Årsrapport 2013/2014 CVR Siemens A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013/2014 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2013/2014 CVR Siemens A/S

2 INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 5 A.1 A.2 Innovative teknologier og samfundsudvikling Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger 6 7 B.1 B.2 Ledelsens regnskabspåtegning Den uafhængige revisors påtegning C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober 30. september 22 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 24 D.2 Anvendt regnskabspraksis 29 D.3 Resultatopgørelse 30 D.4 Balance 32 D.5 Udvikling i egenkapital 33 D.6 Pengestrømsopgørelse 34 D.7 Noter 39 D.8 Noter uden henvisning 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 2 3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 3 A.1 Innovative teknologier og samfundsudvikling 5 A.2 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

3 A SIEMENS A/S ÅRSRAPPORT A.1 Innovative teknologier og samfundsudvikling Siemens er en integreret teknologivirksomhed med en lang række aktiviteter inden for energi, industri, sundhed samt infrastruktur og byer. Som verdens største leverandør af bæredygtige og miljøvenlige løsninger bidrager Siemens væsentligt til en bæredygtig fremtid. På verdensplan investerer Siemens AG mere end 40 milliarder kr. i forskning og udvikling, og mere end medarbejdere er beskæftiget med forsknings- og udviklingsopgaver. Siemens er i dag tildelt patenter. Siemens beskæftiger medarbejdere fordelt på mere end 190 lande. Siden Siemens blev grundlagt i Berlin for mere end 165 år siden, har virksomheden være optaget af at skabe fremtiden gennem innovative teknologier, der forbedrer menneskers liv samt sikrer fremtiden for de nye generationer. I disse år er der særlig fokus på effektiv brug af ressourcer inden for alle grene af samfundet. Det er væsentligt for at bevare velfærden og for at beskytte miljøet. Det kræver blandt andet innovativ tankegang og innovativ teknologi at få det til at lykkes. Siemens står for elektrificering af verden og udvikler teknologier, som på en lang række områder kan løse mange af de udfordringer, som verdenssamfundet står over for. Bedre sundhed gennem tidlig diagnos ticering Vi lever længere og længere. Samtidig forventer vi, at den lægefaglige videnskab og de teknologiske muligheder sikrer, at vi kan opretholde en høj grad af sundhed livet igennem. Det øger presset på sundhedsvæsenet og stiller krav om blandt andet øget effektivitet. Siemens arbejder målbevidst på at bidrage til forebyggelse, tidlig diagnosticering og korrekt behandling af sygdomme og leverer innovative produkter og løsninger inden for billed- og laboratoriediagnostik samt IT-løsninger. Bæredygtig byudvikling De store byer bliver større. For at sikre en bæredygtig udvikling af de hastigt voksende byer er det nødvendigt med teknologiske løsninger, der gør det muligt for borgerne at opretholde en høj livskvalitet, uden miljøet overbelastes. Siemens bidrager med sine intelligente løsninger inden for transport og logistik til at sikre en pålidelig og miljøvenlig infrastruktur til jernbaner, havne og lufthavne. Endvidere leverer Siemens IT- og kommunikationsløsninger, der kan håndtere den øgede trafik, der følger med urbaniseringen. Forbruget af energi i bygninger kan med Siemens teknologier reduceres til gavn for miljøet, brugerne og økonomien. Siemens er ESCO-leverandør (Energy Service Company) og tilbyder energirenoveringer med garanterede besparelser. Automation skaber vækst i industrien Industrivirksomheders konkurrenceevne er under pres. Samtidig er industriel produktion afgørende for velstand. Automation har en signifikant effekt på produktiviteten og er derfor med til at sikre fremstillingsvirksomheders konkurrenceevne og dermed markedsandel. Det er også muligheden for at få ny produktion i Danmark. Siemens er førende inden for automation og udvikler og leverer innovative og miljøvenlige løsninger til industrien samt tilbyder specifikke, integrerede teknologier og ydelser, der sikrer produktivitet, energieffektivitet og fleksibilitet. Smart Grid teknologi- og løsninger fra Siemens baner vejen for fremtidens effektive el-net med intelligent distribution og forbrug af el, elektromobility samt intelligente bygninger. Smart Grid er en forudsætning for vedvarende energi. Fremtidens energi Verdens forbrug af energi stiger, hvilket øger den globale opvarmning. Det er derfor nødvendigt at fremtidssikre energisystemet med stærke forbindelser til udlandet og med energilagre. Innovative og bæredygtige teknologier er et af de afgørende svar på, hvordan energisystemet fremtidssikres, så forbrugernes behov tilgodeses samtidig med, at de politisk vedtagne klimamål indfries. Siemens er førende i verden inden for bæredygtig energi og udvikler produkter og løsninger til forsyning af energi, olie, gas, vand og varme. C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 3

4 A SIEMENS A/S ÅRSRAPPORT 4 3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 3 A.1 Innovative teknologier og samfundsudvikling 5 A.2 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

5 A ÅRET I HOVEDTRÆK FOR SIEMENS A/S KONCERNEN A.2 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen Udviklingen i forretningsåret 2013/2014 har samlet set været tilfredsstillende for Siemens A/S koncernen. Siemens A/S overtog pr. 1. marts 2014 aktierne i Siemens Health care Diagnostics ApS, og virksomheden blev dermed et 100 % ejet datterselskab af Siemens A/S. Omsætningen er reduceret med 4 % i forhold til forretning såret 2012/2013, hvilket blandt andet skyldes en lavere aktivitet i flere divisioner. Opkøbet af Siemens Healthcare Diagnostics ApS har påvirket omsætningen positivt. Siemens division Industry har oplevet markant vækst som følge af øget salg til eksisterende kunder særligt i vindindustrien samt tilgang af nye kunder. Siemens har dermed styrket sin position på det danske industrimarked. Siemens A/S koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på 126 mio. kr., hvilket er en forbedring på 23 mio. kr. i forhold til sidste år. Resultatet indeholder ekstra omkostninger til færdiggørelse af enkelte projekter i division Energy. Omkostningerne i koncernen til salg og administration er forøget med 3 % i forhold til forretningsåret 2012/13. Stigningen kan henføres til opkøbet af Siemens Healthcare Diag nostics ApS. Den 4. november 2013 indviede Siemens i Ballerup sit nye domicil, som huser selskabets aktiviteter i Storkøbenhavn. Bygningen er indrettet i henhold til Siemens Office koncept, og der er installeret Siemens egne teknologier til styring af blandt andet lys, varme og ventilation, hvilket har reduceret energiforbruget markant. Det gennemsnitlige antal beskæftigede er svagt forøget i forhold til forretningsåret 2012/2013, hvilket dækker over en reduktion som følge af outsourcing af tekniske facility managementydelser i Siemens Real Estate, samt opkøbet af Siemens Healthcare Diagnostics ApS. Dansk økonomi udvikler sig fortsat langsomt og er endnu ikke tilbage på niveauet før finanskrisen. Aktuelt er der stor usikkerhed knyttet til den internationale udvikling, hvilket betyder, at der er stor risiko for, at væksten i Danmark også i det kommende år vil være meget lav. Investeringerne i udbygningen af infrastrukturen på energi- og transportområdet fortsætter dog på et forholdsvist højt niveau, og Siemens A/S koncernen forventer på den baggrund en stigende omsætning og indtjening i det kommende forretningsår. Jukka Pertola Administrerende direktør, Siemens A/S C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 5

6 B PÅTEGNINGER B.1 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten og ledelsesberetningen for 2013/2014 for Siemens A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014, samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 8. december 2014 Direktion: Jukka Pertola (Adm. direktør) Jürgen Lippert Bestyrelse: Peter Højland (Formand) Torkil Bentzen Ann Hald Delcomyn Antonis Eleftheriou Jukka Pertola Maria Marit Rahelt Ulf Gunnar Troedsson 6 3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 6 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 7 B.2 Den uafhængige revisors påtegning

7 B PÅTEGNINGER B.2 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Siemens A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Siemens A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Frederiksberg, den 8. december 2014 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Thomas Kühn Statsautoriseret revisor C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 7

8 C LEDELSESBERETNING C.1 Selskabsoplysninger Siemens A/S Borupvang Ballerup CVR-nr.: Stiftet: 1993 Hjemsted: Ballerup Bestyrelse Peter Højland, formand Torkil Bentzen Ann Hald Delcomyn Antonis Eleftheriou Jukka Pertola Maria Marit Rahelt Ulf Gunnar Troedsson Direktion Jukka Pertola Jürgen Lippert Revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Thomas Kühn Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 8. december A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

9 C LEDELSESBERETNING C.2 Koncernoversigt Siemens koncernoversigt pr. 30. september 2014 Siemens A/S Industry Sector Infrastructure and Cities Sector Energy Sector Healthcare Sector > Industry > Mobility > Building Technologies > Power Distribution > Energy > Healthcare Datterselskaber Siemens Industry Software A/S Siemens Healthcare Diagnostics ApS Øvrige Siemens aktiviteter i Danmark Selskaberne er søsterselskaber til Siemens A/S og indgår ikke i konsolideringen af Siemens A/S > Siemens Finans Danmark filial af Siemens Finans AB > Siemens Høreapparater A/S > Siemens Wind Power A/S Joint ventures > A2Sea A/S > BSH Hvidevarer A/S Omsætning (koncern) Gennemsnitligt antal ansatte (koncern) Infrastructure and Cities Sector Energy Sector Cross Sector Energy Sector Infrastructure and Cities Sector Industry Sector Industry Sector Healthcare Sector Healthcare Sector C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 9

10 C LEDELSESBERETNING C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen mio.kr. 2013/ / / / /2010 Omsætning Resultat af primær drift Finansielle poster Årets resultat Udbytte Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringer heraf investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansiering heraf nettoudbyttebetalinger Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktivers omsætningshastighed 1,8 2,0 2,0 1,5 1,7 Egenkapitalforrentning 18,7 16,0 11,0 16,3 40,2 Overskudsgrad 5,1 4,1 3,1 5,8 9,3 Afkastningsgrad 9,1 8,0 6,2 9,0 15,7 Soliditetsgrad 38,7 29,9 41,6 39,0 48,9 Sammenligningstal er korrigeret for spaltninger og fusioner. Sammenligningstal er ikke korrigeret for køb/salg af forretningsområder. Nøgletalsdefinitioner ifølge Den Danske Finansanalytikerforening: Aktivers omsætningshastighed Årets omsætning i forhold til gennemsnitlige operative aktiver. Egenkapitalforrentning Årets resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Overskudsgrad Driftsresultat før renter i procent af nettoomsætningen. Afkastningsgrad Driftsresultat før renter i procent af gennemsnitlige operative aktiver. Soliditetsgrad Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

11 C LEDELSESBERETNING C.4 Samfundsansvar Siemens er en af Danmarks største teknologikoncerner, som har virket i det danske samfund siden midten af 1800-tallet, hvor koncernen leverede telegrafiudstyr og de første belysningsanlæg. Den formelle etablering skete den 24. april 1893, hvor Technisches Bureau Kopenhagen startede, og siden har Siemens deltaget aktivt i moderniseringen af det danske samfund med produkter og løsninger baseret på de nyeste teknologier. Siemens er tæt forbundet med elektrificeringen af samfundet, hvilket har været forudsætningen for at udvikle vores moderne samfund. Med den digitale revolution åbner der sig nye muligheder for innovative produkter og løsninger, som vil få indflydelse på alle områder af samfundslivet. Det er Siemens strategi at fokusere sin forretning på de vækstmuligheder, der ligger i hele den elektriske værdikæde fra produktion og transmission af elektricitet til effektiv udnyttelse af elektrisk energi. Siemens A/S er en del af Siemens AG koncernen og arbejder derfor ud fra de samme principper om socialt ansvar og bæredygtighed (CSR). Mål og aktiviteter på dette område er fastlagt i en overordnet politik for bæredygtighed, som har til formål at understøtte Siemens virke som en ansvarlig virksomhed i det danske samfund og medvirke til at udvikle Danmark i en bæredygtig retning. Indsatsen sker på tre plan: I forhold til virksomheden (medarbejdere og miljø), i forhold til kunder og leverandører og i forhold til det omgivende samfund. Et antal ildsjæle har i løbet af året været drivkraften bag en række aktiviteter, som har til formål at øge medarbejdernes interesse for at holde sig i form. Der er for eksempel blevet introduceret tilbud om fælles løbeaktiviteter, og der er blevet afholdt en motionsdag, hvor medarbejderne har haft mulighed for at stifte bekendtskab med de forskellige tilbud. Sports- og motionsaktiviteterne er blevet samlet i Siemens nye sportsforening, som havde stiftende generalforsamling i september. Den 4. november 2013 indviede koncernen sit nye domicil i Ballerup, hvor aktiviteterne i Storkøbenhavn er samlet. Bygningen er opført i henhold til LEED Gold-standarden (Leadership in Energy and Environment Design) med klimastyring baseret på Siemens egne produkter og løsninger, hvilket som forventet har reduceret energiforbruget markant sammenlignet med det tidligere domicil. Som nævnt ovenfor er der som led i opfølgningen på CSR-indsatsen identificeret et antal målepunkter, som rapporteres regelmæssigt med henblik på at følge udviklingen, samt identificere behov for nye initiativer. Et udvalg af disse KPI er indgår i dette års redegørelse for CSR-indsatsen i Siemens A/S. For yderligere information om Siemens AG koncernens mål og tiltag i relation til bæredygtighed henvises til koncernens årsrapport på hjemmesiden I det seneste år har CSR-indsatsen været fokuseret på følgende områder: > Medarbejdernes fysiske og psykiske velbefindende > Energibesparelser > Etablering af målepunkter (KPI er) til systematisk opfølgning på CSR-indsatsen. C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 11

12 C LEDELSESBERETNING C.4.1 Medarbejdere Et af virksomhedens største aktiver er dygtige, innovative og højt motiverede medarbejdere. Derfor er aktiviteter, som understøtter medarbejdernes kompetencer og engagement, naturligt i fokus, og der implementeres løbende tiltag, som kan forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel samt faglige og personlige udvikling. Medarbejdernes engagement i og tilfredshed med arbejdspladsen måles regelmæssigt, og scoren ligger højt. I undersøgelsen fra 2013/2014 noteres dog en mindre tilbagegang i forhold til undersøgelsen i 2011/2012. Medarbejderengagement 2013/ / /2012 Overordnet engagement-score 87 % Ikke gennemført 89 % For at nå dette mål er der iværksat en række tiltag: > De kvinder, som har et identificeret potentiale til at varetage en ledende stilling, har fået udarbejdet en individuel udviklingsplan > Der er fokus på at udpege kvinder til Siemens talentprogrammer for at støtte kvinders karriereudvikling > De af Siemens kvindelige medarbejdere, som deltager i et talentprogram, har fået tildelt en mentor, som skal følge deres udvikling > Siemens har skærpet fokus på at rekruttere kvinder til ledige stillinger, når der er kvalificerede kvindelige kandidater. Andelen af kvindelige ledere i Siemens A/S er steget som følge af omklassificering af et antal stillinger og udgør 16 % pr. 30. september Undersøgelsen peger overordnet på en række generelle forbedringsområder i relation til arbejdsprocesser, som kan optimeres, og et ønske om en bedre balance mellem indsats og aflønning. Endvidere efterlyses en tydeligere opfølgning på resultatet af medarbejderundersøgelserne. Ud over disse generelle forbedringsområder er der udpeget specifikke områder i de enkelte afdelinger, som bliver håndteret lokalt. Kvinder i ledelse 2013/ / /2012 Andelen af kvinder i ledende 16 % 13 % 13 % stillinger Arbejdsmiljø Siemens sætter en høj standard for sikkerhed og sundhed for at skabe gode rammer for et attraktivt arbejdsliv for medarbejderne samt sikre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Kvinder i ledelse Siemens koncernen har som mål at fremme diversiteten i virksomheden på globalt plan. Virksomheden skal afspejle det omgivende samfund, og diversitet anses for at være en værdifuld kilde til innovation og udvikling. Det er Siemens mål også ud over gældende arbejdsmiljøkrav at reducere antallet af arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme til et realistisk minimum. Siemens opfordrer sine samarbejdspartnere til at dele denne ambition og samarbejder med både kunder og leverandører om løbende forbedringer. På baggrund heraf og med henvisning til Lov nr om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn har bestyrelsen for Siemens A/S sat som mål, at andelen af kvinder blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer skal udgøre 20 % i 2017, svarende til ét medlem ud af fem. Pr. 30. september 2014 er der ingen generalforsamlingsvalgte kvinder i bestyrelsen. Til gengæld er to ud af tre medarbejdervalgte repræsentanter kvinder. Siemens A/S har på kort sigt som mål, at andelen af kvinder i ledende positioner pr. 30. september 2015 skal udgøre minimum 20 % af det samlede antal ledere. Sikkerhed og sundhed er en integreret del af virksomheden og det daglige arbejde. Siemens vil sikre, at alle medarbejdere arbejder i et sikkert miljø gennem sikre processer, en høj uddannelsesstandard og en arbejdsmiljøorganisation, der matcher virksomhedens målsætning. Siemens A/S er certificeret i henhold til OHSAS og gennemfører som led heri regelmæssigt undersøgelser af både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø (APV). De seneste undersøgelser er gennemført i 2012/2013, og resultaterne er blevet bearbejdet i sikkerhedsorganisationen, hvor konkrete forbedringsbehov er blevet identificeret, og tiltag er implementeret. I oktober 2014 er der gennemført en ny APV-undersøgelse, som vil blive fulgt op i 2014/ A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

13 C LEDELSESBERETNING C.4.1 Medarbejdere Indsatsen for at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø har båret frugt, idet antallet af ulykker med fravær og sygefraværet har været faldende de seneste år. Ulykker og sygefravær 2013/ / /2012 Antal ulykker med fravær 1,36 2,54 2,94 pr. million arbejdstimer Sygefravær i forhold til antal ansatte 1,7 % 1,8 % 2,1 % Sundhed I Siemens prioriteres trivsel og sundhed højt. Det kommer blandt andet til udtryk i kantinerne, hvor maden tilberedes med fokus på sund kost. Alle medarbejdere tilbydes desuden dagligt gratis frugt, og udvalgte lokationer har egne fitness-centre. Alle medarbejdere er omfattet af en obligatorisk forsikring ved kritisk sygdom samt en generel helbredssikring. Herudover er alle funktionærer omfattet af en forebyggelsesordning med mulighed for behandling af arbejdsrelaterede skader i muskler og led hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør. Endvidere kan den enkelte medarbejder via forebyggelsesordningen bestille et helbredstjek. Nye rammer for samarbejde I forretningsåret 2013/2014 er Siemens A/S hovedkontor flyttet til et nyt domicil i Ballerup som et led i virksomhedens kontinuerlige udvikling som attraktiv arbejdsplads. Flytteprocessen herunder involvering af medarbejderne blev grundigt forberedt, og mandag den 4. november 2013 mødte medarbejderne op til åbningsceremoni i det nye domicil, hvorefter det daglige arbejde fortsatte uforstyrret af flytteaktiviteterne. Bygningen byder på nye og mere innovative muligheder for samarbejde på tværs, og den er indrettet efter Siemens Office-konceptet, som er åbne kontorlandskaber med en lang række mødefaciliteter og kreative områder. Certificering af projektledere Siemens har sin egen projektlederuddannelse, der har til formål at sikre en høj kvalitet i virksomhedens projekter. Der gennemføres løbende uddannelse og certificering af projektlederne, hvilket giver medarbejderne mulighed for at arbejde i alle divisioner i Siemens, globalt og lokalt. Certificering af key account managers Ligeledes har Siemens udviklet sin egen uddannelse af key account managers med mulighed for at blive certificeret. Det sikrer en høj fælles standard i Siemens rådgivning og salg til key account-kunder. Samtidig giver uddannelsen den enkelte key account manager en unik mulighed for at forbedre sine kompetencer inden for blandt andet strategisk salg, finansielle emner, ledelse og samarbejde mv. Kompetenceudvikling Siemens har en ambitiøs målsætning om at være en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere og lægger derfor stor vægt på, at virksomhedens medarbejdere løbende bliver dygtigere inden for deres felt. Udvikling af medarbejderne har således høj prioritet i Siemens. Medarbejderudviklingen tager udgangspunkt i vores Performance Management Process (PMP), som er et ledelseskoncept, der er implementeret globalt i Siemens. Formålet med PMP en er at give hver enkelt medarbejder værktøjer og motivation til at yde sit bedste i overensstemmelse med virksomhedens mål og strategi. I forbindelse med PMP en vurderes hver enkelt medarbejders resultater i det forgangne forretningsår samt den enkelte medarbejders potentiale til at påtage sig andre stillinger i fremtiden. Desuden kan hver medarbejder vælge at lade sine evner evaluere ved hjælp af Siemens Leadership Capabilities. De medarbejdere, der konstant leverer helt ekstraordinære præstationer, identificeres som toptalenter og får mulighed for at blive en del af et særligt talentforløb. C. Ledelsesberetning 22 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 15 C.4.3 Kunder og leverandører 16 C.4.4 Det omgivende samfund 18 C.5 Industry Sector 19 C.6 Infrastructure and Cities Sector 20 C.7 Energy Sector 21 C.8 Healthcare Sector 13

14 C LEDELSESBERETNING C.4.2 Miljø Siemens A/S er certificeret i henhold til ISO 14001, og som led heri har virksomheden sat mål for at reducere miljøbelastningen. Vigtige parametre i denne sammenhæng er forbruget af elektricitet, varme og vand, udledning af CO 2 fra biler og transport samt mængden af affald. Siemens A/S flyttede i november 2013 til en ny og energivenlig bygning, som er certificeret efter den såkaldte LEED Gold-standard (Leadership in Energy and Environment Design). I forbindelse med certificeringen er det målet, at bygningen kan leve op til det forventede forbrug de første to år, dvs. forretningsårene 2013/2014 og 2014/2015. Herefter fastsættes nye mål. Der arbejdes løbende på at begrænse firmabilernes CO 2 -udledning. Det er Siemens AG koncernens målsætning, at firmabilernes gennemsnitlige CO 2 -udledning reduceres til 120 gram pr. kilometer i perioden frem til 2015, hvilket vil ske i takt med bilindustriens udvikling af mere miljøvenlige køretøjer. Normtallet for den samlede portefølje af firmabiler ligger på 138 g/km pr. 30. juni 2014, og udviklingen går i den rigtige retning, idet normtallet for biler indkøbt i sidste kvartal 2013 ligger på 128 g/km, og for biler indkøbt i de to første kvartaler i 2014 på 118 g/km. Den faktiske udledning baseret på kørselsmønsteret ligger imidlertid noget over normen, men udviser dog samme faldende trend. Målinger for det første forretningsår viser, at alle mål er nået Affald samt forbrug af el, vand og varme Samlet mængde affald i ton heraf andel til recycling i % Forbrug af strøm i kwh pr. m 2 (LEED-norm: 82,45) Forbrug af varme i kwh pr. m 2 (LEED-norm: 77,70) Forbrug af vand i liter pr. m 2 (LEED-norm: 397,40) 2013/ / / ,9 37 % 150,8 11 % 136,4 27 % 71,75 88,00 96,00 39,44 88,30 88,30 350,65 417,59 363,65 g/km Udviklingen i den faktiske CO 2 udledning for hvidpladebiler (nuværende portefølje) Udviklingen i den gennemsnitlige norm for CO 2 udledning for hvidpladebiler (nuværende portefølje) (Q1+Q2) Siemens opfordrer endvidere medarbejderne til at tage cykel, bus eller tog til og fra arbejde og til at anvende kollektiv transport til for eksempel lufthavnen for at reducere udledningen af CO 2. I det forgangne år har Siemens desuden deltaget i kampagnerne vi cykler på arbejde, test en el-cykel samt test en el-bil A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 6 B. Påtegninger 8 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for Siemens A/S koncernen 11 C.4 Samfundsansvar 12 C.4.1 Medarbejdere 14 C.4.2 Miljø

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Siemens i Danmark 2007. www.siemens.dk

Siemens i Danmark 2007. www.siemens.dk Siemens i Danmark 2007 www.siemens.dk Indhold Løsninger til fremtidens udfordringer 5 Innovation og udvikling 6 Samarbejde 8 Siemens adresser i Danmark 10 Forretningsområder i Danmark 11 Automation and

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger....8

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013

CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 CVR 26 91 17 45 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger

Læs mere

årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1

årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1 årsrapport 2012 1 2 Indhold Bladt Industries kort fortalt.... 2 Ledelsesberetning... 3 Hoved- og nøgletal.... 3 2012 i perspektiv... 3 Finansielle forhold... 5 Forventninger.... 5 Projekter i fokus...

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere