Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors ansvar i forbindelse med besvigelser og forventningskløften"

Transkript

1 Auditor s responsibility in connection with fraud and the expectation gap Tim Stolbin Madsen Nicklas Rasmussen Studie: Cand.merc.aud. Opgave: Kandidatafhandling Dato: 10. November 2014 Vejleder: Nikolaj Thomsen Anslag/Normalsider: anslag/107 normalsider Copenhagen Business School 2014

2 Executive summary Recent years have resulted in a range of different fraud cases, with IT Factory and Gate Gourmet considered as the most exciting scandals in the media. These cases leave behind a number of important questions regarding who is to blame. The purpose of this thesis is therefore to determine what responsibility the auditors face in connection with fraud. Furthermore the thesis aims to describe the differences between stakeholders expectations, and the auditor s responsibility concerning fraud, the so called expectation gap. The thesis contains a chapter where the relevant legislation is described. Afterwards we have chosen to review actual fraud cases, in both The Danish Accountancy Board and The Danish Audit Opinion Committee. The review of these cases serves the purpose of revealing the auditor s responsibility regarding fraud, and to identify how the complaints illustrate the expectations of stakeholders. In order to confirm our results, we chose to perform an interview with a member of The Danish Accountancy Board. Those three chapters would together be the foundation, for our conclusion on the auditor s responsibility on fraud. Our process for covering the expectation gap, involved an interview with the curator, Boris Frederiksen. As a curator, he represents a wide range of stakeholders, and is therefore a great asset, in our efforts to describe stakeholders expectation. We found that it is not auditor`s responsibility to detect fraud. The main obligation lies with the management of the company. The auditor s duty is to comply with generally accepted auditing practice, make assessments regarding fraud, discuss the subject with management of the company and share information with the audit team. An auditor will not be held responsible for the fraud, if the generally accepted auditing practice is followed, and professional scepticism is exercised. The expectation of the stakeholders is that the auditor performs their audit work to a good standard.the stakeholders have little insight in the rules and regulations that the auditor is required to follow, but expects that the financial statement are correct, and the auditor complies with the applicable rules. In relation to the expectation gap the stakeholder expectations overall match the actual responsibility of the auditors. However there are individual areas where expectations exceed the auditor s responsibility. Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Empiri Teori Generelt om besvigelser Opdagelsen af besvigelser Andre faktorer Virksomhedens foranstaltninger mod besvigelser Korruption Besvigelsers kendetegn Indledning til ISA Definition på besvigelse Incitament og pres Mulighed Retfærdiggørelse Fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation Fejlinformation som følge af misbrug af aktiver Ansvar for forebyggelse og opdagelse af besvigelser Revisors ansvar Mål Side 2

4 2.3 Kravene i ISA Professionel skepsis Drøftelse i opgaveteamet Risikovurderingshandlinger og tilknyttede aktiviteter Identifikation og vurdering af risici Reaktion på de vurderede risici Vurdering af revisionsbevis Revisor er ikke i stand til at fortsætte opgaven Skriftlige udtalelser Kommunikation med den daglige ledelse og den øverste ledelse Kommunikation med lovgivende og kontrollerende myndigheder Dokumentation Opsummering af ISA Gennemgang af besvigelsessager Indledning Revisors ansvar Revisornævnet Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Responsumudvalget Revisortilsynet Erhvervsstyrelsen og Revisorkommisionen Side 3

5 3.2 Gennemgang af konkrete sager Sag 23/2010 (underslæb begået af direktør og medaktionær) Sag 57/2011 (misbrug af aktiver ved uberettigede betalinger af annoncer) Sag 47/2004-R (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske bankdokumenter) Sag 46/2009 (misbrug af aktiver ved tyveri af modtagne kontante betalinger) Sag 73/2006 (ansat har udstedt falske fakturaer til virksomheden) Sag 88/2010 (momssvig ved forkerte momsangivelser, og falske fakturaer) Sag 75/2012 (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske fakturaer) Sag 16/2004 S (regnskabsmanipulation ved hjælp af fiktive fakturaer) Sag 59/2007 R (regnskabsmanipulation ved forfalskede bank- og arvedokumenter) Sager som er behandlet i Responsumudvalget Analyse af sagerne Opsummering af sagerne Interview med Revisornævnet Interview med Poul Erik Gram Olsen Revisornævnets kompetenceområde Materiale til brug for Revisornævnet Klagens detaljeringsgrad og bevisbyrde Revisornævnets kendelse i erstatningssager Revisors ansvar Side 4

6 5. Delkonklusion vedrørende revisors ansvar God revisionsskik Professionel skepsis Planlægning Konkrete handlinger Forespørgsler til ledelsen Forfalskninger Revisors fratrædelse Forventningskløften Valg af interviewperson Interview med advokat Boris Frederiksen Professionel skepsis Tillid til ledelsen Fiktive fakturaer og forfalskninger Revisors ansvar ved assistance Revisors manglende samarbejdsvillighed Kommunikation og aftalebrev Delkonklusion vedrørende forventningskløften Godt revisionsarbejde Professionel skepsis Planlægning og forståelse af virksomheden Konkrete handlinger Forespørgsler og tillid til ledelsen Fiktive fakturaer og forfalskninger Side 5

7 8. Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag 1: Gennemgang af sager Sag 23/2010 (underslæb begået af direktør og medaktionær) Sag 57/2011 (misbrug af aktiver ved uberettigede betalinger af annoncer) Sag 47/2004-R (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske bankdokumenter) Sag 46/2009 (misbrug af aktiver ved tyveri af modtagne kontante betalinger) Sag 73/2006 (ansat har udstedt falske fakturaer til virksomheden) Sag 88/2010 (momssvig ved forkerte momsangivelser, og falske fakturaer) Sag 75/2012 (misbrug af aktiver ved tyveri fra kassen og falske fakturaer) Sag 16/2004 S (regnskabsmanipulation ved hjælp af fiktive fakturaer) Sag 59/2007 R (regnskabsmanipulation ved forfalskede bank- og arvedokumenter) Bilag 2: Interview med Poul Erik Olsen, Revisornævnet Bilag 3: Interview med Boris Frederiksen, Kammeradvokaten Side 6

8 1. Indledning Revisionsbranchen er fyldt med skrækhistorier om besvigelser. Historier som Gate Gourmet, Nordisk fjer og IT Factory. Sager, hvor den udførte besvigelse har medført konkurs og store tab for virksomheder såvel som for personer. Sager, som grundet disse omfattende konsekvenser har ført til kæmpe medieovervågning. Den store medieopmærksomhed og de store skandaler giver anledning til spørgsmål omkring ansvarsfordelingen på området. Er det revisors ansvar at opdage besvigelsen? Ledelsen aflægger regnskabet, er det ikke deres ansvar? Besvigelser dækker endvidere over en bred vifte af muligheder. Alt fra en ansats simple tyveri fra kassen til ledelsens regnskabsmanipulation falder ind under denne kategori. Men hvordan kan det være muligt at foretage besvigelser, uden at revisor finder ud af det? Alt dette afhænger naturligvis af den enkelte sag og væsentlighed. Tager vi udgangspunkt i tyveri fra virksomhedens kasse, vil mindre afvigelser på kasseafstemningen slås hen som værende en fejl, hvorimod større afvigelser undersøges nærmere. Et andet aspekt ved besvigelser er kompleksiteten, hvorved de er blevet udført. Foretager ledelsen regnskabsmanipulation, kan dette være svært at identificere, endvidere at bevise. Der kan være en tynd grænse mellem decideret regnskabsmanipulation og almindelige fejlskøn. Vores verden er skruet således sammen, at lider man et tab, vil man forsøge at placere spørgsmålet om skyld hos nogen. Lider en kreditor et tab grundet en virksomheds konkurs, placerer man indledningsvist skylden hos virksomheden. Derfor er det oplagt at se på, om ledelsen har gjort sit arbejde tilstrækkeligt. Såfremt dette ikke er sket, kan de ifalde ansvar. Ledelsen vil måske forsøge at give skylden videre til revisor. I tilfælde af at revisor ikke lever op til god revisionsskik, kan revisor også stilles ansvarlig herfor. Det er netop denne problemstilling vedr. ansvarsfordeling, som vi finder interessant, blot med emnet besvigelser som katalysator. I hvilke tilfælde er det revisors ansvar at identificere besvigelser, og hvilke forventninger har interessenterne til, at revisor rent faktisk opdager besvigelsen? Denne problemstilling vil være omdrejningspunktet for hele afhandlingen. Ovenstående problemstilling leder os på sporet af følgende problemformulering. Side 7

9 1.1 Problemformulering Målet med vores afhandling er at finde revisors ansvar for at opdage besvigelser under revisionen. Vi vil også afdække de forskelle der er i forhold til interessenternes forventninger. Dette leder os frem til følgende problemformulering: Hvilket ansvar har revisor for at opdage besvigelser i forbindelse med en revision, og hvilke forskelle er der i forhold til de forventninger virksomhedens interessenter har i relation hertil? For at afdække ovenstående problemformulering har vi valgt at tage udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: - Hvilket ansvar og hvilke krav skal revisor efterleve i forbindelse med besvigelser ved revision af regnskabet? - Hvordan er dette ansvar afspejlet i besvigelsessager, som er behandlet i Revisornævnet og Responsumudvalget? - Hvad er Revisornævnets syn på revisors ansvar i forhold til opdagelse af besvigelser i virksomheden? - Hvordan har sager i Revisornævnet vist forskelle mellem revisors ansvar og interessenternes forventninger? - Hvilke forventninger har interessenterne til revisors arbejde i forbindelse med besvigelser, og hvilke forskelle er der i forhold til revisors ansvar. 1.2 Afgrænsning Vores opgave tager udgangspunkt i, at bestemme revisors ansvar for at opdage besvigelser, samt finde forskelle mellem interessenters opfattelse af revisors arbejde og de krav, der rent faktisk er til revisor vedrørende besvigelser. Forventningskløften som begreb relaterer sig udelukkende til besvigelser. Vi afgrænser os dermed fra andre former for forventningskløft. Vi vil i afhandlingen foretage en gennemgang af revisors forpligtelser, herunder gennemgang af ISA 240. Afhandlingen vil fokusere på revisors ansvar ved besvigelser, og sammenhængen herfra over til ISA 315 og ISA 330. Vi vil ikke gennemgå ISA 315 og 330 i afhandlingen yderligere, men kun redegøre for sammenhængen mellem risikoidentifikation og revision med besvigelsesrisici. Vi vil Side 8

10 beskrive, i hvilket omfang revisor er forpligtet til at opdage besvigelser, set i forhold til risiko og væsentlighed. I forhold til forventningskløften er det væsentligt at definere begrebet interessenterne, da udtrykket vil blive benyttet flittigt igennem afhandlingen. Ledelsen, medarbejdere, aktionærer, kreditorer, kunder, kreditinstitutter, investorer og staten kan alle identificeres som værende interessenter. Vores definition kan derfor gøres op således, at den omfatter alle parter, som har en interesse i regnskabet. Interessenterne har alle en interesse i, at regnskabet er uden væsentlige fejlinformation, uagtet om dette skyldes fejl eller besvigelser. Disse parter står ofte til at tabe penge, såfremt virksomheden bliver udsat for besvigelser. Derfor er forventningsafstemning et vigtigt element, når der skal placeres et ansvar for at opdage besvigelser. Forventningskløftens udbredelse er et aspekt, som vi ikke vurderer, at vi kan afdække igennem vores afhandling. Mange besvigelsessager kommer aldrig frem i Revisornævnet eller Responsumudvalget, hvorfor det ikke er muligt at få et indblik i antallet af besvigelsessager. Vi kan derfor kun basere os på de tendenser, vi støder på i vores udvalgte sager. Vi kan således ikke udtale os om, hvor udbredt forventningskløften er på tværs af samfundet. Under vores udvælgelse af besvigelsessager i Revisornævnet fravalgte vi tre sager. Disse tre sager havde et særdeles stort omfang. Sagerne var en del af et væsentligt mere omfattende sags kompleks. Vi vurderede derfor at størrelsen af disse sager, ikke passede med omfanget af vores afhandling. Vores afhandling afgrænser sig endvidere til, udelukkende at fokusere på danske virksomheder og besvigelser i danske virksomheder. Således dækker forventningskløften også alene over forventninger til revisors arbejde i forbindelse med danske virksomheder. 1.3 Metodeafsnit Vores tilgang til afhandlingen bærer præg af en induktiv tilgang. Vores problemformulering lægger op til, at vi igennem teori, kendsgerninger og observationer skal finde frem til revisors ansvar, samt hvilke forskelle der er i forhold til interessenternes forventninger. Vi ender derfor med at komme frem til en teori om revisors ansvar og en teori om forventningskløften, gennem behandlingen af vores Side 9

11 undersøgelsesspørgsmål. Vores konklusion bliver således udarbejdet på baggrund af empiriske påstande, og derefter drager vi en generalisation. Dette er kernen i den induktive videnskabsteori. Den valgte struktur til afhandlingen kan illustreres jf. nedenstående diagram: Indledning Teori afsnit, gennemgang af ISA 240 Gennemgang af sager fra revisornævnet Interview med revisornævnet Sammenfatning af teori, sager og interview Interview med kurator Sammenfatning af ansvar og forventninger Konklusion Perspektivering Indledningsafsnittet indeholder en indledning, problemformulering, afgrænsning og metodevalg. Dette afsnit har til formål at introducere læseren til afhandlingens indhold, forklare hvorfor vi har valgt at skrive afhandlingen, angive evt. til- og fravalg samt vores metodiske tilgang til afhandlingen. Afhandlingens teoriafsnit vil indeholde en gennemgang af definition på besvigelser og dennes kendetegn. Derudover vil der blive bidraget med generel besvigelsesteori samt en detaljeret gennemgang af ISA 240. Teoriafsnittet har derfor to formål, dels at give læser en forståelse for begrebet besvigelser, og dels at finde frem til revisors ansvar ifølge ISA 240. Side 10

12 Afhandlingen vil også indeholde en gennemgang af adskillige afgørelser i Revisornævnet og Responsumudvalget. Vi vil både gennemgå afgørelser der har gjort revisor ansvarlig, og afgørelser der har frikendt revisor. Formålet med denne gennemgang er der to hensigter med. Først og fremmest skal det give et indblik i fastlæggelsen af revisors ansvar. Hvornår vurderes det, at revisor har gjort sit arbejde tilstrækkeligt, og hvornår ifalder revisor ansvar? Derudover fungerer sagerne som et udtryk for at interessenterne ikke har været tilfredse med revisors arbejde. Altså at interessenterne har haft andre forventninger til revisor end det, som er blevet leveret. Vores udvælgelse af sager er foretaget ud fra en skønsmæssig vurdering. Vi har været inde på Revisornævnets database, 1 og søgt efter sager der involverede besvigelser. Søgeresultatet viste en population på 77 sager, som vi kunne tage udgangspunkt i. Vi har derefter valgt at skimme alle 77 sager igennem. Dette gøres for at få et overordnet overblik over sagernes natur, omfang og relevans. Blot fordi søgningen med ordet besvigelse gav 77 søgeresultater, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de alle er relevante for vores opgave. Efter at have været sagerne igennem fandt vi frem til, at 12 sager var relevante besvigelsessager. Med henvisning til vores afgrænsning, valgte vi at tage udgangspunkt i ni af disse sager. Vi har ligeledes udvalgt sager, som er behandlet i Responsumudvalget. Her udvalgte vi de 35 seneste sager til gennemgang, hvilket var alle sager, som var behandlet siden Vi gennemgik ligeledes disse sager og konstaterede, at der var 4 sager, som omhandlede besvigelser. Vi vil derfor foretage en samlet gennemgang af disse sager og give et samlet billede af, hvordan Responsumudvalget reagerer på besvigelsessager. Efter at vi har gennemgået en række sager fra Revisornævnet, har vi valgt at foretage et interview med en talsperson fra Revisornævnet. Meningen med dette afsnit er at tage vores opnåede viden fra teorien og sagerne, og gennemgå dette med Revisornævnet. Vores resultater fra de to første afsnit vil være præget af vores egne tolkninger. Vi vurderer derfor, at det vil være formålstjenesteligt at inddrage Revisornævnets holdning for derved at klargøre eventuelle tvivlspørgsmål og fejltolkninger fra vores side. 1 Side 11

13 Vi vil i afhandlingens første delkonklusion forsøge at opsummere vores opnåede viden på det første punkt i problemformuleringen, revisors ansvar. Vi vurderer, at vi med vores tre undersøgelser, teori, sager og interview med Revisornævnet kan konkludere på revisors ansvar. Vores andet punkt i problemformuleringen lægger op til at finde forskelle på revisors ansvar og interessenternes forventninger. Til brug for dette formål har vi valgt at foretage et interview med en kurator. En kurator repræsenterer en bred vifte af interessenter grundet sit erhverv som kurator og har derfor indsigt i deres forventninger. Afhandlingens anden delkonklusion vil sammenfatte interessenternes forventninger, som de kommer til udtryk gennem interviewet med kurator, og de forventninger vi har identificeret under vores gennemgang af sager i Revisornævnet og Responsumudvalget. Vi vurderer at vi ved en sammenkobling af disse to undersøgelser, kan konkludere på, hvilke områder der eksisterer en forventningskløft i. Afhandlingens anden delkonklusion fungerer endvidere som en bro over til vores konklusion samt efterfølgende perspektivering. 1.4 Empiri I vores opgave fokuserer vi på at anvende kvalitative data. De kvalitative data er både primære og sekundære. Det anvendte kvalitative datamateriale består af sager og interviews. De sekundære data stammer fra vores gennemgang af sager. Revisornævnet og Responsumudvalget har udarbejdet kendelserne, og de ligger offentligt tilgængeligt. Vores primære data har vi dog selv udarbejdet ved hjælp af interviews. Vi har valgt at udføre vores interviews som semistrukturerede interviews 2. Vi udarbejder således en interviewguide med fastlagte emner og spørgsmål. Under selve interviewet giver denne interviewform mulighed for at undvige fra den fastlagte interviewguide. Dette er særdeles fordelagtigt, såfremt interviewpersonen bidrager med nye synsvinkler og emner, som vi ikke havde set. Interviewformen vurderes brugbar ved undersøgelser, der søger en eksplorativ tilgang, hvorved ny viden ønskes identificeret samt hægter sig op på de forhåndsdefinerede emner og spørgsmål. 2 Kvalitative metoder, Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer, side 55 Side 12

14 Vi vurderer, at det semistrukturerede interview kan hjælpe os med at opfylde de mål, vi har med vores interviews. Interviewformen afspejler lidt de bedste aspekter fra det ustrukturerede og det strukturerede interview. Vi er derfor ikke for fastlåste i vores interviewsituation, og kan afvige fra vores plan en stund, for senere at vende tilbage til de planlagte spørgsmål. Som dokumentation for vores udførte interviews har vi valgt at foretage en optagelse af interviewet, samt efterfølgende transskription. Dermed sikrer vi fuldt fokus fra interviewerne under selve interviewet. Endvidere undgår vi at gå glip af vigtige detaljer grundet noteringsfejltagelser. Side 13

15 2. Teori Den økonomiske krise de senere år har resulteret i et øget antal besvigelsessager. Dette har betydet at antallet af erstatningssager mod revisor ligeledes er steget. Der er derfor øget fokus på revisionsfirmaernes risikostyring 3. Historisk set har revisors rolle i forbindelse med besvigelser ændret sig. I starten af 1900-tallet var formålet med revision at opdage besvigelser. Mellem 1930 og 1950 havde man ikke taget stilling til spørgsmålet, og herefter blev det besluttet, at det ikke var revisors formål at opdage besvigelser, men hvis der var mistænkelige forhold, skulle det undersøges nærmere. I midten af 90 erne overgik man til den holdning, man bruger i dag, hvor revisor skal finde besvigelser såfremt de er væsentlige for regnskabet 4. På samme måde har selve revisionen ændret sig fra i starten at være en fuldstændig revision, hvor alle bilag blev gennemgået, henover en stikprøvevis revision, en risikobaseret revision, til at være den procesrevision som vi bruger i dag 5. Holdingen til hvorvidt revisor skal opdage besvigelser afspejler ændringerne i den revisionsmetode, der benyttes. 2.1 Generelt om besvigelser Besvigelser kan som udgangspunkt inddeles i tre forskellige typer: Korruption, misbrug af aktiver og regnskabsmanipulation. Misbrug af aktiver er den klart mest udbredte af de tre, og 85% af alle besvigelsessager indeholder et element af misbrug af aktiver. Dette skal ses i forhold til, at lige godt en tredjedel af sagerne indeholder et element af korruption, og knap 1 ud af 10 indeholder regnskabsmanipulation 6. Dette betyder dog ikke at man kan skal nedprioritere risikoen for regnskabsmanipulation. Det viser sig at sager vedrørende regnskabsmanipulation typisk giver et tab, der er 5-6 gange større end de øvrige typer sager 7. 3 Planche Revisors rolle og ansvar ifm besvigelser, introduktion, side 3 4 Planche Revisorer og besvigelser, introduktion af Kim Klarskov, side 4 5 Planche Revisorer og besvigelser, introduktion af Kim Klarskov, side 4 6 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 12, figur 4 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) 7 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 12, figur 5 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) Side 14

16 2.1.1 Opdagelsen af besvigelser Opdagelsen af en besvigelse sker oftest via et tip. 42 % af besvigelser bliver opdaget på denne måde. Dette er en trend, der har været tydelig i over 10 år 8, hvilket kan være grunden til, at virksomheder i øget grad opretter whisteblower-hotlines, da dette simpelthen er den nemmeste måde at opdage besvigelser på. Det viser sig også, at virksomheder der har oprettet en whistleblower-hotline opdager markant flere besvigelser via tip. Godt halvdelen af besvigelserne i virksomheder med whistleblowerhotlines bliver opdaget via et tip, hvorimod det kun er en tredjedel for virksomheder uden whistleblower-hotline 9. Derudover opdager den interne revision ca. 15 % af besvigelserne og ledelsens gennemgang opdager ligeledes 15 %. Det er værd at bemærke, af den eksterne revisor kun opdager 3,0 % af besvigelserne, og den nuværende trend er, at dette tal er faldende. Inden for de seneste fire år er andelen af besvigelser, som er opdaget af ekstern revisor, faktisk faldet med 35 % 10. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på, hvor svære betingelser revisor har for at opdage besvigelser, og ikke overlader ansvaret for at fange besvigelser til den eksterne revisor. Såfremt virksomheden selv foretager tilstrækkelig kontrol, kan de ofte stoppe besvigelserne lang tid før revisor kan, og dermed minimere deres tab. En undersøgelse viser, at besvigelser der bliver opdaget af virksomhedens interne kontroller, som gør en aktiv indsats for at opdage besvigelser, typisk har stået på i kortere tid og med et mindre tab for virksomheden til følge. Såfremt besvigelserne bliver opdaget ved tilfældigheder, af eksterne parter, eller på anden måde, som ikke er udtryk for en indsats fra virksomheden, vil besvigelsen typisk have stået på i lang tid, med store tab til følge Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 19 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 9 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 22, figure 14 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) 10 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 19 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 11 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 20 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) Side 15

17 Det er derfor vigtigt at man får stoppet besvigelser så tidligt som muligt. Det er en selvfølgelighed, at jo længere tid besvigelser får lov at fortsætte, desto større er tabet for virksomheden. Rent faktisk viser det sig, at virksomhedens tab stiger i højere grad end besvigelsens varighed forøges 12. Det kan måske skyldes, at den person, der begår besvigelsen, bliver mere grådig og vant til pengene, og begynder derfor at øge beløbene, eftersom personen ikke forventer at blive opdaget. Ser man på medianen af varigheden af besvigelser udgør den samlet 18 måneder Andre faktorer Risikoen for besvigelse i de enkelte virksomheder er påvirket af flere forskellige ydre faktorer. Virksomhedens størrelse og geografiske placering kan eksempelvis påvirke risikoen for besvigelser. Små virksomheder er hårdest ramt på antallet af besvigelser. Overraskende nok viser det sig, at små virksomheders mediantab på besvigelser, beløbsmæssigt er på niveau med store virksomheder på trods af størrelsesforskellen 14. Den pågældende industri, som virksomheden opererer i, har også stor indflydelse på risikoen for besvigelser. Det viser sig, at finansielle virksomheder står for den største andel af besvigelser, ca. 18 %, fulgt af offentlige administrationer, ca. 10 %. I disse typer af virksomheder skal man derfor være opmærksom på den øgede risiko Virksomhedens foranstaltninger mod besvigelser Ikke overraskende er ekstern revision den mest almindelige foranstaltning mod besvigelser, da dette ofte er et lovkrav. Som tidligere nævnt står den eksterne revisor dog kun for opdagelsen af 3 % af alle besvigelser. Virksomheder bør derfor ikke stole blindt på, at den eksterne revisor opdager besvigelserne. Selvom over 40 % af besvigelser bliver opdaget ved hjælp af et tip, er det kun 54 % af 12 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 16, figur 9 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) 13 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 17 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 14 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 25 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 15 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 27 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) Side 16

18 de forespurgte virksomheder, der har oprettet en hotline. Dette er et oplagt punkt, hvor virksomhederne kan forbedre sig 16. Det viser sig også med tydelighed, at de virksomheder der har implementeret en hotline, reducerer både varigheden og omkostningen ved besvigelser væsentligt. Mediantabet er 40 % lavere når en virksomhed har en hotline, og besvigelsens varighed er halveret Korruption En af de tre besvigelsesformer er korruption, som vi gennemgår her. De øvrige to besvigelsesformer vil vi gennemgå i forbindelse med gennemgangen af ISA 240. Der er tale om korruption, når en virksomhed benytter sig af bestikkelse, afpresning og lignende. Bestikkelse kan eksempelvis være, hvis man giver en offentlig repræsentant et beløb for at virksomheden modtager en opgave i en budrunde, eller hvis en medarbejder modtager et beløb for at vælge en bestemt leverandør. Korruption kan også være ulovlige gaver eller interessekonflikter mellem parter, som bør være uafhængige. Ifølge Transparency Internationals Corruption Perception Index 2013 er Danmark blandt de lande hvor korruption i offentlige myndigheder opfattes som mindst udbredt 18. I andre lande er situationen en anden, og virksomheder kan føle, at det kan være nødvendigt med bestikkelse for at kunne begå sig i de pågældende markeder. Ifølge EYs 2014 Global Fraud Survey er 21% af CEOs rundt omkring verden blevet bedt om at betale bestikkelse i en forretningssituation 19. Udviklingen af mængden af korruption og bestikkelse virker til at være stillestående på trods af, at der har været øget fokus herpå Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 31 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014- report-to-nations.pdf) 17 Association of Certified Fraud Examiners, Report to the Nations 2014, side 38 (http://www.acfe.com/rttn/docs/2014-report-to-nations.pdf) 18 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2013 (http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/) 19 EYs Global Fraud Survey 2014, side 12, figur 9 (http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey-13th-global-fraud- Survey/$FILE/EY-13th-Global-Fraud-Survey.pdf) 20 EYs Global Fraud Survey 2014, side 12, figur 8 (http://www.ey.com/publication/vwluassets/ey-13th-global-fraud- Survey/$FILE/EY-13th-Global-Fraud-Survey.pdf), Side 17

19 2.1.5 Besvigelsers kendetegn 21 Fejlinformation i et regnskab kan fremkomme i to former, besvigelser eller fejl. Afgrænsningen imellem de to former relaterer sig til den konkrete handling. Der lægges vægt på, om handlingen har været udført bevidst eller ubevidst. Besvigelsers kendetegn er hermed klargjort, hvorfor det giver mening at gå videre til selve definitionen for besvigelser. 2.2 Indledning til ISA 240 Vi vil her gennemgå de indledende punkter i ISA 240, før vi går i gang med at kigge på hvilke krav der er til revisor Definition på besvigelse 22 En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberettiget eller ulovlig fordel. Ovenstående definition indeholder en række forskellige udtryk, som vi vurderer, det giver mening at uddybe. Udtrykkene går igen igennem ISA 240 og er således også signifikante for vores afhandling. Den første del af definitionen på en besvigelse indeholder aspektet en bevidst handling. For at der skal kunne skelnes mellem fejl og besvigelser, er det essentielt at finde ud af, om der ligger en bevidst handling bag. Den bevidste handling udføres med overlæg og fuldt kendskab til handlingens udfald. Besvigeren er således klar over naturen af sin handling og formentlig også de afledte konsekvenser af sin handling. Konsekvenserne vil typisk medføre en fyring og politianmeldelse. Besvigelser udføres typisk enten af en enkelt medarbejder eller flere medarbejdere i form af en sammensværgelse. Hvorvidt en enkelt person har mulighed for at udøve besvigelser, afhænger af besvigelsens art samt af virksomhedens interne kontrolmiljø. Er virksomhedens kontrolmiljø opsat tilstrækkeligt, vanskeliggører det muligheden for at arbejde alene om besvigelsen. Medarbejderen har således brug for en medsammensvoren til at tilsidesætte virksomhedens kontroller. En sådan sammensværgelse kan ske både med andre medarbejdere i virksomheden, eller ved hjælp af en ekstern 21 ISA 240, side 1 afsnit 2 22 ISA 240, side 3 - afsnit 11a Side 18

20 tredjepart. En sammensværgelse gør det sværere for revisor at opdage besvigelsen. Dette skyldes, at der dermed kan ske omgåelse af virksomhedens interne kontroller. ISA 240 omtaler ofte den daglige- og den øverste ledelse. Med den daglige ledelse menes de personer, som har ansvar for den daglige drift i virksomheden, direktionen. Den øverste ledelse derimod vil omhandle medlemmer af bestyrelsen, som ikke nødvendigvis har deres daglige gang på arbejdspladsen. Definitionen indeholder også et begreb som vildledning. Dette vil typisk ske ved, at besvigeren manipulerer med regnskabet, hvilket medfører, at regnskabslæseren bliver vildledt, da regnskabet skildrer virksomhedens præstation på en misvisende måde. Virksomheden opnår derved en uberettiget og ulovlig fordel. For at der kan opstå besvigelser i virksomheden, er der tre grundlæggende elementer, som skal være til stede: Incitament eller pres, muligheden for at foretage besvigelsen, samt en retfærdiggørelse fra besvigerens side til at foretage handlingen. Førnævnte elementer indgår i det man kalder besvigelsestrekanten, som udspringer af ISA 240, og som vil blive gennemgået nedenfor: Incitament og pres 23 Der kan være et incitament eller pres, som får medarbejderen til at foretage besvigelser. Medarbejderen kan være presset økonomisk af private årsager. Den daglige ledelse kan være under pres fra ejerne, om overholdelse af et forventet resultat. Lykkedes det ikke for den daglige ledelse at opnå de forventede resultater, kan det have væsentlige konsekvenser. Fyring eller en bonus, der glipper, kan være oplagte virkninger Mulighed 24 En medarbejder, som er underlagt et tilstrækkeligt incitament eller pres, har dog brug for muligheden, såfremt besvigelsen skal kunne fuldføres. Det skal således være muligt at tilsidesætte virksomhedens 23 ISA 240, side 10 - afsnit A1 24 ISA 240, side 10 - afsnit A1 Side 19

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Opdagelse og forebyggelse af besvigelse. svigelser

Opdagelse og forebyggelse af besvigelse. svigelser Handelshøjskolen i Århus Erhvervsøkonomisk Institut Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Opgaveløser: Christina Nielsen 5179-116 Vejleder: Torben Rasmussen Opdagelse og forebyggelse af besvigelse svigelser

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Revisoransvar ved besvigelser

Revisoransvar ved besvigelser School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet Cand. Merc. Aud studiet Kandidatafhandling Revisoransvar ved besvigelser - Analyse af forventningskløft mellem revisor og interessenter Udarbejdet

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Besvigelser. Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Afleveret: 17. maj 2010 Anslag: 255.

Besvigelser. Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Afleveret: 17. maj 2010 Anslag: 255. Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Afleveret: 17. maj 2010 Anslag: 255.015 Besvigelser Udarbejdet af: Henrik Søgaard Vejleder: Thomas Riise

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240

Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Hovedopgave Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Udarbejdet af: Anika Egeskov Pedersen Vejleder: Torben Rasmussen Revisors rolle i forbindelse med erhvervsskandalerne - med hovedvægt på RS 240 Handelshøjskolen

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vejleder: Niels Steenholdt. Revision af besvigelser - med fokus på udviklingen i standarderne

Vejleder: Niels Steenholdt. Revision af besvigelser - med fokus på udviklingen i standarderne Hovedopgave Cand.Merc.Aud. Erhvervsøkonomisk Institut Forfattere: Pia Meldgaard Sahra Albrecht Vejleder: Niels Steenholdt Revision af besvigelser - med fokus på udviklingen i standarderne Handelshøjskolen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Udarbejdet af: Christel Bamberg Astrid Holmgaard Nielsen. Vejleder: Lars Kiertzner

Udarbejdet af: Christel Bamberg Astrid Holmgaard Nielsen. Vejleder: Lars Kiertzner Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Udarbejdet af: Christel Bamberg Astrid Holmgaard Nielsen Vejleder: Lars Kiertzner Besvigelser og regnskabsmæssige skøn

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Besvigelser i små virksomheder

Besvigelser i små virksomheder Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juli 2013 Antal anslag: 168.252 Antal normalsider: 77 Besvigelser i små virksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Besvigelser. Erhvervsøkonomisk Institut. Vejleder: Bent Warming-Rasmussen

Besvigelser. Erhvervsøkonomisk Institut. Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfattere: Maja Østergaard Skov Anne Berg Laursen Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Besvigelser To tiltag til forebyggelse/opdagelse af besvigelser:

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med afdækning af besvigelser

Revisors ansvar i forbindelse med afdækning af besvigelser Aalborg Universitet Institut for Økonomi og Ledelse Cand.merc.aud. Juli 2013 Revisors ansvar i forbindelse med afdækning af besvigelser Udarbejdet af: Aksel Kanstrup Anthonisen Vejleder: Jesper Seehausen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere