Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard Hellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup"

Transkript

1

2 Årsrapport 2005

3 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1989 Hjemsted: Gentofte Kommune Bestyrelse Jens Otto Veile, direktør (formand) Jens Kjærsgaard, direktør (næstformand) Walther V. Paulsen, direktør Michael Nellemann Pedersen, direktør Ole Berg Rasmussen, adm. direktør Direktion Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 21. april 2006, kl

4 Ledelsesberetning 3 Året der gik Det danske ejendomsmarked har også i 2005 oplevet stigende priser på fast ejendom og et lavt renteniveau. Kombineret med en generel stor efterspørgsel fra såvel investorer på udkig efter investeringsejendomme som private, der leder efter boliger samt virksomheder, der søger lokaler, har det betydet, at det seneste år har været præget af et højt aktivitetsniveau. Det høje aktivitetsniveau påvirker naturligvis også vores forretning. Således er flere af vores kunder aktive med opførelse af nybyggeri samt porteføljetilpasning i form af såvel køb som salg og udvikling af ejendommene. Vi bistår aktivt i disse sager. I 2005 har vi blandt andet igangsat førstegangsudlejning af nyopførte boligbyggerier i Storkøbenhavn, og som noget nyt har vi haft til opgave at forestå projektsalg af et boligbyggeri i Ørestad City. En naturlig udvikling af den service vi tilbyder til vores kunder. Samtidig kan vi konstatere, at der blandt de porteføljer, vi på vegne af vores kunder har ansvaret for, generelt er en lav tomgang på erhvervsområdet. En tomgang, der er under landsgennemsnittet. Det skyldes en proaktiv indsats og vedholdende arbejde med ejendommene både ved egne og eksterne ejendomsmæglere kombineret med en positiv efterspørgsel fra markedet. Vi har også mærket aktiviteten på markedet blandt vores andelsboligforeninger og ejerforeninger, hvor der igen i 2005 var en stor omsætning i andelsboliger og ejerlejligheder. I 2005 er vi begyndt på et nyt område, idet vi i et projektkonsortium med MT Højgaard a/s og Bank DnB NORD skal stå bag landets første OPP-projekt (Offentlig-Privat Partnerskab). Projektkonsortiet skal opføre og drive en skole i Vildbjerg i Trehøje Kommune. Det er fortsat vores plan at rette fokus mod dette marked i de kommende år. Vi har desuden fortsat udviklingen af vores boligportal hvor der bliver foretaget indstilling til ledige udlejningsboliger, kollegie- og ungdomsboliger samt håndteres ventelister til fx andelsboliger. På nuværende tidspunkt er der cirka registrerede brugere af systemet. Vi forventer, at flere vil bruge systemet i de kommende år. Internt har vi i 2005 igangsat et ledelsesudviklingsprojekt blandt vores chefer og ledere. En udviklingsproces, der skal sikre, at vi også i de kommende år kan skabe positive resultater for kunder, kunders kunder og aktionærer gennem vores mere end 200 engagerede medarbejdere. Vi har også i 2005 foretaget målinger blandt en lang række af vores boliglejere for at sikre, at de services, vi og de cirka 600 ejendomsfunktionærer yder til lejerne, opfylder forventningerne. Resultatet heraf er positivt, og giver os samtidig værdifulde input til fremtidige forbedringer. Alt i alt har 2005 været et positivt år for os, og vi forventer, at udviklingen vil fortsætte i Margit Birk Andersen adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen direktør Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 3 Året der gik 4 Idégrundlag og mål 5 Året i hovedtræk 5 Koncernoversigt 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 16 Aktionærinformation 18 Regnskabsberetning 20 Påtegninger Koncern- og årsregnskab 1. januar december 23 Resultatopgørelse 24 Balance 26 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Noter

5 4 Ledelsesberetning Idégrundlag og mål Idégrundlag Koncernens idégrundlag er at tilbyde alle service- og rådgivningsopgaver, der er rettet mod forvaltning og drift, opførelse og ejerskab af fast ejendom. Koncernen er totalleverandør inden for fast ejendom. Vi tilbyder administration og drift af erhvervs- og boligejendomme samt butikscentre. Desuden tilbyder koncernen administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger samt forretningsførelse og administration af almene boligforeninger. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggeadministration, udlejning af erhvervslokaler, udlejning af boligbyggerier, investeringsrådgivning, energiledelse og anden rådgivning i forhold til fast ejendom. Mål Koncernens langsigtede mål er formuleret i visionen: Vi stræber efter at blive den foretrukne leverandør inden for forvaltning og drift af ejendomme og boliger i Danmark. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er kvalitet og service. Vores væsentligste succeskriterier er tilfredse kunder og medarbejdere. Strategi Det er koncernens strategi de kommende år: at fastholde og udbygge markedspositionen inden for ejendomsforvaltning af investeringsejendomme, private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme og butikscentre at øge markedsandelen inden for ejendomsadministration og forretningsføreraftaler med almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger samt ældreboliger at styrke markedspositionen inden for administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger. Strategien forventes primært realiseret gennem en aktiv salgs- og markedsføringsindsats målrettet de forskellige markeder. Det er endvidere koncernens strategi at udbygge og styrke samarbejdet med kunderne gennem en målrettet produktudvikling og fokusering på kvalitet samt at søge nye samarbejdsformer. Det indgår ikke på nuværende tidspunkt i koncernens strategi at foretage yderligere ejendomsinvesteringer. Økonomiske målsætninger Koncernen har fastsat følgende økonomiske målsætninger: at sikre væksten i koncernen og øge egenkapitalforrentningen at stile mod en overskudsudlodning, der udgør 40 50% af det primære resultat efter beregnet skat. Det er målsætningen at opnå et afkast til aktionærerne, der kan matche markedsniveauet. Værdigrundlag Koncernens værdigrundlag bygger på fem kerneværdier: Dygtig betyder, at vi bruger vores kompetencer og viden i alt, vi gør, sådan at vi sikrer de bedste løsninger og resultater. Det stiller krav om, at vi er gode til at samarbejde og dele vores viden med hinanden. Handlekraftig betyder, at vi tager aktivt ansvar for de opgaver, vi udfører. Det stiller krav om, at vi er proaktive og har det overskud, der gør, at vi også kan løse uforudsete udfordringer. Tilgængelig betyder, at vi er lette at komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en direkte og forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores hjælp. Visionær betyder, at vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi. Værdiskabende betyder, at vi i vores daglige arbejde altid skaber øget værdi til kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt både som økonomisk, informativ eller social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.

6 Ledelsesberetning 5 Året i hovedtræk Drift Dan-Ejendomme Holding koncernen realiserede i 2005 et resultat af primær drift på 30,1 mio. kr. mod 28,9 mio. kr. i Resultatet af primær drift er på niveau med det forventede. Årets resultat før skat udgør 67,8 mio. kr., hvoraf 35,4 mio. kr. hidrører fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Resultatet er ca. 31 mio. kr. højere end det forventede resultat på mio. kr., hvilket primært skyldes værdiregulering af koncernens investeringsejendomme. I forhold til det offentliggjorte resultat for 2004 på 20,2 mio. kr. er årets resultat i sammenligningstallene for 2004 positivt påvirket med 3,5 mio. kr. som følge af overgangen til de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Finansiering Dan-Ejendomme Holding koncernen har i 2005 haft en positiv pengestrøm fra den primære drift, og de likvide beholdninger er ultimo 2005 på niveau med ultimo Investeringer Investeringer i driftsmidler, it-udstyr og lejemålsforbedringer har været på niveau med de foregående år. Forventninger til 2006 Koncernen forventer i 2006 en omsætning og et primært driftsresultat på niveau med eller lidt over det primære driftsresultat for Årets resultat før skat forventes at udgøre mio. kr. under forudsætning af en positiv værdiregulering af investeringsejendommene med 6 mio. kr. Koncernoversigt Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr Dan-Ejendomme as CVR-nr (100% ejet datterselskab) Dan-Ejendomsinvestering as CVR-nr (100% ejet datterselskab) UngesBoligService.dk I/S CVR-nr (40% ejet I/S) OPP Vildbjerg Skole A/S CVR-nr (25% ejet asssocieret selskab)

7 6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen mio.kr ) ) ) ) ) Hovedtal Nettoomsætning 239,7 237,3 215,2 137,4 122,5 Resultat af primær drift (EBIT) 30,1 28,9 19,6 15,6 12,5 Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på goodwill (EBITA) 30,1 28,9 20,0 15,6 12,5 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 35,4 3,1 6,1 7,4 8,3 Resultat af finansielle poster 2,2 0,6 6,6 8,9 9,2 Årets resultat 50,9 23,7 18,5 18,2 15,9 Investeret kapital inklusive goodwill 229,6 177,3 143,7 133,2 122,5 Investeret kapital eksklusive goodwill 221,7 169,4 139,2 133,2 122,5 Balancesum 315,7 264,3 246,8 225,7 203,6 Egenkapital 236,8 191,7 175,3 162,5 135,4 Hensatte forpligtelser ,6 7,8 12,3 Langfristede forpligtelser 43,3 34,7 14,4 16,2 17,8 Kortfristede forpligtelser 35,6 37,9 45,5 47,0 38,1 Pengestrøm fra driften 22,7 26,1 25,2 8,8 0,6 Pengestrøm til investering, netto -15,3-23,4-17,3-11,2-4,0 Heraf investering i materielle aktiver 10,9 12,8 12,8 11,0 4,3 Pengestrøm fra finansiering -7,7-9,0-7,5-6,9-4,1 Pengestrøm i alt -0,4-6,3 0,4 4,9-7,5 Nøgletal Overskudsgrad 12,6% 12,2% 9,1% 11,4% 10,2% Afkast af investeret kapital inklusive goodwill 14,8% 18,0% 13,6% 11,7% 10,2% Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill 15,4% 18,7% 14,4% 11,7% 10,2% Egenkapitalforrentning 23,8% 12,9% 10,9% 12,2% 13,3% Gearing af driftsaktiver 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 Gennemsnitligt antal ansatte ) Hoved -og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet Ændring af anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. De væsentligste forskelle mellem den i anvendte regnskabspraksis og IFRS hidrører fra goodwill, der ikke længere amortiseres og fra investeringsejendomme, der er nærmere beskrevet i afsnittet Ændring af anvendt regnskabspraksis. Årets resultat (mio. kr.) Nettoomsætning / omkostninger (mio. kr.) Egenkapital (mio. kr.) Nøgletalsdefinitioner findes på side 37.

8 Ledelsesberetning 7 Hoved- og nøgletal for moderselskabet mio.kr ) ) ) ) ) Hovedtal Nettoomsætning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af primær drift (EBIT) -0,6-0,5-0,5-1,5-0,4 Resultat af finansielle poster 0,9 0,3 0,8 1,3 0,5 Årets resultat 25,3-0,2 18,5 18,2 15,9 Langfristede aktiver 64,4 64,4 155,2 136,9 118,7 Kortfristede aktiver 33,0 18,0 20,1 33,7 16,8 Balancesum 97,4 82,4 175,4 170,5 135,5 Aktiekapital 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Egenkapital 96,5 77,0 175,3 162,5 135,4 Hensatte forpligtelser - - 0,0 0,0 0,0 Langfristede forpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristede forpligtelser 0,9 5,4 0,1 8,0 0,1 Pengestrøm fra driften -6,9 8, Pengestrøm til investering, netto 14,7 0, Heraf investering i materielle aktiver 0,0 0, Pengestrøm fra finansiering -5,8-7, Pengestrøm i alt 2,0 1, Nøgletal Overskudsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Egenkapitalforrentning 29,2% -0,1% 10,9% 12,2% - Gennemsnitligt antal ansatte ) Hoved- og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet Ændring af anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Den væsentligste forskel i moderselskabets regnskab er, at kapitalandele i dattervirksomheder i er målt efter den indre værdis metode, og er derefter i henhold til IFRS målt til kostpris.

9 8 Ledelsesberetning Beretning

10 Ledelsesberetning 9 Årets resultat og forventninger til fremtiden Dan-Ejendomme Holding koncernen realiserede i 2005 et resultat efter skat på 50,9 mio. kr. mod 23,7 mio. kr. i Resultatet før skat på 67,8 mio. kr. er ca. 31 mio. kr. højere end det forventede resultat på mio. kr., hvilket primært skyldes en øget værdiregulering af koncernens investeringsejendomme. Koncernens forretningsmæssige aktiviteter bliver udført i dattervirksomhederne, og Dan-Ejendomme Holding as er således uden nævneværdige selvstændige aktiviteter. Årets resultat for koncernen er tilfredsstillende. Der er bl.a. som følge af det lave renteniveau stor interesse blandt investorer for fast ejendom såvel i Danmark som i udlandet. Flere af Dan-Ejendomme as kunder gennemfører i den forbindelse porteføljetilpasninger, som indebærer køb og salg af ejendomme. Der forventes ikke i 2006 negative påvirkninger på koncernens resultat som følge af disse transaktioner. Koncernen vil i løbet af 2006 udvikle produktsammensætningen, så denne tilpasses de aktuelle markedsbehov. For regnskabsåret 2006 forventer koncernen en omsætning og et resultat af primær drift på niveau med Koncernen forventer et resultat før skat på mio. kr. under forudsætning af en positiv værdiregulering af investeringsejendommene med 6 mio. kr. Dan-Ejendomme as Aktiviteterne i Dan-Ejendomme as, der udfører service- og rådgivningsopgaver, der er rettet mod forvaltning og drift, opførelse og ejerskab af fast ejendom, har været på et tilfredsstillende højt niveau. Omsætningen blev forøget til 222 mio. kr. i 2005 mod 220 mio. kr. i 2004, og resultatet af primær drift blev forbedret fra 23,2 mio. kr. i 2004 til 24,3 mio. kr. i I 2005 er der noteret en tilfredsstillende opgave- og kundetilgang inden for de forskellige forretningsområder. Opgave- og kundetilgangen kommer både fra Dan-Ejendomme as investeringskunder og andelsbolig- og ejerforeninger. Som en naturlig del af investeringskundernes porteføljepleje er der også noteret opgaveafgang i forbindelse med kunders ejendomssalg. I den sidste del af 2005 har efterspørgslen efter udlejningsejendomme og det deraf følgende relativt høje prisniveau fået nogle af Dan-Ejendomme as kunder til at indlede salgsovervejelser. Det har medført en forøgelse af Dan-Ejendomme as rådgivningsaktiviteter. Dan-Ejendomme as brede vifte af service- og rådgivningsydelser, der løbende tilpasses kundernes ønsker og behov, er i året blevet udvidet yderligere, idet selskabet nu i mindre udstrækning også forestår projektsalg af ejerboliger. Dan-Ejendomme as internetløsninger har også i 2005 været en aktiv brik i den løbende dialog med kunder og kunders kunder. De tidligere års erfaringer og tilbagemeldinger fra kunder og andre brugere er i 2005 blevet anvendt til en videreudvikling og opdatering af e-serviceløsningen og af Dan-Ejendomme as hjemmeside. Der er samtidig gennemført en videreudvikling af det internetbaserede ventelistesystem FindBolig.nu, der bruges til at tildele og udleje såvel kollegie- og ungdomsboliger som private udlejningsboliger og andelsboliger. Dan-Ejendomme as har i en årrække med stor fordel anvendt elektronisk håndtering af kreditorfakturaer. Det er nu besluttet at indføre et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, og de indledende udviklingstiltag er igangsat i 2. halvår af Inden for området administration af andelsbolig- og ejerforeninger er der i 2005 lanceret fire nye produktpakker, så den enkelte forening på en overskuelig måde kan vælge den ydelsessammensætning, der passer foreningen bedst. Online-pakken er for foreningen, der kan selv, og som kun ønsker en selvbetjeningspakke med adgang til vores elektroniske platform. I den modsatte ende af skalaen tilbyder vi TOTAL+ pakken med alle typer af services inkluderet lige fra deltagelse i diverse bestyrelsesmøder og generalforsamlinger til udarbejdelse af likviditetsbudgetter samt juridisk og teknisk bistand. Forventet Realiseret Forventet Forventet mio. kr v/delårsrapport v/årsregnskab 3. kvt Omsætning Resultat af primær drift Resultat før skat

11 10 Ledelsesberetning Selskabets resultat før skat udgjorde i ,9 mio. kr. mod 23,4 mio. kr. i I resultatet indgår dagsværdiregulering af ejendommen Kristineberg 3, København Ø med 9,3 mio. kr. Selskabets ledelse finder resultatet tilfredsstillende. UngesBoligService.dk I/S Interessentskabet UngesBoligService.dk I/S blev stiftet i 2003 med henblik på at skabe en solid og fremtidssikret administration og drift af kollegie- og ungdomsboliger. Stifterne bag interessentskabet er DISfonden og Dan-Ejendomme as. OPP Vildbjerg Skole A/S OPP (Offentlig-Privat Partnerskab) er et samarbejde mellem en offentlig myndighed og et konsortium af private virksomheder. Samarbejdet har til formål at fremme kvalitet, effektivisering, innovation og professionalisme, fx inden for opførelse og drift af offentlige bygninger. OPP Vildbjerg Skole A/S er et projektkonsortium med deltagelse af MT Højgaard a/s (50%), Bank DnB NORD (25%) og Dan-Ejendomme as (25%). Selskabet er etableret med en aktiekapital på 1,2 mio. kr. samt en ansvarlig indskudskapital indskudt af aktionærerne på 11,0 mio. kr. I opbygningen af UngesBoligService.dk I/S er der taget hensyn til brugernes ønske om indsigt og indflydelse. Repræsentanter fra kundegruppen og andre interessegrupper er samlet i UngesBoligForum, der sikrer et stabilt netværk og en løbende dialog mellem UngesBoligService.dk I/S og brugerne. UngesBoligService.dk er forretningsfører for såvel selvejende kollegieinstitutioner som det almennyttige boligselskab DUAB. Herudover varetager interessentskabet CentralIndstillingsUdvalgets (CIU) indstilling til kollegie- og ungdomsboliger. Selskabet har i 2005 indgået aftale med Trehøje Kommune om opførelse og drift af en skole i Vildbjerg. Byggeriet er efter vanskeligheder som følge af en uafklaret situation omkring bl.a. momsforhold påbegyndt, og skolen forventes klar til brug i slutningen af Dan-Ejendomsinvestering as Selskabet beskæftiger sig med at drive investeringsvirksomhed i tilknytning til fast ejendom, herunder udlejning. Selskabet ejer otte ejendomme beliggende i Vanløse og på Frederiksberg. Ejendommene omfatter 473 beboelsesog 29 erhvervslejemål. Selskabets ejendomme er fuldt udlejede pr. 31. december 2005.

12 Ledelsesberetning 11 Selskabets ejendomme tkr. Offentlig Regnskabs- Regnskabs- Afkast- vurdering mæssig værdi mæssig værdi Beliggenhed krav Type Købsår Areal (m 2 ) / / Ålekistevej m.fl. Vanløse 5,00% B/E Hanebred 4-10 m.fl. Vanløse 5,00% B Hanebred m.fl. Vanløse 5,00% B Hanebred m.fl. Vanløse 5,00% B/E Jernbane Allé 5 m.fl. Vanløse 5,00% B/E Sallingvej m.fl. Vanløse 5,00% B/E Ålekistevej m.fl. Vanløse 5,00% B/E H.C. Østedsvej 42 m.fl. Frederiksberg 5,00% B/E I alt B: bolig E: erhverv B/E: primært bolig

13 12 Ledelsesberetning Selskabet har i 2005 gennemført lejlighedsmoderniseringer for 6,9 mio. kr., der pr. 31. december 2005 har medført en merleje, som sammen med andre lejeforhøjelser har betydet en stigning i de samlede lejeindtægter på 1,1 mio. kr., svarende til en stigning på ca. 6% i forhold til 2004 og en forøgelse af dagsværdien med 5,2 mio. kr. Som følge af ejendomsmarkedets efterspørgsel efter boligejendomme er kravet til afkast blevet nedjusteret fra 5,75% til 5,00%, hvorved den samlede dagsværdiregulering af boligejendommene udgør 26,1 mio. kr. Selskabets resultat før skat udgjorde i ,6 mio. kr. mod 9,3 mio. kr. i Selskabets ledelse finder resultatet tilfredsstillende. Usikkerhed ved udregning og måling Investeringsejendommene udgør ca. 68% af Dan-Ejendomme Holding koncernens samlede balance. Afkastkravet, som er anvendt ved måling af de enkelte ejendommes værdi, er fastsat med vægt på stand, beliggenhed og udviklingspotentiale samt det generelle renteniveau. Med de Usikkerhed ved indregning og måling af beboelsesejendomme*) Ændring i afkastprocent 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% Afkastprocent 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% Teoretisk markedsværdi (tkr.) Ændring i markedsværdi (tkr.) Kalkuleret egenkapital (tkr.) Indre værdi Bogført værdi (kr./m 2 ) *) Beregningen af usikkerhed omfatter alene beboelsesejendommene i Dan-Ejendomsinvestering as.

14 Ledelsesberetning 13 foretagne værdireguleringer er det ledelsens vurdering, at ejendommene er ansat til markedsværdi. Skemaet illustrerer effekten af ændringer i afkastprocenten på boligejendommenes dagsværdiopgørelse. Særlige risici Forretningsmæssige risici Koncernens væsentligste risiko er knyttet til evnen til at opfylde kundernes krav om kompetent rådgivning og god service. Derfor er det væsentligt, at koncernen løbende er på forkant med udviklingen inden for forretningsområderne. Herudover er det væsentligt, at koncernen er parat til hurtigt at tilpasse omkostningsniveauet, hvis omsætningen ændrer sig. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Renteniveauet har dog betydning for investeringsejendommenes værdi, jf. oven for om usikkerhed ved indregning og måling. Der anvendes ikke finansielle instrumenter, og koncernen er kun begrænset eksponeret i andre valutaer end DKK. Kreditrisici Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner, og de samlede tilgodehavender udgør under 20% af egenkapitalen. Likviditet Koncernens kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt, og der sikres løbende det fornødne likviditetsberedskab i form af overskudslikviditet. Videnressourcer Medarbejderne med deres viden og kompetence rummer sammen med satsningen på udvikling og øget anvendelse af informationsteknologi nøglen til at sikre koncernens fortsatte udvikling. Evnen til at dele viden, forstå og udnytte moderne teknologi bliver af stadig større betydning for koncernen, kunderne og medarbejderne.

15 14 Ledelsesberetning Dertil kommer, at koncernen til stadighed udvikler sin rådgivning til kunderne såvel i omfang som i faglig dybde. Det stiller krav om uddannelse og udvikling af medarbejderne, ligesom det stiller krav om, at medarbejderne generelt har et højt kompetenceniveau. Dette illustreres blandt andet af, at næsten en fjerdedel af koncernens administrative medarbejdere i dag har en videregående uddannelse. De senere års vækst har givet koncernen mulighed for at tiltrække nye kompetencer, som har tilført koncernen ny viden. Koncernen har de seneste år rettet fokus på udviklings- og uddannelsesaktiviteter. I 2005 blev et større lederudviklingsprojekt sat i gang, og det sammen med en række faglige uddannelsesaktiviteter har øget fokus på videndeling og kvalitetssikring og bidraget til at integrere og dygtiggøre medarbejderne. Koncernen vil også de kommende år satse på at uddanne såvel ledere som øvrige medarbejdere i takt med udviklingen. Med henblik på at styrke ejendomsfunktionærernes kompetencer er det planlagt at iværksætte kursusaktiviteter, der er rettet mod de servicefunktioner. Koncernen beskæftigede i 2005 gennemsnitligt 407 medarbejdere (omregnet til fuldtid), heraf 207 administrative medarbejdere og 200 ejendomsfunktionærer. Ud over de medarbejdere, der er beskæftiget i koncernen, udøver koncernen på kundernes vegne arbejdsgiverfunktionen over et større antal ejendomsfunktionærer, der er ansat på de ejendomme, vi administrerer. Miljø og sociale forhold Koncernen er ikke bekendt med miljøforurening på koncernens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at der i den administrative del af koncernen til stadighed er fokus på at anvende ressourcerne så effektivt som muligt, og at der, i det omfang det er muligt, anskaffes produkter, som kan genanvendes. Målet med disse tiltag er at påvirke det eksterne miljø mindst muligt. Forskning og udvikling Koncernen har ingen egentlige forsknings- eller udviklingsaktiviteter. Begivenheder efter regnskabsårets udløb I lyset af det relativt lave renteniveau for realkreditfinansiering er der efter regnskabsårets udløb optaget realkreditlån på godt 100 mio. kr. i Dan-Ejendomsinvestering as boligejendomme. Provenuet er placeret i obligationer.

16 Ledelsesberetning 15 Corporate Governance Selskabets bestyrelse har tidligere behandlet Nørby-udvalgets anbefalinger om Corporate Governance fra december I slutningen af 2005 har bestyrelsen behandlet de opdaterede anbefalinger, som Københavns Fondsbørs har implementeret som en del af de oplysningsforpligtelser, danske børsnoterede selskaber skal overholde fra Bestyrelsen har i 2005 i henhold til den i forvejen fastlagte møde- og arbejdsplan afholdt fire bestyrelsesmøder. Der er medarbejderrepræsentation i Dan-Ejendomme as, hvor også stort set alle medarbejdere er ansat. Der er ikke etableret koncernrepræsentation. Hovedparten af anbefalingerne følger selskabet allerede, og i årsrapporten for 2006 vil selskabet nærmere gøre rede herfor samt forklare, hvilke anbefalinger der ikke er relevante for selskabet.

17 16 Ledelsesberetning Aktionærinformation Aktiekapital Dan-Ejendomme Holding as aktiekapital udgør nominelt 9 mio. kr. fordelt på aktier a 10 kr. Aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskode DK august 2005 Delårsrapport 2/2005: Januar juni 12. september 2005 Ændring af tidspunkt for bestyrelsesmøde i Dan-Ejendomme Holding as 18. november 2005 Delårsrapport 3/2005: Januar september 21. november 2005 Finanskalender 2006 Der har i 2005 været en betydelig interesse for ejendomsaktier generelt og således også for aktier i Dan-Ejendomme Holding as. Der er i 2005 blevet omsat cirka aktier mod cirka aktier i Kursen er steget fra 299 ultimo 2004 til 572,50 ultimo Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der til selskabets aktionærer bliver udbetalt 12,00 kr. pr. aktie, svarende til 50% af det primære resultat efter beregnet skat. Politik for egne aktier Selskabets beholdning af egne aktier udgør nominelt 20 tkr. pr. 31. december 2005, hvilket udgør 0,22% af aktiekapitalen. Selskabet må i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2005 købe og besidde op til 10% af aktiekapitalen. Dan-Ejendomme Holding as har i 2006 udsendt følgende fondsbørsmeddelelse: 14. marts 2006 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Forventede fondsbørsmeddelelser i 2006 Dan-Ejendomme Holding as forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser mv. i 2006: 24. marts 2006 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 21. april 2006 Forløb af ordinær generalforsamling 21. april 2006 Delårsrapport 1/2006: Januar marts 22. august 2006 Delårsrapport 2/2006: Januar juni 28. november 2006 Delårsrapport 3/2006: Januar september Generalforsamling Dan-Ejendomme Holding as afholder ordinær generalforsamling fredag den 21. april 2006, kl på selskabets adresse Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2005 og 2006 Dan-Ejendomme Holding as har i 2005 udsendt følgende fondsbørs- og pressemeddelelser: 15. marts 2005 Årsregnskabsmeddelelse for marts 2005 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 11. april 2005 Årsrapport april 2005 Delårsrapport 1/2005: Januar marts 19. april 2005 Forløb af ordinær generalforsamling 4. maj 2005 Redegørelse for den regnskabsmæssige behandling af værdiregulering af investeringsejendomme i Årsrapport juni 2005 Ændring af anvendt regnskabspraksis i Årsrapport august 2005 Ændring af tidspunkt for bestyrelsesmøde i Dan-Ejendomme Holding as Forslag til generalforsamlingen Ud over de vedtægtsbestemte forslag stiller bestyrelsen forslag om, at selskabets bestyrelse i henhold til aktieselskabslovens 48 bemyndiges til indtil 1. juni 2007 at lade selskabet erhverve op til 10% af selskabets aktiekapital som egne aktier til en kurs, der svarer til den på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs med tillæg eller fradrag indtil 10%. På koncernens hjemmeside findes et særligt site med relevante aktionærinformationer, bl.a. beskrivelse af idégrundlag, fondsbørsmeddelelser, finanskalender og nyheder. Kontaktperson Investor Relations Henvendelse om Investor Relations kan rettes til selskabets administrerende direktør Margit Birk Andersen, telefon

18 Ledelsesberetning 17 Aktie- og udbyttenøgletal ) ) ) Antal aktier (a kr. 10) Indtjening pr. aktie (EPS), kr Indre værdi, ultimo pr. aktie, kr Børskurs, ultimo, kr Udbytte pr. aktie, kr. 12,00 10,90 8,70 7,20 3,00 Price Earnings-kvote (PE) 10,10 11,19 11,90 7,90 5,30 Kurs-/indre værdi (KI) 2,2 1,4 1,3 0,9 0,6 1) Sammenligningstal er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, jf. note under Hoved- og nøgletal. Aktionærsammensætningen Antal aktier Kapital stk. % Pensionskasen for Sygeplejersker, Hellerup ,3% Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige, Hellerup ,7% Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Hellerup ,3% Pensionskassen for Bioanalytikere, Hellerup ,1% Pensionskassen for Jordemødre, Hellerup ,7% Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup ,9% Pensionskassen for Lægesekretærer inden for Sygehusvæsenet mv., Hellerup ,0% Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup ,7% Pension Danske Noterede Aktier I/S, Hellerup ,7% Kommunernes Pensionsforsikring A/S ,0% A/S KFI Leasing, København Ø ,1% Øvrige aktionærer ,0% I alt ekskl. egne aktier ,8% Egne aktier ,2% Aktiekapital i alt ,0% Selskabets register over insidere udviser følgende: Beholdning, antal Kursværdi, tkr. Den samlede bestyrelses aktiebesiddelse 0 0 Den samlede direktions aktiebesiddelse Den samlede aktiebesiddelse for øvrige insidere

19 18 Ledelsesberetning Regnskabsberetning

20 Ledelsesberetning 19 Årsrapporten for Dan-Ejendomme Holding as for 2005, der omfatter både årsregnskab for moderselskabet og koncernregnskab, er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards IFRS) som godkendt af EU og øvrige oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. afsnittet Ændring af anvendt regnskabspraksis. Dan-Ejendomme Holding as har frivilligt valgt at aflægge årsrapport for moderselskabet efter IFRS fra og med Som følge heraf er den anvendte regnskabspraksis for såvel koncernen som moderselskabet ændret på en række områder. De væsentligste ændringer omfatter følgende: Virksomhedssammenslutninger, herunder goodwill Investeringsejendomme Moderselskabets måling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder. Der henvises til omtalen af ændringerne i årsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse Nettoomsætning Omsætningen udgjorde i ,3 mio. kr. mod 243,5 mio. kr. i Af omsætningen udgjorde administrationsindtægter 224 mio. kr. og huslejeindtægter 22,3 mio. kr. Omkostninger De samlede omkostninger er øget fra 208,4 mio. kr. i 2004 til 209,6 mio. kr. i 2005, heraf er personaleomkostningerne øget fra 160,8 mio. kr. i 2004 til 162,2 mio. kr. i Dagsværdiregulering investeringsejendomme Koncernens beboelsesejendomme er i 2005 værdiansat ud fra et afkastkrav på 5,00% mod 5,75% i Koncernens erhvervsejendom, Kristineberg 3, København Ø, er værdiansat ud fra et afkastkrav på 6,80% mod 8,00% ultimo Nedsættelsen af afkastkravene er markedsbestemt, og afspejler dels renteniveauet, dels de udviklingsmuligheder, der er i ejendommene. De samlede værdireguleringer udgør herefter 35,4 mio. kr. mod 3,1 mio. kr. i Finansielle poster De finansielle poster udviser samlet en fremgang fra 0,6 mio. kr. i 2004 til 2,2 mio. kr. i Den positive udvikling kan henføres til en positiv likviditetseffekt fra driften og til et tilfredsstillende afkast af en porteføljeinvestering i værdipapirer. Skat af årets resultat Skat af årets resultat udgjorde 16,8 mio. kr. i 2005 mod 8,8 mio. kr. i I beregningen af årets skat indgår en regulering med 1,0 mio. kr. af den udskudte skat som følge af den i 2005 gennemførte nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 30% til 28%. Årets resultat Årets resultat udgjorde i ,9 mio. kr. mod 23,7 mio. kr. i Balancen De samlede aktiver udgjorde ultimo ,7 mio. kr. mod 264,3 mio. kr. ultimo De væsentligste forskydninger stammer fra investeringsejendomme som følge af moderniseringer og opskrivninger. Pengestrømsopgørelse Årets pengestrøm udgør 0,4 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør 22,7 mio. kr. mod 26,1 mio. kr. i Egenkapital Egenkapitalen er i 2005 forøget fra 191,7 mio. kr. primo år til 236,8 mio. kr. ultimo år. Der er i 2005 solgt egne aktier for 4,7 mio. kr., hvilket har påvirket egenkapitalen positivt med 3,9 mio. kr. efter skat.

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as

Dan-Ejendomme Holding as Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Side 1 af 59 Indhold LEDELSESBERETNING... 3 Selskabsoplysninger... 3 Året der gik... 4 Idégrundlag og mål... 5 Året i hovedtræk... 7 Koncernoversigt... 7 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. Global Reports LLC. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. Global Reports LLC. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2010 Hellerup, 27. april 2010 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2010 Hellerup, 27. april 2010 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2010 Hellerup, 27. april 2010 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2010 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2008. Dan-Ejendomme as. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 24.

Årsrapport 2008. Dan-Ejendomme as. CVR-nr. 20 28 34 16. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 24. Årsrapport 2008 Dan-Ejendomme as CVR-nr. 20 28 34 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 24. april 2009 Morten Østrup Møller dirigent 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere