CVR-nr / CELF Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012"

Transkript

1 CVR-nr / CELF Årsrapport 2012

2 1 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen Årets økonomiske resultat Årets faglige resultater Hoved- & nøgletal Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Forventninger til det kommende år Målrapportering Opsummering vedrørende målrapportering Erhvervsgymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser m.v Opgørelse af anden aktivitet Antal uddannelsesaftaler - erhvervsuddannelser Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer Påtegning af det samlede regnskab Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring Den uafhængige revisors påtegning

3 1 Ledelsesberetning 1.1 Institutionsoplysninger CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Kringelborg Allé Nykøbing F Telefon Internet adresse: Bestyrelsen Niels Henriksen, formand Klaus Nørholm Jørgensen, næstformand Jørgen Stub Petersen Søren Christensen Ejvind Heinecke Dennis Fridthjof Steen Koch Rasmussen Linnéa Treschow Doris Kimer Leo Christensen Medarbejderrepræsentant med stemmeret Kent W. Nielsen Medarbejderrepræsentant uden stemmeret Derek Curry Elevrepræsentant med stemmeret Jakob A. Dinesen Elevrepræsentant uden stemmeret Michael Sværke Henriksen Daglig ledelse Adm. direktør Michael Bang. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 2

4 1.2 Præsentation af institutionen Mission & vision CELF er en selvejende institution, omfattet af Lov om Institutioner for Erhvervsrettet Uddannelse med hjemsted i Guldborgsund Kommune og med Lolland-Falster som sit geografiske område. CELFs vision er at skabe en sammenhængende og udviklingsorienteret organisation - til glæde for såvel kunder som medarbejdere og samarbejdspartnere i erhvervslivet. Opgaver Institutionens formål er at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Institutionen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks. systemeksport og medvirken ved uddannelsesplanlægning i virksomheder. Institutionen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger. Skolen driver kostafdeling i henhold til Undervisningsministeriets godkendelse. 1.3 Årets økonomiske resultat Årets resultat udviser et overskud på t.kr. ud af en omsætning på t.kr. Budget 2012 udviste en omsætning 1 på t.kr. og et forventet resultat på 270 t.kr. Skolen er dermed kommet ud af 2012 med et årsresultat, som er t.kr. bedre end budgetlagt. Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var årselever på uddannelserne og 138 skolehjemårselever. De tilsvarende tal for 2011 var henholdsvis og har været præget af stabilisering af aktiviteten på efteruddannelsesområdet. Antallet af årselever på AMUuddannelserne steg fra 122 i 2011 til 126 i På aktiviteter udført for andre uddannelsesinstitutioner steg årselevproduktionen fra 191 til 210. Trods tilbagegangen i årselever er omsætningen steget med t.kr. i forhold til Dette skyldes væsentligst ændret sammensætning af aktiviteten på de enkelte uddannelser, hvor især grundforløbene har haft fremgang. Hertil kommer, at skolen har modtaget t.kr. mere i udkantstaksameter i 2012 end i 2011, idet Guldborgsund Kommune nu også opfylder kriterierne for dette taksameter. Skolens lønomkostninger 2 er faldet i forhold til 2011 med t.kr., hvilket især skyldes fald i omkostningen til fakturalærere (8.145 t.kr.). Timeeffektiviteten er forbedret, idet lønnen pr. ÅE er reduceret med kr. blandt andet som følge af en reduktion i antal timer pr. årselev med 4,3 time. 1 Omsætningsbegrebet i budgettet er baseret på det interne regnskab, hvor visse tilskud modregnes i de omkostningsposter, tilskuddene dækker. 2 Bemærkningerne i dette afsnit er baseret på skolens interne regnskab, hvor omkostninger til fakturalærere konteres som lønomkostninger, modsat det det eksterne regnskab (årsrapporten), hvor de indgår i øvrige omkostninger. 3

5 Driftsomkostningerne 3 er steget med t.kr. fra 2011 til De væsentligste årsager hertil er en stigning i tjenesteydelser vedrørende aktivitet udført for anden uddannelsesinstitution ( t.kr.), øget brug af konsulentydelser til projekter (3.989 t.kr.) samt småanskaffelser (2.053 t.kr.). Af- og nedskrivningsniveauet for 2012 var t.kr. højere i 2012 end Hovedårsagen er, at afsnit 8 i Nakskov Uddannelsescenter er nedskrevet til forventet salgspris. Effekten heraf er t.kr. Endvidere er der sket nedskrivning af ejendommen i Maribo, da en bygning er planlagt nedrevet (531 t.kr.). Den resterende stigning (938 t.kr.) skyldes afskrivningseffekten af de i andet halvår af 2011 og af de i 2012 gennemførte og aktiverede investeringer. Skolen gik, jf. årets likviditetsbeskrivelse, ud af 2012 med stort set uændret likviditet efter samlede nettoinvesteringer på t.kr. Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i mod budgetlagt 2.303, dvs. 30 årselever færre end forventet. De årselever fordelte sig med 679 på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at skolen, trods af store udfordringer i praktikpladssituationen, har formået at fastholde niveauet for indgåede praktikpladsaftaler, idet antallet i 2012 udgjorde 510 mod 516 i På finansieringssiden skyldes de stigende finansieringsomkostninger, at der ved den ordinære omlægning i oktober 2011 var så stor uro på de finansielle markeder, at omlægningen resulterede i rentetillæg til CIBOR-lån på 0,38 procentpoint og til EURIBOR-lån på 0,52 procentpoint. Dette har alt andet lige fordyret de årlige finansieringsomkostninger med ca. 775 t.kr. I 2012 har der været fokus på forbedring og tilpasning af bygningsmassen. I Nakskov Uddannelsescenter er der i 2012 gennemført en stor indvending renovering af afsnit 1. Teorilokaler, fællesområder, kontorer og toiletfaciliteter er bragt i tidssvarende stand, og hele afsnittet har fået nye møbler. Bygningsforandringerne i Nakskov har i 2012 udgjort t.kr. Der har løbende været forhandlinger med eksterne interessenter, først og fremmest Lolland Kommune, om salg af bygningsmasse på NUC med henblik på tilpasning til de kommende års faldende ungdomsårgange. Der var i 2012 fortsat stor fokus på kompetence- og organisationsudvikling, idet arbejdet har været koncentreret om implementering af skolens markedsorienterede og pædagogiske strategier. Der er i 2012 i alt brugt t.kr. på organisationsudvikling i bred forstand. Skolens egenkapital er i 2012 blevet reduceret med t.kr. i forbindelse med udspaltningen af de videregående uddannelser til Erhvervsakademi Sjælland. 1.4 Årets faglige resultater I det følgende redegøres kortfattet og på overordnet niveau for en række faglige initiativer og resultater i Der er primært fokus på de tværgående områder, idet uddannelserne belyses nærmere under målrapporteringen i kapitel 2. Organisationsforandring CELF iværksatte i 2012 en større organisationsforandring. Årsagen var et ønske om at samle og fokusere kræfterne, således at CELF er bedre rustet til at møde de kommende års pædagogiske, markedsmæssige og økonomiske udfordringer. 3 Bemærkningerne i dette afsnit er baseret på det interne regnskab, hvori driftsomkostningerne udgøres af de omkostninger, som ikke er løn, renter eller afskrivninger. 4

6 Formålet var bl.a. at sikre fuld fokus på strategien, fokus på fastholdelse, udvikling af den tværgående pædagogik samt et øget fokus på markedsorientering og økonomisk planlægning og styring. Målet med strukturændringen var at øge fokuseringen på skolens strategi samt at samle centrale ressourcepersoner i de enkelte uddannelsesafdelinger for at øge fastholdelsen af eleverne og fortsat have orden i skolens økonomi. Organisationen blev ændret på følgende tre områder: 1. Uddannelsesafdelingerne blev samlet i færre men større enheder. 2. De enkelte uddannelsesafdelinger fik tilført decentrale ressourcer til at hjælpe uddannelsescheferne: Et uddannelsessekretariat, en økonomi- og planlægningsmedarbejder og elevvejledere. 3. Etablering af nye tværgående funktioner (Elevchef, Pædagogisk chef og Pædagogisk IT-chef), som fremadrettet skal arbejde med forskellige indsatser i uddannelsesafdelingerne. Desuden blev der ved organisationsforandringen oprettet et praktikpladscenter, som primært har fokus på at opsøge virksomheder for at skaffe praktikpladser. Organisationsforandringen indebar desuden, at der i de enkelte afdelinger skal dannes undervisningsteams med øget fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring samt fokus på elevtilfredshed og fastholdelse. Processen med teamsamarbejde fortsætter i Administrative fællesskaber CELF er i 2012 blevet værtsinstitution for nye administrative fællesskaber udover det hidtidige bygningsfællesskab på Nakskov Uddannelsescenter. Skolen er på landsplan meget langt fremme med hensyn til at digitalisere administrative forretningsprocesser efter såkaldte Business Proces Management-principper. Dette har ført til, at der med virkning fra januar 2012 er etableret et administrativt fællesskab med 3 af Østdanmarks store erhvervsskoler, EUC Sjælland, CPH West og Københavns Tekniske Skole. CELF udvikler og hoster de digitale løsninger på vegne af skolerne. Flere andre skoler udviser interesse for samarbejdet, og foreløbig er SOSU Sjælland indtrådt med virkning fra 1. januar CELF har ligeledes en mangeårig erfaring med projektadministration af blandt andet EU-projekter. Med baggrund i de herved opnåede kompetencer er skolen, ligeledes med virkning fra primo 2012, blevet værtsinstitution for et administrativt fællesskab omkring projektadministration. Som det tredje nye administrative fællesskab driver CELF med virkning fra 2012 IT for SOSU Sjælland. Alle de administrative fællesskaber er en del af skolens bogføringskredsløb, og regnskaberne er indarbejdet i årsrapporten for CELF efter regnskabsprincipper foreskrevet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Miljø- og Arbejdsmiljøarbejdet Arbejdet i 2012 har handlet meget om dialog, inddragelse og samarbejde vertikalt og horisontalt i organisationen efter at organisationsændringen blev udmeldt i starten af Organisationsforandringen og teamudviklingsprocessen har affødt fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Afdelingen har i den forbindelse støttet og samarbejdet tæt med cheferne i uddannelsesafdelingerne i omstillingsprocessen. Desuden har afdelingen i 2012 samarbejder med skolens arbejdsmiljørepræsentanter med blandt andre følgende projekter: Implementering af: o Et nyt anmeldelsessystem fra MBU: Insubiz, ved elev-skader o Beredskabsplaner (brand og evakuering) o Rygeforbud på alle skolens matrikler 5

7 Gennemførelse af kostvejledningsforløb for ansatte. Afholdelse af temadag om psykisk arbejdsmiljø samt fyraftensmøde om stress. Planlægning af klimakampagne på Kringelborg Allé i samarbejde med skolens interne energinetværk, lærere, elever og KUBEN Management Temadag i arbejdsmiljøorganisationen om dens arbejde, organisationsforandringen og den årlige arbejdsmiljødrøftelse Projekter Projektsekretariatet har som mål at støtte op omkring den overordnede strategi og indsatsområder samt støtte den enkelte afdeling med henblik på udvikling. Det administrative samarbejde om et fælles projektsekretariat er i 2012 udvidet med SOSU Nykøbing og omfatter derudover Køge Handelsskole og CELF. CELF har i 2012 søgt og fået bevilliget en række projekter fra EU s socialfond, interreg Under EU, Ministeriet for Børn og Undervisning (forsøgs og udviklingsprojekter). Herudover er der en række projekter, der er videreført fra tidligere år. Ansøgningsmulighederne har dog båret præg af, at en ny programperiode (for EU-projekter) nærmer sig, og der har derfor været begrænsede midler at søge. I det følgende ses hvilke nationale og internationale projekter der er søgt og bevilliget i 2012: Nationale projekter Internationale projekter Vindmølletekniker-projektet. Projektet har til formål at udvikle en erhvervsuddannelse inden for vedligeholdelse og opstilling af vindmøller. Der er bevilliget et mindre projekt som støtter op omkring etablering og udbygning af Campus Nakskov. Regio-net blev afsluttet og et nyt projekt Kult-com blev bevilliget. Der er hermed stadig 3 interreg-projekter aktive med de tyske partnere. Netværket er i løbet af året blevet udbygget og der arbejdes fortsat på at skabe et mere integreret arbejdsmarked, med muligheder for lærlingene på begge sider af grænsen. Det er aftalt med de øvrige erhvervsuddannelsesinstitutioner i region Sjælland at der skal udarbejdes en fælles Leonardo-ansøgning, som skal give de unge mulighed for at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet. CELF står som ansøger for dette fælles initiativ. Status på strategiarbejdet I 2011 udvalgte bestyrelsen 7 tværgående strategier - 5 markedsorienterede og 2 internt rettede strategier, som skolen skal arbejde med i perioden De markedsorienterede strategier er: Oplevelsesøkonomi, Transport og logistik, Femern Bælt, Klima og energi samt Forretningsudvikling. De 2 internt rettede strategier er: Pædagogisk udvikling samt Rammer for undervisningen. I 2012 har de faglige resultater indenfor de 5 markedsorienterede strategier været følgende: Oplevelsesøkonomi Der er sammensat og udbudt en akademiuddannelse målrettet turisterhvervene (merkonom i turisme). Der er udviklet og gennemført kurser indenfor turisme. Der er etableret netværk med turistorganisationerne på Lolland og Falster omkring Årets turisttema. Skolen har deltaget i udviklingsarbejde omkring Marielyst Resort en badeby med potentiale og Madkulturhus i Nykøbing F. 6

8 Der er indledt samarbejde med Guldborgsund Kommune og Region Sjælland om udvikling af samarbejdet om trafikkorridoren Gedser Rostock. Transport og logistik Der er etableret en brancheportal, TRL-guiden, der samler uddannelser indenfor transport- og logistikområdet. Femern Bælt Der er indledt kontakt med danske entreprenører, der forventes at ville byde på nogle af de store kontrakter til Femern Bælt projektet. Der er produceret input til idékataloger til henholdsvis Femern A/S udstillingscenter i Rødbyhavn og ved Fehmarnbelt Days i Lübeck og Hamburg. Skolen koordinerer og leverer efteruddannelser i programmet Klar til nye muligheder. Klima og energi Der er afholdt Grøn Tour, hvor 40 medarbejdere fra CELF besøgte "grønne" virksomheder på Lolland og Falster. Målet var at få inspiration og øge indsigten i, hvordan lokale virksomheder, der producerer energi, anvender grønne teknologier. Der er udviklet og gennemført kurser indenfor solceller. Der er gennemført udvikling af og afholdt karrieredag på CELF med vindmøllebranchen. Karrieredagen samlede omkring 100 interesserede studerende fra Handelsgymnasiet på CELF og de almene gymnasier i Guldborgsund og Lolland kommune. Forretningsudvikling Der er sket netværksdannelse med blandt andet kommunerne, Region Sjælland, Femern Bælt Development og Business LF. I 2012 har de faglige resultater indenfor de 2 internt rettede strategier været følgende: Pædagogisk udvikling Der er blevet opsat Active Boards (interaktive tavler) i klasselokalerne og uddannet superbrugere, som har gennemført uddannelse af pædagogisk personale i anvendelsen af de nye teknologiske undervisningsværktøjer. Med udgangspunkt i resultaterne fra den antropologiske undersøgelse og behovet for øget fokus på fastholdelse af skolens elever, er processen omkring udvikling af lærerteams påbegyndt. Rammer for undervisningen Der er gennemført effektivisering og kvalitetsforbedringer ved indførsel af elektroniske arbejdsgange. Der er foretaget analyser på henholdsvis strømforbrug og leverandøraftaler. Handlingsplan for øget gennemførelse på grund- og hovedforløb Skolen indsender hvert år en handlingsplan for øget gennemførelse til ministeriet med det mål, at opnå en 95% gennemførelse i Af tabellen nedenfor fremgår de historiske tal samt resultat for skoleåret 2011/12 i forhold til afbrud uden omvalg på grund- og hovedforløbet. Skolen har i skrivende stund, ikke sat nye mål for de fremtidige skoleår, grundet den ministerielle udsættelse af indsendelsen af handlingsplanen til medio april Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Resultat Mål /10 10/11 11/12 11/ /09 Grundforløb under ét 21,0 23,0 24,0 24,72 15,7 Hovedforløb under ét 6,0 8,0 4,0 12,20 1,4 Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) 7

9 Der er i 2012 arbejdet med elevtilfredshed med udgangspunkt i den i 2011 gennemførte elevtilfredshedsundersøgelse. I slutningen af 2012 gennemførtes en ny undersøgelse. Resultaterne er endnu ikke færdigbearbejdede og præsenteret for skolens bestyrelse. AMU aktivitet og tilfredshed Alle medarbejdere der deltager på et AMU-kursus, bliver bedt om at evaluere kurset i det elektroniske system Viskvalitet (www.viskvalitet.dk). I oversigten nedenfor ses resultatet af AMU-aktiviteten i 2012 sammenlignet med Det ses at ultimo 2012 var der 364 færre deltagere på AMU i forhold til 2011, svarende til en nedgang på 8,6%: Diff Diff Deltagere Diff Diff Hold (%) Indgang Antal deltagere Antal hold Antal deltagere Antal hold Deltagere (%) Hold I alt , ,4 * Bemærk at der kun registreres ét CPR-nummer ved tilmelding til flere hold, hvilket betyder at en medarbejder godt kan være tilmeldt flere hold, men kun registreres som én deltager i opgørelsen. I oversigten ses resultatet af den samlede tilfredshedsvurdering i 2012 sammenlignet med 2011, på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med det kursus, du netop har gennemført? : %-del tilfredshed i forhold til antal besvarelser Meget tilfreds til Tilfreds 91% (3.525) 92% (3.902) Utilfreds til Meget utilfreds 1% (73) 2% (77) Hverken tilfreds eller utilfreds / ved ikke 7% (269) 6% (245) Samlede svar -% ift. samlet deltagerantal 99,9% 99,7% Generelt er 91% af kursusdeltagerne placeret i kategorien Meget tilfreds eller Tilfreds med kurset. EUD-området tekniske og merkantile områder Fastholdelse på erhvervsuddannelsernes grundforløb er en særlig udfordring. Afdelingerne udfører i lighed med tidligere år forskellige fastholdelsestiltag. Blandt andet styrkelse af det sociale liv i klasserne og udvikling af grundforløbspakker særligt rettet til frafaldstruede elever. Manglen på praktikpladser er, for afdelingernes medarbejdere og de lokale uddannelsesudvalg, stadig en særlig udfordring. Der arbejdes løbende på at skaffe pladser, herunder udnyttelse af mulighederne for delaftaler, kombinationsaftaler og korte aftaler samt på udvikling af nye muligheder for kombination af skolepraktik og ordinær praktik. Af tabellen nedenfor, der viser skolens interne opgørelser i 2012, blev der indgået 510 aftaler med elever fra CELF, 37 færre end i 2011, svarende til et fald på 6,8%. På landsplan er der til sammenligning i 2012 registeret en stigning på 2% i indgåede uddannelsesaftaler i forhold til Det fremgår desuden af tabellen, at der har været en stigning i antal SKP-elever i 2012 på 22 elever, svarende til en stigning på 22% i forhold til Det samlede antal ordinære aftaler og SKP-aftaler er 15 færre end i 2011, svarende til et fald på 2,3%. År til dato Ordinære Diff SKP Diff Totalt ord. + SKP Total Diff Gymnasieområdet - handelsgymnasium og teknisk gymnasium 8

10 Skolen har handelsgymnasium (HHX) og teknisk gymnasium (HTX) i både Nykøbing og Nakskov. I 2012 blev der oprettet et fælles Advisory Board, hvor gymnasieområdet kan sparre med repræsentanter for det lokale erhvervsliv og kommunerne. Et af fokusområderne er, hvordan skolen kan tiltrække flere elever på gymnasieuddannelserne. På de gymnasiale afdelinger er der særligt fokus på at forbedre det sociale miljø og udvikle undervisningen i retningen af innovation og iværksætteri. Afdelingerne arbejder således hele tiden på at gøre erhvervsgymnasierne til attraktive uddannelsessteder, som kan tiltrække og fastholde eleverne. I det følgende ses, hvor mange dimittender der var på de to adresser i juni 2012: HHX Nykøbing HTX - Nykøbing HHX-Nakskov HTX-Nakskov Antal dimittender

11 1.5 Hoved- & nøgletal Hovedtal Resultatopgørelse (mio.kr.) Omsætning 303,5 300,1 329,3 292,0 268,1 Omkostninger 295,2 287,2 312,2 279,4 265,3 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 8,3 12,9 17,1 12,6 2,7 Finansielle poster -6,9-5,6-10,4-8,9-7,5 Resultat før ekstraordinære poster 1,4 7,3 6,7 3,7-4,7 Ekstraordinære poster 0,0 1,0-1,0 1,8 9,5 Årets resultat 1,4 8,3 5,7 5,5 4,7 Balance (mio.kr.) Anlægsaktiver 330,0 334,4 335,7 347,1 342,2 Omsætningsaktiver 96,2 89,8 87,4 66,1 64,0 Balancesum 426,2 424,2 423,1 413,2 406,2 Egenkapital ultimo 133,2 135,2 131,1 126,7 124,7 Hensatte forpligtigelser i alt 0,0 0,0 1,0 0,0 3,5 Langfristede gældsforpligtelser 166,6 172,2 177,1 178,2 185,5 Kortfristede gældsforpligtelser 126,5 116,8 113,8 108,3 92,5 Pengestrømsopgørelse (mio.kr.) Driftsaktivitet 18,8 23,2 18,6 5,9 20,4 Investeringsaktivitet -12,5-10,5 1,3-13,7 11,1 Finansieringsaktivitet -6,5-4,9-2,3-4,9-13,6 Pengestrøm, netto -0,2 7,8 17,6-12,7 17,9 Nøgletal Overskudsgrad 0,46% 2,43% 2,03% 1,27% Negativ Likviditetsgrad 76,11% 76,88% 76,80% 61,03% 69,19% Soliditetsgrad 31,25% 31,87% 30,99% 30,66% 30,70% Finansieringsgrad 50,49% 51,50% 52,76% 51,34% 54,21% Årselever Årselever ekskl. udlagt aktivitet Årselever, kostafdeling Erhvervsakademi-årselever gennemført for andre Erhvervsuddannelses-årselever gennemført for andre Erhvervsakademi-årselever udlagt til andre Erhvervsuddannelses-årselever udlagt til andre

12 1.6 Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x 100/ Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100/ Kortfristede gældsforpligtelser i alt Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100/ Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfristede gældsforpligtelser x 100/ Materielle anlægsaktiver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever inklusive kost- og deltidselever omregnet til årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. 1.7 Forventninger til det kommende år Indtægter Budget 2013 udviser et budgetteret regnskabsmæssigt overskud på t.kr. på baggrund af samlede indtægter på t.kr. og omkostninger på t.kr. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning om årselever. De budgetterede årselever for 2013 udviser dermed en stigning på 64 i forhold til regnskab Omkostninger Lønbudgettet indeholder nuværende ansatte med korrektion for kendte fratrædelser og forventede nyansættelser. Hertil kommer en forventet overtidsbetaling og resultatløn. Driftsrisici Undervisningsministeriet har i nogle år sagsbehandlet diverse kurser udbudt af CELF i samarbejde med en privat virksomhed. Undersøgelse kan medføre krav om tilbagebetaling af modtagne tilskud. Der er tidligere foretaget en hensættelse svarende til den vurderede tabsrisiko. I 2012 er der afsat yderligere 936 t.kr. til tab i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. 11

13 Finansielle risici Rentefastsættelsen på skolens realkreditgæld er baseret på EURIBOR 3 (2/3) og CIBOR 3 (1/3) med aktuelle kurstabstillæg jf. ovenfor. Realkreditlånene forventes refinansieret i oktober Udviklingen i de finansielle markeder følges op mod refinansieringstidspunkt med henblik på at vurdere, om der er muligheder for at afbøde effekten, hvis kursen stadig er ufordelagtige på refinansieringstidspunktet. Denne variable belåning er delvist rentesikret ved renteswaps, således at 58% af gælden er sikret i 6 år og 24% i 8 år. Skolens driftskreditter er på variabelt forrentede rentebetingelser. Driftskreditterne har ikke været anvendt de seneste år. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsåret afslutning har de igangværende forhandlinger med Lolland Kommune sandsynliggjort, at afsnit 8 kan sælges til Lolland Kommune. Den aftalte salgspris vil give et forventet regnskabsmæssigt tab, som er indarbejdet i regnskab 2012 med t.kr. på bygningsmassen og t.kr. på installationer som en nedskrivning under afskrivninger, jf. bemærkningerne ovenfor. Hermed forventes salget af afsnit 8 ikke at afstedkomme yderligere regnskabsmæssige tab. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som forventes at give anledning til at betvivle regnskabets værdiansættelser eller forventningerne til budget

14 2 Målrapportering 2.1 Opsummering vedrørende målrapportering I forbindelse med omorganiseringen på CELF i efteråret 2012 er lærerne organiseret i team. Deres opgave er bl.a. at have fokus på et eller flere af følgende 7 indsatsområder: Trivsel, Fremmøde, Frafald, Karakterniveau, Faglighed, Undervisningens gennemførelse og Anvendelse af ny undervisningsteknologi. Dette følges løbende med bl.a. måltal på skole-, afdelings- og teamniveau. Med henblik på at styrke fremmøde og gennemførsel på grundforløbene er følgende handlinger iværksat: Alle team skal aflevere konkrete handlinger på en eller flere af de ovennævnte 7 indsatsområder. Der pågår desuden et arbejde med at præcisere støttefunktionernes arbejdsopgaver i forbindelse med at øge fremmødet og gennemførelsen, herunder at harmonisere procedurer og rutiner for elevvejledere og uddannelsessekretærer samt præcisere kontaktlærernes opgaver. Med henblik på at styrke fremmøde og gennemførsel på hovedforløbene er følgende handlinger iværksat: Særligt fokus på at hjælpe de elever og virksomheder, der mister en uddannelsesaftale. Denne opgave ligger i det nyoprettede praktikpladscenter i tæt samarbejde de respektive undervisere og team på hovedforløbene. Desuden er der fokus på at stimulere elevernes lyst til mere faglighed gennem tilvalgsfag, valg af højere niveau samt udbud af eliteforløb. 2.2 Erhvervsgymnasiale uddannelser Skema til beregning af gennemførelsesprocent 3-årige erhvervsgymnasiale uddannelser 3010 HHX Antal elever Procent Årgang Tilgang Modtagne Afgivne Gennemførelse Gennemførelsesprocent Start 2008-slut % Start 2009-slut % Start Start Start HTX Antal elever Procent Årgang Tilgang Modtagne Afgivne Gennemførelse Gennemførelsesprocent Start 2008-slut % Start 2009-slut % Start Start Start

15 2.3 Erhvervsuddannelser m.v. I alt Grundforløb på CELF Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 1.090, , , , ,30 Frafald (antal/%-del) 303/24,4 343/21,1 335/23,5 357/24,3 392/24,7 I de 5 perioder der sammenlignes udmærker 2009 sig ved at have den største tilgang har det laveste optag i perioden. I 2012 registreres en stigning i optaget på ca. 10,2% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til Dyr, planter og natur Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 33,38 75,87 99,60 91,73 82,32 Frafald (antal/%-del) - 28/26,2 32/29,1 35/28,7 42/28,6 Tilgangen i 2012 ligger på niveau med 2010 og 2011 Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til Produktion og udvikling Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 81,18 127,83 89,50 91,82 108,43 Frafald (antal/%-del) - 70/25,4 21/22,8 40/29,6 23/20,4 Tilgangen i 2012 er det laveste der er registreret i 5 år. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet med 9%-point i forhold til Strøm styring og it Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 39,03 113,18 125,51 136,82 165,96 Frafald (antal/%-del) - 31/22,0 39/23,8 33/22,3 59/31,1 14

16 Tilgangen i 2012 er det højeste der er registreret i 5 år. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med 9%-point i forhold til Bil, fly og andre transportmidler Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 46,53 127,51 163,99 159,95 156,92 Frafald (antal/%-del) - 43/24,3 46/22,7 60/27,5 57/27,8 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011, dog ikke på højde med tilgangen i 2009 og Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er uændret i forhold til Bygge og anlæg Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 64,56 143,80 161,29 172,63 186,37 Frafald (antal/%-del) - 28/16,3 38/19,1 42/20,6 59/22,9 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011, dog ikke på højde med tilgangen i 2009 og Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med ca. 2%-point i forhold til Transport og logistik Uddannelse (Grundforløb) Tilgang Antal årselever i året 8,93 37,27 41,56 32,92 37,48 Frafald (antal/%-del) - 23/34,3 30/41,7 21/31,8 15/26,8 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, dog ikke på højde med tilgangen i Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet med 5%-point i forhold til Merkantil Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 154,35 340,49 327,51 312,84 307,72 Frafald (antal/%-del) - 45/11,3 44/16,5 42/15,3 44/16,4 15

17 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, og ligger nu på højde med 2009 tilgangen. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med 1%-point i forhold til Mad til mennesker Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 51,99 150,64 175,93 191,60 225,62 Frafald (antal/%-del) - 45/23,7 52/23,1 50/23,7 64/25,4 Tilgangen i 2012 er steget i forhold til 2011 og 2010, og ligger nu på højde med 2009 tilgangen. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget med ca. 2%-point i forhold til Sundhed, omsorg og pædagogik Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 3,85 17,08 21,98 20,58 21,98 Frafald (antal/%-del) - 7/25,0 10/32,3 12/28,6 7/18,4 Tilgangen er fortsat faldende til indgangens grundforløb. Dog ligger den højere end 2008 tilgangen. Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet markant med ca. 10%-point i forhold til Krop og stil Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året - 1, Frafald (antal/%-del) - 0/0, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Bygnings- og brugerservice Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 15,10 36,61 34,98 37,90 46,68 Frafald (antal/%-del) - 18/28,6 22/37,9 22/44,0 58/37, har den laveste tilgang der er registreret siden Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er faldet markant med ca. 6%-point i forhold til

18 1010 Teknologi og kommunikation Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 82,66 5,93 0, Frafald (antal/%-del) 47/19, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Bygge og anlæg Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 71,76 0, Frafald (antal/%-del) 48/23, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Håndværk og teknik Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 41,05 0, Frafald (antal/%-del) 29/24, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Fra jord til bord Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 60,67 0, Frafald (antal/%-del) 45/26,9-0/0,0 - - Grundforløbet har ikke været afviklet siden Mekanik, transport og logistik Uddannelse Grundforløb

19 Tilgang Antal årselever i året 95,68 2, Frafald (antal/%-del) 68/27, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Service Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 41,22 0, Frafald (antal/%-del) 31/34, Grundforløbet har ikke været afviklet siden Handelsskolernes grundforløb Uddannelse Grundforløb Tilgang Antal årselever i året 198,30 24, Frafald (antal/%-del) 51/19, Grundforløbet har ikke været afviklet siden I alt Hovedforløb på CELF 4 Uddannelse Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året 285,40 291,97 254,81 258,14 254,64 Frafald (antal/%-del) 47/10,59 21/5,53 28/7,6 14/4,0 45/12,2 Tilgangen faldt fra 2008 til 2009 og herefter steg fra 2009 til I 2012 er tilgangen faldet med 21,6% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er samlet for hovedforløbene steget markant med ca. 8%- point i forhold til Dyr, planter og natur Uddannelse Hovedforløb

20 Tilgang Antal årselever i året 20,4 16,84 12,2 9,61 10,26 Frafald (antal/%-del) 7/16,28 2/11,11 4/22,22 1/5,56 2/15,38 Tilgangen har været stigende fra 2010 til I 2012 er tilgangen faldet med 35,3% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant i 2012 med ca. 10%-point i forhold til Bil, fly og andre transportmidler Uddannelse Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året 77,65 84,93 80,86 67,64 84,50 Frafald (antal/%-del) 14/12,61 3/2,88 8/11,43 7/6,60 16/11,68 Tilgangen har været stødt stigende fra 2009 til I 2012 er tilgangen faldet med 19,6% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant med 5%-point i forhold til Bygnings- og brugerservice Uddannelse Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året 5,73 15,25 12,28 18,00 20,58 Frafald (antal/%-del) 0/0,0 3/8,33 0/0,0 1/2,86 7/20,59 Tilgangen har været stødt stigende fra 2009 til I 2012 er tilgangen faldet med 97,4% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant med ca. 18%-point i forhold til Produktion og udvikling Uddannelse Hovedforløb Tilgang Antal årselever i året 26,21 26,26 15,85 26,23 15,33 Frafald (antal/%-del) 6/13,3 2/5,41 2/4,35 0/0,0 2/5,88 Tilgangen i 2012 er på niveau med 2010, hvilket er et fald på 65,1% i forhold til Frafald uden omvalg 6 mdr. efter start er steget markant med ca. 6%-point i forhold til Strøm, styring og it Uddannelse Hovedforløb

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer:

Søren Sørensen Boligudlejning ApS Dalum Møllervej Odense SV. CVR-nummer: Dalum Møllervej 18 5250 Odense SV CVR-nummer: 47325617 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Årsrapport CVR. Nr

Årsrapport CVR. Nr Årsrapport 2015 CVR. Nr. 20 83 54 00 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2015 for Østdansk Landboforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Park Lodge Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 50 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2016. Lars Jørgensen Dirigent

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14

BMI Innovation ApS. Metalgangen Karlslunde. (CVR-nr ) Årsrapport for 2013/14 apoere revision STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BMI Innovation ApS Metalgangen 15 2690 Karlslunde (CVR-nr. 25 48 71 76) Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N.R.S. A/S CVR-nr

N.R.S. A/S CVR-nr N.R.S. A/S CVR-nr. 14 33 90 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. maj 2013. Mogens Saugmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Silkeborg Golf A/S CVR-nr Årsrapport 2012/13

Silkeborg Golf A/S CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Golf A/S CVR-nr. 35229310 Årsrapport

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

K/S Bückwitz CVR-nummer

K/S Bückwitz CVR-nummer K/S Bückwitz CVR-nummer 29 32 61 18 ÅRSRAPPORT 2006 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning:

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

CESA ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015

CESA ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 CESA ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Baris Ozcan Dirigent Side 2 af 17 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere