IFRS-ÅRSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS-ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 Selskab I A/S IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab for en mindre børsnoteret virksomhed. Copyright BDO

2

3 SELSKAB I A/S ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab Copyright 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

4 REGNSKABSAFLÆGGELSE FOR SELSKABER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning... - Forsiden... - Indholdsfortegnelse... 1 Selskabsoplysninger... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning års hoved- og nøgletal - koncern... 7 Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Totalindkomstopgørelse - artsopdelt Totalindkomstopgørelse - funktionsopdelt Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Fondsbørsmeddelelser Bilag 1: Eksempel på førstegangsanvendelse af IFRS Bilag 2: IFRB 2012/7 Annual Improvements to IFRSs Cycle Bilag 3: IFRB 2012/12, IFRICs, IFRICs and amendments that are mandatory for the first time for 31 December 2012 year ends Bilag 4: IFRSs, IFRICs and amendments available for early adoption for 31 December 2012 year ends... 88

5 Vejledning til indledning I IFRS-årsrapportmodellen er anvendt bl.a. følgende forkortelser: IASCF: IASB: IAS: IFRS: SIC: IFRIC: EFRAG: International Accounting Standards Committee Foundation, der er en non profit organisation, og som har nedsat IASB og IFRIC. International Accounting Standards Board, der er en privat organisation sammensat af internationale regnskabseksperter. IASB udarbejder de internationale regnskabsstandarder, der indtil 2001 havde betegnelsen IAS, men herefter ændrede betegnelsen til IFRS. International Accounting Standards er navnet på ældre regnskabsstandarder udarbejdet af IASB. Mange af disse er stadig gældende. International Financial Reporting Standards, er navnet på nye standarder udstedt af IASB. Standard Interpretations Committee er navnet på den komite, som tidligere udarbejdede fortolkninger af IAS. Fortolkningerne bar også navnet SIC, og flere af disse er stadig gældende. International Financial Reporting Interpretations Committee er en IASB komite, der assisterer med at udgive fortolkninger af regnskabsstandarder IAS og IFRS og særlige regnskabsmæssige problemstillinger, som ikke specifikt er behandlet i IFRS. Fortolkningerne bærer også navnet IFRIC. European Financial Reporting Advisory Group, der er en europæisk, privat organisation, der består af regnskabseksperter. Formålet er en faglig gennemgang af de internationale standarder og af fortolkningsbidrag udstedt af IASB og IFRIC med henblik på indstilling til EU-kommissionen om europæisk endossering (godkendelse) heraf. Indsendelsesbek.: Den danske indsendelsesbekendtgørelse nr. 837 af 14. august IFRS-bek. E & S: DDF: IFRS-bekendtgørelsen er en dansk bekendtgørelse (BEK nr af 14. december 2004) om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. E & S har den 14. marts 2005 udgivet en særlig vejledning til bekendtgørelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den Danske Finansanalytikerforening, der har udarbejdet nøgletalsvejledningen Anbefalinger og Nøgletal 2010, der er skrevet som et redskab for børsnoterede virksomheder og for finansanalytikere, men som også kan anvendes af virksomheder som en standardiseret metode for beregning af visse nøgletal. ÅRL: Den danske årsregnskabslov af 11. april OMX: GXG Oplysningsforpligtelser ( Regler for udstedere af aktier ) som fastlagt af Nasdaq OMX Copenhagen A/S (for notering på Københavns Fondsbørs ). GXG Markets er en børs (europæisk reguleret marked) med fokus på små og mellemstore danske erhvervsvirksomheder.

6 INDLEDNING Som led i internationalisering af regnskabsaflæggelsen i EU, skal børsnoterede virksomheder i EU aflægge koncernregnskaber efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. De internationale regnskabsstandarder udstedes af IASB (International Accounting Standards Board), der er en privat organisation sammensat af internationale eksperter. Efter udstedelsen skal hver enkelt standard gennem en politisk godkendelse i EU. Herefter bliver standarden en forordning, der direkte bliver gældende i Danmark. De gamle, men ajourførte standarder betegnes fortsat International Accounting Standards IAS, medens nye standarder fra IASB bliver benævnt International Financial Reporting Standards forkortet til IFRS. I denne publikation vil benævnelsen IFRS blive anvendt for såvel IAS-standarder som IFRS-standarder. I den danske årsregnskabslov er anført, at børsnoterede virksomheder skal anvende de internationale regnskabsstandarder IFRS ved koncernregnskabsaflæggelsen, og det er også anført, at virksomhederne skal følge samtlige EU-godkendte IFRS standarder. Såfremt der ikke aflægges koncernregnskab (fordi der ikke eksisterer en koncern), er der ligeledes pligt til, at et børsnoteret selskab aflægger årsrapporten efter IFRS. Det er derimod muligt at aflægge moderselskabets årsrapport efter årsregnskabsloven, såfremt der samtidig aflægges et koncernregnskab efter IFRS. Dette vil lette arbejdsbyrden ved regnskabsaflæggelsen betydeligt, ligesom aflæggelse af moderselskabets årsrapport efter årsregnskabsloven eksempelvis vil give mulighed for at indregne datterselskabsaktier til indre værdi, hvilket ikke er muligt efter IFRS. Aflæggelse af årsrapport i henhold til IFRS er ud over årsregnskabsloven reguleret i en dansk IFRS-bekendtgørelse. Hvilke virksomheder omfattes af kravet om aflæggelse efter IFRS? Anvendelse af IFRS er som anført et krav for børsnoterede koncerner og virksomheder. Ved børsnoterede virksomheder forstås virksomheder, hvor moderselskabets gælds- eller egenkapitalinstrumenter handles på en fondsbørs eller et andet reguleret marked. Dette indebærer, at virksomheder, hvis værdipapirer handles på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (OMX) og GXG Markets (tidligere DAMP) er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D, og at sådanne virksomheder er omfattet af pligten til regnskabsaflæggelse efter IFRS. Ikke børsnoterede virksomheder har lov til frivilligt at følge IFRS, men skal i så fald følge alle IFRS standarder 100 %. Virksomheder noteret på den alternative børs First North er ikke omfattet af kravet om at udarbejde IFRS-regnskaber. Kravet om, at børsnoterede virksomheder skal anvende IFRS har ikke kun konsekvenser for danske børsnoterede virksomheder og deres datterselskaber. Også danske virksomheder, der er en del af en børsnoteret koncern med moderselskab i EU må forvente, at i hvert fald den interne koncernrapportering skal opfylde IFRS-kravene. Herudover forventes mange internationale (ikke børsnoterede) koncerner at kræve, at regnskabsaflæggelse fremover skal ske efter IFRS. Det vil være muligt, da alle virksomheder, der skal aflægge årsrapport i henhold til årsregnskabsloven, frit kan vælge at aflægge årsrapport efter IFRS. Præsentation og oplysning IFRS indeholder ikke på samme måde som årsregnskabsloven samme detaljerede krav til en bestemt opstillingsform af resultatopgørelse, balance mv. Der er dog fastsat krav om en totalindkomstopgørelse omfattende en (normal) resultatopgørelse og en opgørelse over Anden totalindkomst (tidligere visse egenkapitalposter), ligesom der er omfattende krav til egenkapitalopgørelsen. IFRS indeholder krav til, hvilke poster der skal og kan medtages, ligesom visse poster klassificeres anderledes end efter årsregnskabsloven. IFRS opdeler således ikke forpligtelser i hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. IFRS indeholder generelt mange oplysningskrav, der går langt videre end bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. IFRS lægger i højere grad end i årsregnskabsloven op til, at noterne suppleres med verbale beskrivelser og kommentarer, og der er principielt ingen krav om ledelsesberetning i IFRS, men dog en anbefaling. Særlige danske krav Til forskel fra de danske regnskabsregler indeholder IFRS erne ikke krav om ledelsesberetning, revision, godkendelse og indsendelse af regnskaber mv. Endvidere indeholder IFRS ingen regulering af selskabsretlige forhold, hvorfor de selskabsretlige regler på disse områder også fortsat skal reguleres efter danske regler, der er baseret på EU s direktivkrav herom.

7 INDLEDNING BDO s IFRS-årsrapportmodel Årsrapportmodellen er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv mindre børsnoteret koncern, og omfatter såvel koncernregnskabet som modervirksomhedens årsregnskab. BDO s IFRS-årsrapportmodel er tilpasset dansk regnskabstradition og EU s regnskabskrav. Det skal anføres, at virksomheder, der ikke er børsnoteret, ikke er forpligtet til at følge standarderne IAS 33 (Indtjening pr. aktier og IFRS 8 (driftsegmenter)). BDO s årsrapportmodel kan ikke anses for at dække alle regnskabsområder for alle virksomhedstyper, der skal udarbejde IFRS årsrapport. Modellen er BDO s forslag til, hvordan en IFRS-årsrapportmodel kan præsenteres, og er således alene en af flere mulige illustrationer af bestemmelserne for regnskabsaflæggelse efter IFRS. BDO påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i årsrapportmodellen eller som følge heraf. Regnskabsmodellen indeholder to resultatopgørelser, dels den artsopdelte og dels den funktionsopdelte, og tilsvarende er vist to afskrivningsnoter 8a og 8b. Dette er udelukkende gjort af forklarende årsager, og er naturligvis hverken et IFRS krav eller et lovkrav, da ethvert selskab kun skal anvende én af modellerne. Endvidere er som bilag indsat eksempel på et selskabs førstegangsaflæggelse efter IFRS. Det skal fremhæves, at ikke alle regnskabsområder er behandlet, og der vil ske en løbende udvikling og tilføjelser til modellen. I den forbindelse er kommentarer og forslag til ændringer velkomne, og de bedes sendt til IFRS-årsrapportmodel indeholder venstresidebemærkninger med forklaring til modelregnskabets krav til opstilling, noter og oplysninger og i et vist omfang krav til indregning og måling. Der er anført relevante henvisninger til årsregnskabsloven (ÅRL) og til krav i IAS er/ifrs er (IFRS). Det bemærkes, at de for IFRS-modelregnskabet væsentligste påvirkninger af nye og ændrede IFRS standarder og fortolkninger er: IAS 1: Præsentation af årsregnskaber IAS 12: Indkomstskatter IFRS 1: Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7: Finansielle instrumenter: Oplysninger IAS 1: Ændringerne vedrører præsentation af sammenligningstal, hvor det præciseres, at der ikke er krav om sammenligningstal for perioder ud over de i IAS 1 krævede, dvs. som udgangspunkt et års sammenligningstal. Endvidere præciseres det, at åbningsbalance, som kræves ved ændring i anvendt regnskabspraksis, ved tilpasning af poster med tilbagevirkende kraft eller ved reklassifikation, skal præsenteres for begyndelsen af det krævede sammenligningsår. Dermed anføres to års sammenligningstal ved praksisændringer og reklassifikationer. I forhold til 2011 årsrapportmodellen er ændringerne indarbejdet i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis side 14. IAS 1: Ændringerne vedrører præsentation af anden totalindkomst, hvor anden totalindkomst skal opdeles i henholdsvis poster, der efterfølgende bliver omklassificeret til resultat og poster, der ikke efterfølgende bliver omklassificeret til resultat. Posterne kan vises både før og efter skat. Vises posterne før skat, skal skattebeløbet ligeledes fordeles på de to kategorier. Ændringen vedrører regnskabsår, der påbegynder 1. juli 2012 eller senere. IAS 12: Ændringen vedrører grundlaget for opgørelsen af udskudt skat for investeringsejendomme målt til dagsværdi. Investeringsejendomme målt til dagsværdi antages fremover udelukkende at genindvindes ved salg, hvorfor udskudt skat skal beregnes i overensstemmelse hermed. IFRS 1: Ændringen vedrører muligheden for at anvende reglerne i IFRS 1 i stedet for IAS 8 ved tilbagevenden til aflæggelse efter IFRS, hvor en virksomheds seneste årsrapport er aflagt efter et andet regelsæt, men hvor virksomheden tidligere har aflagt regnskab efter IFRS. IFRS 7: Ændringen øger oplysningskravene for transaktioner, som involverer overdragelse af finansielle aktiver med henblik på at opnå større gennemsigtighed omkring risikoeksponeringen ved transaktioner, hvor et finansielt aktiv overdrages, men hvor overdrageren bibeholder en grad af fortsat involvering i aktivet.

8 Der er herudover udsendt en række nye ændringer til standarder og fortolkningsbidrag, der ikke er væsentlige for denne model. Det drejer sig bl.a. om IFRS 1 ændret metode for indregning af låneomkostninger ved førstegangsanvendelse af IFRS, IFRS 7 oplysningskrav ved modregning af finansielle aktiver og forpligtelser (fx ved visse sale and lease back-arrangementer mv.). Nærværende modelregnskab tager hensyn til IFRS-standarder og fortolkninger godkendt inden 31. december 2012 dog med enkelte forhold, der har ikrafttræden 1. januar 2013, men med mulighed for førtidsimplementering. Se også bilag 2 med oversigt over, hvilke standarder der er ajourført som følge af Annual Improvements to IFRSs Cycle, og se bilag 3 med oversigt over, hvilke standarder der er obligatoriske for første gang for 31/ årsafslutninger (begge bilag er skrevet på engelsk). Hvilke standarder og fortolkningsbidrag, der er EU godkendt, kan i årets løb tjekkes på BDO International har udarbejdet et engelsksproget IFRS 2012 modelregnskab med forklarende bemærkninger. Det findes på og på Denne udgave er udfærdiget Januar 2013 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IFRS DK 2012_010213

9

10 Vejledning til regnskabets forside Generel oplysning a) Virksomhedens fulde navn, juridiske form, CVR-nummer samt regnskabsperiode skal fremgå af dokumentets forside (Indsendelsesbkg. 23, stk. 1 og IAS 1.51 og IAS 1.138). b) Det skal tydeligt fremgå, om der er tale om en årsrapport eller et koncernregnskab eller begge dele (IAS 1.51.b). Årsrapporten skal indsendes til E&S som ét samlet dokument betegnet årsrapport (Indsendelsesbkg. 23). c) Oplysning om generalforsamlingens dato og godkendelse bekræftes i form af dirigentens tydelige navn på forsiden (Indsendelsesbkg. 23, stk. 1 og IAS 10.17). Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten anføres i ledelsespåtegningen (Indsendelsesbkg. 26, stk. 2). Årsrapporten skal være affattet på dansk (Indsendelsesbkg. 3, stk. 1). Der er dog enkelte undtagelser til kravet om dansk affattelse (Indsendelsesbekendtgørelse 3, stk. 2-8). Årsrapporten aflægges normalt i tusinde eller mio. pengeenheder, i Danmark typisk i tkr., jf. IAS 1.51.

11 a) SELSKAB I A/S b) ÅRSRAPPORT MED KONCERNREGNSKAB REGNSKABSÅR c) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Jens Jensen Dirigent

12 1 Vejledning til årsrapportens indhold a) I henhold til IAS 1.10 omfatter en årsrapport følgende elementer: Balance (a statement of financial position) Totalindkomstopgørelse, (i dette modelregnskab vist som én opgørelse, men kan præsenteres som to opgørelser, IAS 1.81) Egenkapitalopgørelse. (IAS 1.106) Pengestrømsopgørelse Noter, herunder anvendt regnskabspraksis og anden forklarende information En balance (statement of financial position) tilbage til begyndelsen af den tidligste sammenligningsperiode, såfremt der er sket ændring af regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft, eller der er sket andre ændringer med tilbagevirkende kraft eller reklassifikationer. I Danmark skal årsrapporten desuden opfylde den danske IFRS-bekendtgørelse. Det betyder, at der i Danmark også er krav om ledelsesberetning, revision og dermed revisionspåtegning, godkendelse samt visse oplysninger af selskabsretlig karakter, herunder corporate governance karakter. IAS 1.57 stiller ikke krav om en bestemt rækkefølge af ovennævnte, men indeholder alene et minimumskrav om oplysning om visse regnskabsposter. Der er krav om, at regnskabets elementer tydeligt identificeres, eksempelvis med overskrifter på alle sider. IAS 1.38 anfører krav om sammenligningstal for det foregående år for alle oplysninger i årsregnskabet, med mindre en specificeret standard undtager herfor. Er der tale om praksisændringer skal medtages to års sammenligningstal, jf. IAS.8.22 og 8.42 og IAS IAS 7 indeholder formkrav til pengestrømsopgørelsen. Årsregnskabets resultatopgørelse benævnes i IFRS-regnskaber Resultatopgørelse og anden totalindkomst men kan alternativt også benævnes anderledes som fx Totalindkomstopgørelse, som er anvendt i denne model. IAS stiller krav til noterne, herunder anvendelse af notenumre. Anvendt regnskabspraksis er en note, men kan placeres som en separat del af regnskabet (IAS 1.116). Hvis virksomheden udarbejder supplerende beretninger om f.eks. virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljøforhold og etiske forhold, kan disse supplerende beretninger præsenteres i tilknytning til IFRS-regnskabet, når de tydeligt er adskilt fra den finansielle del af årsrapporten, jf. IAS 1.14 og Der kan efter IFRS ikke udelades oplysninger med henvisning til en skadesklausul.

13 1 a) INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Koncernoversigt... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 5 års hoved- og nøgletal - koncernen... 7 Ledelsesberetning Koncern- og årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Totalindkomstopgørelse (artsopdelt) Totalindkomstopgørelse (funktionsopdelt) Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Fondsbørsmeddelelser Bilag: Eksempel på førstegangsanvendelse af IFRS... 76

14 2 Vejledning til selskabsoplysninger a) IFRS indeholder ikke formkrav til selskabsoplysninger. IAS kræver, at årsregnskabet indeholder oplysning om: Virksomheders domicil og juridiske form, indregistreringsland og hjemsted/hovedkontor. En beskrivelse af virksomhedens drift og primære aktiviteter. Navnet på modervirksomheden og koncernens ultimative modervirksomhed. Øvrige oplysninger Selskabsoplysninger indgår normalt indledningsvis. Ikke alle selskabsoplysninger er krav i henhold til IFRS eller ÅRL, men er primært serviceoplysninger. Telefonnr., adresse mv. samt pengeinstitut og advokat kan således undlades.

15 2 a) SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Selskab I A/S Industrivej Handelsby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1992 Hjemsted: Handelsby Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Fabrikant P. E. Jensen, formand Direktør Søren Nielsen Advokat Jens Olsen Direktion Peter Nielsen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bakkevej Handelsby Pengeinstitut Banken A/S Hovedgaden Handelsby Advokat Advokatfirmaet Jens Olsen Hovedgaden Handelsby

16 3 Vejledning til koncernoversigt a) Et moderselskab skal udarbejde et koncernregnskab, hvori datterselskaber er konsolideret, jf. IAS IFRS kræver konsolidering af alle dattervirksomheder uanset aktiviteten. Selskaber, hvor Selskab I A/S ikke ejer stemmemajoriteten, men hvor Selskab I A/S kan opnå denne majoritet skal ligeledes indgå i konsolideringen. Rådigheden over stemmerettigheder eller køberettigheder til aktier kan således medføre konsolidering. Selskaber, som ikke ejes af Selskab I A/S, men hvor Selskab I A/S via andre aftaler besidder de væsentligste fordele og risici vil som hovedregel være omfattet af konsolideringen som følge af den bestemmende indflydelse. Når der konsolideres selskaber, hvor flertallet af stemmeretten ikke direkte eller indirekte ejes af Selskab I A/S, skal der gives yderligere oplysninger om grundlaget for kontrol (IAS 27.41a), se noten til kapitalandele i tilknyttede virksomheder. b) IFRS stiller ikke krav om en koncernoversigt, men om oplysning af koncernforhold (IAS 1.138c). Det kan være hensigtsmæssigt at supplere koncernoversigten med et koncerndiagram, f.eks. som vist i dette eksempel. c) Pligt til at aflægge koncernregnskab afgøres efter årsregnskabslovens bestemmelser, medens IFRS afgør (IAS 27), hvilke virksomheder, der i så fald er omfattet af pligten til konsolidering, jf. IFRSbekendtgørelsen 8. Der er enkelte undtagelser for koncernregnskabspligten i IAS 27.10: Hvor modervirksomheden selv er en 100 % ejet dattervirksomhed, eller modervirksomheden selv er en delvis ejet dattervirksomhed, og hvor eventuelle minoritetsaktionærer har tilkendegivet, at de ikke har indvendinger imod, at der ikke udarbejdes koncernregnskab og virksomhedens øverste eller mellemliggende modervirksomhed udarbejder offentligt tilgængelige koncernregnskaber efter IFRS. Hvis en modervirksomhed i henhold til ovennævnte IAS er fritaget for aflæggelse af koncernregnskab, skal der i henhold til IAS præsenteres en oversigt over alle væsentlige datterselskaber med angivelse af navn, ejerandel, hjemsted mv. Der skal endvidere afgives en række oplysninger omkring udeladelsen jf. IAS Hvis et datterselskab ikke revideres af moderselskabets revisor eller af en anerkendt international revisionsvirksomhed, skal dette oplyses. Gælder for børsnoterede virksomheder, jf. ÅRL 105.

17 3 a) KONCERNOVERSIGT Navn og hjemsted Selskabskapital i er Selskabskapital i tkr. til ultimokurs Ejerandel Datterselskaber Selskab C Invest A/S, Århus DKK % Selskab C, Polen Sp. z o.o., Warszawa 500 PLN % Selskab C, Kina Ltd., Beijing RMB % Associerede selskaber Selskab C Norge AS, Oslo 200 NKR % Selskab C Finland OY, Helsinki 100 EUR % b) Selskab I A/S 100% 80% 80% 35% 30% Selskab C Invest A/S Selskab C Polen Sp. z o.o. Selskab C Kina Ltd. Selskab C Norge AS Selskab C Finland OY c) Følgende selskaber indgår ikke i konsolideringen, men indgår i koncernregnskabet til indre værdi efter equity-metoden Associerede virksomheder Selskab C Norge AS, Oslo, Norge Selskab C Finland OY, Helsinki, Finland

18 4 Vejledning til ledelsespåtegning a) IFRS-bekendtgørelsen 3 stiller krav om, at et dansk IFRS regnskab indeholder en ledelsespåtegning i henhold til ÅRL s formkrav: Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer datere og underskrive den, jf. ÅRL 9 og IFRS-bekendtgørelsen 4 stk. 2. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer, 1. hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og 2. hvorvidt års- og koncernregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 3. Hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i de økonomiske forhold mv., og hvorvidt den indeholder en beskrivelse af de væsentligste risici-faktorer mv. Indgår der supplerende beretninger i årsrapporten, jf. ÅRL 14 og IFRS-bekendtgørelsen 4 stk. 2, skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer tillige erklære, hvorvidt disse giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive årsrapporten. Ledelsesmedlemmet kan tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen, jf. ÅRL 10 og IFRS-bekendtgørelsen 4 stk. 2. b) I ledelsespåtegning anføres den begrebsramme, som koncernregnskabet og moderselskabet er aflagt i henhold til, her IFRS og de yderligere krav i årsregnskabsloven. Såfremt alene EU-godkendte standarder følges, skal dette anføres. Såfremt koncernregnskabet er aflagt efter en begrebsramme (IFRS), og moderselskabet er aflagt efter en anden begrebsramme (årsregnskabsloven og/eller danske regnskabsvejledninger), skal dette anføres (og anvendt regnskabspraksis suppleres). c) Det skal klart fremgå, om årsrapporten omfatter moderselskabet eller koncernen, eller som her begge (IAS 1.51b). Det næstsidste afsnit om en retvisende redegørelse for udviklingen af.. er implementering af årsregnskabslovens 9, der gælder for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere. d) Årsrapporten skal indeholde oplysning om, hvornår den er godkendt til offentliggørelsen og af hvem (IAS 10.17). Dette sker sædvanligvis, når bestyrelsen har godkendt årsrapporten, og den kan udsendes til aktionærerne. Datoen markerer således skæringsdatoen for regulerende begivenheder, indtruffet efter balancedagen. Forhold indtrådt efter godkendelsesdatoen har ikke påvirket årsregnskabet. Det skal tydeligt med navn og funktion - fremgå af ledelsespåtegningen, hvem der har udarbejdet og godkendt årsrapporten (Indsendelsesbkg. 26, stk. 1). Udarbejdelse og datering af årsrapporten skal ske senest 3 uger før den ordinære generalforsamling, jf. selskabslovens 94 stk. 2.

19 4 a) LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Selskab I A/S. b) Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. c) Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. d) Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Handelsby, den 15. februar 2012 Direktion: Peter Nielsen Bestyrelse: P.E. Jensen Formand Søren Nielsen Jens Olsen

20 5 a) Vejledning til den uafhængige revisors påtegning Årsrapporten skal indeholde en revisionspåtegning, når årsrapporten er revideret (ÅRL 22, stk. 1, jf. IFRS-bkg. 3 stk. 2). Påtegningen udarbejdes i overensstemmelse med gældende erklæringsbekendtgørelse og revisionsstandarder. Den viste påtegning kan kun anvendes i det tilfælde, hvor der afgives en revisionspåtegning uden forbehold, og hvor IFRS anvendes i såvel årsregnskabet for moderselskabet som koncernselskabet. Såfremt alene EU-godkendte regnskabsstandarder følges, skal dette anføres, som vist i dette eksempel. (Tilsvarende gælder ledelsespåtegning samt indledende afsnit i anvendt regnskabspraksis). Regler i henhold til årsregnskabsloven mv. b) Koncernregnskabet og årsregnskabet skal revideres (ÅRL 135, jf. IFRS-bkg. 4 stk. 2), og virksomhedens revisor skal vurdere, om årsregnskabet giver et retvisende billede i henhold til begrebsrammen for IFRS. Den anførte revisionspåtegning er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens 11, jf. 9, hvorefter ledelsesberetningen ikke skal revideres men konsistenstjekkes og give en retvisende redegørelse.

21 5 a) DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til aktionærerne i selskab I A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET b) Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Selskab I A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge:

Virksomheder, der ikke er børsnoterede eller under børsnotering, er ikke forpligtet til at følge: Forord Deloittes IFRS-modelregnskab Deloittes IFRS-modelregnskab er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv dansk ikke-børsnoteret koncern i regnskabsklasse C (stor). Modelregnskabet omfatter såvel

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere