Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN"

Transkript

1 MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn ERIK BORG, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. H. P. CHRISTENSEN, S. K., DM. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Kontorchef, cand. jur. H. E. HOLTEN, R 1. Skibsreder E. B. KROMANN, R 1. Skibsreder MÆRSK MCKINNEY MØLLER, R. Direktør, cand. jur. K. H. OLDENDOW, K., DM. Kaptajn J. KASTRUP OLSEN, R., DM. Borgmester SIGURD SCHYTZ* Grosserer, generalkonsul VICTOR B. STRAND*, R 1. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær I Handelsministeriet E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. Personale: Museets leder: Museumsdirektør, cand. mag. KNUD KLEM Museumsinspektør: Museumsassistent: dr. phil. HENNING HENNINGSEN SVEND JØRGENSEN Konservator: CHR. NIELSEN Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENDRIKSEN Kontorassistent: BERIT OLOFSSON Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING for REGNSKABSÅRET BLANDT årets nyerhvervelser påkalder en samling skibstegninger fra 1700-tallet sig i særlig grad opmærksomheden. Det drejer sig om 23 laverede tuschtegninger, der er udført af nederlænderen Adam Silo. De er alle signerede af kunstneren, der tillige ganske øjensynlig med egen hånd har påført tegningerne betegnelserne for de skibstyper, de gengiver. Adam Silo, født 1674, død før 1757, var en kendt hollandsk marinemaler, hvis arbejder hænger på flere fremtrædende nederlandske museer og I udlandet. Han var tillige kyndig på en række tekniske områder og virkede bl. a. som skibskonstruktør. Han arbejdede som skibsbygger 1 Zaandam, og her mødte Peter den Store ham, da han i 1697 under pseudonymet Peter Michailov opholdt sig I denne by for at studere skibsbygning på Mijnheer Kalf's værft. Peter den Store blev så begejstret for ham, at han satte nogle russiske skibsbyggere 1 lære hos ham. Han skal tillige være rejst til Rusland for at virke for Peter den Stores skibsbyggeri. Han malede også forskellige marinebilleder til zaren. I 1914 fandtes 5 af hans arbejder på Petershof, zarens sommerresidens nær St. Petersborg. De erhvervede tegninger omfatter følgende skibstyper: fregat, fløjte med gallerier, grønlandsfløjte, nordfarer, kat, galliot med 3 master, galliot med 1 mast, hukkert, heering-bysse, Zaandamer bojert, smakke, yacht, yachtskøjte, admiralitetsyacht, fiskeskøjte m. fl. En del af disse typer er specielle hollandske typer, som dog også ud fra et nordisk synspunkt i høj grad har interesse, men som det vil ses, findes der 12 Årbog 1967

3 i 7 8 tillige en række af de store fartøjstyper, der var almindelige 1 vore farvande. Som det fremgår af omstående billede Indeholder tegningerne en opstalt, der viser skibenes udseende og det væsentligste af den stående rig, ligesom der er gengivelser af skibene set agter- og forfra samt vandlinie- og dæksplan. Det er ikke konstruktionstegninger i moderne forstand. Der er hverken middelspant, spanterids eller linietegning, men der er grund til at tro, at de repræsenterer et tidligt trin af skibstegningernes udvikling, og at skibsbyggeren har måttet klare sig med disse tegninger og formentlig tillige en model. Arbejdsmodeller var jo især dengang et meget nyttigt led i vejledningen for skibsbyggeren i hans praktiske arbejde. På grund af det anførte må tegningerne siges at have stor maritim-kulturhistorisk Interesse, og de supplerer på udmærket måde den betydelige samling konstruktionstegninger fra slutningen af 1700-tallet, som museet ejer i fotografisk gengivelse efter originaler i Rigsarkivet. Silos tegninger er fra tallets første halvdel, formentlig ret tidligt 1 århundredet. Samlingen er skænket til museet fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner. Nyere konstruktionstegninger er erhvervet fra forskellige givere, hvis navne står anført i parentes: opmålingstegning af pram fra Susåen 1915 (museumsinspektør, lektor F. Michelsen, Næstved), 3-m. sk. Energi", Duty" og Astræa" (havnefoged E. Gotfredsen, Rudkøbing), en samling konstruktionstegninger af M/S G.C.Amdrup" (Helsingør Skibsværft) og tegninger til M/S Mercantic" (Billing Boats, Anst). En særlig kuriositet er en såkaldt målebog", ført på et jysk bådebyggeri 1 Nørre Vorupør. Heri er anført mål på de både, man har bygget, og som man fandt var særlig vellykkede, et eksempel på arbejdsmetoden i et bådebyggeri, hvor man bygger båden uden konstruktionstegning på intuition og erfaring (bådebygger N. P. Thomsen, N. Vorupør). Skibsportrætter er modtaget fra følgende givere: skonnerten Fogoloa" af Apia, Samoa (fhv. inspektør Carl Emil Jensen, København), farvelagt tegning af Chr. Fr. Voigt: fregatten Alliance" af Flensborg (?) (fru Inga Raft, Helsingør), en samling farvelagte tegninger med fremstilling af forskellige sejl-

4 !79 & Aq Fløjte med gallerier. Tegning af Adam Silo fra 1700-tallets begyndelse Tegningen viser fløjten set mod bagbords side (opstalt), mod forstævn, mod agterstævn, mod skrogets bund og mod dæk (dæksplan). Bladets størrelse 55 x 77 cm. Gave fra Handels- og Søfartsmuseets Venner. Adam Silo's drawing of a fluit-ship with galleries. Beginning of i8th century. og dampskibe (kaptajn B. Rudkilde, København). Herunder hører også et sæt på 4 aquatintastik af ostindiefareren Essex" af F. Jukes efter originaler af J. Luny, udgivet af R. Pollard 1785 (civilingeniør H.K.Wright, København). Skibsmodeller er skænket af følgende;: færøsk fiskerbåd (fru A. Slebsager, Helsingør), færgebåd fra Lillebælt samt skonnertbriggen Marie" (kaptajn C. M. Nielsen, Sorgenfri). Museets konservator Chr. Nielsen har færdiggjort en model af en isbåd fra Storebælt, efter en opmåling i sin tid udført efter en af de sidste isbåde fra Halsskov. Som et moderne sidestykke hertil er 1 anledning af museets 50-års jubilæum modtaget en model af statsisbryderen Isbjørn", 1966, en fællesgave fra bygmesteren Odense Staalskibsværft og rederen Handelsministeriet. Under kategorien navigationsinstrumenter og nautiske hjælpemidler er modtaget følgende gaver: en sekstant, Fabr. Matheson & Co.,

5 i8o Leith (styrmand W. Glen Nielsen, Hvidovre); en observationsbog fra Marstal Navigationsskole samt en parallellineal (arkivar Arne Poulsen, Glostrup) og en såkaldet cifferbog" for Peter Chr. Petersen, København, 1833 (værkfører K. Ravn, Helsingør), en dito for Peter Hansen, Thurø Navigationsskole 1841 (fhv. fyrmester E.M.Hansen, Helsingør), samt et apparat til brug 1 navigationsundervisningen, udført af kapt. J. Jensen, S/S Sara" (befragter Sv. Ove Jensen, København). Ved køb er erhvervet en hollandsk snustobaksdåse af messing med logtabel fra 1700-tallet. Af øvrige nyerhvervede genstande anføres følgende: slavepisk af flodhestehud fra Dansk Guinea (gave fra filmslnstruktør E. Frohn Nielsen, Næsbyholm), tåge- og signalkanon fra J.Kruuses rederi I Korsør (forvalter Frode Kruuse, Roskilde), nytryk af stik af G.A. Lehmann: Leer von der Nesse angesehen" (Dr. A. W. Lang, Juist), tegning i tusch og sepia: Gavlværelse 1 Vestindisk pakhus I København (køb), kobberstukket etbladstryk af Kronborg 1658 (Handels- og Søfartsmuseets Venner), dametaske i knyttet arbejde og klokkestjert (skibmandsarbejde modtaget fra donkeymand Edv. Sabin, Husum), askebæger udført af materiale fra u-båden Deutschland" (værkfører K.Ravn, Helsingør), førstedagskuvert fra det grønlandske postvæsen (Kgl. Grønlandske Handel), to spadserestokke af ben og en papirkniv i færøsk husflidsarbejde (fru Johanne Dahm, Gentofte), en sejldugspose med søkort, samt billede af fregatten Jylland" (kapt. G. M. Nielsen, Sorgenfri), køjesæklås samt skydelære til måling af tovværk (arkivar Arne Poulsen, Glostrup), radering med prospekt af Kronborg (Lokalhistorisk Samling i Hjørring), fotokopi af kommandør Løvenørns ordre- og Instruktionsbog vedr. fyr- og vagervæsen (ekspeditionssekretær Bent Bergsøe, København), algiersk søpas på pergament fra 1800-tallets beg. (deponeret af Nationalmuseets etnografiske samling), 2 Rigaskeer" (kaptajnsgaver) med dekoration: brig samt merkurstav og muslingeskal og inskription: Hans Diedr. Schmidt, Pernau 1877" (køb), terrin i musselmalet mønster fra Kgl. Porcelainsfabrik (fru landsretssagfører Sv. Alsing, København). Ved køb har museet erhvervet en evighedskalender af nederlandsk fabrikat,

6 i8i ' I., -'Xy* ^ -X.X "7*, X x \ x ~ %<.,;,, I* 1 ' A, h - isn*: : ".* X " i* X >X i' Ax-,<«x: AM *r - :»u;x> SS U, ;f r 31 JA, ^A* :*" " A J5. ';'. A Gallionsbilledhugger F. G. Willerups udkast 1791 i pen og sepia til en skydeskive for ekvipagemester i Asiatisk kompagni, kaptajn Johan Henrich Haste ( ). Tegningens spidsfindige allegori forklares i teksten. Gave fra Handels- og Søfartsmuseets Venner. The figure-head sculptor F. C. Willerup's draft of a target for Captain J. H. Haste,

7 182 sign. A. P. & Co.: Eeuwigduurende Almanach", der angiver ugedag og måned, dagens og nattens længde samt solens opgang og nedgang. Sådanne kalendere har utvivlsomt været et jævnligt forekommende inventar i skipperhjem. Museet ejer i forvejen en evighedskalender af en fra denne betydeligt afvigende form. Endelig skal anføres en interessant gave fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner, bestående af en originaltegning af F. C. Willerup: Handelen", udkast til en skydeskive for ekvipagemester J. H. Haste, Asiatisk Kompagni. På skiven ses en fremstilling af en siddende mand, der peger mod et af Asiatisk Kompagnis skibe som ses i baggrunden. Indenfor skivens cirkelrunde Louis-Seize indramning læses: Fælles Hielp er Handelens Størke, Enighed Selskabs Baannet Knøtte. I. H. Haste d. [-] Juni I79I". På bladet under skiven en redegørelse, signeret F. C. Willerup fecit 1791 d. II. Juni", i hvilken kunstneren udtrykker sine tanker med hensyn til motivet, affattet 1 en rørende naiv ortografi og stilistisk form, der svarer til ovennævnte tekst. Det hele kunstværk er så tidstypisk, at også Willerups redegørelse her bør medtages: Elandei, den forestilles ved en Mand af moden Alder sidende ved Havbreden, med tvende Møllesteene ved sine Føder, den eene af dem ligende paa den anden; for at tilkiendegive at fælles Hielp er Handelens Styrke. Storken som han holder, betyder det samme, fordi dette Slags Fugle have Halsen og Næbet saa lange at de ikke uden Vanskelighed allene kunde giøre saa lang en Fart over Søen. Derfor gaae de Flokkeviis for at hielpe hverandre i det de læne deres Hoveder paa dem som flyve foran, hvilke igien, naar Touren kommer til dem flyve bagefter og hvile sig paa de forreste. Skibet som gaaer for fulde Seyl er ogsaa et Emblem paa Handelen". Smukkere kan det vist Ikke udtrykkes i samdrægtighedens og borgerdydens tidsalder. Arkivalier er modtaget fra trådgårdsmåstare Herman Andersson, Brantevik, Sverige, ekspeditionssekretær Bent Bergsøe, ELøbenhavn, Ingeniør Tage Blum, Humlebæk, fhv. fyrforvalter C. C. Christensen, København, museumsinspektør, civilingeniør O. Crumlin-Pedersen, Roskilde, kaptajn C. G. Erichsen, Gentofte, ingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn, repræsentant C. M. Glavind, Vanløse, havne-

8 18 3 foged E. Gotfredsen, Rudkøbing, Kgl. Grønlandske Handel, fru Doris Hansen, København, fhv. fyrmester E. M. Hansen, Helsingør, red. Hans Jurgen Hansen, Gråfelfing ved Munchen, fru Kirsten Gerner Hansen, Ringsted, depotindehaver R. Hauch, Holstebro, Helsingør byhistoriske Arkiv, Helsingør Skibsværft, H. Hemmingsen, Hvidovre, fru kaptajn B. M. Jensen, Hunderupgård pr. Lønstrup, fhv. museumsleder D. A. Jensen, Glud, cand. pharm. Sv. Kallesen, Nordby, skibsreder Kampen, København, kaptajn Niels Knudsen, Sønderborg, ambassadør Sigvald Kristensen, Tel Aviv, overdyrlæge Svend Larsen, Skive, Lokalhistorisk Samling, Hjørring, fru Mikkelsen, Fanø, kaptajn C. M. Nielsen, Sorgenfri, styrmand W. Glen Nielsen, Hvidovre, Falckredder Arne Petersen, St. Heddinge, arkivar Arne Poulsen, Glostrup, fru Grethe Schack, Holte, pens. sporvejsdirektør H. Schaumann, Bagsværd, korrespondent Else Skouenborg, København, boghandler Stibolt, Helsingør, kaptajn Carl V. Sølver, Skodsborg, fru Agnes Sørensen, Søborg, Frits Monrad Walle, Bergen, Jens Willemann, Hellerup, museumsinspektør Chr. Waagepetersen, Kalundborg, samt Aalborg Værft. Fotosamlingen er foruden ved køb suppleret ved gaver fra museumsinspektør Inge Mejer Antonsen, Nationalmuseet, kaptajn C. G. Erichsen, København, overlærer K. Fredfeldt, Vanløse, repræsentant C. M. Glavind, Vanløse, frk. Inge Heiberg-Jiirgensen, Gudhjem, fhv. museumsleder D. A. Jensen, Glud, Landesbibliothekar, Dr. Olaf Klose, Kiel, korrespondent Viggo Meilvang, Herlev, museumsinspektør R. Meyer-Heiselberg, Lyngby, Nationalmuseets etnografiske samling, kaptajn C. M. Nielsen, Sorgenfri, styrmand W. Glen Nielsen, Hvidovre, Odense Bys Museer, Holger A. Petersen, København, dr. J. M. van der Poel, Wageningen, Nederland, arkivar Arne Poulsen, Glostrup, ingeniør S. Thorsøe, Helsingør, museumsinspektør Chr. Waagepetersen, Kalundborg, og overlæge Poul Zachariae, København. Til biblioteket er udover indkøbte bøger, og bøger erhvervet gennem bytteforbindelser, indkommet gaver fra advokat Niels Arthur Andersen, København, Aug. Bangs Forlag, civilingeniør Tage Blum, Humlebæk, boghandler K. Brinck-Fischer, Esbjerg, Bundespostmu-

9 184 seum, Frankfurt am Main, Mr. Ernst Cohr, Washington D.C., Mr. John Mc Cusker, London, fru Johanne Dahm, Gentofte, maskinfabrlkant Halvdan Dalsborg, Helsingør, overstyrmand B. Duvander, Roskilde, pastor F. V. Eilschou-Holm, København, kaptajn C. G. Erichsen, København, Foreningen for skandinaviske Sømandshjem, stiftelsen Georg Stages Minde, havnefoged E. Gotfredsen, Rudkøbing, Mr. Mazuso linoue, Tokyo, Dr. J. De Courcy Ireland, Dublin, viceadmiral G. Jedeur-Palmgren, Onsala, Sverige, skibsreder Chr. Kampen, København, skibsmægler J. H. Koch, Neustadt, Marineværnsskolen, Slipshavn, Marinens Bibliotek, skibsreder A. J. Morland, Arendal, Norge, Medicinsk-historisk Museum, Mr. S. J. van der Molen, Drachten, Nederland, fru Bodil Møller, København, Norske Veritas, Falckredder Arne Petersen, St. Heddinge, arkivar Arne Poulsen, Glostrup, Rigsarkivet, kaptajn B. Rudkilde, København, skibselektriker Niels Rydeng, Helsingør, Prof. Dr. med. H. Schadewaldt, Diisseldorf, Eyvind Schiøtt, København, fhv. minister Viggo Starcke, Lyngby, Statens Kunstmuseumsnævn, kaptajn Carl V. Sølver, Skodsborg, og Mr. R. E. J. Weber, 's-gravenhage, Nederland. Museet takker alle, der har bidraget til på forskellig vis at forøge museets samlinger, ligesom det også retter en tak til Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner såvel som til de firmaer og privatpersoner, fonds m.m.,, der har støttet museet med kontante pengebeløb. En liste over disse bidrag er aftrykt ved museets regnskab. Museet har haft den sorg d. 25. sept at miste sit mangeårige komitémedlem, orlogskaptajn Preben Holck, der Indtrådte i komiteen som repræsentant for Marinens historiske samling. Orlogskaptajnen var en lærd forsker med en omfattende viden om flådens historie. Især søkrigshistorien og flådens skibe gennem, tiderne var hans forskningsfelt. Han drev omfattende arkivstudier og stod i skriftlig forbindelse med talrige mennesker, der søgte oplysning hos ham, og han ofrede beredvilligt megen tid på at afgive den bedst mulige besvarelse. Museets anliggender har han stedse fulgt med stor interesse. Orlogskaptajn Holck er i komiteen afløst af komman-

10 185 Isbryderen Isbjørn" (Statens Istjeneste), bygget 1966 på Odense Staalskibsværft; med to skruer for og to agter. - Model i skala 1:5c Gave fra Handelsministeriet og Odense Staalskibsværft. The newest Danish State icebreaker Isbjørn", 1 yo. built in Model in scale dørkaptajn Erik Borg, der som leder af Søværnsstabens søkrigshistoriske arbejder har de bedste forudsætninger. Et par dødsfald er Indtruffet indenfor museets vennekreds. D. 24. april 1966 afgik kaptajn Carl V. Sølver ved døden. Kaptajn Sølver var en flittig medarbejder som forfatter til artikler i museets årbog. Der henvises til bibliografi og nærmere omtale andetsteds i denne årbog. I foråret 1967 døde civilingeniør Tage Blum. Ingeniør Blum har i mange år haft kontakt med museet. I sin egenskab af lærer i skibsbygning ved Danmarks tekniske Højskole besøgte han hvert år med sine elever museets samlinger, som ingen har udnyttet i højere grad på denne måde end han. Ingeniør Blum var en fremragende modelbygger, og museet havde på dette område indledet et samarbejde med ham, som begge parter håbede kunne udvikle sig i et betydeligt omfang, nu da ingeniør Blum efter sin pensionering havde mere tid til sin rådighed. Desværre blev det kun til et par

11 186 enkelte modeller af 1700-tals skibe, der vidner om hans store kyndighed og fremragende evner på dette felt. Med udgangen af august 1966 er kustode Henry Eckhausen fratrådt sin tjeneste ved museet. H. Eckhausen fejrede den 15. jan sit 40 års jubilæum og har i de mange år med en sjælden pligtopfyldenhed udført sit arbejde, der især omfattede betjening af publikum, som han vejledede med venlighed og elskværdighed. At publikum værdsatte dette, ytrer sig hyppigt i beklagelser fra museets stamgæster, der nu savner de hyggelige samtaler med ham. Museet takker ham for hans gode arbejde gennem årene. Efter Eckhausens fratræden er Hans Henning Jørgensen ansat som kustode ved museet. Af besøgsprotokollen kan nævnes følgende: Den polske kulturminister L. Motyka, der var den danske regerings gæst, besøgte 1 oktober museet sammen med kulturminister Hans Sølvhøj. Der har ligeledes været besøg af tjenestemænd fra Landsarkivet for Sjælland og af en delegation fra Landskrona i forbindelse med overvejelser vedrørende oprettelse af et søfartsmuseum i Landskrona. I forbindelse med den årlige kapsejlads mellem skolesejlskibene, der I 1966 sluttede i København, besøgtes museet af et lille tusind skoleskibselever af forskellige nationer. Udover de sædvanlige besøg fra specielle skoleformer, der benytter museet i undervisningen, anføres blandt særlige studiebesøg: fil. lie. Knut Weibust, Stockholm (organisationsformer ombord); dr. C. Koeman, Utrecht (ældre søkort); bibliotekar Ib Keilbo (kortsamlingen), mag. art. Hanne Poulsen (studier 1 forbindelse med udgivelse af en bog om den sønderjyske maler Jes Jessen), mag. art. O. Feldbæk (studier vedrørende dansk ostindiefart i tidsrummet ), Oberbaurat Dr. L. Hinrichsen, Altona (Åbenrås skibsfart); Walter & Florence Lewisohn, plantagemuseet Whim, St. Croix (billedstof fra Dansk Vestindien). Iøvrigt er museets arkiv 1 årets løb benyttet af mange studerende, ligesom museet besvarer talrige skriftlige spørgsmål udefra. Der er desuden i stor udstrækning givet tilladelse til fotografering af museets genstande for anvendelse til illustrationer i fagbøger og lignende. Fra museets håndbibliotek er sket udlån gennem Bibliotekscentralen eller direkte til

12 187 museet bekendte lånere. Museet har udlånt materiale til Skandinavisk Søfartsmesse i København juni 1966 og til verdensudstillingen i Montreal I anledning af 50-året for overdragelsen til U.S.A. af det tidligere Dansk Vestindien er på initiativ af Foreningen Dansk Vestindien sammenstillet en fotografisk udstilling Dansk Vestindien i gamle billeder". Det drejede sig om affotograferet materiale fra Kgl. Bibliotek, Rigsarkivet, Nationalmuseet, Handels- og Søfartsmuseet samt andre museer. Et udstillingsudvalg drøftede principperne for udstillingen. Det store arbejde med udtagelse af materialet fra de forskellige museers samlinger, og udvælgelse og sammensætningen af fotografierne på store plancher udførtes af konservator Jesper Engelstoft ved Kgl. Bibliotek og museumsinspektør Henningsen, mens selve fotografierne udførtes af fotograf Rudolf Simonsen. Udstillingskatalogets forord blev forfattet af dr. Henningsen. Det blev til en temmelig stor udstilling. Den udførtes i to udformninger, af hvilke den ene fremførtes i rådhushallen 1 København og senere forevistes I forskellige danske provinsbyer, den anden sendtes til U.S. Virgin Islands. Udstillingen åbnedes d. 31. marts 1967 på Grand Hotel i Charlotte Amalie på St. Thomas. Til stede var et selskab af medlemmer af Foreningen Dansk Vestindien, der var fløjet til Virgin Islands og opholdt sig i 14 dage her, hvor man besøgte St. Croix, St. Thomas og St. Jan. Denne vestindiske udgave af udstillingen forblev som gave i Vestindien og skal fremtidig opbevares i museet Whim Greathouse ved Centerline nær Frederiksted. Den blev miodtaget med megen begejstring og blev grundigt studeret af indbyggerne, af hvilke mange med veneration endnu erindrer den danske administration af øerne. Den anden uddeling af søfartsmedarbejdernes hæderspris fandt sted d. 8. februar 1967, denne gang ikke på Kronborg, men om bord på D.F.D.S.'s passagerskib Prinsesse Margrethe". Prisen gaves til museets komitémedlem, direktør, dr. techn. H. P. Christensen. Protokollen med den nærmere motivering for uddeling er, som hidtil, udstillet på museet. Den 16. nov fandt en højtidelighed sted på museet, Idet komiteens formand overdrog museets direktør et fest-

13 i88 skrift Maritime studler", der udsendtes I anledning af dennes 65 års fødselsdag. Den 20. juli 1966 bragte fjernsynet en udsendelse fra museet, hvis embedsmænd demonstrerede specielt udvalgte genstande og billeder, og 30. aug fortalte Inspektør Henningsen i en direkte transmission fra museet til Norddeutscher Rundfunk over syv tyske stationer orn studiet af sømandskultur. Museet har også 1 indeværende år sammen med svenske og norske kolleger foretaget etnologiske undersøgelser til udforskning af det gamle bådebyggeri. Undersøgelsen foretoges i august 1966 og omfattede Oslofjords-området og Sørlandets kyst til Mandai. Blandt sine medarbejdere har museet gennem hele året haft 7 civile værnepligtige fra Gribskovlejren. De har været beskæftiget med biblioteksarbejde, udskrivning af søhistorisk kildemateriale og i nogen udstrækning med almindeligt kontorarbejde. En kort periode var beskæftiget en enkelt medarbejder på revalideringsloven. Museets forretningsudvalg har afholdt møde d. 20. maj 1966, komiteen d. 13. juni. Museumsdirektør Klem har deltaget i møder i Kronborgudvalget samt i Statens lokalmuseumstilsyn og har på det sidstnævntes vegne foretaget flere tilsynsrejser til lokale danske museer. Inspektør Henningsen har i aug været på studiebesøg I Vestfold Fylkesmuseum, Tønsberg, og på Norsk Riksarkiv i Oslo. I årets løb er katalogiseret 329 genstande og 1032 fotos. Biblioteket er vokset med 401 numre. Besøgstallet var i

14 H-3 O o CT) CO N=t o LO A CT) CO CT) q CO CO io A o N-i A CO ot CO CO O J>. r^. t-j M o CO J>* CO hh CT) CO CT) CO CT) CD rf co M CT) r^ co CO hå H rt rt GO P DO H S A OJ -^ LO co CO co" CO A CO O CT) CT) r-» O^ if) «W o" A> co A o o~) co m LT) CO M m M cd A oi CT)»^ Ot CO CO CO ^ o o t-t o ot CT) 19 LO Jt^> CO o CO LO t^- CT) Ot CO A "3" 1 co CO u rt Q DO. DO rt rt -< PQ p4 <!. w tø.s "s.p5 'S M2_ ^ J ~ S CT) O r-. ^v ^^ 01 -S,. <3 rt H~a ^ AL o Ir Ot tø a ntar, ud o Inve ver sk O

15 igo Specifikation af private bidrag i ig66/6j: Danmarks Rederiforening De danske Sukkerfabrikker A/S Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier Helsingør Kommune J. C. Hempels Legatfond Rhederiet M. Jebsen Kraks Legat Kryolitselskabet Øresund" A/S A/S Dampskibsselskabet D.F.K Rederiet A.P.Møller Det store Nordiske Telegraf-Selskab Skibsreder Hans Svenningsen A. E. Sørensens rederi Det Østasiatiske Kompagni A/S 5.000,00 200, , , , ,00 100, , ,00 100, ,00 200,00 250,00 100, ,00 Kr ,00 De efter 1. april 1967 indgåede bidrag vil blive optaget 1 næste års regnskab.

16 igi STATUS PR. i. APRIL 1967 Aktiver Samlingen: Saldo 1. april ,11 Nyerhvervelser og opstillinger m. v. i i9 66 / ,46 Modtagne genstande m.m. i 1966/ , ,45 Likvide midler: Kassebeholdning 1.234,21 Landmandsbanken , ,10 Udestående fordring Beholdning af kataloger Forudbetaling på bestilte endnu ikke modtagne museumsgenstande 5.000,00 Inventar og indretning af lokaler: Anskaffelsessum ,16 Afskrivninger pr. 31. marts , ,19 Kr ,44

17 192 Passiver Diverse kreditorer: Restgæld på indkøbte museumsgenst ,00 Omkostninger 5.190, ,00 Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifter endnu ikke er afholdt ,00 Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april ,40 Nyerhvervelser og opstillinger m.v. I 1966/ <M 6 Modtagne genstande m.m. i 1966/ ,88 Overskud A ,44 Kr ,44 Foranstående regnskab er 1 overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 3. maj A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

18 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1966 HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 18. aug. ig66 kl. 16 I Kongens Kammer på Kronborg Slot. Ca. 50 medlemmer var mødt. Til dirigent valgtes pastor Fr, V. Eilschou-Holm, der konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Formanden indledte sin beretning med nogle bemærkninger om. begivenhederne på museet, der Ikke ene kunne omfatte 1965, men også måtte beskæftige sig med foreteelser fra I fjor fejrede Handels- og Søfartsmuseet sit 50 års jubilæum. Det gav, som De kan huske fra sidste generalforsamling, anledning til mange gode gaver til museet både i form af genstande og i kontanter. Det sidst forløbne år har også medvirket til en forøgelse af samlingerne. Et lille antal af nyerhvervelserne er fremlagt her i salen. De ser flere værdifulde skibsmodeller, bl.a. den 2-m. skonnert Niels" af Fejø, udført og foræret af museets konservator Chr. Nielsen, i hvis families eje den har været. På museets eget værksted, er af dets konservator udført en model af en isbåd fra Storebælt. Den ser lille og uanselig ud, men repræsenterer dog et væsentligt afsnit af dansk søfartshistorie. Med både af denne type bragtes passagererne i gamle dage over Storebælt, når isforhold tvang færgesmakkerne til at standse sejladsen. Isbådene blev fremdrevet med årer, når der ind Imellem var åbent vand, men trukkket og skubbet over isen, når bæltet var isbelagt. Det var en transport, der i komfort selvsagt var vidt forskellig fra sejladsen med vore dages motorfærger, og passagererne måtte ofte ud på isen og selv skubbe med, hvad de måske ikke havde så meget 13 Årbog 1967

19 i94 Imod I stedet for at sidde og fryse i den åbne båd. På Sprogø var der dengang overnatningssted for disse vinterrejsende, og de måtte somme tider opholde sig her flere dage og nætter under meget ugunstige omstændigheder. Det hændte f.eks. engang for kong Frederik VI. Han interesserede sig som bekendt for mange detailler inden for livet i sine riger og lande, og her fik han altså ved selvsyn lejlighed til at konstatere, at ikke alt stod ganske vel til i hans kongerige. Isbådssejlads var oven I købet Ikke sjælden, da der ofte I ugevis, ja i flere måneder, kunne være erklæret istilstand", som var det tekniske udtryk for, at smakkerne var ude af fart. Isbådsmodellen her er udført efter opmålingstegninger af en af de sidste Isbåde på Halsskov opmålt af museets konservator og modelbygger. Museet har ganske vist i sit arkiv en helt god samling konstruktionstegninger til Isbåde, men da det Ikke af tegningerne kan ses, om de virkelig blev brugt til bygning af både, har museet foretrukket at anvende sin egen opmåling af den sidste isbåd. Efter omtalen af de gamle isbåde kan det være rimeligt at henlede opmærksomheden på modellen af den moderne isbryder Isbjørn". Det er en jubilæumsgave til museet fra Handelsministeriet og Odense Staalskibsværft. Det er ikke dens opgave at passe storebæltsfarten. Sammen med sit søsterskib Danbjørn" skal den bryde isen i de danske farvande 1 almindelighed. De er begge meget stærke skibe. Som bekendt var der over for værftet stillet det krav, at de skulle kunne bryde sig igennem J/2 ni is. Da en sådan ismængde ikke lod sig præstere 1 Danmark, måtte man søge til den botniske bugt, og det viste sig ved prøvesejladserne, at opgaven klaredes fint. Blandt de øvrige udstillede ting skal jeg henlede opmærksomheden på så forskelligartede genstande som modellen af en færøsk fiskerbåd, en tåge- og signalkanon fra J. Kruuses rederi i Korsør, færgemændenes laugsartikler udi Kiøbenhavn af 29. april 1684, og en samling tegninger af nationsflag, gøser, standere og vimpler fra begyndelsen af 1800-tallet, udført af admiral Gabriel Hesselberg. Fra Grosserersocietetet har museet bl.a. fået nogle beholdere til udtagning af kornprøver. Der ligger ligeledes en af marinemaleren C. Fr. Sørensens skitse-

20 J 95 bøger. Fra Fyrvæsenet har museet modtaget forskelligt materiale, bl.a. en pøserække med 3 pøse, en falkenet og en såkaldt gitre", d.v.s. en øseskovl, der benyttes til at overhælde skibssiden med søvand for at undgå, at træet sprækker i solvarmen. Museet har også modtaget en model af S/S Vendia", det første danske dampskib, som blev torpederet under den anden verdenskrig i september Som gave fra Venneselskabet foreligger et par blade. Først et kobberstik af Kronborg fra krigen 1658, et meget sjældent forekommende stik. De almindeligste er jo de bekendte svenske stik, udført af en af Kronborgs erobrere Erik Dahlberg, der opholdt sig på slottet under den svenske besættelse En anden meget morsom ting er en tegning af kunstneren F. C. Willerup, der jo navnlig har gjort sig bekendt som fremstiller af en række gallionsfigurer fra slutningen af 1700-tallet. Museet ejer en værdifuld samling af hans tegninger til gallionsfigurer og desuden et malet portræt af ham, der er ophængt 1 museet. Han var en bekendt billedhugger, og museet har også et par af hans billedhuggerarbejder udstillet (buster af fabrikmester Henrik Gerner og skibsreder og skibsværftsejer Andreas Bodenhoff). Den tegning af Willerup, som nu er skænket af selskabet, kaldes Handelen" og er en fortegning til en skydeskive for kaptajn, senere ekvipagemester I Asiatisk Kompagni, J. H. Haste, I sit valg af motiv er den i enhver henseende velegnet for museets samling af minder fra 1700-tallet. Der er endvidere af selskabet skænket museet en sum af kr. som bidrag til udgivelsen af en billedbog med en repræsentation af museets bedste genstande, som er under forberedelse. I fjor omtalte jeg mulighederne for indførelse af elektrisk belysning på museet. Om dette kan lade sig gøre, er det endnu for tidligt at udtale sig, men vi har da et ganske godt håb. Sagen er sat I gang, og der er indenfor museets egne myndigheder meget stor Interesse for dette spørgsmål. Tidligere var det nok således, at man af hensyn til brandfaren ikke turde indlade sig på sligt. Den vanskelighed findes næppe mere, men en anden væsentlig ting er økonomien, og det bør naturligvis undersøges, om der ikke også er interesse for belysning af slottets øvrige lokaler, således at der evt. kan foretages en passende 13*

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINGK, R 1. Professor,

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispebjerg hospital efter nogen tids sygdom.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst)

Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. DECEMBER 1999 i likvidation (opløst) Fuldstændig rapport for AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) CVR-nr.: 18013746 Navn: AKTIESELSKABET AF 7. i likvidation (opløst) Stiftelsesdato: 30.06.1994 Ophørsdato: 09.03.2007 Adresse: Kommune:

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere