Med brev af 9. September 2013 fra Rungsted Havn A/S har kom munen modtaget kopi af dit brev af 2. September 2013 til Rungsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med brev af 9. September 2013 fra Rungsted Havn A/S har kom munen modtaget kopi af dit brev af 2. September 2013 til Rungsted"

Transkript

1 106 bilag 29 Rungsted Badelaug v/formand Peter Hviid Josephsen Strandglrdsvej Humlebcek H0RSHOLM KOMMUNE Rungsted Havn Med brev af 9. September 2013 fra Rungsted Havn A/S har kom munen modtaget kopi af dit brev af 2. September 2013 til Rungsted Havn A/S. I brevet stiller du nogle sp0rgsmal, som kommunen kan besvare saledes: Ad 1: Komn:iunen har ingen indvending mod, at Rungsted Badelaug bliver den Forening af badpladslejere, som er forudsat i udkastet til ved taegter for Rungsted Havn A/S. Sker det, hvilket foruds^ttes } det folgende, har kommunen intet 0nske om at begraense Rungsted Badelaugs selvst^ndighed eller uafhsengighed eller om pa nogen made at blande sig I driften af Rung-sted Badelaug. Dato: 30.Q Side 1/2 13/10046 Center for Poiitlk og Borgerservice Adalsparkvei Hgrsholm Tif Fax wivvv.horsholm.dk Kommunen 0nsker, at enhver badpladslejer i Rungsted Havn A/S skal kunne Voere medlem af Rungsted Badelaug, hvilket 0nske alle rede er opfyldt af 3 i badelaugets vedtsgter. Kommunen 0nsker desuden, at badelauget indstiller 2 medlemmer af bestyrelsen i Rungsted Havn A/S, tillige med suppleanter derfor. Det kan v^re henslgtsmsessigt, at en bestemmelse herom optages i badelaugets vedtasgter. Kontaktperson Susanne Esbi0rn Juridisk konsulent Difekl:e tif Ad 2; Det er kommunens 0nske at afhaende nominelt kr aktier til de 3 forenlnger til kurs 100 dvs. for en samlet pris pa kr og mod kontant betaling. Kommunen forudsaetter, at Rungsted Badelaug respektive Erhvervsforeningen Rungsted Havn selv afholder udgiften heived. Da 0konomien hos de forenlnger, der skal indga i S0sportsradet, kan have vanskeligt ved at betale kr , har kommunen forespurgt Rungsted Havn A/S, om denne

2 107 kan bidrage til S0sportsradets erhvervelse af aktierne. Kommunen afventer tilbagemelding herom. Ad 3: Indfrielsen vil ske uden udgift for Rungsted Havn A/S. Dato: Ad 4: Side 2/2 Et forel0blgt udkast til en ejeraftale vedlsegges med det forbehold, at det if0ige sagens natur ikke har vaeret dr^ftet med S0sportsradet og Erhvervsforeningen Rungsted Havn, der jo endnu Ikke er stiftet. Ad 5: Det er kommunens opfattelse, at Rungsted Havn A/S som ny ejer skal betale ejendomsskat af de overdragne areaier. Hprsholm Kommune har vurderet raekkevidden af vurderirigslovens 7 og vedisgger kopi af landsskatteretskendelse af 25/ til orientering. Ad 6; Kommunen har tii Rungsted Havn A/S fremsendt udkast til k0bsaftale vedr0rende arealerne (strandarealet undtaget) og afventer Rungsted Havn A/S' bem^rkninger. Overdragelsen vil ske uden ud gift for Rungsted Havn A/S. Kopi af n^rv^rende brev er sendt tii Rungsted Havn A/S. Venlig hilsen borgmester / Jens-rJakob Jakobsen kornmunaldlrekt0r

3 Medlem af 108 bilag 30 v KRESTON 'Hell slioliii Rungsted Havn A/S Rungsted Havn Rungsted Kyst CVR-nr, CHR. MORTENSEM REVISIONSFIRMA Statsauforiseret Revisionsinteressenfskab Usserod Kongevej 157 DK 2970 hbrsholm tif.: CVR-nr, Arsrapport for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinsre generalforsamling den 21^aj 2014 Dirigent

4 Rungsted Havn A/S Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Ledelsespategning Den uafhsengige revisors erkl^ringer Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resuitatopg0relse Balance Noter

5 11( Rungsted Havn A/S Virksornhedsoplysninger Virksomheden CVR-nr. Stiftelsesdato Regnskabsar Bestyrelse Direktion Revisor Rungsted Havn A/S Rungsted Havn Rungsted Kyst maj januar december 2013 Ove Petersen, Formand Eskil Trolle Niels Ryhding Otto Bj0rn Christiansen Ole Jesper Christensen Karsten Eckert Hans Gr0nberg Finn Henriksen Hans Laugesen Henrik Kristensen KRESTON H0rsholm Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Usser0d Kongevej 2970 H0rsholm CVR-nr.; Hans Duschek, Statsautoriseret revisor -3-

6 LEDELSESPATEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt arsrapporten for 2013 for Rungsted Havn A/S. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Det er vor opfattelse. at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver passiver, finansielle stilling samt resultat. Dog tager bestyrelsesmedlemmerne Finn Henriksen og Ole Jesper Christensen forbehold f.s.v. angar selskabets materielle anlaegsaktiver. Det er vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redeg0relse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamiingens godkendelse. Rungsted Kyst, den 20. marts 2014 Direktion: Hennk Kristensen Havnemester Bestyrelse: Ove Petersen (formand) (nsestformand) Karsten Eckert OI ruftrisie n s e n

7 112 FUmgstecl Havn A/S Den uafhsengige revisors erklaeringer Til kapitalejerne i Rungsted Havn A/S Pategning pa arsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Rungsted Havn A/S for regnskabsaret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne l<ontrol, som ledelsen anser n0dvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vsesentlig fejiinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udf0rt revisionen i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav if0lge dansk revlsorlovgivning. Dette kreever, at vi overholder etiske krav samt planl^gger og udfgrer revisionen for at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vsesentlig fejiinformation. En revision omfatter udf0relse af revisionshandiingerfor at opna revisionsbevis for belob og oplysninger 1 arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhsenger af revisors vurdering, herunder vurdering af rislcl for v sentlig fejiinformation i arsregnskabet. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstsendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens Interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsm^ssige sk0n er rimelige samt den samlede prsesentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstr^kkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet aniedning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passlver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. -5-

8 113 Rungsted Havn A/S Den uafhsengige revisors erklseringer Udtalelse om ledelsesberetnlngen Vi har i henhold til arsregnskabsloven genneml^st ledelsesberetningen. Vi har Ikke foretaget yderligere handlinger i tiling til den udf0rte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse at oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. H0rsholm, den 20, marts 2014 KRESTON H0rsholni Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revistonslnteressentskab Statsautoriseret revisor -6-

9 114 Rungsted Havn A/S Ledelsesberetning Hovedaktlviteter Havnen foretager udlejning af badepladser i savel vand som pa land og foretager udlejning af grundarealer til de erhvervsdrivende pa havnen. Endvidere iagttages havnens status som rekreativt omrade for opiandet n0je via i0bende vedligeholdeise og forbedringer af havnens faciiiteter og gr0nne omrader. Udviklingen i vfrksomhedens aktiviteter og okonomlske forhold Selskabets resultat for 2013 har udvist et underskud pa kr Det negative resultat skyldes primeert en ekstraordin^r udgift kr som f0lge af en merudgift vedr0rende stormskaden ultimo 2013, der ikke blev deekket af Stormradet, samt st0rre radgivningsomkostninger i forbindelse med havnens fremtidige drift og ejerforhold. Ejerforhoidet tii de oppumpede arealer I havnen er endnu ikke endeligt afkiaret. Fornyeiser og st0rre vedligehold i havnen blev gennemf0rt i 2013 med mindre justeringer I forhold tii budget. Havnen har ultimo 2013 faet udarbejdet en tilstandsrapport, der viser, at havnen ma forvente st0rre vedligeholdelsesudgifter over de n^ste 20 ar 1 st0rrelsesorden kr. 37,0 millioner, hvilket vil stille betydelige krav til den fremtidige indtjening i selskabet, Det forventes at resuitatet for ar 2014 vil udvise et st0rre underskud som f0lge af udbedring af skader efter stormen ultimo Begivenheder efter regnskabsarets afslutning Som f0ige af stormen i slutningen afar 2013 skal havnen foretage n0dvendige reperationer i 2014 der p.t. sk0nnes at udg0re omkring 2,0 millioner. Herudover er der ikke indtruffet begivenheder, som vsesentiigt vii kunne pavirke selsiobets finansielle stilling, -7-

10 Rungsted Havn A/S Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Arsrapporten for Rungsted Havn A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er usendret I forhold til tidligere ar. Rapporteringsvaliita Arsrapporten er aflagt i danske kroner. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetsere aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og ureallserede valutakursgevinster og -tab Indgar 1 resultatopg0relsen under finansielle poster. Generelt Generelt om Indregning og maling Indtffigter indregnes I resultatopg0relsen 1 takt med. at de indtjenes, herunder indregnes vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsv^rdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopg0relsen alle omkostnlnger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbagef0rsler som f0lge af sendrede regnskabsmsessige sk0n af bel0b, der tidligere har veeret indregnet 1 resultatopg0relsen. Aktiver Indregnes 1 balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vserdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele vil fraga selskabet, og forpligtelsens vserdi kan males palideligt, Ved f0rste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterf0lgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over l0betiden. Amortiseret kostpris opg0res som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tiiiffig/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle bel0b. Herved fordeles kurstab og -gevinst over l0betiden. Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige lab og risici, derfremkommer, inden arsrapporten afl^gges, og som be- eller afkrsefter forhold, der eksisterer pa balancedagen.

11 Rungsted Havn A/S Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelsen Nettoomsastnmg Nettoomsastningen ved udlejning indregnes i resultatopg0relsen safremt fakturerinq har fundet sted inden om?bst"n1nge"n': og med fradrag aftabatteri forblte med os'^epertoden"' '''"'' foi-udbetales for perioden 1. aprii til 31. marts periodiseres Andre drlftslndtasgter sels^fabttetottas regnskabsposter af sekundaer karakter 1 forhold til Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af havnen, storre engangsomkostnlnaer oa administrationsomkostninger samt tab pa debitorer. lydnybornkosininger og Finansielle poster indregnes i resultatopgarelsen med de beteb, der vedr0rer regnskabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtasgter og -omkostninger, reallserede oq urealiserede kursgevinsterogkurstabvedrarendevabrdipaplreroggjeld diibereae og urealiserede Finansielle indtsegfer og omkostninger Finansiellejndt^gter og omkostninger indregnes i resultatopg0relsen med de bel0b der vedrarer regnskabsaret. Finansielle indtegter og omkostninger Indeholder rentelndt^gter og'-omkostninqer reallserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedr0rende v^rdlpapirer, g^ld og transaktloner 1 'T'^apltalandele. amortlsering af flnanslelle akxer ' forpligtelser samt tiling og godtg0relser under acontoskatteordnlngen. Skat af arets resultat undtag^fesptigt''""' ' S^'^^^bsskattelovens 3. stk. 1. nr. 4 er selskabet fra 1. januar 2010

12 Rungsted Havn A/S Anvendt regnskabspraksis Balancen Materiefle anlasgsaktiver vederlagsfri1frugsret.tuue,te'ntlrh:':h^ Oe...ages.ase. p,...no a. a.v.n...en.e. Havneanl^g og bygninger nciti ar 204^ El-anl^g 20 ar Badstativer15 ar akkumulerel afs\tning e7'""''og inventar males til kostpris med fradrag af tidspunkrhvsveterkter^fafk «'knyttet anskaffelsen indtil det omtottntngttrestopgllsetia^^^ med en levelid under 5 ar indregnes som Tilgodehavender : i^g^^^ «' nominal v.rdi. Veerdien Penodeafgransningsposter, aktiver efterf0lgend6 resb s^' ^^iver omfatter forudbetaite omkostnlnger vedrarende LIkvider v^rdi^ndringet beholdninger samt kortfristede v rdipapirer med ubetydelig risiko for pnansielle g^ldsforpligteiser modtagne Provem lanoptagelsen til det rrrir*'''"' "" -«ventualaktiver og -forpliafelset* -10-

13 Rungsted Havn A/S Resultatopg0relse Nettoomsffitning Andre driftsindt^gter Andre eksterne omkostninger Bruftoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger af materielle anl^gsaktiver Driftsresultat Andre finansielle Indtsegter Andre finansielle omkostninger Resultat for skat Ekstraordineere omkostninger Skat af ekstraordinsert resultat Arefs resultat Note Forslag til resuitatdisponering Overf0rt resultat Fordelt i alt

14 Rungsted Havn A/S Balance 31. december 2013 Aktiver Note Grunde og bygninger Andre anl^g, driftsmateriel og inventar Matenelle anlffigsa[<tiver Aniasgsakfiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrffinsningsposter Tilgodehavender Likvlde beholdninger Omsatnlngsaktiver Aktiver

15 Rungsted Havn A/S Balance 31. december 2013 Passiver Note Virksomhedskapital Overf0rt resultat Egenkapltal Indskud fra lejere af liggepladser Langfristede ga3ldsforpllgtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder L0verand0rer af varer og tjenesteydelser Anden gseld Kortfristede g^ldsforpligtelser Gseldsforpligtelser Passiver S Ngertstaende parter Eventualforpligtelser

16 Rungsted Havn A/S Noter Nettoomsffitning Faste pladser Midiertidige pladser Joller Trailer Gsester Bedding Grundlejer Bade i vand, vinter Bade pa land Nettoomsffltning i alt 2. Andre dnftslndt<egter El-salg til bade Containerafgift Venteiistegebyrer Diverse Udlejning af badstativer Andre driffsindfasgter i alt Andre eksterne omkostnlnger Vedilgeholdelse af havneanl^g Renovation og reng0ring El og vand Drift af havnens maskinpark St0rre engangsomkostnlnger Administrationsomkostninger Tab pa debitorer Hensat til tab pa debitorer, forskydning 4. Personaleomkostninger Lanninger Pensioner Omkostnlnger til social sikring Personaleomkostninger I alt Gennemsnitligt antal besk^ftigede 5. Afskrivninger af materielle anisgsaktiver avneanl^g og bygninger Andre anl^g, driftsmateriel og inventar Afskrivninger af materielle anl^gsaktiver i alt Ekstraordlnasre omkostninger gifter afholdt som f0 ge af stormskade efteraret 2011 ^^statning modtaget fra Stormradet stormskade I december 2013 aordin^re omkostninger i alt

17 Rungsted Havn A/S Noter Havneanl^g, grunde og bygninger Kostpris primo Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Arets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmsessig va3rdi ultimo Andre aniseg, driftsmaterie! og invenfar Kostpris primo Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Arets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmsesslg v^rdl ultimo "

18 123 Rungsted Havn A/S Noter Virksomhedskapital Saldo primo Saldo Ultimo Selskabets aktiekapital andrager nom. kr fordelt i aktier a kr. 100 eiler multipia heraf Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. I henhold til selskabets aktiebog besidder H0rsholm Kommune, Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm mere end 5 pet. af selskabets reglstrerede aktiekapital. J 'u nwrbnoim mere end Overfort resultat Saldo primo Arets filgang ZZ saldo ultimo I henhold til 16 i se^kabets vedt^gter kan den del af selskabets overskud, der ikke medqar til normal forrentning af selskabskapitalen, udelukkende anvendes til havnens formal. 11. Indskud fra lejere af liggepladser 100%-ordning og 1:20 ordning uden moms o 790 ono 100%-ordning med moms,,,,,,, Indskud fra lejere af liggepladser ialt ,156!l Nffirtstaende parter Rungsted Havn A/S n^rtstaende parter omfatter f0lgende: Bestemmende Indflydelse: inri I'f T f Kommurne, Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm, noteret som ejer af mere end 5 pot. af selskabets registrerede aktiekapital. Transaktloner med n^rtstaende parter; A/S har vederlagsfri radighed over havnens arealer, jf. aftale gseldende frem til 2045 som omtalt under anvendt regnskabspraksis. ' 13. Eventualposter, pants^tninger og sikkerhedsstillelser m.v. Der pahviler ikke selskabet eventual- eller garantiforpligtelser udover det i arsrapporten oplyste. ItnttveTtotfedje^^^^^^ sikkerhedsstillelse eller ) -16-

19 124 wii5rshoi.w KOAWUME bilag 31 Vediwende Vedr. beslutningspunkt vedr. havnel^sning pa l<b-m0de den Baggrundsnotal-vedr. hjemtagelse af havnen Med den korte tidsfrist fra Henrik Klitgaards forsiag og til KB-m^det den har administrationen ikke haft mulighed for at vurdere de mange mullge aspekter af sagen (eksempelvis 0konomi, personale, forsikring jura). Dato: Sagsnr: 14/10359 Kontakt Susanne Esbj^rn Juridisk konsulent Direkte tif Center for Politikog Borgerservice Team Jura Tif horsholm.dk iniedenfoi er en forel0big vurdering af enkelte elementer i sagen. 1. Administrationen har efter samrad med ekstern advokat vurderet, at det vil vsere lovligt at hjemtage Rungsted Havn A/S. 2. En hjemtagning gennemf0resmed en tvangsindl0sning af alle minoritetsaktion^rer og beslutning afen likvidation af selskabet. I overensstemmelse med 17 i vedtaegterne for Rungsted Havn A/S udloddes et bel0b svarende til den nominelle aktiekapital l<r til kommunen til fri anvendelse. Rungsted Havn A/S' yderligere al<tiver, passlver, rettigheder og forpligtelser (med fradrag af de med likvidatlonen forbundne oml<ostninger) overtages af kommunen Der er iveerksat en indl0sning af minoritetsaktionaererne, der ejer nominelt kr, aktier. De aktionaerer, som ikke 0nsker indl0sning, tvinges ikke til det. P.t. har 5 aktion^rer, der ejer nominelt kr aktier, meddelt, at de ikke 0nsker indlssning. ^ndl0sningen afsluttes den Herefter skal gennemf0res en ny indl0sning, nemlig en ^angsindl0sning af de resterende aktionaerer dvs. de naevnte 5 samt de yderligere, der matte melde sig under den igangvaarende nal0sning.. Den tager 4 maneder fra det tidspunkt, hvor ^ avnebestyrelsen afgiver sin lovkrsevede udtalelse om vangsindl0sningen, og kan under denne forudsaetning vsere atsluttet i december maned /1

20 M0RSHOLM KOMMUNE ^^^^^^'^"^3SP'^nktvedr.havne!0sningpaKB-m0deden 18- N t t Dato: Sagsnr: 14/ Herefter besluttes likvidationen pa en generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Likvidator trader i bestyrelsens sted. Revisor skal udarbejde likvidationsregnskab. Ved likvidationen indkaldes selskabets kreditorer ved proklama med et varsel pa 3 maneder, og f0rst derefter kan likvidationen afsluttes. Kreditorer, der f0rst melder sig efter likvidationens afslutning og udlodning af midlerne til kommunen, bortfalder. Likvidationen kan saledes vsere afsluttet i foraret Vedr0rende budget er det administrationens umiddelbare vurdering, at omkostningerne til gennemf0relsen af den vedtagne aktieselskabsl0sning med 2 aktieklasser og en likvidation ligger pa nogeniunde samme niveau. Der skal derfor ikke s0ges ekstra penge pa nuvaerende tidspunkt. 5. Administrationen kan ikke vurdere, hvorvidt der matte ligge forpligtelser, som ikke fremgar af havnens regnskab. De vil i givet fald komme frem i lyset ved ovennsevnte proklama.. Den kommunale institution Rungsted Havn foruds^ttes drevet som en hvile i sig selv institution, og dermed forventes omkostningerne at blive d^kket genne Indt^gter fra jordlejere og badpiadslejere og 0vrige brugere af havnens faciliteter- 6. Nar hjemtagelsen sker, sl<al der tages stilling til hvordan havnen indgar i kommunens organisation. I forbindelse med beslutningsforslaget er der tilkendegivet en intention om, at administrationen skal indga i en dialog med interessenterne pa havnen forud for fastlseggelsen af havnens ofganisation. Den kommunale institution kan organiserespa flere forskellige mader, herunder med en bestyrelse. Interessenterne kan indga i en evt. bestyrelse af den kommunale institution, men samtidigt skal kommunen s0rge for at eslutningskompetencen ikke afgives, saledes at kommunen ommer i strid med kommunestyrelseslovens 2, hvorefter det er ommunalbestyrelsen, der styrer kommunen. 2/2

21 Meddelelse fra H0rsholm ICommuiie om h'angsiiidl0sning af muioi'itetsalctionaji-eme i Rungsted Havii A/S (CVR-nr :t6) i medfer af selskabslovens 70 og 72 Den registrerede aktiekapital i Rungsted Ha A/S udg0r Icr H0rsholni ICommune liar for nylig gennemfgrt en indtesning af de minoritetsalctioneerer i Rung sted Havn A/S, som iklce modsatte sig det. Efter selskabets alctiebog er der herefter f0lgende aktioneerer i Rungsted Havn A/S: Horsliolm Kommune nominelt Icr. [ ] Aktion^rer noteret i selskabets aktiebog nominelt kr. [1.000] H0rsholm Kommune ejer smedes [99,8480] % af alctiekapitalen og rader over en tilsvarende andel af stemmerne i Rungsted Havn A/S. H0rsholm Kommune har besluttet, at de 0vrige amion^rer i Rungsted Havn A/S skal lade deres aktier indlgse i henhold til selskabslovens 70 og 72. AktionEererne i Rungsted Havn A/S opfordres derfor til inden den 17. September 2014 at overdrage deres alctier i Rungsted Havn A/S til H0rsholm Kommune pa f0lgende viikar; Alctierne overdrages til H0rsholm Kommune for kr. 100 pr. aktie a nominelt kr. 100, og afregningen sker kontant. Alctierne skal v^re frie og ubeheeftede i enhver hen seende. Aktiebrevet eller aktiebrevene skal af overdrageren forsynes med en dateret og underslcrevet pategning om transport til H0rsholm Komaumie og afleveres eller fremsendes til H0rsholm Kommune mod kontant betaling af indl0sningsbel0bet. Ved fremsendelse skal denne ske ved anbefalet brev til H0rsholm Kommune, att.: Susaime Esbj0rn, Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm. Kursen er fastsat under hensyn til 16, stk. 2 og 17 i selskabets vedteegter, hvoraf fremgar, at "overskud, der ikke medgar til normal forrentning af aktiekapitalen, udelukkende anvendes til havnens formal", og at "I tilfselde af selskabets opl0sning skal et eventuelt likvidationsprovenu ud over den nominelle aktiekapital anvendes til anleeg og drift: afen havn i Rungsted " H0rsholm Kommune anser indl0sningskursen, der er identisk med den indl0snings- Icurs, der blev anvendt ved den for nylig gennemf0rte indl0sning, for rimelig efter g^ldende oveitagelsesregler. Er en aktioneer imidlertid uenig i indlssningskursen,

22 kan alctionasren i henhold til selskabslovens 70, stk. 2, anmode om, at indl0sningskursen fasts^ttes af en skonsmand, som udmeldes af retten pa Rungsted Havn A/S' hjemsted. Skonsmanden skal fasteette indl0sningskursen i overensstemmelse med 67, stk. 3 i selskabsloven. Hvis sk0nsmandens vurdering eller en afgorelse efter selskabslovens 67, stk. 3, 0- rer til en h0jere indl0sningskurs end tilbudt af H0rsholm Kommune, har denne h0jere kurs ogsa gyldighed for de aktioneerer, som ildce har 0nsket vurdering. Omkostningerne ved kursfasts ettelsen afholdes af den aktionsr, som har anmodet om kursfastseettelsen. Retten kan dog pafegge H0rsholm Kommune at afholde omkostningerne helt eller delvist, hvis en vurdering eller afg0relse f0rer til en hojere indl0sningskurs end tilbudt af H0rsholm Kommune. ; A[d:ion2erer, som ikke inden den 17. September 2014 har overdraget deres aktier til H0rsholm Kommune, vil ved bekendtgorelse i Erhvervsstyrelsens it-system i medf0r af selskabslovens 72, stk. 1 og 2 modtage en ny opfordring til at overdrage deres aktier med et yderligere varsel pa 3 maneder. Hvis aktionasreme ildce har overdraget deres alctier inden udl0bet af denne 3- maneders periode, vil alctierne automatisk blive noteret i H0rsholm Kommunes navn ved periodens udl0b, og samtidig vil H0rsholm Kommune deponere indl0sningsbel0bet for de pagaeldende alctier i overensstemmelse med lov om slcyldneres ret til at frig0re sig ved deponering, jf. selskabslovens 72, stk. 3 og 4. Efter selskabslovens 70, stk. 2, skal denne indkaldelse indeholde en iidtalelse fra bestyrelsen i Rungsted Havn A/S om de samlede betingelser for indl0sningen. Udta lelsen folger nedenfor. Nasrvffirende meddelelse sendes ved anbefalet brev til de mindretalsaktionserer, der fremgar af aktiebogen. Desuden offentliggores den i f0lgende lokale blade: Frede riksborg Aints Avis og Ugebladet. Med venlig hilsen H0rsholm, den 11. august 2014 H0rsholm Kommune

23 128 RUNGSrHD HAVN A/S numgsted HAVN 10 Di<-2g60 BUNG&rEO KVST TEl.EFOhl 45 8S TELEFAX wwv/.fungsted-hsvn.dic DANSKE BANK GIRO CVR-NR,r 88 S H0rsholra Kommmie Adalsparkvej H0rsliolm Att.; borgmester Morten Slotved c\b6st>teisen\ hjemtagelse bilag 33 Rungsted Kyst, den 22. august 2014 Havnebestyrelseas udtalelse s anledning af kommhiifilbestjtelsens beslutning den 18, juni 2014 om "hjemtagelse" af Rungsted Havn A/S. Komraimalbestyrelsen harden 18. juni 2014 truffet beslutjiing om hjemtagelse af Havnen. Dette indebaerer, at Kommunen planlsgger, at Havnen omdannes fra aktieselskab til en kommunal institution. Havnebestyrelsen har ijdce har vsret h0rt eller radspurgt af Kommunen i denne anledning, far Kommunen har offentiiggjort sin hjemtagelsesbeslutning. Dejfor kan en udtalelse fra Havnebestyrelsen om Kommunens beslutning forekomme pmorsevet: Havnebestyrelsen har en selvstsndig opgave at varetage om overholdelsen af Havnens vedtsgter, uafhsengigt af Kommunen som hovedalction^r i Havnen. Om udbyttebetajing fra Havnen dl sine aktionsrer hedder det i vedtsegterne for Havnen, 16, stk. 2: "l0vrigt kan den del af selskabets overskud, der ikke medgar til normal forrentning af akiekapitalen, udelukkende anvendes til havnens formal" Havnebestyrelsen bemsrker i denne forbindelse, at Havnen aldrig siden sin stiflelse i 1923 har udbetalt udbytte til sine aktionsrer. Hvis Kommunens beslutning om hjemtagelse betragtes som en udlodning, er der tale om en udlodning af hele Havnen til Kommunen. Demie udlodning kan ikke karakteriseres som "en nomial fon*entning" af Kommiunens aktiekapital, - og betragtet pa denne mme er hjemtagelsen ildce i overensstemmelse med Havnens vedt^gter. I Havnens vedt^gter indeholdes en yderligere - for aktieselskaber helt ussdvanlig - bestemmelse i 17: 'Uilfcelde af selskabets oplosning skal et eventuelt lilmdationsprovenu ud over den nominelle oktiekapital anvendes til aniceg og drift af en havn i Rungsted. " l^et fremgar af kommunalbestyrelsens hjemtagelsesbeslutning, at: Aktiver og passiver i Rungsted Havn A/S overdrages til den kommunale institution Rungsted Havn" 1 arsrapporten 2013 udg0r havnens egenkapital Icr mio., - udover aktiekapitalen pa l^r , hvoraf kr Ici*. er ejet af Kommunen. Efter Kommunens hjemtagelsesbeslutning skal fr

24 JUJNGS'fCl) HAVN A/;.: RUNGSTED HAVN 10 DK-2960 RUNGSTED KYST TELEFON TELEFAX ' dk wwiv.rungsted-havn dk DANSKE BANK GIRO B1 CVR-NR ' I egenkapitalen tilfalde Kommunen. ] stedet for kurs pari, kurs 100, opnar Kommunen derfor ved hjejutageisen et likvidationsprovenu svarende til kurs ca for sine aktier. Hjemtagelseu ei derfor heller ikke i overensstemmelse med Havnens vedttegter p dette punkt. Havnen har i sit regnsicab en yderligere gsldsfoipligtelse, der er bensvnt "Indskud fi'a iejere af Ijgg^P'^'^ser pa kr. 12,484 mio. Dette indskud, icaldet "pladslejerdepositum", skulle oprindeiigt forrentes med 5 % p.a., og efterhanden tilbagebetales af Havnen til pladslejerne. r 1975 offentliggjorde Kommunen imidlertid eu "Erkl^ring", om at Havnen var en "almennyttig insiitiitioji". Derefter blev pladslejerdepositummet sndret til at blive rente- og afdragsfrit og samtidigt derudover uopsigeligt fra pladslejerens side. Den us^dvanlige fordel for Havnen som depositumordningen indebar, var netop kun forsvarlig set du fra pladslejemes synspunkt, fordi Kommunen havde tilkendegivet at Havnen var en almennyttig institution, og fordi Kommunen efter Havnens vedt^gter kun kunne fa pari for dens aktier. Efter Kommunens hjemtagelsesbeslutning overtager Kommunen ogsa dette passiv. Herved S0ger Kommunen at opna dette i realiteten rente- og afdragsfrie private Ian fra Havnens ^^gg^pl^tlslejere i forbindelse med dens overtagelse af Havnen, som iltke er i overensstemmelse med Havnens vedt^gter. De to nsvnte belab, kr. 12,518 mio., og Icr. 12, 484 mio., er udtryk for, at Havnens brugere med i alt tilsammen ca. Icr. 25. mio. har betalt for heie havneudvidelsen i 1970erne. Denne er netop bogfert i Havnens regnskab med Icr. 23,968 mio. Kommunen har i forbindelse med udvidelsen ydet Havnen nogle den gang n0dvendige Ian. Disse kr^vede Kommunen tilbagebetalt og forrentet af Havnen, da Kommunen ildce nskede at udvide sin aktiekapital i Havnen. Lanene er deifor for Isngst tilbagebetalt af Havnen, - for bmgernes penge. Det ei- saledes Havnens brugere, der udover anltegget af Havnen, ogsa ekonomisk har betalt for Havnens l bende drift gennem arene. 1 sammenligning raed sejiernes l0bende finansiering af Havnen pa de n^vnte i alt ca. 25 mio., har Kommunen ijivesteret sin aktiekapital pa Ici' i Havnen. Havnens vedt^gter er offentligt tilg^ngelige. De har altid haft det indhold de har i dag. Dermed bar vedt^gteme altid vteret kendt af Havnens brugere. Dette indebserer eksempelvis, at nar en af Havnens faste pladslejere beslutter at betale sin arlige pladsleje i Havnen, sa ved han, at det bel0b han indbetaler III Havnen ikke kan ga til andet end Havnen selv, - bortset fra aktiekapitalens nominelle st0i-relse. Den adpladsleje, ha_n beslutter sig for at betale, kan efter vedt^gterne derfor ikke tilfajde Havnens 3 tionffir, H0rsholra Kommune, som udbytte eller likvidationsoverskud. 3 pladslejerne forventer som en selvfslge, at Havnebestyrelsen paser overboldelsen af Havnens vedtsegter. Pft TT ka It opfattelse er i virkeligheden aile Havnens indtsgte]-, og dermed heie Havnens Korn^ I dag, bundet op pa vedt^gtemes bestemmelser om forbud mod likvidationsprovenu til ^ mmunen udover pai'ivsrdien af dens alctier, - selvsagt sammen med den historiske tradition for, at vnen ingensinde har betalt udbytte til sine aktioneerer.

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j

Haveforeningen IshBjgArd Pilem0llevej 22 2635 Ish0j Haveforeningen IshBjgArd Pilemllevej 22 2635 Ishj CVR-nr. 32551 Arsrapport for 213.&.rsrapporten er fremlagt og godkendt pa foreningens ordinc:ere generalforsamling den Dirigent DSSING & PARTNERE.., ..,

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L.

Vedlagt fremsender jeg kopi af mit brev i dag til Retten i Helsingør med duplik og bilag D-L. 3ZR4WV-scanning-02-12-2014-09 24-SEPBARCODE OU23 BRUUN & HJF.JLE Hørsholm Kommune Rådhuset Ådalspark\'ej 2 2970 Hørsholm Att.: Juridisk konsulent Christian Buch Sørensen Advokatfimiii Norregadc 31 1165

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Beretning for perioden 1. januar- 31. december 2013

Beretning for perioden 1. januar- 31. december 2013 Haveforeningen lsh{3jg;hd Pilemf311evej 22 26351shf3j mail: info@ishoejgaard.dk Beretning for perioden 1. januar- 31. december 213 Ishfltj, marts 214 213 har vreret et ~r fyldt med udfordringer for haveforeningen

Læs mere

R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50. Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM

R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50. Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 Arsrapport 2014 1 RONNE HAVN A/S Indhold Side Aret kort fortalt ved den adm. direktor 2 Hoved- og nogletal Pategninger Ledelse spa tegning Revisionspategning Ledelsesberetning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere