SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0"

Transkript

1 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet L. Randløv ApS Esperlundvej 6 Knudlund DK-8653 THEM Denmark 1.4. Nødtelefon Giftcentralen kan kontaktes på tlf / PUNKT 2 Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45 Fareklasse- og kategorikode(r), Forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP) Ikke relevant Mærkningselementer Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45 Generelt : Kun til industriel brug Andre farer Andre farer PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffers Indhold CAS-nr. EF-nr. Indeksnr. REACH Klassificering Magnesium, long chain alkaryl : 1-1,5 % Ikke klassificeret. (DSD/DPD) sulfonate Ikke defineret. (GHS) Alkyldithiophosphate de zinc : 1-1,5 % Ikke klassificeret. (DSD/DPD) Ikke defineret. (GHS) PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælp - Indånding : Der forventes ikke at førstehjælp er nødvendigt. - Hudkontakt : Vask huden grundigt med mild sæbe og vand. - Øjenkontakt : I tilfælde af øjenkontakt skyl straks med rent vand i minutter. - Indtagelse : FREMKALD IKKE OPKASTNING. Skyl munden. Søg lægehjælp omgående.

2 Side : 2 / 7 PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger / Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer / skader efter inhalation Symptomer / skader efter hudkontakt Symptomer / skader efter øjenkontakt Symptomer / skader efter indtagelse 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Note til lægen PUNKT 5 Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen - Egnede slukningsmedier : Alkoholskum. Pulver Tørt kemikalie. Vandtåge. - Uegnede slukningsmedier : Benyt ikke en tæt vandstrøm Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Særlige risici 5.3. Anvisninger for brandmandskab Beskyttelse mod brand Særlige brand procedurer Omkredse ilden : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. : Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere. PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Generelt beskyttelse : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses- handsker. Personlige modforholdsregler : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses- handsker Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøforholdsregler : Underret myndighederne, hvis der trænger produkt ned i kloakker eller vandløb. Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Oprensningsmetoder : Områder, hvor der er spildt, kan være glatte. Brug egnede beholdere til bortskaffelse. Eventuelt spild skal fejes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et absorberende materiale til at opsamle spildet.

3 Side : 3 / 7 PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld /... - på jord : Inddæm og genindvind større mængder spild på land ved at blande det med et granuleret inaktivt fast stof Henvisning til andre punkter PUNKT 7 Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Det skal ved arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet. Håndtering : Der kræves normalt både lokal udblæsning og generel rumventilation. Vask hænder og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Undgå al unødvendig eksponering Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring Opbevaring Opbevares fjernt fra 7.3. Særlige anvendelser : Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område. Opbevaringstemperatur - maksimum 40 C; minimum 0 C. Dekontamineringsprocedurer PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre TLV - ACGIH [mg/m³] : 5 mg/m Eksponeringskontrol - Åndedrætsværn : Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke særlig åndedrætsbeskyttelse. - Hudbeskyttelses : Under forventet normale brugsbetingelser anbefales ikke nogen speciel beklædning eller hudbeskyttelse. - Håndbeskyttelse : Bær egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtrængning af kemikalier. PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 9.1.a. Udseende Udseende Fysisk tilstand ved 20 C Farve Lugt : Se Fysisk tilstand : Olieagtig væske. : Gulbrun. : Karakteristisk.

4 Side : 4 / 7 PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber / c. Lugttærsklen Bd. alkohol (%) 9.1.d. ph ph-værdi 9.1.e. Smeltepunkt / Smeltepunkt Smeltepunkt [ C] 9.1.f. Begyndelseskogepunkt - kogepunktsinterval Begyndelseskogepunkt [ C] Slutkogepunkt [ C] 9.1.g. Flammepunkt Flammepunkt [ C] : 220 ASTM D h. Fordampningshastighed Fordampningshastighed (æter=1) 9.1.i. Brannbarhet Brandbarhed 9.1.j. Eksplosionsgrænser (Nedre - Øvre) Eksplosionsgrænser Eksplosionsgrænser - Nedre [%] Eksplosionsgrænser - Øvre [%] 9.1.k. Damptryk Damptryk [20 C] 9.1.l. Damptæthed Relativ damptæthed (luft=1) 9.1.m. Relativ massefylde Vægtfylde : C 9.1.n. Opløselighed Opløselighed i vand : I vand er materialet næsten uopløseligt. 9.1.o. Fordelingskoefficienten : n-oktylalkohol / vand Log P oktylalkohol / vand ved 20 C 9.1.p. Antændelsestemperatur Antændelsestemperatur [ C] 9.1.q. Termisk dekomponering Termisk dekomponering [ C] 9.1.r. Viskositet Viskositet ved 40 C [mm2/s] : s. Eksplosive egenskaber

5 Side : 5 / 7 PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber / t. Oxiderende egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger Andre data : Ingen. PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Bestandighed og reaktionsevne Kemisk stabilitet Thermal stabilitet Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold der bør undgås Materialer, der skal undgås Stoffer der bør undgås Farlige nedbrydningsprodukter Farlige dekomponeringsprodukter : Stabil under normale vilkår. : Syrer. Baser. Stærke oxydationsmidler. PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Oplysninger om toksicitet : Der henvises til Resumé over risici - Afsnit 2. Rotte oral LD 50 [mg/kg] : 2230 (Zinc dialkyl dithiophosphate ( ) Kanin, på huden letaldosis LD50 [mg/ : > 2000 (Zinc dialkyl dithiophosphate ( ) kg] PUNKT 12 Miljøoplysninger Toksicitet Oplysninger om toksicitet For produktet Persistens og nedbrydelighed Persistens - nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale : Ikke opløseligt i vand, derfor kun bionedbrydeligt i minimal grad.

6 Side : 6 / 7 PUNKT 12 Miljøoplysninger /... Bioakkumulationspotentiel Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Oplysninger om økologiske virkninger PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Alment : Overhold de lokale bestemmelser for deponering. PUNKT 14 Transportoplysninger UN-nummer UN nr. : Ikke relevant UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Shipping name : Ikke relevant Transportfareklasse(r) Emballagegruppe Miljøfarer Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC coden PUNKT 15 Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Overhold alle nationale/lokale forskrifter. Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

7 Side : 7 / 7 PUNKT 15 Oplysninger om regulering / Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16 Andre oplysninger Flere oplysninger Trykkedato : 5 / 3 / 2013 Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder Forordning (EF) nr. 453/2010 ANSVARSFRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevars, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke værre gældende. Slut på dokumentet

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: A8211 CAS-nummer: 11061-68-0 EC-nummer: 234-279-7 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010) Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn Insulin-Transferrin-Selenium-X

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse

Sikkerhedsdatablad. Conveen EasiCleanse Conveen EasiCleanse 25. februar 2015 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Afsnit 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side : 1 / 7 PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Sikkerhedsdatablad nr :. Erstatter MCP199 (08.01.2008) 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere