Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé Ansager. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014"

Transkript

1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé Ansager CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 1 valg af dirigent 2 aflæggelse af beretning for 2013/14 3 aflæggelse af årsrapport 2013/14 til godkendelse, samt forelæggelse af resultatbudget for 2014/15 4 indkomne forslag 5 valg af bestyrelsesmedlemmer 6 valg af suppleanter 7 valg af revisor 8 eventuelt

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse for 2013/ Balance 31. maj 2014 aktiver... 8 gæld og egenkapital... 9 Noter 1. Andre eksterne omkostninger Årets resultat sammenlignet med budget Statistiske oplysninger Bygninger, grund, vejanlæg og kedelanlæg Driftsmateriel og inventar Egenkapital Side

3 2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2013 til 31. maj 2014 for Ansager Varmeværk A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2013 til 31. maj Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. I bestyrelsen Ansager, den / 2014 Jan Bach Pedersen Finn Grundahl Knud Erik Madsen Lars Blak Pedersen Henning Lauridsen

4 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andelshaverne i Ansager Varmeværk A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Ansager Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2013 til 31. maj 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2013 til 31. maj 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Tønder, den / 2014 W. Kragh A/S statsautoriserede revisorer Thomas Kragh statsautoriseret revisor

5 4 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er at producere og distribuere varme i Ansager by. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Bestyrelsen anser resultatet af selskabets drift i 2013/14 for tilfredsstillende. Begivenheder efter årsregnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser, der i væsentlig grad påvirker selskabets økonomiske stilling.

6 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Ansager Varmeværk A.m.b.a. for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. GENERELT OM INDREGNING OM MÅLING I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele heraf vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele heraf vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Hensættelse til tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling Ansager Varmeværk A.m.b.a. har til formål af drive fjernvarmeforsyning til selskabets andelshavere uden opnåelse af fortjeneste. Dette indebærer at årets resultat overføres til indregning i varmepriserne i det efterfølgende regnskabsår. Årets resultat afsættes som tilgodehavende / hensatte forpligtelser med betegnelsen tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling. Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter salg af varer og tjenesteydelser, der medtages i det år levering har fundet sted. Andre eksterne udgifter Eksterne udgifter omfatter omkostninger til energi, vedligeholdelse af anlæg, markedsføring, administration og lokaler der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter. Skat af årets resultat Selskabet er ikke skattepligtigt.

7 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, ledningsnet i gaderne, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Grunde afskrives i samme takt som bygninger opført på grunden. Der foretages lineære afskrivninger til indregning i resultatopgørelsen baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid ledningsnet i gaderne... driftsmateriel og inventar... varmemålere udgiftsføres... småanskaffelser... driftsbygninger, grund, vejanlæg, kedelanlæg og ledningsnet i værket. 15 år 15 år 0 år 5 år 5-20 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af driftsmateriel og inventar indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger og øvrige som ekstraordinære poster. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpriser efter FIFO metoden. I tilfælde hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser i øvrigt Finansielle forpligtelser indregnes generelt ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er således målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Henlæggelser Henlæggelser under egenkapitalen skal anvendes til planlagte fremtidige anlægsinvesteringer.

8 7 RESULTATOPGØRELSE årsrapport 2012/13 årsrapport 2013/14 budget 2014/ Forbrugsbidrag Effekt og abonnementsbidrag Tilslutning- og rumafgifter VARMEINDTÆGTER I ALT Træpilleforbrug Olieforbrug inkl. afgifter Træflisforbrug Kørsel af brændsel og aske Punktafgifter El, vand og hjælpestoffer og udlodning A.m.b.a DIREKTE FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER BRUTTORESULTAT Vedligeholdelse af varmecentral Vedligeholdelse af ledningsnet Vedligeholdelse af målerure Personaleomkostninger Energibesparelser DRIFTSBESTEMTE OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FASTE OMKOSTNINGER Andre eksterne omkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Årets afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter RESULTAT AF ÅRETS DRIFT Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling, primo Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling, ultimo NETTORESULTAT 0 0

9 8 BALANCE AKTIVER Note 31/ /5-14 Likvide beholdninger Andelsbeviser Tilgodehavender hos forbrugere Tidsmæssige forskelle forbrugerbetaling Brændselsbeholdning Andre tilgodehavender OMSÆTNINGSAKTIVER Bygninger, grund, vejanlæg og kedelanlæg Ledningsnet i gaderne Driftsmateriel og inventar ANLÆGSAKTIVER AKTIVER I ALT

10 9 BALANCE GÆLD OG EGENKAPITAL Note 31/ /5-14 Varekreditorer Anden gæld Slutafregning forbrugere indeværende år Periodeafgrænsningsposter KORTFRISTET GÆLD I ALT Kreditforeningslån LANGFRISTET GÆLD I ALT GÆLD I ALT Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT Egenkapital Overført resultat EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT

11 10 NOTER 1 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER årsrapport 2012/13 årsrapport 2013/14 budget 2014/15 Administrationsomkostninger salg produkter kontorleje (momsfri) annoncer og reklame jubilæumsarrangement repræsentation og gaver møder og generalforsamling personaleudgifter kursusudgifter arbejdstøj telefoni og internet kontorartikler mv IT omkostninger kontingenter faglitteratur forsikringer inkl. bestyrelsesansvar administrativ assistance regnskabsmæssig assistance og revision budgetassistance selvevaluering rådgivningsassistance renholdelse og vask vedligeholdelse værktøj lønservice tab på tilgodehavender diverse indgået tidligere afskrevne fordringer porto og gebyrer pbs gebyrer advokat og inkasso omkostninger I ALT Bildrift brændstof reparationer vægtafgift og forsikringer I ALT Ejendommens drift lejeindtægter skorsten ejendomsskat forsikringer vedligeholdelse I ALT ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT

12 11 NOTER 2 ÅRETS NETTORESULTAT SAMMENLIGNET MED BUDGET Budgetteret driftsresultat for 2013/ færre forbrugsbidrag 2.051,94 MWh á 310,00 kr færre fast bidrag merindtægt tilslutnings- og rumafgifter besparelse energiforbrug besparelse kørsel af træpiller og aske merudgift el, vand og hjælpestoffer besparelse punktafgifter besparelse vedligeholdelse varmecentral merudgift vedligeholdelse ledningsnet m.v besparelse vedligeholdelse målerure merudgift lønninger besparelse øvrige energibesparelser merudgift andre eksterne omkostninger øgede afskrivninger... 0 besparelse finansielle poster Realiseret driftsresultat for 2013/ STATISTISKE OPLYSNINGER årsrapport årsrapportt budget 2012/ / / varmesalg... (mwh) udsendt vandmængde... (mwh) ,85 varmesalg af udsendt mængde...(%) 76,53 75,00 310,00 MWh pris...(kr.) 310,00 310,00 22,00 fast afgift...(kr.) 22,00 22,00 300,00 målerleje...(kr.) 300,00 300,00 266,55 energiudgift pr. solgt MWh...(kr.) 270,31 273,58 66 træpilleforbrug...(ton) ,98 træpillepris...(kr.) 1.075, , olieforbrug...(ltr.) ,236 oliepris...(kr.) 3,236 3, træflis forbrug...(gj) ,88 træflis pris...(kr.) 49,67 50, skyggegraddage (normalt 3.112)...(dage) antal forbrugere... (stk.)

13 12 NOTER 4 BYGNINGER, GRUND, VEJANLÆG OG KEDELANLÆG anskaffelsessum anskaffelsessum 1/ årets tilgang 2013/ anskaffelsessum 31/ afskrivninger afskrivninger 1/ årets afskrivninger afskrivninger 31/ REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR anskaffelsessum saldo 1/ tilgang 2012/ anskaffelsessum 31/ afskrivninger afskrivning 1/ årets afskrivninger afskrivninger 31/ REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI EGENKAPITAL egenkapital 1/ overført resultat... 0 EGENKAPITAL I ALT t:\winword\233 ansager fjernvarme amba\udskriftslog\ \eksternt regnskab.docx

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere