Sikkerhedsdatablad Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr."

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnr Produktnavn M0495 Hot Start Taq DNA 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelse Anvendelser, der frarådes Dette produkt er kun til forskning og udvikling 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandørens adresse New England BioLabs 240 County Road Ipswich, MA USA Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Virksomhedens telefonnummer , (toll free) Telefax adresse 1.4. Nødtelefon Europa PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Forordning (EF) nr. 1272/2008 Denne blanding er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [GHS] 2.2. Mærkningselementer Denne blanding er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [GHS] Faresætninger Denne blanding er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [GHS] EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres 2.3. Andre farer Andre farer Side 1 / 9

2 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer Ikke relevant 3.2 Blandinger H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Kontakt med øjnene Kontakt med huden Indtagelse Flyt til frisk luft. Skyl grundigt med store mængder vand i mindst 15 minutter med øjenlågene adskilt. Søg lægehjælp. Vask huden med sæbe og vand. Søg læge i tilfælde af hudirritation eller allergiske reaktioner. Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Information til lægen Behandles symptomatisk. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Særlige farer i forbindelse med kemikaliet Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der Brandmandskab skal bære trykluftforsynet åndedrætsværn og fuld brand- og redningsdragt. skal bæres af brandmandskabet Anvend personlige værnemidler. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Side 2 / 9

3 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Sørg for tilstrækkelig ventilation. Til indsatspersonel Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til inddæmning Metoder til oprydning Forebyggelse af sekundære farer Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Opsamles mekanisk og anbringes i egnede beholdere til bortskaffelse. Rengør kontaminerede genstande og områder grundigt i overensstemmelse med miljøforskrifterne Henvisning til andre punkter Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Generelle hygiejneregler Sørg for tilstrækkelig ventilation. Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringsbetingelser Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted Særlige anvendelser Risikohåndteringsforanstaltninger [RMM] De nødvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Eksponeringsgrænser. Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) Eksponeringskontrol Side 3 / 9

4 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille). Beskyttelse af huden og kroppen Åndedrætsværn Brug særligt arbejdstøj. Der kræves ikke beskyttelsesudstyr under normale anvendelsesforhold. Hvis eksponeringsgrænsen, overskrides eller der fremkommer irritation, kan udluftning og evakuering blive nødvendig. Generelle hygiejneregler Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Udseende Lugt Lugttærskel Væske Farveløs Mild. Egenskab Værdier Bemærkninger Metode ph-værdi Ingen tilgængelige data Ingen kendt Smeltepunkt / frysepunkt Ingen tilgængelige data Ingen kendt Kogepunkt/kogepunktsinterval Ingen tilgængelige data Ingen kendt Flammepunkt Ingen tilgængelige data Ingen kendt Fordampningshastighed Ingen tilgængelige data Ingen kendt Antændelighed (fast stof, luftart) Ingen tilgængelige data Ingen kendt Antændelsesgrænse i luft Ingen kendt Øvre antændelses- eller Ingen tilgængelige data eksplosionsgrænser Nedre antændelses- eller Ingen tilgængelige data eksplosionsgrænser Damptryk Ingen tilgængelige data Ingen kendt Dampmassefylde Ingen tilgængelige data Ingen kendt Relativ massefylde Ingen tilgængelige data Ingen kendt Vandopløselighed Ingen tilgængelige data Ingen kendt Opløselighed Ingen tilgængelige data Ingen kendt Fordelingskoefficient Ingen tilgængelige data Ingen kendt Selvantændelsestemperatur C Bindestreg Ingen tilgængelige data Ingen kendt Kinematisk viskositet Ingen tilgængelige data Ingen kendt Dynamisk viskositet Ingen tilgængelige data Ingen kendt Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger Blødgøringspunkt Molekylvægt VOC (flygtige organiske Side 4 / 9

5 forbindelser) indhold (%) Væskemassefylde Bulkdensitet PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Stabilitet Eksplosionsdata Følsomt over for mekaniske påvirkninger Følsomt over for statisk elektricitet Stabil under normale forhold. Ingen. Ingen Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Ingen under normal forarbejdning Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Ingen kendt, ifølge de opgivne oplysninger Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Ingen kendt, ifølge de opgivne oplysninger Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendt, ifølge de opgivne oplysninger. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Produktinformation. Indånding Kontakt med øjnene Kontakt med huden Indtagelse Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Der foreligger ingen specifikke testdata for stoffet eller blandingen. Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber Symptomer. Numeriske toksicitetsmål Side 5 / 9

6 Akut toksicitet Følgende værdier er beregnet ud fra kapitel 3.1. i GHS-dokumentet ATEmix (oral) 25, mg/kg ATEmix (dermal) 20, mg/kg Ukendt akut toksicitet 58 % af blandingen består af en eller flere bestanddele med ukendt toksicitet. 8 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut oral toksicitet. 8 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut dermal toksicitet. 58 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut toksicitet ved indånding (gas). 58 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut toksicitet ved indånding (dampe). 58 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut toksicitet ved indånding (støv/tåge). Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Carcinogenicitet Reproduktionstoksicitet enkel STOT-eksponering STOT - gentagen eksponering Aspirationsfare PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Økotoksicitet. Ukendt toksicitet for vandmiljøet Indeholder 0 % bestanddele med ukendt fare for vandmiljøet Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumulation Der er ingen data for dette produkt. Oplysninger om bestanddele Mobilitet i jord Side 6 / 9

7 Mobilitet i jord Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Andre negative virkninger. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Affald fra rester/ubrugte produkter Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med miljølovgivningen. Kontamineret emballage Tomme beholdere må ikke genbruges. PUNKT 14: Transportoplysninger IMDG 14.1 FN-nummer Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5»Marine pollutant«ikke relevant 14.6 Særlige bestemmelser Ingen Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden RID 14.1 UN/ID No Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige bestemmelser Ingen ADR 14.1 FN-nummer Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige bestemmelser Ingen IATA 14.1 FN-nummer Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige bestemmelser Ingen Side 7 / 9

8 PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Den Europæiske Union Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser Godkendelser og/eller begrænsninger vedrørende anvendelse: Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV) Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begrænsninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XVII) Persistente Organiske Miljøgifte Ikke relevant Forordning (EF) 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (ODS) Ikke relevant Internationale fortegnelser TSCA DSL/NDSL EINECS/ELINCS ENCS IECSC KECL PICCS AICS Tekstforklaring: TSCA - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b) DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/non-domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer) EINECS/ELINCS - Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan) IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina) KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea) PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne) AICS - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances) Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsrapport PUNKT 16: Andre oplysninger Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet Tekstforklaring SVHC: Særligt problematiske stoffer der kræver godkendelse: Tekstforklaring Punkt 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER TWA TWA (tidsvægtet gennemsnit) STEL STEL (korttidseksponeringsgrænse) Loft Maksimal grænseværdi * Hudbetegnelse Side 8 / 9

9 Vigtige litteraturhenvisninger og kilder til data, der er anvendt til udfærdigelse af sikkerhedsdatabladet Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Det amerikanske miljøbeskyttelsesagenturs ChemView-database Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) EPA (Environmental Protection Agency [miljøstyrelsen]) Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s)) (risikogrænseværdier) Det amerikanske miljøbeskyttelsesagenturs føderale lov om insecticider, fungicider og rodenticider Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur - Kemikalier med højt produktionsvolumen Videnskabeligt fødevaretidsskrift (Food Research Journal) Database over farlige stoffer International database med ensartet information om kemikalier (IUCLID) GHS-klassificering i Japan Australiens nationale plan for indberetning og vurdering af industrikemikalier (NICNAS) NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) National fortegnelse over lægemidlers ChemID Plus (NLM CIP) National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED) Nationalt toksikologiprogram (NTP) New Zealands database over klassificering af og information om kemikalier (CCID) Publikationer vedrørende miljø, sundhed og sikkerhed fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Program vedrørende kemikalier med højt produktionsvolumen fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling Datasæt vedrørende screeningsoplysninger fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances [register over kemiske stoffers giftvirkninger]) Verdenssundhedsorganisationen Revisionsdato Udarbejdet af Revisionsnote 01-apr-2020 Environmental, Health and Safety SDS is valid 3 years from revision date. Contact for latest revision. Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Ansvarsfraskrivelse IMPORTANT: The information in this SDS is provided in good faith based on our knowledge as of the issue date (or subsequent revision date, if any), and is to be used only as a guide. This SDS does not constitute a guarantee (express or implied) of any kind and we make no warranties or merchantability or fitness for a particular purpose. This information relates only to the designated product as shipped and may not be valid if the product is used in combination with any other materials or is not used in accordance with our instructions. It is the responsibility of the buyer/user to ensure that its activities comply with all applicable governmental requirements. Since conditions of use of the product are not under the control of New England Biolabs, it is the duty of the buyer/user to determine the necessary conditions for the safe use of the product. New England Biolabs will not be liable for any damages resulting from handling or contact with the product. Sikkerhedsdatabladet ender her Side 9 / 9

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Udstedelsesdato 28-feb-2018 Revisionsnummer 1 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008. Revisionsdato 04-maj-2015 Version 1

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008. Revisionsdato 04-maj-2015 Version 1 SIKKERHEDSDATABLAD Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Version 1 1.1. Produktidentifikator Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Udstedelsesdato 26-okt-2016 Revisionsdato 24-okt-2016 STRATASYS REVISION: A

Udstedelsesdato 26-okt-2016 Revisionsdato 24-okt-2016 STRATASYS REVISION: A SIKKERHEDSDATABLAD Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Udstedelsesdato 26-okt-2016 STRATASYS REVISION: A 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

Udstedelsesdato 20-mar-2017 Revisionsdato 26-jan-2017 Revision A. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udstedelsesdato 20-mar-2017 Revisionsdato 26-jan-2017 Revision A. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Udstedelsesdato 20-mar-2017 Revision A 1.1. Produktidentifikator Punkt 1:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablade Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Revisionsdato 27-jul-2016 Revisionsnummer 3 1.1. Produktidentifikator Punkt

Læs mere

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand Demineraliseret vand - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Demineraliseret vand Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 13/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Californian Mastitis Test EU2121 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Californian Mastitis Test EU2121 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Californian Mastitis Test EU2121 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 02-okt-2014 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 15-jan-2015 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Udstedelsesdato 23-apr-2018 Revisionsnummer 1 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Udstedelsesdato 2014-04-04 1.1 Produktidentifikator 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktkode: 8454977 Produktnavn: X-OMAT Skærmrensevæske Rent

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Ventilslipningspasta 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

: CAMP OUT KLOSETVAESKE PINK WATERMOLEN 13, 6229 PM, MAASTRICHT, HOLLAND Fax:

: CAMP OUT KLOSETVAESKE PINK WATERMOLEN 13, 6229 PM, MAASTRICHT, HOLLAND Fax: 1.1. Produktidentifikator Produktform Produktnavn Produktkode : Produkttype : Teknisk produkt 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser Primær anvendelseskategori Specifikationer for industriel/professionel

Læs mere

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Udstedelsesdato 30-apr-2018 Revisionsnummer 1 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 12022018 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand produkt nr.: 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoffets navn : Stof : Atracurium Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

: Kleenex Frequent Use Hand Cleanser

: Kleenex Frequent Use Hand Cleanser PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: Forsigtig for professionel brug. : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

: Forsigtig for professionel brug. : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Udgivelsesdato: Revideret den: 05/06/2015 : Version: 10.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produkttype :

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter.

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 06-02-2018 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Schur Flex film 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Solid Ink - Cyan, Sort, Magenta, Gul

Solid Ink - Cyan, Sort, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Cyan, Sort, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 11/02/2014 Revision: 22/02/2017 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 13139

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-10-2016 Version: 01.01 / DK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Cembrit Construction,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Compact 02 SG Side: 1 Kompileringsdato: 08/10/2014 Revision: 5-9-18 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Compact

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/06/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 9FG001B 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoffets navn : Stof : Atorvastatin Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 102 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 309 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26102016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Skumdæmper uden Silicone Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 01-dec-2016 Revisionsdato 01-dec-2016 Version 1

Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 01-dec-2016 Revisionsdato 01-dec-2016 Version 1 Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 01-dec-2016 Version 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr REACH-registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 SIKKERHEDSDATABLAD Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Version 5 1.1. Produktidentifikator Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Revision: 2016-06-22 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRK150

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 SIKKERHEDSDATABLAD Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Version 6 1.1. Produktidentifikator Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Udstedelsesdato 05-feb-2018 Revisionsnummer 1 Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 SIKKERHEDSDATABLAD Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Version 4 1.1. Produktidentifikator Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BBQ4You, trætændblokke. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. BBQ4You, trætændblokke. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 29-05-2015 Erstatter: 23-05-2014 Version: 02.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: BBQ4You,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 17/01/2012 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 25-10-2016 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Limstift (lev. 43)

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

(revision) date Version 1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

(revision) date Version 1. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD (revision) date 01-12-2016 Version 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn rengøringsmiddel til gulve Internal

Læs mere

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg Tlf.: +45 74 67 08 08 info@emarker.dk www.emarker.dk Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 05/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udarbejdet 22-08-2016 Version 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Chromoxidgrøn 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 17/09/2012 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vinduesrens klar til brug. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Vinduesrens klar til brug. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 07-10-2016 Erstatter: 19-11-2015 Version: 01.03/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vinduesrens

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 204 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 Thermal Compound (S66C) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Thermal Compound

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablade Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Revisionsdato 20-maj-2015 Revisionsnummer 1 1.1. Produktidentifikator Punkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Dette sikkerhedsdatablad er udfærdiget i henhold til kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Udstedelsesdato 05-feb-2018 Revisionsnummer 1 1.1. Produktidentifikator PUNKT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kridtsnorsæt, kridtsnor 30 m. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kridtsnorsæt, kridtsnor 30 m. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 14-04-2016 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kridtsnorsæt, kridtsnor

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

: Pregabalin impurity B CRS

: Pregabalin impurity B CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:03/12/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere