Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2010"

Transkript

1 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2010

2 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion Carsten Koch (formand) Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond Mads Lebech (næstformand) Adm. direktør, Industriens Fond Agneta Björkman Direktør, Vera Consultancy Carl Christian Ebbesen Civiløkonom, politisk sekretær, medlem af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune Peter Maskell Professor ved Copenhagen Business School Nina Dahle Rasmussen Regnskabschef (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Mette Reissmann Direktør, Allinfact og politisk ordfører, medlem af Borgerrepræsen tationen i Københavns Kommune Jens Kramer Mikkelsen Adm. direktør John Becher Krommes Specialarbejder (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Udviklingsselskabet By & Havn I/S 50 % ejet 99,2 % ejet Datterselskab Joint Ventures Copenhagen Malmö Port AB Den resterende andel ejes af Malmö Hamn AB Kommanditaktieselskabet DanLink-Udvikling og Komplementarselskabet DLU ApS FN Byen P/S og Komplementarselskabet FN-Byen ApS Associerede selskaber Kommanditaktieselskabet DLU nr. 1 og DLU nr. 1 ApS Den resterende andel ejes af TK Bygge-Holding Den resterende andel ejes af TK Development Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S og Komplementarselskabet Prøvestenen A/S Den resterende andel ejes af Københavns Kommune Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S og Komplementarselskabet Sluseholmen A/S Den resterende andel ejes af Københavns Kommune Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S og Komplementarselskabet No. 1 ApS Den resterende andel ejes af N&S P/S

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Året i hovedtræk Arealudvikling Udlejning Parkering Havnedrift Samfundsansvar (CSR) God selskabsledelse Organisation og medarbejdere Selskabsmæssige forhold Regnskabsberetning Risikostyring Værdiansættelse af investeringsejendomme Regnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning De uafhængige revisorers påtegning Bestyrelse og direktion 3

4

5 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk By & Havn fik i 2010 et resultat på 67 mio. kr. før skat og markedsværdiregulering af gælden. I 2009 var resultatet på -508 mio. kr. Resultatet er set i lyset af de nuværende markedsforhold inden for selskabets forretningsområder lidt bedre end forventet. Nettoomsætningen steg med 6 pct. i forhold til Stigningen fordeler sig på flere af selskabets forretningsområder. Der har i 2010 været et højt aktivitetsniveau med udvikling af selskabets arealer; både med planlægning af de nye udviklingsområder og med konkrete investeringer. Der har i 2010 i moderselskabet været afholdt investeringer på ca. 200 mio. kr., hvortil kommer investeringer i samme størrelsesorden i joint ventures mv. De største enkeltinvesteringer vedrører etablering af kontorfaciliteter til FN på Marmormolen, den såkaldte FN-By Campus 1 i regi af datterselskabet FN-Byen P/S, samt etableringen af nye lagerfaciliteter til Unicef (Campus 2). Byggemodningen af øvrige dele af Marmormolen foregår parallelt. I Ørestad fortsætter arbejdet med at udbygge infrastrukturen, herunder veje- og parkområder mv. Selskabet igangsatte etableringen af endnu et parkeringshus i Ørestad City i Planlægningsaktiviteterne har primært rettet sig mod Århusgadekvarteret i den indre del af Nordhavnen. I 2010 er der i Københavns Kommune udarbejdet en startredegørelse vedrørende området, og en endelig lokalplan ventes i slutningen af I 2010 er undersøgelserne og planlægningen af en ny krydstogtkaj fortsat. Myndighedsgodkendelserne for igangsætning af arbejdet ventes opnået i løbet af 1. halvår af 2011, og den nye krydstogtkaj ventes klar til krydstogtsæsonen i Der har i 2010 kun været indgået én mindre salgsaftale, og der ventes heller ikke gennemført væsentlige salg i Fremdriften i udviklingen af selskabets arealer forløber samlet set som forventet, og flere områder er nu nærmere en realisering i takt med, at markedsforholdene forbedres. Der har i 2010 derfor været grundlag for en positiv værdiregulering af selskabets investeringsejendomme på i alt 503 mio. kr. En væsentlig del af værdireguleringerne er foretaget som en konsekvens af, at de forventede omkostninger til udvikling af selskabets udviklingsejendomme bliver lavere end hidtil antaget. Hertil kommer, at der i regnskabet er indregnet værdien af nyindgåede lejekontrakter. Værdien af udviklingsejendommene, der udgør en væsentlig del af selskabets balance, kan kun opgøres skønsmæssigt, og er derfor behæftet med usikkerhed. Det vurderes, at der er taget højde for konsekvenserne af et presset ejendomsmarked i værdisætningen. For udlejningsaktiviteterne, der med over 750 bygnings-, areal- og vandareallejemål udgør et væsentligt forretningsområde for By & Havn, er der opnået en omsætningsfremgang på 10 mio. kr. Udviklingen i 2010 har stort set været som forventet, og tomgangsprocenten for selskabets udlejningsportefølje ligger under markedsniveau. By & Havn udbygger løbende parkeringsfaciliteter i sine udviklingsområder i takt med, at aktivitetsniveauet stiger. I 2010 udgjorde omsætningen 29 mio. kr. inkl. de parkeringsaktiviteter, der ligger i joint venture-selskabet K/S DanLink- Udvikling. Indtjeningsbidraget fra parkeringsaktiviteterne er i forhold til den investerede kapital endnu begrænset, men forventes at kunne forbedres i de kommende år gennem en højere udnyttelsesgrad. Havnedriften, der primært varetages af det delvist ejede joint venture CMP, har i 2010 i øvrigt udviklet sig nogenlunde tilfredsstillende. Havnedriften blev hårdt ramt af konjunkturnedgangen i 2009, men resultatudviklingen er nu stabiliseret. Den samlede omsætning fra havnedriftsaktiviteterne steg i 2010 med 2 mio. kr. Selskabet blev i 2007 stiftet med en stor rentebærende gæld. Moderselskabets rentebærende gæld udgjorde ved udgangen af ,7 mia. kr. Gælden er i 2010 blevet forrentet med 4,4 pct., hvorved målet om at forrente gælden under 3 pct. realt fortsat holdes. En lav forrentning af gælden er en vigtig forudsætning for en positiv udvikling af selskabets samlede økonomi på langt sigt. Selskabet forsøger løbende at sikre, at risiciene på gældssiden er afbalanceret i forhold til den forventede udvikling på aktivsiden. Selskabet vil derfor også fremadrettet anvende både fast, variabelt og realt forrentede lån i sin gældsportefølje. Renteudviklingen i 2010 har indebåret, at resultatet er blevet belastet med 93 mio. kr. som følge af regulering af gælden til markedsværdi. Værdireguleringerne har ikke konsekvenser for selskabets langsigtede økonomi, hvis lånene holdes til udløb. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT

6 Efter skat blev årets resultat på -26 mio. kr. Den samlede egenkapital udgør nu mio. kr. Selskabets egenkapital skal ses i lyset af en samlet balance på knap 12 mia. kr. og en egenkapital på 450 mio. kr. ved selskabets stiftelse i Hertil kommer, at værdien af selskabets investeringsejendomme blev nedskrevet med ca. 600 mio. kr. som følge af nye momsregler vedrørende salg af fast ejendom i Selskabsform og ejerforhold medfører, at udviklingen i egenkapitalen ikke har konsekvenser for selskabets fortsatte drift. Det er dog stadig By & Havns forventning, at egenkapitalen vil blive genskabt på det oprindelige niveau inden for en kortere årrække.

7 Regnskabsberetning Hoved- og nøgletal DKK Resultat Nettoomsætning Værdireguleringer af investeringsejendomme Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i datterselskaber Resultat af kapitalandele i joint ventures Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle poster netto (ekskl. markedsværdiregulering af gæld) Finansielle poster netto (inkl. markedsværdiregulering af gæld) Resultat før markedsværdiregulering af gæld Årets resultat Balance Aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i pct. Overskudsgrad 71,4 pct. -26,7 pct. 36,4 pct. 41,7 pct. Afkastningsgrad 4,6 pct. -0,3 pct. 0,8 pct. 0,8 pct. Soliditetsgrad -10,4 pct. -9,0 pct. -3,5 pct. 4,9 pct. Forrentning af egenkapital N/A N/A N/A 39,1 pct. Nettorentebærende gæld Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledninger. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

8 Arealudvikling Nøgletal for Arealudvikling (Tabel 1) Mio. kr Nettoomsætning 12 8 Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 1 1 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Materielle anlægsaktiver Investeringer Forpligtelser Ovenstående tabel vedrørende segmentoplysninger er udarbejdet på koncernniveau, hvilket vil sige, at By & Havns datterselskaber og joint ventures mv. er pro rata-konsolideret. Der er, som forventet, ikke gennemført væsentlige salg i 2010, og der ventes fortsat ikke indgået nye større salgsaftaler før Selskabets konkrete grundsalg og dermed økonomiske udvikling skal dog ses i et længere perspektiv. Arbejdet med at planlægge og udvikle selskabets udviklingsarealer forløber tilfredsstillende. By & Havn har i samarbejde med Københavns Kommune og Realdania indledt forundersøgelser vedrørende muligheder for etablering af en multiarena i Ørestad Syd. En eventuel multiarena vil blive placeret i sammenhæng med etablering af en planlagt kommunal skøjtehal og en planlagt skole i samme område. Nordhavnen Regeringen har den 2. marts 2011 fremsat lovforslag, der muliggør depot til overskudsjord fra byggeri af Metroens 4. etape og opfyldning af et ca. 100 ha stort vandareal i Nordhavnen. Københavns Kommune vedtog i februar 2010 lokalplan for Nordhavnen, der muliggør etablering af en ny krydstogtterminal. I juli 2010 anmodede selskabet Københavns Kommune om udarbejdelse af plangrundlag, der muliggør udbygning af den inderste del af Nordhavnen kaldet Århusgadekvarteret. Startredegørelse blev udvalgsbehandlet i Københavns Kommune i efteråret 2010, og det ventes, at lokalplan for Århusgadekvarteret vedtages endeligt i 2. halvår af Århusgadekvarteret omfatter ca etagemeter byggeri med blandet anvendelse. Kvarteret udgør første fase af udviklingen af Indre Nordhavn, der omfatter godt etagemeter nybyggeri. Hovedparten af byggeretterne i Århusgadekvarteret ventes solgt og udviklet i perioden fra 2012 til Ørestad By & Havn har i 2010 fortsat planlægningen og udbygningen af selskabets arealer i Ørestad med henblik på at gøre areal erne salgsmodne. Aktiviteterne består bl.a. i at udbygge og forbedre infrastrukturen, hvor indsatsen særligt har været rettet mod områderne omkring de nye boligbyggerier i Ørestad Syd. I Ørestad Nord blev byggeriet af kontorhusene Metropolen og Mikado House på henholdsvis ca etagemeter og etagemeter afsluttet. Begge bygninger rummer butikker og udadvendte funktioner i stueetagerne. I Ørestad City i området mellem Arne Jacobsens Allé og Byparken pågår byggeri af 89 almene seniorboliger samt 108 ejerboliger. I Ørestad Syd er byggeriet af 36 rækkehuse vest for 8TAL- LET samt 49 almene familieboliger og 114 plejeboliger i byggefelter nord for Stævnen sat i gang. Marmormolen Byggemodningsarbejderne på Marmormolen, hvor der bl.a. skal etableres kontorfaciliteter til FN (FN-Byen Campus 1), boliger og hotel, er igangsat i regi af By & Havns joint venture Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S. Opførelsen af kontorfaciliteter til FN på ca etagemeter bliver det første byggeri på Marmormolen. Byggeriet gennemføres i regi af datterselskabet FN-Byen P/S. Der blev efter udbudsproces valgt totalentreprenør i maj 2010, og projektet følger tidsplanen med henblik på, at byggeriet tages i brug primo Der er på Campus 2 (lagerfacilitet til Unicef) gennemført udbud og valgt entreprenør. Pakhuset, der bygges i den ydre del af Nordhavnen, etableres bl.a. med et fuldautomatisk højlager med tilhørende administrationsfaciliteter. Byggeriet skal efter tidsplanen stå færdigt primo LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2010

9 Selskabet har indgået længerevarende lejekontrakter med Udenrigsministeriet for såvel Campus 1 som Campus 2. Endelig er etableringen af adgangsvej til Campus 2 og til den kommende krydstogtterminal igangsat. Øvrige havnearealer I samarbejde med Københavns Kommune istandsættes Langebro forud for Københavns Kommunes overtagelse af ejerskabet i januar Sidste etape af renoveringen af broer i Svanemøllehavnen en investering på ca. 50 mio. kr. blev afsluttet og overdraget til Svanemøllehavnen A/S. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT

10 Udlejning Nøgletal for Udlejning (tabel 2) Mio. kr Nettoomsætning Værdiregulering af investeringsejendomme Andre indtægter 1 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Materielle anlægsaktiver Investeringer Forpligtelser Parkering Nøgletal for Parkering (tabel 3) Mio. kr Nettoomsætning Værdireguleringer 0-3 Andre indtægter 0 0 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift 6 2 Materielle anlægsaktiver Investeringer 31 9 Forpligtelser 4 5 Ovenstående tabel vedrørende segmentoplysninger er udarbejdet på koncernniveau, hvilket vil sige, at By & Havns datterselskaber og joint ventures mv. er pro rata-konsolideret. Forretningsområdet omfatter udlejning og drift af ca. 750 bygnings-, areal- og vandareallejemål, hvoraf de fleste ligger i Nordhavnen. Forretningsområdet har haft en vækst i omsætningen på ca. 6 pct., mens resultatet af den primære drift stort set er uændret, når der ses bort fra værdireguleringerne. Der har specielt i sidste halvår af 2010 været en stigende interesse for selskabets ledige bygningslejemål. For at fastholde kvaliteten i lejemålene og sikre genudlejning har selskabet i en række tilfælde prioriteret betydelige investeringer i istandsættelse af lejemål. Dette afspejles bl.a. i tomgangsprocenten for kontorer, som i 2010 var 8,2 pct., hvilket er lavere end det generelle niveau i København. Selskabet varetager selv bygningsrenoveringer og lejemålsindretninger. Udlejning til møbeldesignfirmaer i Nordhavnen er fortsat i Arealudlejningen ligger stabilt i forhold til Selskabet oplever stor efterspørgsel efter lystbådspladser og pladser til lidt større fartøjer. By & Havn udbød 11 husbådspladser ved Sluseholmen. De første husbåde forventes taget i brug i løbet af sensommeren Ovenstående tabel vedrørende segmentoplysninger er udarbejdet på koncernniveau, hvilket vil sige, at By & Havns datterselskaber og joint ventures mv. er pro rata-konsolideret. By & Havn opfører, driver og vedligeholder parkeringsan læg i Ørestad City, Ørestad Syd, Nordre Toldbod og Søndre Frihavn. Selskabet har ansvaret for ca pladser enten i parkeringshuse eller på terræn, hvilket er en stigning i forhold til 2009 på næsten 16 pct. I løbet af 2010 er parkeringshus Kay Fisker udvidet med 135 pladser i en afdeling under byggeriet Winghouse lige nord for Ørestad Gymnasium, og der er anlagt 400 pladser i terræn ved Rambølls hovedsæde. By & Havn ejer parkeringsanlæggene, ligesom driften af parkeringspladserne varetages af selskabet selv, bortset fra en aftale med Europark om kontrol af selskabets terrænparkeringer. Endvidere driver By & Havn et parkeringshus på Amerika Plads med mere end 800 parkeringspladser. Dette anlæg ejes sammen med TK Development. Omsætningen er steget med ca. 8 pct. i forhold til 2009, og resultatet af den primære drift er øget væsentligt. Parkeringsfaciliteterne udbygges i takt med udviklingen af Ørestad. I Ørestad City er etableringen af et parkeringshus på Edvard Thomsens Vej med 747 parkeringspladser påbegyndt. Parkeringshuset forventes afsluttet ultimo LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2010

11 Havnedrift Nøgletal for Havnedrift (tabel 4) Mio. kr Nettoomsætning Andre indtægter 4 3 Indtægter i alt Omkostninger Resultat af primær drift Materielle anlægsaktiver Investeringer Forpligtelser kajens etablering forventes en udvidelse af havnearealerne mod nord, hvortil de nuværende container- og bilterminaler på længere sigt kan flyttes. Det samlede resultat af den primære drift for havnedriften var i 2010 på 52 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. bedre end resultatet i De samlede investeringer udgjorde 15 mio. kr. CMP s økonomiske omsætning og resultat (tabel 5) Mio. SEK Omsætning Resultat før skat Ovenstående tabel vedrørende segmentoplysninger er udarbejdet på koncernniveau, hvilket vil sige, at By & Havns datterselskaber og joint ventures mv. er pro rata-konsolideret. Størstedelen af By & Havns havnedriftsaktiviteter varetages af det 50 pct. ejede joint venture CMP, der ligeledes varetager den kommercielle havnedrift i Malmø. Størstedelen af By & Havns havneanlæg til kommerciel havnedrift er således udlejet til CMP. CMP lejer ligeledes havneanlæg i Malmø af Malmø Kommune. Lejeaftalerne vil i begyndelsen af 2011 blive forlænget, så de løber frem til Endvidere vil der primo 2011 blive indgået aftale om en ny ejerstruktur, der indebærer, at private aktionærer får direkte ejerskab i CMP. Ud over ejerskabet til aktierne i CMP udøver By & Havn indflydelse på havnedriftens udvikling gennem planlægning af hvilke arealer og anlæg, der skal anvendes til havnedrift og gennem investering i nye anlæg. I 2010 blev de nyopfyldte arealer ved Prøvestenen meldt klar til overdragelse. Opfyldningen er siden 2002 blevet varetaget af Udviklingsselskabet Prøvestenen, der ejes ligeligt af Københavns Kommune og By & Havn. Det nyopfyldte område er etableret med ca. 600 meter kaj, og ventes overdraget til By & Havn i 2011, hvorefter det skal udlejes til CMP med henblik på anvendelse til tørbulkaktiviteter. I 2010 er der gennemført indledende undersøgelse af etablering af ny krydstogtkaj på i alt meter. De endelige godkendelser til kajens etablering ventes givet i Kajen inkl. terminalfaciliteter ventes færdig i I sammenhæng med CMP s resultat af den primære drift blev i 2010 på 112 mio. SEK. Der er tale om en nedgang på 10 mio. kr. i forhold til 2009, hvilket primært kan henføres til kursfaldet på DKK i forhold til SEK, der rammer værdien af indtjeningen i København. Bortset fra effekten af valutakursudviklingen er resultatet stabiliseret efter nedgangen i 2009, hvor CMP s omsætning og resultat blev ramt hårdt af den generelle økonomiske afmatning. På krydstogtområdet blev 2010 dog endnu et godt år for CMP med 306 anløb. I 2011 ventes en yderligere stigning i antallet af krydstogtanløb til København, der således ventes at kunne fastholde sin position som en af de største krydstogthavne i Nordeuropa. Den samlede godshåndtering blev i 2010 på 15 mio. tons, hvilket er på niveau med Der var en mindre stigning i omsætningen af flydende bulk, der dog blev opvejet af en tilsvarende nedgang i tørbulk-aktiviteterne. Ro-Ro-trafikken og den konventionelle godstrafik har opnået en mindre stigning. Baggrunden er dels en stigning i håndtering af nye biler, dels en stigning i Ro-Ro-trafikken mellem Malmø og Travemünde. I 2011 ventes et resultat på niveau med 2010-resultatet. Et nyt havneområde i Malmø tages i brug både til Ro-Rotrafikken og til containerhåndteringen. Det nye havneområde, der er skabt gennem opfyldning af vandareal, giver plads til en udvikling af havnedriften i Malmø mange år frem. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT

12 Samfundsansvar (CSR) Som byudviklingsselskab og grundejer i Ørestad, Nordhavnen og Sydhavnen har By & Havn et stort ansvar og forpligtelse til at tilføre København nye byområder af høj kvalitet og sikre en bæredygtig byudvikling. Eksternt lægges indsatsen på byudviklingsaktiviteter, miljø og bæredygtighed i byområderne samt drift og vedligeholdelse af havnen og øvrige arealer. Internt i organisationen er der fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. I november 2010 blev By & Havn medlem af UN Global Compact og støtter initiativets ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejde, miljø og antikorruption. By & Havn udarbejder i november 2011 den første COP-rapport, som orienterer om selskabets indsats i forhold til UN Global Compact. Byudviklingsaktiviteter By & Havn planlægger nye bydele, anlægger infrastruktur og sælger arealer i selskabets områder. Selskabet tager også medansvar i den langsigtede udvikling af bydelene, så de bliver levende og mangfoldige bydele at bo i. I begyndelsen af 2010 afholdt By & Havn to interne workshops med involvering af professionelle fagfolk og centrale samarbejdsparter om Ørestads udvikling ud fra en tværfaglig helhedsbetragtning i relation til bl.a. arkitektur, byrum og byliv. Fokus var rettet mod Ørestad City, og resultatet blev et inspirationskatalog med en række idéer til både overordnede temaer og konkrete projekter, der sammen med relevante aktører kan arbejdes videre med i Ørestad City, og som kan inspirere i den videre udvikling af selskabets øvrige udviklingsområder. For at undersøge hvordan området omkring sivegaden ved VM Bjerget i Ørestad City kan forbedres, gennemførte By & Havn i samarbejde med lokale parter bylivsprojektet VÆRF- TET. I midlertidige bygninger i skala 1:1 udarbejdede beboerne projekter for at undersøge, hvordan ændringerne i gaden påvirkede bylivet. By & Havn fik i 2010 gennemført en evaluering af det ca m 2 store aktivitetsområde Plug n Play i Ørestad Syd. De daglige brugere, de involverede foreninger, bydelens interessenter og udvalgte byudviklingseksperter tilkendegiver i evalueringen, at Plug n Play er med til at give både besøgende og beboerne i Ørestad en positiv oplevelse af, at der er liv og aktivitet i bydelen. Det anbefales, at anlægget bør følges op af flere og andre typer områder, der særligt fremmer bylivet og rækker ud over Plug n Plays grænser. Selskabet er bl.a. også aktivt i foreningen Ørestad Kultur, som bl.a. består af virksomheder og grundejerforeninger i Ørestad. En af Ørestad Kulturs vigtigste opgaver er at styrke netværket i bydelen. Foreningens store tiltag er den årlige kulturfestival Ørestad Kulturdage. Festivalen blev afholdt i september 2010, og op mod besøgende deltog i de 54 forskellige aktiviteter i Ørestad. For at styrke netværket i Ørestad yderligere har By & Havn i samarbejde med Grundejerforeningssekretariatet i Ørestad i 2010 lanceret en fælles elektronisk platform. Hjemmesiden orestad.net giver rammerne for vidensdeling mellem Ørestads beboere, studerende og de mange mennesker, der hver dag arbejder i bydelen. I forbindelse med Flådens 500 års jubilæum i august 2010 bidrog By & Havn aktivt til den store begivenhed med logistik og kommunikation til offentligheden om arrangementet. I alt anløb 63 skibe Københavns Havn, og ca besøgende deltog i festlighederne langs kajerne i havnen. Selskabet er også hovedsponsor ved den årligt tilbagevendende havnefestival Kulturhavn, der lægger rammer til for mere end 100 foreningers aktiviteter. By & Havn sørger bl.a. for flydeafspærringer og patruljesejlads under arrangementet. Miljø og bæredygtighed By & Havn planlægger i vid udstrækning byområderne som bæredygtige bydele. I 2007 indgik By & Havn en samarbejdsaftale med Realdania og Carlsberg Ejendomme om udvikling af et bæredygtighedsværktøj. Målet er at gøre det muligt undervejs i en byudviklingsproces at måle, hvor bæredygtige de forskellige tiltag er i forhold til både miljømæssig, social/ sundhed og økonomisk bæredygtighed. Materialet består af et procesværktøj med et udførligt spørgeskema samt et inspirationskatalog. Værktøjet foreligger nu i en form, så det kan bruges af parterne på nye byudviklingsprojekter, og selskabet forventer at benytte det i fremtidige udviklingsprocesser. 12 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2010

13 By & Havn er medlem af Green Building Council Denmark. Organisationen arbejder mod at etablere en dansk certificeringsordning inden for bæredygtighed. By & Havn ønsker at fremme udviklingen af grønne bygninger i selskabets byudviklingsområder. På Marmormolen er By & Havn via FN-By-selskabet selv bygherre på opførelsen af den miljø- og klimavenlige FN-By. Den etagemeter store FN-By bliver bygget som et energiklasse 1 hus samt projekteret og udført, så bygningen kan blive LEED-certificeret. By & Havn står for den daglige drift og vedligehold af Københavns Havn og selskabets øvrige arealer. Løbende undersøger selskabet nye metoder til mere miljøvenlig drift og vedligehold. Blandt andet er der blevet afprøvet og taget en ny økologisk metode til ukrudtsbekæmpelse i brug. Selskabet sørger for at fjerne store mængder affald fra Københavns Havn, som giver københavnerne bedre vandkvalitet og et renere havnemiljø. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Københavns Kommune deltog By & Havn i Landsindsamlingen af affald 2010 med en ekstra indsats på Islands Brygge og Sydhavnstippen. I alt blev der indsamlet kg affald. I december 2010 blev der plantet ca energipiletræer på det midlertidige aktivitetsområde Plug n Play i Ørestad Syd. Beplantningen foregik som led i projekt Børnenes Klimaskov under Københavns Kommune, hvor folkeskoleklasser fra Amager plantede pil på området og blev undervist i klima- og miljøproblematikker. Der har i lighed med tidligere år været gennemført bestyrelsesevaluering. Evalueringen sker ved, at de enkelte medlemmer gennem udfyldelse af et spørgeskema i anonymiseret form tilkendegiver deres holdning til blandt andet mødernes og materialets form, metoder i bestyrelsen, opfølgning og implementering af trufne beslutninger, formandens arbejde, samarbejdet mellem bestyrelse og direktion mv. Også en gennemgang af forretningsordenen sker i forbindelse med evalueringen. Selskabet følger langt de fleste af anbefalingerne, men der er anbefalinger, som enten er fravalgt eller som ikke kan efterleves qua selskabets på visse områder særlige konstruktion og ejerskab mv. Da By & Havn er et offentligt ejet interessentselskab med egen stiftelseslovgivning, er en række af anbefalingerne omkring Corporate Governance ikke relevante for selskabet og kan derfor ikke følges. Dette gælder anbefalinger om f.eks. vederlagspolitik, overvejelser ift. udpegning og sammensætning af bestyrelse samt dens uafhængighed, periode for bestyrelsesmedlemmer samt valg af revisorer. Selskabet har for så vidt angår disse anbefalinger henledt opmærksomheden herpå over for selskabets ejere, således at disse i deres udpegning, vederlagsdrøftelser mv. kan afgøre, hvorledes anbefalingerne skal have virkning i forhold til selskabet. Derudover har selskabet, grundet et tæt og professionelt samarbejde i bestyrelsen, valgt ikke at nedsætte revisionseller andre underudvalg i bestyrelsen. Endvidere er det vurderet, at det ikke er relevant at etablere en whistleblowerordning. God selskabsledelse By & Havn efterlever generelt anbefalinger vedrørende god selskabsledelse samt i øvrigt statens anbefalinger og krav for god selskabsledelse i statsejede virksomheder (jf. Fokus i løbet af 2010 inden for dette område har været på at implementere de nye anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse, der kom i starten af året. Selskabet har vurderet hver enkelt anbefaling og afgjort, hvorledes anbefalingen er eller skal implementeres. Der er endvidere udarbejdet en samlet oversigt over alle anbefalinger med angivelse af, i hvilket omfang selskabet følger anbefalingen, og begrundelse herfor. Organisation og medarbejdere Udviklingsselskabet By & Havn er et selskab med bred og mangeårig viden om byudvikling, havnedrift mv. Selskabets medarbejdere besidder en værdifuld viden om selskabets mange aktiviteter og er naturligt selskabets vigtigste ressource. Der er fokus på, at selskabet til enhver tid udvikler, fastholder og tiltrækker kvalificerede medarbejdere, og derfor udvikles selskabets personalepolitik løbende. I Samarbejdsudvalget har medarbejdere og ledelse i 2010 opdateret og formuleret selskabets personalepolitik. For at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø tilbyder selskabet en række goder, som kan bidrage positivt i medarbejderens hverdag. Blandt andet har medarbejderne mulig- LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT

14 hed for at benytte sig af en frugt- og kantineordning samt massage- og psykologordning, ligesom der tilbydes rygestopkursus og helbredsundersøgelser. By & Havn har en aktiv personale- og idrætsforening, som arrangerer en række forskellige aktiviteter. Selskabet yder hvert år et tilskud til Personale- og Idrætsforeningen. I 2009 foretog selskabets ledelse reduktion i personalet som konsekvens af de økonomiske konjunkturer. I forbindelse med reduktion i personalet blev der indgået aftaler om fastholdelses- og fratrædelsesordninger. Rationaliseringerne er slået fuldt igennem primo Ved årsskiftet 2010/2011 blev gennemført en betydelig organisationsændring, som skal sikre selskabet fortsat værdi og vækst. By & Havn beskæftigede ved årets udgang 108 medarbejdere, der varetager selskabets mangeartede opgaver. Der er 79 funktionærer og 29 specialarbejdere. Funktionærerne spænder over en bred vifte af faggrupper: Økonomer, jurister, byplanlæggere, ingeniører, kontormedarbejdere etc. By & Havn har endvidere ejerandele i følgende selskaber: FN-Byen P/S med tilhørende komplementarselskab. Selskabet ejes 99,2 pct. af By & Havn og 0,8 pct. af Nordkranen A/S. Selskabet har til formål at opføre og udleje ejendomme på Marmormolen. Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S samt tilhørende komplementarselskab. By & Havn og N&S P/S, bestående af et partnerskab mellem Nordkranen A/S og SNS Property Finance, ejer hver 50 pct. af byggemodningsselskabet. Selskabet har til formål at udvikle Marmormolen. DanLinkUdvikling P/S samt tilhørende komplementarselskab. By & Havn og TK Development ejer hver 50 pct. af kommanditaktieselskabet. Selskabets formål er at udvikle Amerika Plads. Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S samt tilhørende komplementarselskab. By & Havn og Københavns Kommune ejer hver 50 pct. af udviklingsselskabet. Selskabets formål er at drive jorddepot på Prøvestenen. Selskaberne forventes likvideret i Selskabsmæssige forhold Udviklingsselskabet By & Havn I/S blev stiftet den 26. oktober 2007 med regnskabsmæssig virkning pr. 1. januar 2007 i henhold til Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, der blev vedtaget i juni Selskabet er et interessentskab, der ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og Den Danske Stat (45 pct.). Interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Kommanditaktieselskabet DLU nr. 1 under likvidation samt tilhørende komplementarselskab under likvidation. Selskabet har haft ansvaret for udvikling og opførelse af Kobbertårnet på Amerika Plads. Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S under likvidation samt tilhørende komplementarselskab under likvidation. By & Havn og Københavns Kommune ejer hver 50 pct. af byggemodningsselskabet. Selskabet har til formål at udvikle Sluseholmen. Selskabets formål er på et forretningsmæssigt grundlag at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn, udlejning af ejendomme, parkering samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Den operationelle del af havnedriften varetages af Copenhagen Malmö Port AB (CMP), der er et svensk aktieselskab, der ejes ligeligt af By & Havn og Malmö Hamn AB. Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder (tabel 6) Mio. kr. Kapitalandele i datterselskab 87 Joint ventures: Copenhagen Malmö Port AB 180 Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S 121 DanLink-Udvikling P/S 53 Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S 15 Byggemodningsselskabet Marmormolen P/S 2 Associerede virksomheder 4 Kapitalandele i alt LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2010

15 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT

16 Regnskabsberetning Resultat By & Havn opnåede i 2010 et resultat på 67,2 mio. kr. før markedsværdiregulering af gælden og før skat, hvilket skal ses i forhold til et resultat i 2009 på -508,4 mio. kr. Resultatet efter markedsværdiregulering af gælden blev på -25,8 mio. kr. (-743,8 mio. kr. i 2009). Årets nettoomsætning blev på 256,6 mio. kr., hvilket er en fremgang på 6 pct. i forhold til Omsætningsfremgangen har også slået positivt igennem på resultatet af den primære drift. Ses der bort fra værdireguleringer af investeringsejendommene, blev resultatet af den primære drift på 39,6 mio. kr., hvilket er en fremgang på 9,4 mio. kr. i forhold til Der er i 2010 gennemført værdiregulering af investeringsejendomme på 502,7 mio. kr. (-74,8 mio. kr. i 2009). Værdireguleringerne vedrører dels udlejningsejendomme, hvor der er indgået nye lejekontrakter med en samlet årlig leje på ca. 60 mio. kr., dels udviklingsområderne. Værdien af selskabets samlede udviklingsområder, der omfatter næsten 5 mio. etagemeter, er opskrevet med ca. 400 mio. kr. Omtrent halvdelen af opskrivningen kan henføres til, at de forventede omkostninger ved udvikling af selskabets arealer de kommende år vurderes at blive lavere end hidtil antaget. I 2010 udgjorde de finansielle nettoomkostninger 498,6 mio. kr. mod 505,2 mio. kr. i Størstedelen af nettoomkostningerne vedrører renteomkostninger til kreditinstitutter. Den samlede forrentning af selskabets gæld til kreditinstitutter blev i 2010 på 4,4 pct. ekskl. valutakursreguleringer mv. De finansielle omkostninger er i 2010 blevet belastet af en ekstraordinær nedskrivning af selskabets momstilgodehavende på 22 mio. kr. som følge af en ændret regnskabsmæssig vurdering af et nominelt tilgodehavende på 256 mio. kr. Endvidere har resultatet været belastet med finansielle omkostninger som følge af valutakursreguleringer på netto 7,6 mio. kr. vedrørende selskabets gældsportefølje, mens der i 2009-regnskabet kunne indregnes positive valutakursreguleringer på 1,3 mio. kr. En del af By & Havns gæld er optaget som fastforrentede eller realt forrentede lån. Lånene optages til dagsværdi i regnskabet. I 2010 er der sket en markedsværdiregulering af gælden på 92,9 mio. kr. som følge af udviklingen i renten og inflationsforventningerne i løbet af året. Moderselskabet By & Havn er ikke skattepligtigt. Det samlede resultat udgjorde -25,8 mio. kr. (-743,8 mio. kr. i 2009). Balance Ved udgangen af 2010 udgjorde den samlede balance mio. kr., hvilket er en nedgang i forhold til 2009, hvor den samlede balancesum var på mio. kr. Nedgangen skyldes hovedsageligt, at Københavns Kommune har indfriet en gæld vedrørende grundskyld i Ørestad, som indgik i selskabets åbningsbalance. Den samlede tilbagebetaling var på i alt mio. kr., der primært har været anvendt til at nedbringe selskabets gæld. Pr. 31. december 2010 udgjorde de materielle anlægsaktiver mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. december Foruden værdireguleringer af investeringsejendommene på 540 mio. kr. har der i 2010 været tilgang i form af investeringer på i alt 222 mio. kr., hvoraf 195 mio. kr. stadig indgår i regnskabet som igangværende arbejder vedrørende ikke-afsluttede investeringsprojekter. De største investeringsprojekter i 2010 har været opførelsen af nye lagerfaciliteter til FN (FN-Byen Campus 2), hvor der samlet er investeret 75 mio. kr. i De finansielle anlægsaktiver er i 2010 reduceret som følge af Københavns Kommunes indfrielse af grundskyldsgæld. Pr. 31. december 2010 udgør de finansielle anlægsaktiver 488 mio. kr. (2.956 mio. kr. i 2009), hvoraf 462 mio. kr. vedrører kapitalandele i datterselskaber og joint ventures. De samlede omsætningsaktiver i selskabet var ved udgangen af 2010 på 621 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. lavere end i Nedgangen skyldes hovedsagligt en ændring i likvider, hvorimod tilgodehavende hos datterselskaber og joint ventures mv. er øget. Ved udgangen af 2010 udgjorde egenkapitalen mio. kr., hvilket er på niveau med året før. Foruden årets resultat efter skat på -26 mio. kr. er egenkapitalen blevet positivt påvirket af valutakursreguleringer på 23 mio. kr. af kapitalandelen i CMP. Udviklingen i egenkapitalen vil på længere sigt naturligvis i væsentlig udstrækning være afhængig af udviklingen på ejendomsmarkedet og dermed på prissætningen af selskabets udviklingsejendomme. Selskabets kapitalstruktur og ejerforhold indebærer dog, at der trods den negative egenkapital ikke skal tages forbehold for selskabets fortsatte drift ud fra en going-concern-betragtning. 16 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2010

17 Der er i regnskabet for 2010 hensat 45 mio. kr. vedrørende primært miljøforanstaltninger, hvilket stort set er på niveau med Selskabets samlede gældsforpligtelser udgør i alt mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. december Nedgangen kan primært henføres til Københavns Kommunes indfrielse af sin grundskyldsgæld, der er blevet anvendt til indfrielse af dele af den kortfristede gæld. Der er i 2010 indgået nye låneaftaler på i alt mio. kr. Der indgår i balancen en gældspost til Københavns Kommune på i alt 451 mio. kr. vedrørende By & Havns bidrag til forlængelse af Nordhavnsvej, der forfalder til betaling, når vejen ibrugtages, forventeligt i Gældsposten er nutidsværdien af By & Havns resterende bidrag til vejen inkl. indeksering, idet 1/3 af bidraget, 250 mio. kr., er indfriet i Pengestrømsopgørelse Den samlede pengestrøm i 2010 har indebåret en nedgang i likviderne på 114 mio. kr. Driften har givet et positivt bidrag til likviditeten på 44 mio. kr., når der ses bort fra de finansielle poster, der har indebåret et likviditetstræk på 475 mio. kr. De samlede investeringer har bidraget positivt til likviditeten med mio. kr. som følge af Københavns Kommunes tilbagebetaling af grundskyldsgæld. I modsat retning trækker et samlet investeringsniveau på 221 mio. kr. Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteten har været på mio. kr., der vedrører tilbagebetaling af gæld på mio. kr. og optagelse af gæld på i alt 315 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der har efter regnskabsårets udløb ikke været begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet eller for årsrapporten i øvrigt. ejendomsmarkedet. For så vidt angår resultatet af den primære drift i øvrigt ventes 2011 at give en fremgang, bl.a. som følge af gennemførte rationaliseringstiltag. Resultatandele fra joint ventures mv. ventes også at kunne øges, bl.a. som følge af forventet resultatfremgang i CMP, primært inden for krydstogtsegmentet. For 2011 er der budgetteret med et likviditetstræk på 1 mia. kr. til gennemførelse af planlagte investeringer og til driften. Hertil kommer, at By & Havn i slutningen af 2011 skal refinansiere gæld for 3,3 mia. kr. Det samlede likviditetsbehov bliver dækket ved optagelse af lån i Nationalbanken i henhold til gældende aftaler. Selskabets likviditetsrisiko er derfor meget lav, og årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Risikostyring By & Havn forholder sig aktivt til de risici, der er forbundet med selskabets aktiviteter og med at prioritere de tiltag, som selskabet kan iværksætte for at minimere risiciene. En del risici kan påvirkes af By & Havns egne beslutninger, mens andre primært er forårsaget af udefra kommende forhold, som selskabet kun i begrænset omfang kan påvirke eller mindske effekterne af. Risiciene omfatter både risici, der er knyttet til selskabets forretningsområder, og øvrige risici. Identifikation og prioritering af indsats vedrørende risici sker på overordnet niveau i forbindelse med bestyrelsens strategiarbejde. Det gælder både ved udarbejdelse af den overordnede forretningsstrategi og for strategier på enkeltområder som f.eks. salgsstrategi, udlejningsstrategi, parkeringsstrategi og finansstrategi. I øvrigt bliver identifikation og prioritering af risici indarbejdet i den daglige arbejdstilrettelæggelse. På skadesområdet har By & Havn tegnet en række forsikringer vedrørende f.eks. bygninger, materiel, motorkøretøjer og ansvarsforhold. Det er en del af ledelsesansvaret at forholde sig aktivt til de opståede skader og overveje skadesforebyggende tiltag. Forventninger til 2011 I 2011 forventes et resultat på niveau med resultatet i Resultatniveauet forudsætter, at det også i 2011 bliver muligt at foretage en positiv værdiregulering af selskabets investeringsejendomme, hvilket naturligvis beror på udviklingen på Risikoforhold for forretningsområder Arealudvikling By & Havns salg af arealer i byudviklingsområder til boligog erhvervsformål med tilhørende offentlige investeringer LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT

18 afhænger af, at markedet efterspørger nye byområder. Efterspørgslen afhænger primært af de økonomiske konjunkturer, men også af konkurrencen med andre byudviklingsområder i København. Ejendomsmarkedets afhængighed af konjunkturudviklingen indebærer store udsving i salg mellem de enkelte år, ligesom konjunkturforløbet også påvirker prissætningen. I sidste ende kan konjunkturforholdene påvirke værdiskabelsen i selskabet på længere sigt. Værdien af selskabets arealer optages i regnskabet til dagsværdi. Værdiansættelsen er nærmere beskrevet i afsnit 12 nedenfor, herunder følsomhed over for ændringer i nogle af de væsentligste forudsætninger for værdiansættelsen. Selskabets tidshorisont er meget langsigtet, idet de nuværende arealbesiddelser ventes at skulle afsættes over de næste år. Over en så lang periode vil der naturligvis være perioder med lavt salg og perioder med højt salg afhængig af konjunkturudviklingen. De seneste tre år har salget været begrænset, og der ventes heller ikke større salg i De seneste års konjunkturudvikling og begrænsede salg har også påvirket resultatudviklingen. Selskabets kapitalforhold og adgang til finansiering gør det dog muligt at klare relativt store udsving i resultat og egenkapital. Det er selskabets strategi at fortsætte udviklingen af nye byområder, således at efterspørgslen kan imødekommes, når markedet vender. Aktivitetsniveauet tilpasses dog løbende den forventede markedsudvikling, så nye investeringer i byudvikling afpasses med salgstakten. Udlejning Den største risiko for By & Havns omsætning og indtjening fra udlejningsaktiviteter er økonomisk afmatning, som det har været tilfældet de seneste par år. Risikoen består i, at markedslejen falder, at tomgangsprocenten øges eller at der opstår deciderede tab på lejemål som følge af manglende betaling. Den samlede portefølje af lejemål består af en bred vifte af forskellige lejemål, hvilket er med til at begrænse risikoen for at blive ramt hårdt af faldende efterspørgsel efter bestemte typer af lejemål. Lejemålene fordeler sig indtægtsmæssigt på følgende hovedområder: Kontor Lager mv. Arealer Vandarealer 25 pct. 26 pct. 41 pct. 8 pct. 100 pct. Tomgangsprocenten for de kontorlokaler i ejendomme, der ikke skal omdannes gennem byudvikling i den nærmeste årrække, er 8,2 pct., hvilket er lidt lavere end for København som helhed. Selskabet arbejder endvidere aktivt med at reducere risikoen for tomgang fremadrettet ved primært at indgå lejeaftaler med forholdsvis lange uopsigelighedsperioder. Der foretages kreditvurdering af nye lejere, og opkrævning af depositum mindsker risikoen for direkte tab. I 2010 har de direkte tab på debitorer fra lejemål udgjort under 1 pct. af de samlede lejeindtægter. Værdiansættelsen af udlejningsejendommene med tilhørende følsomhedsberegninger er beskrevet i afsnittet om værdiansættelse af investeringsejendomme. Parkering Investering i nye parkeringsanlæg afpasses med udbygningstakten i de nye byudviklingsområder. I de nye udviklingsområder investeres i første række i midlertidige parkeringsanlæg i terræn, mens store investeringer i parkeringsanlæg i konstruktion først gennemføres, når der er tilstrækkeligt efterspørgselsgrundlag. Efterspørgslen efter parkeringspladser i de forskellige områder påvirkes primært af antallet af boliger og arbejdspladser i nærområdet, mens konjunkturforhold kun i begrænset påvirker omsætningen i parkeringsanlæggene. Moderselskabet By & Havn ejer og driver i alt parkeringspladser i anlæg eller på terræn. Hertil kommer 800 pladser i joint venture-selskabet DanLink-Udvikling P/S. Der er indgået aftale med ca faste kunder, der består af ca erhvervskunder og ca. 900 privatkunder. De faste kunder står for ca. 66 pct. af omsætningen. Den resterende del udgøres af kontantbetalende kunder. Resultatet på parke- 18 LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2010

19 ringsområdet er således i meget begrænset omfang afhængig af enkelte parkeringsanlæg eller af enkeltkunder. Selskabets parkeringsanlæg er kun i visse områder udsat for konkurrence fra tilsvarende anlæg eller fra gratisparkering i gadeplan. Den overordnede udvikling på parkeringsområdet med større grad af betaling for parkering i byområder gavner alt andet lige selskabets parkeringsaktiviteter. Parkeringsanlæggenes resultatudvikling kan påvirkes af det overordnede konkurrenceforhold mellem forskellige transportformer, men det vurderes, at større ændringer heri kun på meget langt sigt kan påvirke indtjeningsniveauet. Havnedrift Havnedriften påvirkes af de generelle økonomiske konjunkturer. Selskabets havnedriftsaktiviteter varetages primært af det delvist ejede CMP. CMP s aktiviteter er spredt over flere forskellige forretningsområder. CMP s aktiviteter er endvidere fordelt på aktiviteter i Malmø og København, der ikke nødvendigvis har samme konjunkturforløb. CMP s omsætning er fordelt på mange forskellige kunder, hvor mange har en relativt stærk finansiel baggrund. De samlede havnedriftsaktiviteter har således en afbalanceret risikoprofil. En del af CMP s indtjening opnås i SEK. By & Havn afdækker ikke den valutarisiko, der opstår som følge heraf, idet den på langt sigt skønnes at være begrænset i forhold til By & Havns samlede indtjening. LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT

20

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks 2083 1013 København K Tel. 3376 9800 Fax 3376 9801 www.byoghavn.dk info@byoghavn.dk CVR nr. 30823702

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side Året i hovedtræk... 3 Arealudvikling... 5 Udlejning... 7 Parkering... 7 Havnedrift...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2008

Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Årsrapport 2008 Udviklingsselskabet By & Havn I/S Årsrapport 2008 Bestyrelse Carsten Koch Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (formand) Flemming Hansen Fhv. minister og direktør (næstformand) Agneta Björkman Direktør,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02

ÅRSRAPPORT 2014. Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 ÅRSRAPPORT 2014 Udviklingsselskabet By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære interessentskabsmøde den 29. april 2015 Dirigent Britta Køster Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport

UN GLOBAL COMPACT 2013. Fremskridtsrapport UN GLOBAL COMPACT 2013 Fremskridtsrapport Inholdsfortegnelse 1 Om By og Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006 Københavns Havn A/S Årsrapport 2006 Svanemøllehavnen Kalkbrænderihavnen Svaneknoppen Svanemøllebugten Fiskerihavn Færgehavn Nord Nordhavnen Århusgade Orientbassinet Nordhavn Station Frihavnen Kronløbsbassinet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport

FN Global Compact 2014. Fremskridtsrapport FN Global Compact 2014 Fremskridtsrapport Indholdsfortegnelse 1 Om By & Havn... 2 2 Redegørelse for fortsat støtte til UN Global Compact... 3 3 Aktiviteter og resultater... 4 3.1 Fokus på Menneskerettigheder,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Halfdans Vænge Årsrapport for 2013/14

Grundejerforeningen Halfdans Vænge Årsrapport for 2013/14 Grundejerforeningen Halfdans Vænge Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 6/11-31/12) CVR-nr. 35 31 51 44 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Foreningens påtegning 1 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere