IFRS-ÅRSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS-ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 Selskab I A/S IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab for en mindre børsnoteret virksomhed. Copyright BDO

2

3 SELSKAB I A/S ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab Copyright 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

4 REGNSKABSAFLÆGGELSE FOR SELSKABER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning... - Forsiden... - Indholdsfortegnelse... 1 Selskabsoplysninger... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning års hoved- og nøgletal - koncern... 7 Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Totalindkomstopgørelse - artsopdelt Totalindkomstopgørelse - funktionsopdelt Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Fondsbørsmeddelelser Bilag 1: Eksempel på førstegangsanvendelse af IFRS Bilag 2: IFRB 2012/7 Annual Improvements to IFRSs Cycle Bilag 3: IFRB 2012/12, IFRICs, IFRICs and amendments that are mandatory for the first time for 31 December 2012 year ends Bilag 4: IFRSs, IFRICs and amendments available for early adoption for 31 December 2012 year ends... 88

5 Vejledning til indledning I IFRS-årsrapportmodellen er anvendt bl.a. følgende forkortelser: IASCF: IASB: IAS: IFRS: SIC: IFRIC: EFRAG: International Accounting Standards Committee Foundation, der er en non profit organisation, og som har nedsat IASB og IFRIC. International Accounting Standards Board, der er en privat organisation sammensat af internationale regnskabseksperter. IASB udarbejder de internationale regnskabsstandarder, der indtil 2001 havde betegnelsen IAS, men herefter ændrede betegnelsen til IFRS. International Accounting Standards er navnet på ældre regnskabsstandarder udarbejdet af IASB. Mange af disse er stadig gældende. International Financial Reporting Standards, er navnet på nye standarder udstedt af IASB. Standard Interpretations Committee er navnet på den komite, som tidligere udarbejdede fortolkninger af IAS. Fortolkningerne bar også navnet SIC, og flere af disse er stadig gældende. International Financial Reporting Interpretations Committee er en IASB komite, der assisterer med at udgive fortolkninger af regnskabsstandarder IAS og IFRS og særlige regnskabsmæssige problemstillinger, som ikke specifikt er behandlet i IFRS. Fortolkningerne bærer også navnet IFRIC. European Financial Reporting Advisory Group, der er en europæisk, privat organisation, der består af regnskabseksperter. Formålet er en faglig gennemgang af de internationale standarder og af fortolkningsbidrag udstedt af IASB og IFRIC med henblik på indstilling til EU-kommissionen om europæisk endossering (godkendelse) heraf. Indsendelsesbek.: Den danske indsendelsesbekendtgørelse nr. 837 af 14. august IFRS-bek. E & S: DDF: IFRS-bekendtgørelsen er en dansk bekendtgørelse (BEK nr af 14. december 2004) om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. E & S har den 14. marts 2005 udgivet en særlig vejledning til bekendtgørelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den Danske Finansanalytikerforening, der har udarbejdet nøgletalsvejledningen Anbefalinger og Nøgletal 2010, der er skrevet som et redskab for børsnoterede virksomheder og for finansanalytikere, men som også kan anvendes af virksomheder som en standardiseret metode for beregning af visse nøgletal. ÅRL: Den danske årsregnskabslov af 11. april OMX: GXG Oplysningsforpligtelser ( Regler for udstedere af aktier ) som fastlagt af Nasdaq OMX Copenhagen A/S (for notering på Københavns Fondsbørs ). GXG Markets er en børs (europæisk reguleret marked) med fokus på små og mellemstore danske erhvervsvirksomheder.

6 INDLEDNING Som led i internationalisering af regnskabsaflæggelsen i EU, skal børsnoterede virksomheder i EU aflægge koncernregnskaber efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. De internationale regnskabsstandarder udstedes af IASB (International Accounting Standards Board), der er en privat organisation sammensat af internationale eksperter. Efter udstedelsen skal hver enkelt standard gennem en politisk godkendelse i EU. Herefter bliver standarden en forordning, der direkte bliver gældende i Danmark. De gamle, men ajourførte standarder betegnes fortsat International Accounting Standards IAS, medens nye standarder fra IASB bliver benævnt International Financial Reporting Standards forkortet til IFRS. I denne publikation vil benævnelsen IFRS blive anvendt for såvel IAS-standarder som IFRS-standarder. I den danske årsregnskabslov er anført, at børsnoterede virksomheder skal anvende de internationale regnskabsstandarder IFRS ved koncernregnskabsaflæggelsen, og det er også anført, at virksomhederne skal følge samtlige EU-godkendte IFRS standarder. Såfremt der ikke aflægges koncernregnskab (fordi der ikke eksisterer en koncern), er der ligeledes pligt til, at et børsnoteret selskab aflægger årsrapporten efter IFRS. Det er derimod muligt at aflægge moderselskabets årsrapport efter årsregnskabsloven, såfremt der samtidig aflægges et koncernregnskab efter IFRS. Dette vil lette arbejdsbyrden ved regnskabsaflæggelsen betydeligt, ligesom aflæggelse af moderselskabets årsrapport efter årsregnskabsloven eksempelvis vil give mulighed for at indregne datterselskabsaktier til indre værdi, hvilket ikke er muligt efter IFRS. Aflæggelse af årsrapport i henhold til IFRS er ud over årsregnskabsloven reguleret i en dansk IFRS-bekendtgørelse. Hvilke virksomheder omfattes af kravet om aflæggelse efter IFRS? Anvendelse af IFRS er som anført et krav for børsnoterede koncerner og virksomheder. Ved børsnoterede virksomheder forstås virksomheder, hvor moderselskabets gælds- eller egenkapitalinstrumenter handles på en fondsbørs eller et andet reguleret marked. Dette indebærer, at virksomheder, hvis værdipapirer handles på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (OMX) og GXG Markets (tidligere DAMP) er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D, og at sådanne virksomheder er omfattet af pligten til regnskabsaflæggelse efter IFRS. Ikke børsnoterede virksomheder har lov til frivilligt at følge IFRS, men skal i så fald følge alle IFRS standarder 100 %. Virksomheder noteret på den alternative børs First North er ikke omfattet af kravet om at udarbejde IFRS-regnskaber. Kravet om, at børsnoterede virksomheder skal anvende IFRS har ikke kun konsekvenser for danske børsnoterede virksomheder og deres datterselskaber. Også danske virksomheder, der er en del af en børsnoteret koncern med moderselskab i EU må forvente, at i hvert fald den interne koncernrapportering skal opfylde IFRS-kravene. Herudover forventes mange internationale (ikke børsnoterede) koncerner at kræve, at regnskabsaflæggelse fremover skal ske efter IFRS. Det vil være muligt, da alle virksomheder, der skal aflægge årsrapport i henhold til årsregnskabsloven, frit kan vælge at aflægge årsrapport efter IFRS. Præsentation og oplysning IFRS indeholder ikke på samme måde som årsregnskabsloven samme detaljerede krav til en bestemt opstillingsform af resultatopgørelse, balance mv. Der er dog fastsat krav om en totalindkomstopgørelse omfattende en (normal) resultatopgørelse og en opgørelse over Anden totalindkomst (tidligere visse egenkapitalposter), ligesom der er omfattende krav til egenkapitalopgørelsen. IFRS indeholder krav til, hvilke poster der skal og kan medtages, ligesom visse poster klassificeres anderledes end efter årsregnskabsloven. IFRS opdeler således ikke forpligtelser i hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. IFRS indeholder generelt mange oplysningskrav, der går langt videre end bestemmelserne i årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. IFRS lægger i højere grad end i årsregnskabsloven op til, at noterne suppleres med verbale beskrivelser og kommentarer, og der er principielt ingen krav om ledelsesberetning i IFRS, men dog en anbefaling. Særlige danske krav Til forskel fra de danske regnskabsregler indeholder IFRS erne ikke krav om ledelsesberetning, revision, godkendelse og indsendelse af regnskaber mv. Endvidere indeholder IFRS ingen regulering af selskabsretlige forhold, hvorfor de selskabsretlige regler på disse områder også fortsat skal reguleres efter danske regler, der er baseret på EU s direktivkrav herom.

7 INDLEDNING BDO s IFRS-årsrapportmodel Årsrapportmodellen er udarbejdet som et modelregnskab for en fiktiv mindre børsnoteret koncern, og omfatter såvel koncernregnskabet som modervirksomhedens årsregnskab. BDO s IFRS-årsrapportmodel er tilpasset dansk regnskabstradition og EU s regnskabskrav. Det skal anføres, at virksomheder, der ikke er børsnoteret, ikke er forpligtet til at følge standarderne IAS 33 (Indtjening pr. aktier og IFRS 8 (driftsegmenter)). BDO s årsrapportmodel kan ikke anses for at dække alle regnskabsområder for alle virksomhedstyper, der skal udarbejde IFRS årsrapport. Modellen er BDO s forslag til, hvordan en IFRS-årsrapportmodel kan præsenteres, og er således alene en af flere mulige illustrationer af bestemmelserne for regnskabsaflæggelse efter IFRS. BDO påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i årsrapportmodellen eller som følge heraf. Regnskabsmodellen indeholder to resultatopgørelser, dels den artsopdelte og dels den funktionsopdelte, og tilsvarende er vist to afskrivningsnoter 8a og 8b. Dette er udelukkende gjort af forklarende årsager, og er naturligvis hverken et IFRS krav eller et lovkrav, da ethvert selskab kun skal anvende én af modellerne. Endvidere er som bilag indsat eksempel på et selskabs førstegangsaflæggelse efter IFRS. Det skal fremhæves, at ikke alle regnskabsområder er behandlet, og der vil ske en løbende udvikling og tilføjelser til modellen. I den forbindelse er kommentarer og forslag til ændringer velkomne, og de bedes sendt til IFRS-årsrapportmodel indeholder venstresidebemærkninger med forklaring til modelregnskabets krav til opstilling, noter og oplysninger og i et vist omfang krav til indregning og måling. Der er anført relevante henvisninger til årsregnskabsloven (ÅRL) og til krav i IAS er/ifrs er (IFRS). Det bemærkes, at de for IFRS-modelregnskabet væsentligste påvirkninger af nye og ændrede IFRS standarder og fortolkninger er: IAS 1: Præsentation af årsregnskaber IAS 12: Indkomstskatter IFRS 1: Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7: Finansielle instrumenter: Oplysninger IAS 1: Ændringerne vedrører præsentation af sammenligningstal, hvor det præciseres, at der ikke er krav om sammenligningstal for perioder ud over de i IAS 1 krævede, dvs. som udgangspunkt et års sammenligningstal. Endvidere præciseres det, at åbningsbalance, som kræves ved ændring i anvendt regnskabspraksis, ved tilpasning af poster med tilbagevirkende kraft eller ved reklassifikation, skal præsenteres for begyndelsen af det krævede sammenligningsår. Dermed anføres to års sammenligningstal ved praksisændringer og reklassifikationer. I forhold til 2011 årsrapportmodellen er ændringerne indarbejdet i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis side 14. IAS 1: Ændringerne vedrører præsentation af anden totalindkomst, hvor anden totalindkomst skal opdeles i henholdsvis poster, der efterfølgende bliver omklassificeret til resultat og poster, der ikke efterfølgende bliver omklassificeret til resultat. Posterne kan vises både før og efter skat. Vises posterne før skat, skal skattebeløbet ligeledes fordeles på de to kategorier. Ændringen vedrører regnskabsår, der påbegynder 1. juli 2012 eller senere. IAS 12: Ændringen vedrører grundlaget for opgørelsen af udskudt skat for investeringsejendomme målt til dagsværdi. Investeringsejendomme målt til dagsværdi antages fremover udelukkende at genindvindes ved salg, hvorfor udskudt skat skal beregnes i overensstemmelse hermed. IFRS 1: Ændringen vedrører muligheden for at anvende reglerne i IFRS 1 i stedet for IAS 8 ved tilbagevenden til aflæggelse efter IFRS, hvor en virksomheds seneste årsrapport er aflagt efter et andet regelsæt, men hvor virksomheden tidligere har aflagt regnskab efter IFRS. IFRS 7: Ændringen øger oplysningskravene for transaktioner, som involverer overdragelse af finansielle aktiver med henblik på at opnå større gennemsigtighed omkring risikoeksponeringen ved transaktioner, hvor et finansielt aktiv overdrages, men hvor overdrageren bibeholder en grad af fortsat involvering i aktivet.

8 Der er herudover udsendt en række nye ændringer til standarder og fortolkningsbidrag, der ikke er væsentlige for denne model. Det drejer sig bl.a. om IFRS 1 ændret metode for indregning af låneomkostninger ved førstegangsanvendelse af IFRS, IFRS 7 oplysningskrav ved modregning af finansielle aktiver og forpligtelser (fx ved visse sale and lease back-arrangementer mv.). Nærværende modelregnskab tager hensyn til IFRS-standarder og fortolkninger godkendt inden 31. december 2012 dog med enkelte forhold, der har ikrafttræden 1. januar 2013, men med mulighed for førtidsimplementering. Se også bilag 2 med oversigt over, hvilke standarder der er ajourført som følge af Annual Improvements to IFRSs Cycle, og se bilag 3 med oversigt over, hvilke standarder der er obligatoriske for første gang for 31/ årsafslutninger (begge bilag er skrevet på engelsk). Hvilke standarder og fortolkningsbidrag, der er EU godkendt, kan i årets løb tjekkes på BDO International har udarbejdet et engelsksproget IFRS 2012 modelregnskab med forklarende bemærkninger. Det findes på og på Denne udgave er udfærdiget Januar 2013 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IFRS DK 2012_010213

9

10 Vejledning til regnskabets forside Generel oplysning a) Virksomhedens fulde navn, juridiske form, CVR-nummer samt regnskabsperiode skal fremgå af dokumentets forside (Indsendelsesbkg. 23, stk. 1 og IAS 1.51 og IAS 1.138). b) Det skal tydeligt fremgå, om der er tale om en årsrapport eller et koncernregnskab eller begge dele (IAS 1.51.b). Årsrapporten skal indsendes til E&S som ét samlet dokument betegnet årsrapport (Indsendelsesbkg. 23). c) Oplysning om generalforsamlingens dato og godkendelse bekræftes i form af dirigentens tydelige navn på forsiden (Indsendelsesbkg. 23, stk. 1 og IAS 10.17). Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten anføres i ledelsespåtegningen (Indsendelsesbkg. 26, stk. 2). Årsrapporten skal være affattet på dansk (Indsendelsesbkg. 3, stk. 1). Der er dog enkelte undtagelser til kravet om dansk affattelse (Indsendelsesbekendtgørelse 3, stk. 2-8). Årsrapporten aflægges normalt i tusinde eller mio. pengeenheder, i Danmark typisk i tkr., jf. IAS 1.51.

11 a) SELSKAB I A/S b) ÅRSRAPPORT MED KONCERNREGNSKAB REGNSKABSÅR c) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Jens Jensen Dirigent

12 1 Vejledning til årsrapportens indhold a) I henhold til IAS 1.10 omfatter en årsrapport følgende elementer: Balance (a statement of financial position) Totalindkomstopgørelse, (i dette modelregnskab vist som én opgørelse, men kan præsenteres som to opgørelser, IAS 1.81) Egenkapitalopgørelse. (IAS 1.106) Pengestrømsopgørelse Noter, herunder anvendt regnskabspraksis og anden forklarende information En balance (statement of financial position) tilbage til begyndelsen af den tidligste sammenligningsperiode, såfremt der er sket ændring af regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft, eller der er sket andre ændringer med tilbagevirkende kraft eller reklassifikationer. I Danmark skal årsrapporten desuden opfylde den danske IFRS-bekendtgørelse. Det betyder, at der i Danmark også er krav om ledelsesberetning, revision og dermed revisionspåtegning, godkendelse samt visse oplysninger af selskabsretlig karakter, herunder corporate governance karakter. IAS 1.57 stiller ikke krav om en bestemt rækkefølge af ovennævnte, men indeholder alene et minimumskrav om oplysning om visse regnskabsposter. Der er krav om, at regnskabets elementer tydeligt identificeres, eksempelvis med overskrifter på alle sider. IAS 1.38 anfører krav om sammenligningstal for det foregående år for alle oplysninger i årsregnskabet, med mindre en specificeret standard undtager herfor. Er der tale om praksisændringer skal medtages to års sammenligningstal, jf. IAS.8.22 og 8.42 og IAS IAS 7 indeholder formkrav til pengestrømsopgørelsen. Årsregnskabets resultatopgørelse benævnes i IFRS-regnskaber Resultatopgørelse og anden totalindkomst men kan alternativt også benævnes anderledes som fx Totalindkomstopgørelse, som er anvendt i denne model. IAS stiller krav til noterne, herunder anvendelse af notenumre. Anvendt regnskabspraksis er en note, men kan placeres som en separat del af regnskabet (IAS 1.116). Hvis virksomheden udarbejder supplerende beretninger om f.eks. virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljøforhold og etiske forhold, kan disse supplerende beretninger præsenteres i tilknytning til IFRS-regnskabet, når de tydeligt er adskilt fra den finansielle del af årsrapporten, jf. IAS 1.14 og Der kan efter IFRS ikke udelades oplysninger med henvisning til en skadesklausul.

13 1 a) INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Koncernoversigt... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 5 års hoved- og nøgletal - koncernen... 7 Ledelsesberetning Koncern- og årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Totalindkomstopgørelse (artsopdelt) Totalindkomstopgørelse (funktionsopdelt) Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Fondsbørsmeddelelser Bilag: Eksempel på førstegangsanvendelse af IFRS... 76

14 2 Vejledning til selskabsoplysninger a) IFRS indeholder ikke formkrav til selskabsoplysninger. IAS kræver, at årsregnskabet indeholder oplysning om: Virksomheders domicil og juridiske form, indregistreringsland og hjemsted/hovedkontor. En beskrivelse af virksomhedens drift og primære aktiviteter. Navnet på modervirksomheden og koncernens ultimative modervirksomhed. Øvrige oplysninger Selskabsoplysninger indgår normalt indledningsvis. Ikke alle selskabsoplysninger er krav i henhold til IFRS eller ÅRL, men er primært serviceoplysninger. Telefonnr., adresse mv. samt pengeinstitut og advokat kan således undlades.

15 2 a) SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Selskab I A/S Industrivej Handelsby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1992 Hjemsted: Handelsby Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Fabrikant P. E. Jensen, formand Direktør Søren Nielsen Advokat Jens Olsen Direktion Peter Nielsen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Bakkevej Handelsby Pengeinstitut Banken A/S Hovedgaden Handelsby Advokat Advokatfirmaet Jens Olsen Hovedgaden Handelsby

16 3 Vejledning til koncernoversigt a) Et moderselskab skal udarbejde et koncernregnskab, hvori datterselskaber er konsolideret, jf. IAS IFRS kræver konsolidering af alle dattervirksomheder uanset aktiviteten. Selskaber, hvor Selskab I A/S ikke ejer stemmemajoriteten, men hvor Selskab I A/S kan opnå denne majoritet skal ligeledes indgå i konsolideringen. Rådigheden over stemmerettigheder eller køberettigheder til aktier kan således medføre konsolidering. Selskaber, som ikke ejes af Selskab I A/S, men hvor Selskab I A/S via andre aftaler besidder de væsentligste fordele og risici vil som hovedregel være omfattet af konsolideringen som følge af den bestemmende indflydelse. Når der konsolideres selskaber, hvor flertallet af stemmeretten ikke direkte eller indirekte ejes af Selskab I A/S, skal der gives yderligere oplysninger om grundlaget for kontrol (IAS 27.41a), se noten til kapitalandele i tilknyttede virksomheder. b) IFRS stiller ikke krav om en koncernoversigt, men om oplysning af koncernforhold (IAS 1.138c). Det kan være hensigtsmæssigt at supplere koncernoversigten med et koncerndiagram, f.eks. som vist i dette eksempel. c) Pligt til at aflægge koncernregnskab afgøres efter årsregnskabslovens bestemmelser, medens IFRS afgør (IAS 27), hvilke virksomheder, der i så fald er omfattet af pligten til konsolidering, jf. IFRSbekendtgørelsen 8. Der er enkelte undtagelser for koncernregnskabspligten i IAS 27.10: Hvor modervirksomheden selv er en 100 % ejet dattervirksomhed, eller modervirksomheden selv er en delvis ejet dattervirksomhed, og hvor eventuelle minoritetsaktionærer har tilkendegivet, at de ikke har indvendinger imod, at der ikke udarbejdes koncernregnskab og virksomhedens øverste eller mellemliggende modervirksomhed udarbejder offentligt tilgængelige koncernregnskaber efter IFRS. Hvis en modervirksomhed i henhold til ovennævnte IAS er fritaget for aflæggelse af koncernregnskab, skal der i henhold til IAS præsenteres en oversigt over alle væsentlige datterselskaber med angivelse af navn, ejerandel, hjemsted mv. Der skal endvidere afgives en række oplysninger omkring udeladelsen jf. IAS Hvis et datterselskab ikke revideres af moderselskabets revisor eller af en anerkendt international revisionsvirksomhed, skal dette oplyses. Gælder for børsnoterede virksomheder, jf. ÅRL 105.

17 3 a) KONCERNOVERSIGT Navn og hjemsted Selskabskapital i er Selskabskapital i tkr. til ultimokurs Ejerandel Datterselskaber Selskab C Invest A/S, Århus DKK % Selskab C, Polen Sp. z o.o., Warszawa 500 PLN % Selskab C, Kina Ltd., Beijing RMB % Associerede selskaber Selskab C Norge AS, Oslo 200 NKR % Selskab C Finland OY, Helsinki 100 EUR % b) Selskab I A/S 100% 80% 80% 35% 30% Selskab C Invest A/S Selskab C Polen Sp. z o.o. Selskab C Kina Ltd. Selskab C Norge AS Selskab C Finland OY c) Følgende selskaber indgår ikke i konsolideringen, men indgår i koncernregnskabet til indre værdi efter equity-metoden Associerede virksomheder Selskab C Norge AS, Oslo, Norge Selskab C Finland OY, Helsinki, Finland

18 4 Vejledning til ledelsespåtegning a) IFRS-bekendtgørelsen 3 stiller krav om, at et dansk IFRS regnskab indeholder en ledelsespåtegning i henhold til ÅRL s formkrav: Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer datere og underskrive den, jf. ÅRL 9 og IFRS-bekendtgørelsen 4 stk. 2. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer, 1. hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og 2. hvorvidt års- og koncernregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 3. Hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i de økonomiske forhold mv., og hvorvidt den indeholder en beskrivelse af de væsentligste risici-faktorer mv. Indgår der supplerende beretninger i årsrapporten, jf. ÅRL 14 og IFRS-bekendtgørelsen 4 stk. 2, skal medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer tillige erklære, hvorvidt disse giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive årsrapporten. Ledelsesmedlemmet kan tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen, jf. ÅRL 10 og IFRS-bekendtgørelsen 4 stk. 2. b) I ledelsespåtegning anføres den begrebsramme, som koncernregnskabet og moderselskabet er aflagt i henhold til, her IFRS og de yderligere krav i årsregnskabsloven. Såfremt alene EU-godkendte standarder følges, skal dette anføres. Såfremt koncernregnskabet er aflagt efter en begrebsramme (IFRS), og moderselskabet er aflagt efter en anden begrebsramme (årsregnskabsloven og/eller danske regnskabsvejledninger), skal dette anføres (og anvendt regnskabspraksis suppleres). c) Det skal klart fremgå, om årsrapporten omfatter moderselskabet eller koncernen, eller som her begge (IAS 1.51b). Det næstsidste afsnit om en retvisende redegørelse for udviklingen af.. er implementering af årsregnskabslovens 9, der gælder for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere. d) Årsrapporten skal indeholde oplysning om, hvornår den er godkendt til offentliggørelsen og af hvem (IAS 10.17). Dette sker sædvanligvis, når bestyrelsen har godkendt årsrapporten, og den kan udsendes til aktionærerne. Datoen markerer således skæringsdatoen for regulerende begivenheder, indtruffet efter balancedagen. Forhold indtrådt efter godkendelsesdatoen har ikke påvirket årsregnskabet. Det skal tydeligt med navn og funktion - fremgå af ledelsespåtegningen, hvem der har udarbejdet og godkendt årsrapporten (Indsendelsesbkg. 26, stk. 1). Udarbejdelse og datering af årsrapporten skal ske senest 3 uger før den ordinære generalforsamling, jf. selskabslovens 94 stk. 2.

19 4 a) LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Selskab I A/S. b) Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. c) Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. d) Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Handelsby, den 15. februar 2012 Direktion: Peter Nielsen Bestyrelse: P.E. Jensen Formand Søren Nielsen Jens Olsen

20 5 a) Vejledning til den uafhængige revisors påtegning Årsrapporten skal indeholde en revisionspåtegning, når årsrapporten er revideret (ÅRL 22, stk. 1, jf. IFRS-bkg. 3 stk. 2). Påtegningen udarbejdes i overensstemmelse med gældende erklæringsbekendtgørelse og revisionsstandarder. Den viste påtegning kan kun anvendes i det tilfælde, hvor der afgives en revisionspåtegning uden forbehold, og hvor IFRS anvendes i såvel årsregnskabet for moderselskabet som koncernselskabet. Såfremt alene EU-godkendte regnskabsstandarder følges, skal dette anføres, som vist i dette eksempel. (Tilsvarende gælder ledelsespåtegning samt indledende afsnit i anvendt regnskabspraksis). Regler i henhold til årsregnskabsloven mv. b) Koncernregnskabet og årsregnskabet skal revideres (ÅRL 135, jf. IFRS-bkg. 4 stk. 2), og virksomhedens revisor skal vurdere, om årsregnskabet giver et retvisende billede i henhold til begrebsrammen for IFRS. Den anførte revisionspåtegning er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens 11, jf. 9, hvorefter ledelsesberetningen ikke skal revideres men konsistenstjekkes og give en retvisende redegørelse.

21 5 a) DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til aktionærerne i selskab I A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET b) Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Selskab I A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013 Velkommen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere