Med brev af 9. September 2013 fra Rungsted Havn A/S har kom munen modtaget kopi af dit brev af 2. September 2013 til Rungsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med brev af 9. September 2013 fra Rungsted Havn A/S har kom munen modtaget kopi af dit brev af 2. September 2013 til Rungsted"

Transkript

1 106 bilag 29 Rungsted Badelaug v/formand Peter Hviid Josephsen Strandglrdsvej Humlebcek H0RSHOLM KOMMUNE Rungsted Havn Med brev af 9. September 2013 fra Rungsted Havn A/S har kom munen modtaget kopi af dit brev af 2. September 2013 til Rungsted Havn A/S. I brevet stiller du nogle sp0rgsmal, som kommunen kan besvare saledes: Ad 1: Komn:iunen har ingen indvending mod, at Rungsted Badelaug bliver den Forening af badpladslejere, som er forudsat i udkastet til ved taegter for Rungsted Havn A/S. Sker det, hvilket foruds^ttes } det folgende, har kommunen intet 0nske om at begraense Rungsted Badelaugs selvst^ndighed eller uafhsengighed eller om pa nogen made at blande sig I driften af Rung-sted Badelaug. Dato: 30.Q Side 1/2 13/10046 Center for Poiitlk og Borgerservice Adalsparkvei Hgrsholm Tif Fax wivvv.horsholm.dk Kommunen 0nsker, at enhver badpladslejer i Rungsted Havn A/S skal kunne Voere medlem af Rungsted Badelaug, hvilket 0nske alle rede er opfyldt af 3 i badelaugets vedtsgter. Kommunen 0nsker desuden, at badelauget indstiller 2 medlemmer af bestyrelsen i Rungsted Havn A/S, tillige med suppleanter derfor. Det kan v^re henslgtsmsessigt, at en bestemmelse herom optages i badelaugets vedtasgter. Kontaktperson Susanne Esbi0rn Juridisk konsulent Difekl:e tif Ad 2; Det er kommunens 0nske at afhaende nominelt kr aktier til de 3 forenlnger til kurs 100 dvs. for en samlet pris pa kr og mod kontant betaling. Kommunen forudsaetter, at Rungsted Badelaug respektive Erhvervsforeningen Rungsted Havn selv afholder udgiften heived. Da 0konomien hos de forenlnger, der skal indga i S0sportsradet, kan have vanskeligt ved at betale kr , har kommunen forespurgt Rungsted Havn A/S, om denne

2 107 kan bidrage til S0sportsradets erhvervelse af aktierne. Kommunen afventer tilbagemelding herom. Ad 3: Indfrielsen vil ske uden udgift for Rungsted Havn A/S. Dato: Ad 4: Side 2/2 Et forel0blgt udkast til en ejeraftale vedlsegges med det forbehold, at det if0ige sagens natur ikke har vaeret dr^ftet med S0sportsradet og Erhvervsforeningen Rungsted Havn, der jo endnu Ikke er stiftet. Ad 5: Det er kommunens opfattelse, at Rungsted Havn A/S som ny ejer skal betale ejendomsskat af de overdragne areaier. Hprsholm Kommune har vurderet raekkevidden af vurderirigslovens 7 og vedisgger kopi af landsskatteretskendelse af 25/ til orientering. Ad 6; Kommunen har tii Rungsted Havn A/S fremsendt udkast til k0bsaftale vedr0rende arealerne (strandarealet undtaget) og afventer Rungsted Havn A/S' bem^rkninger. Overdragelsen vil ske uden ud gift for Rungsted Havn A/S. Kopi af n^rv^rende brev er sendt tii Rungsted Havn A/S. Venlig hilsen borgmester / Jens-rJakob Jakobsen kornmunaldlrekt0r

3 Medlem af 108 bilag 30 v KRESTON 'Hell slioliii Rungsted Havn A/S Rungsted Havn Rungsted Kyst CVR-nr, CHR. MORTENSEM REVISIONSFIRMA Statsauforiseret Revisionsinteressenfskab Usserod Kongevej 157 DK 2970 hbrsholm tif.: CVR-nr, Arsrapport for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinsre generalforsamling den 21^aj 2014 Dirigent

4 Rungsted Havn A/S Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Ledelsespategning Den uafhsengige revisors erkl^ringer Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resuitatopg0relse Balance Noter

5 11( Rungsted Havn A/S Virksornhedsoplysninger Virksomheden CVR-nr. Stiftelsesdato Regnskabsar Bestyrelse Direktion Revisor Rungsted Havn A/S Rungsted Havn Rungsted Kyst maj januar december 2013 Ove Petersen, Formand Eskil Trolle Niels Ryhding Otto Bj0rn Christiansen Ole Jesper Christensen Karsten Eckert Hans Gr0nberg Finn Henriksen Hans Laugesen Henrik Kristensen KRESTON H0rsholm Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Usser0d Kongevej 2970 H0rsholm CVR-nr.; Hans Duschek, Statsautoriseret revisor -3-

6 LEDELSESPATEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt arsrapporten for 2013 for Rungsted Havn A/S. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Det er vor opfattelse. at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver passiver, finansielle stilling samt resultat. Dog tager bestyrelsesmedlemmerne Finn Henriksen og Ole Jesper Christensen forbehold f.s.v. angar selskabets materielle anlaegsaktiver. Det er vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redeg0relse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamiingens godkendelse. Rungsted Kyst, den 20. marts 2014 Direktion: Hennk Kristensen Havnemester Bestyrelse: Ove Petersen (formand) (nsestformand) Karsten Eckert OI ruftrisie n s e n

7 112 FUmgstecl Havn A/S Den uafhsengige revisors erklaeringer Til kapitalejerne i Rungsted Havn A/S Pategning pa arsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Rungsted Havn A/S for regnskabsaret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne l<ontrol, som ledelsen anser n0dvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vsesentlig fejiinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udf0rt revisionen i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav if0lge dansk revlsorlovgivning. Dette kreever, at vi overholder etiske krav samt planl^gger og udfgrer revisionen for at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vsesentlig fejiinformation. En revision omfatter udf0relse af revisionshandiingerfor at opna revisionsbevis for belob og oplysninger 1 arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhsenger af revisors vurdering, herunder vurdering af rislcl for v sentlig fejiinformation i arsregnskabet. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstsendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens Interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsm^ssige sk0n er rimelige samt den samlede prsesentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstr^kkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet aniedning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passlver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. -5-

8 113 Rungsted Havn A/S Den uafhsengige revisors erklseringer Udtalelse om ledelsesberetnlngen Vi har i henhold til arsregnskabsloven genneml^st ledelsesberetningen. Vi har Ikke foretaget yderligere handlinger i tiling til den udf0rte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse at oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. H0rsholm, den 20, marts 2014 KRESTON H0rsholni Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revistonslnteressentskab Statsautoriseret revisor -6-

9 114 Rungsted Havn A/S Ledelsesberetning Hovedaktlviteter Havnen foretager udlejning af badepladser i savel vand som pa land og foretager udlejning af grundarealer til de erhvervsdrivende pa havnen. Endvidere iagttages havnens status som rekreativt omrade for opiandet n0je via i0bende vedligeholdeise og forbedringer af havnens faciiiteter og gr0nne omrader. Udviklingen i vfrksomhedens aktiviteter og okonomlske forhold Selskabets resultat for 2013 har udvist et underskud pa kr Det negative resultat skyldes primeert en ekstraordin^r udgift kr som f0lge af en merudgift vedr0rende stormskaden ultimo 2013, der ikke blev deekket af Stormradet, samt st0rre radgivningsomkostninger i forbindelse med havnens fremtidige drift og ejerforhold. Ejerforhoidet tii de oppumpede arealer I havnen er endnu ikke endeligt afkiaret. Fornyeiser og st0rre vedligehold i havnen blev gennemf0rt i 2013 med mindre justeringer I forhold tii budget. Havnen har ultimo 2013 faet udarbejdet en tilstandsrapport, der viser, at havnen ma forvente st0rre vedligeholdelsesudgifter over de n^ste 20 ar 1 st0rrelsesorden kr. 37,0 millioner, hvilket vil stille betydelige krav til den fremtidige indtjening i selskabet, Det forventes at resuitatet for ar 2014 vil udvise et st0rre underskud som f0lge af udbedring af skader efter stormen ultimo Begivenheder efter regnskabsarets afslutning Som f0ige af stormen i slutningen afar 2013 skal havnen foretage n0dvendige reperationer i 2014 der p.t. sk0nnes at udg0re omkring 2,0 millioner. Herudover er der ikke indtruffet begivenheder, som vsesentiigt vii kunne pavirke selsiobets finansielle stilling, -7-

10 Rungsted Havn A/S Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Arsrapporten for Rungsted Havn A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er usendret I forhold til tidligere ar. Rapporteringsvaliita Arsrapporten er aflagt i danske kroner. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetsere aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og ureallserede valutakursgevinster og -tab Indgar 1 resultatopg0relsen under finansielle poster. Generelt Generelt om Indregning og maling Indtffigter indregnes I resultatopg0relsen 1 takt med. at de indtjenes, herunder indregnes vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsv^rdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopg0relsen alle omkostnlnger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbagef0rsler som f0lge af sendrede regnskabsmsessige sk0n af bel0b, der tidligere har veeret indregnet 1 resultatopg0relsen. Aktiver Indregnes 1 balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vserdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele vil fraga selskabet, og forpligtelsens vserdi kan males palideligt, Ved f0rste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterf0lgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over l0betiden. Amortiseret kostpris opg0res som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tiiiffig/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle bel0b. Herved fordeles kurstab og -gevinst over l0betiden. Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige lab og risici, derfremkommer, inden arsrapporten afl^gges, og som be- eller afkrsefter forhold, der eksisterer pa balancedagen.

11 Rungsted Havn A/S Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelsen Nettoomsastnmg Nettoomsastningen ved udlejning indregnes i resultatopg0relsen safremt fakturerinq har fundet sted inden om?bst"n1nge"n': og med fradrag aftabatteri forblte med os'^epertoden"' '''"'' foi-udbetales for perioden 1. aprii til 31. marts periodiseres Andre drlftslndtasgter sels^fabttetottas regnskabsposter af sekundaer karakter 1 forhold til Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af havnen, storre engangsomkostnlnaer oa administrationsomkostninger samt tab pa debitorer. lydnybornkosininger og Finansielle poster indregnes i resultatopgarelsen med de beteb, der vedr0rer regnskabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtasgter og -omkostninger, reallserede oq urealiserede kursgevinsterogkurstabvedrarendevabrdipaplreroggjeld diibereae og urealiserede Finansielle indtsegfer og omkostninger Finansiellejndt^gter og omkostninger indregnes i resultatopg0relsen med de bel0b der vedrarer regnskabsaret. Finansielle indtegter og omkostninger Indeholder rentelndt^gter og'-omkostninqer reallserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedr0rende v^rdlpapirer, g^ld og transaktloner 1 'T'^apltalandele. amortlsering af flnanslelle akxer ' forpligtelser samt tiling og godtg0relser under acontoskatteordnlngen. Skat af arets resultat undtag^fesptigt''""' ' S^'^^^bsskattelovens 3. stk. 1. nr. 4 er selskabet fra 1. januar 2010

12 Rungsted Havn A/S Anvendt regnskabspraksis Balancen Materiefle anlasgsaktiver vederlagsfri1frugsret.tuue,te'ntlrh:':h^ Oe...ages.ase. p,...no a. a.v.n...en.e. Havneanl^g og bygninger nciti ar 204^ El-anl^g 20 ar Badstativer15 ar akkumulerel afs\tning e7'""''og inventar males til kostpris med fradrag af tidspunkrhvsveterkter^fafk «'knyttet anskaffelsen indtil det omtottntngttrestopgllsetia^^^ med en levelid under 5 ar indregnes som Tilgodehavender : i^g^^^ «' nominal v.rdi. Veerdien Penodeafgransningsposter, aktiver efterf0lgend6 resb s^' ^^iver omfatter forudbetaite omkostnlnger vedrarende LIkvider v^rdi^ndringet beholdninger samt kortfristede v rdipapirer med ubetydelig risiko for pnansielle g^ldsforpligteiser modtagne Provem lanoptagelsen til det rrrir*'''"' "" -«ventualaktiver og -forpliafelset* -10-

13 Rungsted Havn A/S Resultatopg0relse Nettoomsffitning Andre driftsindt^gter Andre eksterne omkostninger Bruftoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger af materielle anl^gsaktiver Driftsresultat Andre finansielle Indtsegter Andre finansielle omkostninger Resultat for skat Ekstraordineere omkostninger Skat af ekstraordinsert resultat Arefs resultat Note Forslag til resuitatdisponering Overf0rt resultat Fordelt i alt

14 Rungsted Havn A/S Balance 31. december 2013 Aktiver Note Grunde og bygninger Andre anl^g, driftsmateriel og inventar Matenelle anlffigsa[<tiver Aniasgsakfiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrffinsningsposter Tilgodehavender Likvlde beholdninger Omsatnlngsaktiver Aktiver

15 Rungsted Havn A/S Balance 31. december 2013 Passiver Note Virksomhedskapital Overf0rt resultat Egenkapltal Indskud fra lejere af liggepladser Langfristede ga3ldsforpllgtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder L0verand0rer af varer og tjenesteydelser Anden gseld Kortfristede g^ldsforpligtelser Gseldsforpligtelser Passiver S Ngertstaende parter Eventualforpligtelser

16 Rungsted Havn A/S Noter Nettoomsffitning Faste pladser Midiertidige pladser Joller Trailer Gsester Bedding Grundlejer Bade i vand, vinter Bade pa land Nettoomsffltning i alt 2. Andre dnftslndt<egter El-salg til bade Containerafgift Venteiistegebyrer Diverse Udlejning af badstativer Andre driffsindfasgter i alt Andre eksterne omkostnlnger Vedilgeholdelse af havneanl^g Renovation og reng0ring El og vand Drift af havnens maskinpark St0rre engangsomkostnlnger Administrationsomkostninger Tab pa debitorer Hensat til tab pa debitorer, forskydning 4. Personaleomkostninger Lanninger Pensioner Omkostnlnger til social sikring Personaleomkostninger I alt Gennemsnitligt antal besk^ftigede 5. Afskrivninger af materielle anisgsaktiver avneanl^g og bygninger Andre anl^g, driftsmateriel og inventar Afskrivninger af materielle anl^gsaktiver i alt Ekstraordlnasre omkostninger gifter afholdt som f0 ge af stormskade efteraret 2011 ^^statning modtaget fra Stormradet stormskade I december 2013 aordin^re omkostninger i alt

17 Rungsted Havn A/S Noter Havneanl^g, grunde og bygninger Kostpris primo Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Arets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmsessig va3rdi ultimo Andre aniseg, driftsmaterie! og invenfar Kostpris primo Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Arets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmsesslg v^rdl ultimo "

18 123 Rungsted Havn A/S Noter Virksomhedskapital Saldo primo Saldo Ultimo Selskabets aktiekapital andrager nom. kr fordelt i aktier a kr. 100 eiler multipia heraf Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. I henhold til selskabets aktiebog besidder H0rsholm Kommune, Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm mere end 5 pet. af selskabets reglstrerede aktiekapital. J 'u nwrbnoim mere end Overfort resultat Saldo primo Arets filgang ZZ saldo ultimo I henhold til 16 i se^kabets vedt^gter kan den del af selskabets overskud, der ikke medqar til normal forrentning af selskabskapitalen, udelukkende anvendes til havnens formal. 11. Indskud fra lejere af liggepladser 100%-ordning og 1:20 ordning uden moms o 790 ono 100%-ordning med moms,,,,,,, Indskud fra lejere af liggepladser ialt ,156!l Nffirtstaende parter Rungsted Havn A/S n^rtstaende parter omfatter f0lgende: Bestemmende Indflydelse: inri I'f T f Kommurne, Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm, noteret som ejer af mere end 5 pot. af selskabets registrerede aktiekapital. Transaktloner med n^rtstaende parter; A/S har vederlagsfri radighed over havnens arealer, jf. aftale gseldende frem til 2045 som omtalt under anvendt regnskabspraksis. ' 13. Eventualposter, pants^tninger og sikkerhedsstillelser m.v. Der pahviler ikke selskabet eventual- eller garantiforpligtelser udover det i arsrapporten oplyste. ItnttveTtotfedje^^^^^^ sikkerhedsstillelse eller ) -16-

19 124 wii5rshoi.w KOAWUME bilag 31 Vediwende Vedr. beslutningspunkt vedr. havnel^sning pa l<b-m0de den Baggrundsnotal-vedr. hjemtagelse af havnen Med den korte tidsfrist fra Henrik Klitgaards forsiag og til KB-m^det den har administrationen ikke haft mulighed for at vurdere de mange mullge aspekter af sagen (eksempelvis 0konomi, personale, forsikring jura). Dato: Sagsnr: 14/10359 Kontakt Susanne Esbj^rn Juridisk konsulent Direkte tif Center for Politikog Borgerservice Team Jura Tif horsholm.dk iniedenfoi er en forel0big vurdering af enkelte elementer i sagen. 1. Administrationen har efter samrad med ekstern advokat vurderet, at det vil vsere lovligt at hjemtage Rungsted Havn A/S. 2. En hjemtagning gennemf0resmed en tvangsindl0sning af alle minoritetsaktion^rer og beslutning afen likvidation af selskabet. I overensstemmelse med 17 i vedtaegterne for Rungsted Havn A/S udloddes et bel0b svarende til den nominelle aktiekapital l<r til kommunen til fri anvendelse. Rungsted Havn A/S' yderligere al<tiver, passlver, rettigheder og forpligtelser (med fradrag af de med likvidatlonen forbundne oml<ostninger) overtages af kommunen Der er iveerksat en indl0sning af minoritetsaktionaererne, der ejer nominelt kr, aktier. De aktionaerer, som ikke 0nsker indl0sning, tvinges ikke til det. P.t. har 5 aktion^rer, der ejer nominelt kr aktier, meddelt, at de ikke 0nsker indlssning. ^ndl0sningen afsluttes den Herefter skal gennemf0res en ny indl0sning, nemlig en ^angsindl0sning af de resterende aktionaerer dvs. de naevnte 5 samt de yderligere, der matte melde sig under den igangvaarende nal0sning.. Den tager 4 maneder fra det tidspunkt, hvor ^ avnebestyrelsen afgiver sin lovkrsevede udtalelse om vangsindl0sningen, og kan under denne forudsaetning vsere atsluttet i december maned /1

20 M0RSHOLM KOMMUNE ^^^^^^'^"^3SP'^nktvedr.havne!0sningpaKB-m0deden 18- N t t Dato: Sagsnr: 14/ Herefter besluttes likvidationen pa en generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Likvidator trader i bestyrelsens sted. Revisor skal udarbejde likvidationsregnskab. Ved likvidationen indkaldes selskabets kreditorer ved proklama med et varsel pa 3 maneder, og f0rst derefter kan likvidationen afsluttes. Kreditorer, der f0rst melder sig efter likvidationens afslutning og udlodning af midlerne til kommunen, bortfalder. Likvidationen kan saledes vsere afsluttet i foraret Vedr0rende budget er det administrationens umiddelbare vurdering, at omkostningerne til gennemf0relsen af den vedtagne aktieselskabsl0sning med 2 aktieklasser og en likvidation ligger pa nogeniunde samme niveau. Der skal derfor ikke s0ges ekstra penge pa nuvaerende tidspunkt. 5. Administrationen kan ikke vurdere, hvorvidt der matte ligge forpligtelser, som ikke fremgar af havnens regnskab. De vil i givet fald komme frem i lyset ved ovennsevnte proklama.. Den kommunale institution Rungsted Havn foruds^ttes drevet som en hvile i sig selv institution, og dermed forventes omkostningerne at blive d^kket genne Indt^gter fra jordlejere og badpiadslejere og 0vrige brugere af havnens faciliteter- 6. Nar hjemtagelsen sker, sl<al der tages stilling til hvordan havnen indgar i kommunens organisation. I forbindelse med beslutningsforslaget er der tilkendegivet en intention om, at administrationen skal indga i en dialog med interessenterne pa havnen forud for fastlseggelsen af havnens ofganisation. Den kommunale institution kan organiserespa flere forskellige mader, herunder med en bestyrelse. Interessenterne kan indga i en evt. bestyrelse af den kommunale institution, men samtidigt skal kommunen s0rge for at eslutningskompetencen ikke afgives, saledes at kommunen ommer i strid med kommunestyrelseslovens 2, hvorefter det er ommunalbestyrelsen, der styrer kommunen. 2/2

21 Meddelelse fra H0rsholm ICommuiie om h'angsiiidl0sning af muioi'itetsalctionaji-eme i Rungsted Havii A/S (CVR-nr :t6) i medfer af selskabslovens 70 og 72 Den registrerede aktiekapital i Rungsted Ha A/S udg0r Icr H0rsholni ICommune liar for nylig gennemfgrt en indtesning af de minoritetsalctioneerer i Rung sted Havn A/S, som iklce modsatte sig det. Efter selskabets alctiebog er der herefter f0lgende aktioneerer i Rungsted Havn A/S: Horsliolm Kommune nominelt Icr. [ ] Aktion^rer noteret i selskabets aktiebog nominelt kr. [1.000] H0rsholm Kommune ejer smedes [99,8480] % af alctiekapitalen og rader over en tilsvarende andel af stemmerne i Rungsted Havn A/S. H0rsholm Kommune har besluttet, at de 0vrige amion^rer i Rungsted Havn A/S skal lade deres aktier indlgse i henhold til selskabslovens 70 og 72. AktionEererne i Rungsted Havn A/S opfordres derfor til inden den 17. September 2014 at overdrage deres alctier i Rungsted Havn A/S til H0rsholm Kommune pa f0lgende viikar; Alctierne overdrages til H0rsholm Kommune for kr. 100 pr. aktie a nominelt kr. 100, og afregningen sker kontant. Alctierne skal v^re frie og ubeheeftede i enhver hen seende. Aktiebrevet eller aktiebrevene skal af overdrageren forsynes med en dateret og underslcrevet pategning om transport til H0rsholm Komaumie og afleveres eller fremsendes til H0rsholm Kommune mod kontant betaling af indl0sningsbel0bet. Ved fremsendelse skal denne ske ved anbefalet brev til H0rsholm Kommune, att.: Susaime Esbj0rn, Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm. Kursen er fastsat under hensyn til 16, stk. 2 og 17 i selskabets vedteegter, hvoraf fremgar, at "overskud, der ikke medgar til normal forrentning af aktiekapitalen, udelukkende anvendes til havnens formal", og at "I tilfselde af selskabets opl0sning skal et eventuelt likvidationsprovenu ud over den nominelle aktiekapital anvendes til anleeg og drift: afen havn i Rungsted " H0rsholm Kommune anser indl0sningskursen, der er identisk med den indl0snings- Icurs, der blev anvendt ved den for nylig gennemf0rte indl0sning, for rimelig efter g^ldende oveitagelsesregler. Er en aktioneer imidlertid uenig i indlssningskursen,

22 kan alctionasren i henhold til selskabslovens 70, stk. 2, anmode om, at indl0sningskursen fasts^ttes af en skonsmand, som udmeldes af retten pa Rungsted Havn A/S' hjemsted. Skonsmanden skal fasteette indl0sningskursen i overensstemmelse med 67, stk. 3 i selskabsloven. Hvis sk0nsmandens vurdering eller en afgorelse efter selskabslovens 67, stk. 3, 0- rer til en h0jere indl0sningskurs end tilbudt af H0rsholm Kommune, har denne h0jere kurs ogsa gyldighed for de aktioneerer, som ildce har 0nsket vurdering. Omkostningerne ved kursfasts ettelsen afholdes af den aktionsr, som har anmodet om kursfastseettelsen. Retten kan dog pafegge H0rsholm Kommune at afholde omkostningerne helt eller delvist, hvis en vurdering eller afg0relse f0rer til en hojere indl0sningskurs end tilbudt af H0rsholm Kommune. ; A[d:ion2erer, som ikke inden den 17. September 2014 har overdraget deres aktier til H0rsholm Kommune, vil ved bekendtgorelse i Erhvervsstyrelsens it-system i medf0r af selskabslovens 72, stk. 1 og 2 modtage en ny opfordring til at overdrage deres aktier med et yderligere varsel pa 3 maneder. Hvis aktionasreme ildce har overdraget deres alctier inden udl0bet af denne 3- maneders periode, vil alctierne automatisk blive noteret i H0rsholm Kommunes navn ved periodens udl0b, og samtidig vil H0rsholm Kommune deponere indl0sningsbel0bet for de pagaeldende alctier i overensstemmelse med lov om slcyldneres ret til at frig0re sig ved deponering, jf. selskabslovens 72, stk. 3 og 4. Efter selskabslovens 70, stk. 2, skal denne indkaldelse indeholde en iidtalelse fra bestyrelsen i Rungsted Havn A/S om de samlede betingelser for indl0sningen. Udta lelsen folger nedenfor. Nasrvffirende meddelelse sendes ved anbefalet brev til de mindretalsaktionserer, der fremgar af aktiebogen. Desuden offentliggores den i f0lgende lokale blade: Frede riksborg Aints Avis og Ugebladet. Med venlig hilsen H0rsholm, den 11. august 2014 H0rsholm Kommune

23 128 RUNGSrHD HAVN A/S numgsted HAVN 10 Di<-2g60 BUNG&rEO KVST TEl.EFOhl 45 8S TELEFAX wwv/.fungsted-hsvn.dic DANSKE BANK GIRO CVR-NR,r 88 S H0rsholra Kommmie Adalsparkvej H0rsliolm Att.; borgmester Morten Slotved c\b6st>teisen\ hjemtagelse bilag 33 Rungsted Kyst, den 22. august 2014 Havnebestyrelseas udtalelse s anledning af kommhiifilbestjtelsens beslutning den 18, juni 2014 om "hjemtagelse" af Rungsted Havn A/S. Komraimalbestyrelsen harden 18. juni 2014 truffet beslutjiing om hjemtagelse af Havnen. Dette indebaerer, at Kommunen planlsgger, at Havnen omdannes fra aktieselskab til en kommunal institution. Havnebestyrelsen har ijdce har vsret h0rt eller radspurgt af Kommunen i denne anledning, far Kommunen har offentiiggjort sin hjemtagelsesbeslutning. Dejfor kan en udtalelse fra Havnebestyrelsen om Kommunens beslutning forekomme pmorsevet: Havnebestyrelsen har en selvstsndig opgave at varetage om overholdelsen af Havnens vedtsgter, uafhsengigt af Kommunen som hovedalction^r i Havnen. Om udbyttebetajing fra Havnen dl sine aktionsrer hedder det i vedtsegterne for Havnen, 16, stk. 2: "l0vrigt kan den del af selskabets overskud, der ikke medgar til normal forrentning af akiekapitalen, udelukkende anvendes til havnens formal" Havnebestyrelsen bemsrker i denne forbindelse, at Havnen aldrig siden sin stiflelse i 1923 har udbetalt udbytte til sine aktionsrer. Hvis Kommunens beslutning om hjemtagelse betragtes som en udlodning, er der tale om en udlodning af hele Havnen til Kommunen. Demie udlodning kan ikke karakteriseres som "en nomial fon*entning" af Kommiunens aktiekapital, - og betragtet pa denne mme er hjemtagelsen ildce i overensstemmelse med Havnens vedt^gter. I Havnens vedt^gter indeholdes en yderligere - for aktieselskaber helt ussdvanlig - bestemmelse i 17: 'Uilfcelde af selskabets oplosning skal et eventuelt lilmdationsprovenu ud over den nominelle oktiekapital anvendes til aniceg og drift af en havn i Rungsted. " l^et fremgar af kommunalbestyrelsens hjemtagelsesbeslutning, at: Aktiver og passiver i Rungsted Havn A/S overdrages til den kommunale institution Rungsted Havn" 1 arsrapporten 2013 udg0r havnens egenkapital Icr mio., - udover aktiekapitalen pa l^r , hvoraf kr Ici*. er ejet af Kommunen. Efter Kommunens hjemtagelsesbeslutning skal fr

24 JUJNGS'fCl) HAVN A/;.: RUNGSTED HAVN 10 DK-2960 RUNGSTED KYST TELEFON TELEFAX ' dk wwiv.rungsted-havn dk DANSKE BANK GIRO B1 CVR-NR ' I egenkapitalen tilfalde Kommunen. ] stedet for kurs pari, kurs 100, opnar Kommunen derfor ved hjejutageisen et likvidationsprovenu svarende til kurs ca for sine aktier. Hjemtagelseu ei derfor heller ikke i overensstemmelse med Havnens vedttegter p dette punkt. Havnen har i sit regnsicab en yderligere gsldsfoipligtelse, der er bensvnt "Indskud fi'a iejere af Ijgg^P'^'^ser pa kr. 12,484 mio. Dette indskud, icaldet "pladslejerdepositum", skulle oprindeiigt forrentes med 5 % p.a., og efterhanden tilbagebetales af Havnen til pladslejerne. r 1975 offentliggjorde Kommunen imidlertid eu "Erkl^ring", om at Havnen var en "almennyttig insiitiitioji". Derefter blev pladslejerdepositummet sndret til at blive rente- og afdragsfrit og samtidigt derudover uopsigeligt fra pladslejerens side. Den us^dvanlige fordel for Havnen som depositumordningen indebar, var netop kun forsvarlig set du fra pladslejemes synspunkt, fordi Kommunen havde tilkendegivet at Havnen var en almennyttig institution, og fordi Kommunen efter Havnens vedt^gter kun kunne fa pari for dens aktier. Efter Kommunens hjemtagelsesbeslutning overtager Kommunen ogsa dette passiv. Herved S0ger Kommunen at opna dette i realiteten rente- og afdragsfrie private Ian fra Havnens ^^gg^pl^tlslejere i forbindelse med dens overtagelse af Havnen, som iltke er i overensstemmelse med Havnens vedt^gter. De to nsvnte belab, kr. 12,518 mio., og Icr. 12, 484 mio., er udtryk for, at Havnens brugere med i alt tilsammen ca. Icr. 25. mio. har betalt for heie havneudvidelsen i 1970erne. Denne er netop bogfert i Havnens regnskab med Icr. 23,968 mio. Kommunen har i forbindelse med udvidelsen ydet Havnen nogle den gang n0dvendige Ian. Disse kr^vede Kommunen tilbagebetalt og forrentet af Havnen, da Kommunen ildce nskede at udvide sin aktiekapital i Havnen. Lanene er deifor for Isngst tilbagebetalt af Havnen, - for bmgernes penge. Det ei- saledes Havnens brugere, der udover anltegget af Havnen, ogsa ekonomisk har betalt for Havnens l bende drift gennem arene. 1 sammenligning raed sejiernes l0bende finansiering af Havnen pa de n^vnte i alt ca. 25 mio., har Kommunen ijivesteret sin aktiekapital pa Ici' i Havnen. Havnens vedt^gter er offentligt tilg^ngelige. De har altid haft det indhold de har i dag. Dermed bar vedt^gteme altid vteret kendt af Havnens brugere. Dette indebserer eksempelvis, at nar en af Havnens faste pladslejere beslutter at betale sin arlige pladsleje i Havnen, sa ved han, at det bel0b han indbetaler III Havnen ikke kan ga til andet end Havnen selv, - bortset fra aktiekapitalens nominelle st0i-relse. Den adpladsleje, ha_n beslutter sig for at betale, kan efter vedt^gterne derfor ikke tilfajde Havnens 3 tionffir, H0rsholra Kommune, som udbytte eller likvidationsoverskud. 3 pladslejerne forventer som en selvfslge, at Havnebestyrelsen paser overboldelsen af Havnens vedtsegter. Pft TT ka It opfattelse er i virkeligheden aile Havnens indtsgte]-, og dermed heie Havnens Korn^ I dag, bundet op pa vedt^gtemes bestemmelser om forbud mod likvidationsprovenu til ^ mmunen udover pai'ivsrdien af dens alctier, - selvsagt sammen med den historiske tradition for, at vnen ingensinde har betalt udbytte til sine aktioneerer.

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j Haveforeningen IshBjgArd Pilemllevej 22 2635 Ishj CVR-nr. 32551 Arsrapport for 213.&.rsrapporten er fremlagt og godkendt pa foreningens ordinc:ere generalforsamling den Dirigent DSSING & PARTNERE.., ..,

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015

B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse. Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 B~LAG ~~ ~~ ~~ Vattenfall Vindkraft Klim P/S under stiftelse Udkast til /~bningsbalance pr. #. [juni] 2015 Baseret pa budgettal pr. 23/02 2015 saledes som disse er indarbejdet i prospekt Godkendt p9 selskabets

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar

A/S Revision Hatting. Andelsboligforeningen. Langgade 18-22. Arsrapport 2012. 8700 Horsens. 25. regnskabsar Registreret Revisionsselskab Andelsboligforeningen Langgade 18-22 8700 Horsens Arsrapport 2012 25. regnskabsar Vedtaget pa foreningens generalforsamling Dirigent: den Pa efterfolgende sider 2-12 f0lger

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2014 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03.

Deloitte. SikkerhedsBranchen (Den Danske Brancheforening Sikkerhed og Sikring) Årsrapport 2010/11 (Regnskabsåret 01.04.2010-31.03. Deloitte. Deloitte StatsautoriseretRevisionsaktieselskab CVR-nr. 2421 3714 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 102030 Telefax 36 102040 www.deloitte.dk SikkerhedsBranchen (Den Danske

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere