Med brev af 9. September 2013 fra Rungsted Havn A/S har kom munen modtaget kopi af dit brev af 2. September 2013 til Rungsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med brev af 9. September 2013 fra Rungsted Havn A/S har kom munen modtaget kopi af dit brev af 2. September 2013 til Rungsted"

Transkript

1 106 bilag 29 Rungsted Badelaug v/formand Peter Hviid Josephsen Strandglrdsvej Humlebcek H0RSHOLM KOMMUNE Rungsted Havn Med brev af 9. September 2013 fra Rungsted Havn A/S har kom munen modtaget kopi af dit brev af 2. September 2013 til Rungsted Havn A/S. I brevet stiller du nogle sp0rgsmal, som kommunen kan besvare saledes: Ad 1: Komn:iunen har ingen indvending mod, at Rungsted Badelaug bliver den Forening af badpladslejere, som er forudsat i udkastet til ved taegter for Rungsted Havn A/S. Sker det, hvilket foruds^ttes } det folgende, har kommunen intet 0nske om at begraense Rungsted Badelaugs selvst^ndighed eller uafhsengighed eller om pa nogen made at blande sig I driften af Rung-sted Badelaug. Dato: 30.Q Side 1/2 13/10046 Center for Poiitlk og Borgerservice Adalsparkvei Hgrsholm Tif Fax wivvv.horsholm.dk Kommunen 0nsker, at enhver badpladslejer i Rungsted Havn A/S skal kunne Voere medlem af Rungsted Badelaug, hvilket 0nske alle rede er opfyldt af 3 i badelaugets vedtsgter. Kommunen 0nsker desuden, at badelauget indstiller 2 medlemmer af bestyrelsen i Rungsted Havn A/S, tillige med suppleanter derfor. Det kan v^re henslgtsmsessigt, at en bestemmelse herom optages i badelaugets vedtasgter. Kontaktperson Susanne Esbi0rn Juridisk konsulent Difekl:e tif Ad 2; Det er kommunens 0nske at afhaende nominelt kr aktier til de 3 forenlnger til kurs 100 dvs. for en samlet pris pa kr og mod kontant betaling. Kommunen forudsaetter, at Rungsted Badelaug respektive Erhvervsforeningen Rungsted Havn selv afholder udgiften heived. Da 0konomien hos de forenlnger, der skal indga i S0sportsradet, kan have vanskeligt ved at betale kr , har kommunen forespurgt Rungsted Havn A/S, om denne

2 107 kan bidrage til S0sportsradets erhvervelse af aktierne. Kommunen afventer tilbagemelding herom. Ad 3: Indfrielsen vil ske uden udgift for Rungsted Havn A/S. Dato: Ad 4: Side 2/2 Et forel0blgt udkast til en ejeraftale vedlsegges med det forbehold, at det if0ige sagens natur ikke har vaeret dr^ftet med S0sportsradet og Erhvervsforeningen Rungsted Havn, der jo endnu Ikke er stiftet. Ad 5: Det er kommunens opfattelse, at Rungsted Havn A/S som ny ejer skal betale ejendomsskat af de overdragne areaier. Hprsholm Kommune har vurderet raekkevidden af vurderirigslovens 7 og vedisgger kopi af landsskatteretskendelse af 25/ til orientering. Ad 6; Kommunen har tii Rungsted Havn A/S fremsendt udkast til k0bsaftale vedr0rende arealerne (strandarealet undtaget) og afventer Rungsted Havn A/S' bem^rkninger. Overdragelsen vil ske uden ud gift for Rungsted Havn A/S. Kopi af n^rv^rende brev er sendt tii Rungsted Havn A/S. Venlig hilsen borgmester / Jens-rJakob Jakobsen kornmunaldlrekt0r

3 Medlem af 108 bilag 30 v KRESTON 'Hell slioliii Rungsted Havn A/S Rungsted Havn Rungsted Kyst CVR-nr, CHR. MORTENSEM REVISIONSFIRMA Statsauforiseret Revisionsinteressenfskab Usserod Kongevej 157 DK 2970 hbrsholm tif.: CVR-nr, Arsrapport for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinsre generalforsamling den 21^aj 2014 Dirigent

4 Rungsted Havn A/S Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Ledelsespategning Den uafhsengige revisors erkl^ringer Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resuitatopg0relse Balance Noter

5 11( Rungsted Havn A/S Virksornhedsoplysninger Virksomheden CVR-nr. Stiftelsesdato Regnskabsar Bestyrelse Direktion Revisor Rungsted Havn A/S Rungsted Havn Rungsted Kyst maj januar december 2013 Ove Petersen, Formand Eskil Trolle Niels Ryhding Otto Bj0rn Christiansen Ole Jesper Christensen Karsten Eckert Hans Gr0nberg Finn Henriksen Hans Laugesen Henrik Kristensen KRESTON H0rsholm Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Usser0d Kongevej 2970 H0rsholm CVR-nr.; Hans Duschek, Statsautoriseret revisor -3-

6 LEDELSESPATEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt arsrapporten for 2013 for Rungsted Havn A/S. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Det er vor opfattelse. at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver passiver, finansielle stilling samt resultat. Dog tager bestyrelsesmedlemmerne Finn Henriksen og Ole Jesper Christensen forbehold f.s.v. angar selskabets materielle anlaegsaktiver. Det er vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redeg0relse for de forhold, beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamiingens godkendelse. Rungsted Kyst, den 20. marts 2014 Direktion: Hennk Kristensen Havnemester Bestyrelse: Ove Petersen (formand) (nsestformand) Karsten Eckert OI ruftrisie n s e n

7 112 FUmgstecl Havn A/S Den uafhsengige revisors erklaeringer Til kapitalejerne i Rungsted Havn A/S Pategning pa arsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Rungsted Havn A/S for regnskabsaret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg0relse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne l<ontrol, som ledelsen anser n0dvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vsesentlig fejiinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udf0rt revisionen i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav if0lge dansk revlsorlovgivning. Dette kreever, at vi overholder etiske krav samt planl^gger og udfgrer revisionen for at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vsesentlig fejiinformation. En revision omfatter udf0relse af revisionshandiingerfor at opna revisionsbevis for belob og oplysninger 1 arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhsenger af revisors vurdering, herunder vurdering af rislcl for v sentlig fejiinformation i arsregnskabet. uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstsendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens Interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsm^ssige sk0n er rimelige samt den samlede prsesentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstr^kkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet aniedning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passlver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. -5-

8 113 Rungsted Havn A/S Den uafhsengige revisors erklseringer Udtalelse om ledelsesberetnlngen Vi har i henhold til arsregnskabsloven genneml^st ledelsesberetningen. Vi har Ikke foretaget yderligere handlinger i tiling til den udf0rte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse at oplysningeme i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. H0rsholm, den 20, marts 2014 KRESTON H0rsholni Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revistonslnteressentskab Statsautoriseret revisor -6-

9 114 Rungsted Havn A/S Ledelsesberetning Hovedaktlviteter Havnen foretager udlejning af badepladser i savel vand som pa land og foretager udlejning af grundarealer til de erhvervsdrivende pa havnen. Endvidere iagttages havnens status som rekreativt omrade for opiandet n0je via i0bende vedligeholdeise og forbedringer af havnens faciiiteter og gr0nne omrader. Udviklingen i vfrksomhedens aktiviteter og okonomlske forhold Selskabets resultat for 2013 har udvist et underskud pa kr Det negative resultat skyldes primeert en ekstraordin^r udgift kr som f0lge af en merudgift vedr0rende stormskaden ultimo 2013, der ikke blev deekket af Stormradet, samt st0rre radgivningsomkostninger i forbindelse med havnens fremtidige drift og ejerforhold. Ejerforhoidet tii de oppumpede arealer I havnen er endnu ikke endeligt afkiaret. Fornyeiser og st0rre vedligehold i havnen blev gennemf0rt i 2013 med mindre justeringer I forhold tii budget. Havnen har ultimo 2013 faet udarbejdet en tilstandsrapport, der viser, at havnen ma forvente st0rre vedligeholdelsesudgifter over de n^ste 20 ar 1 st0rrelsesorden kr. 37,0 millioner, hvilket vil stille betydelige krav til den fremtidige indtjening i selskabet, Det forventes at resuitatet for ar 2014 vil udvise et st0rre underskud som f0lge af udbedring af skader efter stormen ultimo Begivenheder efter regnskabsarets afslutning Som f0ige af stormen i slutningen afar 2013 skal havnen foretage n0dvendige reperationer i 2014 der p.t. sk0nnes at udg0re omkring 2,0 millioner. Herudover er der ikke indtruffet begivenheder, som vsesentiigt vii kunne pavirke selsiobets finansielle stilling, -7-

10 Rungsted Havn A/S Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Arsrapporten for Rungsted Havn A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er usendret I forhold til tidligere ar. Rapporteringsvaliita Arsrapporten er aflagt i danske kroner. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetsere aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og ureallserede valutakursgevinster og -tab Indgar 1 resultatopg0relsen under finansielle poster. Generelt Generelt om Indregning og maling Indtffigter indregnes I resultatopg0relsen 1 takt med. at de indtjenes, herunder indregnes vaerdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsv^rdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopg0relsen alle omkostnlnger, der er afholdt for at opna arets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbagef0rsler som f0lge af sendrede regnskabsmsessige sk0n af bel0b, der tidligere har veeret indregnet 1 resultatopg0relsen. Aktiver Indregnes 1 balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets vserdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige 0konomiske fordele vil fraga selskabet, og forpligtelsens vserdi kan males palideligt, Ved f0rste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterf0lgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over l0betiden. Amortiseret kostpris opg0res som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tiiiffig/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle bel0b. Herved fordeles kurstab og -gevinst over l0betiden. Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige lab og risici, derfremkommer, inden arsrapporten afl^gges, og som be- eller afkrsefter forhold, der eksisterer pa balancedagen.

11 Rungsted Havn A/S Anvendt regnskabspraksis Resultatopgorelsen Nettoomsastnmg Nettoomsastningen ved udlejning indregnes i resultatopg0relsen safremt fakturerinq har fundet sted inden om?bst"n1nge"n': og med fradrag aftabatteri forblte med os'^epertoden"' '''"'' foi-udbetales for perioden 1. aprii til 31. marts periodiseres Andre drlftslndtasgter sels^fabttetottas regnskabsposter af sekundaer karakter 1 forhold til Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af havnen, storre engangsomkostnlnaer oa administrationsomkostninger samt tab pa debitorer. lydnybornkosininger og Finansielle poster indregnes i resultatopgarelsen med de beteb, der vedr0rer regnskabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtasgter og -omkostninger, reallserede oq urealiserede kursgevinsterogkurstabvedrarendevabrdipaplreroggjeld diibereae og urealiserede Finansielle indtsegfer og omkostninger Finansiellejndt^gter og omkostninger indregnes i resultatopg0relsen med de bel0b der vedrarer regnskabsaret. Finansielle indtegter og omkostninger Indeholder rentelndt^gter og'-omkostninqer reallserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedr0rende v^rdlpapirer, g^ld og transaktloner 1 'T'^apltalandele. amortlsering af flnanslelle akxer ' forpligtelser samt tiling og godtg0relser under acontoskatteordnlngen. Skat af arets resultat undtag^fesptigt''""' ' S^'^^^bsskattelovens 3. stk. 1. nr. 4 er selskabet fra 1. januar 2010

12 Rungsted Havn A/S Anvendt regnskabspraksis Balancen Materiefle anlasgsaktiver vederlagsfri1frugsret.tuue,te'ntlrh:':h^ Oe...ages.ase. p,...no a. a.v.n...en.e. Havneanl^g og bygninger nciti ar 204^ El-anl^g 20 ar Badstativer15 ar akkumulerel afs\tning e7'""''og inventar males til kostpris med fradrag af tidspunkrhvsveterkter^fafk «'knyttet anskaffelsen indtil det omtottntngttrestopgllsetia^^^ med en levelid under 5 ar indregnes som Tilgodehavender : i^g^^^ «' nominal v.rdi. Veerdien Penodeafgransningsposter, aktiver efterf0lgend6 resb s^' ^^iver omfatter forudbetaite omkostnlnger vedrarende LIkvider v^rdi^ndringet beholdninger samt kortfristede v rdipapirer med ubetydelig risiko for pnansielle g^ldsforpligteiser modtagne Provem lanoptagelsen til det rrrir*'''"' "" -«ventualaktiver og -forpliafelset* -10-

13 Rungsted Havn A/S Resultatopg0relse Nettoomsffitning Andre driftsindt^gter Andre eksterne omkostninger Bruftoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger af materielle anl^gsaktiver Driftsresultat Andre finansielle Indtsegter Andre finansielle omkostninger Resultat for skat Ekstraordineere omkostninger Skat af ekstraordinsert resultat Arefs resultat Note Forslag til resuitatdisponering Overf0rt resultat Fordelt i alt

14 Rungsted Havn A/S Balance 31. december 2013 Aktiver Note Grunde og bygninger Andre anl^g, driftsmateriel og inventar Matenelle anlffigsa[<tiver Aniasgsakfiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrffinsningsposter Tilgodehavender Likvlde beholdninger Omsatnlngsaktiver Aktiver

15 Rungsted Havn A/S Balance 31. december 2013 Passiver Note Virksomhedskapital Overf0rt resultat Egenkapltal Indskud fra lejere af liggepladser Langfristede ga3ldsforpllgtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder L0verand0rer af varer og tjenesteydelser Anden gseld Kortfristede g^ldsforpligtelser Gseldsforpligtelser Passiver S Ngertstaende parter Eventualforpligtelser

16 Rungsted Havn A/S Noter Nettoomsffitning Faste pladser Midiertidige pladser Joller Trailer Gsester Bedding Grundlejer Bade i vand, vinter Bade pa land Nettoomsffltning i alt 2. Andre dnftslndt<egter El-salg til bade Containerafgift Venteiistegebyrer Diverse Udlejning af badstativer Andre driffsindfasgter i alt Andre eksterne omkostnlnger Vedilgeholdelse af havneanl^g Renovation og reng0ring El og vand Drift af havnens maskinpark St0rre engangsomkostnlnger Administrationsomkostninger Tab pa debitorer Hensat til tab pa debitorer, forskydning 4. Personaleomkostninger Lanninger Pensioner Omkostnlnger til social sikring Personaleomkostninger I alt Gennemsnitligt antal besk^ftigede 5. Afskrivninger af materielle anisgsaktiver avneanl^g og bygninger Andre anl^g, driftsmateriel og inventar Afskrivninger af materielle anl^gsaktiver i alt Ekstraordlnasre omkostninger gifter afholdt som f0 ge af stormskade efteraret 2011 ^^statning modtaget fra Stormradet stormskade I december 2013 aordin^re omkostninger i alt

17 Rungsted Havn A/S Noter Havneanl^g, grunde og bygninger Kostpris primo Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Arets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmsessig va3rdi ultimo Andre aniseg, driftsmaterie! og invenfar Kostpris primo Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Arets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmsesslg v^rdl ultimo "

18 123 Rungsted Havn A/S Noter Virksomhedskapital Saldo primo Saldo Ultimo Selskabets aktiekapital andrager nom. kr fordelt i aktier a kr. 100 eiler multipia heraf Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. I henhold til selskabets aktiebog besidder H0rsholm Kommune, Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm mere end 5 pet. af selskabets reglstrerede aktiekapital. J 'u nwrbnoim mere end Overfort resultat Saldo primo Arets filgang ZZ saldo ultimo I henhold til 16 i se^kabets vedt^gter kan den del af selskabets overskud, der ikke medqar til normal forrentning af selskabskapitalen, udelukkende anvendes til havnens formal. 11. Indskud fra lejere af liggepladser 100%-ordning og 1:20 ordning uden moms o 790 ono 100%-ordning med moms,,,,,,, Indskud fra lejere af liggepladser ialt ,156!l Nffirtstaende parter Rungsted Havn A/S n^rtstaende parter omfatter f0lgende: Bestemmende Indflydelse: inri I'f T f Kommurne, Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm, noteret som ejer af mere end 5 pot. af selskabets registrerede aktiekapital. Transaktloner med n^rtstaende parter; A/S har vederlagsfri radighed over havnens arealer, jf. aftale gseldende frem til 2045 som omtalt under anvendt regnskabspraksis. ' 13. Eventualposter, pants^tninger og sikkerhedsstillelser m.v. Der pahviler ikke selskabet eventual- eller garantiforpligtelser udover det i arsrapporten oplyste. ItnttveTtotfedje^^^^^^ sikkerhedsstillelse eller ) -16-

19 124 wii5rshoi.w KOAWUME bilag 31 Vediwende Vedr. beslutningspunkt vedr. havnel^sning pa l<b-m0de den Baggrundsnotal-vedr. hjemtagelse af havnen Med den korte tidsfrist fra Henrik Klitgaards forsiag og til KB-m^det den har administrationen ikke haft mulighed for at vurdere de mange mullge aspekter af sagen (eksempelvis 0konomi, personale, forsikring jura). Dato: Sagsnr: 14/10359 Kontakt Susanne Esbj^rn Juridisk konsulent Direkte tif Center for Politikog Borgerservice Team Jura Tif horsholm.dk iniedenfoi er en forel0big vurdering af enkelte elementer i sagen. 1. Administrationen har efter samrad med ekstern advokat vurderet, at det vil vsere lovligt at hjemtage Rungsted Havn A/S. 2. En hjemtagning gennemf0resmed en tvangsindl0sning af alle minoritetsaktion^rer og beslutning afen likvidation af selskabet. I overensstemmelse med 17 i vedtaegterne for Rungsted Havn A/S udloddes et bel0b svarende til den nominelle aktiekapital l<r til kommunen til fri anvendelse. Rungsted Havn A/S' yderligere al<tiver, passlver, rettigheder og forpligtelser (med fradrag af de med likvidatlonen forbundne oml<ostninger) overtages af kommunen Der er iveerksat en indl0sning af minoritetsaktionaererne, der ejer nominelt kr, aktier. De aktionaerer, som ikke 0nsker indl0sning, tvinges ikke til det. P.t. har 5 aktion^rer, der ejer nominelt kr aktier, meddelt, at de ikke 0nsker indlssning. ^ndl0sningen afsluttes den Herefter skal gennemf0res en ny indl0sning, nemlig en ^angsindl0sning af de resterende aktionaerer dvs. de naevnte 5 samt de yderligere, der matte melde sig under den igangvaarende nal0sning.. Den tager 4 maneder fra det tidspunkt, hvor ^ avnebestyrelsen afgiver sin lovkrsevede udtalelse om vangsindl0sningen, og kan under denne forudsaetning vsere atsluttet i december maned /1

20 M0RSHOLM KOMMUNE ^^^^^^'^"^3SP'^nktvedr.havne!0sningpaKB-m0deden 18- N t t Dato: Sagsnr: 14/ Herefter besluttes likvidationen pa en generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Likvidator trader i bestyrelsens sted. Revisor skal udarbejde likvidationsregnskab. Ved likvidationen indkaldes selskabets kreditorer ved proklama med et varsel pa 3 maneder, og f0rst derefter kan likvidationen afsluttes. Kreditorer, der f0rst melder sig efter likvidationens afslutning og udlodning af midlerne til kommunen, bortfalder. Likvidationen kan saledes vsere afsluttet i foraret Vedr0rende budget er det administrationens umiddelbare vurdering, at omkostningerne til gennemf0relsen af den vedtagne aktieselskabsl0sning med 2 aktieklasser og en likvidation ligger pa nogeniunde samme niveau. Der skal derfor ikke s0ges ekstra penge pa nuvaerende tidspunkt. 5. Administrationen kan ikke vurdere, hvorvidt der matte ligge forpligtelser, som ikke fremgar af havnens regnskab. De vil i givet fald komme frem i lyset ved ovennsevnte proklama.. Den kommunale institution Rungsted Havn foruds^ttes drevet som en hvile i sig selv institution, og dermed forventes omkostningerne at blive d^kket genne Indt^gter fra jordlejere og badpiadslejere og 0vrige brugere af havnens faciliteter- 6. Nar hjemtagelsen sker, sl<al der tages stilling til hvordan havnen indgar i kommunens organisation. I forbindelse med beslutningsforslaget er der tilkendegivet en intention om, at administrationen skal indga i en dialog med interessenterne pa havnen forud for fastlseggelsen af havnens ofganisation. Den kommunale institution kan organiserespa flere forskellige mader, herunder med en bestyrelse. Interessenterne kan indga i en evt. bestyrelse af den kommunale institution, men samtidigt skal kommunen s0rge for at eslutningskompetencen ikke afgives, saledes at kommunen ommer i strid med kommunestyrelseslovens 2, hvorefter det er ommunalbestyrelsen, der styrer kommunen. 2/2

21 Meddelelse fra H0rsholm ICommuiie om h'angsiiidl0sning af muioi'itetsalctionaji-eme i Rungsted Havii A/S (CVR-nr :t6) i medfer af selskabslovens 70 og 72 Den registrerede aktiekapital i Rungsted Ha A/S udg0r Icr H0rsholni ICommune liar for nylig gennemfgrt en indtesning af de minoritetsalctioneerer i Rung sted Havn A/S, som iklce modsatte sig det. Efter selskabets alctiebog er der herefter f0lgende aktioneerer i Rungsted Havn A/S: Horsliolm Kommune nominelt Icr. [ ] Aktion^rer noteret i selskabets aktiebog nominelt kr. [1.000] H0rsholm Kommune ejer smedes [99,8480] % af alctiekapitalen og rader over en tilsvarende andel af stemmerne i Rungsted Havn A/S. H0rsholm Kommune har besluttet, at de 0vrige amion^rer i Rungsted Havn A/S skal lade deres aktier indlgse i henhold til selskabslovens 70 og 72. AktionEererne i Rungsted Havn A/S opfordres derfor til inden den 17. September 2014 at overdrage deres alctier i Rungsted Havn A/S til H0rsholm Kommune pa f0lgende viikar; Alctierne overdrages til H0rsholm Kommune for kr. 100 pr. aktie a nominelt kr. 100, og afregningen sker kontant. Alctierne skal v^re frie og ubeheeftede i enhver hen seende. Aktiebrevet eller aktiebrevene skal af overdrageren forsynes med en dateret og underslcrevet pategning om transport til H0rsholm Komaumie og afleveres eller fremsendes til H0rsholm Kommune mod kontant betaling af indl0sningsbel0bet. Ved fremsendelse skal denne ske ved anbefalet brev til H0rsholm Kommune, att.: Susaime Esbj0rn, Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm. Kursen er fastsat under hensyn til 16, stk. 2 og 17 i selskabets vedteegter, hvoraf fremgar, at "overskud, der ikke medgar til normal forrentning af aktiekapitalen, udelukkende anvendes til havnens formal", og at "I tilfselde af selskabets opl0sning skal et eventuelt likvidationsprovenu ud over den nominelle aktiekapital anvendes til anleeg og drift: afen havn i Rungsted " H0rsholm Kommune anser indl0sningskursen, der er identisk med den indl0snings- Icurs, der blev anvendt ved den for nylig gennemf0rte indl0sning, for rimelig efter g^ldende oveitagelsesregler. Er en aktioneer imidlertid uenig i indlssningskursen,

22 kan alctionasren i henhold til selskabslovens 70, stk. 2, anmode om, at indl0sningskursen fasts^ttes af en skonsmand, som udmeldes af retten pa Rungsted Havn A/S' hjemsted. Skonsmanden skal fasteette indl0sningskursen i overensstemmelse med 67, stk. 3 i selskabsloven. Hvis sk0nsmandens vurdering eller en afgorelse efter selskabslovens 67, stk. 3, 0- rer til en h0jere indl0sningskurs end tilbudt af H0rsholm Kommune, har denne h0jere kurs ogsa gyldighed for de aktioneerer, som ildce har 0nsket vurdering. Omkostningerne ved kursfasts ettelsen afholdes af den aktionsr, som har anmodet om kursfastseettelsen. Retten kan dog pafegge H0rsholm Kommune at afholde omkostningerne helt eller delvist, hvis en vurdering eller afg0relse f0rer til en hojere indl0sningskurs end tilbudt af H0rsholm Kommune. ; A[d:ion2erer, som ikke inden den 17. September 2014 har overdraget deres aktier til H0rsholm Kommune, vil ved bekendtgorelse i Erhvervsstyrelsens it-system i medf0r af selskabslovens 72, stk. 1 og 2 modtage en ny opfordring til at overdrage deres aktier med et yderligere varsel pa 3 maneder. Hvis aktionasreme ildce har overdraget deres alctier inden udl0bet af denne 3- maneders periode, vil alctierne automatisk blive noteret i H0rsholm Kommunes navn ved periodens udl0b, og samtidig vil H0rsholm Kommune deponere indl0sningsbel0bet for de pagaeldende alctier i overensstemmelse med lov om slcyldneres ret til at frig0re sig ved deponering, jf. selskabslovens 72, stk. 3 og 4. Efter selskabslovens 70, stk. 2, skal denne indkaldelse indeholde en iidtalelse fra bestyrelsen i Rungsted Havn A/S om de samlede betingelser for indl0sningen. Udta lelsen folger nedenfor. Nasrvffirende meddelelse sendes ved anbefalet brev til de mindretalsaktionserer, der fremgar af aktiebogen. Desuden offentliggores den i f0lgende lokale blade: Frede riksborg Aints Avis og Ugebladet. Med venlig hilsen H0rsholm, den 11. august 2014 H0rsholm Kommune

23 128 RUNGSrHD HAVN A/S numgsted HAVN 10 Di<-2g60 BUNG&rEO KVST TEl.EFOhl 45 8S TELEFAX wwv/.fungsted-hsvn.dic DANSKE BANK GIRO CVR-NR,r 88 S H0rsholra Kommmie Adalsparkvej H0rsliolm Att.; borgmester Morten Slotved c\b6st>teisen\ hjemtagelse bilag 33 Rungsted Kyst, den 22. august 2014 Havnebestyrelseas udtalelse s anledning af kommhiifilbestjtelsens beslutning den 18, juni 2014 om "hjemtagelse" af Rungsted Havn A/S. Komraimalbestyrelsen harden 18. juni 2014 truffet beslutjiing om hjemtagelse af Havnen. Dette indebaerer, at Kommunen planlsgger, at Havnen omdannes fra aktieselskab til en kommunal institution. Havnebestyrelsen har ijdce har vsret h0rt eller radspurgt af Kommunen i denne anledning, far Kommunen har offentiiggjort sin hjemtagelsesbeslutning. Dejfor kan en udtalelse fra Havnebestyrelsen om Kommunens beslutning forekomme pmorsevet: Havnebestyrelsen har en selvstsndig opgave at varetage om overholdelsen af Havnens vedtsgter, uafhsengigt af Kommunen som hovedalction^r i Havnen. Om udbyttebetajing fra Havnen dl sine aktionsrer hedder det i vedtsegterne for Havnen, 16, stk. 2: "l0vrigt kan den del af selskabets overskud, der ikke medgar til normal forrentning af akiekapitalen, udelukkende anvendes til havnens formal" Havnebestyrelsen bemsrker i denne forbindelse, at Havnen aldrig siden sin stiflelse i 1923 har udbetalt udbytte til sine aktionsrer. Hvis Kommunens beslutning om hjemtagelse betragtes som en udlodning, er der tale om en udlodning af hele Havnen til Kommunen. Demie udlodning kan ikke karakteriseres som "en nomial fon*entning" af Kommiunens aktiekapital, - og betragtet pa denne mme er hjemtagelsen ildce i overensstemmelse med Havnens vedt^gter. I Havnens vedt^gter indeholdes en yderligere - for aktieselskaber helt ussdvanlig - bestemmelse i 17: 'Uilfcelde af selskabets oplosning skal et eventuelt lilmdationsprovenu ud over den nominelle oktiekapital anvendes til aniceg og drift af en havn i Rungsted. " l^et fremgar af kommunalbestyrelsens hjemtagelsesbeslutning, at: Aktiver og passiver i Rungsted Havn A/S overdrages til den kommunale institution Rungsted Havn" 1 arsrapporten 2013 udg0r havnens egenkapital Icr mio., - udover aktiekapitalen pa l^r , hvoraf kr Ici*. er ejet af Kommunen. Efter Kommunens hjemtagelsesbeslutning skal fr

24 JUJNGS'fCl) HAVN A/;.: RUNGSTED HAVN 10 DK-2960 RUNGSTED KYST TELEFON TELEFAX ' dk wwiv.rungsted-havn dk DANSKE BANK GIRO B1 CVR-NR ' I egenkapitalen tilfalde Kommunen. ] stedet for kurs pari, kurs 100, opnar Kommunen derfor ved hjejutageisen et likvidationsprovenu svarende til kurs ca for sine aktier. Hjemtagelseu ei derfor heller ikke i overensstemmelse med Havnens vedttegter p dette punkt. Havnen har i sit regnsicab en yderligere gsldsfoipligtelse, der er bensvnt "Indskud fi'a iejere af Ijgg^P'^'^ser pa kr. 12,484 mio. Dette indskud, icaldet "pladslejerdepositum", skulle oprindeiigt forrentes med 5 % p.a., og efterhanden tilbagebetales af Havnen til pladslejerne. r 1975 offentliggjorde Kommunen imidlertid eu "Erkl^ring", om at Havnen var en "almennyttig insiitiitioji". Derefter blev pladslejerdepositummet sndret til at blive rente- og afdragsfrit og samtidigt derudover uopsigeligt fra pladslejerens side. Den us^dvanlige fordel for Havnen som depositumordningen indebar, var netop kun forsvarlig set du fra pladslejemes synspunkt, fordi Kommunen havde tilkendegivet at Havnen var en almennyttig institution, og fordi Kommunen efter Havnens vedt^gter kun kunne fa pari for dens aktier. Efter Kommunens hjemtagelsesbeslutning overtager Kommunen ogsa dette passiv. Herved S0ger Kommunen at opna dette i realiteten rente- og afdragsfrie private Ian fra Havnens ^^gg^pl^tlslejere i forbindelse med dens overtagelse af Havnen, som iltke er i overensstemmelse med Havnens vedt^gter. De to nsvnte belab, kr. 12,518 mio., og Icr. 12, 484 mio., er udtryk for, at Havnens brugere med i alt tilsammen ca. Icr. 25. mio. har betalt for heie havneudvidelsen i 1970erne. Denne er netop bogfert i Havnens regnskab med Icr. 23,968 mio. Kommunen har i forbindelse med udvidelsen ydet Havnen nogle den gang n0dvendige Ian. Disse kr^vede Kommunen tilbagebetalt og forrentet af Havnen, da Kommunen ildce nskede at udvide sin aktiekapital i Havnen. Lanene er deifor for Isngst tilbagebetalt af Havnen, - for bmgernes penge. Det ei- saledes Havnens brugere, der udover anltegget af Havnen, ogsa ekonomisk har betalt for Havnens l bende drift gennem arene. 1 sammenligning raed sejiernes l0bende finansiering af Havnen pa de n^vnte i alt ca. 25 mio., har Kommunen ijivesteret sin aktiekapital pa Ici' i Havnen. Havnens vedt^gter er offentligt tilg^ngelige. De har altid haft det indhold de har i dag. Dermed bar vedt^gteme altid vteret kendt af Havnens brugere. Dette indebserer eksempelvis, at nar en af Havnens faste pladslejere beslutter at betale sin arlige pladsleje i Havnen, sa ved han, at det bel0b han indbetaler III Havnen ikke kan ga til andet end Havnen selv, - bortset fra aktiekapitalens nominelle st0i-relse. Den adpladsleje, ha_n beslutter sig for at betale, kan efter vedt^gterne derfor ikke tilfajde Havnens 3 tionffir, H0rsholra Kommune, som udbytte eller likvidationsoverskud. 3 pladslejerne forventer som en selvfslge, at Havnebestyrelsen paser overboldelsen af Havnens vedtsegter. Pft TT ka It opfattelse er i virkeligheden aile Havnens indtsgte]-, og dermed heie Havnens Korn^ I dag, bundet op pa vedt^gtemes bestemmelser om forbud mod likvidationsprovenu til ^ mmunen udover pai'ivsrdien af dens alctier, - selvsagt sammen med den historiske tradition for, at vnen ingensinde har betalt udbytte til sine aktioneerer.

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Nr. Nebel Fællesantenne AMBA v/formand Henning Borg Vesterled 7 6830 Nr Nebel. CVR-nummer: 17 98 44 46. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Vesterled 7 6830 Nr Nebel CVR-nummer: 17 98 44 46 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 8. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Mogens Jørgensen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere