Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22"

Transkript

1 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4 &4#2,46 /2 1:/4) 2. :!2 2,0 /4/-2) )/7'")-*2 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

2 KONCERNENS HOVEDTAL *) Ekskl. tilb.bet. Mio.kr Index 2004 Index 2003 Index 2002 Index 2001 Index 2000 Nettoomsætning 1.540, , , , , ,0 100 Indtægter i alt 1.586, , , , , ,0 100 Index Overført til TV 2-regionerne -346, , ,9 100 Driftsomkostninger , , , , , ,3 100 Resultat før af- og nedskriv. (EBITDA) 178, ,9 (614) 301, , , ,8 100 Af- og nedskrivninger -93, , , , , ,4 100 Resultat før finansielle poster (EBIT) 84, ,2 (1117) 200, , , ,4 100 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 1,0 1,0 0,1-3,9 0,9 Finansielle poster, netto -4,6 (46) -4,6 (46) 7,2 72-4,1 (41) 10, ,0 100 Årets resultat før skat 81, ,8 (1008) 207, , , ,4 100 Skat af årets resultat -8,2-8,2-43,3 3,8-0,3 Årets resultat 73, ,0 (1017) 164, , , ,4 100 Balance Aktiver i alt 1.529, , , , , ,5 Materielle anlægsaktiver 477,3 477,3 484,3 520,6 549,4 462,6 Programlager 301,5 301,5 279,5 265,3 338,0 342,0 Egenkapital 877,7 651,8 804,8 550,5 515,3 452,4 Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 98,9-974,1 208,6 238,0-42,4 115,7 Investeringsaktivitet -81,1-81,1-50,1-59,5-180,4-69,4 Finansieringsaktivitet -69,8 778,0-90,4-39,5 6,9-35,4 Likvider ultimo 315,2 90,0 367,2 299,1 160,1 376,0 Øvrige Investeringer i materielle Anlægsativer 66,0 66,0 39,7 39,5 147,1 56,5 Gns. antal ansatte Udsendelsestimer Nøgletal EBIT-margin 5,5-64,1 13,5 2,4 3,3 5,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,4-110,0 23,8 4,3 6,3 14,6 Egenkapitalandel 57,4 50,0 52,2 39,0 36,6 31,1 Egenkapitalforrentning 8,7-121,0 24,2 6,6 13,0 24,4 Omsætningshastighed Programlager 2,7 2,7 2,4 2,6 2,0 2,0 Sammenligningstallene for er for den selvejende institution TV 2/DANMARK. Sammenligningstallene for er tilpasset den ændrede klassifikation i *) Korrigeret for tilbagebetaling af overkompensation Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 2 af 22

3 !,1/26) 240:/42),,,7.0,, 2/2 1;),, #,46 /2 1:<,,, =/4#/+ -/>.*%.) +.1:/2+ &//0:, 0 :4,:.)+2).)2.)+. :.) 22:0:4 )+214: &2.*.6 *+/:. 4*5,: &2 1-2) /-?(7() ;,,1444 2*/++25) //4-) *5 0 /2,4 /) *+2,64$) 2,0 &-22/*,64-/7'" A/*2,A/24) //2+*22 /**2*) Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 3 af 22

4 )260/-) )*-2* 4 * ,,)4 2) 22*84 2,2,62 &**+02.2,: 2!" #$ %&//2) /2+ 2.-!" #$ %&) */&25/B -)*-)!" #$ %&**./// C.*24,.,4,4 #*.*-2/ *.2*2 246//*. 8*511) *+,,/2. 2*5+/C-) *+,/--! 82C.&. %&46+ *? %&24 2%! 2&2*, " # ) 2&2,)) $ 34,.21,0/2,4 /4D-2 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 4 af 22

5 !" #$ %&,64/ +2&24 4 2*224 *20(2!" #$ %&E21 '2),,::4'2) :4: % *,2,14) /4A//00* 2?**612!" #$1 6 & /165).) 4145&5) A/2/ -*2/**. &' ' /24,. /266 /4D**2 6, /-2 /462+) 21, *24!# ('!" #$/2*.%! 2&, F**/*+ 2/ )*# (+ "22*8D#& 8D#&+22-) F*8D#&+ 2222) *2+ (!" #$ %&5AF #78' %&?(7( %&C8C %&,: &2-+!" #$ %&)2) AF #78' %&?(7( %&8+2 /7+AF #78' %&?(7( %& 22+-/*.2)!" #$ %&&/!" #$ %&) AF #78' %&2.?(7( %&2.,484?(7( %&.,4 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 5 af 22

6 !" #$ %&/+?(7( %&.,,4 C8C %&2/.4') /!" #$ %&+.C8C %& &/2./!" #$ %&7*5 24,.44?(7( %&24,. 4,,AF #78' %&44C8C %& //.2 )!" #$ %&+ /!" #$ %& ** ").//4/ **22). 32.1:2/ AF #78' 2*(*) 22/-*2 AF 2* #*258D#&* *1)6+,-!!" #$ %&/// /&2*..)2/// ***&2 * ).)92*..)?**A///2* 2*..)/ *).&2*+ )/2+-) )2BBB2* ()/!" #$ %&22 BBB*-*5 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 6 af 22

7 2*.-/*)225* ).+) 522.?**A/*?**/) 2*22,))A/2/ *22GG)1). / /'' 4**5!" #$& %&H- -++> $/5.++ C.+C!" #$ %&H*+/> $)+D#* //# #,-01232*24 C-!" #$ %&'#3 /+$***2+ $+/7*/ %&!C*2-- #,-01232*245/6!!## (,12*2**C"A/) &./-#))&+) #))A/&./2) -!" #$ %& **2-- / 7,-01232*248/ 3*52A/5*22 IJ-52 ' /22!" #$ %&++, 55'()$+/*) + +.2*!" #$+'()$ 2, 22).$+* /2 F522*+ *2!" #$ %&2) 3*'()$/ #*!" #$ %&,64+) ) +24*2!" #$ %&-24 4 (2*5!" #$ %&H21 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 7 af 22

8 #2+!" #$ %&H!" #$ %&/*'()$+ #D+8'C(<'*2 C.(=/+ (/-!" #$ %&E+ *2/ +!" #$ %&*!" #$ %&$*, 5 * %$/+*2) *$*, 5+) +2, )/) +$'C(/ +$ /%$/* $2*$*1 22!" #$ %& +$!" #$ %&E/*/*$) *22$+ &++ *2/'()$+2/) 2*#D+8!" #$ %&E, " &2.*.1,,, )+/ D,5*/.,- 2.7) 2252*5+2) 2*D25 2)/ )2* '**) ))2) 5+5#35) **- #,# Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 8 af 22

9 8+#52-) 2.*2*2) /#28%&)/ 5*-2.5,%4 %&#5%4 352***) 2<=*2+**)) +*2*- K)*/'*2 *%1 C<4L=))2460:9 46:4460:4::?**4:A/ 82*..)<#,#=2 1 : ).<,))=221,: 9/ /+5, ),-6! 9#'( 2-5*A/*),*99*> &>,: &)1)>,: $.)1)> 6: 8/A/.,-*/ /!"# $ %&'( 1 #,-6! D*A/14:/*) 8/9+2) ) A/2A/,5* -24: /* 8+//2 /+A/) 2/) / 8/A/2+) >M/* '5D.F Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 9 af 22

10 "/*A/2: %1,-:?**+-*2) 28*22,))4:)4,: 4:?**.*22,)21:: 4 D-/&.-?**% $)-?***++// *",- *2?**) 7/292$%+)?**) 1 #,-: 8-/?**222: '2) /4/252+) +?**28?**2+2N2 4/5 "*26,:,-,..))&2*)) )/) / &2**/2+) /+28+ /#08+,-01232*24 # ;,-< *"124!" #$ %&2*) /- &2,5* &2*2*.*) /2!" #$9+*. *-** /22 &+/F9/5+ /)2*&O/54 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 10 af 22

11 3 7#! 22*.2 /+*2*5* * 82+**-2) *25**)** */5**"5) /*52) 'C( 8*F#<F*#*.=/).D*/* 2.*5/*+*) 2 5-F#)**+-) +5F#+ )!!" #$ %&/*2.2) *%2/!" #$ %&/) ),74) 5!" #$ %&/9 42/ $.*-/!" #$ %&E) */#)#**C./) &/*!" #$ %& - &+ ).,6:* D2+*++!" #$ %&+ / C-//22) C-**-#*) +2 /12 42 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 11 af 22

12 ) + 12> M22 12> 4,**> F22!" #$ %&*22&,:5 //22//) 2$+/D+ Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 12 af 22

13 ,- Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 13 af 22

14 "!#,-01232*248/ D+-)// 5P,6>!C*2> $+/7*/ %&. %& QF %& C"> CA %& CA&. %& I %& $"R* %& &./*F %& J"-/*> J+2S"-/* %& T- %& I;> ; %& 'Q*> C* %& /-SQ*$2 %& Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 14 af 22

15 33> C.&. %& J? %&? %& D#*> J? %&? %& Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 15 af 22

16 ; C,> C4> C> C> C1> #*2+ C '2* #222 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 16 af 22

17 Bilag 1 Resultatopgørelse Koncern (Mio.kr.) Reklameindtægter 1.307, ,8 Licensindtægter 70,0 151,1 Kabelvederlag 116,3 106,7 Øvrig nettoomsætning 46,4 34,3 Nettoomsætning 1.540, ,9 Andre driftsindtægter 45,4 43,5 Indtægter i alt 1.586, ,4 Programomkostninger -827,3-679,8 Udsendelsesomkostninger -82,4-74,3 Salgs- og administrationsomkostninger -110,8-102,1 Lokaleomkostninger -25,5-23,6 Personaleomkostninger -361,9-347,2 Tilbagebetaling af overkompensation ,0 0,0 Omkostninger i alt , ,0 Resultat før af- og nedskrivninger -894,9 301,4 Af- og nedskrivninger -93,3-101,1 Resultat før finansiering -988,2 200,3 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 1,0 0,1 Finansielle poster, netto -4,6 7,2 Årets resultat før skat -991,8 207,6 Skat af årets resultat -8,2-43,3 Årets resultat ,0 164,3 Moderselskabets resultatdisponering (Mio.kr.) Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0,0 0,0 Overført overskud til egenkapital ,0 164,3 Årets resultat ,0 164,3 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 17 af 22

18 Bilag 2 BALANCE 31. DECEMBER Aktiver Koncern (Mio.kr.) Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Kapitalindskud i filmproduktioner 8,7 12,4 Immaterielle anlægsaktiver i alt 8,7 12,4 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 82,5 76,3 Tv-teknisk udstyr 89,3 84,4 Inventar og driftsmateriel 22,1 20,7 Materielle anlægsaktiver under udførelse 2,2 1,9 Sendenet 281,2 301,0 Materielle anlægsaktiver i alt 477,3 484,3 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 Kapitalandele i associerede virksomheder 15,6 15,1 Kapitalandele i joint ventures 0,0 0,0 Andre værdipapirer og kapitalandele 1,0 1,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 16,6 16,1 Anlægsaktiver i alt 502,6 512,8 Omsætningsaktiver Programlager 301,5 279,5 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 334,1 303,9 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0,0 0,0 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 7,1 7,5 Andre tilgodehavender 23,7 7,2 Periodeafgrænsningsposter 44,6 63,9 Tilgodehavender i alt 409,5 382,5 Værdipapirer 0,4 0,4 Likvide beholdninger 90,0 367,2 Omsætningsaktiver i alt 801, ,6 Aktiver i alt 1.304, ,4 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 18 af 22

19 Bilag 3 Passiver Koncern (Mio.kr.) Aktiekapital 210,0 200,0 Overkurs ved emission 0,0 440,5 Overført resultat 441,8 164,3 Egenkapital i alt 651,8 804,8 Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat 46,4 39,0 Hensatte forpligtelser i alt 46,4 39,0 Gæld Langfristet gæld Banklån 394,3 393,5 Langfristet gæld i alt 394,3 393,5 Kortfristet gæld Afdrag langfristet gæld 0,0 43,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 140,7 158,6 Gæld til associerede virksomheder 4,2 1,3 Skyldig selskabsskat 0,3 0,0 Digitalisering TV 2-regionerne 0,0 26,1 Anden gæld 66,3 75,4 Kortfristet gæld i alt 211,5 305,1 Gæld i alt 605,8 698,6 Passiver i alt 1.304, ,4 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 19 af 22

20 Bilag 4 Pengestrømsopgørelse for koncernen Koncern (Mio.kr.) Driftens likviditetsvirkning Årets resultat før skat -991,8 207,6 Reguleringer 95,3 90,6 Ændring i driftskapital -73,0-96,6 Pengestrømme fra drift før finansielle poster -969,5 201,6 Renteindbetalinger 11,3 9,0 Renteudbetalinger -15,9-2,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet -974,1 208,6 Køb af immaterielle anlægsaktiver -19,9-16,4 Køb af materielle anlægsaktiver -66,0-39,7 Køb af finansielle anlægsaktiver 0,0-5,6 Salg af materielle anlægsaktiver 4,8 6,1 Indtægter til modregning i finansielle anlægsaktiver 0,0 5,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -81,1-50,1 Udbetalinger til regioner vedrørende digitalisering -26,1-52,1 Afdrag på langfristet gæld -43,7-3,8 Ændring i bankgæld 394,3-34,5 Kontant kapitaludvidelse 453,5 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 778,0-90,4 Ændring i likvide beholdninger -277,2 68,1 Likvide beholdninger pr ,2 299,1 Likvide beholdninger pr ,0 367,2 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 20 af 22

21 Bilag 5 Egenkapitalens udvikling Koncern (Mio.kr.) Egenkapital Aktiekapital Aktiekapital pr ,0 200,0 Kapitaludvidelse pr ,0 0,0 Saldo ultimo 210,0 200,0 Overkurs ved emission Overkurs ved emission pr ,5 350,5 Konverteret fra etableringsgæld ved emission pr ,0 90,0 Overført til fri egenkapital efter indrykning af proklama -440,5 0,0 Saldo ultimo 0,0 440,5 Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve pr ,0 0,0 Periodens resultat af kapitalandele 0,0 0,0 Saldo ultimo 0,0 0,0 Overført resultat Overført resultat tidligere år 164,3 0,0 Overført fra overkurs ved emission 440,5 0,0 Kapitaludvidelse pr ,0 0,0 Årets resultat -1000,0 164,3 Saldo ultimo 441,8 164,3 Egenkapital ultimo 651,8 804,8 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 21 af 22

22 Bilag 6 * ( ' -12.3*30,32# /22!" #$ %&,5*) 4,.5) &/222* *-*22 1#' /*+) *+/22/+5 /22/5#) 2+*+* #) 2+/*+*) 2222*+ ** #// 222.) 224,.*..2+,5*)4,.) 5$**+ 2*..)// / (//,4G&+) G/'()$+++ 2#D+8!" #$ %&E) /*/*$ *22$+ / &3=6>? &*#) =,! &*#) /3 ) JI/ ) Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 22 af 22

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere