Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften"

Transkript

1 Auditor s responsibility in connection with fraud and the expectation gap Tim Stolbin Madsen Nicklas Rasmussen Studie: Cand.merc.aud. Opgave: Kandidatafhandling Dato: 10. November 2014 Vejleder: Nikolaj Thomsen Anslag/Normalsider: anslag/107 normalsider Copenhagen Business School 2014

2 Executive summary Recent years have resulted in a range of different fraud cases, with IT Factory and Gate Gourmet considered as the most exciting scandals in the media. These cases leave behind a number of important questions regarding who is to blame. The purpose of this thesis is therefore to determine what responsibility the auditors face in connection with fraud. Furthermore the thesis aims to describe the differences between stakeholders expectations, and the auditor s responsibility concerning fraud, the so called expectation gap. The thesis contains a chapter where the relevant legislation is described. Afterwards we have chosen to review actual fraud cases, in both The Danish Accountancy Board and The Danish Audit Opinion Committee. The review of these cases serves the purpose of revealing the auditor s responsibility regarding fraud, and to identify how the complaints illustrate the expectations of stakeholders. In order to confirm our results, we chose to perform an interview with a member of The Danish Accountancy Board. Those three chapters would together be the foundation, for our conclusion on the auditor s responsibility on fraud. Our process for covering the expectation gap, involved an interview with the curator, Boris Frederiksen. As a curator, he represents a wide range of stakeholders, and is therefore a great asset, in our efforts to describe stakeholders expectation. We found that it is not auditor`s responsibility to detect fraud. The main obligation lies with the management of the company. The auditor s duty is to comply with generally accepted auditing practice, make assessments regarding fraud, discuss the subject with management of the company and share information with the audit team. An auditor will not be held responsible for the fraud, if the generally accepted auditing practice is followed, and professional scepticism is exercised. The expectation of the stakeholders is that the auditor performs their audit work to a good standard.the stakeholders have little insight in the rules and regulations that the auditor is required to follow, but expects that the financial statement are correct, and the auditor complies with the applicable rules. In relation to the expectation gap the stakeholder expectations overall match the actual responsibility of the auditors. However there are individual areas where expectations exceed the auditor s responsibility. Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Empiri Teori Generelt om besvigelser Opdagelsen af besvigelser Andre faktorer Virksomhedens foranstaltninger mod besvigelser Korruption Besvigelsers kendetegn Indledning til ISA Definition på besvigelse Incitament og pres Mulighed Retfærdiggørelse Fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation Fejlinformation som følge af misbrug af aktiver Ansvar for forebyggelse og opdagelse af besvigelser Revisors ansvar Mål Side 2

4 2.3 Kravene i ISA Professionel skepsis Drøftelse i opgaveteamet Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter Identifikation og vurdering af risici Reaktion på de vurderede risici Vurdering af revisionsbevis Revisor er ikke i stand til at fortsætte opgaven Skriftlige udtalelser Kommunikation med den daglige ledelse og den øverste ledelse Kommunikation med lovgivende og kontrollerende myndigheder Dokumentation Opsummering af ISA Gennemgang af besvigelsessager Indledning Revisors ansvar Revisornævnet Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Responsumudvalget Revisortilsynet Erhvervsstyrelsen og Revisorkommisionen Side 3

5 3.2 Gennemgang af konkrete sager Sag 23/2010 (underslæb begået af direktør og medaktionær) Sag 57/2011 (misbrug af aktiver ved uberettigede betalinger af annoncer) Sag 47/2004-R (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske bankdokumenter) Sag 46/2009 (misbrug af aktiver ved tyveri af modtagne kontante betalinger) Sag 73/2006 (ansat har udstedt falske fakturaer til virksomheden) Sag 88/2010 (momssvig ved forkerte momsangivelser, og falske fakturaer) Sag 75/2012 (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske fakturaer) Sag 16/2004 S (regnskabsmanipulation ved hjælp af fiktive fakturaer) Sag 59/2007 R (regnskabsmanipulation ved forfalskede bank- og arvedokumenter) Sager som er behandlet i Responsumudvalget Analyse af sagerne Opsummering af sagerne Interview med Revisornævnet Interview med Poul Erik Gram Olsen Revisornævnets kompetenceområde Materiale til brug for Revisornævnet Klagens detaljeringsgrad og bevisbyrde Revisornævnets kendelse i erstatningssager Revisors ansvar Side 4

6 5. Delkonklusion vedrørende revisors ansvar God revisionsskik Professionel skepsis Planlægning Konkrete handlinger Forespørgsler til ledelsen Forfalskninger Revisors fratrædelse Forventningskløften Valg af interviewperson Interview med advokat Boris Frederiksen Professionel skepsis Tillid til ledelsen Fiktive fakturaer og forfalskninger Revisors ansvar ved assistance Revisors manglende samarbejdsvillighed Kommunikation og aftalebrev Delkonklusion vedrørende forventningskløften Godt revisionsarbejde Professionel skepsis Planlægning og forståelse af virksomheden Konkrete handlinger Forespørgsler og tillid til ledelsen Fiktive fakturaer og forfalskninger Side 5

7 8. Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag 1: Gennemgang af sager Sag 23/2010 (underslæb begået af direktør og medaktionær) Sag 57/2011 (misbrug af aktiver ved uberettigede betalinger af annoncer) Sag 47/2004-R (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske bankdokumenter) Sag 46/2009 (misbrug af aktiver ved tyveri af modtagne kontante betalinger) Sag 73/2006 (ansat har udstedt falske fakturaer til virksomheden) Sag 88/2010 (momssvig ved forkerte momsangivelser, og falske fakturaer) Sag 75/2012 (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske fakturaer) Sag 16/2004 S (regnskabsmanipulation ved hjælp af fiktive fakturaer) Sag 59/2007 R (regnskabsmanipulation ved forfalskede bank- og arvedokumenter) Bilag 2: Interview med Poul Erik Olsen, Revisornævnet Bilag 3: Interview med Boris Frederiksen, Kammeradvokaten Side 6

8 1. Indledning Revisionsbranchen er fyldt med skrækhistorier om besvigelser. Historier som Gate Gourmet, Nordisk fjer og IT Factory. Sager, hvor den udførte besvigelse har medført konkurs og store tab for virksomheder såvel som for personer. Sager, som grundet disse omfattende konsekvenser har ført til kæmpe medieovervågning. Den store medieopmærksomhed og de store skandaler giver anledning til spørgsmål omkring ansvarsfordelingen på området. Er det revisors ansvar at opdage besvigelsen? Ledelsen aflægger regnskabet, er det ikke deres ansvar? Besvigelser dækker endvidere over en bred vifte af muligheder. Alt fra en ansats simple tyveri fra kassen til ledelsens regnskabsmanipulation falder ind under denne kategori. Men hvordan kan det være muligt at foretage besvigelser, uden at revisor finder ud af det? Alt dette afhænger naturligvis af den enkelte sag og væsentlighed. Tager vi udgangspunkt i tyveri fra virksomhedens kasse, vil mindre afvigelser på kasseafstemningen slås hen som værende en fejl, hvorimod større afvigelser undersøges nærmere. Et andet aspekt ved besvigelser er kompleksiteten, hvorved de er blevet udført. Foretager ledelsen regnskabsmanipulation, kan dette være svært at identificere, endvidere at bevise. Der kan være en tynd grænse mellem decideret regnskabsmanipulation og almindelige fejlskøn. Vores verden er skruet således sammen, at lider man et tab, vil man forsøge at placere spørgsmålet om skyld hos nogen. Lider en kreditor et tab grundet en virksomheds konkurs, placerer man indledningsvist skylden hos virksomheden. Derfor er det oplagt at se på, om ledelsen har gjort sit arbejde tilstrækkeligt. Såfremt dette ikke er sket, kan de ifalde ansvar. Ledelsen vil måske forsøge at give skylden videre til revisor. I tilfælde af at revisor ikke lever op til god revisionsskik, kan revisor også stilles ansvarlig herfor. Det er netop denne problemstilling vedr. ansvarsfordeling, som vi finder interessant, blot med emnet besvigelser som katalysator. I hvilke tilfælde er det revisors ansvar at identificere besvigelser, og hvilke forventninger har interessenterne til, at revisor rent faktisk opdager besvigelsen? Denne problemstilling vil være omdrejningspunktet for hele afhandlingen. Ovenstående problemstilling leder os på sporet af følgende problemformulering. Side 7

9 1.1 Problemformulering Målet med vores afhandling er at finde revisors ansvar for at opdage besvigelser under revisionen. Vi vil også afdække de forskelle der er i forhold til interessenternes forventninger. Dette leder os frem til følgende problemformulering: Hvilket ansvar har revisor for at opdage besvigelser i forbindelse med en revision, og hvilke forskelle er der i forhold til de forventninger virksomhedens interessenter har i relation hertil? For at afdække ovenstående problemformulering har vi valgt at tage udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: - Hvilket ansvar og hvilke krav skal revisor efterleve i forbindelse med besvigelser ved revision af regnskabet? - Hvordan er dette ansvar afspejlet i besvigelsessager, som er behandlet i Revisornævnet og Responsumudvalget? - Hvad er Revisornævnets syn på revisors ansvar i forhold til opdagelse af besvigelser i virksomheden? - Hvordan har sager i Revisornævnet vist forskelle mellem revisors ansvar og interessenternes forventninger? - Hvilke forventninger har interessenterne til revisors arbejde i forbindelse med besvigelser, og hvilke forskelle er der i forhold til revisors ansvar. 1.2 Afgrænsning Vores opgave tager udgangspunkt i, at bestemme revisors ansvar for at opdage besvigelser, samt finde forskelle mellem interessenters opfattelse af revisors arbejde og de krav, der rent faktisk er til revisor vedrørende besvigelser. Forventningskløften som begreb relaterer sig udelukkende til besvigelser. Vi afgrænser os dermed fra andre former for forventningskløft. Vi vil i afhandlingen foretage en gennemgang af revisors forpligtelser, herunder gennemgang af ISA 240. Afhandlingen vil fokusere på revisors ansvar ved besvigelser, og sammenhængen herfra over til ISA 315 og ISA 330. Vi vil ikke gennemgå ISA 315 og 330 i afhandlingen yderligere, men kun redegøre for sammenhængen mellem risikoidentifikation og revision med besvigelsesrisici. Vi vil Side 8

10 beskrive, i hvilket omfang revisor er forpligtet til at opdage besvigelser, set i forhold til risiko og væsentlighed. I forhold til forventningskløften er det væsentligt at definere begrebet interessenterne, da udtrykket vil blive benyttet flittigt igennem afhandlingen. Ledelsen, medarbejdere, aktionærer, kreditorer, kunder, kreditinstitutter, investorer og staten kan alle identificeres som værende interessenter. Vores definition kan derfor gøres op således, at den omfatter alle parter, som har en interesse i regnskabet. Interessenterne har alle en interesse i, at regnskabet er uden væsentlige fejlinformation, uagtet om dette skyldes fejl eller besvigelser. Disse parter står ofte til at tabe penge, såfremt virksomheden bliver udsat for besvigelser. Derfor er forventningsafstemning et vigtigt element, når der skal placeres et ansvar for at opdage besvigelser. Forventningskløftens udbredelse er et aspekt, som vi ikke vurderer, at vi kan afdække igennem vores afhandling. Mange besvigelsessager kommer aldrig frem i Revisornævnet eller Responsumudvalget, hvorfor det ikke er muligt at få et indblik i antallet af besvigelsessager. Vi kan derfor kun basere os på de tendenser, vi støder på i vores udvalgte sager. Vi kan således ikke udtale os om, hvor udbredt forventningskløften er på tværs af samfundet. Under vores udvælgelse af besvigelsessager i Revisornævnet fravalgte vi tre sager. Disse tre sager havde et særdeles stort omfang. Sagerne var en del af et væsentligt mere omfattende sags kompleks. Vi vurderede derfor at størrelsen af disse sager, ikke passede med omfanget af vores afhandling. Vores afhandling afgrænser sig endvidere til, udelukkende at fokusere på danske virksomheder og besvigelser i danske virksomheder. Således dækker forventningskløften også alene over forventninger til revisors arbejde i forbindelse med danske virksomheder. 1.3 Metodeafsnit Vores tilgang til afhandlingen bærer præg af en induktiv tilgang. Vores problemformulering lægger op til, at vi igennem teori, kendsgerninger og observationer skal finde frem til revisors ansvar, samt hvilke forskelle der er i forhold til interessenternes forventninger. Vi ender derfor med at komme frem til en teori om revisors ansvar og en teori om forventningskløften, gennem behandlingen af vores Side 9

11 undersøgelsesspørgsmål. Vores konklusion bliver således udarbejdet på baggrund af empiriske påstande, og derefter drager vi en generalisation. Dette er kernen i den induktive videnskabsteori. Den valgte struktur til afhandlingen kan illustreres jf. nedenstående diagram: Indledning Teori afsnit, gennemgang af ISA 240 Gennemgang af sager fra revisornævnet Interview med revisornævnet Sammenfatning af teori, sager og interview Interview med kurator Sammenfatning af ansvar og forventninger Konklusion Perspektivering Indledningsafsnittet indeholder en indledning, problemformulering, afgrænsning og metodevalg. Dette afsnit har til formål at introducere læseren til afhandlingens indhold, forklare hvorfor vi har valgt at skrive afhandlingen, angive evt. til- og fravalg samt vores metodiske tilgang til afhandlingen. Afhandlingens teoriafsnit vil indeholde en gennemgang af definition på besvigelser og dennes kendetegn. Derudover vil der blive bidraget med generel besvigelsesteori samt en detaljeret gennemgang af ISA 240. Teoriafsnittet har derfor to formål, dels at give læser en forståelse for begrebet besvigelser, og dels at finde frem til revisors ansvar ifølge ISA 240. Side 10

12 Afhandlingen vil også indeholde en gennemgang af adskillige afgørelser i Revisornævnet og Responsumudvalget. Vi vil både gennemgå afgørelser der har gjort revisor ansvarlig, og afgørelser der har frikendt revisor. Formålet med denne gennemgang er der to hensigter med. Først og fremmest skal det give et indblik i fastlæggelsen af revisors ansvar. Hvornår vurderes det, at revisor har gjort sit arbejde tilstrækkeligt, og hvornår ifalder revisor ansvar? Derudover fungerer sagerne som et udtryk for at interessenterne ikke har været tilfredse med revisors arbejde. Altså at interessenterne har haft andre forventninger til revisor end det, som er blevet leveret. Vores udvælgelse af sager er foretaget ud fra en skønsmæssig vurdering. Vi har været inde på Revisornævnets database, 1 og søgt efter sager der involverede besvigelser. Søgeresultatet viste en population på 77 sager, som vi kunne tage udgangspunkt i. Vi har derefter valgt at skimme alle 77 sager igennem. Dette gøres for at få et overordnet overblik over sagernes natur, omfang og relevans. Blot fordi søgningen med ordet besvigelse gav 77 søgeresultater, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de alle er relevante for vores opgave. Efter at have været sagerne igennem fandt vi frem til, at 12 sager var relevante besvigelsessager. Med henvisning til vores afgrænsning, valgte vi at tage udgangspunkt i ni af disse sager. Vi har ligeledes udvalgt sager, som er behandlet i Responsumudvalget. Her udvalgte vi de 35 seneste sager til gennemgang, hvilket var alle sager, som var behandlet siden Vi gennemgik ligeledes disse sager og konstaterede, at der var 4 sager, som omhandlede besvigelser. Vi vil derfor foretage en samlet gennemgang af disse sager og give et samlet billede af, hvordan Responsumudvalget reagerer på besvigelsessager. Efter at vi har gennemgået en række sager fra Revisornævnet, har vi valgt at foretage et interview med en talsperson fra Revisornævnet. Meningen med dette afsnit er at tage vores opnåede viden fra teorien og sagerne, og gennemgå dette med Revisornævnet. Vores resultater fra de to første afsnit vil være præget af vores egne tolkninger. Vi vurderer derfor, at det vil være formålstjenesteligt at inddrage Revisornævnets holdning for derved at klargøre eventuelle tvivlspørgsmål og fejltolkninger fra vores side. 1 Side 11

13 Vi vil i afhandlingens første delkonklusion forsøge at opsummere vores opnåede viden på det første punkt i problemformuleringen, revisors ansvar. Vi vurderer, at vi med vores tre undersøgelser, teori, sager og interview med Revisornævnet kan konkludere på revisors ansvar. Vores andet punkt i problemformuleringen lægger op til at finde forskelle på revisors ansvar og interessenternes forventninger. Til brug for dette formål har vi valgt at foretage et interview med en kurator. En kurator repræsenterer en bred vifte af interessenter grundet sit erhverv som kurator og har derfor indsigt i deres forventninger. Afhandlingens anden delkonklusion vil sammenfatte interessenternes forventninger, som de kommer til udtryk gennem interviewet med kurator, og de forventninger vi har identificeret under vores gennemgang af sager i Revisornævnet og Responsumudvalget. Vi vurderer at vi ved en sammenkobling af disse to undersøgelser, kan konkludere på, hvilke områder der eksisterer en forventningskløft i. Afhandlingens anden delkonklusion fungerer endvidere som en bro over til vores konklusion samt efterfølgende perspektivering. 1.4 Empiri I vores opgave fokuserer vi på at anvende kvalitative data. De kvalitative data er både primære og sekundære. Det anvendte kvalitative datamateriale består af sager og interviews. De sekundære data stammer fra vores gennemgang af sager. Revisornævnet og Responsumudvalget har udarbejdet kendelserne, og de ligger offentligt tilgængeligt. Vores primære data har vi dog selv udarbejdet ved hjælp af interviews. Vi har valgt at udføre vores interviews som semistrukturerede interviews 2. Vi udarbejder således en interviewguide med fastlagte emner og spørgsmål. Under selve interviewet giver denne interviewform mulighed for at undvige fra den fastlagte interviewguide. Dette er særdeles fordelagtigt, såfremt interviewpersonen bidrager med nye synsvinkler og emner, som vi ikke havde set. Interviewformen vurderes brugbar ved undersøgelser, der søger en eksplorativ tilgang, hvorved ny viden ønskes identificeret samt hægter sig op på de forhåndsdefinerede emner og spørgsmål. 2 Kvalitative metoder, Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer, side 55 Side 12

14 Vi vurderer, at det semistrukturerede interview kan hjælpe os med at opfylde de mål, vi har med vores interviews. Interviewformen afspejler lidt de bedste aspekter fra det ustrukturerede og det strukturerede interview. Vi er derfor ikke for fastlåste i vores interviewsituation, og kan afvige fra vores plan en stund, for senere at vende tilbage til de planlagte spørgsmål. Som dokumentation for vores udførte interviews har vi valgt at foretage en optagelse af interviewet, samt efterfølgende transskription. Dermed sikrer vi fuldt fokus fra interviewerne under selve interviewet. Endvidere undgår vi at gå glip af vigtige detaljer grundet noteringsfejltagelser. Side 13

15 2. Teori Den økonomiske krise de senere år har resulteret i et øget antal besvigelsessager. Dette har betydet at antallet af erstatningssager mod revisor ligeledes er steget. Der er derfor øget fokus på revisionsfirmaernes risikostyring 3. Historisk set har revisors rolle i forbindelse med besvigelser ændret sig. I starten af 1900-tallet var formålet med revision at opdage besvigelser. Mellem 1930 og 1950 havde man ikke taget stilling til spørgsmålet, og herefter blev det besluttet, at det ikke var revisors formål at opdage besvigelser, men hvis der var mistænkelige forhold, skulle det undersøges nærmere. I midten af 90 erne overgik man til den holdning, man bruger i dag, hvor revisor skal finde besvigelser såfremt de er væsentlige for regnskabet 4. På samme måde har selve revisionen ændret sig fra i starten at være en fuldstændig revision, hvor alle bilag blev gennemgået, henover en stikprøvevis revision, en risikobaseret revision, til at være den procesrevision som vi bruger i dag 5. Holdingen til hvorvidt revisor skal opdage besvigelser afspejler ændringerne i den revisionsmetode, der benyttes. 2.1 Generelt om besvigelser Besvigelser kan som udgangspunkt inddeles i tre forskellige typer: Korruption, misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. Misbrug af aktiver er den klart mest udbredte af de tre, og 85% af alle besvigelsessager indeholder et element af misbrug af aktiver. Dette skal ses i forhold til, at lige godt en tredjedel af sagerne indeholder et element af korruption, og knap 1 ud af 10 indeholder regnskabsmanipulation 6. Dette betyder dog ikke at man kan skal nedprioritere risikoen for regnskabsmanipulation. Det viser sig at sager vedrørende regnskabsmanipulation typisk giver et tab, der er 5-6 gange større end de øvrige typer sager 7. 3 Planche Revisors rolle og ansvar ifm besvigelser, introduktion, side 3 4 Planche Revisorer og besvigelser, introduktion af Kim Klarskov, side 4 5 Planche Revisorer og besvigelser, introduktion af Kim Klarskov, side 4 6 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 12, figur 4 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) 7 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 12, figur 5 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) Side 14

16 2.1.1 Opdagelsen af besvigelser Opdagelsen af en besvigelse sker oftest via et tip. 42 % af besvigelser bliver opdaget på denne måde. Dette er en trend, der har været tydelig i over 10 år 8, hvilket kan være grunden til, at virksomheder i øget grad opretter whisteblower-hotlines, da dette simpelthen er den nemmeste måde at opdage besvigelser på. Det viser sig også, at virksomheder der har oprettet en whistleblower-hotline opdager markant flere besvigelser via tip. Godt halvdelen af besvigelserne i virksomheder med whistleblowerhotlines bliver opdaget via et tip, hvorimod det kun er en tredjedel for virksomheder uden whistleblower-hotline 9. Derudover opdager den interne revision ca. 15 % af besvigelserne og ledelsens gennemgang opdager ligeledes 15 %. Det er værd at bemærke, af den eksterne revisor kun opdager 3,0 % af besvigelserne, og den nuværende trend er, at dette tal er faldende. Inden for de seneste fire år er andelen af besvigelser, som er opdaget af ekstern revisor, faktisk faldet med 35 % 10. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på, hvor svære betingelser revisor har for at opdage besvigelser, og ikke overlader ansvaret for at fange besvigelser til den eksterne revisor. Såfremt virksomheden selv foretager tilstrækkelig kontrol, kan de ofte stoppe besvigelserne lang tid før revisor kan, og dermed minimere deres tab. En undersøgelse viser, at besvigelser der bliver opdaget af virksomhedens interne kontroller, som gør en aktiv indsats for at opdage besvigelser, typisk har stået på i kortere tid og med et mindre tab for virksomheden til følge. Såfremt besvigelserne bliver opdaget ved tilfældigheder, af eksterne parter, eller på anden måde, som ikke er udtryk for en indsats fra virksomheden, vil besvigelsen typisk have stået på i lang tid, med store tab til følge Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 19 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 9 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 22, figure 14 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) 10 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 19 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 11 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 20 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) Side 15

17 Det er derfor vigtigt at man får stoppet besvigelser så tidligt som muligt. Det er en selvfølgelighed, at jo længere tid besvigelser får lov at fortsætte, desto større er tabet for virksomheden. Rent faktisk viser det sig, at virksomhedens tab stiger i højere grad end besvigelsens varighed forøges 12. Det kan måske skyldes, at den person, der begår besvigelsen, bliver mere grådig og vant til pengene, og begynder derfor at øge beløbene, eftersom personen ikke forventer at blive opdaget. Ser man på medianen af varigheden af besvigelser udgør den samlet 18 måneder Andre faktorer Risikoen for besvigelse i de enkelte virksomheder er påvirket af flere forskellige ydre faktorer. Virksomhedens størrelse og geografiske placering kan eksempelvis påvirke risikoen for besvigelser. Små virksomheder er hårdest ramt på antallet af besvigelser. Overraskende nok viser det sig, at små virksomheders mediantab på besvigelser, beløbsmæssigt er på niveau med store virksomheder på trods af størrelsesforskellen 14. Den pågældende industri, som virksomheden opererer i, har også stor indflydelse på risikoen for besvigelser. Det viser sig, at finansielle virksomheder står for den største andel af besvigelser, ca. 18 %, fulgt af offentlige administrationer, ca. 10 %. I disse typer af virksomheder skal man derfor være opmærksom på den øgede risiko Virksomhedens foranstaltninger mod besvigelser Ikke overraskende er ekstern revision den mest almindelige foranstaltning mod besvigelser, da dette ofte er et lovkrav. Som tidligere nævnt står den eksterne revisor dog kun for opdagelsen af 3 % af alle besvigelser. Virksomheder bør derfor ikke stole blindt på, at den eksterne revisor opdager besvigelserne. Selvom over 40 % af besvigelser bliver opdaget ved hjælp af et tip, er det kun 54 % af 12 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 16, figur 9 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) 13 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 17 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 14 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 25 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 15 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 27 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) Side 16

18 de forespurgte virksomheder, der har oprettet en hotline. Dette er et oplagt punkt, hvor virksomhederne kan forbedre sig 16. Det viser sig også med tydelighed, at de virksomheder der har implementeret en hotline, reducerer både varigheden og omkostningen ved besvigelser væsentligt. Mediantabet er 40 % lavere når en virksomhed har en hotline, og besvigelsens varighed er halveret Korruption En af de tre besvigelsesformer er korruption, som vi gennemgår her. De øvrige to besvigelsesformer vil vi gennemgå i forbindelse med gennemgangen af ISA 240. Der er tale om korruption, når en virksomhed benytter sig af bestikkelse, afpresning og lignende. Bestikkelse kan eksempelvis være, hvis man giver en offentlig repræsentant et beløb for at virksomheden modtager en opgave i en budrunde, eller hvis en medarbejder modtager et beløb for at vælge en bestemt leverandør. Korruption kan også være ulovlige gaver eller interessekonflikter mellem parter, som bør være uafhængige. Ifølge Transparency Internationals Corruption Perception Index 2013 er Danmark blandt de lande hvor korruption i offentlige myndigheder opfattes som mindst udbredt 18. I andre lande er situationen en anden, og virksomheder kan føle, at det kan være nødvendigt med bestikkelse for at kunne begå sig i de pågældende markeder. Ifølge EYs 2014 Global Fraud Survey er 21% af CEOs rundt omkring verden blevet bedt om at betale bestikkelse i en forretningssituation 19. Udviklingen af mængden af korruption og bestikkelse virker til at være stillestående på trods af, at der har været øget fokus herpå Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 31 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 17 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 38 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) 18 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2013 (http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/) 19 EYs Global Fraud Survey 2014, side 12, figur 9 (http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey-13th-global-fraud- Survey/$FILE/EY-13th-Global-Fraud-Survey.pdf) 20 EYs Global Fraud Survey 2014, side 12, figur 8 (http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey-13th-global-fraud- Survey/$FILE/EY-13th-Global-Fraud-Survey.pdf), Side 17

19 2.1.5 Besvigelsers kendetegn 21 Fejlinformation i et regnskab kan fremkomme i to former, besvigelser eller fejl. Afgrænsningen imellem de to former relaterer sig til den konkrete handling. Der lægges vægt på, om handlingen har været udført bevidst eller ubevidst. Besvigelsers kendetegn er hermed klargjort, hvorfor det giver mening at gå videre til selve definitionen for besvigelser. 2.2 Indledning til ISA 240 Vi vil her gennemgå de indledende punkter i ISA 240, før vi går i gang med at kigge på hvilke krav der er til revisor Definition på besvigelse 22 En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel. Ovenstående definition indeholder en række forskellige udtryk, som vi vurderer, det giver mening at uddybe. Udtrykkene går igen igennem ISA 240 og er således også signifikante for vores afhandling. Den første del af definitionen på en besvigelse indeholder aspektet en bevidst handling. For at der skal kunne skelnes mellem fejl og besvigelser, er det essentielt at finde ud af, om der ligger en bevidst handling bag. Den bevidste handling udføres med overlæg og fuldt kendskab til handlingens udfald. Besvigeren er således klar over naturen af sin handling og formentlig også de afledte konsekvenser af sin handling. Konsekvenserne vil typisk medføre en fyring og politianmeldelse. Besvigelser udføres typisk enten af en enkelt medarbejder eller flere medarbejdere i form af en sammensværgelse. Hvorvidt en enkelt person har mulighed for at udøve besvigelser, afhænger af besvigelsens art samt af virksomhedens interne kontrolmiljø. Er virksomhedens kontrolmiljø opsat tilstrækkeligt, vanskeliggører det muligheden for at arbejde alene om besvigelsen. Medarbejderen har således brug for en medsammensvoren til at tilsidesætte virksomhedens kontroller. En sådan sammensværgelse kan ske både med andre medarbejdere i virksomheden, eller ved hjælp af en ekstern 21 ISA 240, side 1 afsnit 2 22 ISA 240, side 3 - afsnit 11a Side 18

20 tredjepart. En sammensværgelse gør det sværere for revisor at opdage besvigelsen. Dette skyldes, at der dermed kan ske omgåelse af virksomhedens interne kontroller. ISA 240 omtaler ofte den daglige- og den øverste ledelse. Med den daglige ledelse menes de personer, som har ansvar for den daglige drift i virksomheden, direktionen. Den øverste ledelse derimod vil omhandle medlemmer af bestyrelsen, som ikke nødvendigvis har deres daglige gang på arbejdspladsen. Definitionen indeholder også et begreb som vildledning. Dette vil typisk ske ved, at besvigeren manipulerer med regnskabet, hvilket medfører, at regnskabslæseren bliver vildledt, da regnskabet skildrer virksomhedens præstation på en misvisende måde. Virksomheden opnår derved en uberettiget og ulovlig fordel. For at der kan opstå besvigelser i virksomheden, er der tre grundlæggende elementer, som skal være til stede: Incitament eller pres, muligheden for at foretage besvigelsen, samt en retfærdiggørelse fra besvigerens side til at foretage handlingen. Førnævnte elementer indgår i det man kalder besvigelsestrekanten, som udspringer af ISA 240, og som vil blive gennemgået nedenfor: Incitament og pres 23 Der kan være et incitament eller pres, som får medarbejderen til at foretage besvigelser. Medarbejderen kan være presset økonomisk af private årsager. Den daglige ledelse kan være under pres fra ejerne, om overholdelse af et forventet resultat. Lykkedes det ikke for den daglige ledelse at opnå de forventede resultater, kan det have væsentlige konsekvenser. Fyring eller en bonus, der glipper, kan være oplagte virkninger Mulighed 24 En medarbejder, som er underlagt et tilstrækkeligt incitament eller pres, har dog brug for muligheden, såfremt besvigelsen skal kunne fuldføres. Det skal således være muligt at tilsidesætte virksomhedens 23 ISA 240, side 10 - afsnit A1 24 ISA 240, side 10 - afsnit A1 Side 19

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber

Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber IFAC Board September 2014 International standard om revision () Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

R -sag nr B.5,B.6,B.11.3,B.14.

R -sag nr B.5,B.6,B.11.3,B.14. R -sag nr. 1351 B.5,B.6,B.11.3,B.14. Til brug for en retssag er udvalget blevet anmodet om at besvare et spørgetema om god revisionsskik i forbindelse med revision af en årsrapport for 2007 for et aktieselskab.

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 36 02 77 62 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.17 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anne Birgitte Gammeljord Advokat

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere