N.R LERCHES BOGBINDERI SKAGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N.R LERCHES BOGBINDERI SKAGEN"

Transkript

1 ./>w' *;

2

3 I i%ri

4 N.R LERCHES BOGBINDERI SKAGEN

5 Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto

6

7 LUCIE HØRLYK DEN GAMLE PLANTAGE

8 DET SCHØNBERGSKE FORLAG AF SAMME FORFATTER UDKOM UNDER TROPESOL" fra dansk Vestindien MED OMSLAGSTEGNING AF AUGUSTA THEILL TO FORTÆLLINGER: NANNA JUDITH LIVET, DERUDE" FRA GENERALGUVERNØRENS DAGE" fortælling fra dansk VESTINDIEN MED OMSLAGSTEGNING AF R. BROSTRØM >v».

9 LUCIE HØRLYK n. DEN GAMLE PLANTAGE FORTÆLLING FRA DANSK VESTINDIEN MED OMSLAGSTEGNING AF GERHARD HEILMANN DET SCHØNBERGSKE FORLAG ERNST BIERBERG & MICHAEL H. JENSEN KØBENHAVN

10 ' GEORG 1ste Tusind I MCMIX J. COHENe BOOTRYKKERIEH A. BACH I

11 I. DEL SLÆGTEN

12

13 Isabella og Ferdinand af Spanien efter Kardinal DAJiménez' raad besluttede at gøre ende paa Maurernes herredømme, var hærledelsen deh imellem de to feltherrer Gonzalo de Cordoba og Gomez de la Vara. Og denne sidste var det, der ved sin snarraadighed og den magt, han ved personlige glansfulde egenskaber havde over tropperne, erobrede Granada og derved gjorde en ende paa krigen. Han modtoges af herskerparret med store æresbevisninger og fik som belønning overladt vide landstrækninger i sin hjemstavn Castilien. Men da Carl d. 5te arvede Spanien, afsatte Kardinal Jiménez og gjorde Adrian af Utrecht til medens han selv blev i statholder, Nederlandene, rejste den spanske adel sig i oprør, og Don Gomez, der flammede af harme over den tilføjede haan mod hans land, blev den selvfølgelige leder. Da Kong Carl indsaa sit misgreb, skyndte han sig til Spanien, smigrede for de vrede grander, gjorde indrømmelser paa alle punkter, og oprøret døde langsomt hen. Kun Gomez lod sig ikke formilde.

14 . 8 Han trak sig tilbage til sit forfaldne slot i Tierras de Campos og tog paa sit dødsleje det løfte af sine to sønner, Pablo og Juanitto, at de aldrig maatte gaa i Nederlænderens tjeneste. Paa den tid bragte søfarende folk mærkelige beretninger hjem til Spanien om de nye lande" Forunderlige, sagnagtige fortællinger gik fra mund lil mund. Og hos m.ange af den unge slægt omsattes den nedarvede krigslyst til udlængsler mod de fjerne kyster. 4de Maj 1530 gik Pablo og Juanitto Gomez ledsagede af 12 bevæbnede tjenere ombord paa kravellen Christobal Colon" *) for at sejle til Ny-Spanien. Juanitto sad under solsejlet med sin guitar og digtede ballader om eventyrlandet, hvor guld og ædle stene laa i huler, der gennem aartusinder vogtedes af en ildspyende drage. Ingen havde kunnet dræbe uhyret og løftet skatten. Men nu kom den kristne ridder. Han tænkte paa sin dame og St. Jago og løb den indviede klinge i dragens fraadende gab ; den sank død sammen for hans fod, og alle hulens skatte var hans. Pablo talte om det, han vilde gøre for sit land, naar han vendte hjem med sine rigdomme. Han vilde opdyrke stepperne ved Valladolid, han vilde fortrænge Nederlænderne og skaffe Spanien en flaade som aldrig før. Da Christobal Colon" paa vejen anløb Puerto *) Kristoffer Columbus.

15 : Rico, var hele øen i oprør. De spanske straffefanger havde gjort mytteri, Karaiberne havde styrtet sig over kolonisternes, og alt var brand, kamp og dødsskrig. Pablo og Juanitto ilede i land i spidsen for deres tjenere og skibets mandskab. Med al deres opsparede unge kraft og deres selvfølgelige dødsforagt kastede de sig over oprørerne og tvang dem til underkastelse. De vilde, der iagttagende havde trukket sig tilbage, skød deres pile af og tog flugten i lange spring. Befalingsmændene og planterne, der uden haab havde set en forsmædelig død imøde, tiljublede de fremmede deres tak. Da skibet skulde fortsætte sin rejse, sagde Pablo og saa til siden, som om han skammede sig Juanitto, tag du med til Peru og de andre steder, vi har hørt saa meget om jeg maa blive her med mine ; folk." Pablo, jeg har netop tænkt paa det samme! Men jeg synes, du skulde rejse videre! Husk alt det store, du vilde udrette, naar du kom hjem! Jeg kan lige saa godt digte ballader om det jeg aldrig ser ; maaske næsten bedre!", Saa bliver vi begge!" sagde Pablo. Vi køber et stykke jord, som vi kalder Tierras de Campos, og vi uddanner en hær, som skal udrydde disse knokkelstore abemennesker, der maa være en forglemt levning fra urtiden." For Guds Moder og vor ære!" sagde Juanitto

16 10 og kyssede heftet paa sin dolk, hvor slægtens vaaben stod indgraveret. For Guds moder og vor ære!" gentog Pablo og gjorde korsets tegn. Og saaledes gik det til at Pablo og Juanitto Gomez, dronning Isabellas yndlingspager, sønner af sejrherren fra Granada, mellem deres standsfæller de første i vaabenbrug og de smidigste til at digte en chansonette til en dames pris, at de slog sig ned som nybyggere i straffekolonien Puerto Rico.

17 . Skonnerten Thomæ-tidende for 7de august 1826 staar der i ISt. skibslisten over ankomne skibe : Fernando. San Juan, Puerto Rico. Kaffe og tobak. Længere nede i bladet, med smaatryk: Don Pedro Gomez med hustru, søn og slaver er ombord paa sit skib, skonnerten Fernando, ankommet til St. Thomas, hvor han agter at bosætte sig, idet de spanske autoriteter ved deres forordning om differentstolden paa indførte varer fra St. Thomas nedtrykker al handel paa Puerto Rico. Misfornøjelsen har længe gæret, og det har, efter hvad vi hører, voldet stor sorg, at den højt ansete planter har forladt øen, idet han har overdraget varetagelsen af købmandsforretningen og de udstrakte plantager til sine to ældste sønner. Aar 1830 finder vi navnet Gomez paa St. Croix. Af ejendomsregistrene ser man, at Eduardo Pablo Gomez har faaet skøde paa plantagerne La Reine" og Lillians Garden" Eduardo var yngste søn af Pedro og skulde efter dennes bestemmelse have overtaget handelshuset paa

18 . 12 St. Thomas, der i faa aar ved sine forbindelser paa Puerto Rico havde vokset sig stort og rigt men han hadede den mørke bod, der gik i ét med de dybe lagerrum. Han foragtede at spekulere for vinding, og han formaaede ikke at samle tankerne om tallene i de store protokoller. Han havde beundret sin fader, der syntes at gøre alt dette con amore, som en grand seigneur, der følger sine luner, men selv kunde han det ikke. Saa snart Don Pedro havde lukket sine øjne hans hustru var allerede død aaret efter familiens ankomst til St. Thomas solgte Eduardo forretningen og købte sig land paa St. Croix. Meget land vilde han have ; derfor købte han to ejendomme, hvis jorder laa paa hver side af én af øens hovedlandeveje. Til beboelse valgte han La Reine" Det store stuehus laa saa højt, at passaten kunde stryge ind over det. Rundt om huset var græs med spredte træer; men Eduardo lod træerne rydde. Bølgende sukkermarker vilde han have lige op til husets mure, og intet maatte bryde vinden eller det frie udsyn. Fra sit galleri saa han ned over vejen, der som et hvidt baand skar igennem alt det grønne og forsvandt i frugtplantagerne omkring byen, og han saa ud over havet, hvor disede omrids af øer langt borte tegnede sig som lave skybanker. Den dag Gomez' gods landede paa øen, kørte 12 kærrer fra middag til solnedgang frem og tilbage imel-

19 : 13 lem skonnerten og La Reine" ; og søndagen efter kom embedsmændene fra byen og planterne fra hele øen for at ønske velkommen. De sad i salen om det hvide marmorbord, hvis plade maalte 5 alen i tværsnit, og saa med undersøgende og vurderende blikke paa den nye mand. Spinkel og elegant var han, hurtig i sine bevægelser, hurtig i sin tale, med spillende livfuldhed i de tætsiddende sorte øjne og malende haandbevægelser, der snart understregede ordene og snart ligesom slettede dem ud. En livréklædt spansk mulat modtog de besøgende i galleriet, førte dem ind og blev staaende ved døren vogtende paa sin herres mindste vink. Det virkede underligt og fremmedartet ; men herren var heller ikke som de folk, der ellers kom til St. Croix for at søge lykken, og ingen fandt paa at kritisere. Planter Mac Welley, der havde gaaet 10 aar som underforvalter, og Jensen fra Annas Hope", der var en husmandssøn fra Falster, men som nu begge vidste med sig selv, at de var gentlemen og værd deres 1200 patacons, naar høsten vilde blive som de sidste to aar, de følte sig nu og da lidt i vilderede med deres store brune hænder og rettede sig i stolen, naar Gomez, der strøede sine muntre ord ligeligt ud over selskabet, henvendte sig til dem. Pludselig var der én, der rejste sig med øjnene stift mod et af de aabne vinduer og hviskede men højt, saa det lød over hele salen

20 Generalguvernøren! Hans herind!" 14 vogn! Den kommer Et par af embedsmændene tog ilfærdigt afsked. Nogle af planterne blev stramme i ansigterne, andre rettede febrilsk paa kalvekrøssene ; kun værten syntes at finde det ganske naturligt, at generalguvernøren kom paa visit kom paa visit hos en privatmand, som endnu ikke havde været hos ham. Det maa være, fordi han er spansk!" hviskede Købmand Brown af firmaet Brown & Aister" til byfogedfuldmægtigen. Jeg tror, han har lugtet penge!" hviskede denne tilbage. Han har en pokkers fin næse!" Gomez havde hilst paa den lille uniformerede herre med det gullige markerede ansigt med samme forekommende elskværdighed som paa sine andre gæster, og han forsøgte som før at binde det uensartede selskab sammen ved at kaste paradoksale paastande og spøgefulde udfald rundt i kredsen ; men nu viste det sig ugørligt, og snart talte han og generalguvernøren, som var de ene i stuen. Tilsidst kom de ind i en ivrig drøftelse af det fejlagtige ved toldlovene paa Puerto Rico, der havde drevet Pedro Gomez bort fra øen. Moderlandet misbrugte os," sagde Gomez, de sendte deres deputerede ud for at berige sig ved vore produkter." Ja dumt af moderlandet!" Guvernørens ene mundvig antydede et smil. Moderlande er altid dumme!"

21 15 Han rejste sig. Gomez," sagde han, rakte haanden ud og holdt de sorte, urohge øjne fast med sine egne stærke, graa, vi her paa St. Croix, vi er taknemlige for dumheden!" Excellence!" Et varmt skær lagde sig over Eduardos brune kinder, han bøjede sig hurtigt og kyssede den haand, der holdt hans. De tilstedeværende skævede til hinanden, men heller ikke dette kritiserede de. De tog hjem til deres hustruer og døtre og gav en beskrivelse af den nye ejer til La Reine", der fik disses tanker til at flagre som fangne fugle. I tre aar var regnen faldet saa rigelig, at sukkerrørene havde kunnet udfolde sig i hele deres saftige pragt; man havde næsten glemt, at der kunde komme tørtid. Hver planter fabrikerede sit eget sukker og udskibede det til høje priser. De, der for faa aar siden havde købt jord paa borg, de sad nu som holdne mænd. Denne let vundne velstand gav et vist prikkende overmod ; ingen vilde staa tilbage ; rigmændene fra igaar søgte at overgaa dem, der sad paa arvet grund ; og dog skilte selskabet sig ud i lag. Den danske embedsstand følte sig som overklassen. Embedsmændene var de styrende og de overlegne i kundskaber. De var kommet fra et land med

22 der., 6 gammel kultur til denne lille nybyggerø. Men de gamle kreolfamilier trak haanligt paa skuldrene. Hvorfor var de kommet? Fordi de havde været nobodies", ikke kunde trænge sig frem derhjemme, eller fordi de havde trængt sig for meget. frem og nu helst maatte forsvinde. Ved store festlige lejligheder mødtes alle under de mest slebne former, men i virkeligheden var der svælg mellem embedsstanden, og de nye folk" de gamle kreolfamilier Alle tre grupper vilde nu med selvfølgelighedens ret tilegne sig Eduardo Gomez. De Danske glemte at undersøge, om han havde virkelig dannelse, og om hans elementære kundskaber var i orden. Han holdt dem i aande ved sin uberegnelighed, ved sit dristige men altid graciøse vid. De gamle familier syntes, han burde høre dem til, han der selv var af kreolslægt, og de fortalte ham latterlige eksempler paa de Danskes mangel paa form" naar de kom til øen. Gomez lo af historierne, men fortalte dem aldrig videre. Han alene syntes ikke at bemærke svælgene mellem de tre grupper, eller han balancerede over dem som en søvngænger. Men i de kølige soveværelser, hvor solen holdtes ude af grønne jalusitremmer, og damerne i vide muslinstrojer laa i gyngestole og spiste frugt og søde tærter, eller ved drikkebordene om aftenen, hvor mæn-

23 ! 17 dene blandede deres rom og vand, der fortaltes lyssky historier om den nye planter. Havde man hørt denne sidste? Om jordemoderens Nitta? Man kunde næsten ikke tro det, men... Ja, altsaa : Han Gomez havde siddet sammen med guvernørens adjudant og planter Milling, og saa havde Milling sagt, at den kønneste kulørte pige paa øen var jordemoder Jacksons ældste datter Cathy. Adjudanten havde holdt paa, at den yngste, Nitta, var smukkere, og meningsudvekslingerne udartede til skænderi. Gomez havde spurgt, om de vilde bøje sig for hans dom. Ja, men han havde jo lige sagt, at han kendte ikke jordemoderens døtre. Nej, men nu skulde han gaa hen og se paa dem. Om han da ikke vidste, at det var over midnat? men en jordemoder maatte være forberedt paa Jo, forstyrrelser. Men Misserne Jackson var dydige piger. Saa meget desto bedre Gomez gik nynnende og sorgløst ned ad den maanelyse gade, fulgt i kort afstand af de to andre. Jordemoderen var en dame med stor selvfølelse, og nu om aldrig før skulde denne fremmede, der syntes ganske afstumpet i sine begreber om, hvad der kunde lade sig gøre, men som tilsyneladende slap godt fra alt ved sin glatte sorgløshed, nu skulde han endelig faa en dukkert, som han vilde mindes. Gomez trak i den udvendige klokke og ventede. En stemme raabte inde fra: Hvem der?" Planter Gomez fra La Reine"!" Lucie Horlyk: Den gamle plantage. 2

24 18 Et lille skrig, saa stilhed. Lidt efter blev døren aabnet paa klem. og en dyb kvindestemme spurgte: Er der nogen, der trænger til mig?" Ja, Madame; jeg!" Døren blev aabnet helt; Gomez forsvandt ind. Adjudanten og planter Milling stod under galleriet og lyttede. Først talte Gomez paa sm hurtige maade; saa lo Mrs. Jackson med en stor, dyb latter, og saa var der en ung kvindestemme, der raabte noget, og lidt efter en anden, der lo, og saa talte Gomez igen, og nu lød det, som om det var paa vers. Efter en halv times forløb blev døren aabnet, og den dybe stemme sagde : Oh, Mr. Gomez, De er en stor skælm, men De er altid velkommen!" En lille hvid skikkelse fulgte med et par trin ned ad trappen men smuttede hurtigt ind igen, og døren blev lukket. Gomez fløjtede sagte; løjtnanten og Milling kom frem fra skjulestedet. De havde ganske glemt deres uenighed, nu følte de sig netop stærkt knyttede sammen. Det er for galt, dette her!" sagde adjudanten vredt. Tal ikke om det! Det har været mig en glæde at kunne være de Herrer til tjeneste! Bliv ikke vred, Milling, løjtnanten havde ret: Nitta er henrivende og saa forekommende!" Gomez hilste dybt og forbindtligt og forsvandt gennem en lille laage ind i Mrs. Jacksons gaard. De to herrer havde ventet endnu en halv time, men han var ikke kommet tilbage. Ja, det kunde endda være, hvad det var med Nitta

25 . 19 Jackson, som var kulørt; men saadan som han havde danset spansk dans med stadthauptmandens frue! Og naar han red med den franske guvernante, red de altid ind imellem sukkermarkerne, hvor ingen kunde se dem. Oh, det var virkelig shocking! Men naar Gomez selv kom tilstede, blændende, munter, interesseret til alle sider, saa glemte man de forargelige historier, de gled ud af bevidstheden og tegnede sig kun som en taageagtig, let mystisk, men ret flatterende baggrund for Spanieren fra La Reine" Hans navn sattes i forbindelse med mindst ti kvinder. Der fortaltes bag de lukkede jalusier under megen og overmodig latter om en værdig frue, der havde spurgt ham, efter at han i tre dage i træk var redet fra La Reine" til Westend for at kurtisere hendes datter, hvad slags hensigter han havde? Og han havde svaret med haanden paa hjærtet og et ærbødigt buk : Meget smukke hensigter. Madame, men ikke ægteskabelige!" Aldrig lød der klager over, at han havde bedraget nogen, at han havde lovet uden at holde. Eduardo Gomez købte ikke kvindegunst ved løfter. Men mødrene rystede paa deres kappeprydede hoveder og sagde : Han er en farlig mand ; man vente noget reelt af ham!" Saa kom der en tid, aldrig kan hvor Gomez' vogn aften efter aften holdt i Kingstreet udenfor Regeringsraad Berners hus. Naturligvis," sagde damerne og viftede sig stærkt. Jenny er jo ny!"

26 ! 20 Jenny var 18 aar og var Uge kommet fra Danmark, hvor hun havde faaet en omhyggelig, lidt pedantisk opdragelse hos sin farbroder, Professor Berner. Hun syntes selv, at hun var klog og moden ; hun havde lært og læst meget, og forstaaet det. Hendes onkel havde engang sagt, at hun havde stringent tænkeevne" ; men nu følte hun sig usikker og kejtet, for alt det, der i hendes onkels kreds havde haft værd, det betød her slet intet. Mest følte hun det, naar hun var sammen med Gomez. Alene det, at hun ikke kunde møde hans blik Hun syntes, hans øjne brændte hendes legem.e, og det var hende et ubehag. Saa kom han med sine akrobatiske indfald og udfald, der saa grelt viste hans hurtighed og hendes tunghed ; hun mærkede, at han ansaa hende for en lille indskrænket person, og det harmede hende, for alt hans var jo kun overfladiskhed uden dybde og kundskab. Nu og da saa hun hurtigt op, flammende rød, og sagde et eller andet, der skulde beskæmme ham, men kæmpende maatte hun igen sænke øjenlaagene ; og saa lo han og bøjede sig tæt hen over hende. Og hun kunde ikke rejse sig og som hun næppe turde aande. ikke se op; det var, Men én dag blev hun saa vred paa sig selv, at hun kunde se lige paa ham og sige det hun vilde. Men han hørte slet ikke efter ordene, han bøjede sig blot frem og hviskede ind i hendes ansigt : Jeg vil se de øjne de kolde, blaa jomfruøjne blive sorte og hede! Jeg vilje, der er en vej!" vil det, Jenny, og hvor der er en

27 21 En stikkende angst greb Jenny, hun rejste sig, følte Gomez' arm om sig, men snoede sig fri og gik hurtigt ud af stuen. Gomez sad lidt og drejede paa sin moustache ; han var vis paa, at hun vilde komme tilbage ; men hun kom ikke. Saa gik han hen paa regeringsraadens kontor og anholdt om Miss Jennys haand. Da Jenny som Gomez' hustru drog ind i det store stenhus paa La Reine". følte hun, at alle selv hendes forældre ansaa hende for ganske uværdig til en saadan lykke. Hun vovede ikke at sige, at hun ikke var glad, at hun følte sig krænket af Gomez' ubeherskede attraa og fuldstændige ligegyldighed overfor hendes væsens inderste. Hun knugedes til tavshed af den nimbus, der omgav ham, og hun følte sig af alle trykket ned paa en skammel ved hans fødder, og hun mægtede ikke i de andres bevidsthed at tilkæmpe sig nogen højere plads, skønt hun vidste, den tilkom hende. Men naar Gomez sammen med fremmede ved sin lyriske veltalenhed og sin elskværdige paagaaenhed samlede alles opmærksomhed som i et brændglas, saa sad hun og hævdede sig selv paa hans bekostning. Om ham vilde Onkel Berner aldrig have sagt, at han havde stringent tænkeevne. Hun gad vide, om

28 22 han i det hele taget anede, at der var noget til, der hed logik. Var der ingen fremmede tilstede, var Gomez faamælt. Han kunde ligge i timer i sin lærreds flugtstol og lade røgen fra sin Puerto-Rico-cerut langsomt sive ud gennem de fine næseflige. Naar gæsterne forlod La Reine", lukkede han ikke blot af for vinkælderen han drak kun vin i selskab men han lukkede af for sit vid, sin interesserethed og sin smittende livsglæde. Selv sit ansigt lukkede han af for; det faldt ham ikke ind at smile, naar det var hverdag. At Fru Jenny var den eneste, han ikke havde blændet eller erobret, forstod han ikke, eller han brød sig ikke om det. Naar han havde giftet sig med hende, var det, fordi hendes bly modstand havde ægget ham, og han havde indset, at her mødte hans forførerkunst en hindring, som den ikke kunde sætte over fordi den var saa vigende. Da han havde kuet al modstand og følte sig som sejrherre, var dermed interessen ude af spillet. Da Fru Jenny forstod, at hun var frugtsommelig, knugede hun hænderne i hinanden og stønnede i pinefuld ydmygelse; hun følte sig som en voldtaget. At hun selv havde givet sig hen uden kærlighed, det kunde hun have baaret, men Eduardos stimandselskov med paafølgende ligegyldighed, den gjorde hendes tilstand til en brøde til en svidende skam. Da Mrs. Jackson efter en svær fødsel triumferende udbrød: En dreng, Ma'm! En dejlig dreng! Sin fa-

29 23 ders udtrykte billede!" da kneb Jenny øjnene fast sammen og ønskede, at hun maatte dø, eller at nogen vilde tage det barn bort. Hun syntes, det altid vilde minde hende om det, hun ikke taalte at mindes. Men Mrs. Jackson gentog, som om hun vilde ruske hende til bevidsthed: Men jeg siger Dem, Ma'm, han er et billede af sin fader!" og Jenny forstod, at hun nu skulde paatvinges stolthed over, at hendes barn lignede den mand, som hun hadede. Mrs. Jackson lagde den lille varme pakke i hendes arm, og hun maatte se. Et tyndt lag af silkefint sort haar dækkede det lille hoved, og ansigtet var ikke lyserødt som paa andre børn ; det havde en stærk brunrød farve, som var det brændt af solen. Det er det spanske blod," sagde Mrs. Jackson. Nu maa De lægge barnet til, Ma'm." Men den unge moder laa ubevægelig med det lille væsen løst i armen. Hun saa saa underlig ud, at Mrs. Jackson listede sig til at føle hendes puls. Men da jordemoderen var gaaet, bøjede Jenny sig over sit barn og stirrede som en hungrende paa det lille mørke ansigt. De rynkede, hovne øjenlaag bevægede sig og blev langsomt aabnede det var, som hendes blik tvang dem op og mellem to rækker fugtige, sorte vipper saa hun sin søns øjne, og de var blaa. Hun saa og saa. Jo de var blaa! Hendes bryst hævede sig, det steg og steg. Hun maatte stønne af smerte. Saa sank hun tilbage mod pu-

30 24 derne med det lille varme, pulserende barnelegeme knuget ind imod sig og græd, græd af vaandefuld lykke. I de aar, der fulgte, øgedes Gomez' rigdom bestandig, og generalguvernøren lod ham altid forstaa, at han som Spanier og hans ven indtog en særstilling paa øen. Gomez interesserede sig ikke for generalguvernørens planer om slaveriets ophævelse, han mente, at denne urealisable idé var generalens liebhaveri, som det havde været hans egen faders at drive handel ; men naar en fest var paa sin højde, naar mændene glemte at skjule deres tanker, og kvindernes øjne blev blanke og hede, saa løftede de to deres facetterede glas mod hinanden med en egen fostbroderlig samfølelse. De andre maatte til for at skabe festens mangfoldighed, men de to alene forstod sammen med vinen at indsuge feststemningens lyrik, at lade den sætte aanden og fantasien i svingning som en sansepirrende, skøn musik. Guvernøren holdt af at sidde tilbagelænet paa sin stol og høre den smukke sydlænding med de tætsiddende, funklende Gjne og de bevægelige næseflige tale i farvestraalende lignelser for damerne, disse lysende stjerner, disse rislende kildevæld i livets ørken," og Eduardos øjne duggedes af bevægelse, naar generalguvernøren mod festens slutning lagde sin arm om

31 . 25 hans skuldre og sagde paa spansk : er min ven og en født hidalgo!" Don Eduardo, du At Gomez overlod guvernøren penge, naar denne var i forlegenhed, var noget saa selvfølgeligt, at de straks begge havde glemt det, naar pengerullerne var passeret fra den enes haand over i den andens. Eduardo gjorde sammen med generalguvernøren en rejse til Danmark. Jenny og sønnen, Juan, var med. Han lejede et palæ, hvis port han lod bevogte af en majordomus, og han optraadte med en saa eksentrisk pragt, at befolkningen i København kaldte ham fyrsten fra Indien" Jenny saa med bitterhed, at selv Farbroder Berner lod sig blænde. Da hun og Eduaido besøgte ham, stod han forlegent og holdt slaabrokken sammen om sig og bukkede og gjorde mange undskyldninger ; og han kom lidt efter ind i sin fineste livkjole med crdensbaand i knaphullet, og Jenny syntes, hendes sidste holdepunkt gled bort. Men bagefter, da hun kom alene, fandt hun ham igen, fandt ham, som han havde staaet i hendes erindring. Hun talte ikke om sig selv og sine forhold, men om sin søn, om det vanskelige ved at opdrage børn i Vestindien, og det endte med, at den gamle professor lovede at tage sig af Juans opdragelse, hvis plantageejeren" vilde overlade det til ham. Men du ved, Jenny, jeg lever som en tarvelig borgermand!"

32 Du 26 Ja, Onkel, som en borgermand, der kun bryder sig om livets store værdier." Du ved, at jeg mener, at de 10 bud kan sammenfattes i dette ene : Du skal gøre din pligt!" Ja, og netop det bud vil jeg aldrig kunne indprente min søn i Vestindien. Der indbefattes de alle i det ene : skal gøre dig livet behageligt!" Men du, Jenny, vil du ikke savne din søn?" Fru Jennys øjne fyldtes med taarer, men hun pressede læberne fast sammen : Jo, Onkel, men jeg har ikke glemt den lære, jeg fik hos dig! Jeg maa gøre dette for Juans skyld. Jeg har hans faders samtykke." Da Eduardo efter en 9 maaneders rejse kom tilbage til La Reine", var det meste af hans formue brugt, men det bekymrede ham lidet, da høsten stod for døren og tegnede til at blive rigere end nogensinde. Han levede nu i sine glansfulde minder og lagde allerede planer til en ny Evropatur. Han sagde ikke mere saa ofte vi Spaniere", Danmark." men derimod hjemme i Efter som tiden led, blev beretningerne om hans store rejse" mere og mere eventyrlige. Naar han begyndte paa historien om den sorte hingst, som han havde købt af en cirkusdirektør han, Gomez, havde prøvet den i manegen, og direktøren havde sagt, at der fandtes ikke ved noget cirkus i Evropa en skolerytter med saa megen grace og anstand saa maatte Fru Jenny bide tænderne fast sammen for ikke at sige. at

33 : 21 ved den grove smiger havde manden faaet dobbelt saa meget for hesten, som den var værd. Men hun sagde det ikke. Aldrig gav hun sin bitterhed og sin opdæmmede foragt lov til at slippe ud. Eller rettere, hun kunde det ikke; det ulmede alt sammen i et krater, men manglede den tilstrækkelige sprængkraft til at skaffe sig luft. De korte breve fra Juan var de eneste lysglimt i hendes graa, glædeløse tilværelse. Han havde først haft privatlærer, men gik nu efter Onkel Berners raad i skole. Jeg skal lære at omgaas andre drenge, siger Onkel Berner, men det er for sent for mig at lære det nu, for mine jævnaldrende er børn og jeg er voksen. Til sommer vil jeg lære landvæsen hos Onkels fætter, og saa vil jeg købe en smuk gaard her i Danmark, og saa skal du komme og være hos mig." Eduardo skrev aldrig til sønnen, men han afsendte en betydelig pengesum efter hver høst. En Gomez maa kunne optræde standsmæssigt!" Naar nogen spurgte til Juan, sagde han, at han og føje- studerede videnskab hos en berømt professor, de til med et overbærende smil og en skuldertrækning Det synes nu at more ham!" Da oprøret brød ud i 48, sendte Gomez sin hustru ind til Chrlstianssted og stillede sig selv, sin forvalter og sin spanske tjener til tjeneste i militsen. Da han, efter at generalguvernoren havde prokla-

34 !, 28 meret friheden/'') kom hjem til La Reine", fandt han kun fire stenmure om en rygende askehob. Nu fulgte der en tid, der senere var som et tomt mørke i hans bevidsthed. Hans hjem, hans stolte stenhus ødelagt af en negerhob! Og generalguvernøren.. den mand, som han havde set op til, som den eneste paa øen, der som caballero" var ham ligestillet og i alle andre egenskaber var ham overlegen, han var flygtet, troløst, fejgt og det, der i Gomez' øjne næsten var det usleste forklædt som kvinde Da Fru Jenny, der havde hørt om ødelæggelsen, kom kørende hjem til plantagen, fandt hun sin mand i slap selvopgivelse foran ruinen. Hun fik ham til at stige op i sin faeton og kørte over til Lillians Garden" hvis stuehus stod delvis møbleret men ubeboet og derfor var undgaaet slavernes ødelæggelse. Her laa han i en stor, lidt havareret himmelseng og skiftedes til at rive sig i haaret, forbande sit arvede heltemod og græde som et barn over, at hans ven, hans store, forgudede ven, havde opført sig som en poltron. Fru Jenny skrev straks til sønnen, at han maatte komme hjem. Forvalteren paa La Reine", Mr. røde Johnson", som han kaldtes, stillede daglig paa Lillians Garden" for at faa Mr. Gomez i tale, men denne vilde ingen se, ikke høre om noget. Johnson kunde gøre, hvad han ansaa for rigtigt. Alt var i opløsning. Negrene, der nu vidste med ) Se Fra generalf;uvern»rens dage".

35 ; 29 sig selv, at de var frie, vilde tilbringe deres dag paa helt anden vis end tidligere. De løb sammen i hobe og drøftede det ufattelige, der var foregaaet, og som de selv ikke begreb. Kvinderne titulerede hinanden Missis", slog sig paa laarene og fortalte atter og atter om, hvordan the bokra"') dem" havde maattet neje sig. Megen rom var fra de ødelagte plantagebygninger bragt i forvaring, og landevejene vrimlede af drukne negre. Embedsmændene, der hidtil havde været undergivet én vilje nemlig generalguvernørens følte sig nu vankelmodige og utrygge og bange for at underordne sig hinanden. En hel maaned forløb, uden at der blev genoprettet orden. Negrene var syge af rom og af mangelfuld ernæring. De var vant til god forplejning og levede nu af stjaalne sukkerrør og frugter. De var, som uartige børn, der ingen modstand møder, trætte af at være uartige. De begyndte at flokke sig om deres ejere og spejde forventningsfuldt efter, at disse skulde anerkende de nye forhold og tage ledelsen. Endelig kom der en politiforordning, der paabød, at ingen neger maatte forlade den plantage, han tilhørte og derefter fulgte et regulativ for arbejdstiden og lønningen. De steder, hvor ejeren havde nogen myndighed, gled alt efter nogen tid næsten umærkeligt ind i de gamle tilstande. Der var ikke mere nogen Massa Ge- *) Hvide folk.

36 . ; 30 neral", der kunde klages til, og politiet ansaa det for formaalstjenligt at være tunghør overfor meldinger om anvendelsen af tamarindepisk og andre stærke midler. Og snart var markarbejdet i gang rundt om paa plantagerne. Kun paa La Reine" blev urolighederne ved. Johnson, der var præget af en ungdom i smaa kaar, fregnet, uskønt bygget, med store lemmer paa en tynd, senet krop, manglede ganske de egenskaber, der skulde til for at faa herredømme over oprørske negre han manglede det hensynsløse, det mandlig stærke, som racen har en næsten kvindelig trang til at bøje sig for. Rørene var svedne af paa markerne rundt om tomten, køerne blev ført bort og malkede, og svin og fjerkræ stjaalet. Fru Jenny søgte at tale til kvinderne, men ogsaa hun manglede den rette myndighed ; hun var aldrig rigtig blevet Mistress" paa La Reine" Kun de spanske husslaver forblev ganske upaavirkede af oprøret. Diego veg ikke fra sin herre, og gamle Nanitta overtog egenmægtig hans pasning. Naar Eduardo havde sine anfald af fortvivlelse, jamrede de med ham som grædekoner, og Fru Jenny gik nedenunder med sammenknebne læber og ældedes af sine egne bitre tanker. En morgen, da Diego kom ind, fandt han sin herre bevidstløs og med den ene mundvig trukket ned som

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet.

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet. Et hjerte. Dag 1 En gang i fremtiden fandt en klog mand på, at man kunne erstatte adoptivbørn med robotter. Robotterne lignede og opførte sig som almindelige børn, men forskellen var, at robotterne ikke

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen Telefonfis Ring igen, sagde Søren og lo. Jimmy lo med og fandt klasselisten frem igen. Han lod fingeren glide ned over navne og telefonnumre på eleverne i 6.B og standsede ud for Pernilles nummer. Søren

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere