CVR-nr / CELF Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012"

Transkript

1 CVR-nr / CELF Årsrapport 2012

2 1 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen Årets økonomiske resultat Årets faglige resultater Hoved- & nøgletal Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Forventninger til det kommende år Målrapportering Opsummering vedrørende målrapportering Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser m.v Opgørelse af anden aktivitet Antal uddannelsesaftaler - erhvervsuddannelser Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer Påtegning af det samlede regnskab Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring Den uafhængige revisors påtegning

3 1 Ledelsesberetning 1.1 Institutionsoplysninger CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Kringelborg Allé Nykøbing F Telefon Internet adresse: Bestyrelsen Niels Henriksen, formand Klaus Nørholm Jørgensen, næstformand Jørgen Stub Petersen Søren Christensen Ejvind Heinecke Dennis Fridthjof Steen Koch Rasmussen Linnéa Treschow Doris Kimer Leo Christensen Medarbejderrepræsentant med stemmeret Kent W. Nielsen Medarbejderrepræsentant uden stemmeret Derek Curry Elevrepræsentant med stemmeret Jakob A. Dinesen Elevrepræsentant uden stemmeret Michael Sværke Henriksen Daglig ledelse Adm. direktør Michael Bang. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

4 1.2 Præsentation af institutionen Mission & vision CELF er en selvejende institution, omfattet af Lov om Institutioner for Erhvervsrettet Uddannelse med hjemsted i Guldborgsund Kommune og med Lolland-Falster som sit geografiske område. CELFs vision er at skabe en sammenhængende og udviklingsorienteret organisation - til glæde for såvel kunder som medarbejdere og samarbejdspartnere i erhvervslivet. Opgaver Institutionens formål er at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks. systemeksport og medvirken ved uddannelsesplanlægning i virksomheder. Institutionen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger. Skolen driver kostafdeling i henhold til Undervisningsministeriets godkendelse. 1.3 Årets økonomiske resultat Årets resultat udviser et overskud på t.kr. ud af en omsætning på t.kr. Budget 2012 udviste en omsætning 1 på t.kr. og et forventet resultat på 270 t.kr. Skolen er dermed kommet ud af 2012 med et årsresultat, som er t.kr. bedre end budgetlagt. Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var årselever på uddannelserne og 138 skolehjemårselever. De tilsvarende tal for 2011 var henholdsvis og har været præget af stabilisering af aktiviteten på efteruddannelsesområdet. Antallet af årselever på AMUuddannelserne steg fra 122 i 2011 til 126 i På aktiviteter udført for andre uddannelsesinstitutioner steg årselevproduktionen fra 191 til 210. Trods tilbagegangen i årselever er omsætningen steget med t.kr. i forhold til Dette skyldes væsentligst ændret sammensætning af aktiviteten på de enkelte uddannelser, hvor især grundforløbene har haft fremgang. Hertil kommer, at skolen har modtaget t.kr. mere i udkantstaksameter i 2012 end i 2011, idet Guldborgsund Kommune nu også opfylder kriterierne for dette taksameter. Skolens lønomkostninger 2 er faldet i forhold til 2011 med t.kr., hvilket især skyldes fald i omkostningen til fakturalærere (8.145 t.kr.). Timeeffektiviteten er forbedret, idet lønnen pr. ÅE er reduceret med kr. blandt andet som følge af en reduktion i antal timer pr. årselev med 4,3 time. 1 Omsætningsbegrebet i budgettet er baseret på det interne regnskab, hvor visse tilskud modregnes i de omkostningsposter, tilskuddene dækker. 2 Bemærkningerne i dette afsnit er baseret på skolens interne regnskab, hvor omkostninger til fakturalærere konteres som lønomkostninger, modsat det det eksterne regnskab (årsrapporten), hvor de indgår i øvrige omkostninger. 3

5 Driftsomkostningerne 3 er steget med t.kr. fra 2011 til De væsentligste årsager hertil er en stigning i tjenesteydelser vedrørende aktivitet udført for anden uddannelsesinstitution ( t.kr.), øget brug af konsulentydelser til projekter (3.989 t.kr.) samt småanskaffelser (2.053 t.kr.). Af- og nedskrivningsniveauet for 2012 var t.kr. højere i 2012 end Hovedårsagen er, at afsnit 8 i Nakskov Uddannelsescenter er nedskrevet til forventet salgspris. Effekten heraf er t.kr. Endvidere er der sket nedskrivning af ejendommen i Maribo, da en bygning er planlagt nedrevet (531 t.kr.). Den resterende stigning (938 t.kr.) skyldes afskrivningseffekten af de i andet halvår af 2011 og af de i 2012 gennemførte og aktiverede investeringer. Skolen gik, jf. årets likviditetsbeskrivelse, ud af 2012 med stort set uændret likviditet efter samlede nettoinvesteringer på t.kr. Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i mod budgetlagt 2.303, dvs. 30 årselever færre end forventet. De årselever fordelte sig med 679 på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at skolen, trods af store udfordringer i praktikpladssituationen, har formået at fastholde niveauet for indgåede praktikpladsaftaler, idet antallet i 2012 udgjorde 510 mod 516 i På finansieringssiden skyldes de stigende finansieringsomkostninger, at der ved den ordinære omlægning i oktober 2011 var så stor uro på de finansielle markeder, at omlægningen resulterede i rentetillæg til CIBOR-lån på 0,38 procentpoint og til EURIBOR-lån på 0,52 procentpoint. Dette har alt andet lige fordyret de årlige finansieringsomkostninger med ca. 775 t.kr. I 2012 har der været fokus på forbedring og tilpasning af bygningsmassen. I Nakskov Uddannelsescenter er der i 2012 gennemført en stor indvending renovering af afsnit 1. Teorilokaler, fællesområder, kontorer og toiletfaciliteter er bragt i tidssvarende stand, og hele afsnittet har fået nye møbler. Bygningsforandringerne i Nakskov har i 2012 udgjort t.kr. Der har løbende været forhandlinger med eksterne interessenter, først og fremmest Lolland Kommune, om salg af bygningsmasse på NUC med henblik på tilpasning til de kommende års faldende ungdomsårgange. Der var i 2012 fortsat stor fokus på kompetence- og organisationsudvikling, idet arbejdet har været koncentreret om implementering af skolens markedsorienterede og pædagogiske strategier. Der er i 2012 i alt brugt t.kr. på organisationsudvikling i bred forstand. Skolens egenkapital er i 2012 blevet reduceret med t.kr. i forbindelse med udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademi Sjælland. 1.4 Årets faglige resultater I det følgende redegøres kortfattet og på overordnet niveau for en række faglige initiativer og resultater i Der er primært fokus på de tværgående områder, idet uddannelserne belyses nærmere under målrapporteringen i kapitel 2. Organisationsforandring CELF iværksatte i 2012 en større organisationsforandring. Årsagen var et ønske om at samle og fokusere kræfterne, således at CELF er bedre rustet til at møde de kommende års pædagogiske, markedsmæssige og økonomiske udfordringer. 3 Bemærkningerne i dette afsnit er baseret på det interne regnskab, hvori driftsomkostningerne udgøres af de omkostninger, som ikke er løn, renter eller afskrivninger. 4

6 Formålet var bl.a. at sikre fuld fokus på strategien, fokus på fastholdelse, udvikling af den tværgående pædagogik samt et øget fokus på markedsorientering og økonomisk planlægning og styring. Målet med strukturændringen var at øge fokuseringen på skolens strategi samt at samle centrale ressourcepersoner i de enkelte uddannelsesafdelinger for at øge fastholdelsen af eleverne og fortsat have orden i skolens økonomi. Organisationen blev ændret på følgende tre områder: 1. Uddannelsesafdelingerne blev samlet i færre men større enheder. 2. De enkelte uddannelsesafdelinger fik tilført decentrale ressourcer til at hjælpe uddannelsescheferne: Et uddannelsessekretariat, en økonomi- og planlægningsmedarbejder og elevvejledere. 3. Etablering af nye tværgående funktioner (Elevchef, Pædagogisk chef og Pædagogisk IT-chef), som fremadrettet skal arbejde med forskellige indsatser i uddannelsesafdelingerne. Desuden blev der ved organisationsforandringen oprettet et praktikpladscenter, som primært har fokus på at opsøge virksomheder for at skaffe praktikpladser. Organisationsforandringen indebar desuden, at der i de enkelte afdelinger skal dannes undervisningsteams med øget fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring samt fokus på elevtilfredshed og fastholdelse. Processen med teamsamarbejde fortsætter i Administrative fællesskaber CELF er i 2012 blevet værtsinstitution for nye administrative fællesskaber udover det hidtidige bygningsfællesskab på Nakskov Uddannelsescenter. Skolen er på landsplan meget langt fremme med hensyn til at digitalisere administrative forretningsprocesser efter såkaldte Business Proces Management-principper. Dette har ført til, at der med virkning fra januar 2012 er etableret et administrativt fællesskab med 3 af Østdanmarks store erhvervsskoler, EUC Sjælland, CPH West og Københavns Tekniske Skole. CELF udvikler og hoster de digitale løsninger på vegne af skolerne. Flere andre skoler udviser interesse for samarbejdet, og foreløbig er SOSU Sjælland indtrådt med virkning fra 1. januar CELF har ligeledes en mangeårig erfaring med projektadministration af blandt andet EU-projekter. Med baggrund i de herved opnåede kompetencer er skolen, ligeledes med virkning fra primo 2012, blevet værtsinstitution for et administrativt fællesskab omkring projektadministration. Som det tredje nye administrative fællesskab driver CELF med virkning fra 2012 IT for SOSU Sjælland. Alle de administrative fællesskaber er en del af skolens bogføringskredsløb, og regnskaberne er indarbejdet i årsrapporten for CELF efter regnskabsprincipper foreskrevet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Miljø- og Arbejdsmiljøarbejdet Arbejdet i 2012 har handlet meget om dialog, inddragelse og samarbejde vertikalt og horisontalt i organisationen efter at organisationsændringen blev udmeldt i starten af Organisationsforandringen og teamudviklingsprocessen har affødt fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Afdelingen har i den forbindelse støttet og samarbejdet tæt med cheferne i uddannelsesafdelingerne i omstillingsprocessen. Desuden har afdelingen i 2012 samarbejder med skolens arbejdsmiljørepræsentanter med blandt andre følgende projekter: Implementering af: o Et nyt anmeldelsessystem fra MBU: Insubiz, ved elev-skader o Beredskabsplaner (brand og evakuering) o Rygeforbud på alle skolens matrikler 5

7 Gennemførelse af kostvejledningsforløb for ansatte. Afholdelse af temadag om psykisk arbejdsmiljø samt fyraftensmøde om stress. Planlægning af klimakampagne på Kringelborg Allé i samarbejde med skolens interne energinetværk, lærere, elever og KUBEN Management Temadag i arbejdsmiljøorganisationen om dens arbejde, organisationsforandringen og den årlige arbejdsmiljødrøftelse Projekter Projektsekretariatet har som mål at støtte op omkring den overordnede strategi og indsatsområder samt støtte den enkelte afdeling med henblik på udvikling. Det administrative samarbejde om et fælles projektsekretariat er i 2012 udvidet med SOSU Nykøbing og omfatter derudover Køge Handelsskole og CELF. CELF har i 2012 søgt og fået bevilliget en række projekter fra EU s socialfond, interreg Under EU, Ministeriet for Børn og Undervisning (forsøgs og udviklingsprojekter). Herudover er der en række projekter, der er videreført fra tidligere år. Ansøgningsmulighederne har dog båret præg af, at en ny programperiode (for EU-projekter) nærmer sig, og der har derfor været begrænsede midler at søge. I det følgende ses hvilke nationale og internationale projekter der er søgt og bevilliget i 2012: Nationale projekter Internationale projekter Vindmølletekniker-projektet. Projektet har til formål at udvikle en erhvervsuddannelse inden for vedligeholdelse og opstilling af vindmøller. Der er bevilliget et mindre projekt som støtter op omkring etablering og udbygning af Campus Nakskov. Regio-net blev afsluttet og et nyt projekt Kult-com blev bevilliget. Der er hermed stadig 3 interreg-projekter aktive med de tyske partnere. Netværket er i løbet af året blevet udbygget og der arbejdes fortsat på at skabe et mere integreret arbejdsmarked, med muligheder for lærlingene på begge sider af grænsen. Det er aftalt med de øvrige erhvervsuddannelsesinstitutioner i region Sjælland at der skal udarbejdes en fælles Leonardo-ansøgning, som skal give de unge mulighed for at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet. CELF står som ansøger for dette fælles initiativ. Status på strategiarbejdet I 2011 udvalgte bestyrelsen 7 tværgående strategier - 5 markedsorienterede og 2 internt rettede strategier, som skolen skal arbejde med i perioden De markedsorienterede strategier er: Oplevelsesøkonomi, Transport og logistik, Femern Bælt, Klima og energi samt Forretningsudvikling. De 2 internt rettede strategier er: Pædagogisk udvikling samt Rammer for undervisningen. I 2012 har de faglige resultater indenfor de 5 markedsorienterede strategier været følgende: Oplevelsesøkonomi Der er sammensat og udbudt en akademiuddannelse målrettet turisterhvervene (merkonom i turisme). Der er udviklet og gennemført kurser indenfor turisme. Der er etableret netværk med turistorganisationerne på Lolland og Falster omkring Årets turisttema. Skolen har deltaget i udviklingsarbejde omkring Marielyst Resort en badeby med potentiale og Madkulturhus i Nykøbing F. 6

8 Der er indledt samarbejde med Guldborgsund Kommune og Region Sjælland om udvikling af samarbejdet om trafikkorridoren Gedser Rostock. Transport og logistik Der er etableret en brancheportal, TRL-guiden, der samler uddannelser indenfor transport- og logistikområdet. Femern Bælt Der er indledt kontakt med danske entreprenører, der forventes at ville byde på nogle af de store kontrakter til Femern Bælt projektet. Der er produceret input til idékataloger til henholdsvis Femern A/S udstillingscenter i Rødbyhavn og ved Fehmarnbelt Days i Lübeck og Hamburg. Skolen koordinerer og leverer efteruddannelser i programmet Klar til nye muligheder. Klima og energi Der er afholdt Grøn Tour, hvor 40 medarbejdere fra CELF besøgte "grønne" virksomheder på Lolland og Falster. Målet var at få inspiration og øge indsigten i, hvordan lokale virksomheder, der producerer energi, anvender grønne teknologier. Der er udviklet og gennemført kurser indenfor solceller. Der er gennemført udvikling af og afholdt karrieredag på CELF med vindmøllebranchen. Karrieredagen samlede omkring 100 interesserede studerende fra Handelsgymnasiet på CELF og de almene gymnasier i Guldborgsund og Lolland kommune. Forretningsudvikling Der er sket netværksdannelse med blandt andet kommunerne, Region Sjælland, Femern Bælt Development og Business LF. I 2012 har de faglige resultater indenfor de 2 internt rettede strategier været følgende: Pædagogisk udvikling Der er blevet opsat Active Boards (interaktive tavler) i klasselokalerne og uddannet superbrugere, som har gennemført uddannelse af pædagogisk personale i anvendelsen af de nye teknologiske undervisningsværktøjer. Med udgangspunkt i resultaterne fra den antropologiske undersøgelse og behovet for øget fokus på fastholdelse af skolens elever, er processen omkring udvikling af lærerteams påbegyndt. Rammer for undervisningen Der er gennemført effektivisering og kvalitetsforbedringer ved indførsel af elektroniske arbejdsgange. Der er foretaget analyser på henholdsvis strømforbrug og leverandøraftaler. Handlingsplan for øget gennemførelse på grund- og hovedforløb Skolen indsender hvert år en handlingsplan for øget gennemførelse til ministeriet med det mål, at opnå en 95% gennemførelse i Af tabellen nedenfor fremgår de historiske tal samt resultat for skoleåret 2011/12 i forhold til afbrud uden omvalg på grund- og hovedforløbet. Skolen har i skrivende stund, ikke sat nye mål for de fremtidige skoleår, grundet den ministerielle udsættelse af indsendelsen af handlingsplanen til medio april Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Resultat Mål /10 10/11 11/12 11/ /09 Grundforløb under ét 21,0 23,0 24,0 24,72 15,7 Hovedforløb under ét 6,0 8,0 4,0 12,20 1,4 Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 7

9 Der er i 2012 arbejdet med elevtilfredshed med udgangspunkt i den i 2011 gennemførte elevtilfredshedsundersøgelse. I slutningen af 2012 gennemførtes en ny undersøgelse. Resultaterne er endnu ikke færdigbearbejdede og præsenteret for skolens bestyrelse. AMU aktivitet og tilfredshed Alle medarbejdere der deltager på et AMU-kursus, bliver bedt om at evaluere kurset i det elektroniske system Viskvalitet (www.viskvalitet.dk). I oversigten nedenfor ses resultatet af AMU-aktiviteten i 2012 sammenlignet med Det ses at ultimo 2012 var der 364 færre deltagere på AMU i forhold til 2011, svarende til en nedgang på 8,6%: Diff Diff Deltagere Diff Diff Hold (%) Indgang Antal deltagere Antal hold Antal deltagere Antal hold Deltagere (%) Hold I alt , ,4 * Bemærk at der kun registreres ét CPR-nummer ved tilmelding til flere hold, hvilket betyder at en medarbejder godt kan være tilmeldt flere hold, men kun registreres som én deltager i opgørelsen. I oversigten ses resultatet af den samlede tilfredshedsvurdering i 2012 sammenlignet med 2011, på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med det kursus, du netop har gennemført? : %-del tilfredshed i forhold til antal besvarelser Meget tilfreds til Tilfreds 91% (3.525) 92% (3.902) Utilfreds til Meget utilfreds 1% (73) 2% (77) Hverken tilfreds eller utilfreds / ved ikke 7% (269) 6% (245) Samlede svar -% ift. samlet deltagerantal 99,9% 99,7% Generelt er 91% af kursusdeltagerne placeret i kategorien Meget tilfreds eller Tilfreds med kurset. EUD-området tekniske og merkantile områder Fastholdelse på erhvervsuddannelsernes grundforløb er en særlig udfordring. Afdelingerne udfører i lighed med tidligere år forskellige fastholdelsestiltag. Blandt andet styrkelse af det sociale liv i klasserne og udvikling af grundforløbspakker særligt rettet til frafaldstruede elever. Manglen på praktikpladser er, for afdelingernes medarbejdere og de lokale uddannelsesudvalg, stadig en særlig udfordring. Der arbejdes løbende på at skaffe pladser, herunder udnyttelse af mulighederne for delaftaler, kombinationsaftaler og korte aftaler samt på udvikling af nye muligheder for kombination af skolepraktik og ordinær praktik. Af tabellen nedenfor, der viser skolens interne opgørelser i 2012, blev der indgået 510 aftaler med elever fra CELF, 37 færre end i 2011, svarende til et fald på 6,8%. På landsplan er der til sammenligning i 2012 registeret en stigning på 2% i indgåede uddannelsesaftaler i forhold til Det fremgår desuden af tabellen, at der har været en stigning i antal SKP-elever i 2012 på 22 elever, svarende til en stigning på 22% i forhold til Det samlede antal ordinære aftaler og SKP-aftaler er 15 færre end i 2011, svarende til et fald på 2,3%. År til dato Ordinære Diff SKP Diff Totalt ord. + SKP Total Diff Gymnasieområdet - handelsgymnasium og teknisk gymnasium 8

10 Skolen har handelsgymnasium (HHX) og teknisk gymnasium (HTX) i både Nykøbing og Nakskov. I 2012 blev der oprettet et fælles Advisory Board, hvor gymnasieområdet kan sparre med repræsentanter for det lokale erhvervsliv og kommunerne. Et af fokusområderne er, hvordan skolen kan tiltrække flere elever på gymnasieuddannelserne. På de gymnasiale afdelinger er der særligt fokus på at forbedre det sociale miljø og udvikle undervisningen i retningen af innovation og iværksætteri. Afdelingerne arbejder således hele tiden på at gøre erhvervsgymnasierne til attraktive uddannelsessteder, som kan tiltrække og fastholde eleverne. I det følgende ses, hvor mange dimittender der var på de to adresser i juni 2012: HHX Nykøbing HTX - Nykøbing HHX-Nakskov HTX-Nakskov Antal dimittender

11 1.5 Hoved- & nøgletal Hovedtal Resultatopgørelse (mio.kr.) Omsætning 303,5 300,1 329,3 292,0 268,1 Omkostninger 295,2 287,2 312,2 279,4 265,3 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 8,3 12,9 17,1 12,6 2,7 Finansielle poster -6,9-5,6-10,4-8,9-7,5 Resultat før ekstraordinære poster 1,4 7,3 6,7 3,7-4,7 Ekstraordinære poster 0,0 1,0-1,0 1,8 9,5 Årets resultat 1,4 8,3 5,7 5,5 4,7 Balance (mio.kr.) Anlægsaktiver 330,0 334,4 335,7 347,1 342,2 Omsætningsaktiver 96,2 89,8 87,4 66,1 64,0 Balancesum 426,2 424,2 423,1 413,2 406,2 Egenkapital ultimo 133,2 135,2 131,1 126,7 124,7 Hensatte forpligtigelser i alt 0,0 0,0 1,0 0,0 3,5 Langfristede gældsforpligtelser 166,6 172,2 177,1 178,2 185,5 Kortfristede gældsforpligtelser 126,5 116,8 113,8 108,3 92,5 Pengestrømsopgørelse (mio.kr.) Driftsaktivitet 18,8 23,2 18,6 5,9 20,4 Investeringsaktivitet -12,5-10,5 1,3-13,7 11,1 Finansieringsaktivitet -6,5-4,9-2,3-4,9-13,6 Pengestrøm, netto -0,2 7,8 17,6-12,7 17,9 Nøgletal Overskudsgrad 0,46% 2,43% 2,03% 1,27% Negativ Likviditetsgrad 76,11% 76,88% 76,80% 61,03% 69,19% Soliditetsgrad 31,25% 31,87% 30,99% 30,66% 30,70% Finansieringsgrad 50,49% 51,50% 52,76% 51,34% 54,21% Årselever Årselever ekskl. udlagt aktivitet Årselever, kostafdeling Erhvervsakademi-årselever gennemført for andre Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre Erhvervsakademi-årselever udlagt til andre Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre

12 1.6 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100/ Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100/ Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/ Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100/ Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusive kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. 1.7 Forventninger til det kommende år Indtægter Budget 2013 udviser et budgetteret regnskabsmæssigt overskud på t.kr. på baggrund af samlede indtægter på t.kr. og omkostninger på t.kr. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning om årselever. De budgetterede årselever for 2013 udviser dermed en stigning på 64 i forhold til regnskab Omkostninger Lønbudgettet indeholder nuværende ansatte med korrektion for kendte fratrædelser og forventede nyansættelser. Hertil kommer en forventet overtidsbetaling og resultatløn. Driftsrisici Undervisningsministeriet har i nogle år sagsbehandlet diverse kurser udbudt af CELF i samarbejde med en privat virksomhed. Undersøgelse kan medføre krav om tilbagebetaling af modtagne tilskud. Der er tidligere foretaget en hensættelse svarende til den vurderede tabsrisiko. I 2012 er der afsat yderligere 936 t.kr. til tab i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. 11

13 Finansielle risici Rentefastsættelsen på skolens realkreditgæld er baseret på EURIBOR 3 (2/3) og CIBOR 3 (1/3) med aktuelle kurstabstillæg jf. ovenfor. Realkreditlånene forventes refinansieret i oktober Udviklingen i de finansielle markeder følges op mod refinansieringstidspunkt med henblik på at vurdere, om der er muligheder for at afbøde effekten, hvis kursen stadig er ufordelagtige på refinansieringstidspunktet. Denne variable belåning er delvist rentesikret ved renteswaps, således at 58% af gælden er sikret i 6 år og 24% i 8 år. Skolens driftskreditter er på variabelt forrentede rentebetingelser. Driftskreditterne har ikke været anvendt de seneste år. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsåret afslutning har de igangværende forhandlinger med Lolland Kommune sandsynliggjort, at afsnit 8 kan sælges til Lolland Kommune. Den aftalte salgspris vil give et forventet regnskabsmæssigt tab, som er indarbejdet i regnskab 2012 med t.kr. på bygningsmassen og t.kr. på installationer som en nedskrivning under afskrivninger, jf. bemærkningerne ovenfor. Hermed forventes salget af afsnit 8 ikke at afstedkomme yderligere regnskabsmæssige tab. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som forventes at give anledning til at betvivle regnskabets værdiansættelser eller forventningerne til budget

14 2 Målrapportering 2.1 Opsummering vedrørende målrapportering I forbindelse med omorganiseringen på CELF i efteråret 2012 er lærerne organiseret i team. Deres opgave er bl.a. at have fokus på et eller flere af følgende 7 indsatsområder: Trivsel, Fremmøde, Frafald, Karakterniveau, Faglighed, Undervisningens gennemførelse og Anvendelse af ny undervisningsteknologi. Dette følges løbende med bl.a. måltal på skole-, afdelings- og teamniveau. Med henblik på at styrke fremmøde og gennemførsel på grundforløbene er følgende handlinger iværksat: Alle team skal aflevere konkrete handlinger på en eller flere af de ovennævnte 7 indsatsområder. Der pågår desuden et arbejde med at præcisere støttefunktionernes arbejdsopgaver i forbindelse med at øge fremmødet og gennemførelsen, herunder at harmonisere procedurer og rutiner for elevvejledere og uddannelsessekretærer samt præcisere kontaktlærernes opgaver. Med henblik på at styrke fremmøde og gennemførsel på hovedforløbene er følgende handlinger iværksat: Særligt fokus på at hjælpe de elever og virksomheder, der mister en uddannelsesaftale. Denne opgave ligger i det nyoprettede praktikpladscenter i tæt samarbejde de respektive undervisere og team på hovedforløbene. Desuden er der fokus på at stimulere elevernes lyst til mere faglighed gennem tilvalgsfag, valg af højere niveau samt udbud af eliteforløb. 2.2 Erhvervsgymnasiale uddannelser Skema til beregning af gennemførelsesprocent 3-årige erhvervsgymnasiale uddannelser 3010 HHX Antal elever Procent Årgang Tilgang Modtagne Afgivne Gennemførelse Gennemførelsesprocent Start 2008-slut % Start 2009-slut % Start Start Start HTX Antal elever Procent Årgang Tilgang Modtagne Afgivne Gennemførelse Gennemførelsesprocent Start 2008-slut % Start 2009-slut % Start Start Start

15 2.3 Erhvervsuddannelser m.v. I alt Grundforløb på CELF Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 1.090, , , , ,30 Frafald (antal/%-del) 303/24,4 343/21,1 335/23,5 357/24,3 392/24,7 I de 5 perioder der sammenlignes udmærker 2009 sig ved at have den største tilgang har det laveste optag i perioden. I 2012 registreres en stigning i optaget på ca. 10,2% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til Dyr, planter og natur Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 33,38 75,87 99,60 91,73 82,32 Frafald (antal/%-del) - 28/26,2 32/29,1 35/28,7 42/28,6 Tilgangen i 2012 ligger på niveau med 2010 og 2011 Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til Produktion og udvikling Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 81,18 127,83 89,50 91,82 108,43 Frafald (antal/%-del) - 70/25,4 21/22,8 40/29,6 23/20,4 Tilgangen i 2012 er det laveste der er registreret i 5 år. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet med 9%-point i forhold til Strøm styring og it Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 39,03 113,18 125,51 136,82 165,96 Frafald (antal/%-del) - 31/22,0 39/23,8 33/22,3 59/31,1 14

16 Tilgangen i 2012 er det højeste der er registreret i 5 år. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med 9%-point i forhold til Bil, fly og andre transportmidler Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 46,53 127,51 163,99 159,95 156,92 Frafald (antal/%-del) - 43/24,3 46/22,7 60/27,5 57/27,8 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011, dog ikke på højde med tilgangen i 2009 og Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til Bygge og anlæg Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 64,56 143,80 161,29 172,63 186,37 Frafald (antal/%-del) - 28/16,3 38/19,1 42/20,6 59/22,9 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011, dog ikke på højde med tilgangen i 2009 og Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med ca. 2%-point i forhold til Transport og logistik Uddannelse (Grundforløb) Tilgang Antal årselever i året 8,93 37,27 41,56 32,92 37,48 Frafald (antal/%-del) - 23/34,3 30/41,7 21/31,8 15/26,8 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, dog ikke på højde med tilgangen i Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet med 5%-point i forhold til Merkantil Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 154,35 340,49 327,51 312,84 307,72 Frafald (antal/%-del) - 45/11,3 44/16,5 42/15,3 44/16,4 15

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår)

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår) Årsrapport 2013 Svendborg International Maritime Academy (13. regnskabsår) CVR-nr. 25 78 70 72 1 Indhold 1. Ledelsespåtegning... 3 2. Revisionspåtegning... 4 3. Generelle oplysninger... 6 4. Ledelsens

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere