F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger"

Transkript

1 F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens faste ejendom matr. nr. beliggende (arealets adresse, evt. angivet på kort) Side 1 af 7

2 1. Forpagtningens omfang Forpagtningen omfatter følgende arealer: matr. nr. af areal ha matr. nr. af areal..ha Areal i alt....ha Fra det forpagtede areal er undtaget: Ovennævnte arealer er forevist i marken og antaget af forpagteren. For størrelsen af det dyrkede areal garanteres ikke. Der henvises i øvrigt til vedhæftede af. udfærdigede markkort af Det forpagtede areal består af: ha agerjord - omdriftsarealer ha eng - permanent græs ha andet Der medfølger ingen bygninger under forpagtningen. Bortforpagter bekendt, er der/er der ikke flyvehavre på de bortforpagtede arealer. (Det ikke gældende overstreges.) Følgende faste anlæg, tilbehør, løsøre og rettigheder medfølger: Forpagteren er gjort bekendt med evt. ledningers beliggenhed, herunder. jordfaste dele af vandingsanlæg. Derudover medfølger ikke faste anlæg m.m. Der medfølger betalingsrettigheder bestående af: stk. enhedsrettigheder vedr. omdriftsarealer, stk. udtagningsrettigheder stk. enhedsrettigheder vedr. permanent græs af kr. af kr. af kr. Rettighederne er medtaget med værdierne på tidspunktet for oprettelse af forpagtningskontrakten. Der medfølger herudover ikke produktionsrettigheder af nogen art. Side 2 af 7

3 Jagtretten og fiskeretten er ikke omfattet af nærværende kontrakt, og forpagter skal respektere, at retten udlejes til anden side. 2. Forpagtningsperioden Forpagtningen begynder den.og vedvarer indtil den til hvilket tidspunkt den ophører uden yderligere varsel. Parterne er opmærksomme på, at forpagteren skal råde over arealet på dagen for ansøgningen om støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen, p.t. den 23. april for at få tildelt støtte. 3. Forpagtningsafgiften Forpagtningsafgiften er aftalt til.. kr. pr. ha, skriver pr. ha, således at den årlige forpagtningsafgift i henhold til det anførte areal.. ha udgør..,- kr. Forpagtningsafgiften erlægges med af den årlige afgift eller..- kr. hver den......, første gang den.. Forpagtningsafgiften indbetales på den af bortforpagter anviste konto. Forpagtningsafgiften tillægges ikke moms. Skatter og afgifter. Ud over forpagtningsafgiften refunderer forpagteren bortforpagter ejendomsskatter og andre offentlige afgifter. 4. Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for forpagterens forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt stilles følgende sikkerhed: Ubetinget anfordringsgaranti i bank/sparekasse/forsikringsselskab på kr. Garantien skal være gældende i indtil 3 måneder efter kontraktens udløb. Side 3 af 7

4 Omkostningerne ved den stillede sikkerhed afholdes af forpagteren. Side 4 af 7 5. Forpagterens forpligtelser a) Forpagteren skal drive ejendommen på landbrugsmæssig forsvarlig måde, idet markerne skal holdes i god gødnings- og renhedstilstand, således at jordens ydeevne ikke forringes. b) Forpagteren skal respektere de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder, herunder bestemmelser om vej og hegn m.m. c) Forpagteren må ikke fremleje eller videreforpagte nogen del af det forpagtede. d) Affaldsstoffer fra by- og industriforbrænding må ikke tilføres ejendommen. Slam fra rensningsanlæg må kun spredes på ejendommen efter gældende regler og med bortforpagters skriftlige godkendelse. e) Udkørsel af gylle, slam eller lignende skal ske efter gældende regler. Ved arealer i nærheden af kirke og kirkegård skal udkørsel ske efter aftale med bortforpagter af hensyn til gudstjenester og kirkelige handlinger. f) Sten, ler, grus o.l. forekomster må ikke fjernes fra ejendommen. Fældning og kapning af træer må ikke ske uden bortforpagters samtykke. g) Forpagteren skal tåle, at der nedlægges forsyningsledninger/afløbsledninger på de forpagtede arealer mod at få erstattet afgrødetab. h) Forpagteren skal ligeledes tåle afståelse af mindre arealer til offentlige formål mod forholdsmæssig regulering af forpagtningsafgiften. i) Forpagteren skal vedligeholde drænledninger, grøfter, hegn, beplantninger, veje, stier, overkørsler og oprense vandløb. j) Forpagteren forpligter sig til, såfremt der konstateres angreb af flyvehavre eller andre planter, der ifølge lovgivningen skal bekæmpes, som f.eks. bjørneklo, straks at orientere bortforpagter herom og foretage effektiv bekæmpelse efter de til enhver tid gældende regler. k) Forpagteren må ikke indgå aftaler om braklægning eller lignende ud over forpagtningsperioden og må alene braklægge ifølge gældende regler for den forpagtede ejendom. l) Forpagteren må kun indgå gylleaftaler med andre efter bortforpagters skriftlige godkendelse. m) Forpagter må kun indgå miljøaftaler med andre efter bortforpagters skriftlige godkendelse. n) Ved forpagtningens ophør skal forpagteren aflevere dyrkningsplaner efter gældende regler. o) Forpagteren forpligter sig til at anvende så få pesticider som muligt. p) Forpagter forpligter sig til at udnytte de forpagtede betalingsrettigheder og tilbagelevere disse ved forpagtningens ophør. q) Forpagter forpligter sig til ikke at meddele transport eller anden sikkerhedsstillelse i betalingsrettighederne. r) Forpagter er forpligtet til at omlægge evt. græsarealer i henhold til de til enhver tid gældende EUregler. s) Eventuelle øvrige forpligtelser: 6. Misligholdelse Såfremt forpagteren ikke betaler forpagtningsafgiften eller andre pligtige ydelser i forpagtningsforholdet på forfaldsdagen, kan bortforpagteren ophæve forpagtningsforholdet, når der er givet forpagteren et skriftligt påkrav, som udtrykkeligt angiver, at kontrakten ophæves, hvis alle skyldige ydelser ikke betales inden 7 dage efter, at påkravet er kommet frem til forpagteren.

5 Såfremt der foreligger anden væsentlig misligholdelse, kan bortforpagter på samme måde ophæve forpagtningsforholdet, hvis misligholdelsen ikke er bragt til ophør, eller der tages skridt hertil inden 7 dage efter, at påkrav er kommet frem til forpagteren. Anden væsentlig misligholdelse foreligger, hvis det f.eks. ved myndighedspåbud, syn og skøn eller afholdt voldgiftsforretning er fastslået, at forpagteren har misrøgtet det forpagtede, herunder bl.a. udpint jorden eller undladt forsvarligt at vedligeholde vandingsanlæg eller gyllebeholder. Ophører forpagtningen i utide som følge af misligholdelse fra forpagterens side, er forpagteren eller dennes bo forpligtet til at godtgøre ejeren tab, som påføres denne ved forpagtningsforholdets afbrydelse. Modsat er bortforpagter forpligtet til at godtgøre forpagteren for eventuel vinding i det pågældende høstår ved forpagtningsforholdets afbrydelse. 7 Forpagterens dødsfald Såfremt forpagteren dør i forpagtningsperioden, ophører forpagtningen. Hvis forpagteren efterlader sig ægtefælle, der enten sidder i uskiftet bo eller vedgår arv og gæld, er ægtefællen dog berettiget til at fortsætte forpagtningen forpagtningsperioden ud på de aftalte vilkår. En medforpagter er berettiget til at fortsætte forpagtningen forpagtningsperiodens ud, enten sammen med ægtefællen eller som eneforpagter. Hvis ægtefællen og/eller medforpagteren ønsker at indtræde i forpagtningsforholdet, skal dette meddeles bortforpagter skriftligt senest 1 måned efter dødsfaldet. Hvis forpagteren bebor den forpagtede ejendom, har den efterlevende ægtefælle ret til at bebo ejendommens stuehus i 3 måneder efter dødsfaldet. 8. Aflevering Ved forpagtningens ophør afholdes et afleveringssyn til bedømmelse af det forpagtedes tilstand. Det bemærkes, at ved forpagtningens påbegyndelse er reaktionstallene min.... og skal ved afleveringen andrage mindst samme tal. Ved forpagtningens ophør afleveres betalingsrettigheder, der antals- og fordelingsmæssigt svarer til det modtagne. Side 5 af 7 9 Forsikringer Folkekirkens selvforsikring dækker ikke præsteembedernes landbrug, og forpagteren skal selv tegne de forsikringer, han ønsker vedrørende det forpagtede areal.

6 10. Voldgift Enhver uenighed, eller tvist, der udspringer af nærværende kontraktforhold, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres endeligt ved voldgift. Den part, der ønsker voldgift, meddeler ved anbefalet brev til modparten, voldgiftens tema, sin påstand samt hvem vedkommende udpeger som voldgiftsmand. Den anden part meddeler, indenfor en frist af 10 dage fra det anbefalede brevs modtagelse, sin påstand samt hvem, vedkommende udpeger som voldgiftsmand. Udpeger den anden part ikke en voldgiftsmand, udpeges voldgiftsmanden af civildommeren i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende. De to voldgiftsmænd udpeger i fællesskab opmanden. Kan enighed om opmand ikke opnås, udpeges opmanden af civildommeren i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende. Voldgiften fastsætter selv sin forretningsorden. Eventuelt syn og skøn afholdes i voldgiftens regi. Voldgiftsretten træffer afgørelse om voldgiftens omkostninger, samt fordelingen heraf mellem sagens parter. Bortset fra spørgsmålet om voldgiftsmændenes habilitet og omkostningsafgørelsen, kan voldgiftens afgørelser ikke indbringes for de almindelige domstole. 11. Omkostningers betaling De med kontraktens udfærdigelse forbundne omkostninger betales af ejeren og forpagteren med halvdelen hver. 12. Underskrift Underskrevne forpagter erklærer at opfylde landbrugslovens bestemmelser.... den Forpagter Bortforpagter Side 6 af 7

7 Henvendelse til menighedsrådet sker til: Navn telefonnummer Præstegårdskonsulentens udtalelse: Provstiudvalgets påtegning: Side 7 af 7

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende:

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende: F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T (jordforpagtning) Forpagter: Navn: Adresse: Cpr.nr./Cvr.nr. Bortforpagter: Navn: Adresse: bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom,

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Lejekontrakt (jordforpagtning)

Lejekontrakt (jordforpagtning) Lejekontrakt (jordforpagtning) Underskrevne Vesthimmerlands Kommune, ved Vesthimmerlands byråd, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, CVR nr. 29189471 (herefter kaldt udlejer) Udlejer til Navn: (herefter kaldt

Læs mere

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning)

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Nr.: XXXXX Bortforpagter: Herning Kommune Torvet 7400 Herning CVR.nr: 29189919 Forpagter: navn vejnavn og nr. postnr evt. email evt. Tlf CVR:nr: Mærke om landbrugspligt

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf. 72 54 30 00 som ejer og bortforpagter

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6, Søholt, 7700 Thisted, tlf. 72 54 30 00 som ejer og bortforpagter Matr. nr.: del af 7n V. Vandet By, V. Vandet Original til bortforpagter Genpart til forpagter Genpart til den arealansvarlige FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Naturstyrelsen Thy, Søholtvej 6,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Udgave af 28 SEP 2012 FORPAGTNINGSKONTRAKT Lyngby-Taarbæk Kommune (herefter bortforpagter) bortforpagter herved ejendommen Dyrehavegård, beliggende Trongårdsvej 12 A, 2800 Kgs. Lyngby til, (herefter forpagter).

Læs mere

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen

Model til en JAGTLEJEKONTRAKT. Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen Model til en JAGTLEJEKONTRAKT Mellem navn adresse telefonnr. som har brugsretten/er ejer af ejendommen matr.nr. beliggende på adressen i det følgende betegnet udlejeren, og navn adresse telefonnr. cpr.nr.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Notark Sagsnr. 04.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler Johan Stadil Petersen 24.7.2014 Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter,

Læs mere

Kontrakt KONTRAKT. vedr. forpagtning af nobilis- og normansgranarealer. 1 Forpagtningens genstand. NST VAD J.nr. Ref. PJENS Den X.

Kontrakt KONTRAKT. vedr. forpagtning af nobilis- og normansgranarealer. 1 Forpagtningens genstand. NST VAD J.nr. Ref. PJENS Den X. NST VAD J.nr. Ref. PJENS Den X. april 2014 KONTRAKT Miljøministeriet Naturstyrelsen Kontrakt. vedr. forpagtning af nobilis- og normansgranarealer Mellem Naturstyrelsen Vadehavet (herefter kaldet NST VAD)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende,

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg

Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægter for Andelsboligforeningen Humlebjerg Vedtægterne omfatter 1-35 inkl. bilag 1. Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Humlebjerg. Foreningens hjemsted er i Fredensborg

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD GRÆSNINGSAFTALE Bilag 2. Ejer: Navn: Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse: Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg Dyreholder (rettighedstager): Navn: Adresse: 1 AFTALENS PARTER Herved indgås græsningsaftale for arealet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 01-10-2012, s. 3 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 1. oktober 2012 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Skodsborg Solgård, Skodsborg Afskrift af originalen tinglyst 6. juni 1970, tilrettet allonge tinglyst 10. februar 1999 ( 18 stk. 4 ff.) I anledning af at ejendommene

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere