Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables"

Transkript

1 Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables The Danish Programme for Environmental Product Declarations MVD-DK Læs mere om ordningen på

2 Appendix 1 Typical materials for lounge furniture (tables & chairs) This Appendix is only in Danish. Typiske materialer, som indgår i lounge borde og stole: Aluminium Stål Glas Plastmaterialer (fx. PP, PA6, PA6GF30, PU(R)-skum, PET, ABS, EPDM (gummi)) Træ, træplader Tekstiler af bomuld, uld eller syntetisk Evt. kompositmaterialer A 1.1 Livsfaser Undtagen brugsfasen er alle livscyklusfaser medtaget, se afsnit A Aluminium Til lounge møbler anvendes aluminium typisk i trykstøbt form, f.eks. til fodkryds af lounge stole og til beslag, eller stangmateriale, f.eks. til lounge borde. Aluminium handles typisk via grossister og ikke direkte fra værk. Aluminium fremstilles af mineralet bauxit, som findes i jordskorpen og udvindes i åbne miner i tropiske og subtropiske egne. Bauxit bearbejdes (vaskes, screenes og tørres). Den bearbejdede bauxit raffineres dernæst til aluminiumoxid (Al 2 O 3 ) typisk ved Bayer processen, hvor bauxit knuses og males under tilsætning af varm kautisk soda (natriumhydroxid). 3

3 Slammet tørres og aluminiumoxiden udkrystalliseres og afvandes ved calcinering med kalksten. Fremstilling af aluminiumoxid sker oftest i nærheden af bauxit bruddet. Rent aluminium udfældes dernæst fra aluminiumoxiden ved elektrolyse, hvor smeltet aluminiumoxid opløses i en saltopløsning af fluoridsalte (hovedsageligt kryolit Na 3 AlF 6 ). Denne udfældning af aluminium er meget energikrævende og udføres derfor først og fremmest i lande med god og billig adgang til elektricitet, som fremstilles ved hjælp af vandkraft. Som input til miljøvurderingen af aluminium fra råstofudvinding til og med produktion og forarbejdning af primært aluminium er anvendt følgende kilder: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques (BREF) in the Non Ferrous Metals Industries, December 2001, EUROPEAN COMMISSION, Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry, Life Cycle Inventory data for aluminium production and transformation processes in Europe, April 2008, European Aluminium Association, EAA. Life Cycle Assessment of Aluminium, Inventory data for the worldwide primary Aluminium Industry, March 2003, International Aluminium Institute. Genanvendelse I LCA systemudvidelse. A. Schmidt. Miljønyt 81/2006, udgivet af Miljøstyrelsen, Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv, E. Hansen et al. Miljøprojekt 478/1999, udgivet af Miljøstyrelsen, Alternativer til blyinddækning J. Maag et al, Miljøprojekt nr. 593, 2000, udgivet af Miljøstyrelsen, De væsentligste miljøpåvirkninger ved fremstilling af aluminium omfatter emissioner til luft samt et relativt stort energiforbrug, som bl.a. er afhængigt af mulighederne for varmegenvinding mv. Nedenfor er listet de væsentligste miljøpåvirkninger inden for fremstilling af aluminium jf. IPPC s BREF: 4

4 Aluminium (Al) og dets legeringer Emission af SO 2 og støv Emission af fluorider (herunder HF) Emission af metalforbindelser Emission af CO og CO 2, PAH, flygtige organiske forbindelser VOC, drivhusgasser (PFC'er og CO 2 ) Dioxindannelse ved anvendelsen af sekundære råmaterialer Emission af chlorider og chlorbrinte Restprodukter i form af bauxitreststoffer, brugt digelbeklædning (SPL), filterstøv og saltslagge Spildevand med olie og ammoniak Energiforbrug Alle ovenstående parametre og flere til er med i dataopgørelsen fra EEA, på nær dioxin, PFC s og clorider. Ved brug af grunddata fra EEA 2008, og ved beregning i UMIP, er de væsentligste emissioner, affald og ressourcer vurderet til at udgøre følgende for primæraluminium i Europa: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Methan, CH 4 Hydrogencarboner, HC NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) Fluorider, F - Ressourceforbrug Råolie Naturgas Stenkul Brunkul Aluminium

5 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med fremstilling af aluminium (inkl. påvirkninger fra energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD, er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Methan, CH 4 Hydrogencarboner, HC NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) Flygtige organiske forbindelser VOC, Fluorider, F - herunder HF Hydrogenchlorid, HCL Støv Ressourceforbrug Råolie Naturgas Stenkul Brunkul Aluminium Deponi Volumenaffald (SPL) Slagge og aske A Stål Stål kan typisk indgå i lounge møblers stel. Stål fremstilles ud fra jernmalm, som findes i jordskorpen som iltforbindelser af jern. Jernmalm bliver udvundet i åbne brud og i egentlige miner, hvorefter Jern udvindes ved smeltning af malmen i højovne. Jernet kan tilsættes forskellige legeringsmaterialer og forskellig overfladebehandling alt efter anvendelsesformål. Som input til miljøvurderingen af stål fra råstofudvinding til og med produktion af stål, fremstilling af stålprofiler og valsning til plader er anvendt følgende kilder: 6

6 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Best Available Techniques Document on the Production of Iron and Steel, December 2001, EUROPEAN COMMISSION, Data leveret af International Iron and Steel Institute, IISI, til Miljøstyrelsens opdateringsprojekt Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/2004. (IISIs data er almindeligt anerkendt som branchedata.) Miljøprojekt 561/2000, Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien. Product-specific requirements, Steel Products, PSR 2002:1, The Swedish Environmental Management Council, Version 1.1, Data for primærstål gælder den almindeligt anvendte Blast Furnace Integrated Route, som er fremstilling af råjern (ca. 4,3 % kulstof, eutektisk) i højovn med efterfølgende afbrænding af overskydende kulstofindhold i ovn med oxygenindblæsning - en såkaldt Basic Oxygen Furnace (BOF). Produktet fra BOF er råstål (0,2 1 % kulstof), der kan varm- og koldvalses til plader og stænger. Afbrændingen af overskydende kulstof udvikler varme, og processen kræver derfor køling. Dette sker ved tilsætning af stålskrot, såkaldt køleskrot, til BOFen. Derfor er stålet ikke 100 % primær. Der tilsættes op til 30 % køleskrot, der typisk er meget lav værdigt, f.eks. stålaffald fra affaldsforbrænding. Data er leveret på terminal form fra referencen, data for elektricitetsscenarier er derfor integreret og typen er angivet i processernes navne, f.eks. European eller Global. Til brug for kraftigere gods, samt systemudvidelse med undgået produktion er leveret: European Heavy Plate Global Rebar/Wire Rod Til brug for emballage og andre tyndplade-produkter er leveret: European Cold-rolled Coil European Tinplate (fortinnet Cold Rolled, anvendes til konservedåser) (Reference: Edward Price, manager of Life Cycle Assessment,

7 Ved brug af grunddata for stål Global Rebar, fra International Iron and Steel Institute, 2000, og ved beregning i UMIP, er de væsentligste miljøpåvirkninger vurderet til at udgøre følgende parameter for stål globalt: De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med fremstilling af stål (inkl. påvirkninger fra energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD, er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Carbonmonoxid, CO Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Methan, CH 4 NMVOC, non-methane volatile organic compounds Tungmetaller (Cd, Cr, Hg, Pb, Zn) Emission til vand Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) Affald efter endt behandling til deponi Mineralsk affald Uspecifikt volumenaffald Ressourceforbrug Jern Stenkul Råolie A Glas Glas er et materiale der ofte bruges til lounge borde. Glasset kaldes for floatglas pga. produktionsmetoden. Floatglas Floatglas videreforarbejdes typisk til: Termoruder, lamineret glas, hærdet glas, belagt lavemissivt glas, solbeskyttelsesglas, emaljeret glas, brandbeskyttelsesglas, støbeharpiks-lamineret glas. 8

8 Floatglas fremstilles ved, at råstofferne blandes til glasmenge, som derefter påfyldes smelteovnen og smeltes ved en temperatur på ca grader C. Det flydende glas ledes derefter ind på et float-bad af flydende tin. På det smeltede tin "floater" glasmassen som et endeløst bånd og bliver langsomt kølet ned til stuetemperatur i en køletunnel og til sidst tilskåret Som input til miljøvurdering af floatglas fra råstofudvinding til og med produktion af glas er anvendt følgende kilder: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques in the Glass Industry, December 2001 EUROPEAN COMMISSION (BAT -Glass Industry, 2001 EU). Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques in the Glass Manufacturing Industry, December 2001 EUROPEAN COMMISSION. Pilkington glas. De typiske råvarer til floatglasproduktion er følgende, hvoraf sand, soda og dolomite tilsammen udgør ca. 95% af råvaremængden (Pilkington): Sand (kvartssand) Soda (natriumcarbonat, Na 2 CO 3 ) Dolomitkalk (Mineral CaMg(CO 3 ) 2 ) Kalksten (CaCO 3 ) Gips Jernoxid Nedenfor er listet de væsentligste miljøpåvirkninger inden for fremstilling af Floatglas jf. BAT Glass Industry, 2001 EU. Floatglas Emission af SO 2 (Fra oxodation af brændsel i smelteprocessen og svovl fra råvarer) Emission af støv (Fra proces og råvarehåndtering) Emission af kvælstof, NOx, (Oxidation af kvælstof fra brændsel i smelte- og tørreprocessen) Emission af fluorider, HF, (I råvarer fx. hvis fluorspar anvendes, frigives ved smelten) Emission af hydrogenchlorid, HCL, (Urenheder i råvarer frigives ved smelten)

9 Emission af hydrogensulfid, H 2 S (Urenheder i råvarer eller brændsel) Emission af tungmetaller (Fra håndtering af råvarer (farvestoffer og urenhed i råvarer) og fra processer) Emission af kuldioxid, CO 2 (Fra forbrænding/smelte af råvarer fx. fra soda og limestone) Emission af kulmonoxid, CO (Fra forbrænding/smelte) Spildevand med olie, tungmetaller og svært nedbrydelige organiske stoffer (relateret til Chemical Oxygen Demand, COD) Energiforbrug Af ovenstående parametre er HCl, HF, H 2 S og tungmetaller ikke med i dataopgørelsen fra Pilkington. Ved brug af grunddata fra Pilkington, og ved beregning i UMIP, er de væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med floatprocessen vurderet til at udgøre: Emissioner til luft: Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Partikler NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) fra energiproduktion Ressourceforbrug: Naturgas Råolie Energiforbruget til glasfremstillingen er stort og de afledte miljøpåvirkninger fra energiproduktionen er således af væsentlig betydning for glas s miljøbelastning. Emissioner til vand fra glasproduktionen er generelt lave, men der kan forekomme tungmetaludledning. Vand anvendes primært til køling og rengøring. Af emissioner til luft er især CO 2 fra selve floatglasprocessen af betydning. Blandt miljøpåvirkningerne fra udvinding og fremstilling af råvarer til floatglasproduktionen er bidragene fra Soda og sand vurderet væsentligst: 10

10 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med fremstilling af floatglas (inkl. påvirkninger fra energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD, er: Emissioner til luft: Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Partikler, PM CO og NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) fra energiproduktion Ressourceforbrug: Naturgas Råolie Kul og uran (afhængigt af energikilde) Affald til deponi: (Afhænger af energiproduktionen) A Plastmaterialer (f.eks. PP, PE, PA6, PU skum og PET/polyester) Som input til miljøvurderingen af de forskellige plasttyper og polyester fra råstofudvinding til og med produktion produktets råmaterialer er set på følgende kilder: SPINE LCI dataset: Production of EPDM, 2001, Prepared for Ecolab by Annika Olsson, IVL Swedish Environmental Research Institute. Polyethylene Terephthalate (PET), Low Density Polyethylene (LDPE), Polypropylene (PP), Polybutadiene, Eco-profiles of the European Plastics Industry, I Boustead, March Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on, Best Available Techniques in the Production of Polymers, Dated October 2006, EUROPEAN COMMISSION. IDEMAT 2001 databasen

11 Ved brug af de anførte datakilder for polymer ved beregning i UMIP, er de væsentligste emissioner, affald og ressourcer af floatglas vurderet til at udgøre følgende parametre: De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med produktion af polymerene (er inkl. påvirkninger for energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Carbonmonoxid, CO Hydrogencarboner, HC Methan, CH 4 NMVOC, non-methane volatile organic compounds VOC, flygtige organiske forbindelser Støv, PM. Affald til deponi Volumenaffald Slagge & aske Farligt affald Ressourceforbrug Råolie Kul Naturgas 12

12 A Træ Træ indgår typisk i lounge møbler i massiv form, f.eks. i stellet/rammen eller i plader, f.eks. som bordplade. Der anvendes løvtræ og nåletræ i massivdelene og diverse blandinger i finér-, MDF- og spånplader. Som grundlag til miljøvurderingen af træ fra råstofudvinding til og med produktion af træ som massivmateriale og halvfabrikat er anvendt følgende kilder: Miljøprojekt nr. 561, 2000, Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien, C.J. Kofoed et al., Trätck et al. 1997, Nordic Wood, Miljödeklaration av träindustriens produkter, Huvudrapport Junckers Miljøredegørelse 2008 Norske Skog, Annual report 2008 Ecoinvent v2.0 database, 2007 De væsentligste miljøpåvirkningerne ved skovdrift og skovning af træ kommer fra brændstofforbruget, f.eks. emissioner til luft fra benzin forbrændt i motorsav og bilmotor samt diesel forbrændt i en traktormotor. For behandlingen af træ på savværkerne er næringssalte i spildelvand og affald fundet mest betydende, idet energibehov i stor udstrækning dækkes af træfyring. De væsentligste miljøpåvirkninger ved forarbejdning af træ er relateret til dækning af det energibehov til processerne, og for overfladebehandling er det emission af VOC og energi til tørring som er betydende. Ved brug af grunddata for nåletræ fra Svensk skovproduktion 1998, opsavning og tørring på svensk savværk, 1996, og ved brug af effektfaktorer, normalisering og vægtning jf. UMIP 2003, er de væsentligste emissioner, affald og ressourceforbrug vurderet til at udgøre følgende for træ:

13 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med afkortning af træ til salgbare effekter (er inkl. påvirkninger for energiproduktion og drivmiddel), der som minimum skal oplyses i en MVD er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Carbonmonoxid, CO Hydrogencarboner, HC NMVOC, non-methane volatile organic compounds VOC, flygtige organiske forbindelser Emissioner til vand Kvælstof, N Fosfor, F Affald efter endt behandling, til deponi Farligt affald Volumenaffald Slagge & aske Ressourceforbrug Råolie Træ (afh. af træsort) Kul (hvis kulbaseret el og varme anvendes) Naturgas (hvis gasbaseret el og varme anvendes) 14

14 A Tekstil af bomuld og uld Tekstiler indgår typisk i lounge møbler som betræk af lounge stole. De væsentlige miljøpåvirkninger fra syntetiske tekstiler, som polyester, er nævnt sammen med andre plastmaterialer i afsnit A Tekstilerne bomuld og uld er derimod naturbaserede materialer. Generelt kan farvestoffer være problematiske mht. tekstilers miljøegenskaber og biocider mht. naturbaserede tekstiler. Mht. bomuld er der produktionsmæssige valg, som producenten har indflydelse på, f.eks. forbundet med: økologiske materialer valg af blødgøringsproces ingen tilsætning af ægthedsforbedrer ikke toksiske reaktivfarvestoffer. Ifølge UMIPTEX-rapporten stammer, f.eks. 98% af det totale økotoksicitets-potentiale i den undersøgte bomulds T-shirt livscyklus fra materialerne. Fordelingen mellem de vigtigste fibertyper i tekstilindustrien er [BAT Tex 2003]: - bomuld 45% - polyester 14% - viscose 12% - uld 8% - acryl 4% - silke 2% - andre 15% (I alt 100 %) Som input til miljøvurderingen af uld og bomuld fra fårhold/dyrkning til og med produktion af betræktekstiler er anvendt følgende kilder: Arbejdsrapport 3, 2006, UMIPTEX - Miljøvurdering af tekstiler, S.E. Laursen et al., 2006 Working report 10, 2002, Danish experience. Best Available Techniques - BAT - in the clothing and textile industry Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry (BATtex) July 2003

15 Ecoinvent v2.0 database, 2007 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra fårhold/dyrkning til og med produktion af garn til betræktekstiler (inkl. påvirkninger for energiproduktion og drivmiddel), der som minimum skal oplyses i en MVD er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Metan, CH 4 Lattergas, N 2 O Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NO x Ammoniak, NH 3 NMVOC, non-methane volatile organic compounds Carbonmonoxid, CO Affald til deponi Volumenaffald Ressourcforbrug Råolie Naturgas (hvis gasbaseret el og varme anvendes) Stenkul (hvis kulbaseret el og varme anvendes) Anbefalinger mht. den bedste tilgængelige teknologi vedr. tekstil fibre er nævnt i tabellen forneden, direkte fra kilden [BATtex 2003] 16

16 [BATtex 2003], side 448

17 Contents PREFACE 2 1 INTRODUCTION 4 2 DEFINITION OF THE PRODUCT CATEGORY PRODUCER OR ORGANISATION THE EPD SHALL BE VALID FOR PRODUCT DESCRIPTION CONTENTS DECLARATION THE FUNCTIONAL UNIT MINIMUM REQUIREMENTS FOR SYSTEM DELIMITATION Life cycle stages Processes in system expansion Dealing with environmental loads of common processes Data types and sources EMISSIONS, RESOURCES, ENERGY DATA, WASTE AND ENVIRONMENTAL IMPACTS TO BE DECLARED IN THE EPD OTHER ENVIRONMENTAL INFORMATION 28 3 VERIFICATION 30 4 EPD TEMPLATE 31 5 REFERENCES 32 APPENDIX 1 - TYPICAL MATERIALS 1 APPENDIX 2 FLOW CHARTS FOR TYPICAL PROCESSES RELEVANT FOR LOUNGE FURNITURE 1 1

18 Preface This document describes the Product Category Rules (PCR) for lounge chairs and lounge tables. The PCR shall be followed when developing Environmental Product Declarations (EPDs, also referred to as "Type III environmental declarations") for lounge chairs and lounge tables that are to be registered under the Danish programme for EPDs, called "MVD-DK". The Product Category Rules have been developed in the period from October 2006 to September 2009 by a PCR group representing the following organisations: Fritz Hansen A/S Aluminium Danmark Sapa Profiler A/S Steelcase Europe IPU This Product Category Rule document is reviewed by a panel consisting of: Kim Christiansen, DS (panelformand) Heidi B. Bugge, Miljømærkning Danmark Jette Lindgaard, Kvadrat A/S The Product Category Rules are verified and approved on December 8 th, 2009 and are valid until December 7 th, 2014, i.e. 5 years, under the condition that no major changes occur in the described life cycles of the product category or in the programme instructions for MVD-DK. Background literature can be found in the section "References". 2

19 3

20 1 Introduction An Environmental Product Declaration (EPD) is a quantitative documentation of the environmental properties of a product. An EPD comprises product life cycle based environmental data but can also comprise other information that is not based on the product life cycle. An EPD shall be objective and neutral. It must not comprise subjective assertions as, for instance, that the product has a good environmental profile, and it must not comprise comparisons with environmental profiles of other products. An EPD can be used for various purposes. A major purpose is that an EPD shall enable business-to-business (B2B) customers, product developers, purchasers/buyers and others to compare environmental profiles of alternative products within the same product category. The EPD shall support purchase decisions and shall therefore as far as possible show the environmental consequences of demanding and using the particular product. Furthermore, EPDs for furniture, incl. e.g. lounge chairs and lounge tables, can be used in environmental assessments of buildings in B2B communication. The Product Category Rules (PCR) in this document specify what is to be taken into account in Environmental Product Declarations (EPDs) for products within the product category lounge chairs and lounge tables. The PCR also indicate as far as possible the way in which calculations shall be performed. In this way, the Product Category Rules are meant to ensure that EPDs for different products in the product category are prepared on similar grounds and thus facilitate comparability of EPDs within the product category. The Product Category Rules comprise the following: A definition of the product category Requirements for product description and what features are to be mentioned in the EPD A definition of the functional unit (reference unit) Minimum requirements for the system scope which have to be included in the EPD, incl. life cycle stages, processes, and inputs & outputs 4

21 An expression of the type of data and data sources to be used and how the data should be collected as well as an indication of the calculation procedure for inventory data An indication of the processes which shall or may be included in system expansion An indication of how common processes for several products (co-products) are to be distributed (allocated) An indication of those emissions, resources, energy data, waste and potential environmental impacts that have to be included in the EPD An indication of substances and materials which are to be included in the contents declaration An indication of additional environmental information that may be included in the EPD For preparing an EPD under MVD-DK, the programme's EPD template shall be used. The EPD template is available through the programme secretariat at Danish Standards (DS). The rules in this PCR document are among other things based on existing ISO conforming Life Cycle Assessments (LCAs) for typical products and for related materials in the product group. Some of the LCAs are confidential but have been available for the review panel. Background materials can be found in the list of references. Two other EPD programmes have issued PCR for related product categories: i) The Swedish EPD programme "The international EPD system" has a PCR document for "Furniture; Other transportable goods" [IEPD 2009], and another one (as draft version) for "Seats" [ILV 2008]. ii) The Norwegian EPD programme "EPD-Norge" has a PCR document called "Seating solution" [NPCR003] and one called "Table" [NPCR05]. These PCR are in several aspects not conforming to the programme instructions for MVD-DK, e.g. regarding packaging and product disposal issues, regarding the required impact assessment methods, and regarding the in MVD-DK required LCA approach of assessing environmental consequences (consequential LCA). These PCR can therefore not be transferred directly to MVD-DK. 5

22 2 Definition of the product category 2.0 About the product category The product category is called: "Lounge chairs and lounge tables for indoor use". In this PCR, the product category covers tables and seating furniture for use in indoor lounge environments, such as reception areas, waiting rooms, foyers, and hotel lobbies. This PCR does not cover lounge furniture used for storage purposes. Lounge chairs and tables are designed for the primary functions of enabling relaxation and short-term task applications in private, public or business spaces. Lounge furniture thus may offer relaxed seating, little desk space and enhanced comfort in less formal, usually quiet environments. Lounge chairs and tables can be considered to offer product functionalities that build a bridge between on the one hand primarily office work-focused applications and on the other hand primarily private home-related applications. Lounge tables typically consist of 1. a table top and 2. a frame, including one or several legs (maybe incl. a foot plate or foot cross). Lounge chairs typically consist of 1. a seat - with or without a back - and 2. a frame, including one or several legs (maybe incl. a foot plate or foot cross). 6

23 Lounge chairs are produced in a great variety with and without features such as back support (this back support can be integrated with the seat in one piece) arm rests, wheels, gliders, cushioning, and upholstery In this PCR the term "lounge chairs" covers chairs to be used by one person at a time, thus including armchairs, guest chairs, chaise lounges and ottomans but excluding sofas and other seating for several persons at a time. Lounge tables in this PCR, in turn, may be used by several persons at a time, e.g. for short meetings. Due to their typical application for non-task work, lounge tables and chairs typically have neither mechanisms, nor motors or electronics, e.g. for adjustments of height, angle or the like. Products with grid power consumption and electronics are not included in this PCR as they show a different environmental profile from those without such features. Design and construction of lounge chairs and lounge tables can vary widely. Some examples for lounge chairs and lounge tables are shown below. Below: Examples of lounge chairs Below: Examples of lounge tables Lounge tables in glass and steel An upholstered lounge chair 7

24 A chaise longue in stainless steel and Another lounge table in glass and steel wicker An upholstered lounge chair A lounge table in (probably) surface-coated fibre board with a foot leg and plate in steel Secondary functions of lounge furniture are: to facilitate informal meetings to facilitate individual, short-term task work to facilitate creative discussions through providing informal, flexible surroundings This PCR is applicable for non-electricity-consuming, indoor lounge chairs and lounge tables primarily made of - steel (profiles, plates, tops; all may be chrome-plated or lacquered) - aluminium (profiles, plates, tops) - glass (plates or tops) - plastics, such as: o Polypropylene (PP) o Polyamide 6 (PA6) o glass fibre-/glass ball-reinforced PA6 (e.g. PA6GF30) o PU foam - wooden bars & boards (massive wood, soft or hard) 8

25 - wood-based boards (particle boards, veneer. May be surface-coated, e.g. with melamine) - textile fabrics (natural or synthetic) In the current first version, this PCR does not cover lounge chairs and lounge tables that - are made of leather - are made for outdoor use. Leather is excluded since leather types, qualities and treatments vary a lot and lead to accordingly varying environmental exchanges as well as to varying product life times. And for some products ageing of the leather may be intentional, for others it may not at all be intended. Outdoor application is excluded as it would set requirements on design options, material types, surface treatments, etc. especially regarding temperature, sunlight, humidity, etc. during the use stage which are very different from those for indoor use, leading to very different life cycle characteristics. However, in order to cover the full market spectrum of lounge chairs and lounge tables, leather, outdoor use and possible other issues are recommended included in a revised version of these PCR. 2.1 Producer or organisation the EPD shall be valid for The producer or organisation that the Environmental Product Declaration (EPD) shall be valid for, shall be stated under the heading "Producer". Here, the producer's or organisation's name as well as contact information incl. address, telephone number and, if applicable, website address have to be stated. 2.2 Product description The product shall be identified in the main heading of the EPD and it shall be described under the heading "Product". To be mentioned here are: The product's type, name, model/ identification no. The product's size and weight in final, assembled state (overall height, width, and depth in millimetres plus product weight in kilograms) The product s transport weight, i.e. the sum of product weight and total weight of transport packaging 9

26 The product itself, including in particular its primary function. A picture or sketch of the product. Regarding potential impacts caused by transporting the product, packaging volume can be of importance. Therefore, a statement on transport size/volume (height, width, and depth in millimetres) may be mentioned. This can be of special interest, if the product can be disassembled or needs to be assembled before first use. If the below-mentioned criteria hold true, the respective technical features and issues shall be stated in the EPD: - If the furniture can be equipped with additional features: A statement on which features are available in the particular product described in the EPD (e.g. arm rests, different upholsteries, etc.) - If the furniture consists of several materials: A statement whether or not the product can be disassembled and, if yes, how to separate the materials (disassemblability) - A statement on recyclability of the materials (preferably as percentage of the product s transport weight, i.e. of the product weight including the weight of all transport packaging) 2.3 Contents declaration Lounge furniture can be made of several materials. Table tops produced in industrial production volumes are usually made of glass, wood (incl. fibre board, plywood, etc.), metals, plastics, or stone. Table frames are usually made of steel, aluminium, or wood. Other materials do occur, as well as combinations of different materials (hybrids/composites). All these materials may be coated or in some way be surface-treated for colouring and/or surface protection. The seat of lounge chairs usually consists of steel, wood, plastics, aluminium, or natural materials (e.g. braid/basketwork). If the seat is upholstered, the upholstery will usually consist of PU foam and textile from natural and/or synthetic fibres. 10

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 REPORT Danish Gas Technology Centre Dr. Neergaards Vej 5B DK-2970 Hørsholm Tlf.

Læs mere

Managing small IT projects and Maintenance tasks

Managing small IT projects and Maintenance tasks Managing small IT projects and maintenance tasks Managing small IT projects and Maintenance tasks IT project management supervisors: Claus Seeberg Friis & Diego Børresen Lladó Author / students: Mohammed

Læs mere

Implementing the electric car in the greater Copenhagen area Policy implications of a techno-institutional and economic analysis

Implementing the electric car in the greater Copenhagen area Policy implications of a techno-institutional and economic analysis Implementing the electric car in the greater Copenhagen area Policy implications of a techno-institutional and economic analysis Or: Why are these parking spaces empty? Nørrevoldgade, Copenhagen, May 2008

Læs mere

Innovation in Denmark. - how Danish enterprises convert new ideas and knowledge into value

Innovation in Denmark. - how Danish enterprises convert new ideas and knowledge into value Innovation in Denmark - how Danish enterprises convert new ideas and knowledge into value November 8 Innovation in Denmark how Danish enterprises convert new ideas and knowledge into value This version

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

SBi 2012:01. Danish building typologies Participation in the TABULA project

SBi 2012:01. Danish building typologies Participation in the TABULA project SBi 0:0 Danish building typologies Participation in the TABULA project Danish building typologies Participation in the TABULA project Kim B. Wittchen Jesper Kragh SBi 0:0 Danish Building Research Institute,

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Codes of conduct social responsibility or window-dressing?

Codes of conduct social responsibility or window-dressing? Codes of conduct social responsibility or window-dressing? A case study of DONG Energy s code of conduct: What are the strengths and weaknesses for ensuring social responsible behaviour of coal suppliers?

Læs mere

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation A Tangible Enhancement of Movie Experiences Can Tangible Computing Enhance the Experience of Golf Motivating teens to understand and generate electricity Monitoring Dogs Activities for Tangible Representation

Læs mere

Richard R. James, INCE - Exhibit List

Richard R. James, INCE - Exhibit List Richard R. James, INCE - Exhibit List RJ-01 Direct Testimony of Richard R. James and CV Page RJ-02 The how to guide to siting wind turbines to prevent health risks from 8 sound, George W. Kamperman, P.E.,

Læs mere

TOO LATE? An Analysis of Borrowers Increased Risk in the Danish Housing Market Downturn. St u d e n t s:

TOO LATE? An Analysis of Borrowers Increased Risk in the Danish Housing Market Downturn. St u d e n t s: TOO LATE? An Analysis of Borrowers Increased Risk in the Danish Housing Market Downturn Master Thesis MSc in Economics and Business Administration Applied Economics and Finance Department of Finance St

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Author: Nicklas Flyvholm Kristensen Education: Cand.ling.merc (English & Intercultural market studies)

Author: Nicklas Flyvholm Kristensen Education: Cand.ling.merc (English & Intercultural market studies) Peer to peer car sharing in Denmark an underutilized concept - A master thesis on the barriers that prevent potential consumers from engaging in peer to peer car sharing services in Denmark with special

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

D7.3 Use case long term Archiving

D7.3 Use case long term Archiving D7.3 Use case long term Archiving Date: 2015-01-31 Version 1.0 Document id. : duraark/2015/d.7.3/v1.0 D7.3 Use case long term Archiving 1 of 166 Grant agreement number : 600908 Project acronym : Project

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Network Structure Management & Supplier Relationship Management by The MSEs in Danish fashion industry.

Network Structure Management & Supplier Relationship Management by The MSEs in Danish fashion industry. Network Structure Management & Supplier Relationship Management by The MSEs in Danish fashion industry. An inductive research of 10 Danish fashion brands Adam El-khattabi Supervisor Chris Ellegaard MSc

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

Best Practice to ODM Outsourcing

Best Practice to ODM Outsourcing Best Practice to ODM Outsourcing A thesis based on GN Netcom s outsourcing of Jabra products STU count: 251.881 Submission Date: 8.10.2013 Supervisor: Torben Pedersen Authors: Karar Musa Julie Siezing

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

The lunch business industry in Sweden and Denmark

The lunch business industry in Sweden and Denmark The lunch business industry in Sweden and Denmark - A comparative study LASSE D. TINDBÆK Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2012 The lunch restaurant business in Denmark and Sweden a comparative

Læs mere

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective p æ y M i h Å S A G T u B E n W q The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective Bachelor Project IT-University of Copenhagen Digital Media & Design,

Læs mere

Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future

Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future March 2006 Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future økologisk dyrking i veksthus vedvarende energi til veksthus markedsundersøkelse

Læs mere

GRØD. A marketing case study!!!! !!!!! Signe Lærke Nørager 46669, Benjamin Frimand-Meier 47030, and Stine Vesterskov Laursen 47689

GRØD. A marketing case study!!!! !!!!! Signe Lærke Nørager 46669, Benjamin Frimand-Meier 47030, and Stine Vesterskov Laursen 47689 GRØD A marketing case study!!!!!!!!! Signe Lærke Nørager 46669, Benjamin Frimand-Meier 47030, and Stine Vesterskov Laursen 47689 Supervisor: Jan Mattson Business Studies Fall 2013 5th semester project

Læs mere

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S (in compliance with the BMP Guidelines on SIA of November 2009) March 2013 v TABLE OF CONTENTS PAGE ANNEX 1:

Læs mere