Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants"

Transkript

1 * 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0851 YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO 46 Anvendelse Specifikt smøremiddel til hydrauliske systemer. Identifikation af virksomheden/selskabet PAKELO MOTOR OIL Srl Via Fontanelle I San Bonifacio (VR) Tlf Nødtelefon (Man-Fre 8-12 / 14-18). Bring den tilskadekomne til nærmeste skadestue og medbring dette sikkerhedsdatablad. Søg hjælp hos giftcenter i tilfælde af indtagelse. Virksomhedens/selskabets kontakt Fareidentifikation Helbreds- og miljøfarlige egenskaber Fareidentifikation Ingen særlig risiko ved brug af produktet under normale forhold. Det tilrådes at opretholde en normal personlig hygiejne for at undgå hyppig og langvarig kontakt med produktet. Anvend fornuftige arbejdsmetoder så det udgås, at stoffet udledes til miljøet. Præparatet er ikke klassificeret som farligt i henhold til direktivet 1999/45/EF. * 3 - Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffernes sammensætning 67/548/EØF eller 1999/45/EF smøreolier (råolie), C24-50, ekstraheret med opløsningsmidler, < % XXXX afvoksede, hydrogenerede Nr. EU: nr. CAS: Destillater (råolie) let solventraffineret paraffinfraktion < 13 % Nr. EU: nr. CAS: bis [O, O-bis (2-ethylhexyl) dithiophosphat-ss `] -, (T-4) zink < 0,44 % N, Xi Nr. EU: R41, R51/53 2,6-Di-tert-butylphenol < 0,26 % N, Xi Nr. EU: R38, R50/53 Nr. 1272/2008/EF smøreolier (råolie), C24-50, ekstraheret med opløsningsmidler, afvoksede, < % XXXX hydrogenerede Nr. EU: nr. CAS: Destillater (råolie) let solventraffineret paraffinfraktion < 13 % Nr. EU: nr. CAS: H304 bis [O, O-bis (2-ethylhexyl) dithiophosphat-ss `] -, (T-4) < 0,44 % zink Nr. EU: H411 H318 2,6-Di-tert-butylphenol < 0,26 % Nr. EU: H H400 H410 Den fulde ordlyd af sætningerne er vist i afsnit 16. Indhold PNA/IP Kemsik komposition Indholdet af ekstrakt i dimethylsulfoxid, bestemt med metoden IP 346/92, er mindre end 3 % af vægten. Solventraffinerede paraffinske baseolier med forskellige tilsætningsstoffer. Side 1 af 5

2 * 4 - Førstehjælpsforanstaltning Førstehjælp er nødvendig til behandling af symptomerne Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse 5 - Brandbekæmpelse Egnede brandbekæmpelsesmidler Brandbekæmpelsesmidler, som ikke må anvendes af sikkerhedsmæssige grunde Særlige farer ved eksponering for stoffet, dets forbrændingsprodukter eller fra de udviklede gasarter Særlige værnemidler til brandbekæmpelsespersonale t 6 - Forholdsregler overfor udslip ved uheld Personbeskyttelsesforanst altninger Miljøbeskyttelsesforanstalt ninger Oprensningsmetoder 7 - Håndtering og opbevaring Håndtering Opbevaring Tomme beholdere I tilfælde af eksponering for høje koncentrationer af dampe og tåger skal den tilskadekomne fjernes fra den forurenede luft og flyttes til et godt udluftet område. Søg lægehjælp hvis nødvendigt. Hvis der er mistanke om indånding skal den nødstedte omgående bringes til hospitalet. Fjern de forurenede beklædningsgenstande og vask med rigeligt vand og sæbe. I tilfælde af vedvarende irritation skal en læge kontaktes. Skyl omgående øjnene med rigeligt vand i flere minutter, og hold øjenlågene godt åbne. Søg lægehjælp. Fremkald ikke opkastning for at undgå risikoen for aspiration i luftvejene. Søg lægehjælp. Sluk flammerne med skum, kemisk pulver, CO2 Undgå brugen af vandstråler. Brug udelukkende vandstråler til at afkøle varme overflader på beholderne, som har været udsat for brand. Undgå at indånde forbrændingsrøgen, da der som følge af brand kan dannes forbrændingsgasser med kulilteforbindelser og dampe fra uforbrændte kulbrinter. Udsat for varme udsender stoffet brændbare dampe og røg. Personlige værnemidler med selvstændigt åndedrætsværn. Brug beskyttelseshandsker, beskyttelsesbeklædning og beskyttelsesbriller. Hvis der spildes større mængder, specielt i trange rum, må dampene ikke indåndes. Udluft omgivelserne eller brug åndedrætsværn. Fjern alle potentielle antændelseskilder. Undgå at produktet spredes og trænger ned i jorden, i kloakken eller overfladevand. Hvis nødvendigt, skal de kompetente lokale myndigheder informeres. Hvis der spildes større mængder af produktet, skal det inddæmmes og indsamles i egnede beholdere. Spild på jorden: De spildte produkt opdæmmes med jord eller sand, indsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Spild i vand: Spildet skal omgående inddæmmes. Fjern det spildte produkt fra overfladen med mekaniske midler. Undgå direkte kontakt med produktet. Undgå at indånde dampene eller det forstøvede produkt. Sørg for tilstrækkelig udluftning af arbejdsomgivelserne, specielt i trange eller lukkede omgivelser. Der må ikke ryges eller bruges åben ild; undgå kontakt med gnister eller antændelseskilder; opbevar ikke åbne beholdere på arbejdspladsen. Opbevar produktet i de originale beholdere. Opbevar produktet køligt, langt fra varmekilder og beskyttet mod direkte sollys. Undgå ophobning af elektrostatiske ladninger. Stoffet må ikke opbevares i åbne beholdere eller beholdere uden etiketter. Sørg for tilstrækkelig ventilation af lokalerne. Beholderne indeholder produktrester. Bortskaf beholderne på en miljøvenlig måde iht. de lokale bestemmelser. Side 2 af 5

3 * 8 - Eksponeringskontrol /personlige værnemidler Grænseværdi for eksponering TLV - TWA (1) TLV - STEL (2) ppm mg/m 3 ppm 3 mg/m smøreolier (råolie), C24-50, ekstraheret med opløsningsmidler, afvoksede, hydrogenerede Destillater (råolie) let solventraffineret paraffinfraktion (1) grænser for længerevarende eksponering (2) grænser for kortvarig eksponering Eksponeringskontrol Åndedrætsværn Beskyttelse af hænder/hud Øjenbeskyttelse Brug afskærmning til at undgå dannelse af tåger eller aerosoler (hvis relevant) fra maskiner og sørg for lokal ventilation / udluftning. Ikke nødvendig ved brug under normale forhold. Hold olietåger inden for TLV-TWAgrænsen på 5 mg/m3. (A.C.G.I.H. 2000). Brug masker med filtre til organiske dampe hvis eksponeringsgrænsen overskrides. Brug handsker, arbejdsbeklædning og forklæder i egnet materiale; skift omgående forurenet beklædning og vask tøjet grundigt inden det anvendes igen. Det er hensigtsmæssigt at opretholde en god personlig hygiejne og på arbejdsstedet. Brug kun handsker efter omhyggeligt at have vasket hænder. Brug beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for at komme i kontakt med produktet. 9 - Fysisk-kemiske egenskaber Form/konsist ens: Lugt: ph i vandopløsning (konc.) : Vandopløslighed: Massefylde ved 15 Ckg/l : (ASTM D1298) Kinematisk viskositet ved 40 CcSt : (ASTM D445) Flammepunkt (C.O.C.) C : (ASTM D92) Hældepunkt C : (ASTM D97) Flydende Typisk Ikke anvendt Uopløselig 0, Stabilitet og reaktivitet (ud fra dataoplysninger for komponenterne) Forhold, der skal Ekstreme temperaturer og direkte sollys undgås Reaktivitet og materialer, som Undgå kontakt med stærke syrer og baser og oxidationsmidler. Undgå stærk varme og undgå antændingskilder med høj energi Stabilitet Produktet er stabilt ved brug under normale forhold. Side 3 af 5

4 11 - Toksikologiske oplysninger (ud fra dataoplysninger for komponenterne) Kronisk toksicitet Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Indånding Eksponering for oliedampe i koncentrationer over grænseværdien for arbejdsmiljøet kan forårsage irritation af luftvejene. Dermal LD50 (kanin) anslået til > 2000 mg / kg. Hyppig og længerevarende kontakt kan affugte og irritere huden og forårsage dermatitis. Kan forårsage lettere irritation. LD50 oral (rotte ) > 2000 mg/kg. Hvis produktet indtages kan det forårsage irritation af fordøjelsesapparatet med opkastning, kvalme og diarré. Længerevarende eksponering for dampe eller forstøvet produkt kan forårsage irritation af luftvejene Miljøoplysninger (ud fra dataoplysninger for komponenterne) Mobilitet Nedbrydning Akkumulation Økotoksicitet 13 - Bortskaffelse Generel information Bortskaffelse 14 - Transportoplysninger/klassifikation Produktet flyder på vand. Ikke bestemt. Ikke bestemt. Iht. de europæiske direktiver betragtes stoffet ikke som farligt for miljøet. Må ikke efterlades i miljøet. Overhold de gældende bestemmelser. Må ikke komme i kloakker, tunneller eller vandløb. Overhold de gældende bestemmelser. Bortskaf produkter, emulsioner og beholdere ved at overlade dem til autoriserede firmaer. Ingen transportbegrænsninger Transportbetegnelse YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO Oplysninger om regulering Særlige opdateret iht. direktivet 453/2010/EF. bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller Italiensk lovdekret 52/97, Italiensk ministerdekret (Sundhedsministeren ) 14/6/2002 og blandingen med hensyn til 7/9/2002, regulering (EF) sikkerhed, sundhed og miljø 1272/2008 (GHS/CLP), Europæisk direktiv 1999/45/EF, 2001/60/EF og tilhørende standard angående "Klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og præparater". Italiensk lovdekret 81/2008 "Lov til beskyttelse af sundhed og sikkerhed for arbejdstagere på arbejdspladsen" Andre relevante oplysninger for sikkerhed, sundhed og miljø R- og H-sætningernes fulde ordlyd R 38 Irriterer huden. R 41 Risiko for alvorlig øjenskade. R 50/53 Skadelig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede R 51/53 Skadelig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede R 52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315 Forårsager hudirritation. Side 4 af 5

5 Advarsler vedrørende redigering af sikkerhedsdatabladet Pakelo Motor Oil H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H400 Meget giftig for organismer, der lever i vand. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. De indeholdte oplysninger er redigeret i overensstemmelse med leverandørens kendskab på datoen for revisionen. De skal betragtes som vejledende og forudsætter en korrekt teknologisk brug af produktet. PAKELO MOTOR OIL S.r.l. fralægger sig ethvert ansvar for uhensigtsmæssig brug af produktet. Side 5 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sid. 1 di 8 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION VAREBETEGNELSE: AKROS GREASE-T2 PRODUKTKODE: 2199 ANVENDELSE ELLER BESKRIVELSE: Specifikt smørefedt til hjulnav og til almindelig smøring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC 1. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Ref. nr Leverandør Identifikation af produktet Produkttype Anvendelse : 15423030DK : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere