NunaMinerals A/S Reg.nr Årsrapport 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NunaMinerals A/S Reg.nr. 247544. Årsrapport 2004"

Transkript

1 NunaMinerals A/S Reg.nr Årsrapport 2004

2 NunaMinerals A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter 25

3 NunaMinerals A/S 1 Selskabsoplysninger Selskab NunaMinerals A/S Reg.nr Hjemstedskommune Nuuk Telefon Telefax Internet Bestyrelse Ove Rosing Olsen, formand Vagn Andersen Jesper Sand Damtoft Arne Amstrup Magnus Ericsson Direktion Ole Christiansen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, den / Dirigent

4 NunaMinerals A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for NunaMinerals A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 4. februar 2005 Direktion Ole Christiansen direktør Bestyrelse Ove Rosing Olsen Vagn Andersen Jesper Sand Damtoft formand Arne Amstrup Magnus Ericsson

5 NunaMinerals A/S 3 Revisionspåtegning Til aktionærerne i NunaMinerals A/S Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den 4. februar 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor Per Jansen statsautoriseret revisor

6 NunaMinerals A/S 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hovedtal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Af- og nedskrivninger (485) Resultat før finansielle poster (16.437) (5.029) (4.579) (1.786) (1.807) Resultat før skat (29.983) (14.302) 578 (1.008) (2.334) Årets resultat (29.983) (14.302) 578 (1.008) (2.334) Egenkapital Balancesum Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) 1 I/A (45,50) 1,51 (2,47) (4,04) Overskudsgrad (%) (974) (190) (224) (115) (2.171) Egenkapitalens forrentning (%) (105) (63) 3 (4) (5) Soliditetsgrad (%) Indre værdi pr. aktie (kr.) I/A 54,50 64,34 63,89 84,79 Udbytte pr. aktie (kr.) Investeringer i materielle anlægsaktiver Antal medarbejdere Der er anført I/A ved år 2000, dels som følge af en ændring i stykstørrelsen på aktierne, og dels at dette findes irrelevant, da der på daværende tidspunkt kun var én aktionær.

7 NunaMinerals A/S 5 Ledelsesberetning Årets væsentligste begivenheder NunaMinerals A/S resultat før skat i 2004 blev et underskud på 2,3 mio. kr. Årets resultat er 1,2 mio. kr. under den senest meddelte forventning i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal Ændringen skyldes primært selskabets andel i årets underskud hos Nalunaq Gold Mine A/S på 1,1 mio. kr. Resultatet for 2004 betragtes af ledelsen som tilfredsstillende, selskabets udvikling taget i betragtning. Nalunaq Gold Mine, hvor NunaMinerals har en ejerandel på 17,5%, indledte produktion i Tre malmudskibninger er gennemført. Efterforskningsaktiviteten på Storø guld projektet ved Nuuk førte bl.a. til lokalisering af ny guldførende zone. NunaMinerals økonomiske fundament blev styrket ved en kapitalforhøjelse på nominelt 17 mio. kr. gennem dels en aktieemission med fortegningsret til eksisterende aktionærer, dels en rettet emission. NunaMinerals forventer i 2005 et mindre overskud. Virksomhedsprofil NunaMinerals A/S blev etableret i Selskabets formål er på kommerciel basis at medvirke til efterforskning og udnyttelse af mineralforekomster i Grønland. Det er endvidere selskabets formål ved opdyrkning af græsrodsprojekter at indgå joint venture aftaler eller lignende med andre investorer. Succeskriteriet er skabelse af en indtægtsgivende virksomhed med basis i det grønlandske samfund. NunaMinerals ejes ca. 60% af Grønlands Hjemmestyre og ca. 40% af 1000 private investorer. Selskabets aktiviteter Ultimo 2004 omfattede aktiviteterne i NunaMinerals følgende mine- og efterforskningsprojekter: 1. Guldmineselskabet Nalunaq Gold Mine A/S (ejerandel 17,5%). 2. Storø efterforskningstilladelse med fokus på guld (100%). 3. Nanortalik efterforskningstilladelse med fokus på guld (20%). 4. Kitak efterforskningstilladelse med fokus på nikkel og platinmetaller (100%). Herudover har selskabet to regionale forundersøgelsestilladelser (uden eneret) dækkende Vestgrønland og Østgrønland.

8 NunaMinerals A/S 6 1. Nalunaq Gold Mine A/S Udnyttelseskoncessionen dækker et landområde på 22 km 2. NunaMinerals ejerandel udgør 17,5%. Anlæggelsen af en mineby og anden infrastruktur blev fuldført i 1. kvartal Malmbrydningen blev påbegyndt, da den tekniske igangsætningstilladelse til en egentlig minedrift forelå 28. april Der er udarbejdet en 4-årig produktionsplan på basis af en målt og indikeret malmresurse på ton med en lødighed på 25,5 gram guld pr. ton samt en antaget malmresurse på ton med en lødighed på 20,3 gram guld pr. ton. Produktionen forventes at blive ca unser (2,8 ton) guld om året. Malmen udskibes til forædling i et eksisterende anlæg i Spanien. Guldindholdet i malmen svinger meget. Højlødige zoner veksler med lavlødige zoner, hvorfor der vil være variationer i lødigheden for de enkelte skibslaster. I løbet af de første 6 produktionsmåneder er malmbrydningen sket ved to forskellige teknikker med henblik på at finde frem til den mest effektive brydningsmetode. Produktionen indrettes fremover, så de bedst resultatgivende metoder anvendes. Produktion I 2004 er der gennemført 3 malmudskibninger: I januar blev ca ton malm med relativt lav lødighed, brudt ved etablering af tunnelgange i forbindelse med efterforskningen i , fragtet til forædling i Spanien. Denne malm havde et guldindhold på 15,1 gram pr. ton. I august blev ca ton malm, heraf ton malm med relativt lav lødighed, fragtet til forædling i Spanien. Denne malm havde et gennemsnitligt guldindhold på 18,9 gram pr. ton. I november blev ca ton malm fra mineproduktionen fragtet til forædling i Spanien. Guldindholdet i denne forsendelse er endnu ikke offentliggjort. Næste udskibning er planlagt til marts Efterforskning Efter at fokus har været på igangsætning og optimering af produktionen i 2004, forventer Nalunaq Gold Mine i løbet af 2005 at gennemføre en efterforskningsindsats med henblik på at udbygge resursegrundlaget. Efterforskningen forventes at ske både i den sydlige blok, i dalsektoren samt i den øvre blok i niveauet mellem 600 og 900 meter, hvor malmen på overfladen er rig på guld. Der er gode muligheder for, at malmreserven kan udbygges sideløbende med produktionen.

9 NunaMinerals A/S 7 Pengestrøm fra minen NunaMinerals har et tilgodehavende hos Nalunaq Gold Mine i form af to gældsbreve på i alt 9,01 mio. kr. Afdrag herpå fastlægges løbende under hensyn til debitors cash-flow. Der er i perioden ikke betalt renter og afdrag på gældsbreve. Nalunaq Gold Mine forventer at påbegynde tilbagebetaling i løbet af Storø guld projektet Efterforskningskoncession dækker et landområde på 222 km 2. NunaMinerals ejerandel udgør 100%. Koncessionen dækker guldmineraliseringer inden for arkæiske grønstensbælter på Storø, Bjørneø og i et område tæt på Nuuk. Mineraliseringerne er beliggende langs en vigtig geologisk struktur, der kan følges mere end 200 km fra kysten syd for Nuuk til indlandsisen ved Isukasia. De bedst kendte anomalier er beliggende på Storø, 40 km øst for Nuuk, hvor løsmasser indenfor en strækning på 6 km er stærkt beriget i guld. Flere faststående guldmineraliseringer er kendt, med indhold på op til 91 gram guld pr. ton på overfladen. Bedste borekerneskæring indeholder 6 gram guld pr. ton over 18 meter. En del af denne skæring indeholder 32 gram guld pr. ton over 1,7 meter. De geologiske forhold i området har store ligheder med geologien i kendte store guldprovinser i Canada og i Australien. Efterforskningen i 2004 Efterforskningen i 2004 blev gennemført med fokus på Qingaaq prospektet. Med diamantsave er der savet 1108 meter i fjeldet, hvorved der er produceret 554 meter kanalprøver fra 34 profiler. Der er gennemført 130 meter kerneboringer fordelt på 5 huller. Der er gennemført analyser af 644 meter borekerner, som ikke tidligere er analyseret. Der er gennemført undersøgelser af forløbet af udvalgte strukturer. Aktiviteten i 2004 har ført til fundet af en struktur (den såkaldte BD-zone ) med synlige guldkorn inden for en flere hundrede meter lang strækning. Området er beliggende mellem 900 og 1000 meter over havet, hvor BD-zonen skæres af en anden struktur. Zonen ender i et større, snedækket område, hvor prøvetagning ikke har været mulig. Bedste enkeltprøve indeholder 19,6 gram guld pr. ton over 2,5 meter. Strukturen er beliggende, hvor BD-zonen slår en bugt, hvor bugtens foldeakse står stejlt med retning mod øst. Denne orientering er i overensstemmelse med orienteringen af strukturer inde i fjeldet, som kendes fra kerneboringer 500 meter længere nede. Kerneboringer planlægges gennemført i 2005 med henblik på at bekræfte forløbet af mineraliseringen i dybet. 3. Nanortalik koncessionen Efterforskningskoncession dækker et landområde på 523 km 2. NunaMinerals ejerandel ved udgangen af 2004 udgør ca. 20%.

10 NunaMinerals A/S 8 Koncessionen dækker et landområde, som omkranser Nalunaq guld forekomsten, og hvor chancerne for fund af andre guldforekomster er gode. Efterforskningen i 2004 har ført til fundet af nye, guldmineraliserede systemer, men et egentligt gennembrud er endnu ikke sket. NunaMinerals har valgt ikke at deltage i finansieringen af aktiviteterne i 2004, hvorfor selskabets ejerandel er reduceret til ca. 20%. Såfremt NunaMinerals ejerandel reduceres til under 10%, ophører medejerskabet. I stedet skal partneren, Crew Gold Corporation, i tilfælde af etablering af minedrift i koncessionen betale en afgift til NunaMinerals, hvis størrelse bestemmes af produktionens størrelse og som varierer med guldprisen. Produktionsafgiften er defineret som en Net Smelter Royalty (NSR), som ved en guldpris på 300 USD pr. unse udgør 2%. Ved en ændring af guldprisen ændres NSR, således at guldprisen x 2/200 fastlægger størrelsen af NSR i %. Dog vil NSR være 0, såfremt guldprisen er mindre end 250 USD pr. unse. En guldpris på 600 USD pr. unse vil da give en afgift til NunaMinerals på 4% af produktionen. 4. Kitak koncessionen Efterforskningskoncession dækker et landområde på 407 km 2. NunaMinerals ejerandel udgør 100%. Koncessionen dækker et landområde med lagdelte, magmatiske bjergarter, hvor chancerne for fund af nikkel, kobber og platinmetaller er gode. NunaMinerals indgik i foråret 2004 en aftale med Diamond Fields International (DFI) om et samarbejde inden for denne koncession. Ved at gennemføre efterforskning for 1,7 mio. USD inden for 3 år kan DFI optjene en ejerandel på 65% af et delområde af NunaMinerals Kitak koncession. Når DFI har optjent denne ejerandel, har NunaMinerals mulighed for at fastholde selskabets ejerandel på 35% ved at deltage i finansieringen af den fortsatte efterforskning. Efterforskningen i området blev indledt i juni Der er gennemført helikopterbårne, magnetiske undersøgelser med henblik på at identificere boremål i området. Resultatet af dette arbejde er fortsat under tolkning. Prospektering i området har ført til fundet af en perlerække af ultramafiske linser over en strækning på 2500 meter mellem to nikkelførende blotninger. På linie med hermed og 2 km længere mod vest findes en 1300 meter lang (tilsyneladende sammenhængende) ultramafisk linse, som udgør en topografisk ryg. Et andet ultramafisk lag er lokaliseret i et højere, stratigrafisk niveau. Sulfidindholdet i de mineraliserede, ultramafiske bjergarter varierer mellem massive sulfider til mindre end 20%, hvilket indikerer et signifikant nikkel-potentiale. DFI har modtaget en forespørgsel fra om et samarbejde om projektet fra et af de store nikkelselskaber. Selskabet er interesseret i at deltage i en fortsat udvikling af områdets potentiale. Forespørgslen er under vurdering af DFI.

11 NunaMinerals A/S 9 Ordliste for geologiske udtryk: anomali: En måling eller indhold, der er markant anderledes end den foregående eller tilstødende. efterforskningstilladelse: En tilladelse fra myndighederne til udførelse af efterforskning efter råstoffer i Grønland. Giver selskabet en forpligtelse til at gennemføre et minimum af efterforskning. Giver eneret til eventuelle fund. forekomst: En ansamling i naturen af metaller eller mineraler, der kan produceres og sælges med fortjeneste. geofysik: Anvendelse af fysiske metoder til at måle egenskaber som magnetisering, elektrisk ledningsevne, lydhastighed m.fl. Anvendes til at finde eller følge mineraliseringer i undergrunden. guld: Et grundstof, der forekommer i naturen på særlige steder. Det er gult, blødt, smelter let og er meget tungt. Har igennem årtusinder været anvendt som penge og til smykker. guldpris: Ved råvarebørserne i f.x. Tokyo, Sydney, Hongkong, London og New York handles der guld døgnet rundt på alle hverdage. Guldprisen er den pris, som sælger og køber kan blive enige om. Den varierer fra minut til minut. intrusion: Betegnelse for magma, som er størknet nede i jorden. joint venture: Et samarbejde mellem to eller flere selskaber omkring et specifikt projekt. Det retlige forhold mellem parterne svarer til et interessentskab (I/S), hvor parterne gensidigt hæfter for hinanden hvad angår det specifikke samarbejdsprojekt. kerneboring: Boring med et roterende rør, hvor der i boreenden af røret er fastgjort diamanter til at skære fjeldet med. I takt med at røret bevæger sig nedad, opsamles der en kerne inde i røret, der sidenhen kan tages ud. kobber: Et grundstof der forekommer i naturen i forbindelse med svovl, jern og ilt. Det er rødt, relativt hårdt, kan smeltes og har gode elektriske egenskaber. Har gennem årtusinder været anvendt som kobbermetal og i legering med tin (bronze) og med zink (messing). koncession: betegnelse, som svarer til det officielle efterforskningstilladelse. Se denne. lødighed: Angivelse af den andel i gram pr. ton eller procent som et givet metal udgør af en sten. lønsomhedsstudie: Et studie, hvor man for en given forekomst efter at der er valgt brydningsmetode og produktionsrate beregner, hvor store investeringer der skal til; hvad produktionen kommer til at koste og hvor meget produktionen kan sælges for hvert eneste år i hele det planlagte produktionsforløb. Herefter kan man beregne sammenhængen mellem udgifter og indtægter og vurdere lønsomheden i projektet. magma: Smeltet bjergartsmasse. Betegnelsen anvendes kun så længe smeltemasserne holder sig nede i jorden. Efter at de er kommet op til overfladen, betegnes de som lava.

12 NunaMinerals A/S 10 malm: Det er en sten, der indeholder et metal eller mineral, som kan udvindes med fortjeneste. malmreserve: Den mængde malm, som er beregnet til at kunne udvindes fra en forekomst. Malmreserver beregnes før produktionen iværksættes. Det er målet, at malmreserven skal svare til det materiale, som sidenhen bliver brudt og sendt til et opberedningsværk. malmresurse: Tidlige beregninger typisk i efterforskningsfasen af malmmængden, hvor der ikke tages hensyn til brydningsmetoden. Der regnes ikke med indblanding af sidesten, og der afsættes ikke materiale til piller/søjler. mineralisering: Et område med en særlig koncentration af metaller eller mineraler. Efterforskning er sædvanligvis rettet mod mineraliseringer med henblik på at gøre disse til egentlige fund. nikkel: Et grundstof der forekommer i naturen i forbindelse med 1) dels svovl og jern og 2) silicium og ilt. Anvendes først og fremmest til legering i stål. Grundstoffet er faktisk opkaldt efter julemanden sankt nicolaus. opmålt reserve: Svarer til betegnelsen påviste reserver. Bruges om de malmreserver, hvor man har fuld sikkerhed for, at de beregnede mængder og indhold er korrekte. platin: Et grundstof som sjældent forekommer i naturen. Det er sølvgråt med højt smeltepunkt og gode elektriske egenskaber. Anvendes som katalysator i kemiske processer, f. eks. til rensning af udstødningsgasser samt til smykker. platinmetaller: Fælles betegnelse for en gruppe grundstoffer, der ligner hinanden og som oftest optræder sammen. Der er tale om grundstofferne platin, palladium, iridium, osmium, ruthenium og rhodium. prospektering: Metodisk søgning efter mineralforekomster. reserve: Bør i minesammenhænge altid beskrives som en malmreserve. resurse: Bør i efterforsknings-sammenhænge altid beskrives som en mineralresurse. sidesten: Den sten som forekommer i kontakten til en malm, som ikke indeholder eller indeholder for lidt metal eller mineral til at være en malm. skakt: En hældende eller lodret tunnel i et fjeld. sulfid: Fællesbetegnelse for en forbindelse af et metal og svovl. F.eks. går jern og svovl i forbindelse og danner jernsulfid. Når dette jernsulfid optræder i naturen har det sit eget navn, nemlig pyrit eller svovlkis.

13 NunaMinerals A/S 11 troy unse: Et vægtmål der anvendes for ædelmetaller. Svarer til 31,1035 gram. Engelsk troy ounce (tr. oz.). I prospektet anvendes betegnelsen unse, hvor det er underforstået at det er troy unse. udnyttelsestilladelse: En tilladelse fra myndighederne til at bryde råstoffer i Grønland. Tilladelsen gives normalt i en periode på 30 år. unse: Ofte i disse sammenhænge en upræcis beskrivelse af en troy unse. Men unse er også et engelsk mål, der svarer til 28,349 gram. I visse lande opgøres guldreserver i unse pr. short ton, hvilket tilnærmelsesvist svarer til troy unse pr. normale, metriske ton. Engelsk ounce (oz). Økonomisk udvikling Guldprisen på verdensmarkedet udtrykt i USD fortsatte i 2004 en stigende tendens, der har stået på, siden markedet for guld nåede et lavpunkt i april Primo 2004 var guldprisen pr. unse således 415 USD og ved årets udgang 435 USD pr. unse. Guldprisen i DKK pr. gram har i nogen tid været stagnerende. I løbet af de seneste 18 måneder har prisen således varieret mellem 75 og 83 kr. pr. gram er NunaMinerals sjette regnskabsår. Årets resultat før skat er et underskud på 2,3 mio. kr. mod et underskud på 1,0 mio. kr. i Resultatet er 1,2 mio. kr. under den senest meddelte forventning i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal Ændringen skyldes primært selskabets andel i årets underskud hos Nalunaq Gold Mine A/S på 1,1 mio. kr. Resultatet betragtes af ledelsen som tilfredsstillende, selskabets udvikling taget i betragtning. Betaling af renter og afdrag på gældsbreve fra Nalunaq Gold Mine er endnu ikke er påbegyndt ved årets udgang. NunaMinerals har i september 2004 solgt selskabets ejendom. Dette har givet en regnskabsmæssig fortjeneste på 791 t.kr. Selskabet påregner at re-investere provenuet fra salget af ejendommen i nybygning af kontor og lagerfaciliteter, som vil kunne servicere selskabets aktiviteter mere effektivt. Pr. 31. december 2004 udgjorde NunaMinerals egenkapital 49 mio. kr. Ejerstruktur NunaMinerals gennemførte i maj 2004 en rettet emission, hvorved der blev tegnet aktier for i alt nominelt 5 mio. kr. Emissionen foregik til kurs 140. Efter denne emission udgjorde aktiekapitalen 45,8 mio. kr. Selskabet gennemførte i november-december 2004 yderligere en kapitalforhøjelse gennem en åben emission, hvorved der blev tegnet aktier for i alt nominelt 12 mio. kr. Emissionen blev gennemført til kurs 160 for aktier tegnet under fortegningsret, mens aktier i fri tegning blev tegnet til kurs 175. Selskabets aktiekapital udgør herefter 57,8 mio. kr.

14 NunaMinerals A/S 12 Til overkursfonden er der i løbet af året indbetalt 9,4 mio. kr. I forbindelse med kapitalforhøjelsen er der afholdt omkostninger på 1,2 mio. kr. Omkostningerne er dækket af overkursfonden. Overkursfonden udgør herefter 8,3 mio. kr. Aktionærforhold NunaMinerals fik ved aktieemissionen i slutningen af 2004 fordoblet antallet af aktionærer fra 500 til ca Grønlands Hjemmestyre ejer ca. 60% af aktiekapitalen, og private investorer ejer resten. Følgende aktionærer besidder mere end 5% af aktiekapitalen: Grønlands Hjemmestyre (60,5%). Omegnens Entreprenørfirma A/S (Rudersdal A/S) (16,7%). NunaMinerals er noteret på internetbørsen Dansk AMP (www.danskamp.dk) og er det eneste børsnoterede selskab i Danmark inden for minedrift og efterforskning efter guld og andre metaller. NunaMinerals aktiekurs steg i 2004 med 78% fra 140 ultimo 2003 til 250 ved udgangen af NunaMinerals markedsværdi ultimo 2004 var således 145 mio. kr. Omsætningen i NunaMinerals aktien steg markant fra kr. i 2003 til kr. i Begivenheder efter periodens udløb Selskabets aktiviteter skrider frem som planlagt. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af perioderegnskabet. Forventet udvikling NunaMinerals forventer i 2005 et mindre overskud. Størrelsen af overskuddet afhænger især af udviklingen i Nalunaq Gold Mine samt af graden af aktivering af selskabets efterforskningsomkostninger. NunaMinerals A/S forventer at gennemføre en kapitaludvidelse i niveauet 11 mio. kr. i løbet af Dette forudsætter generalforsamlingens bemyndigelse. Ledelsesforhold Ledelsen i NunaMinerals A/S har følgende ledelseshverv i andre danske/grønlandske aktieselskaber: Bestyrelsesformand Ove Rosing Olsen: Direktør og bestyrelsesformand i Nataarnaq A/S. Bestyrelsesmedlem i Ice Trawl Greenland A/S. Bestyrelsesmedlem Vagn Andersen: Bestyrelsesmedlem i Nalunaq Gold Mine A/S.

15 NunaMinerals A/S 13 Bestyrelsesmedlem Arne Amstrup: Direktør og bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet Amstrup-Staub A/S. Bestyrelsesformand i Nota Bene Radio A/S. Bestyrelsesmedlem i Kamik Købmandshandel A/S. Bestyrelsesmedlem i Kontorhuset A/S. Bestyrelsesmedlem i Nuuk Købmandshandel A/S. Bestyrelsesmedlem i INU:IT A/S. Bestyrelsesmedlem i Deres Tank-Butik A/S. Bestyrelsesmedlem Jesper Sand Damtoft: Bestyrelsesmedlem i Curing Meter A/S. Direktør Ole Christiansen: Bestyrelsesmedlem i Nalunaq Gold Mine A/S. Bestyrelsesmedlem i SULISA A/S. Oplysninger om ikke finansielle forhold Selskabet er pr. 1. marts flyttet til lejede lokaler. Med undtagelse af en ændret gadeadresse (nu: Saqqarliit 74) er selskabets adresse, telefon og mail-forbindelser uændrede.

16 NunaMinerals A/S 14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver I arbejde udført for egen regning og opført under aktiver indregnes medgåede direkte og indirekte omkostninger ved egenfremstilling/oparbejdning af aktiver. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, gevinster ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver o.lign. såfremt salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris for aktivet.

17 NunaMinerals A/S 15 Anvendt regnskabspraksis Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, kontantrabatter, realiserede og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta mv. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Ved beregning af skat anvendes den aktuelle selskabsskatteprocent på 30%. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter efterforskningsudgifter. Efterforskningsudgifter omfatter omkostninger, herunder gager, afskrivninger og renter, der direkte og indirekte kan henføres til projekterne. Efterforskningsudgifterne aktiveres efter et succesfull effort -princip, hvor der løbende tages stilling til, om det er sandsynligt, at de pågældende omkostninger vil bidrage til en positiv fremtidig indtjening. Efterforskningsudgifter afskrives lineært over den forventede brugstid fra det tidspunkt, hvor kommerciel udnyttelse kan påbegyndes. Såfremt den skønnede nutidsværdi af fremtidig indtjening er lavere end den bogførte værdi nedskrives efterforskningskoncessionerne til denne lavere værdi.

18 NunaMinerals A/S 16 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20 år 3 5 år Aktiver med en kostpris under 10 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenesten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Egne kapitalandele Beholdning af egne kapitalandele optages i balancen til kostpris. Under egenkapitalen bindes et tilsvarende beløb under posten reserve for egne kapitalandele.

19 NunaMinerals A/S 17 Anvendt regnskabspraksis Kapitalandele i associerede virksomheder og joint venture virksomheder Virksomheder hvorigennem selskabet har indgået en aftale om fælles ledelse, og ikke på anden måde har bestemmende indflydelse, betragtes som joint venture virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint venture virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Gældsbreve Tilgodehavender i form af gældsbreve indregnes og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Værdien af gældsbreve med Nanortalik I/S er fuldt afhængig af, hvorvidt efterforskningsvirksomheden fører til kommercielle fund. Værdien af gældsbrevet måles således med udgangspunkt i værdien af NunaMineral A/S s koncessionsandel, dog maksimal til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles i balancen til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Såfremt der er usikkerhed omkring realiseringen af udskudte skatteaktiver indregnes disse ikke i balancen. Finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere