CVR-nr / CELF Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012"

Transkript

1 CVR-nr / CELF Årsrapport 2012

2 1 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen Årets økonomiske resultat Årets faglige resultater Hoved- & nøgletal Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Forventninger til det kommende år Målrapportering Opsummering vedrørende målrapportering Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser m.v Opgørelse af anden aktivitet Antal uddannelsesaftaler - erhvervsuddannelser Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer Påtegning af det samlede regnskab Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring Den uafhængige revisors påtegning

3 1 Ledelsesberetning 1.1 Institutionsoplysninger CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Kringelborg Allé Nykøbing F Telefon Internet adresse: Bestyrelsen Niels Henriksen, formand Klaus Nørholm Jørgensen, næstformand Jørgen Stub Petersen Søren Christensen Ejvind Heinecke Dennis Fridthjof Steen Koch Rasmussen Linnéa Treschow Doris Kimer Leo Christensen Medarbejderrepræsentant med stemmeret Kent W. Nielsen Medarbejderrepræsentant uden stemmeret Derek Curry Elevrepræsentant med stemmeret Jakob A. Dinesen Elevrepræsentant uden stemmeret Michael Sværke Henriksen Daglig ledelse Adm. direktør Michael Bang. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

4 1.2 Præsentation af institutionen Mission & vision CELF er en selvejende institution, omfattet af Lov om Institutioner for Erhvervsrettet Uddannelse med hjemsted i Guldborgsund Kommune og med Lolland-Falster som sit geografiske område. CELFs vision er at skabe en sammenhængende og udviklingsorienteret organisation - til glæde for såvel kunder som medarbejdere og samarbejdspartnere i erhvervslivet. Opgaver Institutionens formål er at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks. systemeksport og medvirken ved uddannelsesplanlægning i virksomheder. Institutionen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger. Skolen driver kostafdeling i henhold til Undervisningsministeriets godkendelse. 1.3 Årets økonomiske resultat Årets resultat udviser et overskud på t.kr. ud af en omsætning på t.kr. Budget 2012 udviste en omsætning 1 på t.kr. og et forventet resultat på 270 t.kr. Skolen er dermed kommet ud af 2012 med et årsresultat, som er t.kr. bedre end budgetlagt. Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var årselever på uddannelserne og 138 skolehjemårselever. De tilsvarende tal for 2011 var henholdsvis og har været præget af stabilisering af aktiviteten på efteruddannelsesområdet. Antallet af årselever på AMUuddannelserne steg fra 122 i 2011 til 126 i På aktiviteter udført for andre uddannelsesinstitutioner steg årselevproduktionen fra 191 til 210. Trods tilbagegangen i årselever er omsætningen steget med t.kr. i forhold til Dette skyldes væsentligst ændret sammensætning af aktiviteten på de enkelte uddannelser, hvor især grundforløbene har haft fremgang. Hertil kommer, at skolen har modtaget t.kr. mere i udkantstaksameter i 2012 end i 2011, idet Guldborgsund Kommune nu også opfylder kriterierne for dette taksameter. Skolens lønomkostninger 2 er faldet i forhold til 2011 med t.kr., hvilket især skyldes fald i omkostningen til fakturalærere (8.145 t.kr.). Timeeffektiviteten er forbedret, idet lønnen pr. ÅE er reduceret med kr. blandt andet som følge af en reduktion i antal timer pr. årselev med 4,3 time. 1 Omsætningsbegrebet i budgettet er baseret på det interne regnskab, hvor visse tilskud modregnes i de omkostningsposter, tilskuddene dækker. 2 Bemærkningerne i dette afsnit er baseret på skolens interne regnskab, hvor omkostninger til fakturalærere konteres som lønomkostninger, modsat det det eksterne regnskab (årsrapporten), hvor de indgår i øvrige omkostninger. 3

5 Driftsomkostningerne 3 er steget med t.kr. fra 2011 til De væsentligste årsager hertil er en stigning i tjenesteydelser vedrørende aktivitet udført for anden uddannelsesinstitution ( t.kr.), øget brug af konsulentydelser til projekter (3.989 t.kr.) samt småanskaffelser (2.053 t.kr.). Af- og nedskrivningsniveauet for 2012 var t.kr. højere i 2012 end Hovedårsagen er, at afsnit 8 i Nakskov Uddannelsescenter er nedskrevet til forventet salgspris. Effekten heraf er t.kr. Endvidere er der sket nedskrivning af ejendommen i Maribo, da en bygning er planlagt nedrevet (531 t.kr.). Den resterende stigning (938 t.kr.) skyldes afskrivningseffekten af de i andet halvår af 2011 og af de i 2012 gennemførte og aktiverede investeringer. Skolen gik, jf. årets likviditetsbeskrivelse, ud af 2012 med stort set uændret likviditet efter samlede nettoinvesteringer på t.kr. Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i mod budgetlagt 2.303, dvs. 30 årselever færre end forventet. De årselever fordelte sig med 679 på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at skolen, trods af store udfordringer i praktikpladssituationen, har formået at fastholde niveauet for indgåede praktikpladsaftaler, idet antallet i 2012 udgjorde 510 mod 516 i På finansieringssiden skyldes de stigende finansieringsomkostninger, at der ved den ordinære omlægning i oktober 2011 var så stor uro på de finansielle markeder, at omlægningen resulterede i rentetillæg til CIBOR-lån på 0,38 procentpoint og til EURIBOR-lån på 0,52 procentpoint. Dette har alt andet lige fordyret de årlige finansieringsomkostninger med ca. 775 t.kr. I 2012 har der været fokus på forbedring og tilpasning af bygningsmassen. I Nakskov Uddannelsescenter er der i 2012 gennemført en stor indvending renovering af afsnit 1. Teorilokaler, fællesområder, kontorer og toiletfaciliteter er bragt i tidssvarende stand, og hele afsnittet har fået nye møbler. Bygningsforandringerne i Nakskov har i 2012 udgjort t.kr. Der har løbende været forhandlinger med eksterne interessenter, først og fremmest Lolland Kommune, om salg af bygningsmasse på NUC med henblik på tilpasning til de kommende års faldende ungdomsårgange. Der var i 2012 fortsat stor fokus på kompetence- og organisationsudvikling, idet arbejdet har været koncentreret om implementering af skolens markedsorienterede og pædagogiske strategier. Der er i 2012 i alt brugt t.kr. på organisationsudvikling i bred forstand. Skolens egenkapital er i 2012 blevet reduceret med t.kr. i forbindelse med udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademi Sjælland. 1.4 Årets faglige resultater I det følgende redegøres kortfattet og på overordnet niveau for en række faglige initiativer og resultater i Der er primært fokus på de tværgående områder, idet uddannelserne belyses nærmere under målrapporteringen i kapitel 2. Organisationsforandring CELF iværksatte i 2012 en større organisationsforandring. Årsagen var et ønske om at samle og fokusere kræfterne, således at CELF er bedre rustet til at møde de kommende års pædagogiske, markedsmæssige og økonomiske udfordringer. 3 Bemærkningerne i dette afsnit er baseret på det interne regnskab, hvori driftsomkostningerne udgøres af de omkostninger, som ikke er løn, renter eller afskrivninger. 4

6 Formålet var bl.a. at sikre fuld fokus på strategien, fokus på fastholdelse, udvikling af den tværgående pædagogik samt et øget fokus på markedsorientering og økonomisk planlægning og styring. Målet med strukturændringen var at øge fokuseringen på skolens strategi samt at samle centrale ressourcepersoner i de enkelte uddannelsesafdelinger for at øge fastholdelsen af eleverne og fortsat have orden i skolens økonomi. Organisationen blev ændret på følgende tre områder: 1. Uddannelsesafdelingerne blev samlet i færre men større enheder. 2. De enkelte uddannelsesafdelinger fik tilført decentrale ressourcer til at hjælpe uddannelsescheferne: Et uddannelsessekretariat, en økonomi- og planlægningsmedarbejder og elevvejledere. 3. Etablering af nye tværgående funktioner (Elevchef, Pædagogisk chef og Pædagogisk IT-chef), som fremadrettet skal arbejde med forskellige indsatser i uddannelsesafdelingerne. Desuden blev der ved organisationsforandringen oprettet et praktikpladscenter, som primært har fokus på at opsøge virksomheder for at skaffe praktikpladser. Organisationsforandringen indebar desuden, at der i de enkelte afdelinger skal dannes undervisningsteams med øget fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring samt fokus på elevtilfredshed og fastholdelse. Processen med teamsamarbejde fortsætter i Administrative fællesskaber CELF er i 2012 blevet værtsinstitution for nye administrative fællesskaber udover det hidtidige bygningsfællesskab på Nakskov Uddannelsescenter. Skolen er på landsplan meget langt fremme med hensyn til at digitalisere administrative forretningsprocesser efter såkaldte Business Proces Management-principper. Dette har ført til, at der med virkning fra januar 2012 er etableret et administrativt fællesskab med 3 af Østdanmarks store erhvervsskoler, EUC Sjælland, CPH West og Københavns Tekniske Skole. CELF udvikler og hoster de digitale løsninger på vegne af skolerne. Flere andre skoler udviser interesse for samarbejdet, og foreløbig er SOSU Sjælland indtrådt med virkning fra 1. januar CELF har ligeledes en mangeårig erfaring med projektadministration af blandt andet EU-projekter. Med baggrund i de herved opnåede kompetencer er skolen, ligeledes med virkning fra primo 2012, blevet værtsinstitution for et administrativt fællesskab omkring projektadministration. Som det tredje nye administrative fællesskab driver CELF med virkning fra 2012 IT for SOSU Sjælland. Alle de administrative fællesskaber er en del af skolens bogføringskredsløb, og regnskaberne er indarbejdet i årsrapporten for CELF efter regnskabsprincipper foreskrevet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Miljø- og Arbejdsmiljøarbejdet Arbejdet i 2012 har handlet meget om dialog, inddragelse og samarbejde vertikalt og horisontalt i organisationen efter at organisationsændringen blev udmeldt i starten af Organisationsforandringen og teamudviklingsprocessen har affødt fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Afdelingen har i den forbindelse støttet og samarbejdet tæt med cheferne i uddannelsesafdelingerne i omstillingsprocessen. Desuden har afdelingen i 2012 samarbejder med skolens arbejdsmiljørepræsentanter med blandt andre følgende projekter: Implementering af: o Et nyt anmeldelsessystem fra MBU: Insubiz, ved elev-skader o Beredskabsplaner (brand og evakuering) o Rygeforbud på alle skolens matrikler 5

7 Gennemførelse af kostvejledningsforløb for ansatte. Afholdelse af temadag om psykisk arbejdsmiljø samt fyraftensmøde om stress. Planlægning af klimakampagne på Kringelborg Allé i samarbejde med skolens interne energinetværk, lærere, elever og KUBEN Management Temadag i arbejdsmiljøorganisationen om dens arbejde, organisationsforandringen og den årlige arbejdsmiljødrøftelse Projekter Projektsekretariatet har som mål at støtte op omkring den overordnede strategi og indsatsområder samt støtte den enkelte afdeling med henblik på udvikling. Det administrative samarbejde om et fælles projektsekretariat er i 2012 udvidet med SOSU Nykøbing og omfatter derudover Køge Handelsskole og CELF. CELF har i 2012 søgt og fået bevilliget en række projekter fra EU s socialfond, interreg Under EU, Ministeriet for Børn og Undervisning (forsøgs og udviklingsprojekter). Herudover er der en række projekter, der er videreført fra tidligere år. Ansøgningsmulighederne har dog båret præg af, at en ny programperiode (for EU-projekter) nærmer sig, og der har derfor været begrænsede midler at søge. I det følgende ses hvilke nationale og internationale projekter der er søgt og bevilliget i 2012: Nationale projekter Internationale projekter Vindmølletekniker-projektet. Projektet har til formål at udvikle en erhvervsuddannelse inden for vedligeholdelse og opstilling af vindmøller. Der er bevilliget et mindre projekt som støtter op omkring etablering og udbygning af Campus Nakskov. Regio-net blev afsluttet og et nyt projekt Kult-com blev bevilliget. Der er hermed stadig 3 interreg-projekter aktive med de tyske partnere. Netværket er i løbet af året blevet udbygget og der arbejdes fortsat på at skabe et mere integreret arbejdsmarked, med muligheder for lærlingene på begge sider af grænsen. Det er aftalt med de øvrige erhvervsuddannelsesinstitutioner i region Sjælland at der skal udarbejdes en fælles Leonardo-ansøgning, som skal give de unge mulighed for at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet. CELF står som ansøger for dette fælles initiativ. Status på strategiarbejdet I 2011 udvalgte bestyrelsen 7 tværgående strategier - 5 markedsorienterede og 2 internt rettede strategier, som skolen skal arbejde med i perioden De markedsorienterede strategier er: Oplevelsesøkonomi, Transport og logistik, Femern Bælt, Klima og energi samt Forretningsudvikling. De 2 internt rettede strategier er: Pædagogisk udvikling samt Rammer for undervisningen. I 2012 har de faglige resultater indenfor de 5 markedsorienterede strategier været følgende: Oplevelsesøkonomi Der er sammensat og udbudt en akademiuddannelse målrettet turisterhvervene (merkonom i turisme). Der er udviklet og gennemført kurser indenfor turisme. Der er etableret netværk med turistorganisationerne på Lolland og Falster omkring Årets turisttema. Skolen har deltaget i udviklingsarbejde omkring Marielyst Resort en badeby med potentiale og Madkulturhus i Nykøbing F. 6

8 Der er indledt samarbejde med Guldborgsund Kommune og Region Sjælland om udvikling af samarbejdet om trafikkorridoren Gedser Rostock. Transport og logistik Der er etableret en brancheportal, TRL-guiden, der samler uddannelser indenfor transport- og logistikområdet. Femern Bælt Der er indledt kontakt med danske entreprenører, der forventes at ville byde på nogle af de store kontrakter til Femern Bælt projektet. Der er produceret input til idékataloger til henholdsvis Femern A/S udstillingscenter i Rødbyhavn og ved Fehmarnbelt Days i Lübeck og Hamburg. Skolen koordinerer og leverer efteruddannelser i programmet Klar til nye muligheder. Klima og energi Der er afholdt Grøn Tour, hvor 40 medarbejdere fra CELF besøgte "grønne" virksomheder på Lolland og Falster. Målet var at få inspiration og øge indsigten i, hvordan lokale virksomheder, der producerer energi, anvender grønne teknologier. Der er udviklet og gennemført kurser indenfor solceller. Der er gennemført udvikling af og afholdt karrieredag på CELF med vindmøllebranchen. Karrieredagen samlede omkring 100 interesserede studerende fra Handelsgymnasiet på CELF og de almene gymnasier i Guldborgsund og Lolland kommune. Forretningsudvikling Der er sket netværksdannelse med blandt andet kommunerne, Region Sjælland, Femern Bælt Development og Business LF. I 2012 har de faglige resultater indenfor de 2 internt rettede strategier været følgende: Pædagogisk udvikling Der er blevet opsat Active Boards (interaktive tavler) i klasselokalerne og uddannet superbrugere, som har gennemført uddannelse af pædagogisk personale i anvendelsen af de nye teknologiske undervisningsværktøjer. Med udgangspunkt i resultaterne fra den antropologiske undersøgelse og behovet for øget fokus på fastholdelse af skolens elever, er processen omkring udvikling af lærerteams påbegyndt. Rammer for undervisningen Der er gennemført effektivisering og kvalitetsforbedringer ved indførsel af elektroniske arbejdsgange. Der er foretaget analyser på henholdsvis strømforbrug og leverandøraftaler. Handlingsplan for øget gennemførelse på grund- og hovedforløb Skolen indsender hvert år en handlingsplan for øget gennemførelse til ministeriet med det mål, at opnå en 95% gennemførelse i Af tabellen nedenfor fremgår de historiske tal samt resultat for skoleåret 2011/12 i forhold til afbrud uden omvalg på grund- og hovedforløbet. Skolen har i skrivende stund, ikke sat nye mål for de fremtidige skoleår, grundet den ministerielle udsættelse af indsendelsen af handlingsplanen til medio april Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Resultat Mål /10 10/11 11/12 11/ /09 Grundforløb under ét 21,0 23,0 24,0 24,72 15,7 Hovedforløb under ét 6,0 8,0 4,0 12,20 1,4 Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 7

9 Der er i 2012 arbejdet med elevtilfredshed med udgangspunkt i den i 2011 gennemførte elevtilfredshedsundersøgelse. I slutningen af 2012 gennemførtes en ny undersøgelse. Resultaterne er endnu ikke færdigbearbejdede og præsenteret for skolens bestyrelse. AMU aktivitet og tilfredshed Alle medarbejdere der deltager på et AMU-kursus, bliver bedt om at evaluere kurset i det elektroniske system Viskvalitet (www.viskvalitet.dk). I oversigten nedenfor ses resultatet af AMU-aktiviteten i 2012 sammenlignet med Det ses at ultimo 2012 var der 364 færre deltagere på AMU i forhold til 2011, svarende til en nedgang på 8,6%: Diff Diff Deltagere Diff Diff Hold (%) Indgang Antal deltagere Antal hold Antal deltagere Antal hold Deltagere (%) Hold I alt , ,4 * Bemærk at der kun registreres ét CPR-nummer ved tilmelding til flere hold, hvilket betyder at en medarbejder godt kan være tilmeldt flere hold, men kun registreres som én deltager i opgørelsen. I oversigten ses resultatet af den samlede tilfredshedsvurdering i 2012 sammenlignet med 2011, på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med det kursus, du netop har gennemført? : %-del tilfredshed i forhold til antal besvarelser Meget tilfreds til Tilfreds 91% (3.525) 92% (3.902) Utilfreds til Meget utilfreds 1% (73) 2% (77) Hverken tilfreds eller utilfreds / ved ikke 7% (269) 6% (245) Samlede svar -% ift. samlet deltagerantal 99,9% 99,7% Generelt er 91% af kursusdeltagerne placeret i kategorien Meget tilfreds eller Tilfreds med kurset. EUD-området tekniske og merkantile områder Fastholdelse på erhvervsuddannelsernes grundforløb er en særlig udfordring. Afdelingerne udfører i lighed med tidligere år forskellige fastholdelsestiltag. Blandt andet styrkelse af det sociale liv i klasserne og udvikling af grundforløbspakker særligt rettet til frafaldstruede elever. Manglen på praktikpladser er, for afdelingernes medarbejdere og de lokale uddannelsesudvalg, stadig en særlig udfordring. Der arbejdes løbende på at skaffe pladser, herunder udnyttelse af mulighederne for delaftaler, kombinationsaftaler og korte aftaler samt på udvikling af nye muligheder for kombination af skolepraktik og ordinær praktik. Af tabellen nedenfor, der viser skolens interne opgørelser i 2012, blev der indgået 510 aftaler med elever fra CELF, 37 færre end i 2011, svarende til et fald på 6,8%. På landsplan er der til sammenligning i 2012 registeret en stigning på 2% i indgåede uddannelsesaftaler i forhold til Det fremgår desuden af tabellen, at der har været en stigning i antal SKP-elever i 2012 på 22 elever, svarende til en stigning på 22% i forhold til Det samlede antal ordinære aftaler og SKP-aftaler er 15 færre end i 2011, svarende til et fald på 2,3%. År til dato Ordinære Diff SKP Diff Totalt ord. + SKP Total Diff Gymnasieområdet - handelsgymnasium og teknisk gymnasium 8

10 Skolen har handelsgymnasium (HHX) og teknisk gymnasium (HTX) i både Nykøbing og Nakskov. I 2012 blev der oprettet et fælles Advisory Board, hvor gymnasieområdet kan sparre med repræsentanter for det lokale erhvervsliv og kommunerne. Et af fokusområderne er, hvordan skolen kan tiltrække flere elever på gymnasieuddannelserne. På de gymnasiale afdelinger er der særligt fokus på at forbedre det sociale miljø og udvikle undervisningen i retningen af innovation og iværksætteri. Afdelingerne arbejder således hele tiden på at gøre erhvervsgymnasierne til attraktive uddannelsessteder, som kan tiltrække og fastholde eleverne. I det følgende ses, hvor mange dimittender der var på de to adresser i juni 2012: HHX Nykøbing HTX - Nykøbing HHX-Nakskov HTX-Nakskov Antal dimittender

11 1.5 Hoved- & nøgletal Hovedtal Resultatopgørelse (mio.kr.) Omsætning 303,5 300,1 329,3 292,0 268,1 Omkostninger 295,2 287,2 312,2 279,4 265,3 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 8,3 12,9 17,1 12,6 2,7 Finansielle poster -6,9-5,6-10,4-8,9-7,5 Resultat før ekstraordinære poster 1,4 7,3 6,7 3,7-4,7 Ekstraordinære poster 0,0 1,0-1,0 1,8 9,5 Årets resultat 1,4 8,3 5,7 5,5 4,7 Balance (mio.kr.) Anlægsaktiver 330,0 334,4 335,7 347,1 342,2 Omsætningsaktiver 96,2 89,8 87,4 66,1 64,0 Balancesum 426,2 424,2 423,1 413,2 406,2 Egenkapital ultimo 133,2 135,2 131,1 126,7 124,7 Hensatte forpligtigelser i alt 0,0 0,0 1,0 0,0 3,5 Langfristede gældsforpligtelser 166,6 172,2 177,1 178,2 185,5 Kortfristede gældsforpligtelser 126,5 116,8 113,8 108,3 92,5 Pengestrømsopgørelse (mio.kr.) Driftsaktivitet 18,8 23,2 18,6 5,9 20,4 Investeringsaktivitet -12,5-10,5 1,3-13,7 11,1 Finansieringsaktivitet -6,5-4,9-2,3-4,9-13,6 Pengestrøm, netto -0,2 7,8 17,6-12,7 17,9 Nøgletal Overskudsgrad 0,46% 2,43% 2,03% 1,27% Negativ Likviditetsgrad 76,11% 76,88% 76,80% 61,03% 69,19% Soliditetsgrad 31,25% 31,87% 30,99% 30,66% 30,70% Finansieringsgrad 50,49% 51,50% 52,76% 51,34% 54,21% Årselever Årselever ekskl. udlagt aktivitet Årselever, kostafdeling Erhvervsakademi-årselever gennemført for andre Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre Erhvervsakademi-årselever udlagt til andre Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre

12 1.6 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100/ Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100/ Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/ Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100/ Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusive kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. 1.7 Forventninger til det kommende år Indtægter Budget 2013 udviser et budgetteret regnskabsmæssigt overskud på t.kr. på baggrund af samlede indtægter på t.kr. og omkostninger på t.kr. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning om årselever. De budgetterede årselever for 2013 udviser dermed en stigning på 64 i forhold til regnskab Omkostninger Lønbudgettet indeholder nuværende ansatte med korrektion for kendte fratrædelser og forventede nyansættelser. Hertil kommer en forventet overtidsbetaling og resultatløn. Driftsrisici Undervisningsministeriet har i nogle år sagsbehandlet diverse kurser udbudt af CELF i samarbejde med en privat virksomhed. Undersøgelse kan medføre krav om tilbagebetaling af modtagne tilskud. Der er tidligere foretaget en hensættelse svarende til den vurderede tabsrisiko. I 2012 er der afsat yderligere 936 t.kr. til tab i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. 11

13 Finansielle risici Rentefastsættelsen på skolens realkreditgæld er baseret på EURIBOR 3 (2/3) og CIBOR 3 (1/3) med aktuelle kurstabstillæg jf. ovenfor. Realkreditlånene forventes refinansieret i oktober Udviklingen i de finansielle markeder følges op mod refinansieringstidspunkt med henblik på at vurdere, om der er muligheder for at afbøde effekten, hvis kursen stadig er ufordelagtige på refinansieringstidspunktet. Denne variable belåning er delvist rentesikret ved renteswaps, således at 58% af gælden er sikret i 6 år og 24% i 8 år. Skolens driftskreditter er på variabelt forrentede rentebetingelser. Driftskreditterne har ikke været anvendt de seneste år. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsåret afslutning har de igangværende forhandlinger med Lolland Kommune sandsynliggjort, at afsnit 8 kan sælges til Lolland Kommune. Den aftalte salgspris vil give et forventet regnskabsmæssigt tab, som er indarbejdet i regnskab 2012 med t.kr. på bygningsmassen og t.kr. på installationer som en nedskrivning under afskrivninger, jf. bemærkningerne ovenfor. Hermed forventes salget af afsnit 8 ikke at afstedkomme yderligere regnskabsmæssige tab. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som forventes at give anledning til at betvivle regnskabets værdiansættelser eller forventningerne til budget

14 2 Målrapportering 2.1 Opsummering vedrørende målrapportering I forbindelse med omorganiseringen på CELF i efteråret 2012 er lærerne organiseret i team. Deres opgave er bl.a. at have fokus på et eller flere af følgende 7 indsatsområder: Trivsel, Fremmøde, Frafald, Karakterniveau, Faglighed, Undervisningens gennemførelse og Anvendelse af ny undervisningsteknologi. Dette følges løbende med bl.a. måltal på skole-, afdelings- og teamniveau. Med henblik på at styrke fremmøde og gennemførsel på grundforløbene er følgende handlinger iværksat: Alle team skal aflevere konkrete handlinger på en eller flere af de ovennævnte 7 indsatsområder. Der pågår desuden et arbejde med at præcisere støttefunktionernes arbejdsopgaver i forbindelse med at øge fremmødet og gennemførelsen, herunder at harmonisere procedurer og rutiner for elevvejledere og uddannelsessekretærer samt præcisere kontaktlærernes opgaver. Med henblik på at styrke fremmøde og gennemførsel på hovedforløbene er følgende handlinger iværksat: Særligt fokus på at hjælpe de elever og virksomheder, der mister en uddannelsesaftale. Denne opgave ligger i det nyoprettede praktikpladscenter i tæt samarbejde de respektive undervisere og team på hovedforløbene. Desuden er der fokus på at stimulere elevernes lyst til mere faglighed gennem tilvalgsfag, valg af højere niveau samt udbud af eliteforløb. 2.2 Erhvervsgymnasiale uddannelser Skema til beregning af gennemførelsesprocent 3-årige erhvervsgymnasiale uddannelser 3010 HHX Antal elever Procent Årgang Tilgang Modtagne Afgivne Gennemførelse Gennemførelsesprocent Start 2008-slut % Start 2009-slut % Start Start Start HTX Antal elever Procent Årgang Tilgang Modtagne Afgivne Gennemførelse Gennemførelsesprocent Start 2008-slut % Start 2009-slut % Start Start Start

15 2.3 Erhvervsuddannelser m.v. I alt Grundforløb på CELF Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 1.090, , , , ,30 Frafald (antal/%-del) 303/24,4 343/21,1 335/23,5 357/24,3 392/24,7 I de 5 perioder der sammenlignes udmærker 2009 sig ved at have den største tilgang har det laveste optag i perioden. I 2012 registreres en stigning i optaget på ca. 10,2% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til Dyr, planter og natur Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 33,38 75,87 99,60 91,73 82,32 Frafald (antal/%-del) - 28/26,2 32/29,1 35/28,7 42/28,6 Tilgangen i 2012 ligger på niveau med 2010 og 2011 Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til Produktion og udvikling Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 81,18 127,83 89,50 91,82 108,43 Frafald (antal/%-del) - 70/25,4 21/22,8 40/29,6 23/20,4 Tilgangen i 2012 er det laveste der er registreret i 5 år. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet med 9%-point i forhold til Strøm styring og it Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 39,03 113,18 125,51 136,82 165,96 Frafald (antal/%-del) - 31/22,0 39/23,8 33/22,3 59/31,1 14

16 Tilgangen i 2012 er det højeste der er registreret i 5 år. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med 9%-point i forhold til Bil, fly og andre transportmidler Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 46,53 127,51 163,99 159,95 156,92 Frafald (antal/%-del) - 43/24,3 46/22,7 60/27,5 57/27,8 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011, dog ikke på højde med tilgangen i 2009 og Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til Bygge og anlæg Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 64,56 143,80 161,29 172,63 186,37 Frafald (antal/%-del) - 28/16,3 38/19,1 42/20,6 59/22,9 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011, dog ikke på højde med tilgangen i 2009 og Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med ca. 2%-point i forhold til Transport og logistik Uddannelse (Grundforløb) Tilgang Antal årselever i året 8,93 37,27 41,56 32,92 37,48 Frafald (antal/%-del) - 23/34,3 30/41,7 21/31,8 15/26,8 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, dog ikke på højde med tilgangen i Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet med 5%-point i forhold til Merkantil Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 154,35 340,49 327,51 312,84 307,72 Frafald (antal/%-del) - 45/11,3 44/16,5 42/15,3 44/16,4 15

17 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, og ligger nu på højde med 2009 tilgangen. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med 1%-point i forhold til Mad til mennesker Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 51,99 150,64 175,93 191,60 225,62 Frafald (antal/%-del) - 45/23,7 52/23,1 50/23,7 64/25,4 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, og ligger nu på højde med 2009 tilgangen. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med ca. 2%-point i forhold til Sundhed, omsorg og pædagogik Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 3,85 17,08 21,98 20,58 21,98 Frafald (antal/%-del) - 7/25,0 10/32,3 12/28,6 7/18,4 Tilgangen er fortsat faldende til indgangens grundforløb. Dog ligger den højere end 2008 tilgangen. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet markant med ca. 10%-point i forhold til Krop og stil Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året - 1, Frafald (antal/%-del) - 0/0, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Bygnings- og brugerservice Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 15,10 36,61 34,98 37,90 46,68 Frafald (antal/%-del) - 18/28,6 22/37,9 22/44,0 58/37, har den laveste tilgang der er registreret siden Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet markant med ca. 6%-point i forhold til

18 1010 Teknologi og kommunikation Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 82,66 5,93 0, Frafald (antal/%-del) 47/19, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Bygge og anlæg Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 71,76 0, Frafald (antal/%-del) 48/23, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Håndværk og teknik Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 41,05 0, Frafald (antal/%-del) 29/24, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Fra jord til bord Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 60,67 0, Frafald (antal/%-del) 45/26,9-0/0,0 - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden Mekanik, transport og logistik Uddannelse Grundforløb

19 Tilgang Antal årselever i året 95,68 2, Frafald (antal/%-del) 68/27, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Service Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 41,22 0, Frafald (antal/%-del) 31/34, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Handelsskolernes grundforløb Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 198,30 24, Frafald (antal/%-del) 51/19, Grundforløbet har ikke været afviklet siden I alt Hovedforløb på CELF 4 Uddannelse Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året 285,40 291,97 254,81 258,14 254,64 Frafald (antal/%-del) 47/10,59 21/5,53 28/7,6 14/4,0 45/12,2 Tilgangen faldt fra 2008 til 2009 og herefter steg fra 2009 til I 2012 er tilgangen faldet med 21,6% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er samlet for hovedforløbene steget markant med ca. 8%- point i forhold til Dyr, planter og natur Uddannelse Hovedforløb

20 Tilgang Antal årselever i året 20,4 16,84 12,2 9,61 10,26 Frafald (antal/%-del) 7/16,28 2/11,11 4/22,22 1/5,56 2/15,38 Tilgangen har været stigende fra 2010 til I 2012 er tilgangen faldet med 35,3% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant i 2012 med ca. 10%-point i forhold til Bil, fly og andre transportmidler Uddannelse Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året 77,65 84,93 80,86 67,64 84,50 Frafald (antal/%-del) 14/12,61 3/2,88 8/11,43 7/6,60 16/11,68 Tilgangen har været stødt stigende fra 2009 til I 2012 er tilgangen faldet med 19,6% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant med 5%-point i forhold til Bygnings- og brugerservice Uddannelse Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året 5,73 15,25 12,28 18,00 20,58 Frafald (antal/%-del) 0/0,0 3/8,33 0/0,0 1/2,86 7/20,59 Tilgangen har været stødt stigende fra 2009 til I 2012 er tilgangen faldet med 97,4% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant med ca. 18%-point i forhold til Produktion og udvikling Uddannelse Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året 26,21 26,26 15,85 26,23 15,33 Frafald (antal/%-del) 6/13,3 2/5,41 2/4,35 0/0,0 2/5,88 Tilgangen i 2012 er på niveau med 2010, hvilket er et fald på 65,1% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant med ca. 6%-point i forhold til Strøm, styring og it Uddannelse Hovedforløb

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro onsdag den 24. september 2008 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere