Fælles om Blågård. Blågårdsvision, borgerdialog og idékatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles om Blågård. Blågårdsvision, borgerdialog og idékatalog"

Transkript

1 Fælles om Blågård Blågårdsvision, borgerdialog og idékatalog

2 S. 3 Indhold Introduktion Områdefornyelsen Nørrebro s. 4 - s. 5 Forord Områdefornyelsen Nørrebro Boligorganisationen fsb s. 6 - s. 7 Mødet med Blågård Det vi ser Det vi hører Det vi vil styrke Det vi gør s. 8 - s. 17 Stengade Gadepark Den Røde Plads Tag plads! Kantzoner Hjemlighed i det offentlige rum Gennemgange Forbindelser mellem rum og mennesker Det ser vi Det ser vi Det ser vi Det ser vi Det vi hører Det vi hører Det vi hører Det vi hører Det vi vil styrke Det vi vil styrke Det vi vil styrke Det vi vil styrke Det vi gør Det vi gør Det vi gør Det vi gør s s. 29 s s. 39 s s. 49 s s. 59 Realisering Hvordan gør vi - og hvad gør vi først? s s. 63 Baggrundsmateriale Bagom processen Vandrende workshop Intensiv-uge Byrumsanalyser Fortætningsmuligheder s s. 79

3 S. 4 Introduktion af Områdefornyelsen Nørrebro Arbejdet med Blågårdsvisionen, som du her sidder med i hånden, har rejst en række nye spørgsmål. Den fremtidige dialog med kvarteret, samarbejdspartnere og politikere skal afklare disse spørgsmål yderligere. Blågårdsvisionen er derfor et dialogværktøj, som skal hjælpe os med at afklare disse spørgsmål i den videre proces mod realisering af visionerne. De centrale strategiske spørgsmål er:

4 NÆSTE SKRIDT - Definér fælles vision for værtskab på Stengade - Dialog med afdelingsbestyrelserne i Blågården og Prater - Forbered budgetnotater i dialog med øvrige fortvaltninger og politikere - Indled dialog med fonde - Dialog på gade om Blågårdsvisionen - Bred formidling af Blågårdsvisionen - Dialog med Nørrebro Lokaludvalg S. 5 STRATEGISKE SPØRGSMÅL VI SKAL AFKLARE FOR AT KOMME LÆNGERE OP AF TRAPPEN KANTZONER? Hvem kan finansiere en bearbejdning af kvarterets stueetager og kantzoner? PARKERING Underjordisk parkeringsanlæg på parkeringspladsen ved Baggesensgade? NYE BEBOERFACILITETER Hvor giver det størst værdi for kvarteret og fsb s beboere at placere Blågårdens nye beboerfaciliteter?? PLADS ELLER HUS Skal der være en bygning eller plads ovenpå det underjordiske parkeringsanlæg?? DRIFT Det grønne areal langs Stengade er ejet af boligorganisationen fsb. Hvis kommunen investerer offentlige midler i at forbedre byrummet, hvem skal så drifte det areal i fremtiden??? KLIMATILPASNING Stengade er udpeget til at håndtere vand under skybrud. Hvordan gøres det bedst? VÆRTSKAB Hvilken type værtskab på Stengade er nødvendig for en god brug af arealet? BØRN OG UNGEFORVALTNINGENS LOKALER Det grønne areal langs Stengade er ejet af boligorganisationen fsb. Hvis kommunen investerer offentlige midler i at forbedre byrummet, hvem skal så drifte det areal i fremtiden? VISIONERNE REALISERET Her skal vi hen BLÅGÅRDSVISIONEN UDARBEJDET Her er vi nu Her stod vi

5 S. 6 Forord af Områdefornyelsen Nørrebro og boligorganisationen fsb BLÅGÅRDSVISIONEN Områdefornyelsen Nørrebro og Boligorganisationen fsb har i samarbejde med kvarteret udviklet en Blågårdsvision. Visionen er, at kvarteret omkring Stengade i fremtiden skal være et sammenhængende og indbydende byrum for borgere i alle aldre. Bemandede udendørsfaciliteter på Stengade, for både unge piger og drenge, skal styrke kvarterets unges tilknytning til det uorganiserede idrætsliv såvel som det organiserede fritids- og foreningsliv i kvarteret. Stengade skal i fremtiden indeholde varieret beplantning, der muliggør mere direkte sollys, flere oplevelser og klimatilpasning, som tilfører nye lyde og dufte til Stengade. Stengade skal både give mulighed for at nyde roen i et stille hjørne af byen og samle hele familien til fællesspisning i det grønne. Mellem Korsgadehallen og indre Nørrebros kulturhus, Støberiet, ligger Den Røde Plads. Den Røde Plads skal koble disse institutioner bedre sammen, stolt vise kvarterets kultur- og sportsfaciliteter frem og invitere kvarteret indenfor. Samværet og fællesskabet mellem børn og voksne skal styrkes, både gennem aktiviteter hver for sig, sideløbende og sammen. Nyttehaverne skal vise beboernes og brugernes store engagement og bidrage til et levende og personligt byrum. Forbindelserne på tværs af bebyggelserne skal styrkes som attraktive passager for bløde trafikanter. HVORFOR EN BLÅGÅRDSVISION? Blågårdskvarteret gennemgik i erne en omfattende bysanering. Brokvarterets klassiske struktur blev erstattet af større sammenhængende og modernistiske byggerier. I dag er området i høj grad præget af ensartede bygninger med et monotont udtryk, hvor vigtige passager gennem området er usynlige og dele af opholdsarealerne fremstår ubrugte. Blågårdsvisionen skildrer, hvordan de eksisterende byrum og bebyggelser kan opgraderes, sådan at der er bedre rammer for det lokale liv. Formålet med en fælles vision er dels at revitalisere byrum, facader og forbindelser i området, og dels at lægge et godt fundament for et langsigtet samarbejde mellem mange parter. Blågårdsvisionen er et værktøj til dialog og afklaring. Vi skal fortsat sammen diskutere kvarterets udfordringer, behov og muligheder. På den måde kan vi løfte kvarteret i et fællesskab - et løft som skal række langt ud over Områdefornyelsens levetid. Blågårdsvisionen er resultatet af en lokal dialog mellem beboere, brugere, Områdefornyelsen Nørrebro og Boligorganisationen fsb. I løbet af efteråret 2015 har vi bl.a. i forbindelse med vandrende workshops og gennem midlertidige installationer diskuteret værdier, behov, muligheder og udfordringer. HVAD INDEHOLDER BLÅGÅRDSVISIONEN? Blågårdsvisionen viser, hvordan kvarterets potentialer kan styrkes gennem flere delprojekter, sådan at et stærkt fælles liv i Blågårdskvarteret fortsat kan udvikles. Et af hovedelementerne i visionen er at omdanne de grønne og åbne arealer langs Stengade. Her skal der i fremtiden være en attraktiv og sammenhængende gadepark med faciliteter og opholdsmuligheder for både børn, unge og voksne. Boligorganisationen fsb har længe haft et behov for at etablere et beboerhus i området, og Københavns Kommune undersøger muligheden for at etablere et underjordisk parkeringsanlæg. Udarbejdelsen af Blågårdsvisionen har derfor undersøgt, hvor et beboerhus bedst kunne ligge i Stengade. I denne forbindelse har der været fokus på, hvad en ny bygning på p-pladsen på hjørnet af Baggesensgade og Stengade kan tilføre kvarteret. Derudover skal der fremover arbejdes på at organisere beboere, interessenter og aktører, så en eventuel ny bygning skaber fælles værdi på tværs af kvarteret. De øvrige elementer i Blågårdsvisionen er omdannelsen af Den Røde Plads i kvarteret, styrkelse af gennemgangene og en yderligere bearbejdning af stueetagerne i hovedsagelig de modernistiske byggerier. HVORDAN KOMMER VI VIDERE HERFRA? Med Blågårdsvisionen i hånden skal vi i dialog med fonde og endnu flere beboere, og vi skal rejse den finansiering, som det kræver for at lave omfattende, fysiske ændringer i kvarteret. Områdefornyelsen har afsat 6 mio. kr. til at realisere Blågårdsvisionen, men det rækker kun til en begyndelse.

6 S. 7 Boligorganisationen fsb har fra tidligere sammenhænge reserveret midler til at etablere nye beboerlokaler, og Blågårdens afdelingsmøde har netop afsat midler til at udskifte alle vinduer og døre i boligafdelingen. Københavns Kommunes politikere har vedtaget en omfattende Skybrudsplan, der både stiller krav og viser muligheder til omdannelse af f.eks. de grønne arealer langs Stengade med tilhørende finansiering. Der er således delvist midler til at fortsætte arbejdet, men flere finansieringskilder skal tilvejebringes, hvis vi skal realisere alle delprojekterne. Blågårdsvisionen vil bidrage til debat og beslutninger. Den er vores fælles fundament og sætter retning for den fremtidige udvikling af kvarteret omkring Stengade. Blågårdsvisionen skal bidrage til, at der på sigt etableres beslutningsgrundlag blandt fsb s beboere, politikere, boligorganisation og kvarterets øvrige beboere. HVORDAN HAR VI ARBEJDET? Områdefornyelsen Nørrebro arbejder i kvarteret fra 2014 til I 2014 udarbejdede Områdefornyelsen i samarbejde med borgere, forvaltninger og øvrige aktører en Kvarterplan, som udgør rammen for de enkelte delprojekter. Blågårdsvisionen er et af de projekter, som er beskrevet i Kvarterplanen og som her er viderebearbejdet. Områdefornyelsens styregruppe er den formelle opdragsgiver. Første skridt mod udarbejdelsen af Blågårdsvisionen har derfor været at formulere en samarbejdsaftale mellem fsb og Københavns Kommune, som forpligter begge parter til at bidrage aktivt til udviklingen af visionen og til efterfølgende at indgå en aftale om, hvordan ideer og delprojekter kan realiseres. Begge organisationer har derfor forpligtiget sig til i fremtiden at være loyale over for de ideer og delprojekter, der er skitseret i Blågårdsvisionen. Som et led i samarbejdsaftalen blev en følgegruppe til projektet nedsat. Følgegruppen er sammensat af repræsentanter fra de centrale parter i projektet: Prater og Blågårdens afdelingsbestyrelser, fsb s administration, Det Gode Naboskab, arbejdsgruppen for Byens rum, Områdefornyelsens styregruppe, Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og projektlederen fra Områdefornyelsens sekretariat. Følgegruppen har haft til opgave at bygge bro mellem den lokale dialog og projektets fremdrift. Områdefornyelsen Styregruppe Vandrende workshops fsb Følgegruppe for Blågårdsvisionen Københavns Kommune Midlertidige byrumsinstallationer Områdets beboere og brugere BLÅGÅRDSVISIONEN ER EN DEL AF Workshops OMRÅDEFORNYELSEN NØRREBROS SAMLEDE INDSATS Blågårdsvisionen relaterer sig til flere projekter i Kvarterplanen bl.a. en trafikplan, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen i 2016 og som skal gennemføres i de kommende år. Trafikplanen betyder bl.a,. at Stengade i fremtiden bliver en intern gade uden gennemkørende biltrafik, at der bliver mindre biltrafik i Baggesensgade, og at det samlede kvarter fredeliggøres. Derudover skal Blågårdsvisionen ses i sammenhæng med Områdefornyelsens øvrige indsatser med at forbedre adgangen til grønne arealer, styrke de offentligt tilgængelige gårdrum i kvarteret, forbedringer af erhvervslivets muligheder i Rantzausgade og Griffenfeldsgade, og muligheder for at kvarterets unge har et aktivt fritidsliv, får uddannelse og job.

7

8 Mødet med Blågård Indtryk af kvarteret og opsamling på samtaler gennem byvandringer og workshops Anne Tietjen Lektor i landskabsarkitektur og bydesign

9 Mødet med Blågård I Historik, værdier og behov Der bor personer pr. km2 på Nørrebro, hvilket gør Nørrebro til den tættestbefolkede bydel i København, hvor gennemsnittet er personer pr. km2. Kilde: Områdefornyelsen Nørrebro S. 10 FRA TRÆNGSEL TIL SANERING Historisk set var Blågården et arbejderkvarter, et den gamle arbejder, der alle bor dør om dør i kvarteret tæt bebygget område med trængte baggårde og med børnefamilier, studerende, enlige og pensionister elendige sanitære forhold, men med en stærk og stolt med forskellige sociale og kulturelle bagrunde. Her er selvbevidsthed. Her udviklede sig en aktivistisk ånd, man højt til loftet og mod til at tage ansvar for alle - også de ville selv bestemme og stod sammen også i modvind. allersvageste i samfundet. Området huser en del udsatte I årtier har man her kæmpet for retten til byens rum fra borgere, herunder boligløse arbejdsmigranter og psykisk saneringeren omkring Blågårdsplads i 1970 erne, over syge, og Kirkens Korshær driver et herberg ved Folkets byggelegepladsen byggeren i Stengade, til Folkets Hus Park. og Folkets Park i Griffenfeldsgade. Få steder i København har en så stærk lokal ånd som Kvarterets rummelighed og plads til forskellighed er en central værdi i kvarteret. Her er plads til kontraster, Blågårdskvarteret. Her er plads til alle, om det så er den men også behov for at forbedre forholdene for at disse unge tilflytter, flygtningefamilien, den socialt udsatte eller kontraster kan fungere side om side.

10 Mødet med Blågård II Mennesker og mangfoldighed Nørrebro er en mangfoldig bydel, hvor 23,8 % af beboerne har anden etnisk herkomst end dansk, hvorimod gennemsnittet for København som helhed er 14,6 % (2012). Kilde: Områdefornyelsen Nørrebro S. 11 PLADS TIL DET LOKALE LIV Blågårdskvarteret er helt sig selv og noget ganske Nordafrika og ikke mindst i form af studerende. Denne særligt. Her er en unik blanding af råt og rummeligt, der konstante tilflytning har givet området sin karakteristiske tiltrækker flere og flere gæster i de seneste år særlig til mangfoldighed og blandede beboersammensætning. Blågårdsgades mange caféer og barer. Fremadrettet skal Mange hænger ud på gaden og indtager byens rum der være fokus på en balance mellem det kommercielle i en grad, man ser få steder. Det skaber en følelse af et byliv, omkring kulturtilbud, caféer og butikker og levende kvarter, men vidner også om, at der er et stort beboernes hverdagsliv i byens rum. Plads til at man kan behov for flere aktiviteter i byens rum. Børn og unge i opholde sig og mødes - uden at behøve at købe en kop alderen 7-19 år mangler steder at være og noget at lave, kaffe eller en øl. og pigerne har svært ved at finde deres sted. Der har været en lang tradition for tilflytning til kvarteret. Historisk set grupper af svenskere, russere og polakker, og i nyere tid særligt grupper fra Mellemøsten,

11 S. 12 Blågårdskvarteret Pejlemærker for hele byen Assistens Kirkegård Nørrebrogade Folkets Park Blågårds Plads Korsgadehallen Åboulevard Peblinge Sø

12 S. 13 Det vi ser Analyse af eksisterende forhold I Blågårdskvarteret er 28 % af boligerne almene, som fsb administrerer. Kilde: Områdefornyelsen Nørrebro Baggesensgade Folkets Park Stengade Blågårds Plads Den Røde Plads Blågårdsgade Korsgadehallen Korsgade fsb-afdelinger Øvrige bebyggelse fsb-matrikler Blød trafik Hård trafik Kultur og sport MØDET MED KVARTERET Kvarteret har en række karakteristiske og velbesøgte byrum, der på hver sin måde tilbyder attraktioner, hvor Blågårds Plads har en særstatus som kvarterets samlingspunkt og største tiltrækningskraft. Ligesom det øvrige København er kvarteret kendetegnet ved en tydelig karréstruktur, der brydes af den gennemgribende sanering, der foregik i 70- og 80 erne og sætter sit præg i form af ensformigt byggeri, uforløste bykanter og ubenyttede grønne områder og pladser i et ellers tæt beboet kvarter.

13 S. 14 Det vi hører Budskaber og drømme fra byvandringer og workshops Stille steder Fælleslokaler for fsb Aftenåben klub for unge - også i weekenden Plads til det lokale liv Aktiviteter for børn og unge Fokus på drift og renholdelse Hyggelige steder for dagplejemødre og familier Grønne åndehuller med forskelligt udtryk, både bynatur og nyttehaver Læ mod regnvejr Tydelige overgange mellem det offentlige og private Sikker skolevej Bedre belysning Flere bænke og opholdspladser, så man kan sidde og nyde solen Der skal være plads til alle i kvarteret - også de hjemløse Behold nyttehaver Klimaløsninger, der giver oplevelser Akiviteter for piger Miniboldbaner for børn -og også for voksne

14 S. 15 Det vi vil styrke Værdier, behov og muligheder gennem fysiske nedslag Vende ikke-steder til steder Skabe byrum med bedre muligheder for mødesteder og aktiviteter. Styrke brugen af de ubenyttede pladser og det særlige, der kan bygges videre på. Skabe bæredygtige løsninger Synergi mellem de sociale og fysiske tiltag, herunder løsninger der samtænker klimatilpasning, aktiviteter, bynatur, lokale fællesskaber og drift. Styrke hjemligheden Gader med beboelse og indgangspartier langs pladser skal gøres indbydende at færdes langs med og komme hjem til. Der arbejdes med arkitektoniske tiltag, som skaber variation i de ensartede facader og byrumsmæssige tiltag, som styrker gadelivet og rammerne for ophold på kvarterets pladser og torve. Styrke forbindelser Markere forbindelser i belægningen med belysning og udsmykning for at styrke brugen og skabe forskellige oplevelser for gående og cyklister i området samt bearbejde portgennemgange.

15 S. 16 Det vi gør Projektidéer og løsningsforslag ET DIALOGVÆRKTØJ Kataloget er tænkt som et værktøj til brug for den videre dialog med fonde og med endnu flere beboere. Det stiller spørgsmål, udpeger potentialer og sætter en retning for den fremtidige udvikling af Blågårdskvarteret. DELPROJEKTER I de følgende afsnit samler vi op på forløbet omkring udviklingen af Blågårdsvisionen konkrete fysiske tiltag til at understøtte udviklingen af kvarteret med delprojekter for: Stengade Gadepark Den Røde Plads Tag plads! Kantzoner Hjemlighed i det offentlige rum Gennemgange Forbindelser mellem rum og mennesker HVERT AFSNIT AFDÆKKES MED: Det vi ser Analyser af eksisterende forhold Det vi hører Budskaber og drømme fra byvandringer og workshops Det vi vil styrke Værdier, behov og muligheder gennem fysiske nedslag Det vi gør Vende ikke-steder til steder Skabe bæredygtige løsninger Styrke hjemligheden Styrkeforbindelser

16 Fotos fra intensivugen af fotograf Ditte Haarløv Johnsen

17

18 Stengade Gadepark Anne Tietjen Lektor i landskabsarkitektur og bydesign

19 Det vi ser Stengade i dag Det grønne område langs Stengade har et areal, der svarer til ca m2, og Pigalle Plads dækker omtrent 600 m2. Kilde: Områdefornyelsen Nørrebro S. 20 Parkering Pigalle Plads Baggesensgade Folkets Park Stengade N BU Blågårds Plads Blågårdsgade BU fsb-afdelinger Øvrig bebyggelse Område i fokus Nyttehaver Blød trafik Hård trafik Grønt område Børne- og ungdomsforvaltningens ejendom GRØN STRÆKNING PARALLELT MED STENGADE Overfor Folkets Park - bag en monoton række af lindetræer - ligger et grønt område langs Stengade. Strækningen fremtræder i dag som et efterladt mellemrum mellem boligbebyggelse og gade. Området ejes af boligorganisationen fsb, men opleves som offentligt areal, der - udover nyttehaverne - primært bruges til transit og hundeluftning.

20 S. 21 Strategiske spørgsmål Skal der være en bygning eller en plads på grusparkeringspladsen i Baggesensgade? Hvor giver det størst værdi for kvarteret og fsb s beboere at placere Blågårdens nye beboerlokaler? Det grønne areal langs Stengade er ejet af boligorganisationen fsb, men hvis kommunen investerer offentlige midler i at forbedre byrummet, hvem skal så drifte arealet i fremtiden? Stengade er udpeget til at håndtere vand under skybrud - hvordan kan det gøres bedst? Hvilken aktiv rolle kan den gamle institution på Stengade 33 spille på arealet?

21 S. 22 Det vi hører Budskaber og drømme fra byvandringer og workshops Fokus på drift så her er rart at være Der skal være noget for pigerne - hvad med store gynger? Her er masser af plads til aktiviteter for børn og unge - og også for de voksne Bemandet legeplads Bagside til Blågården, forside til Stengade Nyttehaver skaber liv om sommeren - hvad sker her om vinteren? Utilstrækkelige forhold for hjemløse i kvarteret Trafikken i Stengade dominerer Multibaner Plads til stille steder og det lokale liv Krattet er ryddet for at folk ikke bor her Overdækninger så man kan være ude i regnvejr

22 Det vi vil styrke Stedets grønne karakter, mødesteder og aktiviteter I dag kører der ca biler i døgnet i Stengade, selvom gennemkørsel er forbudt. Efter trafikplanens gennemførelse vil der køre ca biler i døgnet. Gaden er en vigtig cykelforbindelse på tværs af Nørrebro og København. Kilde: Trafikplanen Indre Nørrebro Vende ikke-steder til steder Vi vil styrke stedets identitet som en park langs med Stengade, drage nytte af den aktive forbindelse på tværs af byen, skabe rammer om et aktivt fritidsliv, stille steder at mødes for familier, sport, leg og mødesteder for børn og unge, fællesskaber om nyttehaver og muligheder for en fællesbygning/-lokaler. Strækningen langs Stengade skal forvandles fra en overset rabat på en gennemkørselsvej til en generøs, levende park med lokalt hverdagsliv. Styrke forbindelser For gående og cyklister langs med parkstrækningen og på tværs af Stengade. Stengade Gadepark S. 23

23 Bylivsregnskabet fra 2015 viste, at Nørrebro er den bydel, hvor der er tredjestørst utilfredshed med indretning af grønne og blå områder samt størst utilfredshed med muligheden for fred og ro. Kilde: Trafikplanen Indre Nørrebro Styrke hjemligheden Strækningen udformes som en park med aktiviteter og bliver mere imødekommende og indbyder til ophold. Der arbejdes med landskabelige tiltag, som styrker følelsen af privathed tæt ved boligerne og nyttehave og fællesskaber i overgangen til den mere åbne park med aktiviteter. Skabe bæredygtige løsninger Aktiviteter for alle aldersgrupper og mødesteder lever side om side. Trærækkens monotoni mod Stengade brydes med varierende plantearter og høj biodiversitet. Forsænkede multibaner kan fungere som bassiner ved heftige regnskyl. Stengade Gadepark Aktiviteter side om side S. 24

24 S. 25 Muligheder for byggeri og genanvendelse Ny bebyggelse Baggesensgade Eksempel - Fleksibel fortætning Fælleslokaler Administration og drift Ungdomsboliger Klubtilbud Ny bygning N Stengade Nyttehaver Nyttehaver Korsgade Nedlagt institution Private forhaver Eksempel - Fællesbygning Fælleslokaler Administration og drift Klubtilbud Eksempel - Fælleslokaler Fælleslokaler Administration og drift Eksempel - Genanvendelse Eksemplerne uddybes i baggrundsamterialet s

25 S. 26 Det vi gør Gadeparken giver stedet en ny identitet og sammenbinder et opløst og ubenyttet område Folkets Park Parallelparken Stengade Bussluse UP Pigalle Plads Baggesensgade Blågårds Plads Zonering inddelt i tre zoner, som spænder fra de nære private haverum i tilknytning til boligerne til den offentlige vej, Stengade. Fællesbygning/-lokaler som tilskud til området. Nedlagt daginstitution midt i den nye park kunne indtages til nye formål, som kan bidrage med at aktivere området. Stengade Gadepark Trafiksænkning, klimasikring, fællesskab Gadeparkens udbredelse. UP Underjordisk parkering under den nye bebyggelse på den tomme grund Blød trafik Hård trafik

26 S. 27 Styrke forbindelser Vende ikke-steder til steder Styrke hjemligheden Skabe bæredygtige løsninger Folkets Park Stengade Gadepark Ophold Vej Multibane Nyttehaver Forhaver Leg Cykelsti Træningspunkt Stille steder Adgang fra bolig Arrangementer Fortov Cykelbane/gynger Grillplads til privat forhave Forbindelse mellem Prins Jørgens Gade og Blågårds Plads via fsb s Blågården styrkes med en hævet flade og markeringer på tværs. Gadeparken spænder fra Stengade til fsb s bebyggelse med klare overgange mellem høj aktivitet, stille steder og forhaver. Overgangene udformes som regnbede og lommer med varieret planteudtryk, der skaber sanseintryk og danner en grøn ryg om opholdspladser. Multibane og aktivitetsflader forsænkes i terrænet, så de kan opsamle regnvand ved skybrud og samtænkes med tilbageholdelse af regnvand under terræn. Forhaver, der er indrammet af plankeværk og grønne hække, buske og en smal sti op mod nyttehaverne, etablerer en karakter af en zone, der primært henvender sig til beboere.

27 S. 28 Eksempler på karakterer og aktiviteter Ny bebyggelse Baggesensgade Cykelbane og aktivitetspunkt Nyttehaver Multibane / Vandopsamling Gynger som mødested Gynger Nyttehaver Ny overgang Vinterhave ved dyrkningshaver Multibane / Vandopsamling Overdækning Nyttehaver Multibane udformet som Stengade Private forhaver forsænkning i terrænet til skybrud N Korsgade Eksempel på karakter af bynatur

28 Fotos fra intensivugen af fotograf Ditte Haarløv Johnsen

Fælles om Blågård. Blågårdsvision, borgerdialog og idékatalog

Fælles om Blågård. Blågårdsvision, borgerdialog og idékatalog Fælles om Blågård Blågårdsvision, borgerdialog og idékatalog Områdefornyelsen Nørrebro & fsb Boligorganisation Blågårdsvisionen er udarbejdet i perioden juni 2015 april 2016 S. 3 Indhold Introduktion Områdefornyelsen

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Konceptpapir 1 Med dette konceptpapir ønsker bestyrelsen for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver, at præsentere sine visioner for anvendelsen af Lersøgrøftarealet,

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S

F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S F A K T A O D E N S E M U S I K - O G T E A T E R H U S Odense Musik- og Teaterhus bliver et levende hus med fremragende scene- og konferencefaciliteter, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole,

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 2 Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse RANTZAUSGADE Rantzausgade er en central og travl handelsgade på Indre Nørrebro, der mellem

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING BILAG 1 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads Skt. Kjelds Plads 1-5, Skt. Kjelds Gade 23-33, Ourøgade 19-33, Bryggervangen 12-24 Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? Byens grønne områder skaber ro og balance i byen. Men i en by, der vokser, bliver det sværere at finde plads til flere store, grønne områder. Det giver

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Active Living. Fysisk aktivitet integreret i dagligdagen i relation til arbejde, hjem, transport og fritid. Jasper Schipperijn, Lektor, Ph.d.

Active Living. Fysisk aktivitet integreret i dagligdagen i relation til arbejde, hjem, transport og fritid. Jasper Schipperijn, Lektor, Ph.d. Active Living Fysisk aktivitet integreret i dagligdagen i relation til arbejde, hjem, transport og fritid Jasper Schipperijn, Lektor, Ph.d. Forskningsenheden for Active Living Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade Askøgade 4-14 og 26-28, Vognmandsmarken 72-74 og 56-70, Venøgade 30-44 og Livøgade 46-54 BILAG 2 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx. xx 2016

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Positiv skiltning Funktion og form

Positiv skiltning Funktion og form Funktion og form Hvad er positiv skiltning? Traditionelt set fungerer skilte som forbud eller som information og henvisninger til, hvordan man skal opføre sig, hvad man må og kan i offentlige rum, private

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

På Indre Nørrebro er der planlagt ca. 900 nye P-pladser, og vi formoder, at det indebærer, at der samtidig skal nedlægges 225 gadeparkeringspladser.

På Indre Nørrebro er der planlagt ca. 900 nye P-pladser, og vi formoder, at det indebærer, at der samtidig skal nedlægges 225 gadeparkeringspladser. 11. maj 2006 Til Vej og Park Angående parkeringshuse på Indre Nørrebro Københavns Kommune har besluttet at opføre 4000 parkeringspladser fortrinsvis i automatiske, underjordiske parkeringsanlæg, samt at

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken

Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken 4 Nyttehaver og grønne ørkener i Voldparken I 2014 indviede FSB Voldparken nyttehaver for beboerne. Nyttehaverne ligger på en af områdets store, åbne græsplæner, som kun sjældent benyttes og derfor omtales

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik.

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik. workshop 1 - inspirationsark - INDRETNING Generelt ønskes der forberedt for VM og TT i alle lejligheder. Det skal dog være op til den enkelte, om man ønsker at installere egen VM og TT i boligen. Det er

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen FBBB 24. marts 2014

Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen FBBB 24. marts 2014 Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen FBBB 24. marts 2014 HVAD GÅR GODT? HVAD GÅR SKIDT? Udfordringer for arbejdet med bæredygtighed i planlægningen. Intentioner vs Rammer/begrænsninger

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Idekatalog Masterplan for Sæby

Idekatalog Masterplan for Sæby IDEKATALOG MASTERPLAN FOR SÆBY Idekatalog Masterplan for Sæby Idekatalog fra Sæby Havns Beboerforening for området Sæby Havn, Strandgade, Klostergyden, Den gamle fabriksgrund, Nordstranden og Søndre strand

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere