >.V-

5 Ill Sänge ved Sendemandsmedet i Âarhus Mel.: Der er et Land. VI m0des atter her fra Jyllands Banker, fra Klitter, Kaer, fra Hede, Skov og Strand. Vi staevne sammen for at skifte Tanker, velkommen hid til Stsevnet alle Mand. Vor Far drog íbt i Tiden tung og ene ad Arbejdsstien ind til Bondens Gaard. Nu under Sang i Tog vi os forene, vor Fanes friske Dug i Vinden slaar. Vi glemmer ej en Hile, fattig Stue med n0gne Vsegge, Gulv af stampet Ler, med sparsomt Brsendsel kun paa Ovnens Grue, i Dynen Ho og Halm for Dun og Fjer. Endnu vi horer Stormene derude, hvor Udmarkshytten Uvejrsdaaben fik, igennem Sprsekker og utsette Ruder den Blœst, den var vor Barnetids Musik. Her har vi vel vor Barndomsglsede drukket, men stundom var her trist og fattig-tyst, naar Mo'r sit Hoved haelded, sorgfuldt sukked, mens hun den mindste trykked til sit Bryst. Her sad vor Fa'r saa tavs og tung i Blikket, saa morke Skygger over Panden laa da standsed Legen, kun Pendulet dikked, vi vidste alle, hvad han taenkte paa.

6 L IV Det Hytte-Minde i vort Hjerte brsender, det slukkes aldrig, f0r vi gaar i Grav. Derfor vi nu vil knytte vore Hsender til Kamp for Hyttens B0rn og Rettens Krav. Nu skal den Smaamand ikke Isenger lide, den garnie Samfundsbygning gaa i Grus. Vi stiller os i Kamp paa Lysets Side og bygger Danmarks nye Folkehus. Johan Skjoldborg. Mel.: Ur Ossians dunkle sagaverld. VI fik ej under Tidernes Tryk et b0jet Mod, en ludende Ryg, vor Kamp, vort Kald, hvad bsere vi kan, end ligger gemt under Synskredsens Rand. End vor R0st er uden Magt og vor Daad uden Hjem, og om os er alting sagt med det Ord: Vi vil frem! Fremad efter Livets Kranse! Tid bar vi ej til at standse. Vi ved, der end maa fares i Mag, vi gaar som mod en gryende Dag, men famler ej i Mulmet omkring og skal ej Mides i Taagernes Ring. Har vi langt endnu til Havn, der er Vind i vort Sejl, der er Lysning for vor Stavn, at vi ej lober fejl. Tr0stig fremad! tsendt er Fyret, Vej kender ban, som har Styret. Kun Fod for Fod vi ser, hvor vi gaa; men ved dog godt, hvorhen vi skal naa; til dybt i Barm at ha' vort Kompas, og ej blot finde, men fylde vor Plads.

7 Ja, vor Gang maa blive fast vi er fribaarnes JEt og vor Higen maa faa Hast og vor Fod blive let, 0jet opladt, Haanden 0vet, Tanken paa Fingt over Stavet. Vi horer, hvor det kalder os frem, vort gamle, sunkne Fsedrenehjem, der tappert bod Aartusinder Trods, men har nu hele sit Haab sat til os. Vi skal rense det for Stav, vogte tro, hvad som dur, vi skal slynge Vaarens Lov om dets vejrslagne Mur. Danmark uden Lse af Bjerge, vi vil dig styrke og vaerge. En ensom Vandring ej staar os an, vi flokkes fluks, hvor m0des vi kan; vort Mod til Parten da bliver frit, og det gaar frem, naar vi kont holde Trit. Ja, da trave vi med Sang over Sten, over Stok Vejen bliver aldrig lang for den sluttede Flok. Slut da sammen, kort er Glœden, snart skal vi spredt ud i Kseden. Ja, snart det sker, at vi skal af Sted, og alle Vaaben skal vi ha' med ; de slibes alt og skserpes saa smaat, og vi vil leere at fare dem godt, laere ret at gare lyst, hvor vi saette vor Fod, og igennem Livets Dyst bsere Ungdommens Mod, Dagens Moje, Kampens Lue aldrig i os skal det kue. C. Hostmp.

8 V: vi Mel.: Der er et Land. ORT Fœdreland ved Hav og fagre Sunde, med Baekke smaa igennem frugtbar Vang, med Nattergaleslag i Bogelunde og over brune Hede Lserkesang. Du Land, hvor vore Feedres Daad er 0vet, hvor Blöd er flydt og d0jet Sorg og N0d, hvis S0ndre Del fra os var grusomt ravet. Vi elsker dig, vor Moder, tu vor D0d!»Hvad udad tabes, maa vi indad vinde«, vort Folk maa rejse sig til Manddoms Id', mens Fsedres Daad vi drager os i Minde, alt godt og sedelt vil vi i vor Flid. Staa frem, enhver, som onsker saadan Virken, der bringer Glsede ind i danske Hjem, staa frem fra Borg, fra Skole og fra Kirken, fra Gaard og Hytte lav: staa frem, staa frem! Ja, frem enhver, som kan en Spade fare og Ploven styre i vor danske Jord, saa vil vi den os underdanig g0re, at vi opfylde kan vor Skabers Ord. Den brune Lyng for Gran og Fyr skal vige, paa golde Mose Korn og Grœs gro frem, ja, hver en Plet skal bsere Frugter rige og Hygge spredes om det mindste Hjem. Og Smaamands Viv, du staerke, danske Kvinde, Iseg ej paa Finhed eller Mode Vsegt, gor kun, som Manden ude, psent derinde, men fremfor alt: Opdrag en sedel Slsegt! Og mens du spreder om dig Fred og Hygge, lad Lyset skinne ind i hver en Vraa, da skal ej Fattigdom faa Lov at trykke, men Danmark trygt i Verdens Storme staa! J. K- Holmgaard.

9 D VII Mel. af Weyse. ER staar et Slot i Vesterled, taekket med gyldne Skjolde; did gaar hver Aften Solen ned bag Rosenskyernes Volde. Det Slot blev ej med Hsender gjort, magerst staar det smykket; fra Jord til Himmel naar dets Port, Vorherre selv det har bygget. Fra tusind Taarne funkier Guld, Porten skinner som Ravet; med Straalest0tter underfuld sig Borgen spejler i Havet; Guds Sol gaar i sit Guldslot ind, skinner i Purpurkkeder; i Rosensky paa Borgens Tind staar Lysets Banner med Haeder. Solenglen svinger Lysets Flag, vandrer til fjerne Lande, ham folger Liv og Lys og Dag bag Nattens brusende Vande. Lig Solen farer Livet hen, gaar til Foz^klaringskysten ; med Glans opdukker Sol igen fra Paradiset i 0sten. Ingemann. Mel.: Der er et Land. VI har en Slsegt, der fri og frank som Maagen har Rede hist ved Vesterhavets Braad. Naar Nodraab kalder gennem Nattetaagen, den saetter i den vrede S0 sin Baad og ksemper for at naa den stodte Skude, den sparger ikke: Fjende eller Ven? men vover Livet ksekt for dem derude, at de kan fares freist til Land igen.

10 VIII Vi har en Slsegt, der sig til Arbejd' spreder og ssetter villiefast for Livet Bo, hvor busket Mose, Kœr og sorte Heder laa d0de hen i 0dets tunge Ro. Dens Spadestaal om vundne Jorder freder, og om dens Dagvserk vokser Kornguld frem, og H0jsang lyder, hvor der for var Hede, og Smaab0rn leger der om nye Hjem. Vi har en Slsegt, hvis Flid og Strid og Faerden udnytter hver en Evne, hver en Plet, for tro at hsevde Danmarks Plads i Verden ved Livets egne serligt vundne Ret. Den virker rundt om Bselter, So og Sunde og knyttes sammen af vort fselles Sprog, og flokkes end ved Klit og Bogelunde med Stolthed under garnie Dannebrog. Vilhelm Carlsen. M el. af E. Hornemann. KONGERNES KONGE! ene du kan.skserme vort elskede Fsedreneland! Herré! du ene kan Sejren os forlene. Vsern om vort herlige og seldgamle Dan! Kserlige Fader, lyt til vor Rost! Freden og Friheden smykke vor Kyst! Rigdommen feige med Snekken over Bolge, Marken velsigne du med rigeste Host! L Herrernes Herré, msegtig og stor! Naadig du höre vort bedende Kor! Herré! du ene kan Sejren os forlene. Vsern om vort herlige og aeldgamle Nord! Adolf Recke.

11 BERETNINQ om De mmmî rdsle UiiHaiidsloriiniiigers Arbejder fra 1. April 1920 til 31. Marts Samlet af Sekretœr N. C. Nielsen. "M, Aarhus. Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri

12

13 Fortegnelse Styrelsesmedlemmer i Samvîrksomheden. Formant!: Chr. Johansen, Brsedstrup. Medlemmer af Styrelsen: Hj0rring Amt: Jens Libak Hansen, Agdrup, Taars. Tlf. 34. Thisted Amt: N. N. Stensgaard,»Granly«, Hurup. Tlf. 51. Aalborg Amt: Carl Sorensen, Vaarst St. Tlf. 19. Viborg Amt: Chr. Christensen, Moldrup St. Tlf. 14. Randers Amt: Poulin Husum, Faarup St. Tlf. 43. Aarhus Amt: Mads Larsen, Mundelstrup. Tlf. Faarup 6. Skanderborg Amt: Landstingsm. Mads Jensen, Aale. Tlf. 3. Vejle Amt: Niels Poulsen, Kokborg, Thyregod. Tlf. 19. Ribe Amt: Chr. Knudsen, Stenderup Fsellesm., Gj0rding. Ringkobing Amt: Jens Holdgaard, Ikast. Tlf. 16. Medlemmer af Forretningsudvalget: Formanden, Poulin Husum, Jens Holdgaard og Sekretseren. Medlemmer af Styrelsen for De danske Husmandsforeninger": Chr. Johansen, Brsedstrup. Poulin Husum, Faarup. Jens Holdgaard, Ikast. Mads Jensen, Aale. Chr. Christensen, Möldrup. Medlemmer af Udvalgene. Kursusudvalget for Jyíland: Chr. Johansen, Brsedstrup. Planteavlsudvalget: Jörgen Jorgensen, Moselund, Vejen. Edv. Danielsen, Bakken, Aggersund. Peter Laursen, Skelund. Forstander H. K. Rosager, Borris. P. Lundgaard, 01holm. Husdyrudvalget: N. N. Stensgaard,»Granly«, Hurup. Leon Meldgaard, Thise, Jebjerg.'Jens Aagaard, Fjaltring.

14 Havebrugsudvalget: Jens Thorsen,»Lysbo«, Vejen. Gartner Otto Sejra, Mundelstrup. Kr. Sorensen, Albsek Skovhuse, St0vring. Medlemmer af Kontroiudvalget for Spareforsikringen: Poulin Husum, Faarup St. Folketingsmand J. P. Olufson, Gjerlev. Udvalget for Indkeb af Heste: Mads Jensen, Aale. P. Eriksen, Kongerslev. Forretningsudvalget for Bernenes og de forurettedes Vaern: P. Hermansen, Klejtrup Molle, Hobro. A. C. Randers, Klejtrup. Lserer Kirk, Hjardemaal, Hundstrup. Husmandshjemmet" : Redaktor: O. Chr. Jensen Dybkjser, Reder. Telef. 18. Forretningsforer: N. C. Nielsen, Frederiksgade 22, Aarhus. Bladudvalget: Jens Nielsen, Herning. Chr. Rjerring,»Solborg«, Aalborg. Mads Jensen, Aale. Foreningens Konsulenter: Planteavl: A. H. Madsen, Frejasvej 4, Aabyhoj. Tlf Hasdyrbmg: M. J. Vsede, Enggaardsvej 4, Aabyhoj. Havebrug: N. Gram, Frejasvej 4, Aabyhoj. Tlf Revisorer: Aut. Revisionskontor (P. T. Hald), Aarhus. Direktor Jens Jensen, Rrohusene, Skelund. Husmand H. P. Nielsen, Trustrup, Randers. Sekretaer: N. C. Nielsen,»Frihed«, Aabyhoj. Kontor: Frederiksgade 22, Aarhus. Tlf

15 Fortegnelse over Husmandsforeningerne og deres Adresser. Hjerring Amt. (69 Foreninger.) Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 1 Aasted Astrup 60 3 Asaa 75 4 Albsek Sogns Badskjser 6 Bindslev 75 7 Bjergby 75 8 Borglum 55 9 Dronninglund Elling Flade Flauenskjold GJ0II Home Asdal Hulsig Harmested Hjallerup og Omegns Herby Helium Hellevad Hallund Hune Ingstrup Jetsmark 1 25 Jerslev Jelstrup Sejlstrup L8es Lendum Lyngby Mygdal Mosbjerg Morrild Rakkeby Rubjerg Raabjerg Skagen Sdr. Harridslev Set. Hans Olaj Sindal 78 Serridslev Skallerup Skœve 51 Ole Olesen, Aasted, Kvissel. Alfr. Arildsen, Klastrup, HJ0rring. Hans Jensen,»Herjbo«, Asaa. Jens Jensen, Sdr. Vorsaa, do. Alfr. Jensen, Badskiser, Dybvad. Alfr. Schunch, Bindslev, Sindal. And. Overgaard, Bjergby, HJ0rring. Valdemar Jensen, Borglum Hede.Vraa. Edv. B0gh, Hedegaards Mlc, Dronningl. Alfr. Hansen, VarmLase, Kvissel. L.Kristensen,Nyholmstr.,Frederiksliv. Jens Jensen, Eskjser, Flauenskjold. Fr. Frederiksen, GJ0II, Aabybro. Ant. Thomsen, Asdal, HJ0rring. Alb. Nielsen, Starholm, Hulsig. P. Jeppesen, Lillemose, Sindal. Landpost N. Larsen, Hjallerup. Jens Hansen, Faurholt Mk., Horby. Jens Jespersgaard, Helium, Dybvad. Carl Glindvad, Hellevad, Hjallerup. A. Pejstrup, Hallund, Branderslev. Mar. M. Madsen, R0dhus, Pandrup. Kr. N.Kristensen, Mejeribyen, Ingstrup. K.J.Kristensen,BundgaardsM.,Pandrup H.Christiansen.FlyvbjergjBranderslev. K.P. Larsen, Sejlstrup Mk., Gjolstrup. J. Chr. Jensen, Skoven, L8es0. Chr. M0ller Nielsen, Lendum, Sindal. Ant. Hjermitslev, Lj'ngby, Vittrup. J. Bertelsen, Mygdal, Bjergby, HJ0rring. N. P. Nielsen Porsen, Mosbjerg", Sindal. Marth. Olesen, Kneer, 0. Vraa. A.C. Hansen, Lund, Rakkeby, Hsestrup. And. Olesen, N. Rubjerg, Gjolstrup. Henning Leed, Bunken, Aalbsek. Lserer J. P. Poulsen, Skagen. Chr. Andersen, S. Harridslev, HJ0rring. S. P. Petersen, Vandvserket, do. J. C. Jensen, Fjelsted, Sindal. J.C.Kristensen,Serridslev,Br0nderslev Kr. B. S0rensen, Skallerup, S0nderlev. H. S0rensen, Birket, Dybvad.

16 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 43 Saltum Torslev Thorup og Omegns Thorenshede Try Thorsh0j Tolstrup Stenum Thise Tornby Taars Tolne Ugilt Understed Karup Volstrup Volstrup Sseby Vrejlev Hsestrup Vennebjerg Vittrup Sk0ttrup Vidstrup Vrensted Vedsted Fristrup V. Hjermitslev Alstrup Vraa Emb V. Branderslev Branderslev Tversted rs rum Aggersborg Alsted Skarum Arup Amtoft Bedsted 74 Bejstrup Sogns Bjergby Gullerup 76 Flade Freds0 Lodderup Fraslev Mollerup G0ttrup Hillerslev og Omegns Hundstrup og Omegns Hjardemaal ' 83 Harring Stagstrup Hassing Villerslev Herdum og Omegns Hvidbjerg 0rum Hundborg Jannerup Hvidbjerg Karby Haverslev Sogns 90 Kettrup Kollerup Klim V. Thorup Lild Sogns Nors Tved Outrup 38 J. O. Mathiassen, Rendbsek, Saltum. N. C. Christiansen, Holsdam, 0. Vraa. A.Pedersen,BJ0rnlund Skole, Hjallerup Karl Knudsen, Karup, Sseby. Peder Jensen, Kirkelund, Thorslwj. Ant. Nielsen, T0mmerby, Branderslev. Peter S0rensen, Thise, Manna. T. K. Christiansen, S.Tornby, HJ0rrmg. J. Libak Hansen, Agdrup, Taars. V. Kirkegaard, Fladskovhus, Tolne. K.P.Hollesen, Linderum Skole, Sindal. J. S0rensen, Elmelund, Karup, Sseby. N. Jensen, Elsig, 0rtoft, do. P. Reinhard Jensen, Sseby Mk., do. Karl Kristensen, Guldager, Hœstrup. Peter Jensen, Nr.Harridslev, Sonderlev. A. C. Kristensen, Skottrup, Lokken. A. P. Thomsen, Vidstrup, HJ0rring. P. Larsen Ledet, Vrensted. KlemmenKristensen.Vedsted, Birkelse O. Chr. Olesen, Alstrup, Hjermitslev. Johs. Njelsen, Emb, Vraa. Fr. Jensen, Krogens Mk., Branderslev. Martin Sorensen, Stubdrup, Brendersl. Emil Nielsen, 0. Tversted, Aalbsek. Martin Kristensen, 0rs0, Dronninglund S. Sarensen Hald,Ravnstrup,Hjallerup. Thisted Amt (57 Foreninger). P. Jensen Norre, Aggersund. Chr. Kjœrgaard, Skarum, Nykobing, M. Kr. Jensen, Fjordbakken, Arup, Veslos. Niels Brogaard, Horsfeldt, Bedsted. Otto P. Odgaard, Manstrup, Aggersund. P. Chr. Christensen, Bjergby, Erslev. Ole Brandt, Flade, Nykobing, M. Kr. Vester, Legind, Ñykobing M. LaustKr.Larsen,Mollerup,Nykj0bingM. N. Lund Bang, Gattrup, Fjerritslev. P. Pedersen, Brund Skole, Thisted. Sev. Ubbesen, Hundstrup. M. Kirk, Hjardemaal, Hundstrup. A. Mikkelsen Have, Stagstrup, Herdum. Gustav Gundersen, Villerslev, Hardum. J. Chr. Jensen, Hordum. Andr. Jensen, Hvidbjerg v. Aa, Bedsted. G. M. Kristensen, Snejstrup, SJ0rring. Martin Kristensen,V. Hvidbjerg, Karby. J. P. Pedersen, BejstrupVang, Bonderup Th. Lindstrom, Sdr. Marken, Fjerritslev Chr. Andreassen,Vestbakken, do. Anders Andersen, Klim. Ole Bak, Bjerget Frastrup. J. Frost Kristensen, Nors St. A.N.Klemmensen,Fjallerslev,Nyk0bing

17 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 96 Rohr Hanslev Vigs0 97 Snedsted Sennels Sjerring Thorsted Skjoldborg Kallerup Skrœm Sydthy Sonderhaa Iforsted Solbjerg og Omegns Sindbjerg Redsted Sj0rslev 0rding Sdr. Draaby SejersL-Ejersl.-Jordsby T0ds0 Erslev T0vmg Galtrup Tœbring og Omegns Tranum Tranum Sogns ostl. Del 114 T0mmerby Thisted Landsogns Thyholm Torslev-0. Svenstrup Vestervig Visby Heltborg Vesl0s Vust Vils Vejerslev Vang Tvorup sl0s Assels Ydby 50 Lserer C. M. Jensen, Vigso, Thisted. Chr. Bojesen, Gj8ersb0l, Snedsted. Otto Andersen, Hou, Thisted. Hans C. Landbo, Nsestrup, Sjorring. M. Andersen, Hindholm, Skjoldborg, Vildsund. Marth. Thomsen, Skrsem, Bonderup. N. N. Stensgaard,»Granly«, Hurup. Chr. Lykke, S0nderhaa, H0rdum. Chr. Bligaard, Solbjerg, M. Niels Serup, Sindbjerg, Karby. Jens Have, Starup, 0. Assels. Ing. Gravesen, Sdr. Draaby, Nykobing. Knud Have, Sejerslev, Nykobing, M. N. Kr. Hansen, T0ds0, do. Kr. Jensen, T0ving, Erslev, do. Elenius Johansen, Bakkely, do. Lserer R. Rasmussen, Tranum, Brovst. F.Kristensen,TranumEnge,Halvriniin. Ant. Jensen, Frestrup. Salomon Nielsen, Tingstrup, Thisted. J. P. Nielsen, Floulev, Hvidbjerg. N. M. Nielsen, 0. Svenstrup, Skovsgaard Chr. StefFensen, Vogntoft, Hurup. Kr. Kristensen Bak, Heltborg, Hurup. Nie. Christensen, VesLas. Johs. Svaneborg, Vust. J.Holin,Fr0slevvang,Fr0slev,Nyk0bing Jens Grenkjser, Tvorup, Thisted. Holger Bruun, 0sl0s. Mikkel Mark, 0. Assels. Anton VLaller, Holmgaard, Ydby. Aalborg Amt (80 Foreninger). 127 Aardestrup 128 Aabybro Arden og Omegns 64 1 Astrup Sogns Als Biersted Bselum Solbjerg 134 Blendstrup 135 Brorstrup Haverslev 136 Blsere 137 Ejdrup 138 Ellidsh0j 139 Ferslev 1 Frseer 141 Fars0 142 Farstrup 143 Godthaab 144 Gunderup Sogns 145 Gudumholm 146 Gatten 147 Giver Carl Svendsen, Aardestrup, St0vring. Graver P. Justesen, Aaby, Aabybro. B0dker H. Koch, Arden. Vald. Mikkelsen, Thisted Mk., Arden. Martin Pedersen, Als (Ostjylland). Kr. Hansen, Biersted. 94 L. A. Larsen, Dragsgaards Mk., Baelum. 27 Kr. P M0rch, Dollerup, Lyngby (0stj.) 1 Joh. Mogensen, Haverslev, Arden. 28 Peter Poulsen, Blsere. 20 Saren P. Jensen, Ejdrup, Vegger. 58 J. Gronvald Nielsen, Ellidsh0J. 15 Chr. Christensen, Dall, Svenstrup. 24 Jens Hansen, Sejlstrup Hede, Skjorping 38 Chr. Kollerup, St0ttrup, Farso. 42 N. P. Andersen, Farstrup, Sebbersund. Frits Jensen, Godthaab. 141 Carl Sorensen, Vaarst. 70 S0ren Kjeldsen, Sejlflod. 25 N. Tidemann, Gatten. 18 Petrus Svendsen, Giver, Aars.

18 8 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 148 Gundersted Gunderstrup Gislum Vognsild Haubro Horsens Hammer Hals Haldager Hasseris Helberskov Hurup Kornum Logsted 159 Korup og Omegns Kongerslev Komdrup Ladelund Mou Sogns Novling Narhalne N0rager og Omegns Nsesby Oveiiade og Omegns Oudrup R0rb8ek Grynnerup Ranum og Omegns 171 Ravnkilde Rostrup Sogns Romdrup Klarup Restrup Enges 175 Restrup og Omegns Suldrap Storvorde Sdr. Tranders St0vring og Omegns Svenstrup Sulsted Aistrup Skgrping Sogns St. Brandum Siem Skibsted Lyngby Strandby 186 Sailing Sogns Skelund Skivom Ullits Foulum Ulstrup Sogns Ulsted og Omegns Vadum Vokslev Veggerby Vilsted Vindblses Valsgaard Vive Sogns Vebbestrup Visborg Veddum V. Hornum og V. Hassing Melholt 60 Morten Nielsen, Bjornstrup, Blsere. P. Mikkelsen, Gunderstrup, Aars. Jens Jensen, Vognstrup, 0strup. J0rg. Tandal, Haubro. J. Vium,»Engbo«, Langholt. And. Jensen, Hedelund, Hals. Thinus Urth, Haldager, Aabybro. Viggo Madsen, Hasseris, Aalborg. J.P.Nielsen Gert, Helberskov, Als (0stj.) Kr. Hansen, Hurup (0stj.) M. Jensen, Tollerupsminde, Logster. Kr. Larsen, Korup Skovhuse, Terndrup N. Bernh. Nielsen, Komdrup. Eager Fredberg, Ladelund, Arden. Georg Grandahl, Mou. S0ren Vognsen, Kirkedal, Gistrup, Herrn. Jensen, Norhalne, Vadum. J. Simonsen, Durup, Norager. N. Danielsen, Nsesby, Ranum. Th. Sandersen, Falde, Hornum. H. P. Andersen, Oudrup, Vindblses. Jens N. Bredahl, R0rb8ek. J. G. Christensen, Hedeg. Mk., Ranum. Anders Borup, Nysom, Arden. Andr. Olesen, Stenstrup, Doense. Jens Nielsen, Klarup. Vagn Winther, Frejlev, Aalborg. P. Langeland, Restrup, S0nderholm. N. Bundgaard, Hjedsbsek, St0vring. J. P. Pedersen, Storvorde. P. Christensen, S. Tranders, Gistrup. A. Christensen, Stovring Mk., Stovring. Mads Hansen, Svenstrup St. P. Hansen, Sulsted. A. Kristensen, Hellumtved, Sk0rping. Jens Jensen, Siem Mk., Terndrup. S. Andreassen, Lyngbyskov,Terndrup. Jens Jensen, Strandby, Fars0. Jens N0rgaard, Sailing, Vindblses. N. Kr. Pedersen, Skelund. Chr. Pedersen, Skivom, Vegger. Jens K. Jensen, Foulum, Ullits. J0rg. Busk, Hornum. P. Hansen Nielsen, Birkely, Ulsted. Karl Kristensen, Granlwj, Vadum. Martin Nielsen, Klœstrup, Nibe. Chr. Brams, Bakkely, Vegger. Kr. Hansen, Vilsted. A. C. Andersen, Toft, Hobro. K. Knudsen, Dalsgaard, Hadsund. Laur. Eskildsen, 0. Doense, Doense. Jens Korup, Visborg Mk., Hadsund. Peter Thorsen, Veddum. H. Chr. Hansen, Krogstrup, Hornum. Jens Jensen, 0. Hassing, Gandrup. Axel Mortensen, Melholt, Ulsted.

19 9 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse Hornum 60 Chr. R0n, 0. Hornum, St0vring s Eterby Dostrup 57 Carl Hansen, Destrup St Uttrup P. Kristiansen, 0. Sundby, Aalborg. Viborg Amt 207 Aalestrup og Omegns Almind Asmild Aidt Ans og Omegns Alderslyst Aalum Bjerregrav Sogns Bjerringbro Daugbjerg 217 Dollerup Dommerbv Elsborg " Engesvang »Fremad« Fly Fusager Finderup Ravnstrup Fjeldso Fristrup og Omegns Funder Gedsted 229 Gr0nh0i 52 2 G0dvad' Hvilsom Hersom Etogild Hinge H0rup Sogns H0jbjerg Hammershoj Haurum 239 Houlbjerg 52 2 Hvam Hauredal H0jslev Hjermind Hjorthede Karup Knudstrup og Omegns Kragelund Sogns Kvorning 249 Klejtrup 250 Knudstrup 0sterb0lle Lee L0vskal Lsesten Lindum Bigum L0gstrup og Omegns Lemming Sogns 50 (97 Foreninger). Anders Atelier, Aalestrup. P. Frandsen, Vranum, Rindsholm. S.K.Kristensen,SkovsgaardMk.,Viborg. Mik. Mikkelsen, Aidt, Thors0. Fr. Grauballe, Ans, Ansby. Laur. Hedeager, Alderslyst, Silkeborg. A. Christensen, Aalum, Randers, S. Kr. Thomsen, Bjerregrav. Johs. Andersen, Bjerringbro. Alfr. Eriksen,»Evasminde«, Sparkjser. Chr. Ravn, Dollerup, Skelhoje. Th. P. Pedersen, Dommerby, Hejslev. Mar. Andersen, Elsborg, R0dkjiersbro. Claus Rasmussen, Engesvang. J. P. Moller, Thorum, Roslev. Laust Nielsen, Fly Mk., Skive. S. Kristensen, Fusager, Sparkjaer. M. C. Madsen. Bredsgaarde, Ravnstrup. Poul St. Laursen, Fjelds0, Aalestrup Kr. Serup, Klejtrup, Hobro. S0ren Fisker, Funder. A. P. Jensen, Firhoje, Gedsted. Joh. P. Ravn, Gronhoj, Frederiks. Niels Nielsen, Godvad, Silkeborg. Andr. Jensen, Tollestrup, Hobro. P. Norup, Hersom, Moldrup. Knud C. Knudsen, Hogild, Karup. Chr. Ostergaard, Astrup, Kjellerup. Mik. Mikkelsen, Kjellerup Mk. do. R.S.Rasmussen,H0Jbjerg,R0dkjsersbro P. Lund, Hammersh0J, Viborg. Henr. Nievald, Haurum, Bostrup. H. B0gholm, Houlbjerg, Laurberg. Kr. Mogensen, Godthaab, Hvam. Soren Jakobsen, Frederiks. J. Chr. Nielsen, Halskov Hojslev. Hans Laursen, Granly, Bjerringbro. Fr. A. Jeppesen, Hjorthede, do. Chr. Balle, Karup St. Johs. Jensen, Knudstrup, Kjellerup. S0ren S. Busk, Kragelund, Engesvang. Chr. Jensen, Kvorning, Viborg. Kr. Thorsen, Klejtrup, Hobro. J. Kr. Jensen, Knudstrup, Aalestrup..H. P. Schmidt, Lee, Bjerringbro. N. P. Johansen, Lavskal, do. N. K. Andersen, Lsesten, Faarup. Niels P. Nielsen, Sovig, Onsild. Jens Nielsen, Vorde, Logstrup. Johs. Nielsen, Lemming, Silkeborg.

20 10 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 257 Lysgaard 75 Chr. Justesen, Bisballe, Skelh0Je. 258 Lovel Pederstrup 32 S. Chr. Nielsen, Vrou, Viborg. 259 Monsted 36 Mariniis Frandsen, ivtonsted, Sparkjser. 260 Moldrup-Troelstrup 15 Chr. Christensen, Vtoldrup. 261 Moldrup og Omegns 115 Carl Overgaard, do. 262 Mammen 37 S. Johannesen, Mammen, Bjerringbro. 263 Naddelund 20 Martin Jensen, Noddelund, do. 264 Norbœk 19 Kr. S0rensen, N0rbBek, Faarup. 265 Nr. Rind og Omegns 37 Chr. Karup, Nr. Rind, Skals. 266 Roum 43 Magn. Nielsen, Roum, Vteldrup. 267 Redding 65 Ferd. Gravgaard, Batum, Viborg. 268 Romlund 21 Carl Pedersen, Kirkebsek, do. 269 Stoholm og Omegns 34 Ant. S. Andersen, Stoholm. 270 Smollerup 15 Marinas Bavling, Laanum, do. 271 Sparkjser 36 Anton J0rgensen, Bakkely, Sparkjser. 272 S0by Rogind 50 Niels Ulstrup. Ragind, Hojslev. 273 Simested no Jens P. Pedersen, Simested. 274 Skals 54 P. Narskov, Holmgaards Mk., Skals. 275 Svingelbierg 23 J. Kr. Madsen, Svingelbjerg, Fars Sail 45 Th. Laursen, Sail St. 277 Sk0d 45 J. Kr. Jensen, Sk0d Mk., Hinnerup. 278 Sjarring 50 Kr. Bodker, Sjorring, Onsild. 279 Sonderbsek Sogns 36 J. P. Thomsen, S0nderbsek, Faarup. 280 Sinding 28 P. Kr. Jensen, Sinding. Silkeborg. 281 Serup" 45 Aug. Kristensen, Serup, do. 282 Sierslev 50 Lserer Porskrog, Sjorslev St. 283 Sdr. Rind 23 Mar. Laursen, Micklelhede, Rindsholm. 284 Tindbsek Sogns 18 Jac. Jacobsën, Tindbsek, Bjerringbro. 285 Thorning 118 Jens Broch, Graa, Kjellerup. 286 Taarup 36 S. Kr. Sarensen, Borup, Logstrup. 287 Ulstrup og Omegns 210 D. Pedersen, Hagenstrup Mk., Ulstrup. 288 Uldbjerg 51 P.PedersenBorup.StThorup.Uldbjerg. 289 Viborg N0rremarks 52 Jens Vestergaard, Lykkehus, Viborg. 290 Viborg Vestermarks 32 Jul. Jespersen, Vestermarken, do. 291 Viborg S0ndermarks 80 J.Nielsen.Karstenslund^.Marken^o. 292 Viskum Vej rum 42 Rasmus Rasmussen, O. Viskum, do. 293 Vammen 60 Anton, N. Nielsen, Fastrup, do. 294 Vinkel 42 Karl Pedersen, Vinkel, do. 295 Vorning Sogns 55 N. Leth-Kristensen, Vorning, Onsild. 296 Vium 91 L. Lauridsen, Neder Hvam, Kjellerup. 297 Vinderslev Sogns 95 Laust Christoffersen, Revi, do. 298 Vrou 50 A. P. Daugbjerg, Sjarup, Sparkjser. 299 Vesterbolle Glerup J. Poulsen, Glerup Skole, Gedsted. 0 Vindum Brandstrup 78 Th. Nielsen, Faldborg, R0dkjsersbro. 1 0rslevkloster 65 Holger Kristiansen, Hejlskov, Hajslev. 2 0rum og Omegns 70 Jens Pedersen, 0rum, Viborg Bording 42 Peter Mikkelsen, Bording, Silkeborg. Randers Amt (29 Foreninger). 4 Brandum Snsebum 48 Laurits Fiil, Brandum, Hobro. 5 Glenstrup 34 Alfr. Nielsen, Glenstrup, Faarup. 6 Hvornum 34 Jens Iversen, Hvornum, Hobro. 7 Hadsten og Omegns 179 J.PetersenKatberg,Haldum, Hinnerup. 8 Hvilsager Lime 63 Karl Andersen, Bendstrup, M0rke. 9 Hornslet 104 Edv. Nielsen, Rodskov, Legten. 310 Hjortslwj Egaa 42 J. C. Christensen, Brandstrup, Legten.

21 11 Foreningens Navn, Medlemsantal og Adresse. 311 Helgenœs Hyllested Rosmus Kolind Lyngby Alb0ge Manager og Omegns Morke og Omegns Narreherreds Onsild 319 Randers A. nordvestl Randers A. nordostl Randers og Omegns Ramten " Rougs0 S0nderhald R0nde og Omegns Spentrup og Omegns Sk0dstrup og Omegns 327 Skorring og Omegns S0nderherreds Todbjerg Mejlby Thirstrup og Omegns V. Ailing og Omegns Vistoft Sogns Aarhus Amt 333 Aarhus Omegns Astrup-Tulst-Hvilsted Beder-Malling Brabrand og Omegns Borum Lyngby Elev og Omegns Gylling 49 3 Gosmer Hailing Hundslund Holme-Tranbjerg Harlev Framlev Herskind Foldby Sogns Klank og Omegns Maarslet Ormslev Kolt Odder Kommunes Randlev Bjerager Skaarup Tvilum Sabro Faarup 353 Soften Skjoldelev og Omegns 355 Soby og Omegns Sporring Tilst og Omegas Torrild Tiset Tingskoven og Omegns Trige 01sted Tun Voldby Ortina Falling 22 J. P. Jensen, Sletterhage, Knebel. Th. Jensen, Attrup, Trustrup. Jens E. Kristensen, Ebdrup, Kolind. Mathias Friis, Svendstrup, Trustrup. N.C.Nielsen,AssensM.,Slesvig, Manager S0ren Bech, Faldkjser, Morke. Niels Pedersen. Robstrup, Grenaa. Jens C. Thomsen, Onsild St. A. C. Isaksen, Kathrinesminde, Faarup. Niels M0rk,»Frederikshoj«, Flavndal. P. M. Jensen, Stovring, Randers. S. J. Gunni, Ramten St. J. P. Mortensen, Allingaabro. J. Fr. Jensen, Skrejrup, Ronde. N. Th. Thomasen, Jennum, Spentrup. Jens P. Andersen, Logten St. S. P. Sorensen, Karlby Mk., Hornslet. Sev. Holm Moller, Homaa, Aalso. J. Jensen Bonde, Kalstrup, Hjortsli0j. Rasm. Jensen, Stangkrogen, Trustrup. Niels J. Jensen, V. Ailing, Morke. Adolf Rasmussen, Strands, Knebel. (32 Foreninger). N. C. Nielsen,»Frihed«, Aabyhoj. Martin Moller, Lejenkjser, Assedrup. Jorg. P. Jorgensen, Aistrup, Mailing. N. H. Rasmussen, 0stergade, Brabrand. Jörgen Jensen, Borum, Tingvad, do. Gerh. Laursen, Egaa Mk., Lystrup. Jens A. Jensen, Gylling Skov, Gylling, Smed A. Nielsen, Gosmer, Boulstrup. J. G. Lonbsek, Trustrup, Hundslund. J. Möller, Holme Bj., Skaade, Aarhus. Laur. Kr. Larsen, Harlev. Mar. Pind, Herskind, Skovby. J. Chr. Jensen, Foldby Mk., Hinnerup. Marth. Jensen, Korsvej, Laasby. Mar. Simonsen, Testrup Mk., Maarslet. Niels Pedersen, Ormslev. Kr. Andersen, Ondrup Mose, Odder. Evald Skovsgaard, Neder Randlev. P. Iversen, Horn, Faarvang. Emil Antonsen, Mundelstrup. Chr. Nielsen, Soften, Hinnerup. J. Rask Jensen, Skjoldel., Mundelstrup. J. Taarnkvist, Vadsted, Hammel. N. Henriksen, Sporring, Hjortshoj. Ant. Jakobsen, Tilst, Mundelstrup, N.P. Hansen, Nyg'aardsv.,Torrild, Odder Jul.Christensen,Tingskoven,Tranbjerg Jens Hedegaard, do. do. J. P. Jensen, Godthaab, Trige, Hinnerup. Jobs. Nielsen, Tuno, Aarhus. Simon Jakobsen, Voldby, Hammel. Anders Jensen, Bilsbsek, Orting.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 559 155 14.661 4.539 10.122

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 559 155 14.661 4.539 10.122 Baseret på Energitilsynets statistik pr. 21. marts 2007 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.dk OBS! E.ON's værker er markeret med gult, men - Annebergparken mangler Gørløse

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Nå 566.000 læsere gennem Midtjyske Mediers ugeaviser + samarbejdspartnere

Nå 566.000 læsere gennem Midtjyske Mediers ugeaviser + samarbejdspartnere Ugeaviser Midtjyske Medier Prisliste 2015 Dansk Oplagskontrol 1H 2014. Index DK/Gallup Marketing HH 2013 ** Online tillæg: 95,- / Jobann. 510,- *** Online tillæg: 29,- pålægges 1. indrykning. **** Print

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891.

Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Danske kirkesogne Sogn, herred, amt Udvidet udgave En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Oversigten er suppleret med sogne efter 1891, deres begyndelsesår og, ved udskilning af et sogn,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde

Friskolearkivet. http://www.friskolearkivet.dk/arkivfonde.html. 1 af 5 27-10-2012 10:41. Arkivfonde 1 af 5 27-10-2012 10:41 Friskolearkivet Arkivfonde Forside Tilbage til Om arkivalierne Videnscenter for Fri Skole Arkivfonde registreret i Arkibas4 Status pr. 26-05-2010 Skoler Aptrup Friskole A 400 Bjergby

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

VILDBJERG CUP INDOOR 2014

VILDBJERG CUP INDOOR 2014 VILDBJERG CUP INDOOR 2014 U6 MIX (Stadionhallen, lørdag d. 13/12) PULJE 1 PULJE 2 PULJE 3 Vildbjerg SF 2 RHIF Struer Boldklub 2 Mikro Vildbjerg SF 1 Ringkøbing IF Struer Boldklub 1 Klitten Vildbjerg SF

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub takker de deltagende klubber, spillere og forældre, der vil være med til at gøre vestjysk BANK Forårsstævne 2015 til en god

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Oversigt over mødesteder i Jylland

Oversigt over mødesteder i Jylland Oversigt over mødesteder i Jylland Indsamlingsområde Mødestedsnavn Mødestedsadresse1 Mødestedsadresse2 postnr Mødestedsby Mødestedsnote 6000-1 Kolding - Munkevænget til Strandhuse Godset Jens Holmsvej

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler 10. KlasseCentret Vesthimmerland Bjergby Friskole Bjerget Efterskole Brønderslev Ungdomsskole Altingets Skole Abildgårdskolen Boddum-Ydby

Læs mere

Håndværkerliste Februar 2015

Håndværkerliste Februar 2015 Håndværkerliste Februar 2015 Firmaoplysning Firmanavn adresse Alarm Arden EL-service A/S Gutenbergvej 1 9510 24259560 Morten de Linde morten@arden-el.dk 40877363 Ja Hera A/S Plastvænget 20 9560 76249415

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Almen gymnasial uddannelse (STX)

Almen gymnasial uddannelse (STX) Almen gymnasial uddannelse (STX) - analyse af søgemønstre, fremskrivninger og kapacitet på gymnasierne i Region Midtjylland 2000-2015 Regional Udvikling Rapport, november 2009 ISBN 87-7788-186-9 Region

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

THORUP GRUPPEN ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK - WWW.THORUPGRUPPEN.DK Side 1

THORUP GRUPPEN ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK - WWW.THORUPGRUPPEN.DK Side 1 Tillægspris 1: Asfalt s tilbudsoplysning er BT Tüchsen Byg, Sdr Omme ah@t-byg.dk 875.000,- 101.700,- Benno Gosvig keld@bennogosvig.dk 680.450,- 144.340,- Jacobsen & Winding A/S, Tarm tom@jacobsen-winding.dk

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Søhestens pokal cup. Inviterede er: Søhesten. Hirtshals RASK. Sømærket. Koldkær. Nord. Jarl, Arden. Skagen. Fjerritslev. Sindal JET.

Søhestens pokal cup. Inviterede er: Søhesten. Hirtshals RASK. Sømærket. Koldkær. Nord. Jarl, Arden. Skagen. Fjerritslev. Sindal JET. Søhestens pokal cup Inviterede er: Søhesten Koldkær Skagen Sindal Frederikshavn Trandbjerg Aabybro Hirtshals Sømærket Jarl, Arden JET, Pandrup Farsø Stidsholt Brønderslev Hirtshals Sømærket Jarl, Arden

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser Christen Jensen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1787 Aggersborg 1 Christen Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1741 Aggersborg 1 Jens Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1750 Aggersborg 1 Peder Pedersen

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

PULJEINDDELING - VILDBJERG CUP 2010

PULJEINDDELING - VILDBJERG CUP 2010 PULJEINDDELING - VILDBJERG CUP 2010 U-17 DRENGE 1 Pulje 1 Pulje 2 FC Hansa Schwanewede Ikast FS Ledøje-Smørum Fodbold Team Egedal Skive IK OZPN Kujawsko Pomorski Uganda YSA U-17 DRENGE 2 Pulje 3 Pulje

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

DGI, Badminton. Program for

DGI, Badminton. Program for Program for UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM. FOR U15 BCD & U17 BC UdtagelsesstævnetUdtagelsesstævnet UuDTfor U15 BCD udta& U17BCUD for U15 BCD & U17BC 18. januar 2015 i Birkelsehallen stævnestart søndag kl. 09.00

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Adresseliste Landsdel 2

Adresseliste Landsdel 2 Funktion Navn Adresse By Tlf. Mobil Mail Landsdelsledelsen Landsdelsleder Flemming Würtz Lyngbakkevej 6 8830 Tjele 2544 4052 flw@fdf.dk Landsdelssekretær Lene Thanild Schøler Slesvigsgade 9 8800 Viborg

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere