Udgivet af: Aarhus Havn Mindet 2 Postboks Århus C Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af: Aarhus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Århus C Tlf. 86 13 32 66 Fax 86 12 76 62"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 Udgivet af: Aarhus Havn Mindet 2 Postboks Århus C Tlf Fax Layout og tryk: Scanprint A/S

3 indhold 2012 var et tilpasningsår for Aarhus Havn 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Hovedtal 8 Nøgletal og pengestrøm 10 Ledelsesberetning 12 Resultatopgørelse 16 Balance pr. 31. december 18 Noter 20 Anvendt regnskabspraksis 22 Statistik 24 Godsomsætning 25 Organisationen 26

4 2012 var et tilpasningsår for Aarhus Havn Markedet for godstransport har i de senere år været generelt faldende både nationalt og internationalt, og det fik betydning for Aarhus Havns godsomsætning i Havnens samlede godsomsætning målt i tons faldt med 10% i forhold til Omsætningen er nu mere end 30 % lavere end i rekordåret Faldet i omsætningen er dog ujævnt fordelt på de forskellige havneområder, hvilket har medført, at Havnen har øget indsatsen for at udnytte den ledige kapacitet, der er opstået til andre typer gods. Som eksempel kan nævnes, at i 2012 blev m 2 i Containerterminalen omdannet til andre aktiviteter som for eksempel midlertidig oplagring af vindmøller, sten og grus, træflis og Ro-Ro gods mm. Det globale marked for containertransport var i 2012 meget konkurrencepræget og primært drevet af prisen. Og konkurrencen mellem de rederier, der anløber Aarhus havn, blev yderligere skærpet i året, der gik. Noget tyder på, at tonnagen vokser hurtigere end transportbehovet. Det sætter yderligere pres på priskonkurrencen. Desuden søger de enkelte rederier i større grad at fylde skibene op med lønsom last, hvilket medfører, at de så skal anløbe flere havne. For Aarhus Havn fik det den konsekvens, at markedsandelen i 2012 faldt en smule efter en lang årrække med stigende markedsandel. Sidst på året besluttede Mols-Linien at udvide passagerruten mellem Aarhus og Odden med en ekstra nybygget færge. Hermed kan rederiet øge afsejlingsfrekvensen betydeligt i løbet af Udvidelsen vil medføre en øget indtægt i 2013 for Aarhus Havn, idet det forventes, at der vil ske en stigning i antallet af overførte personer og biler. Samlet set blev havnens omsætning af bulk varer i 2012 uændret i forhold til året før. I denne kategori er byggematerialer, som havde en betydelig fremgang i omsætningen. Derimod var der nedgang i omsætningen af vegetabilske olier, som blandt andet skyldes, at produktionsvirksomheder på havnen i løbet af året flyttede en del af produktionen til mere konkurrencedygtige fabrikker i udlandet. Havneloven, der regulerer de nationale interesser, blev I 2012 tilpasset for at imødegå de udfordringer og muligheder, som både havnene og havneerhvervene står over for. Med vedtagelsen blev der åbnet for yderligere transportrelaterede aktiviteter for de danske havne. Aarhus Havn har dog ikke behov for at udnytte disse muligheder, idet det vurderes, at den frie konkurrence skaber de mest optimale betingelser for dansk erhvervsliv Godsomsætning tons Containere i TUs Godsomsætning tons Bulk

5 5 På europæisk plan blev U-transportnetværketsprojektet TN-T tilpasset i Aarhus Havn fik i den forbindelse - som en af de få danske havne - en fremtrædende plads i det klassificerede netværk kaldet Core-network et projekt, der beskæftiger sig med økonomisk støtte til nordeuropæiske transportkorridorer. Prioriteringen af Aarhus Havn forpligter, det er derfor glædeligt, at Aarhus Kommune fastholder, at den forbedrede vejforbindelse fra Åhavevej via Marselis Boulevard til havnen skal færdiggøres. I 2012 blev første skridt taget til et nyt Havnecenter i Østhavnen til Aarhus Havns administration, kundecenter, trafiktjeneste og værksteder sammen med en række servicevirksomheder, der skal flytte fra de områder, der er under omdannelse til byformål. Det planlagte byggeri, der forventes at være Medarbejdere antal klar til indflytning i 2015, opføres langs Østhavnsvej med fælles indkørsel til containerhavnen og bulkterminalen. Totalrådgiver til det nye Havnecenter er valgt, og licitation på byggeriet forventes afholdt i Aarhus Havns organisation blev i 2012 tilpasset til behovet og den aktuelle økonomiske situation. ffekten af en omorganisering inden for det maritime område blev implementeret således, at et højt serviceniveau generelt kan opretholdes samtidig med, at omkostningerne er tilpasset den reducerede omsætning. Dette har bl.a. medført, at der fortsat er et positivt økonomisk resultat for den maritime service. Desværre medførte forhandlinger i 2012 om arbejdsvilkår og løn på kranområdet betydelige negative påvirkninger af kunderne, da det i perioder ikke var muligt Resultat af havnedrift - mio. kr. at levere den ønskede krankørsel. Der var opbakning fra kunderne til Aarhus Havns beslutning om at foretage de nødvendige effektiviseringer, der blandt andet resulterede i en aftale med APM Terminals Cargo Service A/S, som overtager krankørslen i containerskibene pr. 1. marts Formålet hermed er at opnå en synergieffekt, idet de enkelte skibsoperationer bedre kan optimeres. På trods af nedgangen i Aarhus Havns omsætningen af gods i 2012 lykkedes det at realisere et tilfredsstillende økonomisk resultat i form af et overskud på 22 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. over det budgetterede overskud. I 2013 vil der fortsat være fokus på effektiviseringer og fleksibilitet i alle led for at kunne imødekomme kundernes behov. Aarhus Havn forventer en godsomsætning på uændret niveau og et overskud på 10 mio. kr. Overskuddet anses til at være tilstrækkeligt til at sikre havnens udvikling på sigt. Aarhus Havn Februar

6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Aarhus Havn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Aarhus Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Aarhus Havns aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Aarhus Havns aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Aarhus Havns finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Aarhus, den 28. februar 2013 Direktion: Bjarne Mathiesen Bestyrelse: Jacob Bundsgaard Gert Bjerregaard Claus Thomasbjerg Peter Bohnsen Agneta Björkman Hans Henrik Kjølby Curt Verner Jensen

7 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Havn for regnskabsåret 1. januar 31. decem ber Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. n revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Aarhus Havns udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Aarhus Havns interne kontrol. n revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Aarhus Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Aarhus Havns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aarhus, den 28. februar 2013 Jakob Nyborg Søren P. Nielsen statsaut. revisor statsaut. Revisor

8 Hovedtal

9 9 Aarhus Havn kr Resultatopgørelse Skibs- og kajafgifter Udlejning Serviceydelser Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat af havnedrift Gevinst ved salg af anlægsaktiver Finansielle nettoomkostninger Overskud Balance genkapital Aktiver Gæld tilgodehavender Nettogæld primo Ændring af nettogæld Nettogæld ultimo Investeringer Østhavn Havneudvidelse Andre investeringer Investeringer i alt

10 Nøgletal og pengestrøm

11 11 Aarhus Havn i % eller i kr Nøgletal i % Soliditet: genkapital ultimo i % af 62,4 60,5 71,9 69,9 66,9 aktiver ultimo Afkastningsgrad: 1,1 1,7 1,9 1,6 2,1 Resultat af havnedrift i % af aktiver ultimo Forrentning af egenkapital: 1,7 2,6 2,5 2,3 18,7 Årets overskud i % af gennemsnitlig egenkapital Overskudsgrad: 10,2 14,3 16,5 14,7 17,6 Resultat af havnedrift i % af omsætning Bruttomargin: Bruttoresultat i % af indtægter i alt 72,5 74,6 75,7 75,5 76,6 Afskrivningsgrad: 3,0 2,9 2,8 2,6 2,7 Afskrivninger i % af materielle anlægsaktiver primo Pengestrøm Likvider primo Pengestrøm til investeringer Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra finansiering Likvider ultimo

12 Ledelsesberetning

13 13 uropæisk transportnetværk Aarhus Havn indgår i det europæiske transportnetværk TN-T. I 2012 blev Aarhus Havn udpeget som en af de få danske havne til det klassificerede Core-network. Som et led i U s Motorway of the Sea program indgår Aarhus Havn sammen med Tallinn og Gøteborg i et udviklingsprojekt, der skal effektivisere informationsflowet mellem havnene for at optimere operationen i forbindelse med skibenes ankomst. Havnelov Der blev vedtaget ny havnelov, der giver havnene udvidede muligheder for at udføre indtægtsgivende virksomhed. Godsomsætning Godsmængden faldt med tons (-10%) til tons med følgende fordeling: 1000 tons Containerruter Fragtfærger Ro-Ro Stykgods Bulktrafik Tankfart I alt Aarhus Havn fastholdt positionen som Danmarks største containerhavn og offentlige bulkhavn samt Vestdanmarks største færgehavn. De samlede infrastrukturafgifter af godsomsætningen (skibs- og kajafgifter) blev 81 mio. kr. mod 82 mio. kr. i Den lavere omsætning skyldes primært, at Mols-Linien i september 2011 ophørte med at sejle med to fragtfærger mellem Aarhus og Kalundborg. Det tyske rederi, Förde Reederei Seetouristik - Kattegatruten, fortsatte ruten med en enkelt færge. Færre færgeafgange var medvirkende til færre tons gods og lavere indtægter fra kajafgifter. nhedsomsætning Den søværts omsætning af enhedslast med containere og trailere foregår i et fast rutenet. I 2012 blev antallet af rederier, der anløber Aarhus opretholdt, bortset fra DFDS Ro-Ro rute til Klaipeda. I 2012 blev der løftet TUs med havnens kraner og kørt TUs over kajerne til en samlet søværts omsætning på TUs mod TUs i Nedgangen i enhedsomsætning skyldes dels en generel nedgang i dansk omsætning og dels en nedgang i havnens markedsandel. Fragt- og passagerfærger Mols-Linien A/S sejlede op til 11 daglige dobbeltture med passagerer og biler mellem Aarhus og Odden. Förde Seereederei Seetouristik sejlede med en fragtfærge til Kalundborg. Herudover har Finnlines regelmæssig Ro-Ro trafik til Finland. Mols-Linien A/S og Kattegatruten overførte i 2012 i alt 0,6 mio. personbiler og 1,5 mio. passagerer til og fra Odden og Kalundborg. Sidst på året besluttede Mols-Linien at indsætte en nybygget færge. Dermed blev frekvensen øget yderligere, og der forventes en betydelig stigning i overførte personbiler i n række krydstogtrederier benytter Aarhus som destination. I 2012 anløb 19 krydstogtskibe havnen med gæster og et stort antal besætningsmedlemmer. Krydstogtsbranchen har etableret netværket Cruise Destination Aarhus med det formål at udvikle Aarhus og Østjylland til den bedst mulige krydstogtsdestination. Stykgods Omsætningen af stykgods, der omfatter projektlast som for eksempel vindmøller samt konventionelt stykgods, faldt med tons (-47%)til tons. Aarhus er en af hovedudskibningshavnene for den danske eksport af vindmøller, og der er etableret forskellige dedikerede pladser

14 Ledelsesberetning med specielt lasteudstyr. Herudover blev der omsat mindre mængder metal og træ. Bulktrafik Omsætningen af bulkvvarer, der omfatter landbrugsvarer, træflis, kul, sten og grus mv., steg med tons (5%). Der var fremgang i mængden af byggematerialer, men nedgang i de øvrige bulkvaretyper. Tankfart Omsætningen af mineralsk og vegetabilske olier m.m. faldt med tons (-5%), og faldet var primært i kategorien mineralsk olie. Udlejning Aarhus Havn udlejer arealer, pakhuse og kontorlokaler til havnerelaterede virksomheder. Lejeindtægterne udgjorde 63 mio. kr. mod 64 mio. kr. i Det er tilfredsstillende, at der fortsat er høj udlejningsaktivitet. I 2012 indgik Aarhus Havn aftaler om udlejning af bygninger på De Bynære Havnearealer både til havnevirksomheder og mere byorienterede erhverv. Det er tilfredsstillende, at det har været muligt at udleje lokaler på tidsbegrænsede lejekontrakter med de nuværende markedsvilkår. Solae A/S besluttede sidst på året at lukke produktionsvirksomheden på Sydhavnsgade som følge af, at virksomheden ikke kan opnå en rentabel drift. Der pågår forhandlinger om ny anvendelse af området. Det forventes ikke, at lukningen vil få negativ indvirkning på årets resultat fremover. Lukningen kan dog få negativ indvirkning på øvrige virksomheder på havnen. Skibsrelaterede serviceydelser Serviceydelserne omfatter lodsning, fortøjning, bugsering og krankørsel. Indtægterne fra disse serviceydelser faldt med 6 mio. kr. (-10%) til 56 mio. kr. Der er tilfredsstillende aktivitet for de maritime services, mens krankørsel fremover skal tilpasses de nye markedsvilkår. Aarhus Havn gennemførte i 2012 en betydelig reorganisering af havnens skibsrelaterede services. Omkostningerne er nu bragt ned på det nødvendige niveau for at kunne fastholde prisniveauet og fortsat opretholde et positivt resultat. Med virkning fra 1. marts 2013 overgår al krankørsel i containerskibe til terminaloperatøren i containerhavnen. I den forbindelse overføres 12 af Aarhus Havns kranførere til selskabet APM Terminals Cargo Service A/S. Salg af aktiver Aarhus Havn har ikke solgt aktiver i Der er tidligere indgået en samlet overdragelsesaftale med Aarhus Kommune for De Bynære Havnearealer, hvor sidste etape blev sat til I 2012 blev betingelserne aftalt for en eventuel tidligere overdragelse af en mindre del af arealerne. I forbindelse med forslag til lokalplan for Filmbyen er der åbnet mulighed for, at Aarhus Havn kan sælge arealer til parkering og anden anvendelse. Salget søges gennemført i Nyanlæg n ny krydstogtskaj blev indrettet i 2012 på et større areal på Mellemarmen for i alt 5 mio. kr. På pladsen er der i krydstogtsæsonen opstillet Univers-teltet. Projekteringen af det kommende Havnecenter i Østhavnen blev igangsat i 2012 med valg af totalrådgiver og udarbejdet en funktionsanalyse til i alt 3 mio. kr. For 2013 planlægger Aarhus Havn at investere i nyanlæg og materiel for 95 mio. kr. Herudover fortsætter planproceduren for det nye havneafsnit Omniterminalen.

15 15 Økonomisk resultat Årets nettooverskud blev på 22 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. mere end budgetteret, men 41 % lavere end i Der ventes et overskud i størrelsesordenen 10 mio. kr. i Overskuddet anvendes til konsolidering, idet der ikke betales udbytte. Balance Havnens nettotilgodehavender blev øget med 60 mio. kr. til 69 mio. kr. Nettotilgodehavender består af faste lån på 210 mio. kr. og andre skyldige beløb på 77 mio. kr. fratrukket obligationsbeholdning, likvider og andre omsætningsaktiver på 356 mio. kr. genkapitalen steg med 25 mio. kr. til mio. kr. Sammenholdt med balancesummen på mio. kr. giver det en soliditet på 62 %. Havnens likvider ved årets slutning blev uændret 320 mio. kr. Overskudsdisponering Aarhus Kommune har besluttet at gennemføre den forbedrede vejadgang til havnen via Marselis Boulevard. Til delvis finansiering heraf er det besluttet, at Aarhus Havn i 2017 skal betale 200 mio. kr. og i mio. kr. til Aarhus Kommune. De 350 mio. kr. disponeres af Havnens akkumulerede overskud(egenkapital). Risikovurdering Der er ikke særlige risici, som afviger fra tilsvarende virksomheder bortset fra den finansielle risiko. Risikoen ved lånegælden er afdækket ved fastforrentede, langfristede lån. Den likvide beholdning er placeret i børsnoterede obligationer og som kortfristede aftaleindlån. Havnen er terrorrisikovurderet i henhold til de internationale ISPS standarder, der er lovfæstet i lov nr. 457 af 23. maj Beredskabet på Oliehavnen opgraderes efter Beredskabsstyrelsens regelsæt for særlige risikovirksomheder. Opgraderingen ventes gennemført ultimo Miljøforhold Aarhus Havns egne miljøforpligtelser vurderes ikke at få væsentlig betydning for den fremtidige indtjening. Aarhus Havn er påvirket af de samlede miljøforhold der gælder for havnens kundekreds. Kravene til skibenes udledning skærpes fra Det er uklart, hvilken effekt det vil få for godsomsætningen. Aarhus Havn indgår i et U projekt om etablering af en fyldestation for LNG, som er et muligt fremtidigt brændstof for skibene. Aarhus Havn er godkendt som depot for ren og lettere forurenet jord. Hermed genbruges jorden mest muligt med den mindst mulige miljøbelastning. Aarhus Havn har gennemført en analyse, der viser at med etablering af få effektive knudepunkter for international transport med enhedslaster, kan der opnås en reduktion på % CO2 udledning ved at udnytte skibstransport af containergods fra de nordeuropæiske havne til Aarhus i stedet for at transportere gods med lastbil og tog til Danmark. Vidensressourcer Aarhus Havn lægger vægt på, at medarbejderne er kundeorienterede, tager ansvar og er produktive og fleksible.

16 Resultatopgørelse

17 17 Aarhus Havn kr kr. Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Andre eksterne driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle nettoomkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået Overført til ejer Overført til Overført resultat

18 Balance pr. 31. december Aarhus Havn kr kr. AKTIVR Anlægsaktiver 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg og bygninger Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVR I ALT

19 19 Aarhus Havn kr kr. PASSIVR 3. genkapital Overført resultat Reserve sikringsinstrument genkapital i alt Hensatte forpligtigelser Hensættelse til tjenestemandspension Hensættelse til bidrag til vejadgang Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt PASSIVR I ALT ventualforpligtelser 7. Sikkerhedsstillelser 8. Nærtstående parter

20 Noter Aarhus Havn Noter kr kr. 1. Personaleomkostninger Lønninger og pensionsbidrag Pensionsomkostninger Hensættelse til pension Andre omkostninger til social sikring m.m I alt Løn, vederlag og pension m.v. til direktionen og bestyrelsen udgør for 2012 kr (2011: kr ) Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgør 120 for 2012 (2011:126) 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg Driftsmateriel og bygninger og inventar Anskaffelsessum 1/ Årets tilgang Årets afgang 0 0 Anskaffelsessum 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger 0 0 Afskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Afskrives over år 3-30 år Finansiel leasede

21 21 Aarhus Havn kr kr. Noter fortsat 3. genkapital Overført resultat 1/ Årets resultat Bidrag til vejadgang Overført resultat 31/ Nettoregulering af sikringsinstrument 1/ Årets nettoreguleringer Nettoregulering af sikringsinstrument 31/ genkapital 31/ Hensatte forpligtelser Nuværende tjenestemandsansatte Nuværende tjenestemandspensionister Bidrag til vejadgang I alt Gældsforpligtelser Af gæld til kreditinstitutter forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunktet. Af anden gæld forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunkt. 6. ventualforpligtelser Der er huslejeforpligtelser for 15 mio. kr. Aarhus Havn har løbende forpligtelser vedrørende reetablering af infrastruktur i forbindelse med omlægning af havneområdets anvendelse. 7. Sikkerhedsstillelse Værdipapirer for kr. er stillet til sikkerhed for driftskredit. 8. Nærtståendene parter Aarhus Havns nærtstående parter omfatter Aarhus Kommune, der ifølge Havneloven ejer Aarhus Havn.

22 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Aarhus Havn er omfattet af årsregnskabsloven ifølge Trafikhavneloven. Årsrapporten for Aarhus Havn for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter afgifter fra havneinfrastruktur, udlejning af arealer og bygninger samt salg af serviceydelser. Netto omsætningen måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med omsætningen. Kontraktmæssige areallejeindtægter indregnes efter forfaldstidspunktet. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter. Driftsomkostninger og andre eksterne driftsomkostninger Driftsomkostninger og andre eksterne driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, markedsføring og repræsentation samt drift og vedligehold af havneanlæg, bygninger og materiel. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensionsbidrag og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. af Aarhus Havns medarbejdere og tjenestemandspensionister. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg og materiel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige. Istandsættelser og større vedligeholdelsesarbejder omkostningsføres i regnskabsåret. Anskaffelser af mindre driftsmateriel, herunder biler, edb, m.v. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiverne afskrives lineært over aktivets driftsøkonomiske levetid, der er op til 50 år for havneanlæg og op til 30 år for materiel. Afskrivningerne påbegyndes ved ibrugtagning. Der foretages ikke afskrivning på grunde og landarealer. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i afskrivninger som en selvstændig post i resultatopgørelsen. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver måles ved første indregning i balancen

23 23 til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen svarende til børskurs. Såvel realiserede som urealiserede kurstab og -gevinster indgår i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter hensættelse til tjenestemandspension og bidrag til vej adgang. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden. Pensionshensættelser opgøres som den kapitaliserede værdi af fremtidige pensionsudbetalinger til kommende og nuværende tjenestemandspensionister pr. 31. december fratrukket indbetalinger fra kommende tjenestemandspensionister. Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede gennemsnitlige levetider, pensioneringstidspunkt samt forrentning. Udbetalte pensioner og årets regulering af pensionshensættelserne omkostningsføres i resultatopgørelsen. Hensættelse til bidrag til vejadgang forventes udbetalt med 200 mio. kr. ved anlægsarbejdets påbegyndelse forventet 2017 og 150 mio. ved ibrugtagning forventet Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til netto realisationsværdi. Skatteforhold I henhold til den gældende lovgivning er Aarhus Havn ikke skattepligtig, hvorfor der ikke afsættes skat af årets resultat. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger virksomhedens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalyseforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010.

INDHOLD. Udgivet af Aarhus Havn, Mindet 2 Postboks 130, 8100 Aarhus C Tlf. 8613 3266, Fax 8612 7662 port@aarhus.dk www.aarhushavn.

INDHOLD. Udgivet af Aarhus Havn, Mindet 2 Postboks 130, 8100 Aarhus C Tlf. 8613 3266, Fax 8612 7662 port@aarhus.dk www.aarhushavn. ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Markedsorientering 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Hovedtal 9 Nøgletal 10 Pengestrømsopgørelse 11 Ledelsesberetning 13 Resultatopgørelse 17 Balance

Læs mere

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7 ÅRSRAPPORT 2005 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... BabySam A/S CVR-nr. 31 37 04 50 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 DSB S-tog a/s årsrapport 2011 Hoved- og nøgletal DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter 1.055 1.031 1.077 1.097 1.206 Indtægt fra trafikkontrakt 1.422 1.355

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006 Københavns Havn A/S Årsrapport 2006 Svanemøllehavnen Kalkbrænderihavnen Svaneknoppen Svanemøllebugten Fiskerihavn Færgehavn Nord Nordhavnen Århusgade Orientbassinet Nordhavn Station Frihavnen Kronløbsbassinet

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere