AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO"

Transkript

1 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX Arvika, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Klippekort stemplet i den forkerte ende. Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: Den 14. september Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 1. oktober Sagens omstændigheder: Klageren er svensker og var på et kortere ophold i København, hvor han den 11. september 2013 rejste med metroen fra Frederiksberg station. Ifølge klageren havde han flere gange forsøgt at stemple sit nyindkøbte 2-zoners klippekort, men uden held. Han valgte at vende klippekortet om, således at han førte toppen af klippekortet ind i automaten først, hvorved kortet blev stemplet i toppen. Klageren der er dårligt seende mente dermed, at kortet måtte være stemplet korrekt. Kl. 17:28 i metroen lige efter Christianshavn station var der kontrol af klagerens rejsehjemmel, og fordi hans klippekort ikke var stemplet korrekt, blev han pålagt en kontrolafgift på 750 kr. På kontrolafgiften er der som årsag noteret udløbet rejsehjemmel. Klageren anmodede Metro Service om annullering af kontrolafgiften den 14. september 2013, hvor han gjorde ovenstående gældende og efterspurgte, at metrostewarderne havde hjulpet ham til at få kortet stemplet korrekt, frem for at have givet ham en kontrolafgift. Metro Service fastholdt den 20. september 2013 kontrolafgiften med henvisning til selvbetjeningsprincippet og passagerens eget ansvar for at have korrekt billet. Derudover orienterede Metro Service om zonesystemet samt de gule opkaldspunkter, hvorfra klageren kunne have modtaget hjælp til at få sit klippekort stemplet korrekt.

2 2 Kopi af klagerens klippekort: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort følgende gældende, Klagan på att jag blivit ålagd att betala straffavgift i första instans. Var på besök i Köpenhamn hos min dotter som studerar på arkitektskolan på Holmen. Hade införskaffat klippkort för två zooner för att resa med metron från Fredriksberg till Christianshavn för att möta min dotter. Vid instämpling av den nya biljetten fungerade ej detta och efter att flera gånger provat i två automater kom tåget och jag prövade då att vända biljetten i tron att det var så det skulle vara när det inte fungerade åt andra hållet. Automaten stämplade med ett klick och jag hoppade på tåget i tron att jag löst problemet. Vid kontroll vid Christanshavns station konstaterade personalen att biljetten var stämplad men i fel ände och de fotograferade även kortet. Vid återresa från Ch. havn fungerade återigen ej stämplingen men det löste sig med hjälp av medresenärer som konstaterade att ett litet hörn på biljetten var skadat vilket sannolikt orsakat problemet. Jag vill därför överklaga ert beslut efter första granskning att påföra mig en avgift, då jag anser att jag har gjort allt som stod i min makt. Jag har svårt att förstå det Danska språket och ej är speciellt tekniskt kunnig och inte van vid metrons biljettsystem. Jag blev behandlad som en tjuvåkare vilket jag bevisligen ej är, då jag inköpt biljett och stämplat denna. Visserligen felaktigt, sannolikt beroende på dåligt material i pappersbiljetterna. Kontrollpersonalen borde istället i en sådan situation, visat mig hur systemet fungerar och hjälpt mig stämpla biljetten. Detta är en dålig behandling av besökare och turister i Köpenhamn och lockar därför ej till återbesök.

3 3 Då jag gjort allt som stod i min makt, särskilt som turist, anser jag att jag inte bör betala den kontrollavgift jag har blivit ålagd. Jag har full förståelse för att Metron har regler som resenärerna har att efterfölja. Jag har däremot ej förståelse för att man i Metron behandlar alla resenärer lika och drar alla över en kam. En bidragande orsak till att problem uppstod vid den aktuella resan är att jag har svårt att förstå danska i tal och skrift. För oss svenskar och säkert även för många andra besökande och turister i Danmark är det danska språket ett problem som kan medföra praktiska komplikationer. Som besökare eller turist i Köpenhamn är det därför inte helt lätt att förstå informationsskyltar och instruktioner och det för en turist komplicerade systemet att ringa upp via en gul knapp för att få hjälp. För min generation och för min egen del kan det även vara svårigheter med dagens teknik och snabba tempo, vilket hade betydelse i den aktuella situationen. Man kan ju också tycka att myndigheter och företag i Köpenhamn bör visa vänlighet och hjälpsamhet mot besökare i stället för att utsätta dessa för obehaget att som i mitt fall bli behandlad som kriminell och tjuvåkare på metron. Jag hade ju som jag även i tidigare skrivelser redovisat gjort allt jag i rådande situation och under rådande omständigheter kunde göra för att efter bästa förmåga lösa situationen. Framhållas bör även att jag alldeles före avresan från Fredriksberg inköpt metrobiljetten och den därmed ej hunnit utsättas för större slitage eller skada. Man kan därför ifrågasätta kvaliteten på dessa pappersbiljetter. Jag försökte stämpla biljetten ett flertal gånger i flera automater utan att lyckas. Som jag även i tidigare skrivelse redovisat uppstod även problem med stämpling av biljetten vid återresan, vilket avhjälptes av vänliga medresenärer. Det visade sig då att ett hörn på biljetten hade en liten skada, vilken var orsaken till problemet. Dessa pappersbiljetter bör ju tåla normal hantering och visst slitage! Det inträffade visar att biljetterna har för dålig kvalitet vilket kan resultera i problem vid stämplingen i automaterna. Detta ska ej drabba turister och tillfälliga besökare i Köpenhamn som rimligtvis ej kan ha kännedom om detta. Pappersbiljetternas dåliga kvalitet antas för övrigt vara väl känt av kontrollpersonalen i metron, som därmed borde ha kontrollerat detta och också tagit hänsyn till det i den inträffade situationen. Jag anser att kontrollpersonalen borde ha konstaterat att jag hade biljett med giltig stämpel (om än i fel ände på biljetten) och att biljetten hade skadat hörn vilket orsakat problemet (se foto) och därför i stället med vänlighet hjälpt mig tillrätta med stämpling av biljetten. Man borde också ha informerat om problemet med den dåliga kvaliteten på pappersbiljetterna så att att jag kunnat undvika problemet fortsättningsvis. Med hänvisning till ovanstående kvarstår min klagen och jag bestrider kontrollavgiften på 750 kronor. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at Metroen kører som de øvrige kollektive trafikmidler i Hovedstadsområdet efter et selvbetjeningssystem, hvor det er passagerens eget ansvar selv at sørge for gyldigt kort eller billet inden rejsen påbegyndes. Passageren skal således selv sikre sig, at billet eller kort er korrekt stemplet (dato, tidspunkt og zoner) og gælder til hele rejsen, således at der ved billetkontrol kan fremvises gyldig rejsehjemmel. I tilfælde hvor der ikke på forlangende kan fremvises gyldig rejsehjemmel,

4 4 må det accepteres, at skulle betale en kontrolafgift, der for en voksen udgør 750 kr. Denne grundregel er en forudsætning for det selvbetjeningssystem, der gælder for rejser med kollektiv transport i Hovedstadsregionen. Dette fremgår tillige af informationen på tavlen Trafikinformation, som er opsat på alle stationer samt af Metroens rejseregler, som kan læses på (pjecer og tryksager). Sidstnævnte pjece er tilgængelig på de fleste af stationerne, at idet der er fejlstemplet i dette tilfælde stemplet i toppen af klippekortet må der foretages en ny stempling, da passageren i modsat fald ikke har betalt for sin rejse, og derfor ikke kan fremvise gyldig rejsehjemmel på forlangende, at klageren henviser til, at han hørte et klik, hvorefter han hoppede på toget. at af informationerne på klippekortet fremgår det dels Klip kortet ved rejsens begyndelse og dels Kontroller selv, at stemplingen en korrekt, at havde klageren tjekket sit klippekort, ville det ved selvsyn have været åbenbart, at der ikke var klippet og påstemplet dato, tid og zone i den rigtige ende, og ny stempling alternativ køb af billet ville have været mulig inden påstigning, at der på alle stationer findes gule opkaldspunkter. Disse opkaldspunkter sætter passageren i direkte kontakt med en operatør i kontrolrummet, som er bemandet 24 timer i døgnet. Denne operatør vil kunne assistere i forhold til svar på almen spørgsmål om metroen, ved billetspørgsmål, zonespørgsmål etc., og hvis det skønnes nødvendigt, vil denne operatør kunne sørge for, at der bliver fremsendt en steward, som kan hjælpe kunden med klipning af klippekort eller køb af billet, samt at der henvises til klagesag , hvor klageren heller ikke havde tjekket sit klippekort inden påstigningen, og hvor afgørelsen faldt ud til fordel for det indklagede trafikselskab. BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Ifølge 2, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 969 af 08. oktober 2009 om lov om jernbaner, gælder loven også for metroen. Af 23 fremgår det, at transportministeren fastsætter regler om jernbanevirksomhedernes adgang til at opkræve kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billetter og kort). I henhold til 4 i bekendtgørelse nr.1132 om kontrolafgifter af 08. september 2010, fastsætter jernbanevirksomheden bestemmelser om kontrolafgift i forretningsbetingelserne. Det fremgår af Metroens rejseregler (forretningsbetingelser), at passagerer skal have gyldig billet, gyldigt stemplet klippekort eller gyldigt månedskort fra rejsen begynder. Billet eller kort skal opbevares under hele rejsen og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises til Metro Stewarden på forlangende. Billetkontrol kan ske både under rejsen, ved udstigning og på Metrostationen efter afsluttet rejse. Hvis man ikke kan fremvise gyldig billet eller kort under rejsen, i

5 5 forbindelse med udstigning eller på Metrostationens område efter at have afsluttet rejsen, udstedes en kontrolafgift. Afgiften er et girokort, som kan betales via bank eller på posthus. Kontrolafgiften er samtidigt billet til vidererejse til den Metrostation, passageren oplyser som bestemmelsesstationen. Kontrolafgiften er 750 kr. for voksne. Den konkrete sag: Således som det indsendte klippekort fremstår, er dette stemplet i toppen og ikke ud fra tallene på klippekortet, der anfører, hvor mange stemplinger/rejser, der er betalt for, og hvor mange kan foretages på kortet. Da klageren ved at stemple sit klippekort i den modsatte ende ikke har betalt for sin rejse, kunne klageren ikke forevise gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, og kontrolafgiften blev pålagt med rette. Således som sagen foreligger oplyst, lægger ankenævnet til grund, at klageren først forsøgte at stemple kortet i den rigtige ende, men fordi kortet første klip 10 var bøjet, kunne maskinen ikke klippe og stemple. Den manglende stempling af kortet i den rigtige ende skyldtes således ikke en teknisk fejl ved klippemaskinerne på Frederiksberg station eller klagerens synshandicap, men derimod kortets stand, hvorfor Metro Service ikke skal bære ansvaret for den manglende korrekte stempling af kortet. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Beløbet skal betales inden 30 dage jf. ankenævnets vedtægters 15. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 27. januar 2014 Tine Vuust Nævnsformand

6 6

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende klip, da klippekortet var dobbeltstemplet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende klip, da klippekortet var dobbeltstemplet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0428 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750. kr. for manglende stempling af klippekort samt stewardens adfærd.

Kontrolafgift på 750. kr. for manglende stempling af klippekort samt stewardens adfærd. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0200 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Klageren anmodede efterfølgende Metroservice om annullering af kontrolafgiften, idet han rejste efter anvisning fra Metros eget personale.

Klageren anmodede efterfølgende Metroservice om annullering af kontrolafgiften, idet han rejste efter anvisning fra Metros eget personale. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0097 Klageren: Indklagede: XX 2830 Virum Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr.grundet for

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet. Havde taget kvittering i stedet for billet.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet. Havde taget kvittering i stedet for billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0336 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0041 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0299 Klageren: XX 17006 Girona Spanien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Billet ikke indløst da Mobil Applikationen skulle opdateres.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Billet ikke indløst da Mobil Applikationen skulle opdateres. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0421 Klageren: XX 2765 Smørum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på sms-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0247 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Efterfølgende indsendelse af Jojo-kort, som er upersonligt.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel. Efterfølgende indsendelse af Jojo-kort, som er upersonligt. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0278 Klageren: XX på vegne af YY Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0279 Klageren: XX 3770 Allinge Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på en billet til kun én zone

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på en billet til kun én zone 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0096 Klageren: XX Berlin, Tyskland. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0319 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0005 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0200 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Klokken 08:40 mellem Christianshavn station og Kongens Nytorv station i zone 01 blev manden pålagt en kontrolafgift for manglende billet.

Klokken 08:40 mellem Christianshavn station og Kongens Nytorv station i zone 01 blev manden pålagt en kontrolafgift for manglende billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0307 Klageren: Indklagede: xx og yy 7012 Trondheim, Norge Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet klageren tog kvittering fra automat i stedet for billet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet klageren tog kvittering fra automat i stedet for billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0272 Klageren: XX 8250 Egå Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning på metro.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af SMS-billet inden påstigning på metro. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0289 Klageren: XX 2200 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: Stathelle, Norge.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: Stathelle, Norge. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0113 Klageren: XX Stathelle, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Udstedelse af forkert periodekort? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Udstedelse af forkert periodekort? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0062 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Udstedelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Glemte at regne startzonen med.

Kontrolafgift på 750 kr. Glemte at regne startzonen med. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0151 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Tog kvittering i stedet for billet i billetautomat.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Tog kvittering i stedet for billet i billetautomat. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0075 Klageren: XX 8600 Silkeborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for 11 klip på et 10-klips klippekort. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0236 Klageren: XX 1425 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0137 Klageren: XX 2300 København S. Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone. Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel.

Kontrolafgift på 750 kr. og 100 kr. for manglende billet til klageren og dennes cykel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0295 Klageren: XX 7500 Holstebro Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service.

Kontrolafgift på 750 kr. Rejste med sin kæreste, som efterfølgende fik kontrolafgiften annulleret af Metro Service. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0182 Klageren: XX Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0045 Klageren: XX 4030 Tune Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Ifølge klageren stemplede hun ved en fejl én gang på et 2-zoners børneklippekort i stedet for på et 2-zoners voksen klippekort.

Ifølge klageren stemplede hun ved en fejl én gang på et 2-zoners børneklippekort i stedet for på et 2-zoners voksen klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0296 Klageren: XX 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort kr. i rykkergebyr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort kr. i rykkergebyr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0391 Klageren: XX 1905 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0154 Klageren: Indklagede: XX 2950 Vedbæk Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort, da hun ikke kunne finde klippemaskinen.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort, da hun ikke kunne finde klippemaskinen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0266 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. For få zoner. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 600 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. For få zoner. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0109 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. samt rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone ved brug af periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone ved brug af periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0103 Klageren: XX 1067 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende billet til hund.

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende billet til hund. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0383 Klageren: XX 2000 Frederiksberg. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb.

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0087 Klageren: XX 2400 København NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0454 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0053 Klageren: Indklagede: XX D-10965 Berlin Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse uden billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende klip. Stemplet oveni tidligere stempel.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende klip. Stemplet oveni tidligere stempel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0260 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0248 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på NT klippekort i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på NT klippekort i metroen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0158 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0221 Klageren: Indklagede: XX 2900 Hellerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt 100 kr. i rykkergebyr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt 100 kr. i rykkergebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0154 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0374 Klageren: XX 1970 Frb. C. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0422 Klageren: XX 3520 Farum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0118. Klageren: 1440 København K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0118. Klageren: 1440 København K 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0118 Klageren: XX 1440 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler.

Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet. Fortolkning af rejseregler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0366 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Hundekontrolafgift på 375 kr. for manglende hundebillet.

Læs mere

Kontrolafgift på i alt 850 kr. for manglende check ind af én person og én cykel.

Kontrolafgift på i alt 850 kr. for manglende check ind af én person og én cykel. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0382 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone, samt metro stewardens adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone, samt metro stewardens adfærd. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0340 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0133 Klageren: XX 1809 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0166 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kun at stemple én og ikke to gange på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for kun at stemple én og ikke to gange på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0361 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet.

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0204 Klageren: Indklagede: XX 4792 Askeby Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via 1415.dk

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende mobilbillet via 1415.dk AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0070 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: XX, 2800 Lyngby på vegne YY, 2770 Kastrup.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: XX, 2800 Lyngby på vegne YY, 2770 Kastrup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0142 Klageren: XX, 2800 Lyngby på vegne YY, 2770 Kastrup. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0368 Klageren: Indklagede: XX 1439 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift for manglende billet/utydelig stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift for manglende billet/utydelig stempling af klippekort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0280 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift for manglende billet/utydelig stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0257 Klageren: XX 1354 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0078 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0226 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metroselskabet A/S ved Metro Service I/S Cvr. nummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0223 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0286 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet/check ind på rejsekort grundet manglende optankningsmulighed på Kgs. Nytorv st.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet/check ind på rejsekort grundet manglende optankningsmulighed på Kgs. Nytorv st. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0460 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på Operations Dagsværk-billet i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på Operations Dagsværk-billet i metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0027 Klageren: XX 1437 København K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

To kontrolafgifter på hver 750 kr. Kørte med den forkerte metro. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

To kontrolafgifter på hver 750 kr. Kørte med den forkerte metro. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0012 Klageren: XX på egne vegne og på vegne YY 2700 Brønshøj og 2100 København Ø Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: To kontrolafgifter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0266 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på SMS-billet efter forgæ- på check-ind på rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på SMS-billet efter forgæ- på check-ind på rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0312 Klageren: XX 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0007 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0081 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Henholdsvis 1360 København K og S-418 71 Göteborg, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0114 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende for manglende bekræftelse af SMS-klip. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende for manglende bekræftelse af SMS-klip. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0276 Klageren: Indklagede: XX 2880 Bagsværd Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende for manglende bekræftelse

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

Cvr nummer:

Cvr nummer: AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0202 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med metroen i spærretiden

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med metroen i spærretiden AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0222 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21293438 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0040 Klageren: XX 5210 Odense NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0081 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0358 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet til periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægsbillet til periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0456 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0153 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV. Metroselskabet A/S v/metro Service I/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klageren reklameret til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0334 Klageren: XX 8200 Aarhus N Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0223 Klageren: Indklagede: XX 2765 Smørum Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0359 Klageren: Indklagede: XX 1956 Frederiksberg C Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0171 Klageren: XX 1817 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0065 Klageren: Indklagede: XX 3300 Frederiksværk DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr.

Læs mere