Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S"

Transkript

1 HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester maj 2014 Værdiansættelse af IC COMPANYS A/S Opgaveløsere: Tina Bundgaard Christine Kapper Ottosen Vejleder: Per Vestergaard Andersen

2 Forord Denne hovedopgave er udarbejdet som afslutning på HD studiet i Regnskab og Økonomistyring på Aalborg Universitet. De studerende skal ud fra en selvstændig identificeret og formuleret problemstilling demonstrere, at de studerende udover at beherske videnskabelig metode evner at konstruere praktisk anvendelige løsninger i form af anvisninger og konklusioner i forbindelse med den formulerede problemstilling. 1 Hovedopgavens problemstilling omhandler værdiansættelse af en virksomhed, IC Companys A/S. Hovedopgaven er udarbejdet i perioden medio januar 2014 til ultimo april Opgaveløserne af denne hovedopgave har deltaget i vejledningsmøde den 30. januar 2014, hvor opgaveløserne har modtaget vejledning fra vejleder Per Vestergaard Andersen. Hovedopgaven er udarbejdet i en gruppe på to personer, hvor begge opgaveløsere står inde for hele opgavens indhold. Den 5. maj 2014 Tina Bundgaard Christine Kapper Ottosen 1 Vejledning HDR afgangsprojekt 8. semester 2014 citat 1. afgangsprojektets formål Side 1 af 117

3 Indholdsfortegnelse English summary Indledning Ansvarsfordeling Indledning Problemformulering Metodeovervejelser Afgrænsninger Virksomhedsbeskrivelse Mission og vision Kapital og ejerforhold Produkter og markeder Økonomi Forventninger til fremtiden Masteranalyse Interne strategiske Value Drivers A. Regnskabsmæssig balance B. Aktiver og passiver uden for balancen C. Selskabsretlige forhold D. Strukturer og systemer E. Forretningsmetoder F. Organisationsforhold G. Kulturforhold H. Værdikædeanalyse Opsamling af værdikædeanalyse I. 7 S modellen Opsamling af 7 S modellen Eksterne strategiske Value Drivers J. PESTEL analyse Opsamling af PESTEL analyse K. Porters Five Forces Side 2 af 117

4 Opsamling af Porters Five Forces K. Blue ocean strategi K. Konkurrencestrategi L. 4 P model Opsamling 4 P model M. Bostonmodel Opsamling af Bostonmodel Blandede strategiske Value Drivers O. Ansoffs vækstmatrix T. EVA model U. ERM model V. Corporate Social Responsibility (CSR) W. Potentielle synergieffekter Overordnede strategiske Value Driver X. Den røde tråd Y. Strategiimplementering over for medarbejdere Z. Kommunikation af ICC s strategier Å. SWOT model Regnskabsanalyse Gennemgang af analysemateriale Anvendt regnskabspraksis Revisors påtegning Omformning af resultatopgørelse og balance Beregning og analyse af nøgletal Rentabilitetsanalyse Opsamling af rentabilitetsanalyse Kapitaltilpasning Opsamling af kapitaltilpasning Soliditet og likviditet Opsamling af soliditet og likviditet Værdiansættelse Side 3 af 117

5 5.1 Budget og prognoseperiode Fastsættelse af WACC Kapitalstruktur Fastlæggelse af egenkapitalomkostninger Beregning af egenkapitalafkastkrav Beregning af långivernes afkastkrav Beregning af WACC Beregning af IC Companys A/S frie cash flow Værdiansættelse af IC Companys A/S Best case scenarie Worst case scenarie Opsamling af værdiansættelse Udvidelse af portefølje via fusion Lovgrundlag Overtagelsestyper Fusionsgrundlag Fusionens betydning for aktionærerne Udfordringer ved fusion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1 Omformning af resultatopgørelse og balance Bilag 2 Beregning af nøgletal Bilag 3 Beregning af best case og worst case scenarie Side 4 af 117

6 English summary In this assignment it is found interesting to examine if the current price of shares of IC Companys A/S is over or undervalued and, furthermore, if it is influenced by external circumstances. This formulation of the problem leads to the research question Is the current price of shares of IC Company A/S at 14 March 2014 realistic in relation to the calculated market value. To answer this research question models and theories will be used, which incurs in a general accounts analysis and the strategic master analysis of CDI. With these analyses valuation will be calculated by a DCF model. IC Companys A/S is a Danish quoted concern, which was formed in 2001 through a fusion of that time Carli Gry International A/S and InWear Group A/S. The company drives and develops nine independent brands: Tiger of Sweden, By Malene Birger, Peak Performance, Designers Remix, InWear, Matinique, Part Two, Saint Tropez and Soaked in Luxury. In course of preparation of the strategic master analysis of CDI an analysis of the internal and extern at factors is made for IC Companys A/S. The strategic analysis shows that IC Companys A/S operates on a market with a great number of suppliers, which makes the competition very hard. To be able to compete on a market with a great number of suppliers the company keeps the costs low by producing their products in China. The development of the economy of IC Companys A/S has through the last five years not had big moves, for example the rate of return starts and ends at the same level, but in the period between a greater move has been seen. For the investors it looks less sensible because the return of equity has fallen drastic through the period of analysis. The latest financial year the return of equity is at 0.5 %, which is 3 percentage points below the market rate, therefore, it has not been profitably for the investors to place Side 5 af 117

7 their finances in IC Companys A/S in preference to bonds. General it is not alarming moves, though there are areas where they should be observant. In the light of the strategic analysis of CDI and the economic analysis a valuation of the price of shares of IC Company A/S is made. The norm case gave an overvalued price of shares in relation to the current. The current price of shares at 14 March 2014 is at DKK against the calculated DKK in the norm case. Afterwards a best case and a worst case scenario have been worked out. This is done to see which possible changes in relation to the norm case scenario can influence the calculated price of shares. IC Companys A/S has through a fusion the possibility to expand their portfolio and with such get an even stronger position on the market. Furthermore, there is possibility to get new brands which will fit their wished strategy of portfolio for the company better. This should increase their price of shares which the investors would have a great interest of. To conclude it is possible to see in light of our underlying analysis and valuation that the current price of share at 14 March 2014 is undervalued in relation to our calculated norm case scenario. Side 6 af 117

8 1. Indledning 1.1 Ansvarsfordeling Indledningsvis skal det nævnes, at vi begge to igennem hele opgaveskrivningen har haft ansvaret for alle delelementer af opgaven. Vi står derfor begge to inde for hele opgaven. 1.2 Indledning Værdiansættelse af en given virksomhed er ofte undervurderet blandt virksomhedernes ejere. Selvom man som ejer af en virksomhed ikke står overfor et reelt salg af virksomheden til en tredjepart eller via en børsintroduktion på nuværende tidspunkt. Det er en god idé, at virksomhedsejere har en naturlig interesse i at kende værdien af deres virksomhed, ikke mindst for at have mulighed for at optimere markedsværdien til et eventuelt fremtidigt salg, men også for at virksomhedsejeren kan blive konfronteret med den egentlige markedsværdi af virksomheden og ikke kun ser på de regnskabsmæssige talstørrelser, der ikke giver et indtryk af den egentlige markedsværdi. Når dette er bestemt, fremkommer spørgsmålet om, hvordan en virksomheds værdi fastsættes. Populært sagt kan man hurtigt afgøre, at et produkt er dét værd, som en køber er villig til at betale. Dette gælder også, når produktet er en virksomhed. Taler man om børsnoterede virksomheder, vil den første indskydelse være, at aktiekursen i teorien bør være virksomhedens reelle værdi. I praksis fastsættes aktiekursen dog af forventninger til den fremtidige økonomiske vækst for en given virksomhed samt inflationen. Yderligere kan meget negativ medieomtale også påvirke aktiekursen for en given virksomhed i en nedadgående retning. Derfor kan der argumenteres for, at kursen på en børsnoteret virksomhed bliver påvirket af mange udefra kommende faktorer. Side 7 af 117

9 Det vil altså være interessant at undersøge, om aktiekursen på en given børsnoteret virksomhed kan dokumenteres ved hjælp af beregningsmodeller, som har det formål at værdiansætte en virksomhed. I denne opgave vil tøjproducenten, IC Companys A/S børsnoterede kursværdi blive analyseret. IC Companys A/S havde ultimo regnskabsåret 2012/13 en markedsværdi på mio. DKK. 2 IC Companys A/S aktiekurshistorik over en 5 årig periode fra 2009 til 2014 viser store udsving. Aktiekursen pr. 16. marts 2009 er helt nede på 62,00 DKK, men er dog støt stigende hele året. Året efter, 16. marts 2010, er aktiekursen på 237,00 DKK. Fra perioden 2010 til 2011 er der mange store udsving i aktiekursen, og ultimo året når aktiekursen op på hele 280,00 DKK, som er den højeste værdi aktiekursen har på den 5 årige periode. I 2011 går aktiekursen igen støt nedad kun afbrudt af en enkelt stigning i 2. kvartal af 2011 for derefter igen at falde, og aktiekursen ender ultimo året på 102,50 DKK. I resten af den 5 årige periode holder aktiekursen sig i intervallet mellem cirka 80 DKK og 170 DKK. Aktiekursen er i 1. kvartal af 2014 meget stabil, hvor aktiekursen kun har udsving fra 172 DKK til cirka 145 DKK. 3 Den umiddelbare forklaring på disse større udsving i den 5 årige periode kan overordnet set forklares med finanskrisen, der tog sit indtog omkring 2008, og som mange virksomheder verdenen over måtte bukke under for, og i de efterfølgende år stadig blev kraftigt påvirket af. Herudover frasolgte virksomheden i 2013 to af deres brands, Jackpot og Cottonfield til Coop, hvilket kostede IC Companys A/S et tab på 80 mio. DKK. 4 På baggrund af IC Companys A/S svingende aktiekurs i den seneste 5 årige periode, er det interessant at undersøge, om den nu mere stabiliserede aktiekurs udviser den reel 2 Markedsværdien pr. 28. juni 2013 = 122,00 * 16,94 mio. aktier jf. Aktiekurs på fondsbørsen nr. 1 3 Kilde: Aktiekurs på fondsbørsen nr. 2 4 Kilde: Retail News IC Companys aktiekurs stiger i januar Side 8 af 117

10 le markedsværdi af IC Companys A/S. Afgørende for valget af IC Companys A/S som analysevirksomhed er, at der er tale om en virksomhed, der sælger mærketøj. En virksomhed som denne kan have det svært i nedgangstider, hvor luksusvarer som mærketøj hos de fleste forbrugere fraprioriteres. Med henblik på påstanden om, at en børsnoteret virksomheds aktiekurs ikke nødvendigvis er den reelle kostpris for virksomheden, ledes der frem til følgende problemformulering. 1.3 Problemformulering Vi finder det relevant ved en værdiansættelse af IC Companys A/S at undersøge om: IC Companys A/S aktuelle markedskurs pr. 14. marts 2014 er realistisk i forhold til den beregnede markedsværdi. Som en del af besvarelsen af ovenstående finder vi det nødvendigt at foretage en strategisk analyse samt en regnskabsanalyse af IC Companys A/S. Derfor udledes følgende underspørgsmål: Hvilke interne og eksterne forhold påvirker IC Companys A/S? Hvordan er IC Companys A/S position på markedet? Hvordan har IC Companys A/S økonomiske udvikling været de seneste 5 år? Hvilke faktorer kan påvirke IC Companys A/S aktiekurs? Vi har valgt at tage udgangspunkt i markedskursen 14. marts 2014, for på den måde at kunne få mest muligt information med omkring IC Companys A/S siden deres seneste forelagte årsregnskab. Side 9 af 117

11 1.4 Metodeovervejelser Formålet med denne opgave er at foretage en værdiansættelse af IC Companys A/S. Valg af modeller og teorier fastlægges nedenfor. Opgaven indeholder først en indledning samt en virksomhedsbeskrivelse af IC Companys A/S. Dernæst gøres der brug af CDI s strategiske masteranalyse. Denne model danner grundlag for udarbejdelsen af den strategiske analyse. Modellen omfatter både de interne, eksterne, blandede og overordnede strategiske forhold, som berører virksomheden. Herunder inddrages følgende modeller og teorier: Porters Five Forces PESTEL modellen Porters værdikæde Boston De 4 P er SWOT analyse McKinsys 7 S Anshoffs og Porters strategimodeller Herefter foretages der en regnskabsanalyse for at få en dybere forståelse af indholdet i virksomhedens årsrapport. Her vil vi anvende DuPont modellen, da denne giver et godt overblik over hovedårsagerne til en bestemt udvikling. De analyserede forhold, som fremkommer efter ovenstående analyser, skal senere anvendes i den egentlige værdiansættelse af virksomheden. Til værdiansættelse af IC Companys A/S aktiekurs anvendes DCF modellen. Til udførelse af samtlige analyser gøres der brug af IC Companys A/S årsrapporter, hjemmesider samt litteratur i form af bøger og artikler. Der gøres derfor udelukkende brug af offentligt tilgængeligt materiale i vores informationsindsamling. Side 10 af 117

12 For at give et overblik illustreres strukturen i opgaven efter nedenstående figur. Indledning og problemformulering Beskrivelse af virksomheden CDI's strategiske masteranalyse Regnskabsanalyse Værdiansættelse En eventuel fusion Konklusion og perspektivering Figur 1: Opgavestruktur 1.5 Afgrænsninger Der er risiko for, at der i midt i vores opgaveskrivningsproces vil ske større begivenheder for IC Companys A/S, som vil påvirke vores analyser og vurderinger. Derfor afgrænser vi os for hændelser, der er sket efter 14. marts Denne dato er derfor skæringsdatoen for vores informationsindsamling. I vores regnskabsanalyse har vi beregnet de nøgletal, som vi finder relevante til at belyse virksomhedens økonomiske situation. Der er derfor afgrænset for øvrige nøgletal. I CDI s strategiske masteranalyse har det ikke været muligt at gennemgå alle punkterne, hvilket gør, at der bliver afgrænset på nogle af disse. Bogstaverne N, P, Q, R, S, Æ, Ø er ikke medtaget i analysen, da vi ikke har nok insiderviden hos IC Companys A/S til at kunne besvare disse områder. Side 11 af 117

13 CDI s strategiske masteranalyse lægger op til, at man skal anvende 6P modellen under bogstavet L. Vi har valgt at afgrænse analysen til standardmodellen af de 4P er. I værdiansættelsen har vi afgrænset os fra den komplekse DCF model, og i stedet for anvendes en forenklet model. Under afsnittet fusion, har vi afgrænset os til overordnet at behandle de gængse hovedområder ved en fusion. Side 12 af 117

14 2. Virksomhedsbeskrivelse IC Companys A/S 5 er en dansk børsnoteret koncern, som blev dannet i 2001 gennem en fusion af det daværende Carli Gry International A/S og InWear Group A/S. Virksomheden driver og udvikler ni selvstændige brands: Tiger of Sweden, By Malene Birger, Peak Performance, Designers Remix, InWear, Matinique, PartTwo, Saint Tropez og Soaked in Luxury, som alle er kendte mærkevarer i de danske tøjbutikker. ICC er en af Nordens største modevirksomheder med mere end medarbejdere. Deres brands sælges gennem ca. 450 retail og franchisebutikker via e handel og ca distributører i mere end 35 lande. 6 De ni forskellige brands i ICC er fuldt ansvarlige for deres egen værdikæde og herunder også for alle salgskanaler. 7 ICC har en fælles administration, hvorfra alle brands modtager support fra en række servicefunktioner i koncernen. Dette er for eksempel servicefunktioner såsom sourcing, salg, logistik, økonomi og HR, der alle har stor fokus på at yde en høj og effektiv service. 8 ICC s regnskabsår starter 1. juli og slutter 30. juni. Udover årsregnskabet aflægger de kvartals og halvårsregnskaber. 2.1 Mission og vision For at en virksomhed kan forbedre sig og nå sine mål, er det nødvendigt at de finder ud af, hvilke værdier der er vigtigst for dem, og hvordan deres forventninger er til fremtiden. Ser man på ICC vil de gerne være nogle af de bedste indenfor deres fagområde, som er sports og modetøj. Dette gør, at de har valgt, at deres vision skal formuleres således: 5 IC Companys A/S benævnes efterfølgende i opgaven som ICC. 6 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os 7 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, organisation og ledelse 8 Kilde: Aktiekurs på fondsbørsen, nr. 1. (firmaprofil) Side 13 af 117

15 Vores vision: at være blandt de bedste udviklere af sports og modebrands 9 Her formår ICC kort og præcist at fortælle omverden, at de vil være blandt de bedste indenfor sports og modebrands, omkring udvikling af disse brands. Det er ikke nok med, hvilke værdier der står stærkt for dem. De skal også have en mission. ICC har udtalt på deres hjemmeside, at et aktivt ejerskab og udvikling på deres forskellige brands, som er en del af deres multibrandstrategi, har været med til, at de i 2010 valgte at lave en ny koncernstrategi. Herved vil de forskellige brands få større ansvar, udviklingsmuligheder samt ansvar for hele deres værdikæde. 10 Vores mission: at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation 11 Man kan se, at der er en god sammenhæng mellem ICC s vision og mission, ved at de vil forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation, hvilket i bund og grund også betyder, at det er vigtigt, at deres brands udvikler sig ved hjælp af innovation og kreativitet. ICC fortæller på deres hjemmeside, at de har udvalgt fem strategiske fokusområder, som skal være med til, at deres brands bliver stærkere og arbejder mod ICC s visioner og missioner. ICC har fem strategiske fokusområder, hvilke er: opbygning af stærke brands, fokuseret markedstilgang, øge kontrolleret distribution, optimering af processer og værdikæde og praktisering af stærk ledelse. ICC har udtalt, at de via deres videncenter og porteføljestrategier vil kunne realisere deres mål fremsat i deres vision for deres brands ved hjælp af de ovenstående fokusområder Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, organisation og ledelse, strategi (citat) 10 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, strategi 11 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, strategi (citat) Side 14 af 117

16 2.2 Kapital og ejerforhold Friheden Invest A/S ejer 42,4 procent af det børsnoterede ICC. Niels Martinsen, der var grundlægger af InWear Group A/S og nuværende bestyrelsesformand i ICC og datteren Emilie Martinsen, ejer hver især henholdsvis 10 procent og 90 procent af Friheden Invest 13. Herudover er Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og HS 2.G ApS ligeledes aktionærer i ICC med hver 10,6 procent. De sidste 36,4 procent ejes af øvrige danske institutionelle investorer, danske private investorer med flere. 14 ICC har en aktiekapital på 169,4 mio. DKK ifølge deres årsregnskab for 2012/13, hvilket har været uændret de seneste 5 år. 2.3 Produkter og markeder Som nævnt tidligere i opgaven besidder ICC ni brands. Før regnskabsperioden 2012/13 ejede ICC 11 brands, men de valgte i 2012/13 at frasælge to af deres brands, Jackpot og Cottonfield, hvilket skyldes, at de to brands ikke passede ind i koncernens strategier samt gav underskud for ICC. ICC solgte Jackpot og Cottonfield til Coop Danmark. ICC har igennem de sidste 25 år haft franchisebutikkerne COMPANYS, hvor de sælger seks af deres female brands. Der er over 30 franchisebutikker i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Schweiz. ICC har de senere år haft fokus på, at butikken i København skal være stedet, hvor de afprøver de nye tendenser på modemarkedet for kvinder, inden de bliver ført ud til de andre butikker Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Om os, strategi 13 Kilde: Berlingske Business: Tøjkoncernen bliver mere værd samt IC Companys A/S hjemmeside om os, organisation og ledelse, bestyrelsen 14 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Investorer, aktieinformation, aktiekapital og aktionærstruktur. 15 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside Brands, Companys Side 15 af 117

17 ICC ser deres brands delt op i to markedssegmenter: Premium og Mid Market. Peak Performance er deres Premium Outdoor, mens deres Premium Contemporary er brandsene Tiger of Sweden og By Malene Birger. ICC s Mid Market består af: InWear, Martinique, PartTwo og Soaked in Luxury. De sidste to nævnte brands er uden for deres kerneområde: Saint Tropez og Designers Remix. Ved Designer Remix er der det specielle, at ICC kun ejer en vis del af mærket. 2.4 Økonomi ICC følger ikke kalenderåret med deres årsregnskab. Deres regnskabsår løber for perioden 1. juli til 30. juni. Der vil senere i opgaven laves en dybdegående regnskabsanalyse, som vil blive udarbejdet på baggrund af årsregnskabet 2012/13 samt de fire foregående år. ICC s resultater har været svingende, når man ser tilbage på de sidste fem regnskabsår. Værst har det set ud for 2012/13 med et overskud på 5,8 mio. DKK. kontra 2010/11 som var ICC s bedste år på 246,3 mio. DKK. 16 Nøgletallene for årsregnskabet 2012/13 kan ses for de sidste 5 år. ICC viser årets resultat af fortsættende aktiviteter, årets resultat af ophørte aktiviteter og til sidste årets resultat. Det ses, at årets resultat for 2012/13 bliver påvirket væsentligt af de ophørte aktiviteter, som giver et underskud på 105,7 mio. DKK. Salget af aktiviteterne giver en forventning om, at den økonomiske fremtid ser bedre ud for ICC, hvilket vil blive yderligere uddybet i regnskabsanalyse og værdiansættelse i opgaven. 16 Kilde: IC Companys A/S årsregnskab 2012/2013 side 5 Side 16 af 117

18 2.5 Forventninger til fremtiden Virksomhedens forventninger til fremtiden er for koncernens Premium brands, at den positive udvikling skal fortsætte med vækst i regnskabsåret 2013/14. Omsætningen forventes at møde tilbagegang for Mid Market segmentet, hvorfor der kun forventes en beskeden omsætningsvækst for den samlede koncern. I alle segmenter forventes indtjeningen øget, og koncernens samlede indtjening forventes derfor også at vokse væsentligt i forhold til 157 mio. DKK i det senest offentliggjorte årsregnskab. 17 I regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 fastholder ledelsen fortsat disse forventninger til årsregnskabet 2013/14. Heri fastsætter de den forventede samlede omsætning for koncernen til at realiseres i niveauet mio. DKK ultimo regnskabsåret. Herudover sættes der også beløb på den forventede indtjening, som fastlægges til at blive realiseret i niveauet mio. DKK Kilde: IC Companys A/S årsregnskab 2012/13 side Kilde: Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2013/14 side 1 Side 17 af 117

19 3. Masteranalyse For at kunne værdiansætte en virksomhed, er det ikke nok med, at man ser på den regnskabsanalytiske del. Den strategiske del vægter en meget stor del af det at kunne værdiansætte en virksomhed. J: PESTEL analysen K: Porter five forces L: 4 P model M: Bostonmodel CDI's strategiske masteranalyse N: Business domain O: Ansoffs vækstmatrix P: Markedsindtrængningsformer Q: 3 dimensionale R: Miljøforhold S: Ressourceallokering T: EVA model A: Regnskabsmæssig balance U: ERM model B: Aktiver og passiver uden for balancen V: CSR model C:Selskabsretlige forhold W: Potentielle synergieffekter D: Strukturer og systemer X: Den røde tråd E: Forretningsmetoder Y: Strategiimplementering over for medarbejdere F:Organisationsforhold Z: Kommunikation af ICC s strategier G: Kulturforhold Æ: HVU model H: Værdikædeanalyse Ø: GAP modeller I: 7S modellen Å: SWOT model Figur 2: CDI s strategiske masteranalyse 19 Med den ovenstående masteranalyse vil der i de efterfølgende afsnit blive gennemgået hele ICC s strategiske analyse fra A til Å. Med disse analyser vil der dannes et godt indblik på, hvor ICC ligger i forhold til deres egne strategier, konkurrenter og andre eksterne forhold, der påvirker ICC. 19 Kilde: Køb og salg af virksomheder og aktier af Per Vestergaard Andersen, side 30 med egen tilvirkning Side 18 af 117

20 3.1 Interne strategiske Value Drivers A. Regnskabsmæssig balance Den regnskabsmæssige balances aktivposter består af immaterielle, materielle samt andre langfristede og kortfristede aktiver. Under immaterielle aktiver har ICC aktiveret goodwill, software og IT systemer samt varemærkerettigheder og lejerettigheder. I regnskabernes noter for goodwill er ICC s brands vist med hver sin bogførte værdi. Ses der over en periode på fem regnskabsår, er ICC s goodwill steget på nær i regnskabsåret 2008/09. Dette skyldes, at IC Companys Research ApS er fuldt afskrevet, og derfor er den bogførte værdi 0 DKK. Ifølge oplysninger i noten er nedskrivningen sket på grund af, at 2008/09 blev aktiviteten i IC Companys Research ApS solgt. I de efterfølgende år er der ikke sket nedskrivninger på virksomhedens brands. ICC har i regnskabsåret 2012/13 solgt deres brands Jackpot og Cottonfield til Coop. Disse mærker er dog ikke bogført med en værdi i virksomhedens goodwill, og det forventes derfor ikke, at der vil ske nedskrivning af goodwill i form af afhændede brands. Endvidere oplyses det i regnskabets note omhandlende goodwill, at værdien af goodwill testes årligt for værdiforringelse og hyppigere, hvis der forekommer indikationer på værdiforringelse. Ifølge noten for immaterielle aktiver er der de seneste to år sket større tilgange af software og IT systemer på henholdsvis 28,3 mio. DKK og 11,7 mio. DKK. Der er sket afskrivninger på disse samt på lejerettigheder. Varemærkerettigheder er i regnskabsåret 2011/12 fuldt afskrevet. Det samme er gældende for IT systemer under udvikling, der har en bogført regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2013 på 0 DKK. De samlede immaterielle aktiver har en bogført værdi på 280,6 mio. DKK ultimo regnskabsåret 2012/ Kilde: Note for immaterielle aktiver i de seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. Side 19 af 117

21 Varebeholdninger anført under kortfristede aktiver har de seneste fem år ligget på et niveau mellem 428,7 mio. DKK og 556,5 mio. DKK, hvor den bogførte værdi ultimo regnskabsåret 2012/13 er 529,4 mio. DKK. 21 Tilgodehavender fra salg er steget de seneste fem regnskabsår. Ultimo 2008/09 havde ICC debitorer for 257,6 mio. DKK, og ultimo 2012/13 havde de debitorer til en værdi af 390,8 mio. DKK. Denne stigning skyldes, at virksomheden enten er blevet dårligere til at få krævet pengene ind for deres solgte varer, eller at de er begyndt at yde længere kreditter. På passivsiden består balancen af egenkapital og langfristede og kortfristede forpligtelser. I regnskabsåret 2008/09 er der sket nedsættelse af aktiekapitalen med styk aktier 22. Dermed går aktiekapitalen fra at have en bogført værdi på tusinde DKK med styk aktier til en nomimel værdi på tusinde DKK og styk aktier. De seneste fem år er der ikke sket yderligere ændringer i aktiekapitalen. I henhold til generalforsamlingsbeslutning kan selskabet maksimalt erhverve 10 procent af aktiekapitalen til egne aktier. I regnskabsårene 2008/09 til 2010/11 har ICC foretaget aktiekøb af egne aktier. Primo regnskabsåret 2008/09 var andelen af egne aktier 7,4 procent. Denne andel bliver i det efterfølgende regnskabsår 2009/10 reduceret til 2,5 procent. I 2010/11 foretages der aktietilbagekøb af netto antal aktier. De efterfølgende to regnskabsår har andelen af egne aktier været uændret og dermed udgjort 3,2 procent af aktiekapitalen. 23 Egenkapitalen er steget over en periode på de seneste fem år, hvilket skyldes positivt overført overskud. 24 Koncernens hovedkvarter er sat til salg, hvilket betyder, at der i regnskabets balance for 2012/13 er foretaget en reklassifikation af aktiver og forpligtelser vedrørende akti 21 Kilde: IC Companys A/S seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. 22 ICC foretog i 2008/09 en nedsættelse af aktiekapitalen som følge af gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer jf. IC Companys årsregnskab 2008/09, note 19, side Kilde: Note for aktiekapitalen i de seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. 24 Kilde: IC Companys A/S seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. Side 20 af 117

22 ver bestemt for salg med de dertil hørende gældsforpligtelser til kreditinstitutter på passivsiden B. Aktiver og passiver uden for balancen ICC s aktiver uden for balancen er for eksempel deres medarbejdere og værdien af knowhow. Det er svært at værdiansætte medarbejdere og deres knowhow, men medarbejderne og deres viden er uundværlig for virksomheden. Passiver udenfor balancen er for eksempel retssager, som ICC er part i. I ICC s årsregnskaber er der i de seneste fire regnskabsår hensat til imødegåelse af tab på igangværende retssager på 1,5 2,2 mio. DKK. I regnskabet er der ligeledes oplyst, at ledelsen har vurderet, at der ikke er væsentlige økonomiske risici forbundet med udfaldet af de igangværende retssager C. Selskabsretlige forhold I selskabets vedtægter står der anført, at ICC s aktier er børsnoteret på Københavns Fondsbørs og udstedes gennem en værdipapircentral. 26 Ligeledes står der oplyst, at alle selskabets aktier er frit omsættelige omsætningspapirer, og at ingen aktier har særlige rettigheder. 27 Ultimo regnskabsåret 2012/13 havde selskabet en aktiekapital på aktier. 96,8 procent af aktierne ejes af aktionærer, og 3,2 procent er egne aktier. Aktionærgruppens sammensætning er som følger: 25 Kilde: Note for hensatte forpligtelser i de seneste fem års offentliggjorte årsregnskaber. 26 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside vedtægter 6 27 Kilde: IC Companys A/S hjemmeside vedtægter 4 Side 21 af 117

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet.

Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2013/14 København, den 13. november 2013 Omsætningsvækst i Premium segmenterne. Forbedret indtjeningsevne i Mid Market segmentet. Koncernomsætningen for 1. kvartal 2013/14

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere