Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables"

Transkript

1 Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables The Danish Programme for Environmental Product Declarations MVD-DK Læs mere om ordningen på

2 Appendix 1 Typical materials for lounge furniture (tables & chairs) This Appendix is only in Danish. Typiske materialer, som indgår i lounge borde og stole: Aluminium Stål Glas Plastmaterialer (fx. PP, PA6, PA6GF30, PU(R)-skum, PET, ABS, EPDM (gummi)) Træ, træplader Tekstiler af bomuld, uld eller syntetisk Evt. kompositmaterialer A 1.1 Livsfaser Undtagen brugsfasen er alle livscyklusfaser medtaget, se afsnit A Aluminium Til lounge møbler anvendes aluminium typisk i trykstøbt form, f.eks. til fodkryds af lounge stole og til beslag, eller stangmateriale, f.eks. til lounge borde. Aluminium handles typisk via grossister og ikke direkte fra værk. Aluminium fremstilles af mineralet bauxit, som findes i jordskorpen og udvindes i åbne miner i tropiske og subtropiske egne. Bauxit bearbejdes (vaskes, screenes og tørres). Den bearbejdede bauxit raffineres dernæst til aluminiumoxid (Al 2 O 3 ) typisk ved Bayer processen, hvor bauxit knuses og males under tilsætning af varm kautisk soda (natriumhydroxid). 3

3 Slammet tørres og aluminiumoxiden udkrystalliseres og afvandes ved calcinering med kalksten. Fremstilling af aluminiumoxid sker oftest i nærheden af bauxit bruddet. Rent aluminium udfældes dernæst fra aluminiumoxiden ved elektrolyse, hvor smeltet aluminiumoxid opløses i en saltopløsning af fluoridsalte (hovedsageligt kryolit Na 3 AlF 6 ). Denne udfældning af aluminium er meget energikrævende og udføres derfor først og fremmest i lande med god og billig adgang til elektricitet, som fremstilles ved hjælp af vandkraft. Som input til miljøvurderingen af aluminium fra råstofudvinding til og med produktion og forarbejdning af primært aluminium er anvendt følgende kilder: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques (BREF) in the Non Ferrous Metals Industries, December 2001, EUROPEAN COMMISSION, Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry, Life Cycle Inventory data for aluminium production and transformation processes in Europe, April 2008, European Aluminium Association, EAA. Life Cycle Assessment of Aluminium, Inventory data for the worldwide primary Aluminium Industry, March 2003, International Aluminium Institute. Genanvendelse I LCA systemudvidelse. A. Schmidt. Miljønyt 81/2006, udgivet af Miljøstyrelsen, Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv, E. Hansen et al. Miljøprojekt 478/1999, udgivet af Miljøstyrelsen, Alternativer til blyinddækning J. Maag et al, Miljøprojekt nr. 593, 2000, udgivet af Miljøstyrelsen, De væsentligste miljøpåvirkninger ved fremstilling af aluminium omfatter emissioner til luft samt et relativt stort energiforbrug, som bl.a. er afhængigt af mulighederne for varmegenvinding mv. Nedenfor er listet de væsentligste miljøpåvirkninger inden for fremstilling af aluminium jf. IPPC s BREF: 4

4 Aluminium (Al) og dets legeringer Emission af SO 2 og støv Emission af fluorider (herunder HF) Emission af metalforbindelser Emission af CO og CO 2, PAH, flygtige organiske forbindelser VOC, drivhusgasser (PFC'er og CO 2 ) Dioxindannelse ved anvendelsen af sekundære råmaterialer Emission af chlorider og chlorbrinte Restprodukter i form af bauxitreststoffer, brugt digelbeklædning (SPL), filterstøv og saltslagge Spildevand med olie og ammoniak Energiforbrug Alle ovenstående parametre og flere til er med i dataopgørelsen fra EEA, på nær dioxin, PFC s og clorider. Ved brug af grunddata fra EEA 2008, og ved beregning i UMIP, er de væsentligste emissioner, affald og ressourcer vurderet til at udgøre følgende for primæraluminium i Europa: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Methan, CH 4 Hydrogencarboner, HC NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) Fluorider, F - Ressourceforbrug Råolie Naturgas Stenkul Brunkul Aluminium

5 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med fremstilling af aluminium (inkl. påvirkninger fra energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD, er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Methan, CH 4 Hydrogencarboner, HC NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) Flygtige organiske forbindelser VOC, Fluorider, F - herunder HF Hydrogenchlorid, HCL Støv Ressourceforbrug Råolie Naturgas Stenkul Brunkul Aluminium Deponi Volumenaffald (SPL) Slagge og aske A Stål Stål kan typisk indgå i lounge møblers stel. Stål fremstilles ud fra jernmalm, som findes i jordskorpen som iltforbindelser af jern. Jernmalm bliver udvundet i åbne brud og i egentlige miner, hvorefter Jern udvindes ved smeltning af malmen i højovne. Jernet kan tilsættes forskellige legeringsmaterialer og forskellig overfladebehandling alt efter anvendelsesformål. Som input til miljøvurderingen af stål fra råstofudvinding til og med produktion af stål, fremstilling af stålprofiler og valsning til plader er anvendt følgende kilder: 6

6 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Best Available Techniques Document on the Production of Iron and Steel, December 2001, EUROPEAN COMMISSION, Data leveret af International Iron and Steel Institute, IISI, til Miljøstyrelsens opdateringsprojekt Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/2004. (IISIs data er almindeligt anerkendt som branchedata.) Miljøprojekt 561/2000, Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien. Product-specific requirements, Steel Products, PSR 2002:1, The Swedish Environmental Management Council, Version 1.1, Data for primærstål gælder den almindeligt anvendte Blast Furnace Integrated Route, som er fremstilling af råjern (ca. 4,3 % kulstof, eutektisk) i højovn med efterfølgende afbrænding af overskydende kulstofindhold i ovn med oxygenindblæsning - en såkaldt Basic Oxygen Furnace (BOF). Produktet fra BOF er råstål (0,2 1 % kulstof), der kan varm- og koldvalses til plader og stænger. Afbrændingen af overskydende kulstof udvikler varme, og processen kræver derfor køling. Dette sker ved tilsætning af stålskrot, såkaldt køleskrot, til BOFen. Derfor er stålet ikke 100 % primær. Der tilsættes op til 30 % køleskrot, der typisk er meget lav værdigt, f.eks. stålaffald fra affaldsforbrænding. Data er leveret på terminal form fra referencen, data for elektricitetsscenarier er derfor integreret og typen er angivet i processernes navne, f.eks. European eller Global. Til brug for kraftigere gods, samt systemudvidelse med undgået produktion er leveret: European Heavy Plate Global Rebar/Wire Rod Til brug for emballage og andre tyndplade-produkter er leveret: European Cold-rolled Coil European Tinplate (fortinnet Cold Rolled, anvendes til konservedåser) (Reference: Edward Price, manager of Life Cycle Assessment,

7 Ved brug af grunddata for stål Global Rebar, fra International Iron and Steel Institute, 2000, og ved beregning i UMIP, er de væsentligste miljøpåvirkninger vurderet til at udgøre følgende parameter for stål globalt: De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med fremstilling af stål (inkl. påvirkninger fra energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD, er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Carbonmonoxid, CO Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Methan, CH 4 NMVOC, non-methane volatile organic compounds Tungmetaller (Cd, Cr, Hg, Pb, Zn) Emission til vand Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) Affald efter endt behandling til deponi Mineralsk affald Uspecifikt volumenaffald Ressourceforbrug Jern Stenkul Råolie A Glas Glas er et materiale der ofte bruges til lounge borde. Glasset kaldes for floatglas pga. produktionsmetoden. Floatglas Floatglas videreforarbejdes typisk til: Termoruder, lamineret glas, hærdet glas, belagt lavemissivt glas, solbeskyttelsesglas, emaljeret glas, brandbeskyttelsesglas, støbeharpiks-lamineret glas. 8

8 Floatglas fremstilles ved, at råstofferne blandes til glasmenge, som derefter påfyldes smelteovnen og smeltes ved en temperatur på ca grader C. Det flydende glas ledes derefter ind på et float-bad af flydende tin. På det smeltede tin "floater" glasmassen som et endeløst bånd og bliver langsomt kølet ned til stuetemperatur i en køletunnel og til sidst tilskåret Som input til miljøvurdering af floatglas fra råstofudvinding til og med produktion af glas er anvendt følgende kilder: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques in the Glass Industry, December 2001 EUROPEAN COMMISSION (BAT -Glass Industry, 2001 EU). Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques in the Glass Manufacturing Industry, December 2001 EUROPEAN COMMISSION. Pilkington glas. De typiske råvarer til floatglasproduktion er følgende, hvoraf sand, soda og dolomite tilsammen udgør ca. 95% af råvaremængden (Pilkington): Sand (kvartssand) Soda (natriumcarbonat, Na 2 CO 3 ) Dolomitkalk (Mineral CaMg(CO 3 ) 2 ) Kalksten (CaCO 3 ) Gips Jernoxid Nedenfor er listet de væsentligste miljøpåvirkninger inden for fremstilling af Floatglas jf. BAT Glass Industry, 2001 EU. Floatglas Emission af SO 2 (Fra oxodation af brændsel i smelteprocessen og svovl fra råvarer) Emission af støv (Fra proces og råvarehåndtering) Emission af kvælstof, NOx, (Oxidation af kvælstof fra brændsel i smelte- og tørreprocessen) Emission af fluorider, HF, (I råvarer fx. hvis fluorspar anvendes, frigives ved smelten) Emission af hydrogenchlorid, HCL, (Urenheder i råvarer frigives ved smelten)

9 Emission af hydrogensulfid, H 2 S (Urenheder i råvarer eller brændsel) Emission af tungmetaller (Fra håndtering af råvarer (farvestoffer og urenhed i råvarer) og fra processer) Emission af kuldioxid, CO 2 (Fra forbrænding/smelte af råvarer fx. fra soda og limestone) Emission af kulmonoxid, CO (Fra forbrænding/smelte) Spildevand med olie, tungmetaller og svært nedbrydelige organiske stoffer (relateret til Chemical Oxygen Demand, COD) Energiforbrug Af ovenstående parametre er HCl, HF, H 2 S og tungmetaller ikke med i dataopgørelsen fra Pilkington. Ved brug af grunddata fra Pilkington, og ved beregning i UMIP, er de væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med floatprocessen vurderet til at udgøre: Emissioner til luft: Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Partikler NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) fra energiproduktion Ressourceforbrug: Naturgas Råolie Energiforbruget til glasfremstillingen er stort og de afledte miljøpåvirkninger fra energiproduktionen er således af væsentlig betydning for glas s miljøbelastning. Emissioner til vand fra glasproduktionen er generelt lave, men der kan forekomme tungmetaludledning. Vand anvendes primært til køling og rengøring. Af emissioner til luft er især CO 2 fra selve floatglasprocessen af betydning. Blandt miljøpåvirkningerne fra udvinding og fremstilling af råvarer til floatglasproduktionen er bidragene fra Soda og sand vurderet væsentligst: 10

10 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med fremstilling af floatglas (inkl. påvirkninger fra energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD, er: Emissioner til luft: Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Partikler, PM CO og NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) fra energiproduktion Ressourceforbrug: Naturgas Råolie Kul og uran (afhængigt af energikilde) Affald til deponi: (Afhænger af energiproduktionen) A Plastmaterialer (f.eks. PP, PE, PA6, PU skum og PET/polyester) Som input til miljøvurderingen af de forskellige plasttyper og polyester fra råstofudvinding til og med produktion produktets råmaterialer er set på følgende kilder: SPINE LCI dataset: Production of EPDM, 2001, Prepared for Ecolab by Annika Olsson, IVL Swedish Environmental Research Institute. Polyethylene Terephthalate (PET), Low Density Polyethylene (LDPE), Polypropylene (PP), Polybutadiene, Eco-profiles of the European Plastics Industry, I Boustead, March Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on, Best Available Techniques in the Production of Polymers, Dated October 2006, EUROPEAN COMMISSION. IDEMAT 2001 databasen

11 Ved brug af de anførte datakilder for polymer ved beregning i UMIP, er de væsentligste emissioner, affald og ressourcer af floatglas vurderet til at udgøre følgende parametre: De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med produktion af polymerene (er inkl. påvirkninger for energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Carbonmonoxid, CO Hydrogencarboner, HC Methan, CH 4 NMVOC, non-methane volatile organic compounds VOC, flygtige organiske forbindelser Støv, PM. Affald til deponi Volumenaffald Slagge & aske Farligt affald Ressourceforbrug Råolie Kul Naturgas 12

12 A Træ Træ indgår typisk i lounge møbler i massiv form, f.eks. i stellet/rammen eller i plader, f.eks. som bordplade. Der anvendes løvtræ og nåletræ i massivdelene og diverse blandinger i finér-, MDF- og spånplader. Som grundlag til miljøvurderingen af træ fra råstofudvinding til og med produktion af træ som massivmateriale og halvfabrikat er anvendt følgende kilder: Miljøprojekt nr. 561, 2000, Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien, C.J. Kofoed et al., Trätck et al. 1997, Nordic Wood, Miljödeklaration av träindustriens produkter, Huvudrapport Junckers Miljøredegørelse 2008 Norske Skog, Annual report 2008 Ecoinvent v2.0 database, 2007 De væsentligste miljøpåvirkningerne ved skovdrift og skovning af træ kommer fra brændstofforbruget, f.eks. emissioner til luft fra benzin forbrændt i motorsav og bilmotor samt diesel forbrændt i en traktormotor. For behandlingen af træ på savværkerne er næringssalte i spildelvand og affald fundet mest betydende, idet energibehov i stor udstrækning dækkes af træfyring. De væsentligste miljøpåvirkninger ved forarbejdning af træ er relateret til dækning af det energibehov til processerne, og for overfladebehandling er det emission af VOC og energi til tørring som er betydende. Ved brug af grunddata for nåletræ fra Svensk skovproduktion 1998, opsavning og tørring på svensk savværk, 1996, og ved brug af effektfaktorer, normalisering og vægtning jf. UMIP 2003, er de væsentligste emissioner, affald og ressourceforbrug vurderet til at udgøre følgende for træ:

13 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med afkortning af træ til salgbare effekter (er inkl. påvirkninger for energiproduktion og drivmiddel), der som minimum skal oplyses i en MVD er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Carbonmonoxid, CO Hydrogencarboner, HC NMVOC, non-methane volatile organic compounds VOC, flygtige organiske forbindelser Emissioner til vand Kvælstof, N Fosfor, F Affald efter endt behandling, til deponi Farligt affald Volumenaffald Slagge & aske Ressourceforbrug Råolie Træ (afh. af træsort) Kul (hvis kulbaseret el og varme anvendes) Naturgas (hvis gasbaseret el og varme anvendes) 14

14 A Tekstil af bomuld og uld Tekstiler indgår typisk i lounge møbler som betræk af lounge stole. De væsentlige miljøpåvirkninger fra syntetiske tekstiler, som polyester, er nævnt sammen med andre plastmaterialer i afsnit A Tekstilerne bomuld og uld er derimod naturbaserede materialer. Generelt kan farvestoffer være problematiske mht. tekstilers miljøegenskaber og biocider mht. naturbaserede tekstiler. Mht. bomuld er der produktionsmæssige valg, som producenten har indflydelse på, f.eks. forbundet med: økologiske materialer valg af blødgøringsproces ingen tilsætning af ægthedsforbedrer ikke toksiske reaktivfarvestoffer. Ifølge UMIPTEX-rapporten stammer, f.eks. 98% af det totale økotoksicitets-potentiale i den undersøgte bomulds T-shirt livscyklus fra materialerne. Fordelingen mellem de vigtigste fibertyper i tekstilindustrien er [BAT Tex 2003]: - bomuld 45% - polyester 14% - viscose 12% - uld 8% - acryl 4% - silke 2% - andre 15% (I alt 100 %) Som input til miljøvurderingen af uld og bomuld fra fårhold/dyrkning til og med produktion af betræktekstiler er anvendt følgende kilder: Arbejdsrapport 3, 2006, UMIPTEX - Miljøvurdering af tekstiler, S.E. Laursen et al., 2006 Working report 10, 2002, Danish experience. Best Available Techniques - BAT - in the clothing and textile industry Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry (BATtex) July 2003

15 Ecoinvent v2.0 database, 2007 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra fårhold/dyrkning til og med produktion af garn til betræktekstiler (inkl. påvirkninger for energiproduktion og drivmiddel), der som minimum skal oplyses i en MVD er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Metan, CH 4 Lattergas, N 2 O Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NO x Ammoniak, NH 3 NMVOC, non-methane volatile organic compounds Carbonmonoxid, CO Affald til deponi Volumenaffald Ressourcforbrug Råolie Naturgas (hvis gasbaseret el og varme anvendes) Stenkul (hvis kulbaseret el og varme anvendes) Anbefalinger mht. den bedste tilgængelige teknologi vedr. tekstil fibre er nævnt i tabellen forneden, direkte fra kilden [BATtex 2003] 16

16 [BATtex 2003], side 448

17 Contents PREFACE 2 1 INTRODUCTION 4 2 DEFINITION OF THE PRODUCT CATEGORY PRODUCER OR ORGANISATION THE EPD SHALL BE VALID FOR PRODUCT DESCRIPTION CONTENTS DECLARATION THE FUNCTIONAL UNIT MINIMUM REQUIREMENTS FOR SYSTEM DELIMITATION Life cycle stages Processes in system expansion Dealing with environmental loads of common processes Data types and sources EMISSIONS, RESOURCES, ENERGY DATA, WASTE AND ENVIRONMENTAL IMPACTS TO BE DECLARED IN THE EPD OTHER ENVIRONMENTAL INFORMATION 28 3 VERIFICATION 30 4 EPD TEMPLATE 31 5 REFERENCES 32 APPENDIX 1 - TYPICAL MATERIALS 1 APPENDIX 2 FLOW CHARTS FOR TYPICAL PROCESSES RELEVANT FOR LOUNGE FURNITURE 1 1

18 Preface This document describes the Product Category Rules (PCR) for lounge chairs and lounge tables. The PCR shall be followed when developing Environmental Product Declarations (EPDs, also referred to as "Type III environmental declarations") for lounge chairs and lounge tables that are to be registered under the Danish programme for EPDs, called "MVD-DK". The Product Category Rules have been developed in the period from October 2006 to September 2009 by a PCR group representing the following organisations: Fritz Hansen A/S Aluminium Danmark Sapa Profiler A/S Steelcase Europe IPU This Product Category Rule document is reviewed by a panel consisting of: Kim Christiansen, DS (panelformand) Heidi B. Bugge, Miljømærkning Danmark Jette Lindgaard, Kvadrat A/S The Product Category Rules are verified and approved on December 8 th, 2009 and are valid until December 7 th, 2014, i.e. 5 years, under the condition that no major changes occur in the described life cycles of the product category or in the programme instructions for MVD-DK. Background literature can be found in the section "References". 2

19 3

20 1 Introduction An Environmental Product Declaration (EPD) is a quantitative documentation of the environmental properties of a product. An EPD comprises product life cycle based environmental data but can also comprise other information that is not based on the product life cycle. An EPD shall be objective and neutral. It must not comprise subjective assertions as, for instance, that the product has a good environmental profile, and it must not comprise comparisons with environmental profiles of other products. An EPD can be used for various purposes. A major purpose is that an EPD shall enable business-to-business (B2B) customers, product developers, purchasers/buyers and others to compare environmental profiles of alternative products within the same product category. The EPD shall support purchase decisions and shall therefore as far as possible show the environmental consequences of demanding and using the particular product. Furthermore, EPDs for furniture, incl. e.g. lounge chairs and lounge tables, can be used in environmental assessments of buildings in B2B communication. The Product Category Rules (PCR) in this document specify what is to be taken into account in Environmental Product Declarations (EPDs) for products within the product category lounge chairs and lounge tables. The PCR also indicate as far as possible the way in which calculations shall be performed. In this way, the Product Category Rules are meant to ensure that EPDs for different products in the product category are prepared on similar grounds and thus facilitate comparability of EPDs within the product category. The Product Category Rules comprise the following: A definition of the product category Requirements for product description and what features are to be mentioned in the EPD A definition of the functional unit (reference unit) Minimum requirements for the system scope which have to be included in the EPD, incl. life cycle stages, processes, and inputs & outputs 4

21 An expression of the type of data and data sources to be used and how the data should be collected as well as an indication of the calculation procedure for inventory data An indication of the processes which shall or may be included in system expansion An indication of how common processes for several products (co-products) are to be distributed (allocated) An indication of those emissions, resources, energy data, waste and potential environmental impacts that have to be included in the EPD An indication of substances and materials which are to be included in the contents declaration An indication of additional environmental information that may be included in the EPD For preparing an EPD under MVD-DK, the programme's EPD template shall be used. The EPD template is available through the programme secretariat at Danish Standards (DS). The rules in this PCR document are among other things based on existing ISO conforming Life Cycle Assessments (LCAs) for typical products and for related materials in the product group. Some of the LCAs are confidential but have been available for the review panel. Background materials can be found in the list of references. Two other EPD programmes have issued PCR for related product categories: i) The Swedish EPD programme "The international EPD system" has a PCR document for "Furniture; Other transportable goods" [IEPD 2009], and another one (as draft version) for "Seats" [ILV 2008]. ii) The Norwegian EPD programme "EPD-Norge" has a PCR document called "Seating solution" [NPCR003] and one called "Table" [NPCR05]. These PCR are in several aspects not conforming to the programme instructions for MVD-DK, e.g. regarding packaging and product disposal issues, regarding the required impact assessment methods, and regarding the in MVD-DK required LCA approach of assessing environmental consequences (consequential LCA). These PCR can therefore not be transferred directly to MVD-DK. 5

22 2 Definition of the product category 2.0 About the product category The product category is called: "Lounge chairs and lounge tables for indoor use". In this PCR, the product category covers tables and seating furniture for use in indoor lounge environments, such as reception areas, waiting rooms, foyers, and hotel lobbies. This PCR does not cover lounge furniture used for storage purposes. Lounge chairs and tables are designed for the primary functions of enabling relaxation and short-term task applications in private, public or business spaces. Lounge furniture thus may offer relaxed seating, little desk space and enhanced comfort in less formal, usually quiet environments. Lounge chairs and tables can be considered to offer product functionalities that build a bridge between on the one hand primarily office work-focused applications and on the other hand primarily private home-related applications. Lounge tables typically consist of 1. a table top and 2. a frame, including one or several legs (maybe incl. a foot plate or foot cross). Lounge chairs typically consist of 1. a seat - with or without a back - and 2. a frame, including one or several legs (maybe incl. a foot plate or foot cross). 6

23 Lounge chairs are produced in a great variety with and without features such as back support (this back support can be integrated with the seat in one piece) arm rests, wheels, gliders, cushioning, and upholstery In this PCR the term "lounge chairs" covers chairs to be used by one person at a time, thus including armchairs, guest chairs, chaise lounges and ottomans but excluding sofas and other seating for several persons at a time. Lounge tables in this PCR, in turn, may be used by several persons at a time, e.g. for short meetings. Due to their typical application for non-task work, lounge tables and chairs typically have neither mechanisms, nor motors or electronics, e.g. for adjustments of height, angle or the like. Products with grid power consumption and electronics are not included in this PCR as they show a different environmental profile from those without such features. Design and construction of lounge chairs and lounge tables can vary widely. Some examples for lounge chairs and lounge tables are shown below. Below: Examples of lounge chairs Below: Examples of lounge tables Lounge tables in glass and steel An upholstered lounge chair 7

24 A chaise longue in stainless steel and Another lounge table in glass and steel wicker An upholstered lounge chair A lounge table in (probably) surface-coated fibre board with a foot leg and plate in steel Secondary functions of lounge furniture are: to facilitate informal meetings to facilitate individual, short-term task work to facilitate creative discussions through providing informal, flexible surroundings This PCR is applicable for non-electricity-consuming, indoor lounge chairs and lounge tables primarily made of - steel (profiles, plates, tops; all may be chrome-plated or lacquered) - aluminium (profiles, plates, tops) - glass (plates or tops) - plastics, such as: o Polypropylene (PP) o Polyamide 6 (PA6) o glass fibre-/glass ball-reinforced PA6 (e.g. PA6GF30) o PU foam - wooden bars & boards (massive wood, soft or hard) 8

25 - wood-based boards (particle boards, veneer. May be surface-coated, e.g. with melamine) - textile fabrics (natural or synthetic) In the current first version, this PCR does not cover lounge chairs and lounge tables that - are made of leather - are made for outdoor use. Leather is excluded since leather types, qualities and treatments vary a lot and lead to accordingly varying environmental exchanges as well as to varying product life times. And for some products ageing of the leather may be intentional, for others it may not at all be intended. Outdoor application is excluded as it would set requirements on design options, material types, surface treatments, etc. especially regarding temperature, sunlight, humidity, etc. during the use stage which are very different from those for indoor use, leading to very different life cycle characteristics. However, in order to cover the full market spectrum of lounge chairs and lounge tables, leather, outdoor use and possible other issues are recommended included in a revised version of these PCR. 2.1 Producer or organisation the EPD shall be valid for The producer or organisation that the Environmental Product Declaration (EPD) shall be valid for, shall be stated under the heading "Producer". Here, the producer's or organisation's name as well as contact information incl. address, telephone number and, if applicable, website address have to be stated. 2.2 Product description The product shall be identified in the main heading of the EPD and it shall be described under the heading "Product". To be mentioned here are: The product's type, name, model/ identification no. The product's size and weight in final, assembled state (overall height, width, and depth in millimetres plus product weight in kilograms) The product s transport weight, i.e. the sum of product weight and total weight of transport packaging 9

26 The product itself, including in particular its primary function. A picture or sketch of the product. Regarding potential impacts caused by transporting the product, packaging volume can be of importance. Therefore, a statement on transport size/volume (height, width, and depth in millimetres) may be mentioned. This can be of special interest, if the product can be disassembled or needs to be assembled before first use. If the below-mentioned criteria hold true, the respective technical features and issues shall be stated in the EPD: - If the furniture can be equipped with additional features: A statement on which features are available in the particular product described in the EPD (e.g. arm rests, different upholsteries, etc.) - If the furniture consists of several materials: A statement whether or not the product can be disassembled and, if yes, how to separate the materials (disassemblability) - A statement on recyclability of the materials (preferably as percentage of the product s transport weight, i.e. of the product weight including the weight of all transport packaging) 2.3 Contents declaration Lounge furniture can be made of several materials. Table tops produced in industrial production volumes are usually made of glass, wood (incl. fibre board, plywood, etc.), metals, plastics, or stone. Table frames are usually made of steel, aluminium, or wood. Other materials do occur, as well as combinations of different materials (hybrids/composites). All these materials may be coated or in some way be surface-treated for colouring and/or surface protection. The seat of lounge chairs usually consists of steel, wood, plastics, aluminium, or natural materials (e.g. braid/basketwork). If the seat is upholstered, the upholstery will usually consist of PU foam and textile from natural and/or synthetic fibres. 10

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Ecodesign minimumskrav og energimærkning af kedler, varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Møde NVE Møde, NVE 8. marts 2012 4 forslag til

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

af et Carbon Footprint? - Agenda

af et Carbon Footprint? - Agenda - Agenda Færch Plast - Produktion - Placering - Produkter Værdikæden - Placering i værdikæden - Værdiskabelse i emballagebranchen Case: UK - Udgangspunktet - Sainsbury - Øvrige interessenter Eksempel på

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere