DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consult

3 ^SENSV^ FREl r E M r V >J H ÆR I RØMME 5. Oktober Oktober 1943 Frelsens Hærs Lokale Ellekongstræde 26 Pris 50 Øre Dette Hefte giver Adgang til Festmødet paa Hotel Dana" Fredag den 8. Oktober Kl. 20.

4 Korpsets Ledere, Adjudant og Fru Andersen. 6 UesyuvueAs! D d rute^ct^iyyua^ TCo-'C'j^^e^t'b 50 t<b ^-oia-c-* Lce^ioms v^v v~o-4^ c / peajt'&'ll^'&tse' "ttljl cdles v-o-^e^ "l)esvl>vues "l*, l^o^'u i^clej^ o-b l-l&ua*v~ = bsvosl jsce^ljv c-js Vr^yt' o-6 SL^Yrtsj^aJ^o, o-^> Co-ts v^o^'cts t^^s^vl-vt-e^yvl- cle~- OoA*> O^c^'.Z' Le^cL^o^^e^b G-wl> -føusclb UeJL$sO^L&Jj>&', vkstf-dleasvue*' / ' JÆs'lÅsCsLl'^/ V^esLioO-'VKsYMs&'VL' tit a-s^ (^bcbc^a*\~' ijb^cbeajz^esvi' »"&. - -

5 OBERSTLØJTNANT E. SØDERSTRØM OG FRUE, Jubilæets Ledere. Fru Oberstløjtnant Søderstrøm, Korpsets første Løjtnant, fortæller: Vi var tre, der havde faaet Ordre til at begynde Frelsens Hærs Arbejde i Rønne, nemlig: Kaptajn Nicoline Rasmussen, Løjtnant Bondesen og undertegnede (dav. Løjtnant J. Holmberg). Vi havde en meget svær Rejse; den mest stormfulde i lange Tider, og vi led alle Søsygens Kvaler og Prøvelser, inden vi d. 5. Oktober om Morgenen naaede Rønne. Her blev vi modtaget af Adjudant H. Chr. Bojsen, der allerede havde opholdt sig i Rønne nogle Dage for at træffe Forberedelser til Paabegyndelsen af Frelsens Hærs Arbejde, og vi var glade for atter at have fast Grund under Fødderne. Snart efter vor Ankomst var vi i Gang med at indrette os i den Lejlighed, der for nogen Tid skulde være vort Hjem, og hvorfra vi skulde forsøge at naa ud blandt Folk. Samme Dag, som vi ankom til Rønne, var det bestemt, at Aabningsmødet skulde være om Aftenen. Lokalet, som laa i Østergade, var fyldt til Trængsel og kunde ikke rumme alle, der vilde overvære Mødet, ja, ude i Gaarden stod store Skarer og prøvede paa at faa et lille Glimt at se af, hvad der foregik i Salen. Mødet begyndte med Sang, og Adjudant Bojsen opfordede Folk til at synge med i Omkvædet til Sangen, hvortil Teksten lød: «Tak, Guds Lam, Guds kære Lam, Guds Lam paa Golgata! Jeg nu elsker dig; thi jeg blev fri, fordi du bad for mig.«og Forsøget lykkedes ogsaa meget godt.

6 Vi følte os alle meget opmuntrede over den gode Begyndelse, og Glæden forøgedes, da ved Slutningen af Mødet en ung Mand efter Samtale med Bojsen bad til Gud og bekendte, at han havde noget paa Samvittigheden, han ogsaa burde gaa og bekende for Stedets Øvrighed, hvilket skete, og han blev indsat i Arresten, hvor Bojsen gentagne Gange besøgte ham og bad sammen med ham. Det var den første; men mange fulgte efter i de følgende Maaneder. Hvad der var os en stor Hjælp og Opmuntring, var at se den Tillid, det Frisind og den Hjælpsomhed, Medlemmer af andre Trossamfund lagde for Dagen ved at deltage i Møderne og paa mange forskellige Maader hjælpe os, ogsaa ved at aabne deres Hjem for os, som var fremmede og ikke havde nogen, vi kunde slutte os til. Paa vore Besøg baade hos fattige og rige var vi altid velkomne, og vi følte Glæde ved baade at tale med og synge for dem, og ligeledes naar vi til sidst bad til Gud sammen i disse Hjem. Arbejdet gik godt frem, og snart var der en lille Flok ny omvendte, som ved Møde efter Møde troppede op og tog Plads paa de forreste Bænke, hjalp os at synge og tog Del i Møderne paa forskellig Maade, og saa oprandt jo ogsaa Dagen, da de blev Soldater i Frelsens Hær. En af disse er Envoy J. Jørgensen, der nu i mange Aar har tilhørt Kristianshavns Korps. Vi saa de nyomvendtes Skare vokse og gaa fremad i Guds Kraft og følte Velsignelse ved at være til Hjælp for disse Mennesker, der havde betroet sig til Guds Forsorg og Hjælp. Naturligvis var der her som andre Steder, hvor Frelsens Hær begynder sin Virksomhed, en Del Vanskeligheder at overvinde. Den livlige Maade, Møderne blev holdt paa, de glade Sange paa ukendte, muntre Melodier, syntes nogle ikke var passende; men efter en lille Tids Forløb var der dog mange, som lærte at forstaa, at Ordene i Sangene var alvorlige, og ikke sjældent saa man en og anden komme til Møde for at nedskrive Melodierne, og ikke sjældent maatte jeg efter Møderne synge saa en og saa en anden Sang for disse interesserede. Der var ogsaa andre Ting, der kunde skrives om den første Begyndelse; men det bliver for langt at gaa i Detailler; men Gud var med os og gav os Sejr, saa mange blev vundet for hans Rige. Jeg selv regner det for en Ære, at jeg fik Lov at være med til at paabegynde Frelsens Hærs Arbejde i Rønne og beder af hele mit Hjerte, at Gud maa velsigne og lede sin Hær fremad til Sejr i den kommende Tid. Som Korpsets første Løjtnant: Josefa Søderstrøm, f. Holmberg, Oberstløjtnant. KORPSET I DAG «Rønne for Kristus!«Saadan har Mottoet været gennem de svundne 50 Aar, og saadan vil det med Guds Hjælp være i den kommende Tid. Korpset i Dag tæller 75 Soldater. Gennem Aarene er mange rejst bort fra Øen, enten for at blive Officerer eller for at bosætte sig «ovre«. Mange af de gamle har nedlagt Sværdet og er gaaet ind til den evige Belønning. Hjemforbundet, som tæller 73 Medlemmer, er til stor Hjælp og Velsignelse for mange unge og ældre Kvinder og øver en god Indflydelse i mange Hjem. Børne- og Ungdomsafdelingerne virker med det for Øje at udfylde Rækkerne, hvor de gamle falder fra. Vi marcherer videre! Edgar Andersen.

7 BRIGADER ANSGAR KOFOED OG FRUE, Divisionschefer for København, Nordsjælland og Bornholm. Mangen dybt falden Synder skal vi se i Guds Sal, som med Kjortlen blodtvættet da fortælle os skal om, hvordan de har kæmpet, og hvad Sejre de saa, naar vi hisset i Lyset for Tronen skal staa. At Frelsens Hær har været et Redskab i Guds Haand til Oprejsning og Frelse for mange dybt faldne Syndere, det ved alle, som kender noget til dens Arbejde. Men Frelsens Hærs Forkyndelse om Frelse ved Jesu Blod, Helliggørelse og den Helligaands Kraft samt Forsagelse og Hengivelse i Tjenesten for Jesus Kristus og sine Medmennesker, har været et Kald til mange selvretfærdige eller ligegyldige Mennesker og en Appel til Kristne i andre Samfund. Dens Indflydelse paa kristeligt og socialt Arbejde inden for Kirkesamfund og i det almindelige Samfundsliv har været overordentlig stor. Ogsaa Frelsens Hærs Arbejdsmetoder, som i Begyndelsen var Genstand for Kritik og Ringeagt, viste sig at være brugbare til at lokke Syndere bort fra Vejen til Fortabelse og ind under Ordets Paavirkning og er blevet anerkendt og antaget af Kristne i mange Lejre ogsaa uden for Frelsens Hærs Rækker. Mine Forældre var alvorlige Kristne, omvendt gennem Pastor P. C. Tranbergs Forkyndelse; men min Moder elskede Frelsens Hær og besøgte ofte Helliggørelsesmøderne Søndag Formiddag. Jeg var kun seks Aar, da Gud tog min kære Moder hjem til sig; men jeg havde gennem hende faaet et levende Indtryk af Frelsens Hærs Folk, og det var allerede saa tidligt min lønlige Beslutning engang at blive Frelsessoldat. Min ældste Søster var en Aarrække Leder af Korpsets Søndagsskolearbejde, og gennem hende og andre Salvationister fik jeg Kendskab til Hærens Lære og Arbejde. Efter at jeg havde været en bevidst Kristen et Par Aars Tid, modtog jeg i 18-Aars Alderen en særlig Velsignelse under et Frelsens Hærs Møde i Rønne, og det blev klart for mig, at Gud kaldte mig til at blive Frelsessoldat. Jeg var meget langsom til at adlyde Kaldelsen; men jeg har aldrig fortrudt, at jeg omsider fulgte Kaldet.

8 De tre Aar, jeg derefter tilbragte som Soldat i Rønne Korps, var en lykkelig Tid. Jeg saa mange unge saavel som ældre Kvinder og Mænd bøje deres Knæ ved Bodsbænken, hvor de bad til Gud, bekendte deres Synd, modtog Tilgivelse og blev frelste. Nogle sluttede sig til andre Samfund for at virke for Gud der; men nogle blev virksomme og lykkelige Soldater i Korpset eller rejste til andre Egne, hvor de endnu virker for Jesus. Der var desværre nogle, som ikke vilde betale Prisen: helt udskille sig fra Verden, og derfor ikke kom igennem til et nyt Liv, eller de faldt fra til Sorg for Korpset; men vi maa haabe, at det dog blev et Kald fra Gud, som senere bragte eller bringer dem til Omvendelse. Jeg mødte mange ædle, gudfrygtige Kammerater, som opildnede mig til Tjenesten og «lærte mine Fingre at spænde Kobberbuen«. Nogle er nu hjemme hos Gud; de har nedlagt Sværdet og modtaget Kronen. Gud velsigne deres Minde! En trofast Skare staar endnu under Flaget som levende Vidner og maalbevidste Arbejdere for Herrens Sag. Rønne Korps har oplevet lyse og sejrrige Tider, selv om Modstanden ofte var haard. Men der har ogsaa været Skuffelser og trange Tider for Korpset, hvor man kun saa faa eller slet ingen Resultater af Gerningen; men Gud var og er den samme, og endnu lyder Evangeliet gennem Frelsens Hær om Jesu Blod, der renser fra al Synd. Mottoet er det samme som for 50 Aar siden: «Rønne for Kristus!«Resultater, som vi først faar at se paa Evighedens Morgen, er opnaaet gennem Korpsets Arbejde, Officerernes, Soldaternes og de opofrende Slumsøstres uselviske og utrættelige Arbejde. Syge er besøgt og velsignet. Sørgende er blevet trøstet. Døende har modtaget Lys og Hjælp til at betræde Dødsfloden og er gaaet sejrende over til de himmelske Strande. Jeg takker Gud for Frelsens Hær og for, hvad Rønne Korps var for mig personligt i mine første Aar som Soldat, og for godt Samarbejde med Soldater og Underofficerer, da min Hustru og jeg for ti Aar siden havde den Glæde at være Ledere af Arbejdet paa Bornholm. Jeg takker Gud for de Lejligheder, Frelsens Hær gav os til at arbejde i Herrens Vingaard, og vi lykønsker Rønne Korps ved 50-Aars Jubilæet med den sidste Hilsen, Chr. Møller gav sine Medarbejdere i Luthersk Missionsforening: «Mine elskede Brødre, bliver altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.«(1. Kor. 15, 58). «Dybt i hver Hjertebund findes der Strenge, slappet af Synden, dog stemmes de kan. Rør dem med Venlighed, snart skal du finde, Kærligheds Haand kan slaa Tonerne an.«maa Gud velsigne Jubilæumsmøderne og bruge Rønne Korps til megen Velsignelse i kommende Dage! Ansgar Kofoed. TANKER VED JUBILÆET Naar Frelsens Hær i Rønne har bestaaet i 50 Aar, standser man ved denne Milepæl og lader uvilkaarligt Tankerne gaa tilbage, og det er med Glæde og Tak til Gud, fordi ogsaa jeg fik Naade til at gøre min lille Indsats der. I 25 Aar fik jeg Lov til at virke som Underofficer i Korpset, og det har været mig til stor Glæde og Velsignelse at være med i Arbejdet og hjælpe Officererne, som gennem Aarene har haft Ansvaret for Korpset. Der er vundet mange Sejre, og der er meget at glædes over. Der har ogsaa været Tider, hvor vi maatte ned i Bølgedalen, men vi satte vor Lid til den almægtige Gud, der aldrig svigter. Ved en Anledning som denne, gaar mine Tanker tilbage til første Gang jeg kom til Rønne, det var i 1896, jeg var en begejstret ung Soldat og oplevede Korpsets herlige Tider under Adjudant Julius Nielsens Ledelse. Kun faa Aar var jeg i Rønne, og var derefter Soldat i forskel-

9 Sergentmajor J. Willumsen, som i 25 Aar var Sergentmajor i Rønne Korps. Tak, kære Officerer Aar har faaet Lov til at lige Korps. I Aaret 1917 kom jeg tilbage til Bornholm og blev atter Soldat i Rønne Korps. I den Tid, der er gaaet siden da, har Gud i sin rige Naade bevaret mig og ledet mig paa sine Veje. Jeg mindes de mange kære Kammerater, som gennem disse Aar er kaldet fra Striden til Hvilen hisset. Jeg maa nævne mine Svigerforældre, Sekretær A. Schou og Sergentm. Margr. Schou, som gjorde en udmærket Indsats i Frelseskrigen. Mange andre kunde nævnes, men det vil Pladsen her ikke tillade; vi mindes dem alle med Tak til Gud og haaber, at der stedse maa være unge, der vil føre Kampen videre mod Syndens Magt. Det er mit Haab og min Bøn for Korpset, at de kommende Tider maa bringe Fremgang og Sejr, og at Guds rige Velsignelse maa være over det Arbejde, Korpset udfører. Jeg kunde ønske, at Korpset i en ikke alt for fjern Fremtid maa faa sit eget Hus. og Soldaterkammerater, som jeg gennem disse virke og glædes sammen med! Eders i Kristus J. C. Willumsen. ENVOY JENS JØRGENSEN. Korpsets første Soldat. (Blev indviet ved den første Soldaterindvielse i Rønne). Er en af Korpsets Gæster under Jubilæet. Rønne, min Barndoms By. Jeg kommer med høstlige Vinde, og Sensommers Sol i mit Haar, men Barnet, som bor herinde, genspejler Barndommens Aar. Jeg kommer betaget, forlegen over kendte og nye Ting, mens Ynglingen viser mig Vejen til Mindernes Kildespring. Din Søn er kommet hjem paa ny, vær hilset, min Barndoms elskede By! Jeg kommer med Mandens Tanker; men Hjemmet mig tager i Fang; jeg synes paa Døren jeg banker som Barn endnu engang. Her er Klang af Moders Stemme og Spor af Slægters Gang. Kun der man helt er hjemme, hvor som Barn man leged og sprang. Jeg atter ad hjemlige Gader vil gaa; vær hilset du By bag Bølgerne blaa! Jeg kommer med blottet Hoved, gaar ind under Fanens Rand, hvad Ynglingen engang loved, Gud hjalp mig at holde som Mand. Her mødte jeg Flaget det kære, det røde, det gule og blaa. Guds Naade, min eneste Ære, Guds Hjælp jeg forlader mig paa. Mens Tider komme, og Tider fly, vær hilset, Rønne, min Barndomsby! J. J., Envoy.

10 Veteranerne i Rønne Korps Hjemforbundet i Rønne Korps.

11 SANGE i Herre, ved Blodet af Lammet der er Fra al min Synd og min Skyld jeg begær' Frelse af dig. Syndig i Verden jeg om maattegaa; ofte i Kampen jeg Nederlag saa; men jeg dit Løfte forlader mig paa: Fra al den Synd, som betynger min Sjæl, Langt, o, langt bort under Blodstrømmens Væld; Jesus, dit Løfte jeg vover at tro, og i mit Hjerte du vil tage Bo; ej skal mig Synden mer volde Uro; Fra al den Tvivl, der saa ængstende kom, Fra al den Frygt, som mig skræmmed med Dom, Jesus, endskønt jeg ej alting forstaar, i barnlig Tro ved din Side jeg gaar, og ved dit Ord og din Naade jeg faar Jesus, fra Frygt og fra Fejghed og Skam Vidne jeg vil nu helt frit om Guds Lam; Styrk mig med Kraft og med Kærligheds Ild, at alle maa indse, jeg hører dig til, og naar jeg fristes, jeg synge da vil: Sejer for mig! Guds Evangelievogne skal frem over Sø og over Land, indtil hver Folkeslag paa Jord Guds Frelse nyde kan. Rul Frelsesvognen fremad, til hver en Sjæl er frelst. 2 Kom, hjælp os rulle Vognen frem, og Verden bring til Gud. Vind Sjæle slaa dig ej til Ro, mens Striden kæmpes ud! Guds Evangelievogn skal frem, trods Hindringer og Hegn. Den sejrer ved Guds egen Kraft med Korsets dyre Tegn. 3 Vor Sjæl er fyldt af Tak til Gud for Sejer til i Dag; men altid frem vor Hær maa gaa og folde ud sit Flag. Se, vi hæver Banneret højt den blodrøde Korsets Fane. Nu mer end før vil Kampen blive hed; men ved Kristi Kors er Sejr. Med Naadens Bud til Syndere vi gaar paa Herrens Ord; vi kæmper Troens Kamp med Fryd, og Sejren bliver vor. Guds Frelsens Hær gaa tappert frem og mere modig bliv, saa Verden vindes maa for Gud og arve evigt Liv. Naar saa vor Strid paa Jord er endt, og Striden sluttet er, omkring Guds Trone vil der staa en salig Frelsens Hær.

12 4 Tak, o, Jesus, for alt, hvad jeg lærte fra den Stund, da du frelste min Sjæl! Du saa kærligt forandred mit Hjerte, jeg, som før var en syndbunden Træl. Jeg fik Styrke og Mod ved dit hellige Blod. Tak, o, Jesus, saa kærlig og god! Tak, o, Jesus hver Dag, der henrinder, skal mig bringe et Stykke paa Vej. Indtil Taagerne ganske forsvinder, vil jeg ledes og føres af dig. Jesus førte min Sag; jeg staar frelst nu i Dag, jeg, som før var saa ringe og svag. Nu mit Hjerte opfyldes af Glæde; thi jeg ved, naar min Vandring er endt, skal jeg glad for Guds Trone fremtræde blandt den Skare, som Jesus har kendt. Under jublende Sang og ved Harpernes Klang skal vi mødes hos Jesus engang. 5 Ungdommens Frelser, hør os, naar vi bede: Led efter dem, som ikke selv vil lede; døvet af Verdens Lyst og Larm og Pine de er dog dine. Og naar du hører Sjælens Suk det stille, ser, hvor de længes uden ret at ville, lær du dem da paa Bønnens Vinger stige op til dit Rige. Vis dem dig selv, saa unge Øjne straale, giv dem din Kraft, at de maa kunne taale; salv dem med Aand, at Sejren de maa have over det lave. 6 Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud! Din Trofasthed naar dine Skyer. Din Retfærdshaand over Bjergene ud er strakt over Dale og Byer. Som Himlenes Favn er din Kærlighed, Gud, som Havenes Dyb dine Domme; til Frelsen fører du Sjælene ud, vil Skabningens Suk ihukomme. Hvor dyrebar er dog din Miskundhed, Gud, hvor Menneskebørnene bygge! I Mulm er Kærlighedsvingen bredt ud vi skjuler os under dens Skygge. Du kvæger i Ørken den tørstende Sjæl; du bjerger den bævende Due; hos dig er Livets det evige Væld, og Lys i dit Lys skal vi skue.

13 Rønne Korps' Ledere gennem 50 Aar 5. Oktober 1893: Kaptajn Nicoline Rasmussen. 1. Marts 1894: Kaptajn Ragnhild Eriksen. 13. November 1894: Kaptajn V. Søndergaard. 4. April 1895: Kaptajn Chr. Michelsen. 28. August 1895: Adjudant Julius Nielsen. 17. Februar 1896: Adjudant Jacob Pedersen. 18. Marts 1898: Adjudant Jacob Fich. 15. April 1899: Adjudant Marie Jensen. 19. Juli 1899: Ensajn Math. Møller. 19. Juli 1900: Ensajn Hans Mikkelsen. 7. Maj 1901: Adjudant Mathilde Nielsen. 6. Januar 1902: Stabskaptajn Chr. Eriksen. 5. Juli 1902: Adjudant Carl Nielsen. 6. Oktober 1904: Adjudant H. P. Hansen, p. t. 14. December 1904: Adjudant Poul Jensen. 24. April 1906: Adjudant H. P. Hansen. 27. August 1907: Adjudant E. Søderstrøm. 16. December 1909: Adjudant Marie Poulsen, p. t. 13. Januar 1910: Adjudant Hj. Hansen. 8. December 1910: Adjudant S. Grauslund. 23. November 1911: Adjudant C. Isaak. 19. November 1912: Stabskaptajn P. Andersen. 15. August 1913: Adjudant Chr. Greve. 23. November 1914: Adjudant Joh. Jessen. *23. Maj 1916: Kaptajn Jørgen Freiesleben. 30. August 1918: Adjudant Hansen-Jacobsen. 23. November 1920: Ensajn Schou Larsen. 28. November 1922: Adjudant C. Holst Petersen. 29. Maj 1923: Kommandant C. Larsen-Balle. 12. Maj 1925: Stabskaptajn Mathilde Hougaard. 1. Juni 1926: Adjudant E. Nielsen. 14. Oktober 1926: Brigadér M. Poulsen, p. t. 28. November 1926: Ensajn H. Ruthver. 13. Maj 1928: Adjudant Axel Larsen. 22. Maj 1929: Adjudant B. Bendtsen. 1. December 1929: Adjudant Georg Møller. 6. August 1930: Adjudant A. Rønager. 9. Juni 1932: Adjudant Ansgar Kofoed. 12. Oktober 1933: Major Valdemar Andersen. 27. November 1935: Adjudant Viggo Lydholm. 2. Marts 1938: Major Otto Thomsen ktoberl940: Major Helene Poulsen. 30. Juni 1943: Adjudant Edgar Andersen.

14 PROGRAM FOR JUBILÆUMSMØDERNE Fredag den 8. Oktober Kl. 20: JUBILÆUMSMØDE PAA HOTEL DANA Talere: Provst M. Matthiesen. Pastor E. Kyst. Envoy J. Jørgensen. Brigader Ansgar Kofoed. Oberstløjtnant E. Søderstrøm og Frue. Lørdag den 9. Oktober Kl. 15: FEST FOR INDBUDTE GAMLE Lørdag den 9. Oktober Kl. 20: FEST FOR KORPSETS SOLDATER Søndag den 10. Oktober Kl. 10: Helliggørelsesmøde. Kl. 15,30: Veterandemonstration. Kl. 20: Frelsesmøde. Mandag den 11. Oktober Kl. 20: MUSIK- OG UNGDOMSDEMONSTRA TION Entré 50 Øre. FRELSENS HÆRS BOGTRYKKERI TØNDER6ADE 8. KØBENHAVN V.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Måne og sol Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Pinse, 1941

Prædiken til Pinse, 1941 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Anden Søndag efter Paaske

Anden Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til fastelavns søndag 2015.docx 15-02-2015. side 1. Prædiken til fastelavns søndag 2013. Tekst. Matt. 3, 13-17.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til fastelavns søndag 2015.docx 15-02-2015. side 1. Prædiken til fastelavns søndag 2013. Tekst. Matt. 3, 13-17. 15-02-2015. side 1 Prædiken til fastelavns søndag 2013. Tekst. Matt. 3, 13-17. Er vi en menneskehed overladt til os selv? Det spørgsmål kan sommetider ramme en med ensomhedsfølelse og afmagt. Ikke mindst

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Krig! En prædiken af. Kaj Munk

Krig! En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - "Den skjulte skat"

KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - Den skjulte skat KRYBBEN OG KORSET O. Hallesby - "Den skjulte skat" "Og jeg skal, naar jeg bliver ophøjet fra Jorden, drage alle til mig." "Men dette sagde han for at betegne, hvilken Død han skulde dø." Johs. 12,32-33.

Læs mere

Niende Søndag efter Trinitatis

Niende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

19. Søndag efter Trinitatis

19. Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tolvte Søndag efter Trinitatis

Tolvte Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere