Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S"

Transkript

1 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester maj 2014 Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S Opgaveløsere: Tina Bundgaard Christine Kapper Ottosen Vejleder: Per Vestergaard Andersen

2 Forord Denne hovedopgave er udarbejdet som afslutning på HD studiet i Regnskab og Økonomistyring på Aalborg Universitet. De studerende skal ud fra en selvstændig identificeret og formuleret problemstilling demonstrere, at de studerende udover at beherske videnskabelig metode evner at konstruere praktisk anvendelige løsninger i form af anvisninger og konklusioner i forbindelse med den formulerede problemstilling. 1 Hovedopgavens problemstilling omhandler værdiansættelse af en virksomhed, IC Companys A/S. Hovedopgaven er udarbejdet i perioden medio januar 2014 til ultimo april Opgaveløserne af denne hovedopgave har deltaget i vejledningsmøde den 30. januar 2014, hvor opgaveløserne har modtaget vejledning fra vejleder Per Vestergaard Andersen. Hovedopgaven er udarbejdet i en gruppe på to personer, hvor begge opgaveløsere står inde for hele opgavens indhold. Den 5. maj 2014 Tina Bundgaard Christine Kapper Ottosen 1 Vejledning HDR afgangsprojekt 8. semester 2014 citat 1. afgangsprojektets formål Side 1 af 117

3 Indholdsfortegnelse English summary Indledning Ansvarsfordeling Indledning Problemformulering Metodeovervejelser Afgrænsninger Virksomhedsbeskrivelse Mission og vision Kapital og ejerforhold Produkter og markeder Økonomi Forventninger til fremtiden Masteranalyse Interne strategiske Value Drivers A. Regnskabsmæssig balance B. Aktiver og passiver uden for balancen C. Selskabsretlige forhold D. Strukturer og systemer E. Forretningsmetoder F. Organisationsforhold G. Kulturforhold H. Værdikædeanalyse Opsamling af værdikædeanalyse I. 7 S modellen Opsamling af 7 S modellen Eksterne strategiske Value Drivers J. PESTEL analyse Opsamling af PESTEL analyse K. Porters Five Forces Side 2 af 117

4 Opsamling af Porters Five Forces K. Blue ocean strategi K. Konkurrencestrategi L. 4 P model Opsamling 4 P model M. Bostonmodel Opsamling af Bostonmodel Blandede strategiske Value Drivers O. Ansoffs vækstmatrix T. EVA model U. ERM model V. Corporate Social Responsibility (CSR) W. Potentielle synergieffekter Overordnede strategiske Value Driver X. Den røde tråd Y. Strategiimplementering over for medarbejdere Z. Kommunikation af ICC s strategier Å. SWOT model Regnskabsanalyse Gennemgang af analysemateriale Anvendt regnskabspraksis Revisors påtegning Omformning af resultatopgørelse og balance Beregning og analyse af nøgletal Rentabilitetsanalyse Opsamling af rentabilitetsanalyse Kapitaltilpasning Opsamling af kapitaltilpasning Soliditet og likviditet Opsamling af soliditet og likviditet Værdiansættelse Side 3 af 117

5 5.1 Budget og prognoseperiode Fastsættelse af WACC Kapitalstruktur Fastlæggelse af egenkapitalomkostninger Beregning af egenkapitalafkastkrav Beregning af långivernes afkastkrav Beregning af WACC Beregning af IC Companys A/S frie cash flow Værdiansættelse af IC Companys A/S Best case scenarie Worst case scenarie Opsamling af værdiansættelse Udvidelse af portefølje via fusion Lovgrundlag Overtagelsestyper Fusionsgrundlag Fusionens betydning for aktionærerne Udfordringer ved fusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1 Omformning af resultatopgørelse og balance Bilag 2 Beregning af nøgletal Bilag 3 Beregning af best case og worst case scenarie Side 4 af 117

6 English summary In this assignment it is found interesting to examine if the current price of shares of IC Companys A/S is over or undervalued and, furthermore, if it is influenced by external circumstances. This formulation of the problem leads to the research question Is the current price of shares of IC Company A/S at 14 March 2014 realistic in relation to the calculated market value. To answer this research question models and theories will be used, which incurs in a general accounts analysis and the strategic master analysis of CDI. With these analyses valuation will be calculated by a DCF model. IC Companys A/S is a Danish quoted concern, which was formed in 2001 through a fusion of that time Carli Gry International A/S and InWear Group A/S. The company drives and develops nine independent brands: Tiger of Sweden, By Malene Birger, Peak Performance, Designers Remix, InWear, Matinique, Part Two, Saint Tropez and Soaked in Luxury. In course of preparation of the strategic master analysis of CDI an analysis of the internal and extern at factors is made for IC Companys A/S. The strategic analysis shows that IC Companys A/S operates on a market with a great number of suppliers, which makes the competition very hard. To be able to compete on a market with a great number of suppliers the company keeps the costs low by producing their products in China. The development of the economy of IC Companys A/S has through the last five years not had big moves, for example the rate of return starts and ends at the same level, but in the period between a greater move has been seen. For the investors it looks less sensible because the return of equity has fallen drastic through the period of analysis. The latest financial year the return of equity is at 0.5 %, which is 3 percentage points below the market rate, therefore, it has not been profitably for the investors to place Side 5 af 117

7 their finances in IC Companys A/S in preference to bonds. General it is not alarming moves, though there are areas where they should be observant. In the light of the strategic analysis of CDI and the economic analysis a valuation of the price of shares of IC Company A/S is made. The norm case gave an overvalued price of shares in relation to the current. The current price of shares at 14 March 2014 is at DKK against the calculated DKK in the norm case. Afterwards a best case and a worst case scenario have been worked out. This is done to see which possible changes in relation to the norm case scenario can influence the calculated price of shares. IC Companys A/S has through a fusion the possibility to expand their portfolio and with such get an even stronger position on the market. Furthermore, there is possibility to get new brands which will fit their wished strategy of portfolio for the company better. This should increase their price of shares which the investors would have a great interest of. To conclude it is possible to see in light of our underlying analysis and valuation that the current price of share at 14 March 2014 is undervalued in relation to our calculated norm case scenario. Side 6 af 117

8 1. Indledning 1.1 Ansvarsfordeling Indledningsvis skal det nævnes, at vi begge to igennem hele opgaveskrivningen har haft ansvaret for alle delelementer af opgaven. Vi står derfor begge to inde for hele opgaven. 1.2 Indledning Værdiansættelse af en given virksomhed er ofte undervurderet blandt virksomhedernes ejere. Selvom man som ejer af en virksomhed ikke står overfor et reelt salg af virksomheden til en tredjepart eller via en børsintroduktion på nuværende tidspunkt. Det er en god idé, at virksomhedsejere har en naturlig interesse i at kende værdien af deres virksomhed, ikke mindst for at have mulighed for at optimere markedsværdien til et eventuelt fremtidigt salg, men også for at virksomhedsejeren kan blive konfronteret med den egentlige markedsværdi af virksomheden og ikke kun ser på de regnskabsmæssige talstørrelser, der ikke giver et indtryk af den egentlige markedsværdi. Når dette er bestemt, fremkommer spørgsmålet om, hvordan en virksomheds værdi fastsættes. Populært sagt kan man hurtigt afgøre, at et produkt er dét værd, som en køber er villig til at betale. Dette gælder også, når produktet er en virksomhed. Taler man om børsnoterede virksomheder, vil den første indskydelse være, at aktiekursen i teorien bør være virksomhedens reelle værdi. I praksis fastsættes aktiekursen dog af forventninger til den fremtidige økonomiske vækst for en given virksomhed samt inflationen. Yderligere kan meget negativ medieomtale også påvirke aktiekursen for en given virksomhed i en nedadgående retning. Derfor kan der argumenteres for, at kursen på en børsnoteret virksomhed bliver påvirket af mange udefra kommende faktorer. Side 7 af 117

9 Det vil altså være interessant at undersøge, om aktiekursen på en given børsnoteret virksomhed kan dokumenteres ved hjælp af beregningsmodeller, som har det formål at værdiansætte en virksomhed. I denne opgave vil tøjproducenten, IC Companys A/S børsnoterede kursværdi blive analyseret. IC Companys A/S havde ultimo regnskabsåret 2012/13 en markedsværdi på mio. DKK. 2 IC Companys A/S aktiekurshistorik over en 5 årig periode fra 2009 til 2014 viser store udsving. Aktiekursen pr. 16. marts 2009 er helt nede på 62,00 DKK, men er dog støt stigende hele året. Året efter, 16. marts 2010, er aktiekursen på 237,00 DKK. Fra perioden 2010 til 2011 er der mange store udsving i aktiekursen, og ultimo året når aktiekursen op på hele 280,00 DKK, som er den højeste værdi aktiekursen har på den 5 årige periode. I 2011 går aktiekursen igen støt nedad kun afbrudt af en enkelt stigning i 2. kvartal af 2011 for derefter igen at falde, og aktiekursen ender ultimo året på 102,50 DKK. I resten af den 5 årige periode holder aktiekursen sig i intervallet mellem cirka 80 DKK og 170 DKK. Aktiekursen er i 1. kvartal af 2014 meget stabil, hvor aktiekursen kun har udsving fra 172 DKK til cirka 145 DKK. 3 Den umiddelbare forklaring på disse større udsving i den 5 årige periode kan overordnet set forklares med finanskrisen, der tog sit indtog omkring 2008, og som mange virksomheder verdenen over måtte bukke under for, og i de efterfølgende år stadig blev kraftigt påvirket af. Herudover frasolgte virksomheden i 2013 to af deres brands, Jackpot og Cottonfield til Coop, hvilket kostede IC Companys A/S et tab på 80 mio. DKK. 4 På baggrund af IC Companys A/S svingende aktiekurs i den seneste 5 årige periode, er det interessant at undersøge, om den nu mere stabiliserede aktiekurs udviser den reel 2 Markedsværdien pr. 28. juni 2013 = 122,00 * 16,94 mio. aktier jf. Aktiekurs på fondsbørsen nr. 1 3 Kilde: Aktiekurs på fondsbørsen nr. 2 4 Kilde: Retail News IC Companys aktiekurs stiger i januar Side 8 af 117

10 le markedsværdi af IC Companys A/S. Afgørende for valget af IC Companys A/S som analysevirksomhed er, at der er tale om en virksomhed, der sælger mærketøj. En virksomhed som denne kan have det svært i nedgangstider, hvor luksusvarer som mærketøj hos de fleste forbrugere fraprioriteres. Med henblik på påstanden om, at en børsnoteret virksomheds aktiekurs ikke nødvendigvis er den reelle kostpris for virksomheden, ledes der frem til følgende problemformulering. 1.3 Problemformulering Vi finder det relevant ved en værdiansættelse af IC Companys A/S at undersøge om: IC Companys A/S aktuelle markedskurs pr. 14. marts 2014 er realistisk i forhold til den beregnede markedsværdi. Som en del af besvarelsen af ovenstående finder vi det nødvendigt at foretage en strategisk analyse samt en regnskabsanalyse af IC Companys A/S. Derfor udledes følgende underspørgsmål: Hvilke interne og eksterne forhold påvirker IC Companys A/S? Hvordan er IC Companys A/S position på markedet? Hvordan har IC Companys A/S økonomiske udvikling været de seneste 5 år? Hvilke faktorer kan påvirke IC Companys A/S aktiekurs? Vi har valgt at tage udgangspunkt i markedskursen 14. marts 2014, for på den måde at kunne få mest muligt information med omkring IC Companys A/S siden deres seneste forelagte årsregnskab. Side 9 af 117

11 1.4 Metodeovervejelser Formålet med denne opgave er at foretage en værdiansættelse af IC Companys A/S. Valg af modeller og teorier fastlægges nedenfor. Opgaven indeholder først en indledning samt en virksomhedsbeskrivelse af IC Companys A/S. Dernæst gøres der brug af CDI s strategiske masteranalyse. Denne model danner grundlag for udarbejdelsen af den strategiske analyse. Modellen omfatter både de interne, eksterne, blandede og overordnede strategiske forhold, som berører virksomheden. Herunder inddrages følgende modeller og teorier: Porters Five Forces PESTEL modellen Porters værdikæde Boston De 4 P er SWOT analyse McKinsys 7 S Anshoffs og Porters strategimodeller Herefter foretages der en regnskabsanalyse for at få en dybere forståelse af indholdet i virksomhedens årsrapport. Her vil vi anvende DuPont modellen, da denne giver et godt overblik over hovedårsagerne til en bestemt udvikling. De analyserede forhold, som fremkommer efter ovenstående analyser, skal senere anvendes i den egentlige værdiansættelse af virksomheden. Til værdiansættelse af IC Companys A/S aktiekurs anvendes DCF modellen. Til udførelse af samtlige analyser gøres der brug af IC Companys A/S årsrapporter, hjemmesider samt litteratur i form af bøger og artikler. Der gøres derfor udelukkende brug af offentligt tilgængeligt materiale i vores informationsindsamling. Side 10 af 117

12 For at give et overblik illustreres strukturen i opgaven efter nedenstående figur. Indledning og problemformulering Beskrivelse af virksomheden CDI's strategiske masteranalyse Regnskabsanalyse Værdiansættelse En eventuel fusion Konklusion og perspektivering Figur 1: Opgavestruktur 1.5 Afgrænsninger Der er risiko for, at der i midt i vores opgaveskrivningsproces vil ske større begivenheder for IC Companys A/S, som vil påvirke vores analyser og vurderinger. Derfor afgrænser vi os for hændelser, der er sket efter 14. marts Denne dato er derfor skæringsdatoen for vores informationsindsamling. I vores regnskabsanalyse har vi beregnet de nøgletal, som vi finder relevante til at belyse virksomhedens økonomiske situation. Der er derfor afgrænset for øvrige nøgletal. I CDI s strategiske masteranalyse har det ikke været muligt at gennemgå alle punkterne, hvilket gør, at der bliver afgrænset på nogle af disse. Bogstaverne N, P, Q, R, S, Æ, Ø er ikke medtaget i analysen, da vi ikke har nok insiderviden hos IC Companys A/S til at kunne besvare disse områder. Side 11 af 117

13 CDI s strategiske masteranalyse lægger op til, at man skal anvende 6P modellen under bogstavet L. Vi har valgt at afgrænse analysen til standardmodellen af de 4P er. I værdiansættelsen har vi afgrænset os fra den komplekse DCF model, og i stedet for anvendes en forenklet model. Under afsnittet fusion, har vi afgrænset os til overordnet at behandle de gængse hovedområder ved en fusion. Side 12 af 117

14 2. Virksomhedsbeskrivelse IC Companys A/S 5 er en dansk børsnoteret koncern, som blev dannet i 2001 gennem en fusion af det daværende Carli Gry International A/S og InWear Group A/S. Virksomheden driver og udvikler ni selvstændige brands: Tiger of Sweden, By Malene Birger, Peak Performance, Designers Remix, InWear, Matinique, PartTwo, Saint Tropez og Soaked in Luxury, som alle er kendte mærkevarer i de danske tøjbutikker. ICC er en af Nordens største modevirksomheder med mere end medarbejdere. Deres brands sælges gennem ca. 450 retail og franchisebutikker via e handel og ca distributører i mere end 35 lande. 6 De ni forskellige brands i ICC er fuldt ansvarlige for deres egen værdikæde og herunder også for alle salgskanaler. 7 ICC har en fælles administration, hvorfra alle brands modtager support fra en række servicefunktioner i koncernen. Dette er for eksempel servicefunktioner såsom sourcing, salg, logistik, økonomi og HR, der alle har stor fokus på at yde en høj og effektiv service. 8 ICC s regnskabsår starter 1. juli og slutter 30. juni. Udover årsregnskabet aflægger de kvartals og halvårsregnskaber. 2.1 Mission og vision For at en virksomhed kan forbedre sig og nå sine mål, er det nødvendigt at de finder ud af, hvilke værdier der er vigtigst for dem, og hvordan deres forventninger er til fremtiden. Ser man på ICC vil de gerne være nogle af de bedste indenfor deres fagområde, som er sports og modetøj. Dette gør, at de har valgt, at deres vision skal formuleres således: 5 IC Companys A/S benævnes efterfølgende i opgaven som ICC. 6 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os 7 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, organisation og ledelse 8 Kilde: Aktiekurs på fondsbørsen, nr. 1. (firmaprofil) Side 13 af 117

15 Vores vision: at være blandt de bedste udviklere af sports og modebrands 9 Her formår ICC kort og præcist at fortælle omverden, at de vil være blandt de bedste indenfor sports og modebrands, omkring udvikling af disse brands. Det er ikke nok med, hvilke værdier der står stærkt for dem. De skal også have en mission. ICC har udtalt på deres hjemmeside, at et aktivt ejerskab og udvikling på deres forskellige brands, som er en del af deres multibrandstrategi, har været med til, at de i 2010 valgte at lave en ny koncernstrategi. Herved vil de forskellige brands få større ansvar, udviklingsmuligheder samt ansvar for hele deres værdikæde. 10 Vores mission: at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation 11 Man kan se, at der er en god sammenhæng mellem ICC s vision og mission, ved at de vil forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation, hvilket i bund og grund også betyder, at det er vigtigt, at deres brands udvikler sig ved hjælp af innovation og kreativitet. ICC fortæller på deres hjemmeside, at de har udvalgt fem strategiske fokusområder, som skal være med til, at deres brands bliver stærkere og arbejder mod ICC s visioner og missioner. ICC har fem strategiske fokusområder, hvilke er: opbygning af stærke brands, fokuseret markedstilgang, øge kontrolleret distribution, optimering af processer og værdikæde og praktisering af stærk ledelse. ICC har udtalt, at de via deres videncenter og porteføljestrategier vil kunne realisere deres mål fremsat i deres vision for deres brands ved hjælp af de ovenstående fokusområder Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, organisation og ledelse, strategi (citat) 10 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, strategi 11 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, strategi (citat) Side 14 af 117

16 2.2 Kapital og ejerforhold Friheden Invest A/S ejer 42,4 procent af det børsnoterede ICC. Niels Martinsen, der var grundlægger af InWear Group A/S og nuværende bestyrelsesformand i ICC og datteren Emilie Martinsen, ejer hver især henholdsvis 10 procent og 90 procent af Friheden Invest 13. Herudover er Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og HS 2.G ApS ligeledes aktionærer i ICC med hver 10,6 procent. De sidste 36,4 procent ejes af øvrige danske institutionelle investorer, danske private investorer med flere. 14 ICC har en aktiekapital på 169,4 mio. DKK ifølge deres årsregnskab for 2012/13, hvilket har været uændret de seneste 5 år. 2.3 Produkter og markeder Som nævnt tidligere i opgaven besidder ICC ni brands. Før regnskabsperioden 2012/13 ejede ICC 11 brands, men de valgte i 2012/13 at frasælge to af deres brands, Jackpot og Cottonfield, hvilket skyldes, at de to brands ikke passede ind i koncernens strategier samt gav underskud for ICC. ICC solgte Jackpot og Cottonfield til Coop Danmark. ICC har igennem de sidste 25 år haft franchisebutikkerne COMPANYS, hvor de sælger seks af deres female brands. Der er over 30 franchisebutikker i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Schweiz. ICC har de senere år haft fokus på, at butikken i København skal være stedet, hvor de afprøver de nye tendenser på modemarkedet for kvinder, inden de bliver ført ud til de andre butikker Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, strategi 13 Kilde: Berlingske Business: Tøjkoncernen bliver mere værd samt IC Companys A/S hjemmeside om os, organisation og ledelse, bestyrelsen 14 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Investorer, aktieinformation, aktiekapital og aktionærstruktur. 15 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Brands, Companys Side 15 af 117

17 ICC ser deres brands delt op i to markedssegmenter: Premium og Mid Market. Peak Performance er deres Premium Outdoor, mens deres Premium Contemporary er brandsene Tiger of Sweden og By Malene Birger. ICC s Mid Market består af: InWear, Martinique, PartTwo og Soaked in Luxury. De sidste to nævnte brands er uden for deres kerneområde: Saint Tropez og Designers Remix. Ved Designer Remix er der det specielle, at ICC kun ejer en vis del af mærket. 2.4 Økonomi ICC følger ikke kalenderåret med deres årsregnskab. Deres regnskabsår løber for perioden 1. juli til 30. juni. Der vil senere i opgaven laves en dybdegående regnskabsanalyse, som vil blive udarbejdet på baggrund af årsregnskabet 2012/13 samt de fire foregående år. ICC s resultater har været svingende, når man ser tilbage på de sidste fem regnskabsår. Værst har det set ud for 2012/13 med et overskud på 5,8 mio. DKK. kontra 2010/11 som var ICC s bedste år på 246,3 mio. DKK. 16 Nøgletallene for årsregnskabet 2012/13 kan ses for de sidste 5 år. ICC viser årets resultat af fortsættende aktiviteter, årets resultat af ophørte aktiviteter og til sidste årets resultat. Det ses, at årets resultat for 2012/13 bliver påvirket væsentligt af de ophørte aktiviteter, som giver et underskud på 105,7 mio. DKK. Salget af aktiviteterne giver en forventning om, at den økonomiske fremtid ser bedre ud for ICC, hvilket vil blive yderligere uddybet i regnskabsanalyse og værdiansættelse i opgaven. 16 Kilde: IC Companys A/S årsregnskab 2012/2013 side 5 Side 16 af 117

18 2.5 Forventninger til fremtiden Virksomhedens forventninger til fremtiden er for koncernens Premium brands, at den positive udvikling skal fortsætte med vækst i regnskabsåret 2013/14. Omsætningen forventes at møde tilbagegang for Mid Market segmentet, hvorfor der kun forventes en beskeden omsætningsvækst for den samlede koncern. I alle segmenter forventes indtjeningen øget, og koncernens samlede indtjening forventes derfor også at vokse væsentligt i forhold til 157 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab. 17 I regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 fastholder ledelsen fortsat disse forventninger til årsregnskabet 2013/14. Heri fastsætter de den forventede samlede omsætning for koncernen til at realiseres i niveauet mio. DKK ultimo regnskabsåret. Herudover sættes der også beløb på den forventede indtjening, som fastlægges til at blive realiseret i niveauet mio. DKK Kilde: IC Companys A/S årsregnskab 2012/13 side Kilde: Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 side 1 Side 17 af 117

19 3. Masteranalyse For at kunne værdiansætte en virksomhed, er det ikke nok med, at man ser på den regnskabsanalytiske del. Den strategiske del vægter en meget stor del af det at kunne værdiansætte en virksomhed. J: PESTEL analysen K: Porter five forces L: 4 P model M: Bostonmodel CDI's strategiske masteranalyse N: Business domain O: Ansoffs vækstmatrix P: Markedsindtrængningsformer Q: 3 dimensionale R: Miljøforhold S: Ressourceallokering T: EVA model A: Regnskabsmæssig balance U: ERM model B: Aktiver og passiver uden for balancen V: CSR model C:Selskabsretlige forhold W: Potentielle synergieffekter D: Strukturer og systemer X: Den røde tråd E: Forretningsmetoder Y: Strategiimplementering over for medarbejdere F:Organisationsforhold Z: Kommunikation af ICC s strategier G: Kulturforhold Æ: HVU model H: Værdikædeanalyse Ø: GAP modeller I: 7S modellen Å: SWOT model Figur 2: CDI s strategiske masteranalyse 19 Med den ovenstående masteranalyse vil der i de efterfølgende afsnit blive gennemgået hele ICC s strategiske analyse fra A til Å. Med disse analyser vil der dannes et godt indblik på, hvor ICC ligger i forhold til deres egne strategier, konkurrenter og andre eksterne forhold, der påvirker ICC. 19 Kilde: Køb og salg af virksomheder og aktier af Per Vestergaard Andersen, side 30 med egen tilvirkning Side 18 af 117

20 3.1 Interne strategiske Value Drivers A. Regnskabsmæssig balance Den regnskabsmæssige balances aktivposter består af immaterielle, materielle samt andre langfristede og kortfristede aktiver. Under immaterielle aktiver har ICC aktiveret goodwill, software og IT systemer samt varemærkerettigheder og lejerettigheder. I regnskabernes noter for goodwill er ICC s brands vist med hver sin bogførte værdi. Ses der over en periode på fem regnskabsår, er ICC s goodwill steget på nær i regnskabsåret 2008/09. Dette skyldes, at IC Companys Research ApS er fuldt afskrevet, og derfor er den bogførte værdi 0 DKK. Ifølge oplysninger i noten er nedskrivningen sket på grund af, at 2008/09 blev aktiviteten i IC Companys Research ApS solgt. I de efterfølgende år er der ikke sket nedskrivninger på virksomhedens brands. ICC har i regnskabsåret 2012/13 solgt deres brands Jackpot og Cottonfield til Coop. Disse mærker er dog ikke bogført med en værdi i virksomhedens goodwill, og det forventes derfor ikke, at der vil ske nedskrivning af goodwill i form af afhændede brands. Endvidere oplyses det i regnskabets note omhandlende goodwill, at værdien af goodwill testes årligt for værdiforringelse og hyppigere, hvis der forekommer indikationer på værdiforringelse. Ifølge noten for immaterielle aktiver er der de seneste to år sket større tilgange af software og IT systemer på henholdsvis 28,3 mio. DKK og 11,7 mio. DKK. Der er sket afskrivninger på disse samt på lejerettigheder. Varemærkerettigheder er i regnskabsåret 2011/12 fuldt afskrevet. Det samme er gældende for IT systemer under udvikling, der har en bogført regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2013 på 0 DKK. De samlede immaterielle aktiver har en bogført værdi på 280,6 mio. DKK ultimo regnskabsåret 2012/ Kilde: Note for immaterielle aktiver i de seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. Side 19 af 117

21 Varebeholdninger anført under kortfristede aktiver har de seneste fem år ligget på et niveau mellem 428,7 mio. DKK og 556,5 mio. DKK, hvor den bogførte værdi ultimo regnskabsåret 2012/13 er 529,4 mio. DKK. 21 Tilgodehavender fra salg er steget de seneste fem regnskabsår. Ultimo 2008/09 havde ICC debitorer for 257,6 mio. DKK, og ultimo 2012/13 havde de debitorer til en værdi af 390,8 mio. DKK. Denne stigning skyldes, at virksomheden enten er blevet dårligere til at få krævet pengene ind for deres solgte varer, eller at de er begyndt at yde længere kreditter. På passivsiden består balancen af egenkapital og langfristede og kortfristede forpligtelser. I regnskabsåret 2008/09 er der sket nedsættelse af aktiekapitalen med styk aktier 22. Dermed går aktiekapitalen fra at have en bogført værdi på tusinde DKK med styk aktier til en nomimel værdi på tusinde DKK og styk aktier. De seneste fem år er der ikke sket yderligere ændringer i aktiekapitalen. I henhold til generalforsamlingsbeslutning kan selskabet maksimalt erhverve 10 procent af aktiekapitalen til egne aktier. I regnskabsårene 2008/09 til 2010/11 har ICC foretaget aktiekøb af egne aktier. Primo regnskabsåret 2008/09 var andelen af egne aktier 7,4 procent. Denne andel bliver i det efterfølgende regnskabsår 2009/10 reduceret til 2,5 procent. I 2010/11 foretages der aktietilbagekøb af netto antal aktier. De efterfølgende to regnskabsår har andelen af egne aktier været uændret og dermed udgjort 3,2 procent af aktiekapitalen. 23 Egenkapitalen er steget over en periode på de seneste fem år, hvilket skyldes positivt overført overskud. 24 Koncernens hovedkvarter er sat til salg, hvilket betyder, at der i regnskabets balance for 2012/13 er foretaget en reklassifikation af aktiver og forpligtelser vedrørende akti 21 Kilde: IC Companys A/S seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. 22 ICC foretog i 2008/09 en nedsættelse af aktiekapitalen som følge af gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer jf. IC Companys årsregnskab 2008/09, note 19, side Kilde: Note for aktiekapitalen i de seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. 24 Kilde: IC Companys A/S seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. Side 20 af 117

22 ver bestemt for salg med de dertil hørende gældsforpligtelser til kreditinstitutter på passivsiden B. Aktiver og passiver uden for balancen ICC s aktiver uden for balancen er for eksempel deres medarbejdere og værdien af knowhow. Det er svært at værdiansætte medarbejdere og deres knowhow, men medarbejderne og deres viden er uundværlig for virksomheden. Passiver udenfor balancen er for eksempel retssager, som ICC er part i. I ICC s årsregnskaber er der i de seneste fire regnskabsår hensat til imødegåelse af tab på igangværende retssager på 1,5 2,2 mio. DKK. I regnskabet er der ligeledes oplyst, at ledelsen har vurderet, at der ikke er væsentlige økonomiske risici forbundet med udfaldet af de igangværende retssager C. Selskabsretlige forhold I selskabets vedtægter står der anført, at ICC s aktier er børsnoteret på Københavns Fondsbørs og udstedes gennem en værdipapircentral. 26 Ligeledes står der oplyst, at alle selskabets aktier er frit omsættelige omsætningspapirer, og at ingen aktier har særlige rettigheder. 27 Ultimo regnskabsåret 2012/13 havde selskabet en aktiekapital på aktier. 96,8 procent af aktierne ejes af aktionærer, og 3,2 procent er egne aktier. Aktionærgruppens sammensætning er som følger: 25 Kilde: Note for hensatte forpligtelser i de seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. 26 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside vedtægter 6 27 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside vedtægter 4 Side 21 af 117

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 PER Ø ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 Per Østerberg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SEE

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Centermusik ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

Centermusik ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr Centermusik ApS CVR-nr. 32 08 61 28 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12 2014 Per K. Ejstrud Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere