Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for"

Transkript

1 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf Fax CVR-nr Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. februar Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer Foreningsoplysninger 4 Foreningsoplysninger Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 10 Noter Jelling Golfklub Årsrapport for 2014

3 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Jelling Golfklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Jelling, den 26. januar 2015 Daglig ledelse Søren Porsbøl klubsekretær Bestyrelse John Sahlertz Morten Simonsen Leif Bo Geisler formand Claus Kristiansen Kenneth R. Pedersen Maja Andersen Grethe Espesen Jelling Golfklub Årsrapport for

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Jelling Golfklub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Jelling Golfklub for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Jelling Golfklub Årsrapport for

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for 2014 medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Foreningen har ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om daglige kasseopgørelser for så vidt angår cafedrift. Vejle, den 26. januar 2015 Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brian Christensen statsautoriseret revisor Per Tranekær registreret revisor Jelling Golfklub Årsrapport for

6 Foreningsoplysninger Selskabet Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2 Postbox Jelling CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse John Sahlertz, formand Morten Simonsen Leif Bo Geisler Claus Kristiansen Kenneth R. Pedersen Maja Andersen Grethe Espesen Daglig ledelse Søren Porsbøl, klubsekretær Revision Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gunhilds Plads Vejle Jelling Golfklub Årsrapport for

7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Jelling Golfklub er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af virksomhedens karakter af forening, samt af at der er tale om en intern årsrapport. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter, kursregulering af finansielle anlægsaktiver og renteomkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Foreningens erhvervsmæssige indtægter anvendes i fuldt omfang i overensstemmelse med foreningens almennyttige formål, hvorfor der ikke er skattepligt. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger indregnes til den offentlige vurdering i 2010 tillagt senere tilgang og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Golfanlæg på lejet jord, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Jelling Golfklub Årsrapport for

8 Anvendt regnskabspraksis Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier: Brugstid Restværdi Bygninger 50 år 25 % Golfanlæg på lejet jord 10 år 0 % Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 0 % Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Jelling Golfklub Årsrapport for

9 Resultatopgørelse 1. januar december Note Nettoomsætning Cafe drift Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat Disponeret i alt Jelling Golfklub Årsrapport for

10 Balance 31. december Aktiver Note Anlægsaktiver Grunde og bygninger Golfanlæg på lejet jord Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Depotkonto vedrørende Jelling Golfbane A/S i likvidation Aktier i Jelling Golfbane A/S i likvidation Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varelager Cafe m.v Varebeholdninger i alt Tilgodehavende kontingent og indskud Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Jelling Golfklub Årsrapport for

11 Balance 31. december Passiver Note Egenkapital Reserve for opskrivninger Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til pengeinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til Jelling Golfbane A/S i likvidation Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 3 Eventualposter Jelling Golfklub Årsrapport for

12 Noter 1. Hovedaktivitet Foreningen har til formål at udbedre kendskabet til og fremme færdigheden i golfspillet, at skaffe medlemmer adgang til at udøve golfspillet på egen bane, samt at knytte samarbejde med øvrige golfklubber. 2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Foreningen har deponeret ejerpantebreve på henholdsvis t.kr. og t.kr. 250 t.kr. til sikkerhed for sparekassegæld. Ejerpantebrevene giver pant i grunde og bygninger, samt diverse maskiner. Den regnskabsmæssige værdi på balancedagen af pantsatte aktiver udgør t.kr. 3. Eventualposter Eventualforpligtelser Foreningen har indgået lejekontrakter på jord med en årlig grundleje på 106 t.kr. Lejekontrakterne har en restløbetid på 13 3/4-15 1/2 år. Jelling Golfklub har modtaget likvidationsprovenue fra det opløste selskab Jelling Golfbane A/S, herunder 153 t.kr. vedrørende tidligere andre aktionærer end Jelling Goldklub, der ikke har anmeldt krav på andel i likvidationsprovenue. Disse andre aktionærer kan efterfølgende rejse krav mod Jelling Golfklub på deres andel i likvidationsprovenue. Operationel leasing Ud over finansielle leasingkontrakter har foreningen indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 117 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 4-40 måneder og en samlet restleasingydelse på 256 t.kr. Jelling Golfklub Årsrapport for