Årsrapport 2013/2014 CVR Siemens A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013/2014 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2013/2014 CVR Siemens A/S

2 INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 5 A.1 A.2 Innovative teknologier og samfundsudvikling Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger 6 7 B.1 B.2 Ledelsens regnskabspåtegning Den uafhængige revisors påtegning C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober 30. september 22 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 24 D.2 Anvendt regnskabspraksis 29 D.3 Resultatopgørelse 30 D.4 Balance 32 D.5 Udvikling i egenkapital 33 D.6 Pengestrømsopgørelse 34 D.7 Noter 39 D.8 Noter uden henvisning 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 2 3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 3 A.1 Innovative teknologier og samfundsudvikling 5 A.2 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A SIEMENS A/S ÅRSRAPPORT A.1 Innovative teknologier og samfundsudvikling Siemens er en integreret teknologivirksomhed med en lang række aktiviteter inden for energi, industri, sundhed samt infrastruktur og byer. Som verdens største leverandør af bæredygtige og miljøvenlige løsninger bidrager Siemens væsentligt til en bæredygtig fremtid. På verdensplan investerer Siemens AG mere end 40 milliarder kr. i forskning og udvikling, og mere end medarbejdere er beskæftiget med forsknings- og udviklingsopgaver. Siemens er i dag tildelt patenter. Siemens beskæftiger medarbejdere fordelt på mere end 190 lande. Siden Siemens blev grundlagt i Berlin for mere end 165 år siden, har virksomheden være optaget af at skabe fremtiden gennem innovative teknologier, der forbedrer menneskers liv samt sikrer fremtiden for de nye generationer. I disse år er der særlig fokus på effektiv brug af ressourcer inden for alle grene af samfundet. Det er væsentligt for at bevare velfærden og for at beskytte miljøet. Det kræver blandt andet innovativ tankegang og innovativ teknologi at få det til at lykkes. Siemens står for elektrificering af verden og udvikler teknologier, som på en lang række områder kan løse mange af de udfordringer, som verdenssamfundet står over for. Bedre sundhed gennem tidlig diagnos ticering Vi lever længere og længere. Samtidig forventer vi, at den lægefaglige videnskab og de teknologiske muligheder sikrer, at vi kan opretholde en høj grad af sundhed livet igennem. Det øger presset på sundhedsvæsenet og stiller krav om blandt andet øget effektivitet. Siemens arbejder målbevidst på at bidrage til forebyggelse, tidlig diagnosticering og korrekt behandling af sygdomme og leverer innovative produkter og løsninger inden for billed- og laboratoriediagnostik samt IT-løsninger. Bæredygtig byudvikling De store byer bliver større. For at sikre en bæredygtig udvikling af de hastigt voksende byer er det nødvendigt med teknologiske løsninger, der gør det muligt for borgerne at opretholde en høj livskvalitet, uden miljøet overbelastes. Siemens bidrager med sine intelligente løsninger inden for transport og logistik til at sikre en pålidelig og miljøvenlig infrastruktur til jernbaner, havne og lufthavne. Endvidere leverer Siemens IT- og kommunikationsløsninger, der kan håndtere den øgede trafik, der følger med urbaniseringen. Forbruget af energi i bygninger kan med Siemens teknologier reduceres til gavn for miljøet, brugerne og økonomien. Siemens er ESCO-leverandør (Energy Service Company) og tilbyder energirenoveringer med garanterede besparelser. Automation skaber vækst i industrien Industrivirksomheders konkurrenceevne er under pres. Samtidig er industriel produktion afgørende for velstand. Automation har en signifikant effekt på produktiviteten og er derfor med til at sikre fremstillingsvirksomheders konkurrenceevne og dermed markedsandel. Det er også muligheden for at få ny produktion i Danmark. Siemens er førende inden for automation og udvikler og leverer innovative og miljøvenlige løsninger til industrien samt tilbyder specifikke, integrerede teknologier og ydelser, der sikrer produktivitet, energieffektivitet og fleksibilitet. Smart Grid teknologi- og løsninger fra Siemens baner vejen for fremtidens effektive el-net med intelligent distribution og forbrug af el, elektromobility samt intelligente bygninger. Smart Grid er en forudsætning for vedvarende energi. Fremtidens energi Verdens forbrug af energi stiger, hvilket øger den globale opvarmning. Det er derfor nødvendigt at fremtidssikre energisystemet med stærke forbindelser til udlandet og med energilagre. Innovative og bæredygtige teknologier er et af de afgørende svar på, hvordan energisystemet fremtidssikres, så forbrugernes behov tilgodeses samtidig med, at de politisk vedtagne klimamål indfries. Siemens er førende i verden inden for bæredygtig energi og udvikler produkter og løsninger til forsyning af energi, olie, gas, vand og varme. C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 3

4 A SIEMENS A/S ÅRSRAPPORT 4 3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 3 A.1 Innovative teknologier og samfundsudvikling 5 A.2 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

5 A ÅRET I HOVEDTRÆK FOR SIEMENS A/S KONCERNEN A.2 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen Udviklingen i forretningsåret 2013/2014 har samlet set været tilfredsstillende for Siemens A/S koncernen. Siemens A/S overtog pr. 1. marts 2014 aktierne i Siemens Health care Diagnostics ApS, og virksomheden blev dermed et 100 % ejet datterselskab af Siemens A/S. Omsætningen er reduceret med 4 % i forhold til forretning såret 2012/2013, hvilket blandt andet skyldes en lavere aktivitet i flere divisioner. Opkøbet af Siemens Healthcare Diagnostics ApS har påvirket omsætningen positivt. Siemens division Industry har oplevet markant vækst som følge af øget salg til eksisterende kunder særligt i vindindustrien samt tilgang af nye kunder. Siemens har dermed styrket sin position på det danske industrimarked. Siemens A/S koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på 126 mio. kr., hvilket er en forbedring på 23 mio. kr. i forhold til sidste år. Resultatet indeholder ekstra omkostninger til færdiggørelse af enkelte projekter i division Energy. Omkostningerne i koncernen til salg og administration er forøget med 3 % i forhold til forretningsåret 2012/13. Stigningen kan henføres til opkøbet af Siemens Healthcare Diag nostics ApS. Den 4. november 2013 indviede Siemens i Ballerup sit nye domicil, som huser selskabets aktiviteter i Storkøbenhavn. Bygningen er indrettet i henhold til Siemens Office koncept, og der er installeret Siemens egne teknologier til styring af blandt andet lys, varme og ventilation, hvilket har reduceret energiforbruget markant. Det gennemsnitlige antal beskæftigede er svagt forøget i forhold til forretningsåret 2012/2013, hvilket dækker over en reduktion som følge af outsourcing af tekniske facility managementydelser i Siemens Real Estate, samt opkøbet af Siemens Healthcare Diagnostics ApS. Dansk økonomi udvikler sig fortsat langsomt og er endnu ikke tilbage på niveauet før finanskrisen. Aktuelt er der stor usikkerhed knyttet til den internationale udvikling, hvilket betyder, at der er stor risiko for, at væksten i Danmark også i det kommende år vil være meget lav. Investeringerne i udbygningen af infrastrukturen på energi- og transportområdet fortsætter dog på et forholdsvist højt niveau, og Siemens A/S koncernen forventer på den baggrund en stigende omsætning og indtjening i det kommende forretningsår. Jukka Pertola Administrerende direktør, Siemens A/S C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 5

6 B PÅTEGNINGER B.1 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten og ledelsesberetningen for 2013/2014 for Siemens A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014, samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 8. december 2014 Direktion: Jukka Pertola (Adm. direktør) Jürgen Lippert Bestyrelse: Peter Højland (Formand) Torkil Bentzen Ann Hald Delcomyn Antonis Eleftheriou Jukka Pertola Maria Marit Rahelt Ulf Gunnar Troedsson 6 3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 6 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 7 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

7 B PÅTEGNINGER B.2 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Siemens A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Siemens A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Frederiksberg, den 8. december 2014 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Thomas Kühn Statsautoriseret revisor C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 7

8 C LEDELSESBERETNING C.1 Selskabsoplysninger Siemens A/S Borupvang Ballerup CVR-nr.: Stiftet: 1993 Hjemsted: Ballerup Bestyrelse Peter Højland, formand Torkil Bentzen Ann Hald Delcomyn Antonis Eleftheriou Jukka Pertola Maria Marit Rahelt Ulf Gunnar Troedsson Direktion Jukka Pertola Jürgen Lippert Revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Thomas Kühn Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 8. december A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

9 C LEDELSESBERETNING C.2 Koncernoversigt Siemens koncernoversigt pr. 30. september 2014 Siemens A/S Industry Sector Infrastructure and Cities Sector Energy Sector Healthcare Sector > Industry > Mobility > Building Technologies > Power Distribution > Energy > Healthcare Datterselskaber Siemens Industry Software A/S Siemens Healthcare Diagnostics ApS Øvrige Siemens aktiviteter i Danmark Selskaberne er søsterselskaber til Siemens A/S og indgår ikke i konsolideringen af Siemens A/S > Siemens Finans Danmark filial af Siemens Finans AB > Siemens Høreapparater A/S > Siemens Wind Power A/S Joint ventures > A2Sea A/S > BSH Hvidevarer A/S Omsætning (koncern) Gennemsnitligt antal ansatte (koncern) Infrastructure and Cities Sector Energy Sector Cross Sector Energy Sector Infrastructure and Cities Sector Industry Sector Industry Sector Healthcare Sector Healthcare Sector C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 9

10 C LEDELSESBERETNING C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen mio.kr. 2013/ / / / /2010 Omsætning Resultat af primær drift Finansielle poster Årets resultat Udbytte Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringer heraf investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansiering heraf nettoudbyttebetalinger Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktivers omsætningshastighed 1,8 2,0 2,0 1,5 1,7 Egenkapitalforrentning 18,7 16,0 11,0 16,3 40,2 Overskudsgrad 5,1 4,1 3,1 5,8 9,3 Afkastningsgrad 9,1 8,0 6,2 9,0 15,7 Soliditetsgrad 38,7 29,9 41,6 39,0 48,9 Sammenligningstal er korrigeret for spaltninger og fusioner. Sammenligningstal er ikke korrigeret for køb/salg af forretningsområder. Nøgletalsdefinitioner ifølge Den Danske Finansanalytikerforening: Aktivers omsætningshastighed Årets omsætning i forhold til gennemsnitlige operative aktiver. Egenkapitalforrentning Årets resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Overskudsgrad Driftsresultat før renter i procent af nettoomsætningen. Afkastningsgrad Driftsresultat før renter i procent af gennemsnitlige operative aktiver. Soliditetsgrad Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

11 C LEDELSESBERETNING C.4 Samfundsansvar Siemens er en af Danmarks største teknologikoncerner, som har virket i det danske samfund siden midten af 1800-tallet, hvor koncernen leverede telegrafiudstyr og de første belysningsanlæg. Den formelle etablering skete den 24. april 1893, hvor Technisches Bureau Kopenhagen startede, og siden har Siemens deltaget aktivt i moderniseringen af det danske samfund med produkter og løsninger baseret på de nyeste teknologier. Siemens er tæt forbundet med elektrificeringen af samfundet, hvilket har været forudsætningen for at udvikle vores moderne samfund. Med den digitale revolution åbner der sig nye muligheder for innovative produkter og løsninger, som vil få indflydelse på alle områder af samfundslivet. Det er Siemens strategi at fokusere sin forretning på de vækstmuligheder, der ligger i hele den elektriske værdikæde fra produktion og transmission af elektricitet til effektiv udnyttelse af elektrisk energi. Siemens A/S er en del af Siemens AG koncernen og arbejder derfor ud fra de samme principper om socialt ansvar og bæredygtighed (CSR). Mål og aktiviteter på dette område er fastlagt i en overordnet politik for bæredygtighed, som har til formål at understøtte Siemens virke som en ansvarlig virksomhed i det danske samfund og medvirke til at udvikle Danmark i en bæredygtig retning. Indsatsen sker på tre plan: I forhold til virksomheden (medarbejdere og miljø), i forhold til kunder og leverandører og i forhold til det omgivende samfund. Et antal ildsjæle har i løbet af året været drivkraften bag en række aktiviteter, som har til formål at øge medarbejdernes interesse for at holde sig i form. Der er for eksempel blevet introduceret tilbud om fælles løbeaktiviteter, og der er blevet afholdt en motionsdag, hvor medarbejderne har haft mulighed for at stifte bekendtskab med de forskellige tilbud. Sports- og motionsaktiviteterne er blevet samlet i Siemens nye sportsforening, som havde stiftende generalforsamling i september. Den 4. november 2013 indviede koncernen sit nye domicil i Ballerup, hvor aktiviteterne i Storkøbenhavn er samlet. Bygningen er opført i henhold til LEED Gold-standarden (Leadership in Energy and Environment Design) med klimastyring baseret på Siemens egne produkter og løsninger, hvilket som forventet har reduceret energiforbruget markant sammenlignet med det tidligere domicil. Som nævnt ovenfor er der som led i opfølgningen på CSR-indsatsen identificeret et antal målepunkter, som rapporteres regelmæssigt med henblik på at følge udviklingen, samt identificere behov for nye initiativer. Et udvalg af disse KPI er indgår i dette års redegørelse for CSR-indsatsen i Siemens A/S. For yderligere information om Siemens AG koncernens mål og tiltag i relation til bæredygtighed henvises til koncernens årsrapport på hjemmesiden I det seneste år har CSR-indsatsen været fokuseret på følgende områder: > Medarbejdernes fysiske og psykiske velbefindende > Energibesparelser > Etablering af målepunkter (KPI er) til systematisk opfølgning på CSR-indsatsen. C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 11

12 C LEDELSESBERETNING C.4.1 Medarbejdere Et af virksomhedens største aktiver er dygtige, innovative og højt motiverede medarbejdere. Derfor er aktiviteter, som understøtter medarbejdernes kompetencer og engagement, naturligt i fokus, og der implementeres løbende tiltag, som kan forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel samt faglige og personlige udvikling. Medarbejdernes engagement i og tilfredshed med arbejdspladsen måles regelmæssigt, og scoren ligger højt. I undersøgelsen fra 2013/2014 noteres dog en mindre tilbagegang i forhold til undersøgelsen i 2011/2012. Medarbejderengagement 2013/ / /2012 Overordnet engagement-score 87 % Ikke gennemført 89 % For at nå dette mål er der iværksat en række tiltag: > De kvinder, som har et identificeret potentiale til at varetage en ledende stilling, har fået udarbejdet en individuel udviklingsplan > Der er fokus på at udpege kvinder til Siemens talentprogrammer for at støtte kvinders karriereudvikling > De af Siemens kvindelige medarbejdere, som deltager i et talentprogram, har fået tildelt en mentor, som skal følge deres udvikling > Siemens har skærpet fokus på at rekruttere kvinder til ledige stillinger, når der er kvalificerede kvindelige kandidater. Andelen af kvindelige ledere i Siemens A/S er steget som følge af omklassificering af et antal stillinger og udgør 16 % pr. 30. september Undersøgelsen peger overordnet på en række generelle forbedringsområder i relation til arbejdsprocesser, som kan optimeres, og et ønske om en bedre balance mellem indsats og aflønning. Endvidere efterlyses en tydeligere opfølgning på resultatet af medarbejderundersøgelserne. Ud over disse generelle forbedringsområder er der udpeget specifikke områder i de enkelte afdelinger, som bliver håndteret lokalt. Kvinder i ledelse 2013/ / /2012 Andelen af kvinder i ledende 16 % 13 % 13 % stillinger Arbejdsmiljø Siemens sætter en høj standard for sikkerhed og sundhed for at skabe gode rammer for et attraktivt arbejdsliv for medarbejderne samt sikre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Kvinder i ledelse Siemens koncernen har som mål at fremme diversiteten i virksomheden på globalt plan. Virksomheden skal afspejle det omgivende samfund, og diversitet anses for at være en værdifuld kilde til innovation og udvikling. Det er Siemens mål også ud over gældende arbejdsmiljøkrav at reducere antallet af arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme til et realistisk minimum. Siemens opfordrer sine samarbejdspartnere til at dele denne ambition og samarbejder med både kunder og leverandører om løbende forbedringer. På baggrund heraf og med henvisning til Lov nr om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn har bestyrelsen for Siemens A/S sat som mål, at andelen af kvinder blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer skal udgøre 20 % i 2017, svarende til ét medlem ud af fem. Pr. 30. september 2014 er der ingen generalforsamlingsvalgte kvinder i bestyrelsen. Til gengæld er to ud af tre medarbejdervalgte repræsentanter kvinder. Siemens A/S har på kort sigt som mål, at andelen af kvinder i ledende positioner pr. 30. september 2015 skal udgøre minimum 20 % af det samlede antal ledere. Sikkerhed og sundhed er en integreret del af virksomheden og det daglige arbejde. Siemens vil sikre, at alle medarbejdere arbejder i et sikkert miljø gennem sikre processer, en høj uddannelsesstandard og en arbejdsmiljøorganisation, der matcher virksomhedens målsætning. Siemens A/S er certificeret i henhold til OHSAS og gennemfører som led heri regelmæssigt undersøgelser af både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø (APV). De seneste undersøgelser er gennemført i 2012/2013, og resultaterne er blevet bearbejdet i sikkerhedsorganisationen, hvor konkrete forbedringsbehov er blevet identificeret, og tiltag er implementeret. I oktober 2014 er der gennemført en ny APV-undersøgelse, som vil blive fulgt op i 2014/ A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

13 C LEDELSESBERETNING C.4.1 Medarbejdere Indsatsen for at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø har båret frugt, idet antallet af ulykker med fravær og sygefraværet har været faldende de seneste år. Ulykker og sygefravær 2013/ / /2012 Antal ulykker med fravær 1,36 2,54 2,94 pr. million arbejdstimer Sygefravær i forhold til antal ansatte 1,7 % 1,8 % 2,1 % Sundhed I Siemens prioriteres trivsel og sundhed højt. Det kommer blandt andet til udtryk i kantinerne, hvor maden tilberedes med fokus på sund kost. Alle medarbejdere tilbydes desuden dagligt gratis frugt, og udvalgte lokationer har egne fitness-centre. Alle medarbejdere er omfattet af en obligatorisk forsikring ved kritisk sygdom samt en generel helbredssikring. Herudover er alle funktionærer omfattet af en forebyggelsesordning med mulighed for behandling af arbejdsrelaterede skader i muskler og led hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør. Endvidere kan den enkelte medarbejder via forebyggelsesordningen bestille et helbredstjek. Nye rammer for samarbejde I forretningsåret 2013/2014 er Siemens A/S hovedkontor flyttet til et nyt domicil i Ballerup som et led i virksomhedens kontinuerlige udvikling som attraktiv arbejdsplads. Flytteprocessen herunder involvering af medarbejderne blev grundigt forberedt, og mandag den 4. november 2013 mødte medarbejderne op til åbningsceremoni i det nye domicil, hvorefter det daglige arbejde fortsatte uforstyrret af flytteaktiviteterne. Bygningen byder på nye og mere innovative muligheder for samarbejde på tværs, og den er indrettet efter Siemens Office-konceptet, som er åbne kontorlandskaber med en lang række mødefaciliteter og kreative områder. Certificering af projektledere Siemens har sin egen projektlederuddannelse, der har til formål at sikre en høj kvalitet i virksomhedens projekter. Der gennemføres løbende uddannelse og certificering af projektlederne, hvilket giver medarbejderne mulighed for at arbejde i alle divisioner i Siemens, globalt og lokalt. Certificering af key account managers Ligeledes har Siemens udviklet sin egen uddannelse af key account managers med mulighed for at blive certificeret. Det sikrer en høj fælles standard i Siemens rådgivning og salg til key account-kunder. Samtidig giver uddannelsen den enkelte key account manager en unik mulighed for at forbedre sine kompetencer inden for blandt andet strategisk salg, finansielle emner, ledelse og samarbejde mv. Kompetenceudvikling Siemens har en ambitiøs målsætning om at være en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere og lægger derfor stor vægt på, at virksomhedens medarbejdere løbende bliver dygtigere inden for deres felt. Udvikling af medarbejderne har således høj prioritet i Siemens. Medarbejderudviklingen tager udgangspunkt i vores Performance Management Process (PMP), som er et ledelseskoncept, der er implementeret globalt i Siemens. Formålet med PMP en er at give hver enkelt medarbejder værktøjer og motivation til at yde sit bedste i overensstemmelse med virksomhedens mål og strategi. I forbindelse med PMP en vurderes hver enkelt medarbejders resultater i det forgangne forretningsår samt den enkelte medarbejders potentiale til at påtage sig andre stillinger i fremtiden. Desuden kan hver medarbejder vælge at lade sine evner evaluere ved hjælp af Siemens Leadership Capabilities. De medarbejdere, der konstant leverer helt ekstraordinære præstationer, identificeres som toptalenter og får mulighed for at blive en del af et særligt talentforløb. C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 13

14 C LEDELSESBERETNING C.4.2 Miljø Siemens A/S er certificeret i henhold til ISO 14001, og som led heri har virksomheden sat mål for at reducere miljøbelastningen. Vigtige parametre i denne sammenhæng er forbruget af elektricitet, varme og vand, udledning af CO 2 fra biler og transport samt mængden af affald. Siemens A/S flyttede i november 2013 til en ny og energivenlig bygning, som er certificeret efter den såkaldte LEED Gold-standard (Leadership in Energy and Environment Design). I forbindelse med certificeringen er det målet, at bygningen kan leve op til det forventede forbrug de første to år, dvs. forretningsårene 2013/2014 og 2014/2015. Herefter fastsættes nye mål. Der arbejdes løbende på at begrænse firmabilernes CO 2 -udledning. Det er Siemens AG koncernens målsætning, at firmabilernes gennemsnitlige CO 2 -udledning reduceres til 120 gram pr. kilometer i perioden frem til 2015, hvilket vil ske i takt med bilindustriens udvikling af mere miljøvenlige køretøjer. Normtallet for den samlede portefølje af firmabiler ligger på 138 g/km pr. 30. juni 2014, og udviklingen går i den rigtige retning, idet normtallet for biler indkøbt i sidste kvartal 2013 ligger på 128 g/km, og for biler indkøbt i de to første kvartaler i 2014 på 118 g/km. Den faktiske udledning baseret på kørselsmønsteret ligger imidlertid noget over normen, men udviser dog samme faldende trend. Målinger for det første forretningsår viser, at alle mål er nået Affald samt forbrug af el, vand og varme Samlet mængde affald i ton heraf andel til recycling i % Forbrug af strøm i kwh pr. m 2 (LEED-norm: 82,45) Forbrug af varme i kwh pr. m 2 (LEED-norm: 77,70) Forbrug af vand i liter pr. m 2 (LEED-norm: 397,40) 2013/ / / ,9 37 % 150,8 11 % 136,4 27 % 71,75 88,00 96,00 39,44 88,30 88,30 350,65 417,59 363,65 g/km Udviklingen i den faktiske CO 2 udledning for hvidpladebiler (nuværende portefølje) Udviklingen i den gennemsnitlige norm for CO 2 udledning for hvidpladebiler (nuværende portefølje) (Q1+Q2) Siemens opfordrer endvidere medarbejderne til at tage cykel, bus eller tog til og fra arbejde og til at anvende kollektiv transport til for eksempel lufthavnen for at reducere udledningen af CO 2. I det forgangne år har Siemens desuden deltaget i kampagnerne vi cykler på arbejde, test en el-cykel samt test en el-bil A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

15 C LEDELSESBERETNING C.4.3 Kunder og leverandører Kunder De fem megatrends: urbanisering, demografisk udvikling, globalisering, digitalisering og klimaændringer er i fokus i Siemens. Koncernen har udviklet en række teknologiske løsninger på de udfordringer, som følger med disse megatrends, særligt inden for klimaområdet, hvor Siemens har verdens største portefølje af miljøvenlige løsninger og produkter. Det drejer sig blandt andet om løsninger til at øge energieffektiviteten i kraftværker, reduktion af energiforbruget i bygninger, produktion af vedvarende energi baseret på vind, rensning af vand samt lavdosis billeddiagnostisk udstyr mm. Den miljøvenlige del af Siemens AG koncernens portefølje udgjorde ifølge den seneste opgørelse på koncernniveau pr. 30. september 2013 i alt 43 % af den samlede omsætning. Også i Danmark bidrager Siemens til at reducere CO 2 -udledningen og forbedre miljøet gennem sin miljøportefølje. Siemens har i det forgangne forretningsår installeret tre synkronkompensatorer, som skal bidrage til at sikre stabiliteten i transmissionsnettet i takt med den stigende andel af vindkraft i Danmark. Samtidig sikrer Siemens med sine leverancer til det kommende forbrændingsanlæg på Amager, at det nye anlæg bliver Danmarks mest effektive forbrændingsanlæg med en væsentligt højere virkningsgrad end det tidligere anlæg og væsentligt mindre CO 2 -udledning. De mange energioptimeringsprojekter i kommunerne medvirker til at nedsætte kommunernes energiforbrug og dermed CO 2 -udledningen markant. Siemens har vundet flere nye ordrer, og området er generelt i vækst. Som underleverandør til vindmølleindustrien har Siemens A/S leveret en stor del af komponenterne til de vindmøller, som er blevet produceret i Danmark. Siemens har også leveret en række miljøvenlige produkter og løsninger til dansk skibsfart, herunder nyt batterisystem til en af færgerne på Rødby-Puttgarden overfarten, hvilket sikrer, at motoren konstant kører energioptimalt. Dermed reduceres CO 2 -udledningen ved færgedriften med op til 15 %. Siemens er i samarbejde med partnere fra flere lande en væsentlig del af EcoGrid Bornholm, som er et internationalt demonstrationsprojekt, hvor virksomheder og forbrugere tester nye muligheder for at styre deres strømforbrug. Siemens har bidraget til opbygningen af en komplet prototype af fremtidens el-system, hvor forbruget kan tilpasses til udsving i energiproduktionen, hvilket er centralt for udviklingen af fremtidens intelligente el-net (Smart Grid). De første resultater af forsøget er lovende, og partnerne bag projektet har søgt om en forlængelse af testperioden frem til den 31. august 2015, da installationen af udstyr hos virksomheder og forbrugere har taget længere tid end oprindeligt planlagt. En forlængelse af projektet er nødvendig for at kunne inkludere endnu en hel varmesæson i testen. Leverandøransvar Leverandørerne udgør en væsentlig del af den samlede værdikæde, og Siemens ser det som en del af sit ansvar at sikre, at virksomhedens leverandører lever op til høje standarder. For at tydeliggøre Siemens principper for forretningsførelse er der udfærdiget et Code of Conduct for Siemens Suppliers, som alle selskabets leverandører forpligter sig til at overholde. Siemens Code of Conduct bygger på principperne i FN s Global Compact, som blandt andet omhandler respekt for menneskerettigheder, arbejdstagernes ret til organisering, elimination af børnearbejde og diskrimination, miljøbeskyttelse og antikorruption. C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 15

16 C LEDELSESBERETNING C.4.4 Det omgivende samfund Siemens forholder sig aktivt til det omgivende samfund, både når det drejer sig om at efterleve love og regler for virksomhedens drift, og når det drejer sig om at bidrage til samfundet gennem en række investeringer i forskning, udvikling og produktion i Danmark. Endvidere støtter Siemens en række andre aktiviteter i samfundet primært i relation til uddannelsesområdet. Samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner Siemens har tradition for samarbejde med de bedste uddannelsesinstitutioner, herunder de højere læreanstalter og universiteterne. Formålet med samarbejdet er blandt andet at skabe en direkte kontakt til talentfulde studerende, som måske en dag ønsker at blive en del af virksomhedens innovative medarbejderstab. Også på folkeskoleområdet er Siemens aktiv for at anspore unge til at vælge den naturvidenskabelige vej i deres uddannelse. I undervisningsprojektet FIRST LEGO League bliver naturvidenskaben sat på dagsordenen for elever i klasse, når de deltager i projektet og derigennem får indblik i, hvordan de kan bruge de naturvidenskabelige fag i praksis. Et andet initiativ er Siemens adoptionsordning med Grantofteskolen i Ballerup. Ordningen har eksisteret siden slutningen af 90 erne, og samarbejdet begynder, når eleverne starter i 7. klasse og fortsætter til afslutningen af 9. klasse. Siemens følger den samme klasse, og eleverne kommer på virksomhedsbesøg og har gæstelærere som eksempelvis underviser i ny teknologi. Hensigten er at give børnene faglige og sociale oplevelser, som de kan bruge i deres voksenliv. Ordningen er de seneste år blevet udbredt til andre virksomheder i Ballerup Kommune. Tilbage i 2006 etablerede Siemens et nordisk Center for Knowledge Interchange (CKI) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvilket var det første CKI-samarbejde uden for Tyskland. Samarbejdet giver mulighed for faglig erfaringsudveksling og et praktisk indblik i industrien. Samtidig skaber aktiviteterne langvarige relationer mellem Siemens, de studerende og forskerne. I forbindelse med CKI-samarbejdet har Siemens i Danmark forskningsaktiviteter inden for lagring af energi som led i Siemens udforskning af alternative løsninger på området. Energilagring bliver nødvendig inden for energiforsyningen, hvor lagringen skal udligne henholdsvis over- og underproduktion af el fra vindmøllebaseret strømproduktion. Forskningsprojekterne gennemføres i samarbejde med danske universiteter og andre private virksomheder. Flere af projekterne har fået økonomisk støtte via Højteknologifonden og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram EUDP. Som led i CKI-samarbejdet gennemførte Siemens og DTU i 2014 for andet år i træk en såkaldt case competition, hvor de studerende som led i et valgfag fik mulighed for at løse en opgave under overskriften Smart cities and sustainability. Vindergruppen vandt en præmie på kroner og en studietur til Siemens hovedkontor i München. Siemens støtter studerende med opfindergener ved sponsorering af RoboCup på DTU, hvor de studerende udvikler selvkørende robotter, som konkurrerer indbyrdes, og deltagerne får dermed erfaringer med at kombinere kreative idéer med anvendelige produkter. Siemensfonden modtager årligt et beløb fra Siemens A/S. Fonden donerer beløbet til forsknings- og uddannelsesprojekter primært inden for det naturvidenskabelige område. I forretningsåret uddelte fonden 391 tkr., hvoraf hovedparten gik til studerendes afgangsprojekter på danske universiteter. Fonden har netop haft 50 års-jubilæum, og i den anledning var en række studerende og samarbejdspartnere inviteret til foredrag om Future Technologies på Det Kongelige Bibliotek, hvor førende forskere præsenterede deres bud på fremtidens teknologier. Arrangementet blev holdt i samarbejde med Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og blev muliggjort af en ekstraordinær bevilling fra Siemens A/S, som donerede indtægten fra salg af inventar fra Siemens gamle domicil i Ballerup til formålet. Velgørenhed Med støtte til en række sociale og kulturelle aktiviteter deltager Siemens aktivt i det danske samfund. Siemens har blandt andet fravalgt at give julegaver til kunder og samarbejdspartnere og donerer i stedet hvert år et beløb eller et produkt til et velgørende formål. I 2013/2014 donerede Siemens en ultralydsscanner til SOS Børnebyernes klinik på Zanzibar (inklusive installation på stedet), og samtidig valgte over 300 medarbejdere at donere deres julegave til enten SOS Børnebyerne eller Folkeskoven, hvilket blev til et samlet beløb på godt 191 tkr. Endvidere er der på ad hoc-basis indsamlet et beløb til SOS-mødre i Østafrika og til Røde Kors hjælpearbejde til ofrene for naturkatastrofen i Filippinerne i november A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

17 C LEDELSESBERETNING C.4.4 Det omgivende samfund Siemens er hovedsponsor for DiamantEnsemblet på Det Kongelige Bibliotek i København. Ensemblet opfører klassisk musik og er internationalt anerkendt. Støtten fra Siemens gør det blandt andet muligt løbende at tiltrække en perlerække af kendte, udenlandske musikere til gæsteoptræden i Dronningesalen i Den Sorte Diamant. Siemens er ligeledes sponsor for StudentsOnly, som er Det Kongelige Biblioteks gratis tilbud til studerende. Det giver de studerende adgang til spændende oplevelser inden for foredrag, musik og debatter. Kontakten til de studerende understøtter Siemens ambition om at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker talentfulde og innovative medarbejdere, som ønsker at være med til at gøre en forskel. Blandt arrangementerne i 2013/2014 kan nævnes foredrag af FN s generalsekretær Ban Ki-moon, foredrag af Europa Parlamentets formand Martin Schulz, Siemensfondens jubilæums-arrangement og en koncert med DiamantEnsemblet. ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj modtager gennem et sponsorat støtte fra Siemens til gennemførelse af en række koncerter i sammenhæng med museets øvrige aktiviteter. Compliance At overholde gældende lov og ret samt udvise ansvarlighed er en af Siemens grundlæggende forretningsmæssige værdier og er derfor også en integreret del af selskabets forretningsprocesser. Alle medarbejdere forpligter sig til at leve op til dette ved at underskrive koncernens standarder for etisk virksomhedsdrift, de såkaldte Business Conduct Guidelines, ligesom medarbejderne skal gennemføre et uddannelsesprogram, der giver indblik i, hvilke regler der er gældende. Til at understøtte ledere og medarbejdere i at overholde regelsættet har selskabet implementeret et Compliance System, som med udgangspunkt i ledelsens ansvar indeholder både forebyggende aktiviteter og interne kontroller, der kan sikre, at lovgivning og interne regler overholdes. Kendskabet til reglerne vedligeholdes løbende gennem online træning og kurser. I Siemens er der endvidere udpeget særlige compliance officers, som skal medvirke til at sikre, at medarbejderne overholder de interne regler og forretningsgange på området. Siemens har et bredt samarbejde med andre virksomheder og organisationer om udbredelse af integritet og høj forretningsmæssig etik, ligesom Siemens økonomisk støtter projekter og uddannelsesaktiviteter, der har til formål at bekæmpe korruption og overtrædelser af konkurrencelovgivningen. I Danmark er Siemens A/S således medlem af blandt andet Transparency International DK og et netværk til bekæmpelse af korruption. Netværket omfatter et antal større danske virksomheder. Corporate Governance Ud over gældende lovgivning er udgangspunktet for ledelsesprocesserne i Siemens A/S, at selskabet er et datterselskab i den tyske Siemens koncern. I tillæg dertil bestræber Siemens A/S sig på at følge gældende standarder for god corporate governance. Dette kommer blandt andet til udtryk i bestyrelsens sammensætning med uafhængige medlemmer samt bestyrelsens arbejdsgange, der i vidt omfang følger anbefalingerne for god selskabsledelse. Menneskerettigheder Siemens koncernen har været med i FN Global Compact siden 2003 og har dermed forpligtet sig til at overholde Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. Siemens har udarbejdet et globalt regelsæt (se ovenfor), som forpligter alle ledere og medarbejdere på verdensplan til at handle ansvarsfuldt og etisk korrekt i overensstemmelse med love og vedtægter i de lande, hvor Siemens opererer, samt til at overholde menneskerettighederne og de grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Ansvaret for at overholde menneskerettighederne indgår også i Siemens Code of Conduct for Siemens Suppliers, som alle selskabets leverandører skal underskrive. C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 17

18 C LEDELSESBERETNING C.5 Industry Sector Industry Sector repræsenterer Siemens AG koncernens forretningsområder Drive Technologies, Industry Automation og Customer Service. Endvidere er Siemens produktionsfaciliteter inden for Flow Instruments en del af Industry Sector. Aktiviteter inden for industriel software varetages af datterselskabet Siemens Industry Software A/S. Industry Med de tre hovedområder drevteknologi, automation og procesinstrumentering tilbyder Siemens Industry en af markedets bredeste produktpaletter samt serviceydelser og certificerede partnere. Trods et marked præget af begrænset vækst er Industry-divisionens forretning vokset markant i 2013/2014. Kundetilfredsheden er igen øget, og forretningen med eksisterende kunder er udbygget, samtidig med at der har været tilgang af flere større eksporterende OEM-kunder (maskinbyggere). Siemens softwareplatform er styrket med en række produktudvidelser i forbindelse med lancering af automationsportalen TIA (Totally Integrated Automation) version 13, som har fået et godt fundament i markedet. Det har samtidig været muligt at styrke markedspositionen inden for energisparende motorer gennem øget salg af frekvensomformere samt IE4-energisparemotorer. Igennem det forøgede salg af automatiseringsprodukter til industrien har divisionen medvirket til at forbedre industriens konkurrenceevne og jobskabelse. Siemens Flow Instruments Flow Instruments med hovedkvarter i Nordborg oplevede i det forgangne forretningsår en stigende global omsætning trods udfordringer på markedet. Flow Instruments passerede en milepæl i 2013/2014 med udvidelsen af den digitale Coriolis-produktportefølje og lanceringen af markedets letteste og mest kompakte flowmålersystem, SITRANS FC410 inklusive marinegodkendelser. Ydermere blev det første spadestik taget til byggeriet af et nyt hovedkvarter og en ny fabrik i Sønderborg. Byggeriet forventes at stå færdigt i Siemens Industry Software A/S Siemens Industry Software A/S leverer softwareløsninger til design af produkter (Product Lifecycle Management) og procesanlæg (Plant Lifecycle Management). I 2013/2014 faldt omsætningen, primært som følge af færre serviceordrer A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

19 C LEDELSESBERETNING C.6 Infrastructure and Cities Sector Infrastructure and Cities Sector repræsenterer Siemens AG koncernens forretningsområder Building Technologies, Mobility & Logistics, Rail Systems, Low & Medium Voltage samt Smart Grid. Mobility & Logistics og Rail Systems er i Danmark organiseret i Mobility-divisionen, mens Low & Medium Voltage og Smart Grid er organiseret i Power Distribution-divisionen. Building Technologies Building Technologies leverer produkter og løsninger til bygninger, som derved sparer energi, øger komforten og giver sikkerhed ved at beskytte mennesker og værdier. Løsningerne kan leveres som totalløsninger, omfattende styring af lys, varme og ventilation samt overvågning, adgangssikring, branddetektering og -slukning. Building Technologies oplevede i forretningsåret 2013/2014 øget aktivitet inden for energirenovering. Siemens er såkaldt ESCO-leverandør (Energy Service Company), og tilbyder energirenoveringer med garanterede besparelser. Især hos kommuner og offentlige myndigheder er interessen stor, men også mange private virksomheder ser fordelene i et lavere energiforbrug, bedre indeklima og en stærkere CSR-profil. Building Technologies har leveret avancerede løsninger til blandt andre hospitaler og undervisningsinstitutioner samt industrien, og væksten forventes at fortsætte i det kommende forretningsår, da ordrebeholdningen er vokset. Mobility Mobility leverer løsninger inden for transport og logistik med henblik på at sikre en pålidelig og miljøvenlig infrastruktur til blandt andre jernbaner, havne og lufthavne samt løsninger, der kan håndtere udfordringerne fra den øgede trafik i byerne som følge af den stigende urbanisering. Divisionen beskæftiger et stort antal specialister, som arbejder med ITog kommunikationsløsninger til den danske transportsektor samt projekter i udlandet. Divisionen har i 2013/2014 været travlt beskæftiget med at levere et antal store ordrer: > Leverancen af et nyt signalsystem (CBTC) til S-banen forløber som planlagt, og den første strækning, Jægersborg- Hillerød, forventes at være klar til kommerciel drift i starten af Projektet løber over flere år og forventes afsluttet i > Alle S-tog er nu udrustet med mobilt kommunikationsudstyr (GSM-R), og installationen i fjernbanetogene følger den plan, der er aftalt med kunden. Med implementeringen af GSM-R får alle operatører i Danmark et fælles radiosystem, som også er implementeret i flere andre europæiske lande. > Fase 1 af udvidelsen af bagagesorteringssystemet i Københavns Lufthavn er afsluttet, og fase 2 er godt i gang. Endvidere har divisionen vundet et antal nye, store ordrer blandt andet på levetidsforlængelse af det nuværende ATC-togkontrolsystem samt på udvikling af kommunikationsmoduler, som skal sikre, at ATC-systemet kan kommunikere med den nye europæiske standard for sikkerhed (ERTMS), som er ved at blive implementeret på fjernbanen. Serviceforretningen på såvel S-banen som fjernbanen er blevet udvidet, og divisionen har endvidere vundet en større kontrakt på vedligeholdelse af lokomotiver. Markedet er præget af store investeringer i den kollektive transport, herunder et antal letbaneprojekter, FemernBæltforbindelsen, elektrificeringen af den resterende del af jernbanenettet samt nye elektriske tog til DSB. Også det kommende forretningsår vil således være præget af høj tilbudsaktivitet. Power Distribution Power Distribution leverer et bredt sortiment af produkter og løsninger til distribution af energi, blandt andet lav- og mellemspændingsudstyr, jernbaneelektrificering og automationsløsninger herunder løsninger til det intelligente el-net, det såkaldte Smart Grid. Divisionen står således sammen med Building Technologies bag Siemens deltagelse i Eco- Grid-projektet på Bornholm, hvor virksomheder og forbrugere tester nye muligheder for at styre deres strømforbrug. Divisionen har i 2013/2014 udbygget forretningen med de danske vindmølleproducenter og har leveret flere offshorenettilslutninger. Endvidere har divisionen leveret en del mellemspændingsanlæg og transformere til de danske sygehuse. Siemens har i 2013/2014 introduceret en ny, robust relæserie (SIPROTEC 5) til elforsyningssektoren. Relæet er modulært opbygget, hvorfor det er meget fleksibelt at tilpasse til kundernes specifikke behov. Det nye relæ er blevet godt modtaget og forventes at erstatte Siemens tidligere relæserie i løbet af de kommende år. C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 19

20 C LEDELSESBERETNING C.7 Energy Sector Energy Sector repræsenterer Siemens AG koncernens forretningsområder Fossil Power Generation, Oil & Gas og Power Transmission samt Energy Service. Siemens Fossil Power Generation udvikler globalt innovative teknologier, der er afgørende for at gøre energiproduktion så effektiv som mulig. Produktpaletten omfatter blandt andet damp- og gasturbiner samt SRO-systemer, som styrer, regulerer og overvåger anlæggene. Siemens Oil & Gas leverer produkter, systemer og løsninger til olie- og gasindustrien både til boreplatforme og til subsea ned til tre kilometers dybde. I Danmark er Siemens et centralt servicehub for den globale Siemens organisation og betjener flere danske og udenlandske kunder. Siemens Power Transmission fremstiller koblingsudstyr og transformatorer til transmission af stærkstrøm på kraftværker, vindmøller og i industrien. I Danmark leverer Siemens blandt andet højspændte jævnstrømsforbindelser (HVDC) samt mange af de netstationer, der transmitterer strømmen fra højspændingsnettet ned til den lavspænding, som bruges af industrien og i husstande, samt transformerstationer til havvindmølleparker. Energy Sector inkluderer også et Aeration Competence Center i Helsingør, som har ansvar for udvikling og levering af miljøvenlige og energieffektive produkter og løsninger til beluftning i forbindelse med eksempelvis spildevandsrensning, røggasafsvovling og fermentation. Energy Divisionen har i forretningsåret 2013/2014 vundet nye ordrer på kontrolsystemer til offshore vindmølleparker og kraftværker. Endvidere har divisionen vundet flere ordrer på turbinerenoveringer samt gasisolerede koblingsanlæg (GIS) med videre til transmissionsnettet, ligesom salget af transformere med videre til vindmøllesektoren har udviklet sig positivt. Divisionen har i forretningsåret været travlt beskæftiget med at installere tre synkronkompensatorer, der skal bidrage til at sikre stabiliteten i transmissionsnettet i takt med den stigende andel af vindkraft i Danmark. Alle tre er nu installeret heraf to i prøvedrift og har bevist, at teknologien fungerer. Med disse projekter har Siemens etableret sig som en af de absolut førende leverandører på området, og i Danmark er der høstet vigtige erfaringer, som vil blive udnyttet i fremtidige projekter i Siemens koncernen. Endvidere er Siemens i færd med at levere en dampturbine, en generator og et kontrolanlæg med videre til det kommende forbrændingsanlæg på Amager. Det nye anlæg bliver Danmarks mest effektive forbrændingsanlæg med en væsentligt højere virkningsgrad end det tidligere anlæg og en væsentligt mindre udledning af CO 2. Projektet forløber planmæssigt A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 CVR Siemens A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 5.

Årsrapport 2012/2013 CVR Siemens A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 5. Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 5. december 2013 Thomas G. Arendt Dirigent Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2014/2015 CVR Siemens A/S

Årsrapport 2014/2015 CVR Siemens A/S Årsrapport 2014/2015 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 5 A.1 A.2 Innovation og teknologier til en bæredygtig fremtid Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Siemens globally and in Denmark

Siemens globally and in Denmark Siemens globally and in Denmark Strategy based on understanding the global megatrends Siemens AG 2013 All rights reserved. siemens.com/answers Sector organization of Siemens aligned with the global megatrends

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere