Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed"

Transkript

1 MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Det offentlige tilsyn skal sikre en høj kvalitet i revisorernes arbejde. Revisortilsynet offentliggjorde den 24. oktober 2011 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol Det fremgår af redegørelsen, at de udførte kvalitetskontroller i 2010 i en række tilfælde har ført til reaktioner over for revisorer og revisionsvirksomheder i form af påtaler og/eller oversendelse til Revisornævnet som følge af fejl eller mangler vedrørende revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystemer eller revisors udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed. ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade København V Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Flere af de fejl og mangler, som ligger til grund for Revisortilsynets reaktioner, er utilstrækkelig dokumentation for revisors arbejde inden for hovedområderne: Planlægning af opgaven Udførelse af opgaven Konklusioner vedrørende det udførte arbejde Utilstrækkelig dokumentation ved udførelse af opgaven dækker f.eks. over utilstrækkelig dokumentation for revisors udførte arbejde vedrørende going concern i henhold til den internationale revisionsstandard 2 ISA 570 Fortsat drift (Going concern), men også flere andre områder. Meddelelsens formål er at styrke revisorers og revisionsvirksomheders fokus på udarbejdelse af tilstrækkelig dokumentation for udført arbejde 1 Redegørelsen er offentliggjort på 2 FSR danske revisorer udgiver danske oversættelser af internationale standarder om kvalitetsstyring, revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver, som er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en uafhængig standardudstedende organisation, der indgår i International Federation of Accountants (IFAC).

2 2/6 i forbindelse med revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed f.eks. revisionspåtegninger på regnskaber, erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber og vurderingsberetninger i henhold til Selskabsloven 3. Denne meddelelse fremhæver derfor en række forhold, som revisor bl.a. skal være opmærksom på ved dokumentation af udført arbejde i forbindelse med revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber samt andre erklæringer med sikkerhed omfattet af revisorlovens 4 1, stk. 2. Meddelelsen henviser til gældende regler og standarder og har ikke til formål at stille yderligere krav til revisor. Det forhold, at meddelelsen alene fremhæver enkelte regler og standarder, fritager ikke revisor for ansvaret for at overholde hele lovgivningen, herunder god revisorskik og alle relevante standarder, ved udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed. 2. Formålet med revisors dokumentation Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed. For at værne om tilliden til denne særlige status i offentligheden, må revisorer og revisionsvirksomheder til enhver tid kunne dokumentere, at udførelsen af en erklæringsopgave med sikkerhed er sket i overensstemmelse med gældende krav. Formålet med revisors dokumentation er at give tilstrækkelig og egnet dokumentation for grundlaget for revisors erklæring samt bevis for, at revisors arbejde blev planlagt og udført i overensstemmelse med gældende krav i lovgivningen, herunder god revisorskik og de anvendte opgavestandarder. Revisionsvirksomhederne bidrager selv til sikring af en høj kvalitet af revisors arbejde. Dette sker bl.a. via den periodiske efterfølgende interne kontrol af udførte erklæringsopgaver, som krævet i den internationale kvalitetsstyringsstandard ISQC 1 5. Ved den interne kontrol bliver det vurderet, om revisor ved udførelsen af erklæringsopgaver har overholdt gældende krav i lovgivningen og revisionsvirksomhedens interne kvalitetskrav. Ved denne vurdering kan kvalitetskontrollen kun forholde sig til arbejde, der er dokumente- 3 Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) 4 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 5 ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver

3 3/6 ret. Det er derfor afgørende, at revisor fastholder fokus på, at sikre overholdelse af kravene til dokumentation for det udførte arbejde. Ligesom den interne kontrol bidrager det offentlige tilsyns kvalitetskontrol og undersøgelser til at sikre en høj kvalitet af revisors arbejde. Det har derfor tilsvarende stor betydning for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder, at revisor, som offentlighedens tillidsrepræsentant, har dokumenteret sit arbejde. Ved utilstrækkelig eller manglende dokumentation er det ikke muligt for det offentlige tilsyn at konkludere, at revisor har udført sit arbejde i overensstemmelse med gældende krav. 3. Revisors dokumentationskrav Det fremgår af revisorlovens 23, stk. 1, at revisorer og revisionsvirksomheder for enhver erklæringsopgave med sikkerhed 6, herunder revisionspåtegninger på regnskaber, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer grundlaget for den afgivne erklæring eller udtalelse. Derudover fremgår det af revisorlovens 16, stk. 1, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed, og at revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik kommer i praksis bl.a. til udtryk i kravene til revisors arbejde i henhold til de internationale opgavestandarder for erklæringsopgaver med sikkerhed. Den internationale revisionsstandard ISA 230 Revisionsdokumentation omhandler revisors ansvar for at udarbejde revisionsdokumentation ved revision af et regnskab. Udover dokumentationskravene i ISA 230 er der anført en række specifikke dokumentationskrav i andre af de internationale opgavestandarder. 4. Dokumentationens form, indhold og omfang ved revision I ISA 230 Revisionsdokumentation, afsnit 8-11, er der anført en række krav til form, indhold og omfang af revisors dokumentation ved revision af et regnskab. Disse krav afspejler efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse bl.a. god revisorskik i forhold til form, indhold og omfang ved dokumentation af udført arbejde i forbindelse med afgivelse af erklæringer om revision. Kravene omfatter følgende: 8. Revisor skal udarbejde revisionsdokumentation, som er tilstrækkelig til, at en erfaren revisor, som ikke har forudgående tilknytning til revisionen, er i stand til at forstå følgende: 6 Erklæringer med sikkerhed omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

4 4/6 (a) arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlinger udført for at overholde ISA'er samt gældende lovgivning og øvrig regulering (b) resultaterne af udførte revisionshandlinger og det opnåede revisionsbevis, og (c) betydelige forhold, som er opstået under revisionen, konklusionerne herpå samt betydelige faglige vurderinger, der er foretaget for at komme frem til disse konklusioner. 9. Ved dokumentation for arten, den tidsmæssige placering og omfanget af de udførte revisionshandlinger skal revisor registrere: (a) noterede karakteristika ved de specifikke poster eller forhold, som er blevet undersøgt (b) hvem revisionsarbejdet er udført af samt datoen for færdiggørelse, og (c) hvem der har gennemgået det udførte revisionsarbejde samt datoen herfor, og hvad der er gennemgået. 10. Revisor skal dokumentere drøftelser af betydelige forhold med den daglige ledelse, den øverste ledelse og andre, herunder arten af de betydelige forhold, der blev drøftet, samt hvornår og med hvem drøftelserne fandt sted. 11. Hvis revisor har identificeret oplysninger, som ikke hænger sammen med revisors endelige konklusion vedrørende et betydeligt forhold, skal revisor dokumentere, hvorledes revisor har håndteret den manglende sammenhæng. ISA 230 indeholder uddybende vejledning til de anførte punkter samt øvrige krav til revisionsdokumentation. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal generelt anbefale, at revisorer og revisionsvirksomheder til enhver tid har en ajourført viden om kravene i de gældende internationale opgavestandarder, da disse bl.a. afspejler god revisorskik. 5. Dokumentation ved andre erklæringsopgaver med sikkerhed Når revisor udfører andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision, skal revisor og revisionsvirksomheden naturligvis også sikre sig, at der bliver udarbejdet tilstrækkelig dokumentation for det udførte arbejde i overensstemmelse med lovgivningen, herunder god revisorskik og de anvendte opgavestandarder. Dokumentationen skal kunne danne grundlag for såvel efterfølgende intern kontrol efter ISQC 1, som ekstern kvalitetskontrol foretaget af

5 5/6 Revisortilsynet eller en undersøgelse iværksat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til revisorlovens 37. Dokumentationen skal derfor have en sådan karakter, at en erfaren revisor eller anden faglig kompetent kontrollant, som ikke har forudgående tilknytning til opgaven, er i stand til at forstå grundlaget for den afgivne erklæring, herunder arten, den tidsmæssige placering og omfanget af arbejdshandlinger udført for at overholde den gældende lovgivning. 6. Revisors refleksioner omkring dokumentation For at sikre en tilstrækkelig dokumentation skal Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anbefale, at revisor ved afslutning af enhver erklæringsopgave med sikkerhed stiller sig selv to centrale spørgsmål: 1. Er der indhentet tilstrækkelig og egnet dokumentation for grundlaget for den afgivne erklæring og bevis for, at det udførte arbejde blev planlagt og udført i overensstemmelse med gældende krav i lovgivningen, herunder god revisorskik og de anvendte opgavestandarder? 2. Er den foreliggende dokumentation tilstrækkelig til, at en erfaren revisor eller anden faglig kompetent person, som ikke har forudgående tilknytning til opgaven, er i stand til at forstå arten, den tidsmæssige placering og omfanget af arbejdshandlinger, resultaterne af arbejdshandlingerne og det opnåede bevis for den afgivne erklæring? Såfremt revisor ikke kan svare Ja til disse spørgsmål, skal revisor indhente eller udarbejde yderligere dokumentation for det udførte arbejde. Revisionsvirksomheder bør ligeledes overveje, om de implementerede kvalitetsstyringssystemer i fornødent omfang sikrer, at revisor ved udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed udarbejder tilstrækkelig dokumentation for det udførte arbejde i overensstemmelse med de gældende krav i lovgivningen. 7. Markedsmæssige forhold Revisionsvirksomheder kan ligesom mange andre virksomheder være ramt af faldende omsætning og indtjening som følge af finanskrisen. Dette må imidlertid ikke føre til en forringelse af arten og omfanget af revisors arbejde, herunder revisors dokumentation. Revisorer og revisionsvirksomheder kan således ikke fravige god revisorskik samt gældende krav i lovgivning og øvrig regulering med henvisning til de aktuelle markedsforhold. Revisorer og revisionsvirksomheder skal til en hver tid sikre, at erklæringsopgaver med sikkerhed bliver udført i overensstemmelse med

6 6/6 gældende krav i lovgivningen, herunder god revisorskik og de anvendte opgavestandarder. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på styrelsens notat af den 6. marts 2009 om Revision i en krisetid, som efter styrelsens opfattelse fortsat er særligt relevant for revisorer og revisionsvirksomheder.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors

BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors BDO, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: statsautoriseret revisor Jens Peter Egebjerg Hansen Strandvejen 25 7800 Nykøbing Mors 14. december 2011 Sag 2010-0023093 /ave Offentliggørelse af undersøgelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere