Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr af 25/10/2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr af 25/10/2018"

Transkript

1 Bilag 1. Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr af 25/10/2018 VVM Myndighed Fredericia Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Dan Gødning ønsker at opføre et tankanlæg til opbevaring af flydende gødningsstoffer på adressen Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia. Møllebugtvej 7 ligger i dag, som en tom grund efter en brand i Grunden blev før branden anvendt til tankanlæg for Dan Gødning (gødningsprodukter) og Nagro (plantefedt). Grunden skal fremadrettet udelukkende anvendes til Dan Gødnings produkter. Det nye tankanlæg vil blive omfattet af den eksisterende godkendelse for Dan Gødning som dækker adressserne 7, 9 og 11. Miljøgodkendelsens vilkår vil blive revurderet i forbindelse med at etableringen af tankanlægget og vil blive suppleret med vilkår til forebyggelse og begrænsning af uheld i det omfang det vurderes nødvendig. Anlægget planlægges at bestå af 6 cylindriske opretstående ståltanke med en samlet kapacitet til at oplagre ca m³ flydende gødning. Tankene dimensioneres til oplag af gødningsprodukter. Udover tankene opføres der et pumpehus til pumper, der kan overføre flydende gødning til de andre dele af virksomheden på adresserne Møllebugtvej 9 og 11. Tankene og pumpehuset placeres på tæt underlag i en tankgård. Tankene fyldes ved import fra skib på kaj 22 eller kaj 23. Eksport fra tankanlægget sker udelukkende via rørledning til de andre dele af virksomheden på adresserne Møllebugtvej 9 og 11. Det nye tankanlæg indrettes, så det som minimum lever op til de vilkår, der er stillet i den gældende miljøgodkendelse af 16. december 2014 og så grænsen på et maksimalt oplag på samlet tons på de tre adresser er overholdt. Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia, tlf , Kenneth Frederiksen, Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia, tlf , Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, Fredericia Stadsjorder, matrikelnummer 391oø

2 Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort i målestok Kortbilag i målestok Fredericia Kommune Et oversigtskort er er vedlagt. Et oversigtskort over anlæggets indretning er vedlagt. Forholdet til VVM reglerne Bekendtgørelse nr af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelsen x Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelsen x Tankoplag: 6 c) Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i m 2 : Projektets samlede grundareal er 9268 m², hvoraf ca m² ligger udenfor selve tankgården, som forberedelse for eventuel senere etablering af brovægte. 2. Er der andre ejere end Bygherre? x Projektarealet, Fredericia Stadsjorder, matrikelnummer 391oø, er ejet af Associated Danish Ports A/S. 3. Det bebyggede areal i m 2 og bygningsmasse i m 3 Det bebyggede areal er ca m². Det befæstede areal er ca m². Der en samlet bygningsmasse på ca m³ hvoraf ca. 300 m³ er pumpehuset og den resterende bygningsmasse er lagertankene. 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Projektets maksimale bygningshøjde er 20 meter. 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: Der er ikke tale om en produktionsproces, men udelukkende en opbevaring af færdigvarer i form af gødningsstoffer, Gødningsstofferne modtages via skib, oplagres og pumpes videre uforandrede til de øvrige dele af virksomheden. Der forventes på sigt et gennemløb på ca tons om året. Der etabaleres 4 tanke med en tankvolumen på m 3 og to tanke

3 med en tankvolumen på m 3. Placeringen af tankene fremgår af vedlagte kortbilag. 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: I driftsfasen anvendes grus til bygge- og anlægsarbejder, hvilket vil sige fundering, støbearbejder. Desuden anvendes jern til opbygning af tanke. Der er ikke noget forbrug af råstoffer i driftfasen. 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: Der anvendes vand i forbindelse med anlægsfasen bla. tilstøbearbejde Der anvendes ikke vand i produktionen. Trykprøvning af tanke foretages ved fyldning med havvand i forbindelse med planlagte inspektioner. Tankanlæget genererer ikke affald i driftsfasen. Der udledes ikke spildevand til offentlig spildevandsledning fra projektet. Tankgården afleder overfladevand til den offentlige regnvandledning, som udleder til Lille Bælt. Udledningen er reguleret af spildevandstilladelse af 16. december Spildevandstilladelse vil blive revideret i frobindlese med den nye aktivitet. Der forventes udledt ca m³ regnvand om året. Udpumpmningen fra tankgården sker automatisk og igangsættes ved høj alarm for væske stand i tankgården. Inden udpumpning måles ledningsevnen. Hvis ledningsevnen ligger indenfor normalområdet for regnvand starter udpumpning automatisk. I modsat

4 fald kan pumpen ikke starte, og en alarm varskoer personalet 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: Støj fra det nye tankanlæg kommer udelukkende fra det nedsænkede og støjdæmpede pumpehus. Det er stillet som krav til leverandøren, at det nye pumpehus kun må bidrage med en kildestyrke på 70 db, for at sikre at de vejledende støjgrænseværdier kan overholdes. 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: Der findes afkast i form af ventiler på tankene, hvor fortrængningsluften udledes ved fyldning af tankene. Den flydende gødning har et så lavt damptryk, at emissionen vurderes at være ubetydelig. 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: I anlægsfasen kan pælefundering give anledning til vibrationer. Dette reguleres af bygningsreglementets bestemmelser. Der er stillet krav om overholdelse, af de vejledende grænseværdier for vibrationer i gældende miljøgodkemdelse. 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: I anlægsperioden vil der kunne udvikles generende støv i forbindelse med anlægsarbejder. I så tilfælde vil der blive iværksat befugtning af støvende overflader. I driftsfasen er der ikke generende støv fra projektet, da der udelukkende er tale om flydende råvarer og produkter. 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: Gødningsprodukterne er ikke flygtige og det er myndighedens vurdering, at der ikke forventes betydelige lugtgener. Der er stillet vilkår omkring lugt i miljøgodkendelsen. 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: Der vil ikke være lys på området i nattetimerne i anlægsperioden eller driftsperioden.

5 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Aktiviteterne og oplagene er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er følgende foranstaltninger til forebyggelse af uheld med udslip af flydende gødning: Det nye tankanlæg er konstrueret til opbevaring af gødning. Tankanlægget vil jævnligt blive inspiceret af certificerede EEMUA-inspektører, hvilket sikrer løbende vedligeholdelse og reparationer af anlægget. Tankanlægget forsynes med kontinuerlig niveaumåling og overfyldningssikring, hvilket sikrer mod overfyldning. Driftsinstruktioner sikrer, at tanklæg og tankgårde t løbende overvåges og at tankningsaktiviterer forgår så sikkert som muligt.. Konsekvensen ved et uheld begrænsen ved etablering af lækagealarmner der sikrer, at et spild hurtigt konstateres, så der kan iværksættes afværgeforanstlatninger. Tankgården er konstrueret til at modstå et tryk svarende til væskemængden i den største beholder + 10%, ligesom tankgården kan rumme samme væskevolumen. Tankgården etableres med tæt belægning. Der er sker løbende kontrol og vedligehold af tankgård og belægninger i tankgården. Løbende funktionskontrol og vedligehold af alarmer sikrer, at disse altid er funktionsdygtige.

6 Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: Grunden ligger hen som et grusbelagt areal, men Dan Gødning og Nagro har haft tankanlæg på arealet indtil uheldet i Anlægget ønskes placeret i et område der er omfattet af lokalplan nr. 68. Tankanlægget etableres i delområde 10. E. 1. Området er i gældende lokalplan udlagt som erhvervs- og havneområde. Ifølge anvendelsesbestemmelserne må området anvendes til bl.a. lager- og industrivirksomhed. Anlæggets fysiske uformning og beliggenhed på grunden giver ikke anledning til behov for ændringer af den eksisterende lokalplan. 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: Området hvor projektet placeres ligger i Kommuneplan i område B.E. Erhvervsområde, Havnen, der er udlagt til virksomhedsklasse Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare Ifølge miljøstyrelsens Håndbog i Miljø og Planlægning kan virksomheden kategoriseres som Anlæg for fremstilling og oplag af kemikalier og lign., hvilket medfører at virksomheden vurderes til en virksomhedsklasse 6. Projektets placering ligger derfor inden for kommuneplanens rammer. Der er ingen råstof- eller drikkevandsinteresser i området. vådområder: 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: Anlægget placeres inden for kystnærhedszonen. Området ligger i byzone og er udlagt som havneområde. 27. Forudsætter anlægget rydning af skov:

7 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000) Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: Naturtyper og natura 2000 Nærmeste beskyttede naturtyper er 2 søer beliggende NØ for projektet i en afstand på hhv 500 og 600 meter, en sø beliggende ca. 600 meter SV for projektet samt Eritsø Bæk, der ligger i afstang på ca. 700 meter SV for projektet. Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger på Fyn i en afstand af ca. 4 km fra projektområdet. Lillebælt, som er nærmeste Ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og også EFhabitatområde, ligger ca. 8 km fra projektområdet. Når afstanden tages i betragtning sammenholdt med at aktivteten ligger i et erhvershavneområde, vurderes det ansøgte ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for beskyttede Natura 2000-områder samt beskyttede naturtyper. Vurdering af mulig forekomst af sjældne dyr og planter Ifølge habitatbekendtgørelsens 11 må der ikke iværksættes aktiviteter, som kan skade de dyre- og plantearter, som der står på habitatdirektivets bilag IV (de såkaldte bilag IV-arter). De e arter i området er: Sydflagermus, vandflagermus, markfirben og stor vandsalamander, desuden kan voldsomme aktiviteter (f.eks. pilotering) på havnen påvirke marsvin. Der er ikke direkte kendskab til nogle af disse arter på arealet. Det kan dog ikke udelukkes, at der findes bilag IV-arter i området. Ingen af arterne har dog deres

8 naturlige levested på arealer, som det ansøgte dvs. arealer med grusbelægning på en industrihavn. Det vurderes derfor, at projektet, ikke vil indskrænke eller forringe egnede levesteder for vilde arter af planter eller dyr, herunder bilag IV-arter i området. 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Anlægget placeres i et havneområde. Nærmeste 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning boligområde ligger i en afstand på ca 150 meter. 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): Anlægget er placeret i et havneområde, der er udlagt til erhverv. Med miljøgodkendelsens vilkår varetages hensynet til forurening af jord og grundvand samt omgivelserne i form af påvirkning fra støj, luft og lugt. Der er ingen drikkevandsinteresser i området. Projektet har direkte tilknytning til Dan Gødnings eksisterende anlæg og miljøgodkendelsen inkluderer alle virksomhedens aktiviterer på Møllebugtvej 7, 9 og 11. Den samlede tilladte kapacitet for oplagring af gødningsprodukter vil være uændret i forhold til miljøgodkendelse af 16. december Støj fra tankanlægget og Dan Gødnings øvrige aktiviteter samt de øvrige havneaktivitter vil have en kumulativ effekt. Støjen fra tankanlægget vurderes at udgøre en ubetydelig del af det samlede støjbillede fra

9 aktiviterne på havneområdet, og bidrager ikke med en væsentlig kummulativ effekt. Aktiviteterne hos Dan Gødning indgår i den samledede støjmodel for havnen. 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område? 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Reversibel: Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er krav om miljøvurdering af projektet? Miljøgodkendelsens vilkår sikrer, at miljøpåvirkningen er acceptabel i omgivelserne. Det vurderes at aktiviten/projektet under normal drift ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår til vedligehold og kontrol samt forbyggelse af uheld, der sikre at risikoen for uheld er minimeret. Det vurderes at sandsynligheden for et større uheld i forbindelse med aktiviteten/projektet, er lille. Miljøbelastningen er varig så længe aktiviteten pågår. Miljøbelastningen ophører hvis aktiviteten ophører. Dato: 2. december 2019 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg

10 Bilag 1: Oversigtskort

11 Bilag 2: Situationsplan

12 Bilag 3: Oversigt over nærmeste beskyttede naturområder ( 3)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til drift af gartneri Navn

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Guldborgsund Kommune, Natur og Miljø VVM screening er foretaget på baggrund af kriterierne i bilag 3 i Bekendtgørelse om vurdering

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Holbæk Kommune. Grundejerforeningen To-Bjerg, To-Bjerg 193. Henrik Sørensen, To-Bjerg 53, 4300 Holbæk Kommune. Holbæk Kommune, To-Bjerg

Holbæk Kommune. Grundejerforeningen To-Bjerg, To-Bjerg 193. Henrik Sørensen, To-Bjerg 53, 4300 Holbæk Kommune. Holbæk Kommune, To-Bjerg VVM Screeningsskema Lovhenvisninger /6/ VVM bekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juli 2014, med senere ændringer, om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i

Læs mere

Basis oplysninger behøves ikke udfyldt. 1. Arealbehovet i ha: X 0,05 ha (ændres ikke ved den ændrede anvendelse

Basis oplysninger behøves ikke udfyldt. 1. Arealbehovet i ha: X 0,05 ha (ændres ikke ved den ændrede anvendelse Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Basis oplysninger behøves ikke udfyldt. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført i tilknytning til eksisterende skov og på andbrugsjord.

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført i tilknytning til eksisterende skov og på andbrugsjord. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Privat skovrejsning. Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført i tilknytning til

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Realisering af vandplanprojekt 2010-2015. Høgholt møllebæk. Fjernelse af spærringer,

Læs mere

Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr af 25/10/2018

Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr af 25/10/2018 Bilag 1. Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 VVM Myndighed Fredericia Kommune Basis oplysninger

Læs mere

VVM-screening af autoophug beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup VVM Myndighed

VVM-screening af autoophug beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup VVM Myndighed VVM-screening af autoophug beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hollenstedvej 8, Hjallerup - Miljøgodkendelse af autoophug Projekt beskrivelse

Læs mere

VVM-screening - Skovrejsning - Øgelundvej 51, 7330 Brande - j.nr : SVANA Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM-screening - Skovrejsning - Øgelundvej 51, 7330 Brande - j.nr : SVANA Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM-screening - Skovrejsning - Øgelundvej 51, 7330 Brande - j.nr : SVANA-335-05142 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2016-1045 Ref.: BKHA Den 18. januar 2016 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Sallingsundvej 86, 7870 Roslev Indledning Energinet DK har søgt om

Læs mere

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført på landbrugsjord. Offer Madsen A/S, Odensevej 32, 5620 Glamsbjerg.

Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført på landbrugsjord. Offer Madsen A/S, Odensevej 32, 5620 Glamsbjerg. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Privat skovrejsning. Skovrejsningsprojektet ønskes gennemført på landbrugsjord.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Råstofindvinding i udlagt råstofområde, Sælvig. Udvidelse

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Mariagerfjord Kommune (journalnummer: 06.02.16-P19-5-16) Basis oplysninger

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Screening af areal til skovrejsning. Skovrejsning på Matr. 7f, Borup By, Brande

Ikast-Brande Kommune. Screening af areal til skovrejsning. Skovrejsning på Matr. 7f, Borup By, Brande Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Skema

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Hillerød Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Tekst Åbning af rørlagt vandløb ved navn Kærbækken over en 140 m lang strækning samt flytning af samme vand løb til et nyt gravet løb,

Læs mere

1. Arealbehovet i m2: Arealbehov på ca m2 inkl. kørebaneareal. Nyanlæg omfatter 550 m2.

1. Arealbehovet i m2: Arealbehov på ca m2 inkl. kørebaneareal. Nyanlæg omfatter 550 m2. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Parkeringssløjfe til 18 biler samt afsætningsareal

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Tekst Åbning af rørlagt strækning i Slebsager Bæk Navn og adresse på bygherre Agerbæk Maskinstation A/S, Kærbjergvej 26, 6753 Agerbæk

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Rråstofindvinding i et udlagt

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skema til brug for VVM - vurderingen (VVM-pligt)

Skema til brug for VVM - vurderingen (VVM-pligt) Skema til brug for VVM - vurderingen (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen Oppumpning af grundvand til brug til vanding af landbrugsafgrøder på marker, anlægsid

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk.

Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk. VVM-screening Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk Basis oplysninger Projektbeskrivelse Tekst Fjernelse af to betonstyrt i Søvig Bæk. Projektet har til formål at skabe passage til de opstrøms dele af

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Råstofindvinding i udlagt graveområde,

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Skarrevvej og Østerkrogsforte, Matrikel 367 Løjt Skovby. Området vist i medsendte projekt beskrivelse. Ikke Bør undersøges relevant.

Skarrevvej og Østerkrogsforte, Matrikel 367 Løjt Skovby. Området vist i medsendte projekt beskrivelse. Ikke Bør undersøges relevant. VVM Myndighed Basis oplysninger Aabenraa Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Højvandssikring af Skarrev Sommerhusområde til kode 275 Navn og adresse på bygherre Peter Jakob Jakobsen, Skarrevvej

Læs mere

VVM-screening af etablering af Listevirksomhed (K206) på Knastvej 4, 7860 Spøttrup

VVM-screening af etablering af Listevirksomhed (K206) på Knastvej 4, 7860 Spøttrup Dansk Genbrugsisolering Knastvej 4 Oddense 7860 Spøttrup 2. marts 2016 Knastvej 4 - VVM-afgørelse Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-41906 Ref.: BKHA Den 2. marts 2016 VVM-screening af etablering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Tilladelse til råstofindvinding

Læs mere

VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense C. Projektchef Troels K. Bjerre, tlf

VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense C. Projektchef Troels K. Bjerre, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Jordfordeling, fase II Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Jordfordeling, fase II i forbindelse med grundvandsbeskyttelse/skovrejsning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Installering af 30 MW Elkedel på Silkeborg Kraftvarmeværk. Screenings afsluttet: 26. januar Silkeborg Varme A/S Tietgensvej Silkeborg

Installering af 30 MW Elkedel på Silkeborg Kraftvarmeværk. Screenings afsluttet: 26. januar Silkeborg Varme A/S Tietgensvej Silkeborg VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Råstofindvinding i et udlagt graveområde

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Them Genbrugsplads søger om tilladelse til at modtage forurenet keramik og porcelæn samt fjernelse af maks. grænse for hvor

Them Genbrugsplads søger om tilladelse til at modtage forurenet keramik og porcelæn samt fjernelse af maks. grænse for hvor VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-533) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Privat skovrejsning Navn og adresse på bygherre Niels Tryde, Stationsvej

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Tlf (mobil )

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Tlf (mobil ) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af solfangeranlæg i tilknytning til Skuldelev Kraftvarmeværk Navn og

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Fortsat råstofindvinding i et

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A Skema til brug for screening (VVMpligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Halsnæs Kommune (journalnummer: 2015/0017880 ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Forsyning Ballerups vandindvinding i Ballerup Kommune, Måløv Vandværk Ballerup Kommune, Hold An-vej 7, 2750 Ballerup, C-BEM

Forsyning Ballerups vandindvinding i Ballerup Kommune, Måløv Vandværk Ballerup Kommune, Hold An-vej 7, 2750 Ballerup, C-BEM VVM Screening VVM Myndighed Basis oplysninger Forsyning Ballerups vandindvinding i Ballerup Kommune, Måløv Vandværk Ballerup Kommune, Hold An-vej 7, 2750 Ballerup, C-BEM Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Tekst Projektbeskrivelse Etablering af tre gydestryg i Grindsted Å. Projektet har til formål at forbedre betingelserne for laksefisk, herunder gyde- og

Læs mere

Tagmonteret solcelleanlæg. Taget er fladt og snittegning angiver at sternkant ligger over bygningshøjde solcelleanlæg

Tagmonteret solcelleanlæg. Taget er fladt og snittegning angiver at sternkant ligger over bygningshøjde solcelleanlæg Bilag A 94-98, Lyngby Port, 02.00.00-G01-1-16 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Lyngby Hovedgade VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby Taarbæk kommune Tekst

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag? Screening efter VVM-reglerne VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre 3 varmeboringer på Hans Ruths Vej 16, 9990

Læs mere

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: In-situ afværgeanlæg overfor benzinforurening i det sekundære grundvand, jf.

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projektbeskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler rejsning af 5,43 ha skov ud fra et ønske om mere og sammenhængende

Læs mere

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Assens Kommune Tekst Opførelse af ekstra udsugningsafkast

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Rødovre Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Natur og Miljø, Gentofte Kommune, GEO Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Natur og Miljø, Gentofte Kommune, GEO Basis oplysninger Bilag 3 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Skema

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Etablering af ca. 14 x 16 m permeabelt køreareal. Etablering af ca. 14 x 16 m ikke-permeabelt areal til modtagelse af haveaffald.

Etablering af ca. 14 x 16 m permeabelt køreareal. Etablering af ca. 14 x 16 m ikke-permeabelt areal til modtagelse af haveaffald. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Befæstelse af udendørs areal til Orø Genbrugsplads med henblik på at modtage haveaffald udendørs og uden for arbejdstid.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt): Omlægning af strækning af Kejserlungafløbet. VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt): Omlægning af strækning af Kejserlungafløbet. VVM Myndighed Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt): Omlægning af strækning af Kejserlungafløbet VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Omlægning af strækning af Kejserlungafløbet

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

K Checkliste til brug for screening af VVM-pligt (Screeningskriterierne er ikke udtømmende) Basis oplysninger.

K Checkliste til brug for screening af VVM-pligt (Screeningskriterierne er ikke udtømmende) Basis oplysninger. Checkliste til brug for screening af VVM-pligt (Screeningskriterierne er ikke udtømmende) Basis oplysninger VVM myndighed Sagsnummer Projektbeskrivelse Stevns Kommune 09.08.26-K08-48-17 Varup Termiske

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt): VVM Myndighed. Agro Food Park Aarhus N. Frank Bondgaard

Skema til brug for screening (VVM-pligt): VVM Myndighed. Agro Food Park Aarhus N. Frank Bondgaard Skema til brug for screening (VVM-pligt): VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Formålet er at etablere et minivådområde således kvælstof

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Dalgas Plantage. Henning Vestergaard Bodilsen, Durupvej 27, 7870 Roslev

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Dalgas Plantage. Henning Vestergaard Bodilsen, Durupvej 27, 7870 Roslev Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Fortsat råstofindvinding i et

Læs mere

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Natur og Miljø, Gentofte Kommune, GEO

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Natur og Miljø, Gentofte Kommune, GEO Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Natur og Miljø, Gentofte Kommune, GEO-2016-00162. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Poul Søndersø, telefon

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Bygherres kontaktperson og telefonnr. Poul Søndersø, telefon Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Opstilling af en 25 meter høj husstandsvindmølle SØNDERSØ ENERGI A/S, Engvej

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Solcelleanlæg Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr

VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr Dok. nr. 340-2018-18070 Bilag 2 - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 6 i i lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)]

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Landskab, Nørregade Faaborg

Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Landskab, Nørregade Faaborg Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt): Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup

Læs mere

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Bilag 2 VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Brønderslev Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Natur og Miljø, Gentofte Kommune GEO-2015-01355 Basis oplysninger

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding, sand, grus og sten forventet årlig indvinding; m 3, kun over grundvandsspejl.

Tilladelse til råstofindvinding, sand, grus og sten forventet årlig indvinding; m 3, kun over grundvandsspejl. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Tilladelse til råstofindvinding, sand,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

VVM Myndighed. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A- Ændring af Emdrupparkens Idrætsanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter etablering kunstgræsbane på

Læs mere

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Glatved. Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene

Fortsat råstofindvinding i et udlagt graveområde i Glatved. Nymølle Stenindustrier A/S, Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Region Midtjylland Tekst Fortsat råstofindvinding i et

Læs mere

Beholder (tidligere gyllebeholder) til opbevaring af slam fra spildevandsanlæg. FMT A/S, Hammerholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød

Beholder (tidligere gyllebeholder) til opbevaring af slam fra spildevandsanlæg. FMT A/S, Hammerholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Kalundborg Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00310 Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere