Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables"

Transkript

1 Product Category Rules (PCR) for Lounge Chairs and Lounge Tables The Danish Programme for Environmental Product Declarations MVD-DK Læs mere om ordningen på

2 Appendix 1 Typical materials for lounge furniture (tables & chairs) This Appendix is only in Danish. Typiske materialer, som indgår i lounge borde og stole: Aluminium Stål Glas Plastmaterialer (fx. PP, PA6, PA6GF30, PU(R)-skum, PET, ABS, EPDM (gummi)) Træ, træplader Tekstiler af bomuld, uld eller syntetisk Evt. kompositmaterialer A 1.1 Livsfaser Undtagen brugsfasen er alle livscyklusfaser medtaget, se afsnit A Aluminium Til lounge møbler anvendes aluminium typisk i trykstøbt form, f.eks. til fodkryds af lounge stole og til beslag, eller stangmateriale, f.eks. til lounge borde. Aluminium handles typisk via grossister og ikke direkte fra værk. Aluminium fremstilles af mineralet bauxit, som findes i jordskorpen og udvindes i åbne miner i tropiske og subtropiske egne. Bauxit bearbejdes (vaskes, screenes og tørres). Den bearbejdede bauxit raffineres dernæst til aluminiumoxid (Al 2 O 3 ) typisk ved Bayer processen, hvor bauxit knuses og males under tilsætning af varm kautisk soda (natriumhydroxid). 3

3 Slammet tørres og aluminiumoxiden udkrystalliseres og afvandes ved calcinering med kalksten. Fremstilling af aluminiumoxid sker oftest i nærheden af bauxit bruddet. Rent aluminium udfældes dernæst fra aluminiumoxiden ved elektrolyse, hvor smeltet aluminiumoxid opløses i en saltopløsning af fluoridsalte (hovedsageligt kryolit Na 3 AlF 6 ). Denne udfældning af aluminium er meget energikrævende og udføres derfor først og fremmest i lande med god og billig adgang til elektricitet, som fremstilles ved hjælp af vandkraft. Som input til miljøvurderingen af aluminium fra råstofudvinding til og med produktion og forarbejdning af primært aluminium er anvendt følgende kilder: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques (BREF) in the Non Ferrous Metals Industries, December 2001, EUROPEAN COMMISSION, Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry, Life Cycle Inventory data for aluminium production and transformation processes in Europe, April 2008, European Aluminium Association, EAA. Life Cycle Assessment of Aluminium, Inventory data for the worldwide primary Aluminium Industry, March 2003, International Aluminium Institute. Genanvendelse I LCA systemudvidelse. A. Schmidt. Miljønyt 81/2006, udgivet af Miljøstyrelsen, Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv, E. Hansen et al. Miljøprojekt 478/1999, udgivet af Miljøstyrelsen, Alternativer til blyinddækning J. Maag et al, Miljøprojekt nr. 593, 2000, udgivet af Miljøstyrelsen, De væsentligste miljøpåvirkninger ved fremstilling af aluminium omfatter emissioner til luft samt et relativt stort energiforbrug, som bl.a. er afhængigt af mulighederne for varmegenvinding mv. Nedenfor er listet de væsentligste miljøpåvirkninger inden for fremstilling af aluminium jf. IPPC s BREF: 4

4 Aluminium (Al) og dets legeringer Emission af SO 2 og støv Emission af fluorider (herunder HF) Emission af metalforbindelser Emission af CO og CO 2, PAH, flygtige organiske forbindelser VOC, drivhusgasser (PFC'er og CO 2 ) Dioxindannelse ved anvendelsen af sekundære råmaterialer Emission af chlorider og chlorbrinte Restprodukter i form af bauxitreststoffer, brugt digelbeklædning (SPL), filterstøv og saltslagge Spildevand med olie og ammoniak Energiforbrug Alle ovenstående parametre og flere til er med i dataopgørelsen fra EEA, på nær dioxin, PFC s og clorider. Ved brug af grunddata fra EEA 2008, og ved beregning i UMIP, er de væsentligste emissioner, affald og ressourcer vurderet til at udgøre følgende for primæraluminium i Europa: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Methan, CH 4 Hydrogencarboner, HC NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) Fluorider, F - Ressourceforbrug Råolie Naturgas Stenkul Brunkul Aluminium

5 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med fremstilling af aluminium (inkl. påvirkninger fra energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD, er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Methan, CH 4 Hydrogencarboner, HC NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) Flygtige organiske forbindelser VOC, Fluorider, F - herunder HF Hydrogenchlorid, HCL Støv Ressourceforbrug Råolie Naturgas Stenkul Brunkul Aluminium Deponi Volumenaffald (SPL) Slagge og aske A Stål Stål kan typisk indgå i lounge møblers stel. Stål fremstilles ud fra jernmalm, som findes i jordskorpen som iltforbindelser af jern. Jernmalm bliver udvundet i åbne brud og i egentlige miner, hvorefter Jern udvindes ved smeltning af malmen i højovne. Jernet kan tilsættes forskellige legeringsmaterialer og forskellig overfladebehandling alt efter anvendelsesformål. Som input til miljøvurderingen af stål fra råstofudvinding til og med produktion af stål, fremstilling af stålprofiler og valsning til plader er anvendt følgende kilder: 6

6 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Best Available Techniques Document on the Production of Iron and Steel, December 2001, EUROPEAN COMMISSION, Data leveret af International Iron and Steel Institute, IISI, til Miljøstyrelsens opdateringsprojekt Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 6/2004. (IISIs data er almindeligt anerkendt som branchedata.) Miljøprojekt 561/2000, Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien. Product-specific requirements, Steel Products, PSR 2002:1, The Swedish Environmental Management Council, Version 1.1, Data for primærstål gælder den almindeligt anvendte Blast Furnace Integrated Route, som er fremstilling af råjern (ca. 4,3 % kulstof, eutektisk) i højovn med efterfølgende afbrænding af overskydende kulstofindhold i ovn med oxygenindblæsning - en såkaldt Basic Oxygen Furnace (BOF). Produktet fra BOF er råstål (0,2 1 % kulstof), der kan varm- og koldvalses til plader og stænger. Afbrændingen af overskydende kulstof udvikler varme, og processen kræver derfor køling. Dette sker ved tilsætning af stålskrot, såkaldt køleskrot, til BOFen. Derfor er stålet ikke 100 % primær. Der tilsættes op til 30 % køleskrot, der typisk er meget lav værdigt, f.eks. stålaffald fra affaldsforbrænding. Data er leveret på terminal form fra referencen, data for elektricitetsscenarier er derfor integreret og typen er angivet i processernes navne, f.eks. European eller Global. Til brug for kraftigere gods, samt systemudvidelse med undgået produktion er leveret: European Heavy Plate Global Rebar/Wire Rod Til brug for emballage og andre tyndplade-produkter er leveret: European Cold-rolled Coil European Tinplate (fortinnet Cold Rolled, anvendes til konservedåser) (Reference: Edward Price, manager of Life Cycle Assessment,

7 Ved brug af grunddata for stål Global Rebar, fra International Iron and Steel Institute, 2000, og ved beregning i UMIP, er de væsentligste miljøpåvirkninger vurderet til at udgøre følgende parameter for stål globalt: De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med fremstilling af stål (inkl. påvirkninger fra energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD, er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Carbonmonoxid, CO Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Methan, CH 4 NMVOC, non-methane volatile organic compounds Tungmetaller (Cd, Cr, Hg, Pb, Zn) Emission til vand Tungmetaller (Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) Affald efter endt behandling til deponi Mineralsk affald Uspecifikt volumenaffald Ressourceforbrug Jern Stenkul Råolie A Glas Glas er et materiale der ofte bruges til lounge borde. Glasset kaldes for floatglas pga. produktionsmetoden. Floatglas Floatglas videreforarbejdes typisk til: Termoruder, lamineret glas, hærdet glas, belagt lavemissivt glas, solbeskyttelsesglas, emaljeret glas, brandbeskyttelsesglas, støbeharpiks-lamineret glas. 8

8 Floatglas fremstilles ved, at råstofferne blandes til glasmenge, som derefter påfyldes smelteovnen og smeltes ved en temperatur på ca grader C. Det flydende glas ledes derefter ind på et float-bad af flydende tin. På det smeltede tin "floater" glasmassen som et endeløst bånd og bliver langsomt kølet ned til stuetemperatur i en køletunnel og til sidst tilskåret Som input til miljøvurdering af floatglas fra råstofudvinding til og med produktion af glas er anvendt følgende kilder: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques in the Glass Industry, December 2001 EUROPEAN COMMISSION (BAT -Glass Industry, 2001 EU). Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques in the Glass Manufacturing Industry, December 2001 EUROPEAN COMMISSION. Pilkington glas. De typiske råvarer til floatglasproduktion er følgende, hvoraf sand, soda og dolomite tilsammen udgør ca. 95% af råvaremængden (Pilkington): Sand (kvartssand) Soda (natriumcarbonat, Na 2 CO 3 ) Dolomitkalk (Mineral CaMg(CO 3 ) 2 ) Kalksten (CaCO 3 ) Gips Jernoxid Nedenfor er listet de væsentligste miljøpåvirkninger inden for fremstilling af Floatglas jf. BAT Glass Industry, 2001 EU. Floatglas Emission af SO 2 (Fra oxodation af brændsel i smelteprocessen og svovl fra råvarer) Emission af støv (Fra proces og råvarehåndtering) Emission af kvælstof, NOx, (Oxidation af kvælstof fra brændsel i smelte- og tørreprocessen) Emission af fluorider, HF, (I råvarer fx. hvis fluorspar anvendes, frigives ved smelten) Emission af hydrogenchlorid, HCL, (Urenheder i råvarer frigives ved smelten)

9 Emission af hydrogensulfid, H 2 S (Urenheder i råvarer eller brændsel) Emission af tungmetaller (Fra håndtering af råvarer (farvestoffer og urenhed i råvarer) og fra processer) Emission af kuldioxid, CO 2 (Fra forbrænding/smelte af råvarer fx. fra soda og limestone) Emission af kulmonoxid, CO (Fra forbrænding/smelte) Spildevand med olie, tungmetaller og svært nedbrydelige organiske stoffer (relateret til Chemical Oxygen Demand, COD) Energiforbrug Af ovenstående parametre er HCl, HF, H 2 S og tungmetaller ikke med i dataopgørelsen fra Pilkington. Ved brug af grunddata fra Pilkington, og ved beregning i UMIP, er de væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med floatprocessen vurderet til at udgøre: Emissioner til luft: Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Partikler NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) fra energiproduktion Ressourceforbrug: Naturgas Råolie Energiforbruget til glasfremstillingen er stort og de afledte miljøpåvirkninger fra energiproduktionen er således af væsentlig betydning for glas s miljøbelastning. Emissioner til vand fra glasproduktionen er generelt lave, men der kan forekomme tungmetaludledning. Vand anvendes primært til køling og rengøring. Af emissioner til luft er især CO 2 fra selve floatglasprocessen af betydning. Blandt miljøpåvirkningerne fra udvinding og fremstilling af råvarer til floatglasproduktionen er bidragene fra Soda og sand vurderet væsentligst: 10

10 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med fremstilling af floatglas (inkl. påvirkninger fra energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD, er: Emissioner til luft: Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Partikler, PM CO og NMVOC, non-methane volatile organic compounds (incl. PAH) fra energiproduktion Ressourceforbrug: Naturgas Råolie Kul og uran (afhængigt af energikilde) Affald til deponi: (Afhænger af energiproduktionen) A Plastmaterialer (f.eks. PP, PE, PA6, PU skum og PET/polyester) Som input til miljøvurderingen af de forskellige plasttyper og polyester fra råstofudvinding til og med produktion produktets råmaterialer er set på følgende kilder: SPINE LCI dataset: Production of EPDM, 2001, Prepared for Ecolab by Annika Olsson, IVL Swedish Environmental Research Institute. Polyethylene Terephthalate (PET), Low Density Polyethylene (LDPE), Polypropylene (PP), Polybutadiene, Eco-profiles of the European Plastics Industry, I Boustead, March Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on, Best Available Techniques in the Production of Polymers, Dated October 2006, EUROPEAN COMMISSION. IDEMAT 2001 databasen

11 Ved brug af de anførte datakilder for polymer ved beregning i UMIP, er de væsentligste emissioner, affald og ressourcer af floatglas vurderet til at udgøre følgende parametre: De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med produktion af polymerene (er inkl. påvirkninger for energiproduktion), der som minimum skal oplyses i en MVD er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Carbonmonoxid, CO Hydrogencarboner, HC Methan, CH 4 NMVOC, non-methane volatile organic compounds VOC, flygtige organiske forbindelser Støv, PM. Affald til deponi Volumenaffald Slagge & aske Farligt affald Ressourceforbrug Råolie Kul Naturgas 12

12 A Træ Træ indgår typisk i lounge møbler i massiv form, f.eks. i stellet/rammen eller i plader, f.eks. som bordplade. Der anvendes løvtræ og nåletræ i massivdelene og diverse blandinger i finér-, MDF- og spånplader. Som grundlag til miljøvurderingen af træ fra råstofudvinding til og med produktion af træ som massivmateriale og halvfabrikat er anvendt følgende kilder: Miljøprojekt nr. 561, 2000, Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien, C.J. Kofoed et al., Trätck et al. 1997, Nordic Wood, Miljödeklaration av träindustriens produkter, Huvudrapport Junckers Miljøredegørelse 2008 Norske Skog, Annual report 2008 Ecoinvent v2.0 database, 2007 De væsentligste miljøpåvirkningerne ved skovdrift og skovning af træ kommer fra brændstofforbruget, f.eks. emissioner til luft fra benzin forbrændt i motorsav og bilmotor samt diesel forbrændt i en traktormotor. For behandlingen af træ på savværkerne er næringssalte i spildelvand og affald fundet mest betydende, idet energibehov i stor udstrækning dækkes af træfyring. De væsentligste miljøpåvirkninger ved forarbejdning af træ er relateret til dækning af det energibehov til processerne, og for overfladebehandling er det emission af VOC og energi til tørring som er betydende. Ved brug af grunddata for nåletræ fra Svensk skovproduktion 1998, opsavning og tørring på svensk savværk, 1996, og ved brug af effektfaktorer, normalisering og vægtning jf. UMIP 2003, er de væsentligste emissioner, affald og ressourceforbrug vurderet til at udgøre følgende for træ:

13 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra råstofudvinding til og med afkortning af træ til salgbare effekter (er inkl. påvirkninger for energiproduktion og drivmiddel), der som minimum skal oplyses i en MVD er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NOx Carbonmonoxid, CO Hydrogencarboner, HC NMVOC, non-methane volatile organic compounds VOC, flygtige organiske forbindelser Emissioner til vand Kvælstof, N Fosfor, F Affald efter endt behandling, til deponi Farligt affald Volumenaffald Slagge & aske Ressourceforbrug Råolie Træ (afh. af træsort) Kul (hvis kulbaseret el og varme anvendes) Naturgas (hvis gasbaseret el og varme anvendes) 14

14 A Tekstil af bomuld og uld Tekstiler indgår typisk i lounge møbler som betræk af lounge stole. De væsentlige miljøpåvirkninger fra syntetiske tekstiler, som polyester, er nævnt sammen med andre plastmaterialer i afsnit A Tekstilerne bomuld og uld er derimod naturbaserede materialer. Generelt kan farvestoffer være problematiske mht. tekstilers miljøegenskaber og biocider mht. naturbaserede tekstiler. Mht. bomuld er der produktionsmæssige valg, som producenten har indflydelse på, f.eks. forbundet med: økologiske materialer valg af blødgøringsproces ingen tilsætning af ægthedsforbedrer ikke toksiske reaktivfarvestoffer. Ifølge UMIPTEX-rapporten stammer, f.eks. 98% af det totale økotoksicitets-potentiale i den undersøgte bomulds T-shirt livscyklus fra materialerne. Fordelingen mellem de vigtigste fibertyper i tekstilindustrien er [BAT Tex 2003]: - bomuld 45% - polyester 14% - viscose 12% - uld 8% - acryl 4% - silke 2% - andre 15% (I alt 100 %) Som input til miljøvurderingen af uld og bomuld fra fårhold/dyrkning til og med produktion af betræktekstiler er anvendt følgende kilder: Arbejdsrapport 3, 2006, UMIPTEX - Miljøvurdering af tekstiler, S.E. Laursen et al., 2006 Working report 10, 2002, Danish experience. Best Available Techniques - BAT - in the clothing and textile industry Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry (BATtex) July 2003

15 Ecoinvent v2.0 database, 2007 De væsentligste emissioner, affald og ressourcer fra fårhold/dyrkning til og med produktion af garn til betræktekstiler (inkl. påvirkninger for energiproduktion og drivmiddel), der som minimum skal oplyses i en MVD er: Emissioner til luft Carbondioxid, CO 2 Metan, CH 4 Lattergas, N 2 O Svovldioxid, SO 2 Kvælstofoxider, NO x Ammoniak, NH 3 NMVOC, non-methane volatile organic compounds Carbonmonoxid, CO Affald til deponi Volumenaffald Ressourcforbrug Råolie Naturgas (hvis gasbaseret el og varme anvendes) Stenkul (hvis kulbaseret el og varme anvendes) Anbefalinger mht. den bedste tilgængelige teknologi vedr. tekstil fibre er nævnt i tabellen forneden, direkte fra kilden [BATtex 2003] 16

16 [BATtex 2003], side 448

17 Contents PREFACE 2 1 INTRODUCTION 4 2 DEFINITION OF THE PRODUCT CATEGORY PRODUCER OR ORGANISATION THE EPD SHALL BE VALID FOR PRODUCT DESCRIPTION CONTENTS DECLARATION THE FUNCTIONAL UNIT MINIMUM REQUIREMENTS FOR SYSTEM DELIMITATION Life cycle stages Processes in system expansion Dealing with environmental loads of common processes Data types and sources EMISSIONS, RESOURCES, ENERGY DATA, WASTE AND ENVIRONMENTAL IMPACTS TO BE DECLARED IN THE EPD OTHER ENVIRONMENTAL INFORMATION 28 3 VERIFICATION 30 4 EPD TEMPLATE 31 5 REFERENCES 32 APPENDIX 1 - TYPICAL MATERIALS 1 APPENDIX 2 FLOW CHARTS FOR TYPICAL PROCESSES RELEVANT FOR LOUNGE FURNITURE 1 1

18 Preface This document describes the Product Category Rules (PCR) for lounge chairs and lounge tables. The PCR shall be followed when developing Environmental Product Declarations (EPDs, also referred to as "Type III environmental declarations") for lounge chairs and lounge tables that are to be registered under the Danish programme for EPDs, called "MVD-DK". The Product Category Rules have been developed in the period from October 2006 to September 2009 by a PCR group representing the following organisations: Fritz Hansen A/S Aluminium Danmark Sapa Profiler A/S Steelcase Europe IPU This Product Category Rule document is reviewed by a panel consisting of: Kim Christiansen, DS (panelformand) Heidi B. Bugge, Miljømærkning Danmark Jette Lindgaard, Kvadrat A/S The Product Category Rules are verified and approved on December 8 th, 2009 and are valid until December 7 th, 2014, i.e. 5 years, under the condition that no major changes occur in the described life cycles of the product category or in the programme instructions for MVD-DK. Background literature can be found in the section "References". 2

19 3

20 1 Introduction An Environmental Product Declaration (EPD) is a quantitative documentation of the environmental properties of a product. An EPD comprises product life cycle based environmental data but can also comprise other information that is not based on the product life cycle. An EPD shall be objective and neutral. It must not comprise subjective assertions as, for instance, that the product has a good environmental profile, and it must not comprise comparisons with environmental profiles of other products. An EPD can be used for various purposes. A major purpose is that an EPD shall enable business-to-business (B2B) customers, product developers, purchasers/buyers and others to compare environmental profiles of alternative products within the same product category. The EPD shall support purchase decisions and shall therefore as far as possible show the environmental consequences of demanding and using the particular product. Furthermore, EPDs for furniture, incl. e.g. lounge chairs and lounge tables, can be used in environmental assessments of buildings in B2B communication. The Product Category Rules (PCR) in this document specify what is to be taken into account in Environmental Product Declarations (EPDs) for products within the product category lounge chairs and lounge tables. The PCR also indicate as far as possible the way in which calculations shall be performed. In this way, the Product Category Rules are meant to ensure that EPDs for different products in the product category are prepared on similar grounds and thus facilitate comparability of EPDs within the product category. The Product Category Rules comprise the following: A definition of the product category Requirements for product description and what features are to be mentioned in the EPD A definition of the functional unit (reference unit) Minimum requirements for the system scope which have to be included in the EPD, incl. life cycle stages, processes, and inputs & outputs 4

21 An expression of the type of data and data sources to be used and how the data should be collected as well as an indication of the calculation procedure for inventory data An indication of the processes which shall or may be included in system expansion An indication of how common processes for several products (co-products) are to be distributed (allocated) An indication of those emissions, resources, energy data, waste and potential environmental impacts that have to be included in the EPD An indication of substances and materials which are to be included in the contents declaration An indication of additional environmental information that may be included in the EPD For preparing an EPD under MVD-DK, the programme's EPD template shall be used. The EPD template is available through the programme secretariat at Danish Standards (DS). The rules in this PCR document are among other things based on existing ISO conforming Life Cycle Assessments (LCAs) for typical products and for related materials in the product group. Some of the LCAs are confidential but have been available for the review panel. Background materials can be found in the list of references. Two other EPD programmes have issued PCR for related product categories: i) The Swedish EPD programme "The international EPD system" has a PCR document for "Furniture; Other transportable goods" [IEPD 2009], and another one (as draft version) for "Seats" [ILV 2008]. ii) The Norwegian EPD programme "EPD-Norge" has a PCR document called "Seating solution" [NPCR003] and one called "Table" [NPCR05]. These PCR are in several aspects not conforming to the programme instructions for MVD-DK, e.g. regarding packaging and product disposal issues, regarding the required impact assessment methods, and regarding the in MVD-DK required LCA approach of assessing environmental consequences (consequential LCA). These PCR can therefore not be transferred directly to MVD-DK. 5

22 2 Definition of the product category 2.0 About the product category The product category is called: "Lounge chairs and lounge tables for indoor use". In this PCR, the product category covers tables and seating furniture for use in indoor lounge environments, such as reception areas, waiting rooms, foyers, and hotel lobbies. This PCR does not cover lounge furniture used for storage purposes. Lounge chairs and tables are designed for the primary functions of enabling relaxation and short-term task applications in private, public or business spaces. Lounge furniture thus may offer relaxed seating, little desk space and enhanced comfort in less formal, usually quiet environments. Lounge chairs and tables can be considered to offer product functionalities that build a bridge between on the one hand primarily office work-focused applications and on the other hand primarily private home-related applications. Lounge tables typically consist of 1. a table top and 2. a frame, including one or several legs (maybe incl. a foot plate or foot cross). Lounge chairs typically consist of 1. a seat - with or without a back - and 2. a frame, including one or several legs (maybe incl. a foot plate or foot cross). 6

23 Lounge chairs are produced in a great variety with and without features such as back support (this back support can be integrated with the seat in one piece) arm rests, wheels, gliders, cushioning, and upholstery In this PCR the term "lounge chairs" covers chairs to be used by one person at a time, thus including armchairs, guest chairs, chaise lounges and ottomans but excluding sofas and other seating for several persons at a time. Lounge tables in this PCR, in turn, may be used by several persons at a time, e.g. for short meetings. Due to their typical application for non-task work, lounge tables and chairs typically have neither mechanisms, nor motors or electronics, e.g. for adjustments of height, angle or the like. Products with grid power consumption and electronics are not included in this PCR as they show a different environmental profile from those without such features. Design and construction of lounge chairs and lounge tables can vary widely. Some examples for lounge chairs and lounge tables are shown below. Below: Examples of lounge chairs Below: Examples of lounge tables Lounge tables in glass and steel An upholstered lounge chair 7

24 A chaise longue in stainless steel and Another lounge table in glass and steel wicker An upholstered lounge chair A lounge table in (probably) surface-coated fibre board with a foot leg and plate in steel Secondary functions of lounge furniture are: to facilitate informal meetings to facilitate individual, short-term task work to facilitate creative discussions through providing informal, flexible surroundings This PCR is applicable for non-electricity-consuming, indoor lounge chairs and lounge tables primarily made of - steel (profiles, plates, tops; all may be chrome-plated or lacquered) - aluminium (profiles, plates, tops) - glass (plates or tops) - plastics, such as: o Polypropylene (PP) o Polyamide 6 (PA6) o glass fibre-/glass ball-reinforced PA6 (e.g. PA6GF30) o PU foam - wooden bars & boards (massive wood, soft or hard) 8

25 - wood-based boards (particle boards, veneer. May be surface-coated, e.g. with melamine) - textile fabrics (natural or synthetic) In the current first version, this PCR does not cover lounge chairs and lounge tables that - are made of leather - are made for outdoor use. Leather is excluded since leather types, qualities and treatments vary a lot and lead to accordingly varying environmental exchanges as well as to varying product life times. And for some products ageing of the leather may be intentional, for others it may not at all be intended. Outdoor application is excluded as it would set requirements on design options, material types, surface treatments, etc. especially regarding temperature, sunlight, humidity, etc. during the use stage which are very different from those for indoor use, leading to very different life cycle characteristics. However, in order to cover the full market spectrum of lounge chairs and lounge tables, leather, outdoor use and possible other issues are recommended included in a revised version of these PCR. 2.1 Producer or organisation the EPD shall be valid for The producer or organisation that the Environmental Product Declaration (EPD) shall be valid for, shall be stated under the heading "Producer". Here, the producer's or organisation's name as well as contact information incl. address, telephone number and, if applicable, website address have to be stated. 2.2 Product description The product shall be identified in the main heading of the EPD and it shall be described under the heading "Product". To be mentioned here are: The product's type, name, model/ identification no. The product's size and weight in final, assembled state (overall height, width, and depth in millimetres plus product weight in kilograms) The product s transport weight, i.e. the sum of product weight and total weight of transport packaging 9

26 The product itself, including in particular its primary function. A picture or sketch of the product. Regarding potential impacts caused by transporting the product, packaging volume can be of importance. Therefore, a statement on transport size/volume (height, width, and depth in millimetres) may be mentioned. This can be of special interest, if the product can be disassembled or needs to be assembled before first use. If the below-mentioned criteria hold true, the respective technical features and issues shall be stated in the EPD: - If the furniture can be equipped with additional features: A statement on which features are available in the particular product described in the EPD (e.g. arm rests, different upholsteries, etc.) - If the furniture consists of several materials: A statement whether or not the product can be disassembled and, if yes, how to separate the materials (disassemblability) - A statement on recyclability of the materials (preferably as percentage of the product s transport weight, i.e. of the product weight including the weight of all transport packaging) 2.3 Contents declaration Lounge furniture can be made of several materials. Table tops produced in industrial production volumes are usually made of glass, wood (incl. fibre board, plywood, etc.), metals, plastics, or stone. Table frames are usually made of steel, aluminium, or wood. Other materials do occur, as well as combinations of different materials (hybrids/composites). All these materials may be coated or in some way be surface-treated for colouring and/or surface protection. The seat of lounge chairs usually consists of steel, wood, plastics, aluminium, or natural materials (e.g. braid/basketwork). If the seat is upholstered, the upholstery will usually consist of PU foam and textile from natural and/or synthetic fibres. 10

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration

Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration Building documentation survey indicates Danish building sector s need for a material declaration 29 august 2017 Martha Lewis In connection with an initiative from Sustainable Build, Henning Larsen has

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen

Model Krypton Design Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 100 cm Seat height: 41 cm Total height (frame): 60 cm Slanting arm Center section 60 x 120 cm Arm height: 60 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame):

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Pollution from shipping in Denmark

Pollution from shipping in Denmark AARHUS UNIVERSITET Pollution from shipping in Denmark Thomas Ellermann, Helge R. Olesen, Jesper Christensen, Morten Winther, and Marlene Plejdrup National Environmental Research Institute, Aarhus University

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

5 års garanti Å R S G A R A NTI

5 års garanti Å R S G A R A NTI PLANOPOLY 7 PÅ ALLE LONGLIFE LÆDERKVALITETER PÅ SKUM OG FJEDRE PÅ STEL OG IKKE BEVÆGELIGE- BÆRENDE DELE PÅ DE FLESTE STOFFER Chaiselong-modulet bliver som standard leveret med en manuel liggefunktion,

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen

Model Dacapo Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 46 cm Arm width: 20, 30 and 40 cm Total depth (frame): 105 cm Seat depth: 50 cm Seat height: 39 cm Total height (frame): 66 cm 120 x 105 cm 1 180 x 105 cm 190 x 105 cm 130 x 165 cm 140 x 165

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Arki + welcome to a world of opportunities...

Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + Arki + welcome to a world of opportunities... Arki + velkommen til en verden af muligheder... Med få elementer formgivet i et tidsløst, æstetisk design åbner Arki+ op for en verden af muligheder

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 TOPWASTE Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 Affald og 100% vedvarende energi Affaldsmængder forventes fortsat at stige og energiforbruget at falde => affald kan

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant

PROMIS a short introduction. Morten Kvistgaard, international consultant PROMIS a short introduction Morten Kvistgaard, international consultant mkv@evaluators.eu PROMIS P = PROJECT R = RESULT O = ORIENTED M = MANAGEMENT I = INFORMATION S = SYSTEM WHAT IS PROMIS? An effective

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere