Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015"

Transkript

1 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr Dato By Nordborg Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg Internt sagsnummer Indhold Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen 6 Registrering af bygningens tilstand (noter) 8 Sammenfatning af huseftersyn - beboelsesdelen 16 Sælgers oplysninger om ejendommen 18 Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring 23 Besøg Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nyttig information om huseftersynsordningen.

2 Vigtige oplysninger om huseftersyn Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik, men du kan finde meget mere information om huseftersyn på hjemmesiden Huseftersyn bliver udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri, og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn. Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i tilstandsrapporten i mindst 5 år. Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type og altså ikke et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle hustypebeskrivelse, som er vedlagt. Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset. Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet. Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på eller ved at ringe til nævnet på tlf Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca. 6 måneder. Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage. Tre vigtige ting, du skal vide om rapporten: En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af huset. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventet restlevetid for bygningsdele, bortset fra oplysning om den forventede restlevetid for hovedbygningens tag. en kan derfor ikke sammenlignes med en varedeklaration. Omfatter synlige skader Der kan være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at finde. Eftersynet handler om synlige forhold ved huset, som har givet - eller senere kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen kan beskytte mod omkostninger til skader, som ikke er synlige. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. lvorlige skader får en høj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billige eller dyre at udbedre. Den sagkyndige kan også bruge karakteren UN. Denne karakter skal forstås som en advarselslampe, der tændes. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end eftersynet har mulighed for. Side 2 af 25

3 Til dig, der skal købe Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe. Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand. Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor meget det vil koste at udbedre en skade. Sådan foregår et huseftersyn Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten. Hvad kigger den bygningssagkyndige efter? Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader. Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med: El- og vvs-installationernes funktion Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget Bygningens placering på grunden Bygningens planløsning Bygningens indretning Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg Markiser og baldakiner Installationer uden for bygningerne Bygningens æstetik og arkitektur Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen) Karaktersystemet Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (KO) Mindre alvorlige skader (K1) lvorlige skader (K2) Kritiske skader (K3) Bør undersøges nærmere (UN) Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen. Side 3 af 25

4 Tillæg og allonger til tilstandsrapporten en kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af - oplysninger i tilstandsrapporten. llongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet. En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder. Eleftersyn Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes ejerskifteforsikring. Læs mere om dette på hjemmesiden Om ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod større udgifter til bl.a. skjulte skader. Størrelsen på en eventuel erstatning afhænger af bygningens alder. Dette vil være beskrevet i detaljer i tilbuddet på ejerskifteforsikring. Udgifter til mindre skader, vedligeholdelse samt udbedring af almindeligt slid og ælde må du normalt selv betale for. Forhold, der er anført i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke forhold, der er normale for husets type og alder. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på Ejerskifteforsikring Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport. Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken forsikring du vælger. Side 4 af 25

5 Til dig, der skal sælge Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og tegn på skader. Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den bygningssagkyndige. Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på hjemmesiden: Du skal præsentere tilstandsrapporten og elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende tre punkter: Den bygningssagkyndige har udarbejdet eller fornyet tilstandsrapporten mindre end seks måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Der er udarbejdet en elinstallationsrapport mindre en 12 måneder før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Du fremskaffer et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af præmien. Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit 10-årige sælgeransvar er bortfaldet. Du skal dog være klar over, at du som sælger fortsat kan komme til at hæfte for: Forhold uden for bygningen (f.eks. forurenet jord) Ulovligheder (f.eks. bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler) Hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks. ved at fortie skjulte skader, du har kendskab til) Side 5 af 25

6 for ejendommen Ejendommen besigtiget: Starttidspunkt: 08:50 Sluttidspunkt: 13:30 Vej: Skolevej 53 Postnr.: 6430 By: Nordborg Sælger: Navn: Sønderborg kommune, Bygning og Energi Vej: Rådhustorvet 10, Postnr.: 6400 By: Sønderborg Telefon: Ukendt Mobiltlf.: Ukendt Ukendt Følgende materiale forelå: BBR-ejermeddelelse af: Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: Der er ikke tidligere udarbejdet tilstandsrapport ndre bygningsoplysninger: Energimærke: tilstandsrapport Udarbejdes samtidig med en er betinget af at ejendommen hovedsageligt benyttes som bolig for køber, f.eks. status som ejerlejlighed, og at anvendelsen ændres til boligformål. I modsat fald er denne rapport at betragte som enbyggeteknisk rapport, som dermed falder uden for huseftersynsordningen. Der foreligger tegninger i form af planer, facader og tværsnit for bygn.. Skurvogne og metalskure er ikke omfattet af rapporten. Bygningsbeskrivelse: Boligtype: Enfamilieshus Ejendommen: Ejerbolig Hustype: Typehus Tagets restlevetid: Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider kan bygningens tag (bygning ) forventes at holde mellem 5 og 10 år. Note: Tabelopslag for tagets restlevetid er i dette tilfælde baseret på inddækningerne Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider: Tagbelægning: 10 år eller længere Undertag: taget er opført uden undertag Inddækning: mellem 5 og 10 år Forventet restlevetid for bygningens tag Ovenfor er angivet den forventede restlevetid for taget, som er baseret på den del af bygningens tag, der har den korteste forventede restlevetid. Vær opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i tagets alder og anvendte byggematerialer. Der foretages altså ikke et individuelt skøn, og der tages derfor ikke højde for særlige forhold som f.eks. slid fra vind og vejr. Vær endvidere opmærksom på, at eventuelle skader, som medfører, at bygningens tags funktion vil svigte inden for overskueligt tid, omtales i tilstandsrapporten under pkt..1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten. Bygnr. Bygn. nvendelse Opført år Etager ud over kælder og tagetage Bebygget areal m2 Udnyttet tagetage m2 Brutto etageareal m2 Total Kælder Bolig Erhverv 1 Beboelse B Udhus/skur C Drivhus D Lade E Maskinhus F Maskinhus G Udhus/skur Side 6 af 25

7 8 H Overdækning I Overdækning Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-ejermeddelelse eller lignende. lle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bemærkninger 1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? ý Ja Nej Bygning 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges? Bygning : Gulve under fast belægning i køkken, gang og kontorer er ikke undersøgt. Bygningsdele 3.5m over terræn er kun besigtiget fra terræn i den udstrækning dette er muligt pga. højden ved værkstedsbygningen. Et rum mod nordøst ved administrationsbygningen er utilgængeligt, da dette var aflåst. Bygning E: Pap-skotrenden mellem bygning E og F er ikke besigtiget pga. vandsamling. Bygning F: Folkerum er ikke besigtiget indvendigt, da disse var aflåst. Underside af tagbelægning mv. er ikke besigtiget pga. ophængt isolering. 3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? Der tages forbehold for termoruder, der ikke kan konstateres synligt punkterede. Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller temperaturforholdene på gesigtigelsestidspunktet. 4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? Bygning D er ikke gennemgået, da den ikke antages at være anvendelig for potentielle købere pga. skader og ustabilitet. 5. Er der afvigelser i forhold til BBR? (Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling). ý EF ý F ý D ý Side 7 af 25

8 Registrering af bygningens tilstand Karakterer: HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre. Ingen bemærkninger IB Kosmetiske skader Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen. Mindre alvorlige skader Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. lvorlige skader Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. Kritiske skader Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele. Bør undersøges nærmere Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. K0 K1 K2 K3 UN Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen. En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner. Bygn.: Karakter: Registrering og note: Beboelse. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagbelægning af bølgeeternit har almindelig slidtage af overfladen og stedvis er der lidt kantforvitringer og der er områder med mosbegroninger. Tagpladerne har stedvis lidt forvitring af overfladen. K3 Der er en revnet tagplade ved hjørnet mod sydøst ved administrationsbygningen. Der er enkelte revnede tagplader på garagedelen, og enkelte tagplader har stedvis lidt begyndende nedbrydninger. Der er stedvis manglende tætning mellem rygningsplader og tagplader. Der skønnes ikke helt tæt ved/omkring taghætter bla. mod syd i administrationsbygningen. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Skotrenderne har nogle mindre åbninger i samlinger. Note: Der kan være risiko for vandindtrængning og følgeskader. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Stern og vindskeder er med udtørring og stedvis er der lidt begyndende nedbrydninger, og der er nedbrydninger i nogle udragende rem-ender. 1.6 Tagrender/tagnedløb K1 Der er stedvis ujævnheder og bagfald i tagrender, og det er usikkert om et afløb mod vest er forstoppet, da der ses spor efter fugt foroven nær tudstykket. K2 Der er enkelte utætheder i tagrender specielt mod vest. Side 8 af 25

9 Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 1.8 Spær og lægter K1 Nogle stålrammer har mindre rust i værksted/lager Isolering K1 Der er stedvis ujævnheder i isoleringen. Note: Det er usikkert om der er eller har været mår eller andet dyr på loftet. K2 Der er nogle huller/skader i isoleringen i værkstedsbygningen. Der er store områder med skader i isoleringen i lageret mod syd ndet Loftlem K1 Loftlem er uisoleret og slutter ikke helt tæt. Note: Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer Bemærkninger til skorsten K1 Skorstenspiben har stedvis lidt fugeforvitringer, og der er enkelte mindre stenafskalninger. 2. Ydervægge 2.1 Facader/gavle K1 Der er lille frisokkelhøjde mod nordøst. Note: Der kan være risiko for opfugtning i murværket. Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer. K2 Der er en større revne/sætningsrevne ved sammenbygningen mod syd ved lager/værksted. Murværk har enkelte større revner, og der er primært ved værkstedsbygningen og murværket har nogle ikke helt udfyldte fuger specielt mod syd. Murværket har enkelte stenskader specielt mod øst ved værkstedsbygningen. Der er enkelte sætninger i overliggere bla. over dørene mod øst. 2.2 Beklædninger K2 Gavlbeklædning mod vest ved administrationsbygningen har udtørringer, og der er stedvis lidt begyndende delamineringer. K1 Gavlbeklædningen mod øst har mindre udtørringer. 2.3 Læmure K2 Læmur mod øst har fugerevner foroven, og der er enkelte fugeskader, og der er nogle stenskader. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Hovedøren mod nordøst har delamineringer og lidt begyndende nedbrydninger. Der er nogle mindre skader ved metaldøre og porte ved værkstedsbygningen. En indvendig jerndør i værkstedsbygningen mod syd er gennemtæret. Der er lidt skader i metalfyldninger ved yderdørene mod sydøst. 3.2 Vinduer K2 Flere vinduer er med udtørringer, krympning i glasbånd og stedvis er der begyndende nedbrydninger, det er især mod vest. Der er enkelte revnede PVC-ruder bagved glasruderne i værkstedsbygningen mod vest. 3.3 Fuger K2 Der er områder med begyndende nedbrydning af fuger specielt mod vest. 3.4 Sålbænke K2 Der er mindre områder med fugeskader ved sålbænkeklinker. 3.5 ndet Ruder K2 Der er nogle punkterede ruder primært mod vest. 4. Fundament/sokler Side 9 af 25

10 Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 4.2 Sokkel K1 Soklen har nogle mindre revner. K2 Soklen har nogle områder med puds uden vedhæftning og løs puds specielt ved værkstedsbygningen. 4.3 Udvendige trapper K1 Der er lidt fugtgennemslag i trappevanger, og der er enkelte små pudsskader ved trappen til kælderen mod øst. K2 Der er nedbrydninger i træbeklædninger ved trappeenden mod øst. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 5.1 Gulvkonstruktion K1 Der er enkelte klinker uden fuldklæbning i kælderen, og der er nogle mindre revner/svindrevner i betongulve. 5.2 Vægge K1 Der er enkelte revner i indvendige kældervægge, og enkelte steder er der lidt fugtgennemslag/opstigning af grundfugt i væggene, hvilket ikke er unormalt. 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) 6.1 Gulvkonstruktion/-belægning K1 Der er enkelte klinker uden fuldklæbning i baderum i kælderen. Note: Da alle fuger er intakte skønnes forholdet ikke at give anledning til problemer. K1 Der er enkelte klinker uden fuldklæbning i toiletrum. Note: Da alle fuger er intakte skønnes forholdet ikke at give anledning til problemer. 6.2 Vægkonstruktion/-belægning K1 Der er enkelte ikke fuldklæbede vægfliser i toiletrum. Note: Da alle fuger er intakte skønnes forholdet ikke at give anledning til problemer. K1 Der er en defekt flise ved væghjørne mellem omklædning og baderum i kælderen. 6.3 Fuger K1 Der er enkelte små fine mørtelfugerevner i nogle hjørner i toiletrum. Note: Da der ikke er tale om vådrumsforhold har det ikke givet anledning til problemer. K3 Der er nogle mindre mørtelfugerevner i nogle hjørner i baderum i kælderen. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. 6.4 Gulvafløb K1 Gulvafløbet under vasken i toiletrummet mod vest har en mindre betonstøbning mellem ramme og afløbskasse. Flere gulvafløb i toiletrum og omklædning i kælderen har betonstøbning mellem ramme og afløbskasse. Note: Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner, herunder risiko for skader på rør og kabler i gulv og væg. Risikoen vurderes dog at være lille her, da afløbet sjældent modtager overfladevand. Det anbefales dog at føre skærpet tilsyn med afløbet. K3 Gulvafløb i baderum i kælderen har betonstøbning mellem ramme og afløbskasse. Note: Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner, herunder risiko for skader på rør og kabler i gulv og væg. 6.7 Rumaftræk K1 ftræksrør har ikke tæt forbindelse med klapventil i toiletrum i værkstedsbygningen. Note: Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer. B. Sekundære bygningsdele Side 10 af 25

11 Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: 7. Gulvkonstruktion og gulve 7.1 Gulvkonstruktioner K1 Der er enkelte revner i gulve i værkstedsbygningen. 7.2 Belægninger K1 Der er enkelte klinker uden fuldklæbning generelt ved klinkegulve. Note: Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer. 8. Indervægge/skillevægge 8.1 Indvendige vægge K1 Der er enkelte mindre revner i indvendige vægge bla. i gangen og i kopirummet mod sydvest. Der er stedvis lidt afskalninger og lidt fugtgennemslag mod syd i værkstedsbygningen. K1 Der er nogle revner i indvendige vægge i værkstedsbygningen. 9. Lofter/etageadskillelser 9. Ingen bemærkninger 10. Indvendige trapper 10.2 Konstruktion K1 Der er lidt usikkert værn ved trappen til kælderen mod syd. Note: Skærpet opmærksomhed må udvises. C. Installationer 11. VVS-installationer 11.2 Varmeinstallationer K1 Nogle rør mod syd har rust fløbsinstallationer K2 Flere afløb under håndvaske har begyndende tæringer. B Udhus/skur. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K2 Tagbelægning af bølgeeternit der har hældning under anbefalet minimum har fugtgennemslag og nogle tagplader har lidt begyndende nedbrydninger. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Der er udtørringer, enkelte flækrevner og enkelte manglende sternstykker mod syd. 1.8 Spær og lægter K1 Der er lidt nedbøjning i bjælkespær. Note: Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer. 2. Ydervægge 2.2 Beklædninger K1 Der er træbeklædning stedvis mod terræn. Note: Der er risiko for opfugtning med reduceret levetid til følge. 2.7 ndet Stolper K1 Der er stolper i jord og stolper tæt mod beton og stedvis ses lidt opfugtninger i stolperne. C Drivhus. Primære bygningsdele 2. Ydervægge 2.2 Beklædninger K1 Der er rustdannelse i metalprofiler ved gavlen. Side 11 af 25

12 Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: K2 Der er skader og defektheder i flere væg- og tagplader. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K1 Der er upudset sokkel. Note: Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer. E Maskinhus. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagbelægning af bølgeeternit har almindelig slidtage af overfladen, og der er områder med mindre modbegroninger. Tagpladerne har stedvis lidt forvitring i overfladen. K3 Nogle lysplader har opbøjning, og der er enkelte defekte tagplader bla. ved hjørnet mod nordøst. Note: Der er risiko for vandindtrængning og følgeskader. 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Der er kraftig vandsamling i skotrenden mellem bygning E og F. Der ses utæthed i enderne med opfugtning i udhænget til følge. Nedløb ved skotrenden er formentlig forstoppet. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K2 Der er skade i vindskedeende mod nordøst. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Tagnedløb mod øst er gået fra tudstykke, og der er utætheder i tagrende-ender mod øst. 1.8 Spær og lægter K1 Stålsøjler og stålrammer har enkelte steder mindre rust. Note: Skønnes uden konstruktiv betydning. K1 Jernforlængere til udhænget har områder med rust. 2. Ydervægge 2.2 Beklædninger K2 Der er svigt i karm mod sydøst ved porten. K2 Metalbeklædning har områder med trykbuler og mindre skader bla. mod nord. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Porte har trykbuler i metal. K1 Stålrammer ved porte har mindre rust. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K1 Der er upudsede fundamentsblokke. Note: Skønnes uden konstruktiv betydning. F Maskinhus. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagbelægningen af bølgeeternittag har stedvis lidt forvitring af overfladen, og der er områder med mindre begroninger. Side 12 af 25

13 Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: K3 Nogle lysplader har opbøjning. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K1 Der er mindre udtørringer og stedvis lidt nedbrydningstendenser i vindskederne specielt mod syd. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Der er ujævnheder i tagrenden mod vest, og der er en utæthed i en tagrendesamling. 1.8 Spær og lægter K1 Jernforlænger ved udhæng har område med rust. K1 Stålsøjler og stålspær og mindre områder med mindre rust. Note: Skønnes uden konstruktiv betydning Dampspærre K1 Dampspærre har nogle åbne samlinger ved loft og vægge. Note: Der kunne umiddelbart ikke konstateres problemer. 2. Ydervægge 2.2 Beklædninger K2 Metalplader har nogle trykbuler og påkørselsskader. 3. Vinduer og døre 3.1 Døre K2 Trædøren mod vest har manglende glasliste og der er udtørring og begyndende nedbrydninger i døren. Porte har nogle huller og skader. K1 Yderdøren mod nord har udtørring og stedvis lidt nedbrydningstendenser. 3.2 Vinduer K1 Vinduet mod nord har stedvis lidt nedbrydningstendenser, og det er primært i karmtræssamlinger. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K1 Der er upudsede fundamentsblokke. G Udhus/skur. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Der er enkelte opstående tagskruer, og der er enkelte defekte tagplader bla. mod vest. Tagbelægning har hældning lige under anbefalet minimum, og der ses områder med fugtgennemslag. 1.5 Udvendigt træværk ved tag K1 Stern og vindskeder har udtørringer. 1.6 Tagrender/tagnedløb K3 Der er ingen tagrende/tagnedløb. Note: Der er risiko for opfugtning i stolper og træbeklædning. 1.8 Spær og lægter K2 Der er større nedbøjning i tagbjælkerne, som er noget spinkle. 2. Ydervægge 2.2 Beklædninger K2 Træbeklædning mod øst er opfugtet i bunden, og der er skævhed/skade i træbeklædningen mod sydvest. K1 Træbeklædning er nogle steder ført lidt tæt mod terræn, og træbeklædning har stedvis mindre nedbrydningstendenser, og der er lidt skævhed i facader. Side 13 af 25

14 Registrering af bygningens tilstand - fortsat Bygn.: Karakter: Registrering og note: H Overdækning. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagbelægning af bølgeeternit har stedvis lidt forvitring af overfladen og forvitring af kanter. K2 Nogle tagplader har lidt fugtindsivning i nogle samlinger. Note: Taget har en relativt lav taghældning. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2 Der er skade forneden i et tagnedløb mod syd. K1 Der er stedvis lidt bagfald i tagrender. 1.8 Spær og lægter K1 Jernbjælken mod nord har mindre rust. 2. Ydervægge 2.2 Beklædninger K1 Der er enkelte trykskader i metalbeklædningen. K2 K2 Træbeklædning mod syd og vest har delaminering og der er områder med begyndende nedbrydninger. Der er ujævnheder og manglende afslutning foroven på murvingen mod nordvest. Der mangler inddækning mellem træbeklædning og tagplader i gavle. Murværk har nogle revner, og der er nogle ikke helt udfyldte fuger, og der er enkelte mindre stenskader bla. mod vest. 2.7 ndet Stolper K2 Stolperne har områder med rust og stedvis er der lidt tæringer. 3. Vinduer og døre 3.2 Vinduer K2 Der er områder med nedbrydning og begyndende nedbrydning i og ved vinduerne, og der er nogle defekte ruder. 4. Fundament/sokler 4.2 Sokkel K2 Der er nogle revner i sokkel, og der er områder med løs puds primært mod syd. I Overdækning. Primære bygningsdele 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.1 Tagbelægning/rygning K2 Enkelte steder ses lidt fugtindsivning under pladesamlinger, og der er enkelte revnede tagplader bla. mod sydvest. Note: Taget har en relativt lille taghældning. 1.2 Tagfald K1 Tagbelægning af bølgeeternit har stedvis lidt forvitring af overfladen, der er områder med mindre begroninger og stedvis er der lidt kantforvitringer. 1.6 Tagrender/tagnedløb K1 Der er stedvis lidt bagfald og mindre ujævnheder i tagrenden mod syd. 1.8 Spær og lægter K1 Jernbjælken mod nord har mindre rust. Side 14 af 25

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mette Lundkær Dam dresse Samsøvej 35 Postnr. 8464 Dato 14-04-2015 y Galten Udløbsdato 14-10-2015 H-15-0-0073 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-2558 Matrikel/Ejerlav: 6DC Skovby y, Skovby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere