Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007."

Transkript

1 Redegørelse 2006 / Perspektiv- og handlingsplan 2007 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007.

2 Indhold 4 Det lige frie valg hele livet 8 Mangfoldige talenter 14 Vold og handel 18 Nøgletal 20 Aktiviteter i perioden 1. marts 2006 til 1. marts 2007 Bilag 22 Status på Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien Status på regeringens handlingsplan Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle Status på Handlingsplan for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Status på regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med kvinder Publikationer og produktioner udgivet af minister for ligestilling i perioden 1. marts 2006 til 1. marts Udgivelsesdato: 1. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 2000 stk. ISBN-13: ISSN x Elektronisk udgave: ISBN-13: ISSN Grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Foto: Scanpix og Getty Images Tryk og bogbind: Kailow Graphic A/S Udleveres så længe lager haves hos: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal København K Tlf Fax E-post: Minister for ligestillings Redegørelse 2006 / Perspektiv- og handlingsplan 2007 findes også på minister for ligestillings hjemmeside:

3 Eva Kjær Kjer Hansen Minister for ligestilling Vision: Regeringen vil skabe lige muligheder for kvinder og mænd. Målet er, at kvinder og mænd opfattes ligeværdigt og har lige mulighed for at vælge det liv, de ønsker. Regeringen ønsker respekt for forskellighed og for det enkelte menneskes personlige valg. Vi lever i dag i et mangfoldigt samfund. Kvinder og mænd, piger og drenge er forskellige. Vores alder, køn, etnicitet etc. er med til at forme os som mennesker, og vi bidrager hver især til samfundet på vores egen måde. Mangfoldighed er et gode for vores samfund, fordi forskellighed skaber innovation, vækst og dynamik. Ligestilling er at sætte det enkelte menneske i centrum og give kvinder og mænd lige muligheder for at vælge det liv, de ønsker. Ved at sætte fokus på det enkelte menneskes potentiale, respektere hinandens forskellighed og give alle lige muligheder for at bidrage til samfundet, kan vi opnå fortsat udvikling og fornyelse i det danske velfærdssamfund. Men ligestilling er også at tage ansvar for, at alle får lige muligheder. Arbejdsmarkedets parter, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner: Alle skal vi forpligte os til at tage del i arbejdet med at opnå ligestilling i Danmark er det europæiske år for lige muligheder for alle. Det markerer jeg ved at sætte fokus på talent, innovation og lige muligheder i mangfoldighedens tegn, bryde med traditionerne og tænke ligestilling på tværs af køn, alder, etnicitet, handicap, tro og seksuel orientering. Der skal sættes fokus på ligestilling for alle, og alle skal inddrages i ligestillingsarbejdet. For mig er de tre væsentlige mål i 2007 derfor at: Kvinder og mænd skal have lige og frie valg gennem livet. Alle skal have mulighed for at bidrage med deres mangfoldige talenter. Vold og handel med mennesker skal bekæmpes med alle midler. Eva Kjer Hansen Minister for ligestilling 3

4 Det lige og frie valg hele livet Mål: Børn og voksne skal have mulighed for at udfolde sig. Omgivelsernes fastlåste forventninger til drenge og piger, kvinder og mænd, må ikke begrænse det frie valg for det enkelte menneske. Delmål: Børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner skal lege, lære og udvikle børnene fri for fastlåste kønsroller. Barselsorlov skal fordeles mellem både fædre og mødre på baggrund af personlige ønsker og godt kendskab til reglerne. Alle unge skal have mulighed for at vælge den uddannelse, de ønsker, uden at være låst af traditionelle forventninger til piger og drenge, og der skal skabes øget opmærksomhed om kønsbestemte og kulturelle barrierer. Det lige og frie valg hele livet Børn skal have mulighed for at udfolde deres personlighed Fra det øjeblik vi bliver født, bliver vi præget af omgivelsernes forventninger til, hvordan vi skal opføre os. Alle kan, i den bedste mening, komme til at begrænse andre menneskers frie valg. Hvis vi altid sender drengene ind i puderummet for at lege, mens pigerne laver perleplader, giver vi ikke børn mulighed for at udfolde deres personlighed. Og det begrænser det frie valg for det enkelte menneske. Forventninger til børn og de rollemodeller de ser i børnehaven, skolen og familien rækker langt ind i deres fremtid og præger f.eks. deres valg af uddannelse og job. Derfor sætter ligestillingsministeren i 2007 fokus på børn og kønsroller med inspirationsmateriale om kønsroller og ligestilling til børnehavepædagoger og andre, der arbejder med børn frivilligt eller professionelt. Materialet kan supplere arbejdet med de pædagogiske læreplaner og integrere arbejdet med ligestilling og ikke mindst frie og lige muligheder i den enkelte institution. Alle talenter skal bruges Piger og drenge skal have mulighed for at vælge deres vej i livet ud fra grundig information om deres muligheder og ikke ud fra omgivelsernes traditionsbundne forventninger. Der skal gås nye veje for at give piger og drenge reelt frit uddannelses- og jobvalg og nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. Det kan gøres på mange måder. Nogle kommuner har i

5 ansat drenge som juniorpædagoger for at vække deres interesse for faget, og så de kan fungere som rollemodeller for drenge og piger i vuggestuer og børnehaver. Ligestillingsministeren har etableret en hjemmeside til forældre og erhvervsvejledere til unge i 8. og 9. klasser (www.lige-frem.dk). Allerede ved valg af ungdomsuddannelse vælger man begyndelsen på sin livsbane, og derfor er det vigtigt at sikre at de unge og de voksne, der præger de unges uddannelsesvalg, er godt informeret om de mange gode muligheder, de har også ud over de traditionelle valg. I marts 2007 bliver der igen sendt information ud om hjemmesiden til skoler, kontaktforældre, erhvervsvejledere mv. Lige muligheder for orlov Regeringen har med den et-årige fleksible barselsorlov sikret fædre og mødre gode muligheder for at fordele barselsorloven mellem sig, så det passer til den enkelte families behov. Men mænd støder stadig på fordomme, hvis de ønsker at gå på barsel, især på arbejdspladserne, hvor nogle opfatter barsel som en rettighed kun for kvinder. Ligestillingsministeren har derfor fulgt op med initiativer, der skal sikre, at mænd er informeret om deres rettigheder i forhold til barselsreglerne, og at arbejdspladserne ser deres kultur efter i sømmene. I 2007 har ligestillingsministeren lanceret pjecen Brug din orlov der er nok til både far og mor og debatfilmen Når mænd ta r orlov, som blandt andet kan bruges som debatoplæg på arbejdspladserne og i hjemmene. Regeringen har i 2006 sikret en barselsudligningsordning for alle lønmodtagere, der ikke er omfattet af en udligningsordning gennem fælles overenskomst. Ordningen styrker kvinders position på arbejdsmarkedet og kan medvirke til at ændre holdningerne til orlov, så også mænds brug af orlov på sigt bliver mere accepteret hos arbejdsgiverne og i arbejdspladskulturen generelt. Ung i en herresexet verden I september 2006 holdt Nordisk Ministerråd og Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning en nordisk konference, hvor konklusionerne på en undersøgelse om, hvordan piger og drenge påvirkes af pornografi blev fremlagt. Minister for ligestilling sendte efterfølgende et debatmagasin, en film og en lærervejledning ud til samtlige skoler, gymnasier mv. 5

6 Fakta I 2006 var der hits på ligestillingsministerens hjemmeside Siden giver information og gode idéer til lærere, erhvervsvejledere og forældre om hvordan de hjælper unge med at foretage kønsbevidste uddannelses- og erhvervsvalg. Regeringen har også sikret pasningsgaranti efter seks måneder i alle kommuner siden 1. juli Samlet set får fædre og mødre de bedst mulige vilkår for sammen at tilrettelægge arbejds- og familielivet. I 2007 kommer Kommissionen for familie- og arbejdsliv med en række anbefalinger, der blandt andet skal tage hensyn til ligestilling. Arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Danmark er meget kønsopdelt, og mænds og kvinders valg af uddannelse, fag og branche er stadig præget af traditioner for det enkelte køn. For eksempel udgør mænd 98 pct. af alle fiskere, mens kvinder udgør 99 pct. af alle dagplejere. Det kønsopdelte arbejdsmarked er en af de største forklarende faktorer på lønforskellene mellem mænd og kvinder. Ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren har i samarbejde med DA og LO udgivet en ligelønsguide til virksomheder. Guiden er et instrument til at rette op på utilsigtede lønforskelle i den enkelte virksomhed, og sammen med hjemmesiden og en ny vejledning støtter den op om ændringen til ligelønsloven, der indebærer indførelsen af kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om ligeløn. Ændringen trådte i kraft den 1. januar Ældre Da Socialministeriet udarbejdede en ligestillingsvurdering af fordelingen af satspuljemidler til ældre over de sidste fem år, viste analysen, at ca. 75 pct. af midlerne gik til kvinder og 25 pct. til mænd. Samtidig blev effekten af den opsøgende/forebyggende hjemmepleje evalueret. Evalueringen viste, at den opsøgende/forebyggende hjemmepleje havde rigtig god effekt for kvinder med hensyn til mobilitet og dødelighed, mens indsatsen næsten ingen effekt havde på mænd. Socialministeriet har nu målrettet aktiviteter mod ældre ensomme mænd og igangsætter i 2007 projektet En frivillig indsats for ensomme ældre, særligt mænd. 6

7 Ligestillingidanmark.dk Hvert andet år indsender ministerier, styrelser, regioner og kommuner samt offentlige virksomheder med over 50 ansatte en redegørelse til ligestillingsministeren om de resultater, de har opnået med ligestilling. Kommunerne skal både redegøre for arbejdet med ligestilling blandt eget personale og blandt borgerne. Næste redegørelse bliver i november

8 Mangfoldige talenter Mål: Det enkelte menneske skal i centrum, og alle skal have mulighed for at bidrage med deres unikke evner og mangfoldige talenter i samfundet, i arbejdslivet, i foreninger og i familien. Delmål: Kendskabet til lovgivning, politikker og viden om lige muligheder for alle uanset alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion og seksuel orientering skal øges. Der skal skabes øget opmærksomhed om de kønsbestemte barrierer, som mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk møder i uddannelse, arbejde og foreningsliv. Private og offentlige virksomheder skal forpligte sig og deltage i arbejdet med at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Kvinder og mænd skal have lige muligheder for at være repræsenteret i beslutningsprocesser. Mangfoldige talenter Det europæiske år for lige muligheder for alle 2007 skal bruges til at fremme mangfoldighed og respekt for forskellighed i organisationer, virksomheder og hos det enkelte menneske. Et af regeringens mål er at udvikle Danmark til et førende videnssamfund. For at opnå det skal alle talenter uanset etnicitet, alder, køn mv. bidrage til fremtidens velfærdssamfund. Det handler om at bruge forskellighed positivt, så alle får mulighed for at deltage med deres unikke evner og talenter. For mennesker skal ses som de individuelle personer, de er. Året, der har særligt fokus på børn og unge, byder blandt andet på en særlig indsats målrettet landets skoleelever som mangfoldighedsambassadører, en essay-konkurrence om mangfoldighed og lige muligheder for alle, foredrag, spil og undervisningsmateriale. Flere aktiviteter bliver iværksat i samarbejde med andre ministerier, organisationer og erhvervslivet. Det er muligt at søge midler til aktiviteter inden for rammerne af målet for året, så frivillige foreninger, enkeltpersoner, skoler, væresteder og andre kan sætte helt nye aktiviteter i gang. Mulighederne er lige så mangfoldige som de mennesker, der vil være med til at gøre 2007 til et helt særligt år, der fremmer lige muligheder for alle. Fælles klagenævn Som en del af det europæiske år for lige muligheder vil regeringen oprette Det Fælles Klagenævn for Ligebehandling. Etableringen af et fælles klagenævn vil sætte borgeren i centrum og 8

9 Ligestillingsloven 4 Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. er en udvidelse af borgernes klagemuligheder. Alle skal bidrage til samfundet med deres mangfoldige talenter, og hvis man føler sig forskelsbehandlet, skal der være let adgang til at klage. Det fælles klagenævn betyder, at man fremover kan klage det samme sted, hvis man f.eks. bliver forskelsbehandlet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse, politisk anskuelse eller seksuel orientering. Klagekomiteen for etnisk ligestilling og Ligestillingsnævnet nedlægges og indarbejdes i det nye fælles klagenævn. Ud over at give en lettere klageadgang for mange, vil et fælles klagenævn også betyde, at man kun skal henvende sig et sted, hvis man føler sig forskelsbehandlet af flere grunde for eksempel, hvis en virksomhed kun vil ansætte kvinder i en vis aldersgruppe til en bestemt stilling. Repræsentation og ledelse I maj 2006 fremsatte ligestillingsministeren et forslag om ændring til loven om ligestilling af kvinder og mænd, som Folketinget vedtog med bredt flertal. Lovændringen betyder, at organisationer mv. fremover skal indstille lige mange kvinder og mænd til kommunale og regionale råd, nævn og udvalg. Reglerne svarer til indstillingsreglerne for de ministernedsatte råd, nævn og udvalg og undtager dermed demokratisk valgte medlemmer. Det er lige til I januar 2007 åbnede ligestillingsministeren det europæiske år for lige muligheder for alle med en teaterforestilling om lige muligheder. Forestillingen inddrager lokalsamfundet, bygger på lokale historier og turnerer rundt i landet for at skabe opmærksomhed og debat om mangfoldighed og lige muligheder for alle. 9

10 Fakta Kvinder udgør mellem 15 og 20 pct. af mellemlederne i det private erhvervsliv og 4 pct. af topledelsen. På trods af at undersøgelser viser, at mange kvinder har lederambitioner, og på trods af at kvinder i dag er i overtal på de længerevarende uddannelser, udgør kvinder en alt for lille del af lederne i offentlige og især private virksomheder. For at opnå en bedre fordeling mellem kvinder og mænd i direktioner og bestyrelser er det vigtigt at sikre et godt samarbejde med private virksomheder og erhvervsorganisationer. Derfor arbejder ligestillingsministeren videre med sit netværk for private virksomheder, der arbejder med kvinder og ledelse. Derudover holdt ministeren sammen med Dansk Industri en TopLederCamp for meningsdannere og topledere fra førende virksomheder i juni På 30 timer kom deltagerne på campen med idéer til nye tiltag og strategier på området. I 2007 bliver idéerne ført ud i livet, heriblandt et ambassadørkorps, der arbejder for at få flere kvinder i ledelse. Ligestillingsministeren vil desuden tage initiativ til et charter om at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Charteret skal udarbejdes i samarbejde med private og offentlige virksomheder og skal forpligte de virksomheder, der tilslutter sig, til at gøre en aktiv indsats for at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Hvorfor ikke Hvorfor ikke? er navnet på en helt ny kampagne, som skal få kvinder og mænd med anden etnisk baggrund ind i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i foreningslivet. Kampagnepakker med debatfilm, musik, plakater og foldere med rollemodeller bliver delt ud til pædagoger, lærere, integrationskonsulenter mv. Kampagnen blev sat i gang i starten af 2007 og fortsætter helt frem til Kampagnen er en del af regeringens handlingsplan Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for alle. Et andet initiativ i planen er et familiementorprojekt i 3 kommuner, der skal bidrage til at flere kvinder og mænd, drenge og piger med anden etnisk baggrund bliver foreningsmedlemmer. Samtidig skal flere foreningsaktive med etnisk dansk baggrund invitere og fastholde borgere med anden etnisk baggrund i forenings Danmark. Grundtanken er, at vi alle sammen kan lære noget af hinanden, og både kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk skal have mulighed for at deltage på lige fod med etniske danskere. 10

11 Alle initiativerne kan ses i handlingsplanen Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle. Det offentlige går foran I Danmark foregår ligestillingsarbejdet ud fra den grundtanke, at køn er en del af alle politikområder. Det betyder, at hver enkelt minister og hver enkelt offentlige myndighed er ansvarlig for at indarbejde kønsaspektet og for ligestillingsarbejdet på sit eget område. Den offentlige forvaltning skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov, frem for vaner og traditioner. Staten har med en handlingsplan og en lang række initiativer sat kønsmainstreaming på dagsordenen. For at nå målsætningen om at ar- 9 visioner I november 2006 inviterede ligestillingsministeren til debat om Danmarks udfordringer i det globale samfund med spørgsmålet: Er ligestilling et værktøj til vækst?. På konferencen formulerede deltagerne 9 visioner for et mangfoldigt Danmark med lige muligheder for alle: 1 Ledelser og bestyrelser afspejler befolkningens sammensætning 2 Mænd udgør halvdelen af personalet i omsorgssektoren 3 Piger og drenge vælger uddannelse efter lyst og ikke efter traditioner 4 Virksomhederne plejer mangfoldigheden og fremmer omsætningen 5 Respekt og tolerance er en rygmarvsrefleks 6 Vi er alle sammen så forskellige, at det giver os et lige udgangspunkt 7 Vi er de bedste i verden til teknologi, talent og tolerance 8 Ingen bliver forskelsbehandlet - det der tæller er, hvad vi kan 9 Mangfoldigheden sidder i hjertet og i hjernen, ikke i forkromede codes of conduct. 11

12 bejdet med kønsmainstreaming indgår naturligt og integreret i de enkelte ministeriers daglige arbejde, udarbejder Styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt i 2007 en ny handlingsplan. Samtidig sætter ligestillingsministeren fokus på kønsmainstreaming i kommunerne. I slutningen af året sendes der en værktøjskasse ud til alle kommuner. Værktøjskassen bygger på erfaringerne fra staten og fra kommunerne. Både stat og kommuner bliver målt på deres evne til at arbejde med ligestilling, og resultatet af deres lovpligtige ligestillingsredegørelser bliver offentliggjort på en fælles webportal Undervisningsministeriets ligestillingsvurdering af Budget for Entreprenørskab og Iværksætteri Undervisningsministeriet har i 2006 gennemført en analyse af, hvordan ministeriet kan bidrage til at nå Globaliseringsstrategiens mål om, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest iværksættere. Analysen sætter fokus på det uudnyttede potentiale, nemlig kvinderne. Danmark har generelt en skæv kønsfordeling blandt iværksættere. Kun 14 pct. af danske kvinder er iværksættere/selvstændige, mens det for mændenes vedkommende er 28 pct. Hvis antallet af iværksættere skal øges, er det nødvendigt at få kvinderne med. Undervisningsministeriet vil på baggrund af analysen sikre, at ressourcerne til iværksættere bruges til både at nå kvinder og mænd på området, og at der fremover sættes meres fokus på kvinder i entreprenørskab og iværksætteri. F.eks. skal det fremtidige arbejde med undervisningen i entreprenørskab og iværksætteri i skolerne rettes mod både drenge og piger. Det samme gælder Pionerprisen, som skal opmuntre til innovation og fornyelse. Prisen skal også appellere til, at både kvinder og mænd deltager i prisforløbet. 12

13 Overordnede mål for handlingsplanen Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for alle: At kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk ikke hindres i deres frie valg og mulighed for deltagelse i samfundet på grund af kønsbestemte fordomme eller barrierer. At drenge og piger uanset etnisk baggrund får forudsætninger i grundskolen for at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder for at træffe et relevant, frit og oplyst uddannelsesvalg. At kvinder og mænd skal have lige muligheder for at komme i arbejde. At kvinder og mænd, drenge og piger har lige muligheder for at deltage i det danske foreningsliv og have et aktivt fritidsliv uanset køn og etnicitet. Nogle af delmålene for handlingsplanen er: Kampagnen Hvorfor ikke? skaber øget opmærksomhed på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. At familiementorprojektet medfører 60 nye foreningsaktive kvinder og mænd, drenge og piger samt 60 foreningsaktiviteter, der vil gøre en indsats for at tiltrække flere kvinder. At sikre ny forskning der kan bibringe mere viden om mænd med anden etnisk baggrund, som er et område vi ikke kender meget til. Mål for det europæiske år for lige muligheder for alle: 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet til lovgivning, politikker og viden om lige muligheder for alle uanset alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion og seksuel orientering. Samtidig vil Danmark gennem konkrete aktiviteter lægge vægt på at skabe dialog om mangfoldighed, respekt for forskellighed og at få alle ressourcer aktiveret. Nogle af delmålene for det europæiske år er: At mindst 10 pct. af befolkningen har hørt om det europæiske år ved udgangen af At folkeskoler i hele landet får mere viden om mangfoldighed og har hørt om det europæiske år. At der udarbejdes offentligt tilgængelige produkter (hjemmeside, publikationer, oplysningsmateriale mv.) om lige muligheder og mangfoldighed. Mere information om året og målene for året kan ses på 13

14 Vold og handel Mål: Ofre for vold og handel med mennesker skal have støtte og hjælp. Hjælpen skal være hurtig, professionel og skabe rammerne for et nyt liv. Antallet af ofre skal mindskes. Vold og handel Handel med mennesker skal bekæmpes med alle midler Handel med mennesker er en meget alvorlig forbrydelse. Det vidner om et menneskesyn, der ligger langt fra vores demokratiske idealer om ligeværd og næstekærlighed. Indsatser til bekæmpelse af menneskehandel står derfor højt på den danske regerings dagsorden. I marts 2007 lancerede regeringen derfor en ny fireårig handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker. Handlingsplanen er finansieret af midler fra satspuljen. Planen bygger på erfaringerne fra den første handlingsplan til bekæmpelse af handel med kvinder og omfatter både forebyggelse og aktiviteter, der skal støtte ofrene. I planen er der sat fokus på øget koordinering af samarbejdet mellem myndigheder og sociale organisationer. Sideløbende med handlingsplanen har justitsministeren og Rigspolitiet fremlagt en strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd. En succesfuld bekæmpelse af handel med mennesker kræver, at borgere tager aktivt del i bekæmpelsen, f.eks. ved at anmelde til politiet, hvis man møder en mand eller kvinde, man tror, er handlet. Derfor er der også i handlingsplanen sat midler af til oplysnings- og debatkampagner. Det koordinerende arbejde med handel skal styrkes For at sikre en målrettet og helhedsorienteret indsats, der når flest mulige ofre, bliver der oprettet et Videns- og Koordinationscenter for Menneskehandel. Centerets primære opgave vil være at koordinere det opsøgende arbejde, så der sikres et samarbejde mellem de sociale organisationer. Desuden skal centeret sikre en kontinuerlig vidensopsamling og videndeling, så vigtige erfaringer med handel bliver brugt aktivt i det videre arbejde. For at opnå en begrænsning af handel med mennesker vil regeringen styrke det internationale samarbejde med organisatio- 14

15 ner og myndigheder i de lande, ofrene bliver handlet fra. Ofre for handel skal have støtte og hjælp Alle ofre, uanset hvad de er handlet til, skal have støtte og hjælp, mens de opholder sig i Danmark. Ofrene skal sikres en veltilrettelagt og forsvarlig hjemsendelse. Regeringen har derfor indført en refleksionsperiode på op til 100 dage, hvor en hjemsendelse kan forberedes. Perioden er betinget af, at ofret samarbejder om hjemsendelsen. Mens ofrene opholder sig på et krisecenter, vil de blandt andet få tilbudt sundhedsfremmende behandling, juridisk hjælp, og de vil blive sat i kontakt med en organisation i deres hjemland. I Vejle har PRO-Vest startet en mindre sundhedsklinik, hvor ofre for kvindehandel kan komme og få behandling og tale med sundhedspersonale. Det er især thailandske kvinder, der kommer på klinikken, og mens de opholder sig der, får de mulighed for at tale med kvinder i samme situation og få en snak med de socialarbejdere, som er tilknyttet projektet. Sådanne mødesteder vil blive fortsat i den nye handlingsplan. Flere skal kende til menneskehandel og reagere på det I sommeren 2006 lancerede ministeren kampagnen Du har et valg, det har hun ikke. Kampagnen gjorde gennem Tv-spots, biograf- og Danmark til ligestillingseksamen I august 2006 blev Danmark eksamineret af FN s komité for ligestilling mellem kvinder og mænd (CEDAW) på baggrund af den 6. periodiske rapport. Der var både ris og ros til den danske ligestillingsindsats. Komitéen fremhævede, at Danmark gjorde et godt stykke arbejde med blandt andet kønsmainstreaming, vold mod kvinder og i udviklings- og bistandsarbejdet. 15

16 Fakta Voldshotlinen modtog i 2006 gennemsnitlig 103 opkald pr. måned. avisreklamer opmærksom på, at en stor del af de prostituerede kvinder i Danmark er handlede og henviste til et hotlinenummer, hvor kunder eller andre, der fik mistanke om handel, kunne henvende sig. Kampagnen medførte flere opkald til hotlinen og til politiet fra mennesker med mistanke eller spørgsmål om handel. Kampagnen medførte også en ændring i holdning til handel med kvinder til prostitution og har dermed vist, at det nytter at sætte ind med oplysning og debat på området. Som led i handlingsplanen er der udarbejdet undervisningsmateriale til klasser og ungdomsuddannelser. Materialet er oplysende, sætter holdninger i spil og giver konkret viden og fakta. Vold mod kvinder skal bekæmpes Mange kvinder bliver hvert år udsat for vold i familien. Det er et tegn på manglende ligeværd og manglende ligestilling. Alle kvinder, der bliver udsat for vold, har ret til hjælp og støtte, og mænd der udøver vold skal behandles og have hjælp til at stoppe voldsspiralen. Derfor har regeringen udarbejdet en handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien. Ligestillingsministeren arbejder med flere initiativer, blandt andet en døgnåben hotline, informationsmateriale til kvinder på flere sprog og behandlingstilbud til voldsudøvende mænd, der både retter sig mod at støtte ofrene og mod at forebygge vold i familien. I 2006 tog ligestillings- og socialministeren initiativ til et udviklingsprojekt for børn, der er ofre for vold, eller som oplever vold i familien. Projektet skal opsamle viden og samtidig udvikle og yde behandlingsmæssig støtte til børn for at undgå, at volden medfører langvarige påvirkninger som reduceret livskvalitet og/eller voldelig adfærd i voksenlivet. Undersøgelser viser, at kærestevold desværre ikke er et ukendt fænomen blandt piger på folkeskolens sluttrin. Der er brug for mere viden på området, der kan kvalificere en forebyggende indsats rettet mod børn og unge. Ligestillingsministeren har derfor igangsat en undersøgelse om partnervold blandt unge. Undersøgelsen forventes færdig i Undersøgelsen skal bidrage til at forebygge partnervold blandt unge, blandt andet gennem øget viden om omfang og karakter af partnervold blandt unge, risikofaktorer for udsættelse af partnervold, og en analyse af sammenhæng og mulige kønsforskelle mellem trivsel, helbred og udsættelse for partnervold. 16

17 Mål for handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker Målet er at øge bevidstheden i befolkningen om menneskehandel, at etablere en øget national og international indsats, at ofrene i Danmark får støtte og hjælp, og at bagmændene straffes. Nogle af regeringens delmål for handlingsplanen er I 2007 etableres et Videns- og Koordinationscenter for Menneskehandel. I 2007 er der tre operationelle krisecentre, som modtager ofre for handel. I 2007 har Danmark sat de sociale konsekvenser af menneskehandel på dagsordenen i internationale fora som EU og Nordisk Ministerråd. Inden 2008 er der etableret en praksis, så alle registrerede handlede får et tilbud om forberedt hjemsendelse. I 2009 kender 10 % af befolkningen til problemstillingerne omkring forskellige former for menneskehandel og ved, hvordan de skal agere, hvis de får kendskab til menneskehandel. I 2009 modtager alle børn og mindst 40 % af de kvinder, der registreres som handlede til prostitution, social støtte og får forberedt deres hjemsendelse i samarbejde med lokale NGO er. I 2009 rapporterer NGO er eller sociale myndigheder i afsenderlandende tilbage om mindst 50 % af de ofre, der har modtaget hjælp til repatriering. Handlingsplanen til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien har fire hovedmål: At give ofrene den nødvendige støtte At bremse volden, bl.a. med behandlingstilbud til voldsudøveren At styrke myndighedernes tværfaglige indsats At øge vidensindsamling om volden. 17

18 Nøgletal Dokumentation er et vigtigt redskab i arbejdet med ligestilling. Ved løbende at indsamle dokumentation på effekten af indsatser sikres fokus på, at målet om ligestilling mellem mænd og kvinder nås. Ligestillingsministeren har udgivet en pjece og etableret en database med fakta om ligestilling. Flere nøgletal kan ses på Løn Bruttolønforskel mellem kvinder og mænds løn % Lønforskel mellem kvinder og mænds løn, som ikke kan forklares statistisk 2-6 % Kilde: Socialforskningsinstituttet: Mænds og kvinders løn 04: Offentlig topledelse (Andele i procent) Kvinder Mænd Kvinder Mænd Staten Kommuner Niveau 1 - Topchefer Niveau 2 - Chefer Niveau 3 - Lederspecialister/ øvrige ledere Niveau 4 - Øvrige ansatte uden ledelsesansvar Niveau 1 - Topchefer Niveau 2 - Chefer Niveau 3 - Lederspecialister/ øvrige ledere Niveau 4 - Øvrige ansatte uden ledelsesansvar Kilde: Ligestillingsafdelingen: Ligestilling i Danmark 2003 og

19 Antal tildelte ph.d.-grader ialt og procentandel kvinder Antal Mænd Kvinder Kilde: Videnskabsministeriets ph.d.-register % 29 % 30 % 32 % 34 % 35 % 36 % 38 % 38 % 38 % 41 % Studerende ved de videregående uddannelser 2004 (procent og antal) % Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken tabel U Korte Mellemlange Lange Samlet orlov efter fødslen, gennemsnitlig antal uger pr. barn Uger ,7 38,9 Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken: socdag , , Tidsforbrug Kvinder Mænd Kvinder Mænd Beskæftigede Husholdningsarbejde timer: minutter/gns. dag På arbejdsmarkedet timer: minutter/gns. dag 2:58 1:36 3:34 2:30 4:24 5:45 4:45 5:58 Kilde: Socialforskningsinstituttet. Tid og velfærd 02: Fakta om vold mod kvinder kvinder bliver årligt udsat for fysisk vold. I to ud af tre tilfælde (41.000) er volden begået af en nuværende eller tidligere partner. Ca børn i alderen 0-15 år årligt overværer, at deres mor udsættes for vold. Ca kvinder og børn flytter hvert år på krisecenter. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed: Mænds vold mod kvinder 2004 LOKK: Årsstatistikker 19

20 Aktiviteter i perioden 1. marts 2006 til 1. marts 2007 Marts: 8. marts fejres med et møde med bl.a. organisationerne om regeringens handlingsplan for ligestilling i 2006, en særlig ligestillingsrundvisning på Nationalmuseet og fremvisning af filmen Smiling in a warzone. Dansk delegation deltager i Kvindekommissionens samling i New York. Offentliggørelse af undersøgelse om vold i bi-kulturelle ægteskaber Mænd i migrationsægteskaber fortællinger om hverdag og vold i danske mænds samliv med udenlandske kvinder. Lancering af redegørelsen Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan vi bløder op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked?. Debat om perspektiv- og handlingsplanen for 2006 og redegørelsen for 2005 i Folketinget. April: Nordisk ligestillingsombudsmøde på Island med dansk deltagelse. De sidste besøg holdes på sprogcentre i rettighedskampagnen rettet til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Maj: Konference om roadmap om ligestilling i EU afholdes i Bruxelles. Møde med KL om ligestillingspolitik. Hyrdebrev til kommuner om ligestillingsloven. Lancering af 5 kortfilm Hvor kan jeg gå hen? til voldsramte etniske kvinder. Netværksmøde i PostDanmark om kvinder og ledelse. Juni: Juli: August: Dansk delegation deltager i Europarådets 6. ministerkonference med temaet Human rights and economic challenges in Europe gender equality i Stockholm. Ny statistik på kvinder i topledelse i den private sector offentliggøres på ministerens hjemmeside Undersøgelse om danskernes holdning til kvinder og ledelse offentliggøres på ministerens hjemmeside Ligestillingsministeren holder TopLederCamp om kvinder i ledelse og bestyrelser i samarbejde med Dansk Industri. Første møde i EU s Advisory Board om EU-året for lige muligheder for alle. Seminar i det fælles nordisk-baltiske projekt om kvindehandel afholdes i Letland. Afsluttende møde i nordisk-baltisk task-force om kvindehandel. Årlig status på implementeringen af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien sendes ud. Lancering af kampagne om handel med kvinder Du har et valg det har hun ikke Danmark eksamineres af FN s CEDAW komite om ligestillingsarbejdet i Danmark. Ligestillingsministeren og integrationsministeren holder møde med kvindeorganisationer om indvandrerkvinders vilkår. Ministeren overrækker Mandeprisen 2006 til Jan Dam for hans arbejde med at bekæmpe handel med kvinder. Møde i Nordisk Ministerråds embedsmandskomite om ligestilling. September: Kursus for alle ministerier om ligestillingsvurdering af ressourcefordelingen. Ministeren deltager i lancering af undervisningsmateriale om kvindehandel i forbindelse med Århus Festuge. Første møde i styregruppe om EU-året om lige muligheder afholdes. Afsluttende konference for den dansk initierede nordiske undersøgelse om unge, kønsroller og pornografi fortaget af NIKK. Netværksmøde hos Grundfos om kvinder og ledelse. Informationspjecen Stop Volden mod kvinder bryd tavsheden på ni forskellige sprog, blandt andet urdu og somali. 20

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer regeringen Juni 2010 National strategi til bekæmpelse af vold

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008

Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 April 2005 Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005 2008 Indhold Forord... 5

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Lov om ligestilling af kvinder og mænd Om dataværktøjet Lov om ligestilling af kvinder og mænd 4. Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsloven

Læs mere

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde - Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning Indhold LIGESTILLING I EN TVÆRNORDISK KONTEKST 1 UDBYTTE AF AT FORETAGE LIGESTILLINGSVURDERINGER

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Karen Jespersen den 29. februar 2008 Udgivelsesdato: 29. februar 2008 Udgave, oplag: 1. udgave,

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN 87-91292-05-0

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af steen.wistoft@skat.dk for SKAT 2013-10-31 14:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr.

Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. Ligestillingsafdelingen 2007-42 KAP Status på implementering af aktiviteter under Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008. pr. april 2007 Vold mod kvinder er,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2013 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling og kirke Manu Sareen den 27. februar 2013 Indhold 03 Forord - Vejen frem for ligestillingen 04 Indsatsområder

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Mangfoldighed - plads til alle Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Indhold Forord 3 Status 4 Politikkens opbygning 4 Opfølgning 4 Ligestilling i børnehøjde 5 Mål 5 Sådan kan du som medarbejder

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Statens Administration 2013-11-08 08:37 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro.

Dagsorden. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune. Der afholdes møde den 10. december 2009 kl. 15.30 i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Udviklingsafdelingen Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Ankjær Jensen Direkte 7257 7464 met@jammerbugt.dk 01-12-2009 Sagsnr.: 1849-49352

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11

Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11 Redegørelse nr. R 6 (25/2 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 25/2 11 om perspektiv- og handlingsplan 2011. (Redegørelse

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune

Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune Handleplan for arbejdet med ligestilling i 2012-2013 for Hillerød Kommune I overensstemmelse med kommunens Ligestillingspolitik af 2012 er der udarbejdet en handleplan. Handleplan for arbejdet med ligestilling

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007

Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed. Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds Vold mod Kvinder Omfang - karakter og indsats mod vold - 2007 Minister for Ligestilling Statens Institut for Folkesundhed Mænds vold mod

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012

Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012 Afgivet til Folketinget af ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen den 29. februar 2012 Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan 2012 Afgivet til Folketinget

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skive Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Skive Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Skive Kommune Vores gode eksempler for Skive Kommune 6

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2:

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder Bilag 2: Tabelrapport Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Redegørelse nr. R 6 (14/4 2010) Folketinget 2009-10

Redegørelse nr. R 6 (14/4 2010) Folketinget 2009-10 Redegørelse nr. R 6 (14/4 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 14/4 2010 om perspektiv- og handlingsplan 2010 for

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015

REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015 REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015 Afgivet til Folketinget af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold den 26. februar 2015 KOLOFON Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af mlmo@phmetropol.dk for Professionshøjskolen Metropol 2013-11-07 18:18 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Ulf Lindow. B.A. i samfundsfag, PD i karriereudvikling

Ulf Lindow. B.A. i samfundsfag, PD i karriereudvikling Ulf Lindow B.A. i samfundsfag, PD i karriereudvikling - Etnisk europæer af svensk og polsk afstamning, dansker, sjællænder, forbruger, ægtemand, far (to sønner på 19 og 37), farfar (til endnu to drenge),

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere