Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut"

Transkript

1 Lovens Ophør Af Jesper Veiby Kristent Institut

2 Udgivet af Kristent Institut Copyright 2003, 2011, Jesper Veiby Denne bog er en online ebog af bogen af samme titel. Bogen er udgivet som ebog og må frit videregives til andre, lægges på hjemmesider, udprintes og på anden måde gøres tilgængelig. Faktisk anbefaler vi, at den udbredes og mangfoldiggøres. Eneste betingelse er, at bogen videregives i sin helhed og uden ændringer. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad mener vi egentlig med loven? Lidt kirkehistorie Moses var frelst af tro Respekt for loven...? Jesus og loven Paulus og loven Jamen, den gælder da Formålet med loven Loven og den ufrelste De ti bud En ny skabning med nye præmisser Anstrengelse eller overgivelse Sand og falsk hellighed Bekræftet og afkræftet Bud eller befalinger Nej, nej, nej Bare giv mig Jesus

4 Indledning Hvorfor denne bog? Var det ikke mere på sin plads at forkynde lovens krav overfor et lovløst samfund og overfor lunkne kristne, end at forkynde den kristnes frihed fra loven. Mange kristne ville i første omgang nikke samtykkende til en sådan påstand. Som om Gamle Testamentes betydning er proportionalt med tekstmængden og sidetallet, efterladende Ny Testamente som et appendiks af en slags. Det står jo i Bibelen, lyder det, mens vedkommende slår op i Gamle Testamente for at dokumentere sin påstand. Uden at tænke over, at vi altså nu er under en ny og bedre pagt. Uden at tænke over, at Ny Testamente flere steder modsiger og annullerer nogle af de bud, som blev givet i Gamle Testamente. Uden at tænke over, om ikke den ny 4

5 fødsel et eller andet sted gør en forskel. Den slags tankeløs bibellæsning er der alt for meget af. Nogle kristne synes at have en forkærlighed for Gamle Testamente. Men som en nu afdød bibellærer sagde, må en sund og afbalanceret åndelig kost først og fremmest bestå af evangelierne og brevene, særligt Paulus. Alt andet fører til åndelig fejlernæring. Jeg er glad for, at jeg instinktivt forstod det som ny kristen, for der var i hvert fald ikke nogen, som var så venlige at fortælle mig det. Siden da har jeg oplevet min del af kristne, som var fascineret af gammeltestamentelige profetskikkelser eller citerede Gamle Testamente, som om det var deres primære inspiration. Det er dette, vi er oppe imod. Gamle Testamente appellerer til vores naturlige menneske, med dets klare og firkantede regler. Nytestamentelig kristendom er for den åndelige, der kan gennemskue dette, men ikke kan begribes af det naturlige menneske, som Paulus så rigtigt siger i 1.Kor.2:14. a A Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen; for»hvem kender Herrens tanker og kan belære ham?«men vi har Kristi tanker. (1.Kor.2:14-16) 5

6 Det er heldigvis kun et mindretal, der går ind for, at kristne skal overholde Moseloven i sin helhed. Men der er mange kristne, hvor Gamle Testamente har en alt for stor plads i deres hjerter, og som lever deres kristne liv på gammeltestamentelige præmisser, om end i en nytestamentelig indpakning. Og som gerne tager loven i anvendelse overfor såvel troende som ikke-troende. Det er der sandt at sige ikke brug for. For det første er det frugtesløst. For det andet forkrøbler det de troendes åndelige liv og forvrænger ikke-troendes billede af, hvad det vil sige at være en kristen. Nej, der er brug for et alternativ, som vi hverken finder i loviskhed eller lovløshed, og som baserer sig på den ny fødsels virkelighed. Det er et følelsesladet emne at røre ved. Men det bliver unødvendigt følelsesladet, når man misforstår intentionerne hos dem, der betoner den kristnes frihed, og sidestiller det med lovløshed og frihed for kødet. Sådan hænger det ikke sammen. Det, som driver mig, er min længsel efter vækkelse. Ikke den slags kortvarige og isolerede, lokale vækkelser, som vi har set mange af, og som altid går i sig selv igen, men et gennembrud for evangeliet i landet som helhed. Det kan 6

7 ikke bygges på loven! Det er en profetisk nødvendighed for mig at tage et opgør med den tankegang, for at vi i Danmark kan være det Antiokia, som sendte missionærer ud til Europa, og ikke det Jerusalem, der tolererede og domineredes af farisæiske troende og på sæt og vis mistede sin førstefødselsret. Tag ikke fejl. Det var det, som gik galt. I Jerusalem var der da også genfødte troende, men masser af religiøsitet, fastlåste normer og ingen nytænkning. Antiokia derimod, hvor den første hedningekristne menighed opstod, og hvor de hedningekristne fik frihed til at vokse og virke udenfor loven, blev et center for hedningemission, hvor tjenester voksede frem, trendsettere opstod, og en ny tids menighedsliv formodentlig blev formet og afprøvet. Ja, Antiokia sendte tilmed Paulus ud! Det er kontrasten mellem bogstaven og Ånden, mellem loven og livet. Vi står overfor samme valg i dag, som de gjorde dengang. Og jeg håber, denne bog kan blive et lille, men vigtigt skub i den rigtige retning. 7

8 Kapitel 1 Hvad mener vi egentlig med loven? Jeg hørte for år tilbage en ny kristen ærgre sig over, at han havde glemt sine cykellygter, nu han skulle hjem efter aftenmødet. Men hvad, vi er jo ikke under loven, fortsatte han med et smil. Nu kan vi nok alle sammen se humoren i hans bemærkning. Og skulle den være alvorligt ment, er der næppe mange, som seriøst ville tro, de burde slippe for en bøde, fordi de er kristne. Alligevel rammer det hovedet på sømmet, for hvad er loven egentlig, og hvad mener vi, når vi siger, vi ikke er under loven? Lad os da allerførst slå fast, at loven som princip er noget, vi vedblivende vil støde på. Og med loven som princip menes det faktum, at vi støder ind i love og regler, som på forskellige områder dirigerer vores liv, og udsætter os for 8

9 konsekvenser, hvis vi overtræder dem. Mest typisk i den almindelige lovgivning i det samfund, vi er en del af. Paulus skriver i Rom.13:1 a, at vi skal underordne os myndighederne, fordi de som institution er indsat af Gud. Det indebærer, at vi skal respektere deres funktion med at opretholde lov og orden og sikre nogle gode rammer omkring samfundet - og kun hvis de lovgiver modsat Guds Ords klare tale kan vi med god samvittighed nægte at adlyde dem (se f.eks. ApG.4:19) b. I den sammenhæng er f.eks. de ti bud aldeles glimrende som inspirationskilde og fundament for en retfærdig lovgivning, hvad vores samfund jo også bygger på. Men i den forbindelse handler det alene om lov og orden og retfærdighed i et samfund, ikke om den enkeltes salighed eller Gudsforhold. A Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem; for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. (Rom.13:1-4) B De kaldte dem igen ind og forbød dem overhovedet at forkynde eller undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarede:»døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer mere end ham; men vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt. (ApG.4:18-20) 9

10 Nej, det er langt mere interessant, hvilke love vi evt. stilles overfor fra Guds side. Her er der i første omgang brug for at skelne mellem to, nemlig moseloven på den ene side og almene morallove eller samvittighedslove på den anden. Årsagen til en sådan skelnen er, at Bibelen bevidner den. Når Paulus i Rom.2:15 a henviser til, at hedningerne har loven skrevet i deres hjerter, er det ved eftertanke indlysende, at der ikke er tale om Moseloven. For nok kan man i ethvert samfund og enhver kultur se, at de samme helt fundamentale morallove grundlæggende er i kraft, såsom at det er forkert at slå ihjel, stjæle eller på anden måde krænke sine medmennesker. Og Guds Ord taler tilsvarende om, at tilbedelsen af Gud forudsættes udfra selve skabningens eksistens. Men ingen steder er moselovens detaljerede regler i kraft som en naturlig del af menneskehedens samvittighed. Man må derfor konkludere, at Paulus ikke kan tænke på moseloven i omtalte passage, men på forekomsten af nogenlunde enslydende - men dog til tider korrumperede - morallove. A For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de, uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. (Rom.2:14-15) 10

11 Disse love forudsættes gældende selv for ufrelste, og den skarpsindige bibellæser vil måske derfor finde det nødvendigt med en skelnen mellem den ufrelstes morallove udfra dennes samvittighed, og den genfødte kristnes morallove udfra Helligåndens oplysning i hans indre. Hvorvidt de sidste kan sammenlignes med en lov, vil vi diskutere senere hen. Her og nu slår vi bare fast, at vi i hvert fald må skelne mellem moselovens ydre lovbud, og samvittighedens indre bud. Der vil derfor også være forskel på, hvad man kræver overholdt af andre, afhængig af om man mener, moseloven er gældende, eller et andet sæt af morallove. Dog er det samme princip, de fungerer efter, og når det kommer dertil, at de konkretiseres og formuleres af mennesker overfor andre, vil de opleves stort set ens. Sammenhængen vil dog vise, om der sigtes til loven i en snævrere betydning i form af moseloven, eller i generel betydning. 11

12 Kapitel 2 Lidt kirkehistorie Man skal ikke læse meget i Bibelen, før man opdager, at hele diskussionen om loven ikke er af ny dato. De mennesker, vi senere har kaldt judaister, og som gik ind for, at hedninger, som blev kristne, skulle omskæres og overholde moseloven, var et stort problem stort set lige fra starten. Vi læser i ApG.15:1 a, at nogle folk fra Judæa lærte, at hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. En sådan påstand skabte selvsagt en del røre og uro hos de nye kristne i Antiokia. Heldigvis havde de så meget sund fornuft, at de rådspurgte apostlene i Jerusalem, hvilket førte til det kendte og skelsættende apostelmøde, som er beskrevet i samme kapitel. A Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene:»hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst.«da det førte til strid og ikke så lidt diskussion mellem Paulus og Barnabas og disse folk, besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulle drage op til apostlene og de ældste i Jerusalem for at tale om dette stridsspørgsmål. (ApG.15:1-2) 12

13 Konklusionen blev, at man inspireret af Helligånden meddelte hedningerne, at de ikke var forpligtet overfor moseloven, konkret at de heller ikke skulle omskæres, dog at de skulle holde sig fra besmittelse med afguder og fra utugt og fra kød af kvalte dyr og fra blod. For Moses har fra gammel tid sine forkyndere i alle byer og læses op i synagogerne hver eneste sabbat. (ApG.15,20-21). Tilføjelsen kan skabe forvirring, og nogle ser det tilmed som en opfordring til at følge moseloven, idet hedningerne jo i synagogen kunne få yderligere oplæring, men en sådan forståelse er i modstrid med alt det andet, som konkluderes. Den må også afvises, fordi den formulering, hedningerne fik overbragt, intet nævner om dette (se ApG.15:23-29) a. I stedet er det mest nærliggende, at man tilføjede nogle få presserende regler af hensyn til sameksistensen med de jødiske troende i de samme byer. A De fik denne skrivelse med: Apostlene og de ældste, jeres brødre, hilser vore brødre af hedensk herkomst i Antiokia og Syrien og Kilikien. Vi har hørt, at der er kommet nogle fra os, som har forvirret jer og foruroliget jer med deres ord; men vi har ikke givet dem noget påbud. Derfor har vi i enighed besluttet at udvælge nogle mænd og sende dem til jer sammen med vor kære Barnabas og Paulus. Det er mænd, som har vovet deres liv for vor Herre Jesu Kristi navn. Vi sender altså Judas og Silas, for at de mundtligt kan fortælle jer det samme. For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige, at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel! (ApG.15:23-29) 13

14 Her burde diskussionen standse. Hvis nogen er i tvivl om, hvorvidt de som kristne skal overholde moseloven, så læs Apostlenes Gerninger! I hvert fald når vi taler om de hedningekristne, hvortil vi jo som danskere hører. At påstå andet er mod bedre vidende - i det mindste burde man vide bedre. Men heller ikke på nytestamentelig tid blev der lagt låg på diskussionen på trods af apostelmødet. En tilsvarende situation genfindes i galatermenigheden flere år senere, hvilket får Paulus til at adressere problemstillingen endnu engang i den måske mest tydelige undervisning mod lovtrældom, der gives i Skriften. Noget godt kom der derfor ud af det. Situationen er stort set den samme. Der er kredse, som agiterer for fortsat overholdelse af loven blandt de troende. Og Paulus imødegår det på det kraftigste. Der er ifølge Paulus på ingen måde tale om et højere niveau af åndelighed, eller større hellighed, hvis man som troende overholder Moseloven. Nej, tværtimod, der er tale om, at man forsøger at fuldende det i kødet, som blev født af Ånden (Gal.3:3). Det er heller ingen bagatel at lade sig omskære, i den tro at man er forpligtet til at overholde Moseloven. Sådanne 14

15 mennesker er faldet ud af nåden, ifølge Paulus (Gal.5:2-4) a. Så kan det ikke siges stærkere. Ydermere inddrager Paulus den gamle pagt i sin sammenligning mellem Isak og Ismael, den første, som var avlet på grund af Guds løfte, og den sidste, der var avlet i kødet - og som en frugt af kødet (Gal.4:23 gl). Her omtales Sinai pagten, den gamle pagt, som en pagt, der føder sine børn til trældom. Det er lidt svært at se, hvordan nogle messianske jøder kan påstå, at Paulus fortsat var en god rabbiner, der gik ind for at overholde loven, når han skriver, som han gør. Hvad der er endnu mere interessant, er Paulus konfrontation med apostlen Peter. Sagen var nemlig, at mange jødekristne lod sig besnære eller presse af de besøgende judaister, tilmed Peter og Barnabas, så de ikke længere spiste sammen med deres hedningekristne brødre og søstre i menigheden (Gal.2:12-13) b. Populært sagt, hedningernes mad var ikke kosher. A Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. (Gal.5:2-4) B Før der kom nogle fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningerne; men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev revet med af deres hykleri.. (Gal.2:12-13) 15

16 Det interessante er, hvad Paulus konfronterer Peter med. I Gal.2:14 a siger han nemlig ligeud: Når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Peter overholdt altså normalt ikke de jødiske spiseregler. Det er i hvert fald dem, sammenhængen handler om, men Paulus ord kunne såmænd dække andre områder også. Peter, som i ApG.10:14 på det stærkeste hævder aldrig at have rørt noget urent, finder det ikke længere så vigtigt. Det må være konklusionen. Og det er ikke det, som er galt, men det faktum, at han igen er ved at blive draget ind i overholdelse af loven. Så hvis vi stadig havde en rest af tvivl i os, om hvorvidt jøder fortsat er forpligtet til at holde loven, når de bliver kristne, burde det også være afklaret. Nej, det er de ikke, men det er selvfølgelig ikke forbudt heller, og det ser vi jo også eksempler på i Skriften. I menigheden i Jerusalem var mange nemlig fortsat nidkære fortalere for loven, og åbenbart forventede man her, AC Men da jeg så, at de ikke gik lige fremad efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør: Når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedensk herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. (Gal.2:14-16) 16

17 at Paulus selv holdt den (se f.eks. ApG.21:20-25) a, eller i hvert fald ønskede man at give det indtryk. Men at Paulus følger deres råd i så henseende, afspejler jo bare, at han søgte at være jøde for jøde (jvnf. 1.Kor.9:20) b, når han var i Jerusalem, ikke at han var enig i deres teologi, som han selv modsiger i sine breve, også for sin egen del. Bemærk også, at man i samme passage bekræfter apostelmødets beslutning om, at hedningerne da under alle omstændigheder er undtaget. A Da de hørte det, lovpriste de Gud og sagde til Paulus:»Broder, du ser, hvor mange tusinde jøder der er blevet troende, og de brænder alle af iver for loven. Men de har hørt om dig, at du lærer alle de jøder, der bor blandt hedningerne, frafald fra Moses ved at sige, at de ikke skal omskære deres børn og heller ikke leve efter jødisk skik. Hvad gør vi nu? Man vil under alle omstændigheder få at høre, at du er kommet. Gør derfor det, vi foreslår dig: Vi har her fire mænd, som har aflagt et løfte. Tag dem med og lad dig rense sammen med dem og betal udgifterne for dem, så de kan lade deres hoved rage. Så vil alle forstå, at der ikke er noget om det, de har hørt om dig, men at du selv lever efter loven og overholder den. Men om de hedninger, der er blevet troende, har vi udsendt en skrivelse med bestemmelse om, at de skal vogte sig for kød, der ofres til afguder, og for blod og for kød af kvalte dyr og for utugt. (ApG.21:20-25) B Skønt fri og uafhængig af alle har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt. For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder. For dem, der lever under loven, er jeg blevet som en, der står under loven, for at vinde dem, selv om jeg ikke er under loven. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov, for at vinde dem, selv om jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg er blevet svag for de svage for at vinde de svage. Alt er jeg blevet for alle for i det mindste at frelse nogen. Alt gør jeg for evangeliets skyld for selv at få del i det. (1.Kor.9:19-23) 17

18 Det er selvfølgelig heller ikke forbudt for en hedning at overholde loven - så langt man nu kan! - og der kan være legitime grunde hertil, af hensyn til andre eller i missionsøjemed. Men det kræves ikke, og det er slet, slet ikke en vej til frelse. Så meget må vi slå fast. 18

19 Kapitel 3 Moses var frelst af tro... Jo, det var han! Hvis det provokerer dig, at jeg i overskriften slår det indlysende fast, så har du et problem. Problemet er, at nogen har den mere eller mindre bevidste opfattelse, at man i Gamle Testamente blev frelst ved at overholde loven, mens man i Ny Testamente bliver frelst ved tro. Men nej. Sådan forholder det sig ikke. Det er måske forståeligt, at man ved en overfladisk læsning af Gamle Testamente kunne få den opfattelse, men Ny Testamente modsiger det højt og tydeligt, f.eks. i Rom.3:20 a, hvor der står, at ved loven når man nemlig kun at erkende sin synd, eller i Hebræerbrevet, hvor der tales om, at de mange gammeltestamentelige ofringer ikke formår at A thi i hans øjne vil intet menneske blive retfærdiggjort af lovgerninger; ved loven når man nemlig kun at erkende sin synd (Rom.3:20 gl) 19

20 fjerne synden (Hebr.10:4) a, men kun midlertidigt kunne dække den, indtil Kristus kom og sonede den. De nævnte passager gør det også klart, at der ikke kan være tale om én frelsesvej for jøder - ved overholdelse af loven - og en anden for hedninger - ved tro. Overholdelse af loven er nemlig slet ikke en frelsesvej. Så hvis Moses var frelst - og det ved vi, han var - så var det af nåde ved tro ligesom alle os andre. Ved loven kunne han i hvert fald ikke blive det. Og Bibelen taler jo også om, at Abraham blev erklæret retfærdig på grund af sin tro (Rom.4:3) b ; det er ikke et nytestamenteligt begreb, men et bibelsk begreb, om end vi først i Ny Testamente forstår, hvad grundlaget er, nemlig Jesu stedfortrædende død. Når Abraham er den første, der bliver erklæret retfærdiggjort, er det imidlertid ikke det samme som at sige, at han var den første, som var retfærdig på grund af sin tro. Allerede længe før Abraham påkaldte mennesker Herrens navn (se f.eks. 1.Mos.4:26), og selv Adam og Eva A Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, eftersom de én gang er blevet renset? Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder; for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. (Hebr.10:2-4) B Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af; dog ikke over for Gud. For hvad siger Skriften?»Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. (Rom.4:2-3) 20

21 - tror vi - troede på Gud, og var dermed retfærdiggjorte af tro, selvom de var faldet ud af uskyldstilstanden og udelukket af haven. Når jeg understreger disse pointer så kraftigt, så er det for at slå fast, at det ikke forholder sig sådan, at Gud har skabt to frelsesveje, loven og troen. Det ville nemlig være det samme som at sige, at han først har skabt en frelsesvej, som slet ikke virker - nemlig loven - idet ingen kan opfylde den, bare for at gøre troen så meget mere attraktiv. Men sådan fungerer det ikke. Loven var aldrig tænkt som en frelsesvej, og der er heller ingen dækning i Skriften for, at der i forskellige perioder har været forskellige frelsesveje, eller forskellige måder at få fred med Gud på. Uanset om vi taler om nytestamentelig tid, gammeltestamentelig tid, eller tilmed tiden før den gamle pagt, så er den eneste frelsesvej, Skriften omtaler, troen på Gud i kraft af Kristi fuldbragte værk, hvor meget eller lidt indsigt, man så har haft heri. Loven var derfor mere nogle befalinger fra Gud, der som sådan var retningsgivende for den troende, og på grund af folkets udvælgelse dermed for nationen. Det er ikke stort forskelligt fra de retningslinier, vi stilles overfor i Ny Testamente. Det er rigtigt, at konsekvenserne var mere direkte og timelige i Gamle Testamente, men det ændrer ikke på, at den troende vil søge at gøre Guds vilje, og hvor 21

22 det ikke lykkes - og det sker jo - må den troende søge tilgivelse på de præmisser, der nu engang er givet. Men det sker under en paraply af retfærdiggørelse af tro. Den troende i Gamle Testamente faldt lige så lidt ud af nåden, som den troende i Ny Testamente ville gøre i samme situation, men de timelige konsekvenser var forskellige, og uskyldstilstanden er de under alle omstændigheder begge hinsides, selvom vi i dag bliver født på ny i modsætning til de troende på gammel-testamentelig tid. En åbenlys ringeagt overfor budene ville naturligvis afspejle vantro, men ikke den simple og lejlighedsvise overtrædelse. Dog er den, som er under loven, forpligtet overfor loven, som Paulus understreger i Gal.3:12 a. Her er vi i øvrigt nødt til ikke blot at operere med gammeltestamentelig som modsætning til nytestamentelig. Vi må ikke glemme farisæismen, som ret beset ikke er gammeltestamentelig, men udtrykker en pervertering af Gamle Testamente. At noget er gammeltestamenteligt indebærer det førnævnte, at man er frelst af tro, men at man er underlagt loven og at troslivet dirigeres af love. A For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse, for der står skrevet: Forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart; for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger: Den, der holder budene, skal leve ved dem. (Gal.3:10-12) 22

23 Det var midlertidigt og ufuldkomment, men Gudgivet i situationen. At være farisæisk indebærer, at man ser loven og lovoverholdelse som en frelsesvej, ja som den eneste frelsesvej. Når Paulus derfor advarer så kraftigt mod dem, der igen vil gå ind under loven, er det, fordi de er farisæisk inspirerede og gør loven til en frelsesvej på bekostning af troen, hvilket både er absurd og håbløst. Moses derimod valgte ikke troen fra til fordel for loven, han formidlede loven til den tids troende, og her er forskellen i forhold til de senere farisæiske judaister. Det, som står tilbage, er at afgøre dels hvilken lov eller hvilke befalinger, vi er genstand for i Ny Testamente, dels - og meget vigtigere - at afgøre, om der i Ny Testamente er tale om nogle andre og væsensforskellige præmisser. 23

24 Kapitel 4 Respekt for loven...? Der er dem, som ikke kan forlige sig med en så kategorisk og konsekvent afvisning af loven, og som ville anklage os for at ringeagte Guds bud og mangle respekt for Guds Ord. Det er bare ikke os, som siger sådan, men Gud selv. Menneskeligt set er det forståeligt, at man reagerer overfor en afvisning af det, man måtte være vokset op med - og mange troende er desværre vokset op med loven! Sådan følte mange af de jøder, som kom til tro i NT, sikkert også (se ApG.21:20). Men det nytter jo alt sammen kun lidt, når Guds Ord modsiger dem. I Hebræerbrevet siges det direkte, at Gud dadler loven (Hebr.8:7-8) a, altså erklærer den mangelfuld. Så hvis vi A For havde den første pagt ikke været at dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet. For han dadler dem under den første pagt, når han siger:»der skal komme dage, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus... (Hebr.8:7-8) 24

25 konstaterer dens mangler, samtykker vi faktisk bare med Guds Ord. Eller vi kunne henvise til apostlen Peter, der i ApG.15:10 a omtaler loven som et åg, eller en byrde, folket har været under og ikke formået at leve op til. Det er så sandelig ikke positive vendinger. Det kommer fra en, som på egen krop har oplevet lovgerningernes utilstrækkelighed. Vi kommer heller ikke udenom Paulus, der taler om den trældom, der hører den gamle pagt til (Gal.4:24 og 5:1) b. Det er jo heller ikke just en ophøjelse af loven, vi ser hos ham. Eller som taler om, at han regner sit gamle liv - med A...Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vore fædre eller vi har magtet at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. (ApG.15:10-11) B Sig mig, I, der vil være under loven: Hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner, én med trælkvinden og én med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden, men sønnen med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstås billedligt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinaj, hun føder børn til trældom, og det er Hagar... Til den frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast, og lad jer ikke atter tvinge under trælleåg! (Gal.4: :1) 25

26 alt hvad der hørte til det af lovgerninger - for skarn, affald, i sammenligning med livet i Kristus (Fil.3:8) a. I lidt mere nøgterne vendinger betegner Hebræerbrevet loven, ofringer mv. som en skygge af det, der skulle komme (Hebr.10:1) b. Det er stadig en nedvurdering i forhold til den ny pagt. Vi træder lidt varsomt her. Paulus anerkender jo også, at jøden, som kender loven, har en fordel i forhold til hedningen (Rom.3:1-2) c. Hvad der ligger i den fordel, er selvfølgelig ikke personsanseelse eller en garanti for frelse, men snarere parallelt med den fordel, danskeren har ved at være A Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejdere, vogt jer for de skamskårne! Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere: omskåret på ottendedagen, israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro farisæer, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen (Fil.3:2-9) B For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder og ikke selve tingenes skikkelse... (Hebr.10:1) C Hvilket fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder! Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. (Rom.3:1-2) 26

27 født i en kultur, der bygger på den kristne tro, med det fundamentale kendskab til Gud og den påvirkning fra Guds Ord, som dette indebærer. Andetsteds skriver Paulus om budet, der er helligt og retfærdigt og godt (Rom.7:12) a. Vi siger heller ikke, at der er noget forkert i budene om ikke at bedrive hor, stjæle, slå ihjel eller begære. Som kristne går vi jo ikke ind for den slags. Det, vi siger, er at loven er utilstrækkelig til såvel at frelse som at bevare i frelsen. Men vi siger mere end det. Vi siger ikke kun, at loven ikke er det bedste middel mod synd, selvom mange bruger den sådan. Vi siger, at loven slet ikke virker i så henseende. Den udstiller ganske vist et menneskers kommen til kort og i den forstand skaber den syndserkendelse (iflg. Rom.3:20 og Rom.7:7 a ), men den giver ikke den sande overbevisning, som Helligånden giver A Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke! Men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde:»du må ikke begære!«men med budet fik synden et påskud og vakte al slags begær i mig. For uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. For med budet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. Blev dette gode da min død? Aldeles ikke! Men det blev synden, for at den kunne fremtræde som synd, og den brugte det gode til at volde min død, for at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. (Rom.7:7-13) 27

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Forestillingen om, at man kan være kristen

Forestillingen om, at man kan være kristen Forestillingen om, at man kan være kristen uden at drive mission, er lige så absurd, som den er populær blandt mennesker, der ikke kender Jesus Kristus. Det ligger i selve det at være kristen, at man er

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheden som ressourcecenter Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheder i NT Apg 13:1 I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Gud har en drøm, og jeg har en drøm

Gud har en drøm, og jeg har en drøm Gud har en drøm, og jeg har en drøm Guds Åndsudgydelse over os Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hvem er mennesket i Rom 7?

Hvem er mennesket i Rom 7? 8 TIL SABBATTEN 25. NOVEMBER 2017 Hvem er mennesket i Rom 7? Ugens vers Introduktion Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Kolossenserbrevet del -1

Kolossenserbrevet del -1 Kolossenserbrevet del -1 Gud heler gennem forsoning v. Frank Kristensen Kolossenserne: 1. Det er en ret ung menighed ca. 5-6 år 2. Det er en menighed, som fortrinsvis består af hedningekristne 3. Det er

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Tine Lindhardts bibelfortælling Septuagesima søndag 2009

Tine Lindhardts bibelfortælling Septuagesima søndag 2009 Paulus er på programmet i dag. Paulus er utrolig spændende og meget, meget farverig, og så er han en af de mest vigtige, væsentlige personer for kristendommen. Det er han, fordi han er med til at forme,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted 1. Salme: DDS 241 Tag det sorte kors fra graven 2. Fælleslæsning: Johannesevangeliet 19,25-21,25 3. Introduktion til ny læsning: Apostlenes

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere