1 KONTRAKTENS PARTER 2 KONTRAKTPERIODEN 3 FORPAGTNINGSKONTRAKTENS OMFANG OG FORMÅL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 KONTRAKTENS PARTER 2 KONTRAKTPERIODEN 3 FORPAGTNINGSKONTRAKTENS OMFANG OG FORMÅL"

Transkript

1 Vendsyssel J.nr. Abonnements nr. Ref. SOMPE Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for: Milrimvej beskrevet i 3 mellem: Forpagter: Bortforpagter: Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentiivej Skagen Tel: CVR-nr. CVR-nr I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. 2 KONTRAKTPERIODEN Arealet bortforpagtes for en 5 årig periode fra 1. januar 2019 til den 31. december 2023, begge dage inklusive. Ved kontraktkontraktperiodens udløb ophører kontrakten uden yderligere varsel, medmindre der er indgået skriftlig kontrakt om forlængelse af kontrakten. Såfremt kontrakten forlænges, ophører kontrakten tilsvarende uden yderligere varsel ved udløbet af den forlængede kontraktperiode. I kontraktperioden kan forpagter og bortforpagter opsige kontrakten med 3 måneders varsel til ophør den 31. december i det pågældende kalenderår. Forpagtningen omfatter: Kontaktperson: Søren Møller Pedersen 3 FORPAGTNINGSKONTRAKTENS OMFANG OG FORMÅL Milrimvej Milrimvej udvidelse I alt 19,70 ha 17,00 ha 36,50 ha Arealerne er indtegnet på vedlagte kort (se kortbilag). Arealopmålingen er foretaget som ren kortopmåling. Afvigelser i bruttoarealet på under 10 % medfører ikke ret til forholdsmæssigt afslag i afgiften. Afvigelser i bruttoarealet på mere end 10 % kan efter en konkret vurdering udløse et forholdsmæssigt afslag i afgiften. Konstaterede afvigelser i bruttoarealet er ikke en væsentlig misligholdelse af kontrakten, og giver dermed ikke ret til ophævelse. Arealerne er beliggende i Frederikshavn kommune på matr. nr. 2d og 11b, Napstjert By, Elling. Arealernes placering fremgår også af kortbilaget til denne kontrakt.

2 Bortforpagter forventer i foråret 2019 at udvide hegnet mod syd med ha, så der skabes direkte adgang via Milrimvej. I forbindelse med hegnsudvidelsen etableres en fast fangefold ud mod Milrimvej. Hegnsudvidelsen skal indgå i den samlede forpagtning. Arealerne er overtaget af Naturstyrelsen de senere år. Nogle lavninger (dobber) har tidligere været omlagt og gødsket. Arealerne er ryddet for opvækst af eksotiske nåletræer. Arealet er beskyttet som 3 eng og mose efter Naturbeskyttelsesloven og er beliggende i et særligt Natura 2000 område, udpeget efter både EU's fuglebeskyttelses- og habitatdirektiv. Formålet med plejen er at understøtte de naturtyper og arter, området er udpeget for. Der ønskes en udvikling, så naturtyper og arter opnår gunstig bevaringstilstand, samt at områdets generelle naturindhold sikres og forbedres. Dele af området, særligt mod vest, holdes åbent af hensyn til Mosehornugle. I andre dele af området bevares spredte buske af hensyn til Rødrygget tornskade. Der er lille bestand af den truede dagsommerfugl, Hedepletvinge, i området. Hedepletvinge og en række andre rødlistede sommerfugle i områder trives bedst med ekstensiv afgræsning med robuste kvæg- og/eller hesteracer. Får vil spise for mange blomster og vil derfor ikke komme i betragtning. Alt, hvad der er omfattet af denne kontrakt, må hverken helt eller delvist fremlejes, ligesom der ikke må sættes 3. mands dyr på arealerne, medmindre det forinden er skriftligt aftalt med Bortforpagter. Bortforpagter har ret til at udtage mindre dele af arealet til friluftsmæssige formål (stier, p-pladser o.l.), naturgenopretning, -pleje og skovplantning mv. Sådanne udtag skal meddeles til forpagter med minimum 6 måneders varsel til den 31. december i et kalenderår. Udtaget vil medføre et forholdsmæssigt nedslag i forpagtningsafgiften svarende til det udtagne areals størrelse. Forpagter overtager arealet i den stand, hvori det er og forefindes ved kontraktens indgåelse. Bortforpagter påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af misvækst, tørke, oversvømmelse eller andre naturbegivenheder, og yder ingen garanti for arealets bonitet. Forpagter må fra ikrafttrædelsestidspunktet, jf. 2, selv sørge for at tegne alle forsikringer vedrørende det forpagtede, som Forpagter måtte anse for formålstjenelige eller nødvendige og som i øvrigt er påkrævet i henhold til lovgivningen og andre regler, herunder forsikring for driftstab som følge af eventuel skade på løsøre, besætning m.v. Forpagter er økonomisk ansvarlig for det forpagtede areal, idet ansvaret for at arealet bliver drevet på en sådan måde at støtteordninger kan opnås alene hviler på Forpagter (jf. 8 og 9). Forpagtningsafgiften udgør årligt: 4 FORPAGTNINGSAFGIFTEN Milrimvej (??? ha) Pris (kr. pr. ha. ekskl. moms) Total årligt (kr. ekskl. moms) Afgiften tillægges moms efter gældende love og bestemmelser. Afgiften reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret. Afgiften forfalder forud hver 1. maj, første gang den 1. maj Forpagtningsafgiften indbetales til Bortforpagter på udsendte FIK-kort eller tilmeldes PBS. Betalingsanmodning modtages typisk 14 dage før forfaldsdato. Ved manglende rettidig betaling tilskrives der renter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler. Bortforpagter er ansvarlig for at betale ejendomsskatter og andre faste afgifter. Side 2 af 7

3 5 AREALETS BENYTTELSE I KONTRAKTPERIODEN Benyttelsen af de forpagtede arealer er Forpagters ansvar i enhver henseende og skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Forpagter skal drive arealerne på en landbrugsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til de forhold, der følger af denne kontrakt eller anden skriftlig kontrakt med Bortforpagter. Forpagter skal sørge for, arealerne afgræsses med heste og/eller kvæg. Udbindingsperiode skal fastsættes i samarbejde med Bortforpagter og afhænger af dyreart. Den vil typisk være fra medio maj til medio november. Græsningstrykket skal være relativt lavt og afhænger af race og udbindingsperiode. Det vil typisk skulle ligge mellem 0,3 og 0,6 SK/ha og kan fastsættes i forbindelse med en udtalelse fra Naturstyrelsen om fast og nedsat dyretryk. Arealet er ikke egnet til helårsgræsning pga. manglende ly, læ, tørt leje og frostfrit vand (jf. retningslinjer for udegående dyr: Forpagter er ansvarlig for dyrenes velbefindende, og dyrene skal til enhver tid behandles etisk forsvarligt. Dyrene skal sikres mod vind og vejr i overensstemmelse med deres behov og skal jævnligt tilses i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i dyreværnsloven. Det påhviler Forpagter, at dyrene til enhver tid er øremærket korrekt. Særligt opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) må ikke færdes på arealet. Ansvaret for dyrene og den skade, de måtte forvolde, påhviler i enhver henseende Forpagter. Henstillinger fra Bortforpagter vedr. fjernelse af uvane dyr skal efterkommes af Forpagter inden for 1 uge. Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Vitamin- og mineraltilskud til dyrene samt fodring i kalveskjul anses ikke for tilskudsfodring, og må ske efter nærmere aftale med Bortforpagter. Supplerende slåning på græsningsarealerne skal aftales med Bortforpagter mht. omfang og tidspunkt, bla. af hensyn til ynglefugle og blomster til insekter. Hegn: Der findes et fungerende hegn. Forpagter er ansvarlig for vedligehold af hegnene i kontraktperioden og skal selv afholde udgifterne dertil. Bortforpagter forventer i foråret 2019 at udvide hegnet mod syd med ha, så der skabes direkte adgang via Milrimvej. I forbindelse med hegnsudvidelsen etableres en fast fangefold ud mod Milrimvej. Hegnsudvidelsen skal indgå i den samlede forpagtning. Vand: Drikkevandsforsyning findes via et naturligt vandløb. 6 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNING Drænvedligeholdelse forestås af bortforpagter. Bortforpagter forbeholder sig ret til ikke at vedligeholde drænene, hvis det er i modstrid med opfyldelse af naturmæssige hensyn på arealet. Kalkning må ikke foretages på arealerne. Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes på arealet, medmindre det er skriftligt aftalt med Bortforpagter. Landskabselementer på arealet ex. kulturminder, naturlige hegn og diger, grøfter, vandløb eller små søer må ikke tilstandsændres. Ved overtrædelse af dette kan Bortforpagter pålægge Forpagter at udføre eller afholde udgifterne til genoprettelse af tilstanden Offentligheden har adgang til at færdes på arealet dog ikke i afgrøder på omdriftsarealer eller i hegn med græssende dyr, med mindre det aftales mellem parterne. Stier, udsigtspunkter o. lign. skal holdes åbne Side 3 af 7

4 for offentlighedens adgang. Bortforpagter er uden ansvar for skader i den forbindelse. Bortforpagter er ansvarlig for vedligeholdelse af veje, overkørsler, stier, færiste, klaplåger, publikumsfaciliteter mm. Slam må ikke udbringes på arealerne. Traktorer og lignende maskiner, der anvendes på de bortforpagtede arealer uden for veje, hovedspor og pladser, skal som udgangspunkt være forsynet med biologisk nedbrydelig bagtøjsolie (hydraulikolie). Maskiner må dog i begrænset omfang (op til 100 timer om året) anvendes på arealerne, hvis de som minimum er i en tilstand, hvor der ikke drypper olie fra hverken motor, hydrauliksystem eller transmission m.v. Maskinerne skal desuden have en hjul- og dækmontering, der ikke medfører strukturskader på jordbund og bevoksning. Færdsel på arealerne omkring tøbrud og på våd jord skal så vidt muligt undgås. Gødning må ikke udbringes, ud over den gødning græssende husdyr efterlader, på arealet. Jordbehandling, tilplantning eller tilsåning af arealet må ikke foretages. 7 LØN- OG ARBEJDSVILKÅR FOR ANSATTE Forpagter skal sikre, at ansatte hos Forpagter og dennes underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. cirkulære nr af 30/ om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Forpagter skal sikre, at de ansatte hos Forpagter og eventuelle underleverandører er orienteret om de gældende arbejdsvilkår iht. ovenstående bestemmelse. Forpagter er forpligtet til inden for 5 arbejdsdage efter skriftlig anmodning fra Bortforpagter at udlevere relevant dokumentation som fx ansættelsesbeviser, opholds- og arbejdstilladelser, løn- og timesedler, udtræk fra E-indkomst m.v. for, at løn- og arbejdsvilkår for Forpagters og dennes underleverandørers ansatte lever op til de forpligtelser, arbejdsklausulen fastsætter. Hvis Forpagter ikke inden udløbet af fristen på de 5 arbejdsdage har dokumenteret at overholde arbejdsklausulen, vil det blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og Bortforpagter kan da ophæve kontrakten i henhold til kontraktens misligholdelsesbestemmelser, jf GRUNDBETALING OG BETALINGSRETTIGHEDER Bortforpagter vurderer, at det i forhold til de naturmæssige mål for arealet ikke er hensigtsmæssigt, at der opnås grundbetaling på arealet udover evt. for et mindre areal (1,5 ha). Forpagter må således ikke søge grundbetaling ud over de 1,5 ha. Forpagter kan, som led i nærværende kontrakt, få overdraget et antal betalingsrettigheder midlertidigt fra Bortforpagter, maksimalt svarende til 1,5 ha. Det er forpagters ansvar at vurdere, om arealet er berettiget til grundbetaling. Ved kontraktens udløb tilbageleverer Forpagter et tilsvarende antal betalingsrettigheder. Hvis der er blevet inddraget betalingsrettigheder, der således ikke kan tilbageleveres, er Forpagter forpligtet til at erstatte disse til dagspris. Forpagter bærer alene ansvaret for, at der kan opnås grundbetaling på en mindre del af arealet. Det er forpagters ansvar at drive det evt. grundbetalingsberettigede delareal på en sådan måde, at det er berettiget til grundbetaling. 9 ØVRIGE STØTTEORDNINGER OG TILSAGN Ved indgåelse af denne kontrakt oplyser Bortforpagter hvilke støtteordninger og tilsagn, der eventuelt er indgået for arealet. Forpagter indtræder ved producentskifte i disse aftaler og er forpligtiget til at Side 4 af 7

5 opretholde tilsagnene, og til at overdrage dem tilbage til Bortforpagter eller en ny Forpagter ved kontraktens ophør. Forpagter er ansvarlig for at overholde de forpligtigelser for den/de pågældende tilskudsordninger i kontraktens kontraktperiode, jf. 2, og bærer alene ansvaret for, at der opnås støtte for arealet i forpagtningsperioden. 10 JAGT, FISKERI OG RÅSTOFINDVINDING Retten til jagt, fiskeri og regulering af skadevoldende vildt tilkommer Bortforpagter. Disse rettigheder kan i kontraktperioden af Bortforpagter udlejes til tredjemand. Retten til råstofindvinding tilkommer Bortforpagter. 11 OPLYSNINGSPLIGT Bortforpagter, eller en af bortforpagter dertil bemyndiget person, har til enhver tid ret til fri og uhindret adgang til det bortforpagtede areal med henblik på at foretage tilsyn, vedligeholdelse, undersøgelser eller tilsvarende. Til brug for bedømmelse af, om forpagteren overholder sine forpligtelser, er bortforpagter til enhver tid berettiget til at foretage eller lade foretage de fornødne undersøgelser og til at kræve fremlagt relevant dokumentation herfor. Dokumentationen skal være Bortforpagter i hænde senest fem arbejdsdage efter påkravets modtagelse. 12 MISLIGHOLDELSE Forpagter skal udover bestemmelserne i nærværende forpagtningskontrakt respektere de begrænsninger i benyttelsen af arealet, der følger af lovgivningen. Overtrædelse af lovgivningen og bestemmelserne knyttet til kontrakten betragtes som misligholdelse. 13 OPHÆVELSE Hvis der sker væsentlig misligholdelse fra en af Parternes side, er den anden Part berettiget til at ophæve kontrakten. Følgende ikke udtømmende liste betragtes som væsentlig misligholdelse: - Manglende rettidig betaling af afgiften - Overtrædelse af bestemmelserne i arbejdsklausulen, jf Hvis kontraktens udøvelse ikke er i overensstemmelse med de til enhver tid relevante danske lovkrav eller med af Bortforpagter vedtagne retningslinjer, som enten er en del af kontrakten, eller som udleveres i kontraktperioden, herunder fx bestemmelser om Naturstyrelsens arbejdsklausul og miljøkrav til maskiner. - Forpagters konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Bortforpagter inden 10 arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende kontrakt. - Hvis Forpagter i øvrigt misligholder sine forpligtelser væsentligt. Foreligger der væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt fra Forpagters side, eller overtrædes kontrakten gentagne gange, uden at der isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse, kan Bortforpagter ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, når Forpagter har fået et skriftligt påkrav om at bringe misligholdelsen til ophør inden en af Bortforpagter skriftligt fastsat passende kort frist, og denne frist ikke er overholdt. 14 ERSTATNINGSANSVAR Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Side 5 af 7

6 Parterne kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller indirekte tab. Dette gælder dog ikke i følgende tilfælde: - hvor der fra Forpagters side sker misligholdelse af forpligtigelserne i kontrakten, og dette medfører fratagelse af Bortforpagters økologiske autorisation som anført i 5. - hvor Bortforpagter påføres et økonomisk tab i form af tilbagebetaling af miljøstøtte, som følge af Forpagters misligholdelse af betingelserne i miljøtilsagn som anført i FORCE MAJEURE Parternes forpligtelser i henhold til kontrakten suspenderes i tilfælde af force majeure. Ved force majeure forstås udefrakommende omstændigheder af usædvanlig art, som parterne ikke er herre over, og som de ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet, herunder naturkatastrofer, sygdomsepidemier såsom udbrud af mund- og klovsyge o. lign. og som medfører, at opfyldelsen af kontrakten ikke er mulig eller vil påføre en af parterne en efter dennes forhold urimelig byrde. Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om force majeure-begivenhedens opståen og forventede varighed. Årsagen til force majeure skal dokumenteres skriftligt. Når force majeure-begivenheden er ophørt, genoptages parternes forpligtelser i henhold til kontrakten. 16 OPHØR Ved kontraktens ophør tilfalder enhver jord-, mur- og nagelfast inventar, herunder læskure, hegn o.l. som Forpagter har foretaget, Bortforpagter vederlagsfrit, med mindre andet er aftalt skriftligt forinden. Ved Forpagters bortgang og hvis Forpagter efterlader sig ægtefælle eller samlever, er denne dog berettiget til at fortsætte forpagtningen i kontraktperioden på uændrede vilkår, medmindre Bortforpagter har vægtige grunde til at modsætte sig dette, herunder at efterladte ikke har det fornødne kendskab til at drive forpagtningen videre. Såfremt Forpagters efterlevende ægtefælle eller samlever ønsker at indtræde i forpagtningskontrakten, skal dette meddeles Bortforpagter skriftligt senest 6 uger efter, at dødsboets behandlingsmåde er valgt. Har Bortforpagter, i tilfælde af Forpagters død, ikke rettidigt modtaget meddelelse jf. ovenstående, kan Bortforpagter opsige kontrakten med 1 måneds varsel. 17 TVISTER Kontrakten er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med nærværende kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Såfremt Parterne ikke selv er i stand til at løse en eventuel uoverensstemmelse, er Parterne enige om at søge uoverensstemmelsen løst ved mellemkomst af en syns- og skønsmand udpeget af Parterne i fællesskab. Hvis uenighed ikke kan løses ved forhandling mellem Parterne eller ved mellemkomst af en syns- og skønsmand, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk. Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én voldgiftsdommer, mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af instituttet. Har en Part ikke udpeget Side 6 af 7

7 en voldgiftsdommer inden 30 dage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den pågældende voldgiftsdommer af instituttet. 18 ØVRIGE BESTEMMELSER Overdragelse: Lejer kan hverken helt eller delvist uden Udlejers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne kontrakt til andre. Udlejer har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en anden offentlig institution eller til en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Ændringer: Alle ændringer i og tilføjelser til nærværende forpagtningskontrakt skal aftales skriftligt mellem Parterne for at være gyldige. Tredjemands ret: Ud over Parterne kan ingen tredjemand støtte ret på denne kontrakt. Rangordning af dokumenter: - Denne kontrakt med bilag - Skriftlige tillæg og ændringer til denne kontrakt 19 UNDERSKRIFT Denne kontrakt er først gyldig, når den er forsynet med Parternes underskrift. Forpagter: Bortforpagter: Dato og underskrift Dato og underskrift Side 7 af 7

Udkast til udbud 2019

Udkast til udbud 2019 Udkast til udbud 2019 Hovedstaden J.nr. NST-52451-01885 Ref. SNJ Den 5. marts 2019 GRÆSNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for fold i Søllerød Naturpark beskrevet i 3 mellem:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentiivej Skagen CVR: Kontakt: Bjarke Huus Jensen

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentiivej Skagen CVR: Kontakt: Bjarke Huus Jensen Vendsyssel Ref. BJHJE Den 30. oktober 2017 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for areal ved Råbjerg Sø beliggende med søens bred i øst, syd for Råbjergvej og nord

Læs mere

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Thy J.nr. NST- Lejemåls nr. Ref. CKR Den. 19/01-2017 Kontrakt 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt vedr. drift af græsareal ved Hjardemål Plantage. Arealet består af afd.

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet <Navn på areal og markblok-nr. evt. NST-litra nr.> beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet <Navn på areal og markblok-nr. evt. NST-litra nr.> beskrevet i 3 mellem: Vendsyssel J.nr. Abonnements nr. Ref. SOMPE Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST- Abonnements nr. Ref. AST Den 22/3-2017 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealer med vedvarende græs i Anebjerg Skov.

Læs mere

Udbud 2016 fold Februar 2016

Udbud 2016 fold Februar 2016 Udbud 2016 fold 13-14 Februar 2016 Hovedstaden J.nr. NST-52451-02255 Abonnements nr. Ref. SNJ Den 1. februar 2016 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet

Læs mere

Bilag 2 - Kontraktudkast

Bilag 2 - Kontraktudkast Naturstyrelsen Thy J.nr. Abonnements nr. Ref. CKR Den. Bilag 2 - Kontraktudkast 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt vedr. græsning af arealet Slettestrand afd. 1856 litra a og b, (del

Læs mere

Udkast til brug ved udbud Avedøre September 2017

Udkast til brug ved udbud Avedøre September 2017 Udkast til brug ved udbud Avedøre September 2017 Hovedstaden J.nr. NST- 52451-02633 Abonnements nr. Navision nr Ref. SNJ Den 2. oktober 2017 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet ved Torup og Nørhoved NST nr beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet ved Torup og Nørhoved NST nr beskrevet i 3 mellem: Midtjylland J.nr. 2017/3 Abonnements nr. Ref. NTJ Den xx.xx.2017 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet ved Torup og Nørhoved NST nr. 52451-00447 beskrevet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Bilag 2 Sønderjylland J.nr. NST 52451 Ref. JPC Den januar 2017 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for vedvarende græsareal i Revsø Skov, Revsøgårdvej, 6560 Sommersted.

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER

1 KONTRAKTENS PARTER J.nr. Abonnements nr. Ref. Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Fanø Sydvest markblok nr beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Fanø Sydvest markblok nr beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Blåvandshuk J.nr. Abonnements nr. Ref. Stcba Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Fanø Sydvest markblok nr. 463136-58 beskrevet i

Læs mere

Udkast til GRÆSNINGSKONTRAKT

Udkast til GRÆSNINGSKONTRAKT UDKAST Naturstyrelsen Hovedstaden J.nr. Ref. Den Udkast til GRÆSNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for folden på Ravnebakken ved Nærum Camping, mark nr. 121, markbloknr.

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER 2 KONTRAKTPERIODEN 3 FORPAGTNINGSKONTRAKTENS OMFANG OG FORMÅL

1 KONTRAKTENS PARTER 2 KONTRAKTPERIODEN 3 FORPAGTNINGSKONTRAKTENS OMFANG OG FORMÅL Vendsyssel J.nr. Abonnements nr. Ref. SOMPE Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for: Grishøjgårds Krat Øst beskrevet i 3 mellem: Forpagter: Bortforpagter: Naturstyrelsen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Trekantsområdet J.nr. Abonnements nr. Ref. Rasmc Den 12. marts 2018 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Trekantsområdet J.nr. Abonnements nr. Ref. simbs Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet, Dæmpegårdsfolden, beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet, Dæmpegårdsfolden, beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Østsjælland. J.nr. NST-52451-01599 Aftalenr:78-xxx-xxx Ref. LSN Den 9. februar 2018 FORPAGTNINGSKONTRAKT Kvæggræsning Dæmpegårdsfolden 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt

Læs mere

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Thy J.nr. NST-52451-02424 Lejemåls nr. 36-0072 Ref. CKR Den. 19-01-2017 Kontrakt 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt vedrørende areal ved Korsø. Arealet består af afd.

Læs mere

Udbudsmateriale fold 16, den 14. september 2017

Udbudsmateriale fold 16, den 14. september 2017 Udbudsmateriale fold 16, den 14. september 2017 Hovedstaden J.nr. NST-52450-00300 Ref. SNJ Den 14. september 2017 GRÆSNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for Fold 16 på Kalvebod

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for arealet Bjerge Eng afd beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for arealet Bjerge Eng afd beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Trekantsområdet J.nr. NST-52451-01305 Abonnements nr. Ref. Rasmc Den 21. februar 2018 GRÆSNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for arealet Bjerge Eng afd. 3141

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, CVR nr

FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, CVR nr Naturstyrelsen Himmerland J.nr. nst- Abonnements nr. Ref. Kpo Den okt. 2017 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Duedal 89 beskrevet i 3 mellem: Forpagter:

Læs mere

3 GRÆSNINGSKONTRAKTENS OMFANG

3 GRÆSNINGSKONTRAKTENS OMFANG Blåvandshuk J.nr. NST-52451-00609 Abonnements nr. Ref. HLS Den xx.xx 2019 GRÆSNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for arealet 2 lodder

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Albæk Fælled markblok nr beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Albæk Fælled markblok nr beskrevet i 3 mellem: NST Blåvandshuk J.nr. Abonnements nr. Ref. Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Albæk Fælled markblok

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for arealet Hvinningdal Nord afd. 475 beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for arealet Hvinningdal Nord afd. 475 beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-52451-00600 Abonnements nr. < navision > Ref. METLK Den GRÆSNINGSKONTRAKT Hvinningdal Nord afd. 475 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt

Læs mere

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Thy J.nr. NST- Lejemåls nr. Ref. ckr Den.??/12-2017 Kontrakt 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt vedr. græsning af naturarealer ved Oscar Jacobsens Sø. Arealerne består

Læs mere

UDKAST til brug ved udbud

UDKAST til brug ved udbud UDKAST til brug ved udbud Hovedstaden J.nr. NST-52451-01732 Abonnements nr. Ref. SNJ Den 12. juli 2018 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet ved Stausholm beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet ved Stausholm beskrevet i 3 mellem: NST Vestjylland J.nr. Abonnements nr. Ref. JANEK Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt

Læs mere

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Thy J.nr. NST- Lejemåls nr. Ref. CKR Den. 19-01-2017 Kontrakt 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt vedr. græsning af arealet Bulbjergheden. Arealet består af dele af afd.

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Stribsø, Vejers; ; afd 846a beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Stribsø, Vejers; ; afd 846a beskrevet i 3 mellem: Blåvandshuk J.nr. NST-52451-00185 Abonnements nr. Ref. hls Den xx. februar 2019 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet

Læs mere

Naturstyrelsen Sønderjylland Feldstedvej 14, 6300 Gråsten <Angiv adresse> CVR-nr <Angiv postnr. og by> Tlf

Naturstyrelsen Sønderjylland Feldstedvej 14, 6300 Gråsten <Angiv adresse> CVR-nr <Angiv postnr. og by> Tlf Naturstyrelsen Sønderjylland J.nr. NST 52451- Abonnements nr. Ref. JPC Den 30. november 2018 UDKAST TIL FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for

Læs mere

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Thy J.nr. NST- Lejemåls nr. Ref. CKR Den. 24-02-2016 Kontrakt 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt vedr. græsning af areal ved Slette Å i Svinkløv Plantage, dele af afd.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Blåvandshuk J.nr. NST-52451-00204 Abonnements nr. Ref. hls Den xx. februar 2019 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Hvinningdal Nord 475e og 476d beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Hvinningdal Nord 475e og 476d beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-52451-01660 Abonnements nr. Ref. IDAOM Den 10.1.2019 FORPAGTNINGSKONTRAKT Hvinningdal Nord 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Hvinningdal

Læs mere

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

Kontrakt. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Thy J.nr. NST- Lejemåls nr. Ref. CKR Den. 19-01-2017 Kontrakt 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt vedr. græsning af arealet Vullum Sø. Arealet består af dele af afd.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Græsarealer på Avernakø

FORPAGTNINGSKONTRAKT Græsarealer på Avernakø Aftalens indhold i korte træk: Størrelse: ca. 10,9 ha Aftalens varighed: 1.1.2018 31.12.2022 Forpagtningsafgift: (Indeksreguleres) FYN J.nr. NST-52451-02631 Ref. pewpa Den 20.10.2017 FORPAGTNINGSKONTRAKT

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Aftalens indhold i korte træk: Størrelse: ca. 6,6 ha Aftalens varighed: 1.1.2018 31.12.2022 Forpagtningsafgift: (Indeksreguleres) FYN J.nr. NST- Ref. pewpa Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER

Læs mere

Naturstyrelsen Sønderjylland Feldstedvej 14, 6300 Gråsten <Angiv adresse> CVR-nr <Angiv postnr. og by> Tlf

Naturstyrelsen Sønderjylland Feldstedvej 14, 6300 Gråsten <Angiv adresse> CVR-nr <Angiv postnr. og by> Tlf Naturstyrelsen Sønderjylland J.nr. NST 52451- Abonnements nr. Ref. JPC Den 30. november 2018 UDKAST TIL FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Aftalens indhold i korte træk: Størrelse: ca. 20 ha Aftalens varighed: 1.1.2018 31.12.2022 Forpagtningsafgift: (Indeksreguleres) FYN J.nr. Ref. pewpa Den FORPAGTNINGSKONTRAKT

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Til de bydende Himmerland Ref. KPO Den 1. oktober 2018 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Vilsted Sø hegning 7 beliggende ved Vilsted Sø i Vesthimmerlands

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Vilsted Sø hegning 4 beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Vilsted Sø hegning 4 beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Himmerland J.nr. nst-52451-00925 Abonnements nr. Ref. Kpo Den jan. 2017 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Vilsted Sø hegning 4 beskrevet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Aftalens indhold i korte træk: Størrelse: I alt ca.61 ha. Varighed: 1.1. 2017-31.12. 2021 Forpagtningsafgift: kr./år (indeksreguleres) Naturstyrelsen Fyn J.nr. NST-52451-02372 Abonnements nr. Ref. kimuu

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Blåvandshuk J.nr. NST-52451-00382 Abonnements nr. Ref. hls Den xx februar 2019 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet

Læs mere

UDKAST TIL FORPAGTNINGSKONTRAKT

UDKAST TIL FORPAGTNINGSKONTRAKT Naturstyrelsen Sønderjylland J.nr. NST. 52451- Abonnements nr. Ref. JPC Den 30. november 2018 UDKAST TIL FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for økologiske landbrugsarealer

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Petersborg, del af afdeling 567 litra a og e beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Petersborg, del af afdeling 567 litra a og e beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-52451-00555 Abonnements nr. Ref. IDAOM Den 17.10.2018 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Petersborg, del af afdeling

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Storstrøm J. nr. NST- Ref. Mibor den 19. november 2018 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Eng ved Søholt, del af matr. 5h, Hejrede By,

Læs mere

Udbudsannonce til Naturstyrelsens hjemmeside - udbud af græsning

Udbudsannonce til Naturstyrelsens hjemmeside - udbud af græsning Udbudsannonce til Naturstyrelsens hjemmeside - udbud af græsning Naturstyrelsen udbyder græsning af følgende natur- og græsningsarealer nordvest for Silkeborg: 1. Hvinninggård 2. Hvinningdal Nord afd.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Blåvandshuk J.nr Ref. mabmi Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealerne Lønborg hede markblok 464 190-84,

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Græsarealer ved Højbjerg Skov beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Græsarealer ved Højbjerg Skov beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Storstrøm J.nr. NST-52451-00472 Abonnements nr. Ref. Mikkel Bornø Clausen Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Græsarealer ved Højbjerg

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. Abonnements nr. Ref. TFOSE Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Votkær, markblok beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Votkær, markblok beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Blåvandshuk J.nr Ref. mabmi Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Votkær, markblok 474 199-36 beskrevet

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Græsningsarealer ved Hammersholm beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Græsningsarealer ved Hammersholm beskrevet i 3 mellem: Bilag 2 Bornholm J.nr. NST-52451-00647 Abonnements nr. Ref. MEJHO Den UDKAST TIL FORPAGTNINGSKONTRAKT KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med forpagtningen er

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Kolpendal Hede

FORPAGTNINGSKONTRAKT Kolpendal Hede Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-52451-00654 Abonnements nr. Ref. IDAOM Den 11.1.2019 FORPAGTNINGSKONTRAKT Kolpendal Hede 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for Kolpendal Hede,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Landbrugsjord ved Stærkende, Solhøj Fælled

FORPAGTNINGSKONTRAKT Landbrugsjord ved Stærkende, Solhøj Fælled Bilag 2 Østsjælland J.nr. NST-52451-01767 Ref. LSN Den FORPAGTNINGSKONTRAKT Landbrugsjord ved Stærkende, Solhøj Fælled 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Landbrugsjord

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. Himmerland J.nr. Abonnements nr Ref. kpo Den 18. jan. 2018 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Aars Skov beskrevet i 3 mellem: Forpagter: NN Bortforpagter:

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Varisbøl Mark, markblok nr beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Varisbøl Mark, markblok nr beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Blåvandshuk J.nr Ref. mabmi Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Varisbøl Mark, markblok nr. 466191-99

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Naturstyrelsen, Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup, tlf. 72543690 som bortforpagter og Navn,adresse og cvr.nr./cpr.nr. som forpagter. indgås følgende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT EKKODALEN

FORPAGTNINGSKONTRAKT EKKODALEN Bornholm J.nr. NST-52451- Ref. MEJHO Den FORPAGTNINGSKONTRAKT EKKODALEN KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne græsses for at reducere opvæksten af træer og buske,

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for græsningsarealer i Bidstrup skov beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for græsningsarealer i Bidstrup skov beskrevet i 3 mellem: Vestsjælland J.nr. Ref. CPO Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for græsningsarealer i Bidstrup skov beskrevet i 3 mellem:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Græs- og naturarealer på Vigelsø

FORPAGTNINGSKONTRAKT Græs- og naturarealer på Vigelsø Aftalens indhold i korte træk: Størrelsen: ca. 49,2 ha Aftalens varighed: 1.1. 2018 31.12.2022 Forpagtningsafgift: (Indeksreguleres FYN J.nr. NST-52451-02631 Ref. kimuu Den 20. okt. 2017 FORPAGTNINGSKONTRAKT

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup, tlf. 7254390 som bortforpagter og Nnnnnnnnnnn som forpagter. indgås følgende forpagtningsaftale for

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for Høslætsareal ved Fakkebjerg, markblok nr og beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for Høslætsareal ved Fakkebjerg, markblok nr og beskrevet i 3 mellem: Aftalens indhold i korte træk: Størrelse: ca. 13,4 ha Aftalens varighed: 1.1.2019-31.12.2023 Forpagtningsafgift: (Indeksreguleres) NST FYN J.nr. Ref. PEWPA Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT GRØNNEVAD

FORPAGTNINGSKONTRAKT GRØNNEVAD Bornholm J.nr. NST-52451- Ref. MEJHO Den FORPAGTNINGSKONTRAKT GRØNNEVAD KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne græsses for at reducere opvæksten af træer og buske,

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Holløse Bredning Vest, mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Holløse Bredning Vest, mellem: Naturstyrelsen Nordsjælland J.nr. NST-52451-01074 Abonnements nr. Ref. mibor FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Holløse Bredning Vest, mellem: Forpagter:

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Højholt og Busende Sand, Møns Klint som beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Højholt og Busende Sand, Møns Klint som beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Storstrøm J. nr. NST- Ref. mibor Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Højholt og Busende Sand, Møns Klint som beskrevet i 3 mellem:

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for græsningsarealet "Ll. Lyngby Mose, Øst", beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for græsningsarealet Ll. Lyngby Mose, Øst, beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Nordsjælland J.nr. NST-52451-01106 Abonnements nr. Ref. mibor Den 29.1.2019 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for græsningsarealet "Ll. Lyngby

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42-46 Margrethe-Kog, Højer J.nr. NST-52451-02664 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.: 72

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig Tlf.: <Angiv adresse> CVR-nr.:

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig Tlf.: <Angiv adresse> CVR-nr.: Naturstyrelsen Vestjylland J.nr. NST-52451-00930 Abonnements nr. Ref. janek Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Pletenge med markbloknumrene 451274-49,

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for græsningsarealet ved Flyvesandet, markbloknr.: beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for græsningsarealet ved Flyvesandet, markbloknr.: beskrevet i 3 mellem: Aftalens indhold i korte træk: Størrelse: ca. 9,75 ha. Aftalens varighed: 1.1.2018 31.12.2022 Forpagtningsafgift: (Indeksreguleres) Naturstyrelsen Fyn J.nr. NST- Ref. pewpa Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42 og 983 Arrild ejerlav, Arrild Tønder Kommune J.nr. NST-52451-01993 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljøministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.:

Læs mere

Arealer til bortforpagtning:

Arealer til bortforpagtning: Arealer til bortforpagtning: Delområde Areal Driftsform Markbloknr. Brutto areal (ha) Store Vildmose Ørnefenne 57 Afgræsning /Slæt Økologisk status 547343-86 9,36 Ja 1/1-2019 31/12 Store Vildmose Damfenne

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. I det følgende betyder Part enten Forpagter eller Bortforpagter, samlet benævnt Parterne. FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealer i Rebild Bakker markblok nr. 550299-43 550299-95 550298-68 550298-64 550299-80 551297-79 samt arealer udenfor markblok

Læs mere

GRÆSNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE af. "Hellebæk Kohave"

GRÆSNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE af. Hellebæk Kohave Naturstyrelsen Nordsjælland J.nr. NST-52451-01864 Ref. mibor Den. 10. april 2019 GRÆSNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE af "Hellebæk Kohave" 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås græsningskontrakt for

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning af Græsareal vest for Ravnebjerggyden. 1 AFTALENS PARTER

FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning af Græsareal vest for Ravnebjerggyden. 1 AFTALENS PARTER NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen, Fyn Sollerupvej 24 5600 Faaborg Tlf: 72 54 30 00 www.naturstyrelsen.dk/fyn Journalnummer: NST-52451- Opkrævningsnummer.: 54- FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning

Læs mere

ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg tlf nr som bortforpagter

ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg tlf nr som bortforpagter FORPAGTNINGSAFTALE Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 1 AFTALENS PARTER ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg tlf nr. 72543000 som bortforpagter og (Forpagters navn, adresse,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet NST-52451-00546 Naturstyrelsen Trekantsområdet FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf som ejer og bortforpagter

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf som ejer og bortforpagter Matr. nr.: Del af 26l Klitmøller Huse, V. Vandet og del af 1e Vang By, Vang Original til bortforpagter Genpart til forpagter Genpart til den arealansvarlige FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem

Læs mere

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT / FORPAGTNINGSKONTRAKT KARA/NOVEREN I/S (herefter betegnet bortforpagter), Håndværkervej 70, 4000 Roskilde, cvr nr. 13507406 bortforpagter hermed til Xxx (herefter betegnet forpagter), adresse, cvr nr.

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 72543000 som bortforpagter og... (forpagters navn),...(forpagters adresse, tlf.

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 72543000 som bortforpagter og NN som forpagter. indgås følgende forpagtningsaftale

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND Naturstyrelsens bortforpagtning af arealer til afgræsning og/eller høslet. Matr. nr.: Anmelder: Vej, husnummer, postnummer og by: FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT GRÆSAREALER Mellem ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 75501500, (herefter kaldet bortforpagter) og XXX Navn, adresse, kontakt (herefter kaldet forpagter) indgåes

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00549 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, som bortforpagter og, tel.,

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf. 72 54 30 00 som ejer og bortforpagter

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf. 72 54 30 00 som ejer og bortforpagter Matr. nr.: del af 7n V. Vandet By, V. Vandet Original til bortforpagter Genpart til forpagter Genpart til den arealansvarlige FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til FORPAGTNINGSKONTRAKT Journalnr.: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til [Navn] [Vejnavn] [Postnr. og by] (i det følgende kaldt forpagter)

Læs mere

Forpagtningsaftale. Gesagervej 87, Matr.nr. 1g og 4h, Årup, Hedensted. Tjørnevej Uldum T:

Forpagtningsaftale. Gesagervej 87, Matr.nr. 1g og 4h, Årup, Hedensted. Tjørnevej Uldum T: Forpagtningsaftale Gesagervej 87, Matr.nr. 1g og 4h, Årup, Hedensted Tjørnevej 6-10 7171 Uldum T: 7975 5000 www.hedensted.dk FORPAGTNINGSAFTALE Hedensted Kommune (udlejer/bortforpagter) Kontaktperson Mette

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 75501500, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter kaldet forpagter)

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

GRÆSNINGSAFTALE Aftale om leje af Græsningsareal ved Otterup Mose

GRÆSNINGSAFTALE Aftale om leje af Græsningsareal ved Otterup Mose Græsningsaftale Miljøministeriet Naturstyrelsen, Fyn Sollerupvej 24 5600 Faaborg Tlf: 72 54 30 00 www.naturstyrelsen.dk/fyn Journalnummer: NST-52451- Opkrævningsnummer.: 54- GRÆSNINGSAFTALE Aftale om leje

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 72543000 som bortforpagter og... (forpagters navn),...(forpagters adresse, tlf.

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Øen Dybsø som beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Øen Dybsø som beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Storstrøm J. nr. NST-52451-00509 Ref. mibor Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Øen Dybsø som beskrevet i 3 mellem: Forpagter:

Læs mere

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Øen Dybsø som beskrevet i 3 mellem:

1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Øen Dybsø som beskrevet i 3 mellem: Naturstyrelsen Storstrøm J. nr. NST-52451-00509 Ref. mibor Den FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 KONTRAKTENS PARTER Herved indgås forpagtningskontrakt for arealet Øen Dybsø som beskrevet i 3 mellem: Forpagter:

Læs mere