Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks Aarhus C Telefon Telefax Århus Købmandsskole Årsrapport 2013 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Århus Købmandsskole Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 1 Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets samlede resultater 3 Skolens hoved- og nøgletal 9 Forventninger til det kommende år 11 Målrapportering 12 Regnskab 14 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 25 Særlige specifikationer 31 Påtegninger 33 Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring 33 Den uafhængige revisors erklæring 34

3 Århus Købmandsskole 1 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Navn mv. Århus Købmandsskole Sønderhøj Viby J Telefon: CVR-nr.: Regnskabsår: Hjemstedskommune: Aarhus Bestyrelse Karina Boldsen, formand Leo Jensen, næstformand Niels Brøgger Hans Henrik Hansen Thomas Jack Sørensen Hanne Vinther Allan Aagaard Marianne Nuur*) Grete Kirk Olsen Jan Verhoek Frederik Vester Ole Jepsen Matthias Røy Wagner Franz Knud Ejskjær*) *) Valgt af medarbejdere og elever, ingen stemmeret Daglig ledelse Gitte Nørgaard Nielsen, direktør Institutionens formål I henhold til vedtægternes 1, stk. 2, er det skolens formål at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. I henhold til 1, stk. 3, udbyder skolen endvidere rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomheden. Bankforbindelse Danske Bank Nordea Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Århus Købmandsskole 2 Præsentation af institutionen Århus Købmandsskole er en væsentlig aktør i det lokale og regionale uddannelses- og erhvervsmiljø. Som en moderne, merkantil erhvervsuddannelse udbyder vi både ungdomsuddannelser, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skolepraktik og aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed. I 2011 vedtog Århus Købmandsskole en ny strategi for perioden Med udgangspunkt i forventningerne til udviklingen i omverdenen, sektorens rammevilkår samt skolens mission og vision er der formuleret følgende fem strategiske temaer, som danner grundlag for drift og udvikling af skolen: Tiltrækning og fastholdelse gennem udfordringer og høje forventninger På Århus Købmandsskole har vi høje forventninger til alle elever og kursister og stiller derfor høje krav. Vi arbejder systematisk for, at hver enkelt elev og kursist når sit fulde uddannelsesmæssige potentiale såvel i tiden her på skolen som videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Uddannelses- og pædagogisk udvikling via innovation og it På Århus Købmandsskole underviser vi ikke blot i innovation vi tænker innovativt. Med udgangspunkt i en innovativ tankegang udfordrer vi konstant pædagogiske og didaktiske mål og metoder for at udvikle uddannelserne og deres indhold. Vi arbejder fokuseret med inddragelse af moderne it- og kommunikationsteknologi i undervisningen. Vi inddrager elever og erhvervsliv aktivt i udviklingen af uddannelserne og deres indhold. Internationalisering gennem samarbejder og udveksling Elever og kursister vil i stigende grad skulle arbejde internationalt i virksomhederne og konkurrere globalt om de attraktive jobs. Såvel virksomheder som elever og kursister stiller derfor krav om mulighed for tilegnelse af internationale kompetencer i uddannelserne. På Århus Købmandsskole arbejder vi derfor målrettet på at internationalisere vores uddannelser. Indgåelse af partnerskaber via udbygning af netværk Århus Købmandsskole udvikler uddannelserne i tæt dialog med virksomhederne og arbejdsmarkedets parter. Vi arbejder aktivt for udviklingen af en hensigtsmæssig institutionsstruktur for ungdomsuddannelserne både lokalt og nationalt. Samarbejds- og fusionsdrøftelser gennemføres med udgangspunkt i ønsker om at styrke fagligheden, udbygge den merkantile, erhvervsrettede profil og effektivisere institutionsdriften. Effektivisering af institutionsdriften Driften af Århus Købmandsskole optimeres løbende for at sikre flest mulige ressourcer til brug i undervisningen. Det overordnede økonomiske krav er således vedligehold af skolens egenkapital parallelt med, at der skabes økonomiske råderum til indfrielse af de strategiske målsætninger.

5 Århus Købmandsskole 3 Hvert strategisk tema har underliggende fem målsætninger, som vi løbende måler og evaluerer vores indsats i forhold til. For en mere detaljeret gennemgang af disse henvises til skolens strategi, som kan findes på Der er i 2013 eksekveret tilfredsstillende i forhold til alle strategiske temaer, idet der er igangsat og arbejdet videre med en lang række projekter og tiltag, som vil præge skolens udvikling i strategiperioden. Årets samlede resultater Oversigt over skolens aktiviteter målt på antallet af årselever er angivet på s. 10 for perioden Det samlede antal årselever er for 2013 på 3.147, hvilket svarer til en stigning på 1,8% i forhold til Årets økonomiske resultat Århus Købmandsskoles resultat for 2013 er et overskud på t.kr., svarende til en overskudsgrad på 1,1%. Budgettet for samme periode udviste et overskud på t.kr. På baggrund af dette er regnskabsresultatet tilfredsstillende. I år 2012 var skolens resultat et overskud på t.kr. Efter overførsel af årets overskud på t.kr. og formindskelse af forpligtelse på renteswap med t.kr. er skolens egenkapital t.kr. pr. 31. december 2013, svarende til 42,4% af balancesummen, mod t.kr., svarende til 39,5% af balancesummen, pr. 31. december De likvide beholdninger er faldet med t.kr., idet de foretagne investeringer i anlægsaktiver samt forskydning af langfristet gæld har oversteget årets drift samt pengebinding af den ikke-likvide driftskapital. Skolens likviditetsgrad er dog steget fra 140,9 pr. 31. december 2012 til 143,9 ved udgangen af Årets resultater - Handelsgymnasiet I 2013 dimitterede Handelsgymnasiet 466 studenter, og i august oprettede gymnasiet for andet år i træk 23 nye 1. års klasser. På tælledatoen i september var der 653 nye 1. års elever og i alt elever på de tre årgange, hvor der i september 2012 var Fastholdelse af elever har i 2013 fortsat været et indsatsområde, og vi har fastholdt frafaldsprocenten på ca. fem pct. Der har i 2013 bl.a. været arbejdet med følgende indsatsområder i forbindelse med udvikling af undervisningen: Fortsat projekter inden for rammerne af den e-lærende digitale skole. Toning af studieretningerne for at skabe en endnu bedre sammenhæng gennem studieretningsforløbet, bl.a. for at øge motivationen hos den enkelte elev. Initiativer til at styrke studieparatheden. Her kan f.eks. nævnes: Udvikling af The flipped classroom. Udvikling af forskellige former for innovationscamps for elever fra innovationsstudieretningerne.

6 Århus Købmandsskole 4 Øje for talent Derudover har der været fokus på særlige initiativer for talenterne: Udvidelse fra tre til 10 deltagere pr. årgang på Akademiet for Talentfulde Unge; ændring af deltagelse i Young Enterprise, så udelukkende potentielle vindere deltager i regionsmesterskabet; deltagelse i Erhvervscase-konkurrence, afholdt af danske Erhvervsskoler. Her kvalificerede ét hold sig til den endelige finale om danmarksmesterskabet. Holdet opnåede en flot andenplads. På 2. årgang er der etableret et talentforløb for ca. 50 elever med virksomhedsbesøg inden for forskellige brancher (KPMG, AS3, Danske Bank og Aarhus Universitet). Internationalt fokus Der har gennem året været mange forskellige internationale aktiviteter. I 2013 kom de sidste aftaler med amerikanske partnere på plads, således at der på alle tre hhx-afdelinger er et tilbud om en studietur til USA. I foråret 2013 var den første klasse på et fire ugers ophold i Australien, hvor de fik undervisning på Hobart College. I 2013 udbød Handelsgymnasiet en ny studieretning, Global Marketing, med engelsksproget undervisning i to studieretningsfag: Marketing A og Cultural Studies B. Studieretningen havde en pæn søgning, og der blev oprettet én klasse. Bedre fysiske rammer På Handelsgymnasiet sker der løbende modernisering af bygninger og inventar. I 2013 har der været fokus på en gennemgribende renovering af fællesområde og administration ved afdelingen på Viemosevej. OK13 Ved overenskomstfornyelsen på AC-området i foråret 2013 skete en epokegørende ændring: Gymnasielærere fik fra 1. august 2013 arbejdstidsregler som andre akademikere. Bortfaldet af den centrale arbejdstidsaftale er det største paradigmeskift siden indførelse af taxametersystemet. Der er nu fokus på opgaver i stedet for timer, og der findes ikke længere detaljerede regler og akkorder for, hvor meget tid lærerne har til konkrete arbejdsopgaver som forberedelse af undervisningen, retning af elevernes opgaver, eksamen m.m. De nye arbejdstidsregler sætter alene en overordnet ramme for lærernes arbejde, og ledelsen tilrettelægger i dialog med lærerne arbejdet med udgangspunkt i, at lærernes arbejdstid bruges til de aktiviteter, der fremmer elevernes læring bedst. Ledelse, lærere og tillidsrepræsentanter tog sammen del i det fælles ansvar for at komme godt igennem processen, og fokus har været på de mange muligheder, som paradigmet giver for at styrke den pædagogiske udvikling. Århus Købmandsskole ser frem til implementeringen på HG i Årets resultater - Erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelserne på Århus Købmandsskole har i 2013 samlet omfattet årselever, hvilket er et fald på 5,8 % i forhold til 2012.

7 Århus Købmandsskole 5 Skolen har konstateret fremgang på enkelte områder, men det kompenserer ikke for den tilbagegang, som er en videreførelse af den udvikling, der begyndte i Det er et problem, at erhvervsuddannelserne er syndebukke i den politiske uddannelsesdebat, hvor de forbindes med frafald, mangel på praktikpladser og dårlig kvalitet. Bortset fra manglen på praktikpladser er der intet, der underbygger disse påstande, og skolen har yderst begrænsede muligheder for at tilbagevise dem. Fokus på frafaldstruede elever Skolen arbejder løbende på at sikre en god overgang fra grundskolen eller andre ungdomsuddannelser til erhvervsuddannelserne. De væsentligste samarbejdspartnere i denne sammenhæng er Ungdommens Uddannelsesvejledning og grundskolerne. I 2013 gennemførte skolen sammen med UU Aarhus forsøg med særligt frafaldstruede elever. Resultaterne i forhold til fastholdelsen var gode, men lige så vigtig var en ny samarbejdsstruktur med Aarhus Kommune, hvor skolen har fået én indgang til det kommunale system uanset den faglige problemstilling. Det har øget kvaliteten i samarbejdet og sikret en langt hurtigere sagsbehandling. I 2013 lykkedes det at nedbringe frafaldet på grundforløbet til 10,40 % fra 13,2 % i Omregnet udgør det 31 elever. Skolen er tilfreds med udviklingen. Derimod er frafaldet på hovedforløbet i samme periode ikke tilfredsstillende, da den steg fra 5,42 % til 8,93 %. Skolen arbejder systematisk på at styrke matchning af elever og virksomheder for at nedbring frafaldet i hovedforløbet. For første gang siden 2007 lykkedes det at øge overgangsfrekvensen mellem grund- og hovedforløb. I 2013 var overgangsfrekvensen 56 % mod lige knap 50 % året før, hvilket svarer til 40 elever. Det er et yderst tilfredsstillende resultat set i lyset af en ellers mindre tilbagegang i antal praktikaftaler. Den vigtigste årsag til denne udvikling skyldes øget fokus på praksis og branchekendskab i grundforløbsundervisningen. Kompetenceløft og samarbejde Skolen har i samarbejde med DI, Uddannelsesnævnet og BC Syd kørt et pilotprojekt i 2013 med et talentspor i Supply Chain Management for handels- og speditionselever. Efter tre påbygningsuger kvalificerede eleverne sig til at gå til eksamen på akademiniveau, hvor de fik 10 ECTS-point og dermed et kompetenceløft, der kan medføre både højere overgangsfrekvens til akademiuddannelserne samt bidrage til at skabe stolthed omkring elevernes valg af en erhvervsuddannelse. Projektet implementeres fuldt i Skolen har samtidig indgået et strategisk samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus med fokus på elevernes overgang fra hovedforløb til akademi. Texas i kikkerten De internationale aktiviteter på Århus Købmandsskole var omfattende i grundforløbselever rejste på studie- og praktikophold i hhv. Europa, USA og Australien. Derudover har en samarbejdsaftale med Austin Community College i Texas medvirket til, at 25 hovedforløbselever gennemførte et skoleophold af 14 dages varighed i Texas. Successen fortsætter, da vi allerede nu har booket yderligere to skoleophold i 2014.

8 Århus Købmandsskole 6 Nyt praktikcenter Århus Købmandsskoles afdeling på Oluf Palmes Allé slog i 2013 dørene op til et nyt praktikcenter. Centret er hurtigt blevet en levende enhed, som er drivkraft i udviklingen af praktikpladser på det merkantile felt. Baggrunden er en politisk aftale fra 2012 om uddannelsesgaranti og flere praktikpladser. En ny praktikcenterordning blev sendt i udbud, og 1. september 2013 blev skolen godkendt som praktikcenter for kontor-, handels- og detailuddannelserne. Århus Købmandsskole har arbejdet intensivt med at etablere det nye praktikcenter. Vi forventer, at centret vil styrke kvaliteten i skolepraktik og øge antallet af virksomhedsgodkendelser og praktikaftaler. Antallet af nye praktikaftaler i 2013 udgjorde 539 mod 570 i 2012, men skolen forudser, at tilbagegangen er midlertidig og tilskrives bl.a. etableringen af praktikcentret samt lokale konjunkturer. For at styrke båndet mellem skolen og praktikpladsvirksomheder har vi etableret netværksgrupper på hovedforløbssporene, da den gode dialog mellem skole og virksomheder er yderst vigtig for at sikre erhvervsuddannelser af høj kvalitet. Med det nye praktikcenter følger en række strategiske indsatsområder: Markant øget virksomhedskontakt Forøgelse af overgangsfrekvens Øget kvalitet i skolepraktikforløbene Etablering af understøttende systemer Vi forventer en øget tilgang til praktikcentret de kommende år dels på grund af den demografiske udvikling, og dels som følge af den netop vedtagne reform af erhvervsuddannelserne. Årets resultater - Business Centret Kursusafdelingen på Århus Købmandsskole, der udbyder kurser under Gymnasiale Suppleringskurser (GSK), AMU-systemet samt indtægtsdækket virksomhed (IV) har i 2013 samlet haft 143,93 årselever, hvilket er en stigning på 5,7 % i forhold til Indenfor HAKL s (Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse) område er AMU-aktiviteten på landsplan fortsat for nedadgående, så den i de første tre kvartaler i 2013 faldt med 5,5 % i forhold til året før. Det modsatte billede ser vi på Århus Købmandsskole, hvor aktiviteterne inden for området er steget fra 90 årselever i 2012 til 98 årselever i 2013, Det svarer til en stigning på 8,9 %. Den indtægtsdækkede virksomhed har oplevet et fald på årselever fra 32,9 til 29,5. Selv om aktivitetsniveauet for AMU er stigende, arbejder Business Centret meget for at øge andelen af den indtægtsdækkede virksomhed (IV). Meget ofte er AMU-kurser indgangen til salg af IV-kurser, og det er målet, at IV-andelen af den samlede kursusaktivitet øges. Business Centret arbejder konstant med nye kursusforløb målrettet udvalgte segmenter. Det sker i tæt samarbejde med offentlige institutioner, faglige organisationer og private virksomheder, så vi hele tiden tilpasser kursusudbuddet til efterspørgslen.

9 Århus Købmandsskole 7 Med nye digitale muligheder har vi gjort undervisningen mere tilgængelig. Blended learning giver i stadig højere grad kursisterne mulighed for at tilgå undervisning både i klasselokalet og hjemmefra, og 2014 byder blandt andet på introduktion til webinarer, hvor kursisterne har mulighed for at sidde på egen arbejdsplads og lære over internettet.. Kvaliteten af undervisningen er konstant i fokus, og den elektroniske udvikling har givet flere pædagogiske tilgangsmetoder. I 2013 har Business Centret blandt andet haft fokus på Cooperative Learning, en undervisningsform, som via strukturerede samarbejdsprocesser i høj grad inddrager eleverne i at forklare egen læring og skaber nye sociale interaktioner. Skolen modtog i marts 2013 en påtænkt afgørelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedrørende AMU-kurser afholdt i perioden januar 2010 til juni Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen mener ikke, at skolen til fulde har overholdt de gældende vejledninger for afholdelse af AMU-kurser indenfor følgende områder: Anvendelse af rigtige kunder i undervisningen som pædagogisk metode Varighed af kurser, herunder opsplitning af AMU-mål over flere undervisningsdage Tilsyn med ekstern kursusleverandør Skolen er ikke enig i den påtænkte afgørelse og har fremsendt høringssvar til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i juni Skolen forventer at modtage den endelige afgørelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i foråret Årets resultater - Senest i 2016 skal skolens læringsmiljø være kendetegnet ved digital læring. Århus Købmandsskoles betegnelse for den vision er Den e-lærende Digitale Skole og flere end 200 undervisere har fået en unik uddannelse i at udnytte e-læringens muligheder. Første fase, der startede i 2012, har sat underviserne i stand til at inddrage e-læring som pædagogisk redskab på linje med andre pædagogiske redskaber. Det sidste hold undervisere har i foråret 2014 været på kompetenceudviklingskursus i e-læring Det betyder, at størstedelen af skolens undervisere nu har de pædagogiske, didaktiske forudsætninger for aktivt at bruge e-læring i undervisningen. Sammen udgør de et solidt fundament for Den e-lærende Digitale Skole, som allerede i 2014 vil manifestere sig i gode eksempler. Handelsgymnasiet bevæger sig over til at bruge virtuel vejledning, og elever på erhvervsuddannelserne får mulighed for at forbedre både studieteknik og studieaktivitet på de Surface-tablets, som de har fået udleveret. Der er flere initiativer i gang i forhold til digitale test på Århus Købmandsskole. Som én af de eneste erhvervsskoler i Danmark har vi et reelt billede af alle elevers faglige niveau, før de begynder på en erhvervsuddannelse. Allerede når eleven ansøger, indkalder vi til en samtale, hvor vi ved en digital, selvrettende test undersøger faglig læsning, stavning, engelsk og talforståelse. Det gør, at vi kan niveauplacere eleverne og tilrettelægge undervisningen mest hensigtsmæssigt, så den er tilpasset den enkelte. På EUD følges resultaterne op med kursus i talforståelse for de svageste. Kurset baseres på e-læringsformer.

10 Århus Købmandsskole 8 Første fase af Den e-lærende Digitale Skole afsluttes i midten af 2014 og følges op af anden fase, hvor målet er, at alle undervisere ændrer deres praksis og inddrager e-læring på fire konkrete områder: Nye digitale værktøjer (fx web 2.0) Nye digitale materialer (fx multimodale læremidler) Nye digitale undervisningsformer (fx digitalt medieret kollaborativ læring og elevaktiveret/elevgenereret læring) Nye digitale evalueringsformer (fx i form af digitale selvrettende opgaver og digital opgaveretning). Dermed realiserer skolen et meget stort omstillingsprojekt, der har som mål at styrke undervisningskvaliteten, øge fastholdelsen af eleverne, styrke elevernes kompetenceudvikling ved bl.a. at fokusere på faglig læsning og talforståelse samt frigøre tid hos lærerne. EFIF Århus Købmandsskole er værtsinstitution for det administrative fællesskab indenfor it-området EFIF. EFIF har i løbet af 2013 udvidet driften til i alt 19 medlemmer. I løbet af 2013 har ca personer haft mulighed for at bruge de systemer, som EFIF varetager driften af. Fokus for 2013 har været optaget af nye medlemmer samt forskellige tiltag i forhold til at bringe systemer og data ud i skyen. Årets resultater Det administrative område Det administrative fællesskab inden for løn og regnskab er etableret i 2010 mellem Erhvervsakademi Aarhus og Århus Købmandsskole med sidstnævnte skole som værtsinstitution. Det administrative fællesskab håndterer en omsætning på ca. 508 mio.kr. fordelt på de to juridiske enheder Erhvervsakademi Aarhus og Århus Købmandsskole. Der er på de to institutioner i alt 6285 årselever og ansatte, svarende til ca. 682 årsværk.

11 Århus Købmandsskole 9 Skolens hoved- og nøgletal Hovedtal (mio.kr.) Resultatopgørelse Omsætning 262,4 256,8 254,5 258,9 232,1 Omkostninger (257,1) (252,3) (249,6) (262,0) (226,2) Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 5,3 4,5 4,9 (3,1) 5,9 Finansielle poster (2,3) (1,9) (1,8) (2,6) (1,8) Resultat før ekstraordinære poster mv. 3,0 2,6 3,1 (5,8) 4,1 Ekstraordinære poster mv. 0,0 0,0 0,0 12,9 1,9 Årets resultat 3,0 2,6 3,1 7,1 6,0 Balance Anlægsaktiver 139,1 135,9 140,2 142,6 145,7 Omsætningsaktiver 111,7 118,5 112,4 104,2 86,3 Balancesum 250,8 254,4 252,6 246,8 232,0 Egenkapital ultimo 106,4 100,6 98,9 99,6 93,6 Langfristede gældsforpligtelser 66,9 69,7 68,6 65,1 63,9 Kortfristede gældsforpligtelser 77,6 84,1 84,9 82,1 74,5 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet 5,7 15,9 13,3 35,9 7,2 Investeringsaktivitet (10,7) (2,9) (4,9) (11,1) (2,6) Finansieringsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pengestrøm, netto (5,0) 13,0 8,4 24,8 4,6 Nøgletal Overskudsgrad (%) 1,1 1,0 1,2 (2,2) 1,9 Resultat før ekstr. poster mv. x 100 Omsætning Likviditetsgrad (%) 143,9 140,9 132,4 126,9 115,8 Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad (%) 42,4 39,5 39,2 40,4 40,3 Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad (%) 52,2 55,8 53,2 49,3 46,6 Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver

12 Århus Købmandsskole 10 Skolens hoved- og nøgletal Årselever Gennemsnitligt antal årselever inklusive kort- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning Merkantile erhvervsuddannelser Erhvervsgymnasiale uddannelser *) Åbne uddannelser, Århus Købmandsskole Arbejdsmarkedskurser Årselever i alt ekskl. udlagt aktivitet Indeks antal årselever 106,3 104,3 107,7 106,1 100 Omsætning, indtægtsdækket virksomhed i mio.kr. **) 7,8 7,9 14,6 12,1 14,4 Indeks omsætning, indtægtsdækket virksomhed 54,2 54,9 101,4 84,0 100 Basisår er 2009 *) Skolestarten er flyttet 1 uge, hvilket har bevirket en reduktion af årseleverne på 43. **) For den indtægtsdækkede virksomhed (IV) er anført omsætningen, idet der ikke foretages nogen opgørelse af årselever. Hvis en årselev ansættes til HFI's definition på kr. pr. årselev, svarer dette i 2013 til 105 årselever mod 106 årselever i Erhvervsuddannelse årselever gennemført for andre Arbejdsmarkedskurser årselever gennemført for andre Erhvervsuddannelse årselever udlagt til andre Arbejdsmarkedskurser årselever udlagt til andre

13 Århus Købmandsskole 11 Skolens hoved- og nøgletal, fortsat Årsværk Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1924 timer Antal årsværk uddannelser Antal årsværk øvrige Antal årsværk i alt Indeks antal ansatte i alt 101,7 101,7 103,9 105,5 100 Årselever/årsværk uddannelser 12,0 11,6 11,8 11,8 11,7 Indeks antal årselever pr. årsværk - uddannelser 102,6 99,1 100,9 100,9 100 Forventninger til det kommende år Efter et langt forhandlingsforløb indgik et bredt flertal i Folketinget mandag 24. februar 2014 aftale om en ny erhvervsskolereform. Århus Købmandsskole har gennem 2013 arbejdet hårdt for at synliggøre behovet for en ambitiøs reform på det merkantile område - både blandt samarbejdspartnere, politikere og interesseorganisationer. Forsinkelsen af den netop vedtagne reform har skabt yderligere usikkerhed hos de unge, deres forældre samt i vejlederkredse. Skolen har således måttet konstatere, at kun ganske få forældre og unge mødte op for at høre om HG til oplysningsmøder i grundskolen i 2013, og tilbagegangen spores ligeledes i brobygningsaktiviteterne. Der er ingen tvivl om, at den nu vedtagne reform vil få direkte betydning for Århus Købmandsskoles aktiviteter og økonomi. Som følge af halveringen af skoleperioden for unge elever og reduktionen af antallet af skoleuger med trefjerdedele for elever, der har forladt folkeskolen for mere end et år siden, er forventningen, at reformen vil påvirke skolens aktivitet og dermed økonomi negativt. Usikkerhed om aktivitetsudviklingen samt den endnu manglende udmøntning af reformen gør det umuligt på nuværende tidspunkt at vurdere de økonomiske konsekvenser for skolen. Skolen budgetterer for 2014 med en forventet omsætning på ca. 258 mio.kr. svarende til fald på ca. 4 mio.kr. i forhold til Det forventede fald i omsætningen skyldes primært bortfald af overgangsordningen omkring momskompensation på bygningsområdet med ca. 2,5 mio.kr. årligt, ophør af HHX-fagpakken samt et forventet mindre fald i aktiviteten på erhvervsuddannelserne. Konsekvenserne af erhvervsskolereformen er ikke indregnet. Skolen følger aktivitetsudviklingen tæt og vil løbende gennem året revidere budgettet i forhold til udviklingen.

14 Århus Købmandsskole 12 Målrapportering Gennemførelsesprocent for 3-årige erhvervsgymnasiale uddannelser HHX Fuldførelsesprocent på erhvervsgymnasiale uddannelser 2012/ / / / / Bestand på erhvervsgymnasiale uddannelser Antal årselever i året Tilgang mv. på erhvervsuddannelser - grundforløb Tilgang 1) Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder 2) ) Tilgang er i 2011 opgjort for finansåret, medens tilgangen i 2012 og 2013 er opgjort for skoleåret. 2 ) Frafald efter 6 måneder er opgjort som frafald uden omvalg til anden uddannelse. Tilgang mv. på erhvervsuddannelser - hovedforløb Tilgang 1) Antal årselever i året Frafald efter 6 måneder 2) ) Tilgang er i 2011 opgjort for finansåret, medens tilgangen i 2012 er opgjort for skoleåret 2011/12. 2 ) Frafald efter 6 måneder er opgjort som frafald uden omvalg til anden uddannelse. Anden aktivitet opgjort på uddannelser- årselever Arbejdsmarkedskurser Åbne uddannelser Anden aktivitet

15 Århus Købmandsskole 13 Målrapportering Aktivitet udført for andre institutioner - årselever Erhvervsuddannelser Arbejdsmarkedskurser Aktivitet udlagt til andre institutioner - årselever Erhvervsuddannelser Arbejdsmarkedskurser Praktikpladsanalyse Antal optagne på hovedforløb i året Antal indgåede aftaler i årets løb 1) Afbrudte aftaler 2) Antal elever med praktikpladsaftaler ultimo 3) ) 2 ) 3) Antal indgåede praktikaftaler, som skolen har indgået for egne eller andre skolers elever. Antal praktikaftaler, som er afbrudt enten helt eller afbrudt på grund af indgåelse af ny praktikaftale for eleven. Antal igangværende praktikpladsaftaler, som skolen har indgået for egne eller andre skolers elever.

16 Århus Købmandsskole 14 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Århus Købmandsskole for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og -principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår, tilskuddene vedrører.

17 Århus Købmandsskole 15 Anvendt regnskabspraksis Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis langfristede tilgodehavender og langfristet gæld.

18 Århus Købmandsskole 16 Anvendt regnskabspraksis Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. Segmentoplysninger I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: Indtægtsdækket virksomhed - IDV Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn på de enkelte segmenter. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, såfremt modtagelsen heraf sker i en anden periode end indberetning af aktiviteten, jævnfør afsnittet Generelt om indregning og måling. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud

19 Århus Købmandsskole 17 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger (med virkning fra kan der kun foretages opskrivninger med specifik tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over Aktivernes forventede brugstid, der udgør: Indretning af lejede lokaler Bygninger før og efter 1. januar 2011 Bygningsinstallationer Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar maks. lejeperioden/5 år ved ej fastsat lejeperiode år år 3-15 år 3-15 år Kunstværker, som indgår under posten andet udstyr og inventar, er værdiansat til dagspris pr. 1. januar 1991 med tillæg af anskaffelsessummen for senere anskaffelser. Der foretages ikke afskrivninger på skolens kunstværker.

20 Århus Købmandsskole 18 Anvendt regnskabspraksis Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Skolen har i forbindelse med anvendelse af kriteriet på kr. besluttet ikke at anvende bunkningsprincippet. Ved anvendelse af bunkningsprincippet afgøres aktiveringen af, om de enkelte udstyrs- og inventargenstande, der enkeltvis har en anskaffelsespris på under kr. ved bunkningen, opnår en samlet anskaffelsessum på kr. eller derover. Af - og nedskrivninger samt tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Finansielle anlægsaktiver Deposita måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Egenkapital I henhold til Undervisningsministeriets vejledning af 11. november 1992 opdeles egenkapitalen på følgende måde:

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31

Deloitte. Virum Gymnasium. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 55 38 31 Deloitte. Deloitte Stalsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2014

Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere