Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde"

Transkript

1 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse I medfør af 4, stk. 4, 7, stk. 3, 13, stk. 2, 25, stk. 3, 28, stk. 5, 30, stk. 8, 32, stk. 6, 41, stk. 4, 44, stk. 6, 57, stk. 2, 58, stk. 8, 59, stk. 8, 76, stk. 3, 77, stk. 5, samt 81, stk. 6, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger som ændret ved landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for leje, herunder fremleje af hus og husrum til beboelse i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme. Stk. 2. Kapitel 8 finder tillige anvendelse på private udlejningsejendomme. Stk. 3. Reglerne i kapitel 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor der er indgået en anden aftale mellem en arbejdsgiver og en korttidsansat. Kapitel 2 Midlertidig indkvartering 2. For korttidsansatte, åremålsansatte samt vikarer kan der stilles en indkvarteringsbolig til rådighed som led i ansættelsen. Indkvarteringsboligen må alene stilles til rådighed midlertidigt og alene efter indgåelse af skriftlig aftale herom mellem den indkvarterede og dennes arbejdsgiver. 3. For indkvarteringsboligen opkræves den indkvarterede et driftsbidrag, til dækning af de med indkvarteringen forbundne udgifter. Stk. 2. Driftsbidraget beregnes udfra indkvarteringsboligens boligareal, dog maksimalt af 180 kvm, og udgør årligt 580 kr. per kvm. Driftsbidraget omfatter et rimeligt forbrug af el, varme og vand. 4. Stilles indkvarteringsboligen til rådighed møbleret, opkræves den indkvarterede et månedligt møbleringsbidrag. Møbleringsbidraget udgør følgende per måned efter boligstørrelse: 1) 100 kr. for værelser og 1 rums. 2) 150 kr. for 2-rums. 3) 200 kr. for 3-rums. 4) 250 kr. for 4-rums. 5) 300 kr. for 5-rums eller derover. 5. Driftsbidrag og møbleringsbidrag opkræves månedsvis forud, og med den indkvarteredes skriftlige tilladelse, gennem løntræk. Såfremt forbruget af el, vand og varme væsentligt overstiger, hvad der kan

2 betegnes som rimeligt, jf. 3, stk. 2, 2. pkt., kan opkrævning ske efter regning. 6. Driftsbidrag og møbleringsbidrag opkræves ikke af fastansat personale, som ifølge overenskomst er berettiget til en personalebolig i følgende tilfælde: 1) Midlertidig indkvartering, indtil personalebolig kan tildeles. 2) Indkvartering for en kortere periode ved afslutning af en ansættelsesperiode. 7. Arbejdsgiveren skal påse, at indkvarteringsboligen er i god og forsvarlig stand ved indflytning. Stk. 2. Ved indflytning, udarbejder arbejdsgiveren og den indkvarterede i fællesskab en indflytningsrapport, hvor indkvarteringsboligens stand og eventuelle mangler noteres. Arbejdsgiveren drager omsorg for, at indflytningsrapporten underskrives af begge parter. 8. Den indkvarterede har pligt til at fraflytte indkvarteringsboligen ved ansættelsesforholdets ophør, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Såfremt der maksimalt forløber 1 måned mellem ophøret af den midlertidige ansættelse og påbegyndelsen af et nyt midlertidigt ansættelsesforhold, skal arbejdsgiveren tilstræbe, at den indkvarterede kan beholde sin nuværende indkvarteringsbolig, når indholdet af det nye ansættelsesforhold i det væsentlige, er identisk med det netop ophørte. Den indkvarterede skal betale driftsbidrag, jf. 3, stk. 1, i perioden mellem de to ansættelser. 9. Den indkvarterede kan overfor arbejdsgiveren opsige indkvarteringsboligen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt. Stk. 2. Arbejdsgiveren kan forlange, at den indkvarterede fraflytter indkvarteringsboligen inden ansættelsesforholdets ophør, mod anvisning af en anden tilsvarende indkvarteringsbolig. Meddelelse herom skal gives skriftligt til den indkvarterede med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 10. Ved fraflytning skal den indkvarterede aflevere indkvarteringsboligen i samme stand som ved indflytningen, bortset fra almindelig slid og ælde. Stk. 2. Ved fraflytning, udarbejder arbejdsgiveren og den indkvarterede i fællesskab en fraflytningsrapport, hvor indkvarteringsboligens stand og eventuelle mangler noteres. Arbejdsgiveren drager omsorg for, at fraflytningsrapporten underskrives af begge parter. Stk. 3. Den indkvarterede er erstatningsansvarlig for skader i lejeperioden, som hidrører fra den indkvarteredes misligholdelse af indkvarteringsboligen. Kapitel 3 Ventelister og anvisning 11. Boligsøgende kan optages på følgende ventelister: 1) Den almindelige venteliste. 2) Ønskeflytningsventelisten. 3) Ønskeflytningsventelisten for personale, som er ansat med ret til anvist bolig fra Hjemmestyrets eller en kommunes boligpulje.

3 Stk. 2. Placeringen på en venteliste kan ikke overdrages, jf. dog 14. Stk. 3. Udlejer fører ventelister for hver by, bygd eller anden lokalitet. Der kan etableres fælles ventelister i hver by, bygd eller anden lokalitet for Hjemmestyrets og kommunens boliger. 12. Enhver person, der er fyldt 15 år, kan optages på den almindelige venteliste. Stk. 2. Udlejer skal på boligsøgendes anmodning gøre denne bekendt med sin placering på ventelisten. 13. Udlejer opkræver ved optagelse på en venteliste den boligsøgende et gebyr på op til 100 kr., som dækker de faktiske udgifter til administration af ventelisten. Der opkræves et årligt genbekræftelsesgebyr på op til 100 kr. hos den boligsøgende, som dækker de faktiske udgifter til administration af ventelisten. Stk. 2. Manglende betaling af gebyr medfører sletning fra en venteliste. Dog skal udlejer, før endelig sletning fra en venteliste kan ske, skriftligt give den pågældende en passende frist til at indbetale gebyret. 14. Ved en boligsøgendes død overgår placeringen på den almindelige venteliste og ønskeflytningslisten til den afdødes efterlevende ægtefælle. Stk. 2. Hvis en boligsøgende flytter til et plejehjem eller andre hjem for svækkede, overgår placeringen på den almindelige venteliste og ønskeflytningslisten til den boligsøgendes ægtefælle. Stk. 3. Med ægtefælle, jf. stk. 1 og 2, sidestilles en registreret partner samt en person, som i mindst 2 år har haft fælles folkeregisteradresse med den boligsøgende. 15. Udlejer anviser ledige boliger til boligsøgende, som er optaget på en venteliste, jf. 11, efter en af følgende fremgangsmåder: 1) Ved den boligsøgendes henvendelse til udlejer med tilbud om at leje en af udlejer udbudt bolig. 2) Ved udlejers skriftlige tilbud om at den boligsøgende kan leje en bolig. Stk. 2. En ledig bolig anvises til den boligsøgende, som i længst tid har været optaget på en venteliste, jf. stk Udlejer kan afvise udlejning, hvis: 1) Den boligsøgende har gæld til udlejer fra tidligere lejemål. 2) Boligen vil blive beboet af mere end 2 personer per beboelsesrum. Stk. 2. Udlejer kan ikke afvise udlejning efter stk. 1, nr. 1, hvis lejers ansættelsesforhold berettiger til en anvist personalebolig. Kapitel 4 Boligafdelinger 17. Udlejer træffer beslutning om sammensætning af flerfamiliehuse i en boligafdeling samt opdeling eller sammenlægning af boligafdelinger. Stk. 2. Alle boliger i en udlejningsejendom skal indgå i samme boligafdeling. Stk. 3. Er en boligafdeling økonomisk nødlidende, skal udlejer yde boligafdelingen driftstilskud. Stk. 4. Sammenlægning af boligafdelinger kan alene ske, når disse er likvide og har driftsoverskud.

4 Stk. 5. Driftsudgiften i en sammenlagt boligafdeling fastsættes ud fra et forholdstal under hensyn til boligafdelingernes hidtidige drift dog således, at forholdstallet i løbet af maksimalt 10 år skal udlignes. Kapitel 5 Stiftende afdelingsmøde og afdelingsbestyrelser i boligafdelinger Stiftende afdelingsmøde 18. Udlejer skal senest 6 måneder efter oprettelse af en ny boligafdeling indkalde til et stiftende afdelingsmøde. Stk. 2. Lejere i en boligafdeling kan selv tage initiativ til afholdelse af det stiftende afdelingsmøde. Initiativtagerne henvender sig til udlejer, som forestår indkaldelsen af samtlige lejere i boligafdelingen. Stk. 3. Indkaldelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske med mindst 4 ugers varsel ved offentligt opslag, annoncering i en lokalavis eller ved brev til samtlige lejere i boligafdelingen. Stk. 4. Adgang til det stiftende afdelingsmøde har udlejer, lejere i boligafdelingen, disses ægtefæller og personer, der i mindst 2 år har haft fælles folkeregisteradresse med lejer. Afdelingsbestyrelsens virksomhed 19. Lejere i en boligafdeling kan på et stiftende afdelingsmøde, vælge en afdelingsbestyrelse, jf. 21. Stk. 2. Er der i en boligafdeling ikke valgt en afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager udlejer de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Stk. 3. Vælges der ikke en afdelingsbestyrelse på et stiftende afdelingsmøde, kan der tidligst 6 måneder efter mødet indkaldes til et nyt stiftende afdelingsmøde. 20. Beslutning om valg af en afdelingsbestyrelse træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Stk. 2. Hvert lejemål har 1 stemme uanset husstandens størrelse. Stemmeretten udøves af lejer ifølge lejekontrakten. En lejer kan give møde samt stemme ved fuldmagt. Stk. 3. De fremmødte lejere vælger selv deres dirigent. 21. I boligafdelinger med mindre end 500 boliger består afdelingsbestyrelsen af en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges på et afdelingsmøde. Stk. 2. På afdelingsmødet, jf. stk. 1, vælges ligeledes en suppleant for formanden samt suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Stk. 3. I afdelinger med 500 boliger eller mere kan det på et afdelingsmøde besluttes, at der skal vælges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen og 2 suppleanter for disse. Stk. 4. Formanden, den øvrige bestyrelse samt suppleanter vælges for en 1 årig periode. Genvalg kan finde sted. Stk. 5. Afgår formanden eller et bestyrelsesmedlem i utide, indsættes suppleanten, som virker frem til næste afdelingsmøde. 22. Valgbare til afdelingsbestyrelsen er myndige lejere i boligafdelingen, disses ægtefæller og myndige

5 personer, der i mindst 2 år har haft fælles folkeregisteradresse med lejer. Stk. 2. Meddelelse om afdelingsbestyrelsens sammensætning sker ved offentligt opslag, annoncering i en lokalavis eller ved brev til samtlige lejere i boligafdelingen. Udlejer skal have særskilt skriftlig meddelelse. 23. Der afholdes hvert år et afdelingsmøde i boligafdelingen. Afdelingsmødet skal senest afholdes 3 måneder inden det nye regnskabsårs begyndelse. Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen indkalder til afdelingsmøde med mindst 4 ugers varsel ved offentligt opslag, annoncering i en lokalavis eller ved brev til samtlige lejere. Udlejer skal indkaldes særskilt skriftligt. 24. Dagsordenen på afdelingsmødet omfatter: 1) Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for sidste år. 2) Bestyrelsens redegørelse for brug af midler nævnt i 30. 3) Fremlæggelse af seneste godkendte årsrapport. 4) Fremlæggelse af afdelingens budget for det kommende regnskabsår. 5) Valg af afdelingsbestyrelsens formand og dennes suppleant når disse er på valg. 6) Valg af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer og disses suppleanter når disse er på valg. 7) Indkomne forslag. 8) Eventuelt. 25. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes når: 1) Afdelingsbestyrelsen finder anledning hertil. 2) Mindst en ottendedel af lejerne i boligafdelingen ønsker et emne behandlet. 3) Udlejer anmoder herom. 26. Seneste godkendte årsrapport og budget for det kommende regnskabsår skal være tilgængelige for samtlige lejere i boligafdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet. 27. Adgang til afdelingsmødet og det ekstraordinære afdelingsmøde har udlejer, lejerne i boligafdelingen, disses ægtefæller og personer, der i mindst 2 år har haft folkeregisteradresse med lejer. Stk. 2. Enhver, der ifølge stk. 1 har adgang til afdelingsmødet har ret til at fremsætte forslag til behandling på afdelingsmødet, jf. 28, stk. 1. Stk. 3. Hvert lejemål har 1 stemme uanset husstandens størrelse. Stemmeretten udøves af lejer ifølge lejekontrakten. En lejer kan give møde samt stemme ved fuldmagt. Stk. 4. Vedtagelse af et fremsat forslag sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 28. Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet eller det ekstraordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Stk. 2. Indkomne forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet eller på det ekstraordinære afdelingsmøde skal være tilgængelige for samtlige lejere i boligafdelingen senest 1 uge forud for mødets afholdelse. 29. Er alene afdelingsbestyrelsen fremmødt til et lovligt indkaldt afdelingsmøde, kan udlejer, efter forhandling med afdelingsbestyrelsen, indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde med forslag om

6 ophævelse af afdelingsbestyrelsen som eneste punkt på dagsordenen. 30. I boligafdelinger med afdelingsbestyrelse budgetterer udlejer med op til 3 kr. per kvm per år til dækning af afdelingsbestyrelsens udgifter som nævnt i stk. 2. Stk. 2. Boligafdelingen kan bestemme, at der skal afholdes rimelige udgifter til afdelingsmøder, kurser for afdelingsbestyrelsen og sociale arrangementer for lejerne i boligafdelingen. Kapitel 6 Henlæggelser, vedligeholdelse og drift 31. I boligafdelinger eller drifts og vedligeholdelsesafdelinger skal udlejer hvert år foretage en gennemgang af ejendommenes vedligeholdelsesstand til brug for udfærdigelse af en ajourført vedligeholdelses- og fornyelsesplan. Stk. 2. En vedligeholdelses og fornyelsesplan efter stk. 1 skal minimum angå de kommende 10 år. Vedligeholdelsesplanen skal til enhver tid baseres på den aktuelle genanskaffelsespris for den pågældende bygningsdel eller installation. Stk. 3. Som tillæg til vedligeholdelsesplanen skal udlejer udarbejde et årsopdelt likviditetsbudget efter beholdningsforskydningsmodellen for de henlagte midler. Stk. 4. Udlejer skal i gennemsnit hvert 6. år gennemgå et lejemål for at registrere lejemålets vedligeholdelsesstand med henblik på vedligeholdelsesplanlægning og fastsættelse af henlæggelsesbidrag til indvendig vedligeholdelse. 32. En boligafdeling og en drifts og vedligeholdelsesafdeling skal årligt opkræve og henlægge passende beløb til: 1) Fornyelse og installation af tekniske installationer i henhold til vedligeholdelses- og fornyelsesplan, planlagt og periodisk udvendig og indvendig vedligeholdelse og istandsættelse, samt systematisk istandsættelse af boliger ved fraflytning. 2) Lejetab og tab ved fraflytninger. 3) Et rimeligt beløb til udbedring af hærværk. Stk. 2. De beløb, der opkræves og henlægges efter stk. 1, skal specificeret fremgå af boligafdelingens og drifts- og vedligeholdelsesafdelingens regnskab. 33. En boligafdelings og en drifts- og vedligeholdelsesafdelings henlagte midler kan ikke anvendes til andet formål end det, de er henlagt til. Dette gælder dog ikke, hvis formålet er bortfaldet. 34. Ved vedvarende ledighed, hvorved forstås mere end 2 måneder, af en bolig, skal der ikke afregnes kapitalafkast til boligens ejer, ligesom udgifter til driften i boligafdelingen skal tilpasses således, at der tages højde for den manglende lejeindtægt. Kapitel 7 Beregning af boligareal 35. Til brug for fastsættelsen af husleje og lejeforhøjelse beregnes boligarealet i henhold til 36 og

7 Boligarealet i flerfamiliehuse omfatter samtlige rum i boligen. Depotrum eller udhuse beliggende adskilt fra boligen medregnes ikke. Stk. 2. Beregning af boligarealet i flerfamiliehuse foretages ved måling af den enkelte bolig fra yderside af ydervægge eller ydersiden af tag, jfr. 37, stk. 3, og fra midten af lejlighedsskel. Gavle i flerfamiliehuse indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel. Stk. 3. Trapper i boligen medregnes til hver af de etager, som trappen betjener. 37. Boligarealet i enfamilie- og dobbelthuse beregnes i henhold til stk Stk. 2. Boligarealet for en etage opgøres som husets længde gange bredde målt fra den udvendige side af den udvendige beklædning. Ved 1 på 2 bræddebeklædning måles der fra ydersiden af underbrædtet. Vinterhaver indgår ikke det samlede boligareal. Stk. 3. Boligarealet for tagetage medregnes, hvis der er foretaget indretning til beboelse. Boligarealet for tagetage opgøres som længde gange bredde. Længden måles som normaletage, mens bredden måles som afstanden mellem de udvendige tagflader i en højde af 1,5 meter over tagetagens gulv. Udbygninger, for eksempel kviste, måles til ydersiden af de rumbegrænsende vægge. Stk. 4. Boligarealet for kælderetage opgøres som længde gange bredde målt fra ydersiden af kælderens ydervægge. Hvis der ikke er fuld kælder, opgøres boligarealet fra midten af de indvendige vægge, som begrænser de medregnede rum. Rum uden gulv med fuld cement eller betonbelægning medregnes ikke. Kælder og udhus medregnes med 1/4 af arealet opgjort som ved boligareal efter stk. 2. Stk. 5. Trapper i boligen medregnes til hver af de etager, som trappen betjener. Kapitel 8 Varmeregnskab og vandregnskab 38. Varmeregnskabet skal udformes således, at det fremgår, hvor stor en del af den enkelte lejers samlede udgift, der vedrører varme og varmt vand. Stk. 2. Af varmeregnskabet for den enkelte lejer skal det tydeligt fremgå, hvorvidt eventuelle betalte a conto bidrag er større eller mindre end det beløb, som endeligt skal betales. 39. Udgiftssiden skal specificeres. Det skal tydeligt fremgå, hvor stor en del af den samlede udgift, der er anvendt til olieindkøb og olietransport, elvarme og varmeleverancer fra varmeværk. Stk. 2. Andre udgifter, der er relateret til produktion af varme eller varmt vand, kan tillige medtages, eksempelvis udgifter til el, vand, vedligeholdelse, henlæggelser, tilsyn med videre. 40. For hver varmecentral, undercentral eller boligafdeling fordeles udgifterne efter udlejers bestemmelse eller efter forudgående aftale mellem lejer og udlejer, forholdsmæssigt mellem lejerne på grundlag af: 1) Den enkelte boligs boligareal. 2) Varmeinstallationer. 3) Varmefordelingsmålere, såvel fordampnings som elektroniske fordelingsmålere. 4) Varmeenergimålere.

8 5) En kombination af de i nr. 1 4 nævnte metoder. 41. Kræver udlejer sine udgifter til vand dækket af lejer, skal udlejer udarbejde et vandregnskab. Der skal udarbejdes et vandregnskab for hver hovedmåler eller gruppe af hovedmålere. Stk. 2. Vandregnskabet skal angive: 1) Hvorledes forbruget af vand fordeler sig på den enkelte lejer. 2) Om den enkelte lejers udgift til vand er beregnet på grundlag af en individuel afregningsmåler eller på grundlag af boligens areal. Beregning af lejers udgift til vand på grundlag af individuel afregningsmåler kan kun ske, såfremt pågældende måler og installation heraf, er forhåndsgodkendt af udlejer. Stk. 3. Af vandregnskabet skal det tydeligt fremgå, hvorvidt lejers betalte a conto bidrag er større eller mindre end det beløb, som endeligt skal betales af lejer. 42. Udlejer skal offentligt fremlægge vandregnskabet på et af udlejer angivet sted senest den 30. april. Stk. 2. Er regnskabet ikke fremlagt inden den dato, der er fastsat i stk. 1, mister udlejeren sin ret til at kræve ekstrabetaling udover a contobidrag. Stk. 3. Er regnskabet ikke fremlagt senest den 30. juni, har lejeren ret til at få forrentet et tilgodehavende efter det endelige regnskab med den til enhver tid værende højeste indlånsrente i et grønlandsk pengeinstitut, indtil udbetaling finder sted. Forrentning af lejers tilgodehavende skal ske fra den 15. juni, hvor skriftlig meddelelse om tilbagebetaling skulle være afsendt til lejeren. Stk. 4.Senest den 15. juni skal skriftlig meddelelse om ekstrabetaling eller tilbagebetaling være afsendt til lejeren. Meddelelsen skal indeholde oplysning om lejerens ret til at gøre indsigelse efter stk. 6. Stk. 5. Er skriftlig meddelelse efter stk. 4 ikke afsendt senest den 15. juni, kan der ikke kræves ekstrabetaling hos lejeren. Stk. 6. Lejerens indsigelser mod regnskabet skal fremsættes skriftligt overfor udlejeren og være afsendt af lejeren senest den 1. august. Hvis udlejer har afleveret regnskabet senere end den 30. juni og det ikke er kommet lejer i hænde inden den 1. august, har lejer 2 måneder efter fremlæggelse af vandregnskabet til at gøre indsigelse. Indsigelsen skal indeholde oplysning om, hvilke punkter i regnskabet, der ikke kan godkendes. 43. Såfremt udlejer efter udløbet af fristen i 42, stk. 4, modtager uforudsigelige afregninger fra eksterne leverandører, der vedrører det afsluttede vandregnskab, kan udlejer undtagelsesvist overføre afregningen til det følgende års vandregnskab. Udlejer skal orientere lejerne om størrelsen af den overførte afregning. Stk. 2. I tilfælde af fejlagtig udgiftsfordeling mellem lejerne skal udlejeren snarest rette fejlen ved skriftlig meddelelse til de berørte lejere, jf. stk. 3 og 4. Stk. 3. Har lejeren betalt for lidt i a conto bidrag, kan udlejeren tidligst forlange tillægsbetaling ved den første lejebetaling, der finder sted en måned efter, at lejeren har modtaget meddelelse i henhold til stk. 2. Overstiger tillægsbetalingen 3 måneders a conto varmebetaling, er lejeren dog berettiget til at betale i 3 lige store månedlige rater. Stk. 4. Har lejeren betalt for meget i a conto bidrag, skal det for meget betalte tilbagebetales kontant til lejeren eller fradrages i første lejebetaling efter meddelelsen i henhold til stk. 2.

9 Kapitel 9 Forbedringer og godtgørelse 44. Når lejer indhenter tilladelse hos udlejer til for egen regning at udføre et forbedringsarbejde i boligen, skal lejer fremsende projektbeskrivelse omfattende såvel en teknisk som en økonomisk beskrivelse af projektet, materialerne, kvaliteten, farvevalget og en tidsplan for arbejdets udførelse. Stk. 2. Forudsætter forbedringsarbejdet byggetilladelse eller anden tilladelse, indhentes tilladelsen af udlejer. Forbedringsarbejdet må først iværksættes, når tilladelsen foreligger. 45. Tilladelse til at udføre et forbedringsarbejde forudsætter, at forbedringsarbejdet forøger det lejedes brugsværdi for såvel den nuværende som for den kommende lejer i lejemålet. Stk. 2. Opgørelsen over værdien, jf. 51, stk. 1, af forbedringsarbejdet underskrives af såvel udlejer som lejer og vedhæftes som et tillæg til lejeaftalen. 46. Lejer kan få tilladelse til at udføre følgende forbedringsarbejder i lejemålet: 1) Installation af individuel vandur og individuel varmemåler. 2) Installation af termostatventil. 3) Indvendig efterisolering. 4) Renovering af køkken, bryggers, bade eller toiletrum. 5) Udskiftning af installationer, toilet, vaske og blandingsbatteri. 6) Udskiftning af inventar, skabe og bordplade i køkken, bryggers, bade eller toiletrum. 7) Opsætning af belysningsarmatur samt ekstra stikkontakter. 8) Opsætning af emhætte med aftræk. 9) Opsætning af fast monteret radiator. 10) Opsætning af garderobeskabe og vinduesplade. 47. Lejer kan få tilladelse til at udføre følgende forbedringsarbejder udenfor lejemålet: 1) Etablering af altanlukning, afskærmning eller terrasseoverdækning. 2) Etablering af udestue. 3) Nedtagning af fransk altan i stueplan og etablering af terrasse til erstatning herfor. 48. Lejer kan få tilladelse til at udføre følgende øvrige forbedringsarbejder: 1) Montering af forsatsvinduer. 2) Udskiftning af vinduer og yderdøre. 3) Blænding eller etablering af dør. 4) Udskiftning til energibesparende komfur. 5) Opsætning af yderligere belysningsarmatur. 6) Opsætning af el panel eller radiator. 7) Nedtagning af badekar. 8) Etablering af badeværelse. 9) Installation af helårsvand. 10) Tilkobling af afløbsinstallationer til offentligt kloaknet eller opsamlingstank.

10 49. Lejer skal anmelde færdiggørelsen af det udførte forbedringsarbejde over for udlejer. Udlejer skal ved en besigtigelse godkende det udførte forbedringsarbejde og påse, at forbedringsarbejdet er udført håndværksmæssigt forsvarligt. Lejer afholder udgifterne til besigtigelsen. Stk. 2. Såfremt det udførte forbedringsarbejde forudsætter ibrugtagningstilladelse, indhentes denne af udlejer. Stk. 3. Såfremtdet udførte forbedringsarbejde medfører særlige drifts og vedligeholdelsesudgifter for udlejer, forhøjes lejen tilsvarende. Stk. 4. Der kan alene gives tilladelse til 1 forbedringsarbejde per lejemål inden for et tidsrum af 100 på hinanden følgende måneder beregnet fra udlejers besigtigelse og godkendelse af forbedringsarbejdet. 50. For behandling af en ansøgning om lejers udførelse af forbedringsarbejde, kan udlejer opkræve et gebyr på 250 kr. per ansøgning. Stk. 2. Gebyret skal indbetales sammen med indleveringen af ansøgningen. 51. Vedforbedringsarbejde opgøres værdien som de faktiske udgifter ved forbedringsarbejdets udførelse, som de er godkendt af udlejer på tidspunktet for lejers indhentelse af tilladelse. Forbedringsarbejdet skal minimum udgøre kr. og kan maksimalt udgøre kr. Stk. 2. Såfremt det fulde omfang af det godkendte forbedringsarbejde ikke gennemføres, værdisættes forbedringsarbejdet, jf. stk. 1, til værdien af det udførte forbedringsarbejde. Stk. 3. Ved lejers fraflytning fra lejemålet, udbetaler udlejer til lejer et beløb opgjort som værdien af forbedringsarbejdet i henhold til opgørelsen, jf. 45, stk Såfremt det udførte forbedringsarbejde indebærer udskiftning eller nedtagning af en eksisterende bygningsdel eller installation, skal dennes restværdi fratrækkes udlejers udbetalte beløb til lejer, jf. 51, stk. 3. Stk. 2. Såfremt det udførte forbedringsarbejde eller en del heraf er særligt luksusprægede installationer eller er særligt energiforbrugende, skal der foretages fradrag herfor i værdifastsættelsen af forbedringsarbejdet. Kapitel 10 Fremleje og boliggaranti 53. Udlejer kan ikke modsætte sig fremleje af en almindelig personalebolig, som er anvist til en lejer med ret til anvist bolig fra Hjemmestyrets eller en kommunes boligpulje, når: 1) arbejdsgiver giver sit samtykke til fremlejeforholdet, og 2) arbejdsgiver fortsat anvender bolignummeret. 54. Ansøgning om fremleje skal indgives skriftligt af fremlejer til udlejer senest 1 måned før fremlejeforholdet ønskes påbegyndt med angivelse af: 1) Oplysninger om navn og cpr. nr. på fremlejetager og dennes husstand. 2) Fremlejeperiodens længde. 3) Fremlejens størrelse, herunder udgifter til husleje, varme, el, vand, rimelig betaling for bohave eller særlige ydelser med videre.

11 4) Oplysninger om eventuel betaling af depositum. 5) Oplysninger om fremlejers fremtidige adresse i fremlejeperioden. Stk. 2. Fremleje skal ske i et direkte og skriftligt kontraktforhold mellem fremlejer og fremlejetager. Kontrakten skal indgås på fremlejekontrakter autoriseret af landsstyreområdet for boliger. Stk. 3. Fremlejer indestår for, at de i stk. 1 afgivne oplysninger er korrekte. Stk. 4. Fremlejeforholdet ophører automatisk, når fremlejeperioden udløber, medmindre fremlejer ansøger udlejer om forlængelse af fremlejeperioden og fortsat opfylder betingelserne for, at kunne fremleje sin bolig. 55. En lejer kan udnytte en udstedt boliggaranti i samme by som lejer tidligere boede til leje i. Stk. 2. Ansøgning om udstedelse af boliggaranti skal indgives skriftligt af lejer til udlejer senest 1 måned før fraflytningstidspunktet med angivelse af fraværsperiodens længde. Der kan ikke udstedes boliggaranti for et kortere tidsrum end 3 måneder. Stk. 3. Anmodning om udnyttelse af boliggarantien skal indgives skriftligt af lejer til udlejer senest 3 måneder før det ønskede indflytningstidspunkt. Anvisning af bolig skal tilstræbes at være af passende størrelse og standard, svarende til den fraflyttede bolig. Stk. 4. En boliggaranti bortfalder automatisk, når den periode, hvori boliggarantien er gældende, udløber, medmindre lejer ansøger om forlængelse af boliggarantien og opfylder betingelserne for, at kunne få forlænget boliggarantien, jf. stk. 5. Stk. 5. Forlængelse af en boliggaranti kan ske op til 12 måneder, dog i en længere periode når lejers fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, uddannelse, anstaltsanbringelse eller midlertidig forflyttelse hos lejer selv eller en person, der tilhører lejers husstand. Kapitel 11 Boligbytning og ønskeflytning 56. Sker boligbytning ved at lejerne aftaler at fortsætte i hinandens lejemål, skal lejerne ansøge udlejer herom. Stk. 2. Senest 14 dage efter udlejers modtagelse af ansøgningen, skal ansøgningen imødekommes, såfremt betingelserne i den til enhver tid gældende landstingsforordning om leje af boliger er opfyldte. 57. Sker boligbytning ved at lejerne aftaler, at boligerne skal normalistandsættes eller fremstå som normalistandsatte, skal lejerne ansøge udlejer herom. Stk. 2. Skal udlejer forestå normalistandsættelsen, skal denne gennemføres snarest og uden ugrundet ophold efter modtagelse af ansøgningen. Stk. 3. Erklærer lejerne skriftligt i ansøgningen, at de selv vil gennemføre en normalistandsættelse af det nye lejemål, skal udlejer senest 14 dage efter modtagelse af ansøgningen imødekomme denne, såfremt betingelserne i den til enhver tid gældende landstingsforordning om leje af boliger er opfyldte. 58. Lejere på ønskeflytningslisten, der har mulighed for at afgive 2 boliger mod sammen at få anvist 1 bolig, har fortrinsret til at få anvist en ønskeflytning forud for andre ansøgere på ønskeflytningslisten. Stk. 2. Lejere, som efter stk. 1 får anvist 1 bolig, kan genindtræde i deres gamle placeringer på ønskeflytningsventelisten, såfremt boligfællesskabet ophører senest 12 måneder efter, at den nye bolig

12 blev anvist efter stk. 1. Stk. 3. En lejer, der ønsker at flytte til en mindre bolig har fortrinsret til at få anvist en ønskeflytning forud for andre ansøgere på ønskeflytningslisten. Stk. 4. Lejere, der kan anvises bolig efter stk. 1 har fortrinsret til at få anvist ønskeflytning forud for lejere, der kan anvises bolig efter stk. 3. Kapitel 12 Lejemålets ophør og hævede lejemål 59. Er lejemålet gyldigt opsagt, hævet eller ophørt, og er lejer ikke fraflyttet lejemålet, skal udlejer uden ugrundet ophold søge lejer tvangsudsat af det lejede, jf. lov om rettens pleje i Grønland. Stk. 2. Begæring om tvangsudsættelse, jf. stk. 1, fremsendes til politiet i den retskreds, hvor boligen er beliggende. Begæringen skal vedlægges oplysninger om den lejer, der ønskes tvangsudsat samt dokumentation for baggrunden for tvangsudsættelsen. Stk. 3. Udgifter i forbindelse med tvangsudsættelse og eventuel bortfjernelse og opbevaring af bohave afholdes af udlejer som en driftsudgift. Udlejer kan opkræve beløbet hos den fraflyttede lejer. 60. Før udlejer kan hæve lejemålet i de nr. 1 4 nævnte tilfælde, skal udlejer give lejer påbud om at bringe forholdet i orden, jf. 73, stk. 2 og 5, i landstingsforordning om leje af boliger: 1) Boligen bruges ulovligt. 2) Boligen fraflyttes i utide. 3) Udlejer ulovligt nægtes adgang til boligen. 4) Ordensreglerne overtrædes. Stk. 2. Påbud efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om: 1) Omstændighederne der begrunder påbudet. 2) Hjemlen hvorefter ophævelsen kan ske. 3) At lejeaftalen kan hæves, hvis påbuddet ikke efterkommes inden påbudsfristens udløb. 4) At lejemålet skal fraflyttes straks, hvis lejeaftalen hæves. 61. Påbud, jf. 60, skal fremsendes til lejer med såvel almindeligt brev som med anbefalet brev eller per bud. Lejers kvittering for modtagelse af anbefalet brev eller buddets skriftlige erklæring om brevets aflevering til lejer, er udlejers dokumentation for, at skriftligt påbud er kommet frem til lejer. Træffes lejer ikke på adressen, kan et myndigt medlem af lejers husstand kvittere for modtagelsen af det anbefalede brev eller brevet afleveret per bud. 62. Udlejers hæveerklæring skal meddeles skriftlig til lejer. Stk. 2. Hæverklæring efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om: 1) At lejeaftalen ophæves. 2) Omstændigheder der begrunder, at lejeaftalen ophæves. 3) Hjemlen hvorefter ophævelsen sker. 4) Hvornår boligen skal være fraflyttet og tømt for bohave. 5) Hvornår nøglerne til lejemålet skal være afleveret til udlejer. 6) Hvornår besigtigelse af boligen skal ske med henblik på udarbejdelse af besigtigelsesrapport.

13 Kapitel 13 Lejers normalistandsættelse ved fraflytning 63. Forud for lejers fraflytning af sin bolig kan lejer anmode udlejer om at foretage førsyn af boligen med henblik på angivelse af, hvilke arbejder der skal udføres for at bringe boligen i samme stand som ved indflytningen. Lejer afholder udgifterne til førsyn. Stk. 2. I forbindelse med førsynet skal lejer oplyse, hvorvidt lejer selv vil foretage eller forestå normalistandsættelsen. Stk. 3. I forbindelse med førsynet skal udlejer oplyse en uforpligtende omtrentlig samlet pris for normalistandsættelsen, såfremt udlejer skal forestå normalistandsættelsen. 64. Er lejers normalistandsættelse behæftet med fejl eller mangler, jf. 65, er lejer erstatningsansvarlig over for udlejer for dennes udgifter til normalistandsættelse af lejemålet. Stk. 2. Ethvert mellemværende mellem lejer og håndværkere, som er antaget af lejer, er udlejer uvedkommende. Stk. 3. Er lejers normalistandsættelse behæftet med fejl eller mangler, skal lejer tillige betale husleje med videre i den periode, der medgår til normalistandsættelsen, såfremt korrekt normalistandsættelse ikke kan udføres inden opsigelsesfristens udløb. Stk. 4. Lejer er erstatningsansvarlig overfor udlejer for det tab, som udlejer måtte lide ved eventuelle udgifter til indkvartering, opbevaring af indbo med videre for en ny lejer, der er forhindret i at indflytte boligen rettidigt på grund af den fraflyttende lejers forhold. 65. Normalistandsættelse af en bolig skal udføres med materialer, som er godkendte af udlejer. Udgifter til materialer afholdes af lejer. Stk. 2. Normalistandsættelse efter stk. 1 skal foretages i overensstemmelse med bilag Lejers dokumenterede udgifter til normalistandsættelse godtgøres af udlejer efter stk. 2, og kan ikke overstige udlejers andel i udgiften til normalistandsættelsen. Stk. 2. Godtgørelsen beregnes på baggrund af de dokumenterede udgifter. Godtgørelsen kan maksimalt udgøre det henlagte beløb, jf. 32, stk. 1, nr. 1. Stk. 3. Lejers ret til godtgørelse, jf. stk. 1, bortfalder i det omfang lejers normalistandsættelse ikke er foretaget i overensstemmelse med bilag 2. Stk. 4. Lejer kan ikke opnå godtgørelse for værdien af eget arbejde i forbindelse med lejers egen normalistandsættelse af en bolig ved fraflytning. Kapitel 14 Tilsyn Administration 67. Udlejer har ansvaret for administrationen af udlejers boligafdelinger samt drifts- og vedligeholdelsesafdelinger. Udlejer kan antage en ekstern administrator.

14 Stk. 2. Udlejer fører tilsyn med en antaget ekstern administrator. Stk. 3. Som led i sit tilsyn skal udlejer påse, at bestemmelserne i iagttages. 68. Udlejer har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og har krav på at få alle oplysninger, som udlejer anser nødvendige for udførelse af tilsynsopgaven. Stk. 2. Udlejer skal straks foretage indberetning til landsstyreområdet for boliger, såfremt udlejer enten nægtes adgang, jf. stk. 1, konstaterer uregelmæssigheder i en boligafdelings eller en drifts og vedligeholdelsesafdelings drift eller administration, eller konstaterer usikkerhed om en boligafdelings eller en drifts og vedligeholdelsesafdelings solvens og evne til at overholde sine økonomiske forpligtelser. Kapitalforvaltning 69. Udlejers formue opsparet i en boligafdeling eller en drifts- og vedligeholdelsesafdeling skal forvaltes under hensyntagen til størst mulig økonomisk sikkerhed og bedst mulig forrentning heraf. Udlejer kan foretage fælles forvaltning af formuen opsparet i en boligafdeling eller en drifts og vedligeholdelsesafdeling. Stk. 2. Frie likvider i form af deposita, henlæggelser med videre, må alene placeres på bankkonti, investeres i danske statsobligationer eller værdipapirer med tilsvarende lav investeringsrisici. Stk. 3. Foretager udlejer fælles forvaltning af formuen opsparet i en boligafdeling eller en drifts og vedligeholdelsesafdeling, jf. stk. 1, skal udlejer indestå for, at formuen forrentes til fordel for boligafdelingen eller drifts- og vedligeholdelsesafdelingen med en rentesats, der mindst svarer til den højeste procentsats af følgende 2 valgmuligheder, dog minimum 1,5 procent: 1) Den dobbelte rentesats af en indlånskonto i et grønlandsk pengeinstitut, hvor der frit kan hæves eller indsættes på kontoen. 2) Danmarks Nationalbanks diskonto minus 2 procentpoint. Stk. 4. Udlejers valg efter stk. 3 foretages årligt af udlejer ved budgetlægningen, og er gældende for det kommende budgetår. Stk. 5. Den del af forrentningen, der overstiger den i stk. 3 valgte forrentning, tilfalder den, der administrerer forvaltningen af boligafdelingens eller drifts- og vedligeholdelsesafdelingens formue. 70. Frie midler opsparet i en boligafdeling eller en drifts og vedligeholdelsesafdeling kan ikke udlånes til udlejer eller udlejers øvrige boligafdelinger eller drifts og vedligeholdelsesafdelinger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Når boligafdelinger eller drifts og vedligeholdelsesafdelinger indgår i fælles forvaltning, kan udlejer overføre beløb fra afdelinger med likviditetsoverskud til en afdeling med midlertidigt likviditetsunderskud. Det er en betingelse, at boligafdelingerne og drifts- og vedligeholdelsesafdelingerne har samme udlejer, at der udarbejdes en låneaftale og en gældsafviklingsplan og at landsstyreområdet for boliger forud godkender dispositionen. Stk. 3. Frie midler opsparet i en boligafdeling kan anvendes til midlertidig finansiering af et projekt i boligafdelingen, som er vedtaget af beboerne, dog således at finansieringen afvikles over maksimalt 10 år og at projektet fremgår af budgettet og regnskabet. 71. Forrentning af udlejers opsparede kapital, deposita, henlæggelser med videre, opsparet i en

15 boligafdeling eller en drifts- og vedligeholdelsesafdeling, tilfalder boligafdelingen eller drifts- og vedligeholdelsesafdelingen, jf. dog 69, stk. 5. Stk. 2. Forrentning, jf. stk. 1, indtægtsføres og modregnes i eventuelt akkumuleret underskud eller henlægges til fremtidig vedligeholdelse eller tab ved fraflytning. Budgetlægning 72. I en boligafdeling fastsættes lejens størrelse på baggrund af årets budget og fordeles på grundlag af boligernes boligareal. Stk. 2. I en drifts og vedligeholdelsesafdeling fastsættes lejens størrelse på baggrund af årets budget. Fællesomkostninger fordeles på grundlag af boligernes boligareal. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 og 2 gælder ikke: 1) For omkostninger, der fordeles og opkræves med lige store beløb per boligenhed. 2) Omkostninger, der kun vedrører en enkelt bolig eller lejemål. 3) For sammenlagte boligafdelinger, hvor der opkræves bidrag efter forholdstal, jf. 17, stk Budget for en boligafdeling eller en drifts og vedligeholdelsesafdeling består af driftsbudget og budgetteret balance og omfatter de udgifter, der er nødvendige for driften af boligafdelingen eller driftsog vedligeholdelsesafdelingen, samt indtægter, der modsvarer de budgetterede udgifter. 74. Der må ikke budgetteres med overskud eller underskud. Dog kan der for at undgå for hyppige reguleringer af lejen budgetteres med et beløb svarende til boligafdelingens eller drifts og vedligeholdelsesafdelingens månedlige bruttolejeindtægt til uforudsete budgetafvigelser. 75. Budget for en boligafdeling eller en drifts- og vedligeholdelsesafdeling skal opstilles som angivet i bilag Udlejer skal løbende foretage budgetkontrol og udarbejde kvartalsvise økonomirapporter. 77. Konstateres der ved budgetkontrol et driftsunderskud, der ikke kan dækkes indenfor tilladt budgetregulering, jf. 74, skal der varsles huslejeforhøjelse. Huslejeforhøjelsen skal fremgå af det korrigerede budget, som medsendes huslejevarslingen. Stk. 2. Konstateres der ved budgetkontrol et likviditetsunderskud, der ikke kan dækkes af allerede henlagte bidrag til dækning af tab efter 32, stk. 1, nr. 2, skal der varsles huslejeforhøjelse, medmindre likviditetsunderskuddet må antages blot at være forbigående. Huslejeforhøjelsen skal fremgå af det korrigerede budgetsammendrag, som medsendes huslejevarslingen. 78. Huslejeforhøjelse i henhold til 77 skal opkræves som formålsbestemt bidrag. Stk. 2. Formålsbestemte bidrag må maksimalt opkræves i op til 5 på hinanden følgende år. 79. Konstateres der ved budgetkontrol vedvarende driftsoverskud, som er mindre en 1 måneds bruttohusleje, og som skyldes for høj budgettering, reduktion i priser, rationaliseringer, bortfald af omkostningsart eller lignende, skal huslejen reguleres og driftsoverskuddet henlægges og indregnes i den efterfølgende budgetperiode, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Såfremt driftsoverskuddet i stk. 1 overstiger et beløb svarende til en boligafdelings eller en

16 drifts og vedligeholdelsesafdelings månedlige bruttolejeindtægt, kan udlejer træffe beslutning om, hvilket formål overskuddet skal anvendes til, herunder om det skal henlægges eller udbetales. Regnskabsaflæggelse 80. Årsrapporten for en boligafdeling eller en drifts og vedligeholdelsesafdeling omfatter 12 måneder og består af resultatopgørelse og balance. Årsrapporten og balancen skal opstilles i overensstemmelse med bilag 4 og 5. Stk. 2. I resultatopgørelsen anføres hver post i hele kroner. Sammenligningstal anføres i hele tusinde kroner. Budgettal for det kommende år anføres ligeledes i hele tusinde kroner. Stk. 3. I balancen anføres hver post i hele kroner. Sammenligningstal anføres i hele tusinde kroner. 81. Årsrapporten skal give et retvisende billede af boligafdelingens samt drifts og vedligeholdelsesafdelingens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Stk. 2. Princippet om, at der ikke må foretages modregning mellem aktiv og passivposter eller mellem udgifts og indtægtsposter, finder anvendelse på boligafdelingens samt drifts og vedligeholdelsesafdelingens regnskabsaflæggelse. Stk. 3. Posterne i årsrapporten skal værdiansættes i overensstemmelse med principperne i bilag 5. Review 82. En boligafdelings eller en drifts og vedligeholdelsesafdelings årsrapport skal gennemgås af udlejers eksterne revisor. Revisors review skal foretages i overensstemmelse med god revisorskik. Stk. 2. Revisor har ret til at få alle oplysninger og den assistance fra boligafdelingen eller drifts og vedligeholdelsesafdelingen, som revisor anser for nødvendig for udførelse af sit review. Stk. 3. Revisor skal straks foretage indberetning til udlejer og landsstyreområdet for boliger, såfremt revisor konstaterer uregelmæssigheder i boligafdelingens eller drifts og vedligeholdelsesafdelings drift eller administration. Indberetning skal ligeledes foretages, såfremt revisor finder, at der er tvivl om boligafdelingens eller drifts- og vedligeholdelsesafdelings solvens eller evne til at overholde sine økonomiske forpligtelser. 83. Revisor skal i sit review overholde den i bilag 6 angivne reviewinstruks. Stk. 2. Revisor skal forsyne årsrapporten med en reviewerklæring i overensstemmelse med god revisorskik. Tager revisor forbehold i sin reviewerklæring, skal dette klart fremgå af reviewerklæringen. Revisor skal i sin reviewerklæring give supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold. Stk. 3. Revisor skal føre en revisionsprotokol. I protokollatet til årsrapporten skal oplyses: 1) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser. 2) Hvorvidt revisor under sin gennemgang har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Kapitel 15 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

17 84. For de lejere, der i perioden fra den 1. januar 1990 til den 1. januar 1995 har indbetalt depositum, der er indsat på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut efter lejerens eget valg, gælder at: 1) Frigivelse af depositum til lejer kun kan ske ved lejemålets ophør og med udlejers accept, såfremt der ikke er sket misligholdelse af det lejede, og såfremt lejer ikke er i restance med husleje. 2) Udlejer kan i lejeperioden hæve på depositumskontoen til dækning af skader og reparation, som er en følge af hærværk, misrøgt eller lignende, der kan lægges lejer til last. 3) Depositumkontoen ikke kan gøres til genstand for pantsætning og retsforfølgning. Stk. 2. Når der er sket opgørelse af, hvor meget udlejer kan modregne i lejers depositum, skal udlejer snarest efter lejemålets ophør fremsende en skriftlig opgørelse til lejer, hvor det skal fremgå, hvor meget lejer enten skal have tilbagebetalt af depositum, eller indbetale til udlejer til dækning af lejers forpligtigelser i henhold til lejekontrakten. 85. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 6. marts 2007 om udlejning af ejendomme til beboelse. Grønlands Hjemmestyre, 23. april 2008 Kim Kielsen / Steffen Ulrich-Lynge Bilag 1: Indholdsfortegnelse Bilag 2: Vedligeholdelsesanvisning Bilag 3: Budget Bilag 4: Resultatopgørelse Bilag 5: Balance Bilag 6: Reviewinstruks

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Iserit A/S. Afdeling. Årsrapport 2012

Iserit A/S. Afdeling. Årsrapport 2012 Iserit A/S Afdeling 164 Årsrapport 2012 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2012 Afdeling 164 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFDELINGSOPLYSNINGER 3 REGNSKABSPÅTEGNING 3 REVIEWPÅTEGNING 4 BERETNING FOR

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Landstingsforordning om leje af boliger I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Forordningen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TOFTEGÅRDEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for EGEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Bilag 1-6. Bilag 1. Budget

Bilag 1-6. Bilag 1. Budget Bilag 1-6 Bilag 1. Budget Budget for en boligafdeling består af driftsbudget og budgetteret balance. Ved anden form for opstilling skal de samme oplysninger fremgå. Driftsbudget Periode Administrator Afdeling

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for PILEPARKEN 6 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Vedtægter For Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Side 1 af 6 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 og har hjemsted i området inden for lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.25 EGEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Alsvej Vindmøllelaug I/S. Hjemsted 2 Interessentskabets har hjemsted i Randers Kommune. Formål Interessentskabets formål er at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme Privat udlejning Varmeregnskab Afregning af varme Varmeregnskabets modtagelse 2 Når du modtager varmeregnskabet, bør du kontrollere om: (sammenhold tallene med regnskabet på næste side) 1) Det anførte

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Model B - med vedligeholdelseskonto I. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 2000 erstatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd. 29, Stationsparken 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført. VedtægterforHunsebyVindmølelaugI/S 1Navn oghjemsted Interessentskabets navn er Hunseby Vindmøllelaug I/S. Interessentskabets hjemsted er Lolland Kommune. 2Formål Interessentskabets formål er at bidrage

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S V E D T Æ G T E R for N U N A O I L A / S (A/S 68.116) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er NUNAOIL A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. 1.3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj Indholdstegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Side 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Side 2 Kap. 3 Foreningens mål og opgaver 6-7 Side 2 Kap. 4 Medlemmernes hold til eningen 8-12

Læs mere

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn Foreningens navn er RC TruckTeam 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 3. Formål Foreningens formål er: At være samlingsstedet for børn og voksne, der har

Læs mere