BILAG I PRODUKTRESUME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3 ml) indeholder: I alt 1x10 11 bakterier af følgende stammer: Vibrio cholerae O1 Inaba, klassisk biotype (varme-inaktiveret) Vibrio cholerae O1 Inaba El Tor, biotype (formalin-inaktiveret) Vibrio cholerae O1 Ogawa, klassisk biotype (varme-inaktiveret) Vibrio cholerae O1 Ogawa, klassisk biotype (formalin-inaktiveret) Rekombinant koleratoksin B-subenhed (rctb) 1 mg (produceret i V. cholerae O1 Inaba, klassisk biotype, stamme 213) 25x10 9 bakterier* 25x10 9 bakterier* 25x10 9 bakterier* 25x10 9 bakterier* * Bakterieindhold inden inaktivering. Hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Suspension og brusegranulat til oral suspension. Suspensionen, der leveres i et hætteglas, er hvidlig. Brusegranulatet, der leveres i et brev, er hvidt. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Dukoral er indiceret til aktiv immunisering mod sygdomme, der skyldes Vibrio cholerae serogruppe O1, af voksne og børn fra 2 år, som skal rejse til endemiske/epidemiske områder. Beslutningen om at anvende Dukoral skal træffes på baggrund af de officielle anbefalinger og under hensyntagen til den epidemiologiske foranderlighed samt risikoen for at pådrage sig sygdom i forskellige geografiske områder og under forskellige rejsebetingelser. Dukoral må ikke erstatte beskyttende standardforanstaltninger. I tilfælde af diaré skal foranstaltninger til rehydrering iværksættes. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosering Vaccinen er beregnet til oral anvendelse. Vaccinesuspensionen skal inden indtagelse blandes med en opløsning af natriumhydrogenkarbonat, som beskrevet i nedenstående. Primært vaccinationsforløb Det primære standardforløb med vaccination med Dukoral mod kolera består af 2 doser til voksne og børn fra 6 år. Børn i alderen 2 til 6 år skal have 3 doser. Doserne skal indgives med intervaller på mindst 1 uge. Hvis mere end 6 uger er forløbet mellem de enkelte doser, skal det primære immuniseringsforløb startes forfra. 2

3 Immuniseringen skal være fuldført mindst 1 uge inden en potentiel eksponering for V. cholerae O1. Booster-dosis For kontinuerlig beskyttelse mod kolera anbefales en enkelt booster-dosis efter 2 år for voksne og børn fra 6 år og opefter, og efter 6 måneder for børn i alderen 2 til 6 år. Der findes ingen kliniske effektdata vedrørende gentagelse med en booster-dosis. Immunologiske data tyder dog på, at en enkelt boosterdosis bør gives, hvis der er forløbet op til 2 år siden seneste vaccination. Hvis mere end 2 år er forløbet siden seneste vaccination, bør det primære forløb gentages. Dukoral er givet til børn i alderen 1 til 2 år i undersøgelser af sikkerheden og immunogeniciteten, men den beskyttende effekt er endnu ikke undersøgt i denne aldersgruppe. Derfor anbefales det ikke, at Dukoral anvendes til børn under 2 år. Indgivelsesmåde: Natriumhydrogenkarbonatet udleveres som et brusegranulat, der skal opløses i et glas koldt vand (cirka 150 ml). Vaccinesuspensionen skal derefter blandes med opløsningen af natriumhydrogenkarbonat og drikkes inden for 2 timer. Føde- og drikkevarer bør undgås i 1 time før og 1 time efter vaccination. Oral administration af andre præparater bør undgås i 1 time før og 1 time efter administration af Dukoral. Børn fra 2 til 6 år: Halvdelen af opløsningen af natriumhydrogenkarbonat kasseres, og den resterende del (cirka 75 ml) blandes med hele indholdet af hætteglasset med vaccine. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne. Administrationen af Dukoral bør udsættes, hvis personen, der skal vaccineres, lider af akut gastrointestinal sygdom eller akut sygdom med feber. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Der findes kun begrænsede data vedrørende sikkerheden og immunogeniciteten af vaccine ved anvendelse til børn i alderen 1 til 2 år, og den beskyttende effekt er ikke undersøgt. Derfor anbefales det ikke, at Dukoral anvendes til børn under 2 år. Der findes kun meget begrænsede data vedrørende den beskyttende effekt af vaccinen ved anvendelse til personer på 65 år og derover. Der findes ingen kliniske data vedrørende den beskyttende effekt af Dukoral mod kolera efter administration af booster-doser. Dukoral giver beskyttelse specifikt mod Vibrio cholerae serogruppe O1. Immuniseringen beskytter ikke mod V. cholerae serogruppe O139 eller andre arter af Vibrio. Der findes kun begrænsede data vedrørende immunogeniciteten og sikkerheden ved vaccinen ved anvendelse til HIV-inficerede personer. Vaccinens beskyttende effekt er ikke undersøgt. Immunisering af HIV-inficerede personer kan medføre midlertidige stigninger i virusmængden. Dukoral inducerer muligvis ikke beskyttende antistofniveauer hos personer med fremskreden HIV. Der er anvendt formaldehyd i fremstillingsprocessen, og spormængder kan forekomme i det færdige produkt. Der skal udvises forsigtighed ved anvendelse af vaccinen til personer med kendt overfølsomhed over for formaldehyd. Vaccinen giver ikke fuldstændig beskyttelse, og det er vigtigt at overholde de beskyttende standardforanstaltninger til forebyggelse af kolera. 3

4 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Vaccinen er syrelabil. Indtagelse af føde- og/eller drikkevarer vil forøge syreproduktionen i maven, og vaccinens effekt kan derved forringes. Føde- og drikkevarer bør derfor undgås i 1 time før og 1 time efter vaccination. Oral administration af andre vacciner og præparater bør undgås i 1 time før og 1 time efter vaccination. De foreløbige resultater af en klinisk undersøgelse, hvor et begrænset antal frivillige forsøgspersoner deltog, viste ingen interaktion med antistofreaktionen på Dukoral, da en levende oral vaccine (enterokapsler) mod tyfus blev givet samtidig med Dukoral. Immunreaktionen på levende tyfusvaccine blev ikke undersøgt i denne undersøgelse. En vaccine mod gul feber blev også givet samtidig med Dukoral, og der blev ikke observeret nogen interaktion med immunreaktionen på vaccinen mod gul feber. Immunreaktionerne på Dukoral blev ikke undersøgt. Ingen andre vacciner/lægemidler, herunder oral poliovaccine og malariamidler, er blevet givet samtidig med Dukoral i kliniske undersøgelser. 4.6 Graviditet og amning Der findes ingen data fra dyreforsøg vedrørende reproduktionstoksiciteten. Efter nøje vurdering af fordele kontra risici kan vaccinen gives til gravide og ammende kvinder, om end der ikke er foretaget nogen kliniske undersøgelser af vaccinens anvendelse til denne gruppe. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner påvirkes sandsynligvis ikke. 4.8 Bivirkninger Bivirkninger i kliniske forsøg Sikkerheden ved Dukoral blev vurderet i kliniske forsøg med deltagelse af såvel voksne som børn, der blev gennemført i lande, der var både endemiske og ikke-endemiske for kolera og enterotoksigen Escherichia coli (ETEC), der producerer varmelabile enterotoksiner (LT). Mere end doser Dukoral blev indgivet under de kliniske forsøg. Vurderingen af sikkerheden varierede fra forsøg til forsøg for så vidt angår overvågningsmetode, symptomdefinition samt tidspunkt for opfølgning. I de fleste af forsøgene blev bivirkningerne vurderet ved hjælp af passiv overvågning. De hyppigst indberettede bivirkninger, såsom gastrointestinale symptomer og herunder mavesmerter, diaré, tynd afføring, nausea og opkastninger, forekom med ensartet hyppighed i grupperne, der fik henholdsvis vaccine og placebo. Usædvanlige (>1/1.000, <1/100): diaré, mavesmerter, mavekramper, skvulpen (luft) i maven, ubehag i maven, hovedpine. Sjældne (>1/10.000, <1/1.000): feber, utilpashed, nausea, opkastning, ingen appetit/mangel på appetit, respiratoriske symptomer (herunder rhinitis og hoste), svimmelhed. Meget sjældne (<1/10.000): træthed/omtågethed, dyspepsi, kulderystelser, ledsmerter, halssmerter, nedsat smagssans, svedtendens, insomni, dehydrering, besvimelse, udslæt. Bivirkninger observeret under overvågningen efter markedsføring af produktet De bivirkninger, der blev indberettet under overvågningen efter markedsføring af vaccinen og efter distribution af cirka doser vaccine, er beskrevet i nedenstående. 4

5 Meget sjældne (<1/10.000): Smerter, urticaria, udslæt, influenzalignende symptomer, asteni, kulderystelser, dyspnø, gastroenteritis, flatulens, dehydrering, paræstesi, angioødem, hypertension, øget sputum, pruritus, lymphadenitis og artralgi. 4.9 Overdosering Data vedrørende overdosering er særdeles begrænsede. De indberettede bivirkninger svarer til dem, der ses efter den anbefalede dosering. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Bakterielle vacciner, ATC-kode: J07A E01 Virkningsmekanisme Vaccinen indeholder hele dræbte V. cholerae O1 -bakterier og den rekombinante non-toksiske B- subenhed af koleratoksinet (CTB). Bakteriestammer af både Inaba og Ogawa serotyper samt af El Tor og klassiske biotyper er indeholdt i vaccinen. Dukoral administreres oralt med bikarbonatbuffer, som beskytter antigenerne mod mavesyre. Vaccinen virker ved at inducere antistoffer mod både de bakterielle komponenter og CTB. De antibakterielle antistoffer i tarmene forhindrer bakterierne i at hæfte på tarmvæggen og hæmmer dermed kolonisering af V. cholerae O1. De antitoksine antistoffer i tarmene forhindrer koleratoksinet i at binde til tarmenes slimhindeoverflade og forebygger derved de toksinmedierede symptomer på diaré. Det varmelabile toksin (LT) af enterotoksigen E. coli (ETEC ) ligner CTB strukturelt, funktionelt og immunologisk. De to toksiner krydsreagerer immunologisk. Effektivitet over for kolera Effektiviteten over for kolera blev vurderet i tre randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede kliniske forsøg, der blev gennemført i Bangladesh (endemisk område ) og Peru (ikke-endemisk område). Antal deltagende personer, doseringsregimer samt opfølgningsperioder er vist i nedenstående tabel. Sted År Doseringsregimen Antal (aldersgruppe) Opfølgning Kolera Bangladesh doser med 6 ugers interval (2-65 år) Peru, militær doser med 7-11 dages interval (18-65 år) 6 mdr.-5 år 5 mdr. Peru, Pampas doser med 2 ugers interval og en booster-dosis 1 år efter (2-65 år) 2 år I feltforsøget i Bangladesh var den beskyttende effekt af Dukoral i den samlede population 85% (95% CI: 56, 95, Per-protocol-analyse) i de første 6 måneder af opfølgningsperioden. Varigheden af vaccinens beskyttelse varierede efter alder: 6 måneder for børn og 2 år for voksne (se nedenstående tabel). En forberedende analyse indikerede, at 2 vaccinedoser var lige så effektive som 3 vaccinedoser til voksne. 5

6 Tabel: Beskyttende effekt mod kolera i forsøget i Bangladesh (per-protocol-analyse) Beskyttende effekt, % (95% CI) Voksne og børn > 6 år Børn 2-6 år: 6 mdr. 76 (30, 92) år 76 (60, 85) 44 (10, 65) 2. år 60 (36, 76) 33 (-23, 64) I det andet forsøg, der blev gennemført i Peru med deltagelse af rekrutter fra militæret, var den kortsigtede beskyttende effekt mod kolera efter 2 vaccinedoser 85% (95% CI: 36, 97, per-protocolanalyse). Det tredje forsøg, et feltforsøg, der blev gennemført i Peru, viste ingen beskyttende effekt mod kolera i det første år. Efter en booster-dosis måneder efter den primære immunisering var den beskyttende effekt i det andet år 60,5% (95% CI: 28, 79). Den beskyttende effekt af Dukoral mod kolera efter gentagelse med en booster-vaccination er ikke undersøgt. Immunogenicitet Der er ikke fundet nogen anerkendte immunologiske korrelater for beskyttelse mod kolera efter oral vaccination. Der er ringe sammenhæng mellem antistofreaktionerne i serum (herunder den vibriocide antistofreaktion) og beskyttelsen. Lokalt producerede sekretoriske IgA-antistoffer i intestina medierer sandsynligvis en beskyttende immunitet. Vaccinen inducerede antitoksine IgA-reaktioner i intestina hos % af de vaccinerede personer. Vibriocide antistoffer i serum mod de bakterielle komponenter blev set hos 35-55% af de vaccinerede personer og antitoksiske antistoffer hos 78-87% af de vaccinerede personer. En booster-dosis udløste en anamnestisk reaktion, hvilket kan tyde på en immunhukommelse. Den immunologiske hukommelses varighed blev vurderet til at være mindst 2 år for voksne. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Ikke relevant. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Det er ikke foretaget nogen undersøgelse af de prækliniske sikkerhedsdata for vaccinen. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer Suspension: Natriumdihydrogenphosphatmonohydrat Dinatriumphosphatdihydrat Natriumchlorid Vand til injektion Brusegranulat: Natriumhydrogenkarbonat Citronsyre Natriumkarbonat, vandfrit Saccharinnatrium Natriumcitrat Hindbæraroma 6

7 6.2 Uforligeligheder Dukoral må kun blandes med det medfølgende brusegranulat, der er opløst i vand. 6.3 Opbevaringstid 3 år. Når brusegranulatet er opløst i vand, og vaccinesuspensionen er tilsat, skal blandingen drikkes inden for 2 timer. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares ved 2 C-8 C (i køleskab). Må ikke nedfryses. 6.5 Emballage (art og indhold) Vaccinesuspensionen er i mængder á 3 ml fyldt i hætteglas (type I-glas) med gummiprop og skruelåg. Brusegranulatet er i mængder á 5,6 g fyldt i breve med et indvendigt lag af polyester/ld-polyethylen og et udvendigt lag af aluminium/ld-polyethylen. Hver dosis vaccine leveres med 1 brev brusegranulat. Pakningsstørrelser: 1x1 dosis, 2x1 dosis, 20x1 dosis Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Eventuelle instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering samt bortskaffelse Brusegranulatet skal opløses i cirka 150 ml koldt vand. Vaccinesuspensionen tilsættes herefter opløsningen af natriumhydrogenkarbonat og blandes grundigt, så man får en farveløs, let opaliserende opløsning. Børn fra 2 til 6 år: Halvdelen af opløsningen af natriumhydrogenkarbonat kasseres, og den resterende del (cirka 75 ml) blandes med hele indholdet af hætteglasset med vaccine. Eventuelle affaldsmaterialer bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SBL Vaccin AB S Stockholm Sverige 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 7

8 BILAG II A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE OG FREMSTILLER AF DE BIOLOGISK AKTIVE STOFFER B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 8

9 A. FREMSTILLER AF DE BIOLOGISK AKTIVE STOFFER OG INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE Navn og adresse på fremstilleren af de biologisk aktive stoffer SBL Vaccin AB SE Stockholm Sverige Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse SBL Vaccin AB SE Stockholm Sverige B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG Lægemidlet må kun udleveres efter recept. ANDRE BETINGELSER Indehaveren af denne markedsføringstilladelse skal underrette Europa-Kommissionen om markedsføringsplanerne for det lægemiddel, der er godkendt ved denne beslutning. Officiel batchfrigivelse: i overensstemmelse med artikel 114 i Rådets direktiv 2001/83/EF skal den officielle batchfrigivelse foretages af et statslaboratorium eller af et laboratorium, der er udpeget til dette formål. 9

10 BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 10

11 A. ETIKETTERING 11

12 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE Dukoral 1 dosis pakning 1. LÆGEMIDLETS NAVN DUKORAL, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER Aktive stoffer: 1 dosis indeholder 25x10 9 bakterier* af hver af følgende V. cholerae O1-stammer: Inaba klassisk biotype (varmeinaktiveret), Inaba El Tor biotype (formalin-inaktiveret), Ogawa klassisk biotype (varmeinaktiveret), Ogawa klassisk biotype (formalin-inaktiveret). Rekombinant koleratoksin B-subenhed (rctb) 1 mg. *bakterieindhold inden inaktivering 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 3 ml suspension i et hætteglas og 5,6 g brusegranulat i et brev. 1 dosis 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Oral anvendelse. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 8. UDLØBSDATO Udløbsdato MM/ÅÅÅÅ 12

13 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares ved 2 C-8 C (i køleskab). Må ikke nedfryses. 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SBL Vaccin AB Stockholm, Sverige 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING Receptpligtigt lægemiddel. 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN Brugsanvisning 1. Brusegranulatet opløses i et glas koldt vand (cirka 150 ml). Børn i alderen 2-6 år: Halvdelen af opløsningen kasseres. 2. Hætteglasset med vaccinen omrystes (1 hætteglas = 1 dosis). 3. Vaccinen tilsættes i opløsningen af natriumhydrogenkarbonat. Blandes grundigt og drikkes. 13

14 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE Dukoral 2x1 dosis pakning 1. LÆGEMIDLETS NAVN DUKORAL, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER Aktive stoffer: 1 dosis indeholder 25x10 9 bakterier* af hver af følgende V. cholerae O1-stammer: Inaba klassisk biotype (varmeinaktiveret), Inaba El Tor biotype (formalin-inaktiveret), Ogawa klassisk biotype (varmeinaktiveret), Ogawa klassisk biotype (formalin-inaktiveret). Rekombinant koleratoksin B-subenhed (rctb) 1 mg. *bakterieindhold inden inaktivering 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 3 ml suspension i et hætteglas og 5,6 g brusegranulat i et brev. 2x1 dosis 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Oral anvendelse. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 8. UDLØBSDATO Udløbsdato MM/ÅÅÅÅ 14

15 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares ved 2 C-8 C (i køleskab). Må ikke nedfryses. 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SBL Vaccin AB Stockholm, Sverige 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING Receptpligtigt lægemiddel. 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN Brugsanvisning 1. Brusegranulatet opløses i et glas koldt vand (cirka 150 ml). Børn i alderen 2-6 år: Halvdelen af opløsningen kasseres. 2. Hætteglasset med vaccinen omrystes (1 hætteglas = 1 dosis). 3. Vaccinen tilsættes i opløsningen af natriumhydrogenkarbonat. Blandes grundigt og drikkes. 15

16 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE Dukoral 20x1 dosis pakning (ydre emballage) 1. LÆGEMIDLETS NAVN DUKORAL, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER Aktive stoffer: 1 dosis indeholder 25x10 9 bakterier* af hver af følgende V. cholerae O1-stammer: Inaba klassisk biotype (varmeinaktiveret), Inaba El Tor biotype (formalin-inaktiveret), Ogawa klassisk biotype (varmeinaktiveret), Ogawa klassisk biotype (formalin-inaktiveret). Rekombinant koleratoksin B-subenhed (rctb) 1 mg. *bakterieindhold inden inaktivering 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 3 ml suspension i et hætteglas og 5,6 g brusegranulat i et brev. 20x1 dosis 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Oral anvendelse. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 8. UDLØBSDATO Udløbsdato MM/ÅÅÅÅ 16

17 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares ved 2 C-8 C (i køleskab). Må ikke nedfryses. 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SBL Vaccin AB Stockholm, Sverige 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING Receptpligtigt lægemiddel. 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN Brugsanvisning 1. Brusegranulatet opløses i et glas koldt vand (cirka 150 ml). Børn i alderen 2-6 år: Halvdelen af opløsningen kasseres. 2. Hætteglasset med vaccinen omrystes (1 hætteglas = 1 dosis). 3. Vaccinen tilsættes i opløsningen af natriumhydrogenkarbonat. Blandes grundigt og drikkes. 17

18 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE Dukoral 20x1 dosis pakning (indre emballage for 20 hætteglas med vaccine) 1. LÆGEMIDLETS NAVN DUKORAL, suspension Oral vaccine mod kolera. 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER Aktive stoffer: 1 dosis indeholder 25x10 9 bakterier* af hver af følgende V. cholerae O1-stammer: Inaba klassisk biotype (varmeinaktiveret), Inaba El Tor biotype (formalin-inaktiveret), Ogawa klassisk biotype (varmeinaktiveret), Ogawa klassisk biotype (formalin-inaktiveret). Rekombinant koleratoksin B-subenhed (rctb) 1 mg. *bakterieindhold inden inaktivering 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 20x1 dosis 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Oral anvendelse. Læs indlægssedlen inden anvendelse. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 8. UDLØBSDATO Udløbsdato MM/ÅÅÅÅ 18

19 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Opbevares ved 2 C-8 C (i køleskab). Må ikke nedfryses. 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SBL Vaccin AB Stockholm, Sverige 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING Receptpligtigt lægemiddel. 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 19

20 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE Dukoral 20x1 dosis pakning (indre emballage for 20 brev med natriumhydrogenkarbonat) 1. LÆGEMIDLETS NAVN NATRIUMHYDROGENKARBONAT Brusegranulat 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 20x5,6 g 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Skal anvendes sammen med Dukoral. Oral anvendelse. Læs indlægssedlen inden anvendelse. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 8. UDLØBSDATO Udløbsdato MM/ÅÅÅÅ 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 20

21 11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SBL Vaccin AB Stockholm, Sverige 12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Lot 14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING 15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 21

22 MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER Dukoral, etiket til hætteglas 1 dosis 1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E) DUKORAL Suspension til oral anvendelse. 2. ANVENDELSESMÅDE Læs indlægssedlen inden anvendelse. 3. UDLØBSDATO Exp MM/ÅÅÅÅ 4. BATCHNUMMER Lot 5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 1 dosis (3 ml) 22

23 MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER Natriumhydrogenkarbonat 5,6 g brev 1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E) Natriumhydrogenkarbonat Brusegranulat til oral anvendelse 2. ANVENDELSESMÅDE Skal anvendes sammen med Dukoral. Læs indlægssedlen inden anvendelse. 3. UDLØBSDATO Exp MM/ÅÅÅÅ 4. BATCHNUMMER Lot 5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 5,6 g SBL Vaccin AB, Sverige 23

24 B. INDLÆGSSEDDEL 24

25 INDLÆGSSEDDEL Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende denne vaccine. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen. - Hvis De har yderligere spørgsmål, bedes De kontakte Deres læge eller apotek. - Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt, og De bør ikke give det videre til andre. Denne indlægsseddel fortæller: 1. Hvad Dukoral er, og hvad det anvendes til 2. Hvad De skal gøre, før De begynder at bruge Dukoral 3. Hvordan De anvender Dukoral 4. Hvilke mulige bivirkninger Dukoral har 5 Hvordan De opbevarer Dukoral DUKORAL, suspension og brusegranulat til oral suspension Oral vaccine mod kolera. - De aktive stoffer er: 25x10 9 bakterier* af hver af følgende V. cholerae O1-stammer: Inaba klassisk biotype (varmeinaktiveret), Inaba El Tor biotype (formalin-inaktiveret), Ogawa klassisk biotype (varmeinaktiveret), Ogawa klassisk biotype (formalin-inaktiveret). Rekombinant koleratoksin B-subenhed (rctb) 1 mg. *bakterieindhold inden inaktivering - De øvrige indholdsstoffer i vaccinesuspensionen er natriumdihydrogenphosphat, dinatriumhydrogenphosphat, natriumchlorid og vand til injektion. - Brusegranulatet indeholder natriumhydrogenkarbonat, citronsyre, natriumkarbonat, saccharinnatrium, natriumcitrat og hindbæraroma. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstilleren: SBL Vaccin AB, Stockholm, Sverige. 1. HVAD DUKORAL ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL Dukoral er en oral vaccine, der stimulerer immunforsvaret i tarmen. Vaccinen beskytter voksne og børn fra 2-års-alderen mod kolera. Vaccinen er en hvidlig suspension i et hætteglas. Natriumhydrogenkarbonatet er et hvidt brusegranulat med hindbæraroma i et brev. Dukoral fås i pakninger med 1, 2 og 20 doser. 25

26 2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE DUKORAL De bør ikke anvende Dukoral: - hvis De er overfølsom (allergisk) over for vaccinen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dukoral. - Hvis De lider af akut mavesygdom eller infektion med feber (vaccinationen skal så udsættes). Vær særlig forsigtig med at anvende Dukoral: - hvis De er allergisk over for formaldehyd. Hvordan man tager Dukoral sammen med mad og drikkevarer: Undgå indtagelse af føde- og drikkevarer i 1 time inden og 1 time efter vaccination. Graviditet Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. Amning Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. Bilkørsel og betjening af maskiner Det er ikke sandsynligt, at vaccinen påvirker evnen til at køre bil og betjene maskiner. Anvendelse af andre lægemidler: Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler. 3. HVORDAN DE ANVENDER DUKORAL Voksne og børn fra 6 år: Den primære vaccination er 2 doser. Doserne skal tages med et interval på 1 til 6 uger. Revaccination efter 2 år anbefales af hensyn til den fortsatte beskyttelse. Hvis mindre end 2 år er forløbet siden seneste vaccination, er en enkelt dosis tilstrækkelig. Hvis mere end 2 år er forløbet siden seneste vaccination, bør den primære vaccination (2 doser) gentages. Børn fra 2 til 6 år: Den primære vaccination er 3 doser. Doserne skal tages med et interval på 1 til 6 uger. Revaccination efter 6 måneder anbefales af hensyn til den fortsatte beskyttelse. Hvis mindre end 2 år er forløbet siden seneste vaccination, er en enkelt dosis tilstrækkelig. Hvis mere end 2 år er forløbet siden seneste vaccination, bør den primære vaccination (3 doser) gentages. Beskyttelse mod kolera kan forventes cirka en uge efter den primære vaccination. Vaccinen giver ikke fuldstændig beskyttelse, og det er vigtigt at overholde anbefalingerne vedrørende kost og hygiejne for at undgå diaré. 26

27 Brugsanvisning: 1. Brusegranulatet opløses i et glas koldt vand (cirka 150 ml). Børn i alderen 2-6 år: Halvdelen af opløsningen kasseres. 2. Hætteglasset med vaccinen omrystes (1 hætteglas = 1 dosis). 3. Vaccinen tilsættes i opløsningen af natriumhydrogenkarbonat. Blandes grundigt og drikkes. 4. HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER DUKORAL HAR Som alle andre lægemidler kan Dukoral have bivirkninger. Nogle af de usædvanlige bivirkninger (indberettet for mindre end 1 ud af 100 personer, men for mere end 1 ud af personer) er: diaré, mavepine, mavekramper, skvulpen i maven, oppustet mave, luft i maven, generelt ubehag i maven og hovedpine. Nogle af de sjældne bivirkninger (indberettet for mindre end 1 ud af personer, men for mere end 1 ud af personer) er: feber, generel utilpashed, kvalme, opkastning, ingen appetit/mangel på appetit, næsen løber, hoste og svimmelhed. Nogle af de meget sjældne bivirkninger (indberettet for mindre end 1 ud af personer) er: udmattethed/træthed, kulderystelser, kraftig diaré, ledsmerter, halssmerter, nedsat smagssans, svedtendens, søvnløshed, smerter generelt, nældefeber, andre typer udslæt, influenzalignende symptomer, sløjhed, kuldskærhed, kortåndethed, prikkende paræstesi, dehydrering (tab af vand i kroppen), hævelser i ansigtet, forhøjet blodtryk, øget spytmængde, kløe samt hævelser i lymfekirtlerne. Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom. 5. HVORDAN DE OPBEVARER DUKORAL Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved 2 C-8 C (i køleskab). Må ikke nedfryses. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken. Vaccinen skal drikkes inden for 2 timer efter opblanding med opløsningen af natriumhydrogenkarbonat. Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 27

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere