Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Nova L6 Revision: Udgave: 05.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Suma Nova L6 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets anvendelse: Kun til erhvervsmæssig anvendelse. AISEP202 Opvaskemidler, automatisk dosering Ikkeindustriel Cleaning In Place (CIP) anvendelse Frarådede anvendelser: Andre anvendelser end de identificerede frarådes 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands Kontaktoplysninger Diversey Danmark ApS Teglbuen 10, 2990 Nivå, Tel: Nødtelefon Kontakt læge eller skadestue medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinien, telefon , kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Produktet er klassificeret og mærket i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008. Skin Corr. 1A (H314) Met. Corr. 1 (H290) Klassificering i henhold til direktiv 1999/45/EC og tilsvarende national lovgivning Farebetegnelse C Ætsende Risikosætninger R35 Alvorlig ætsningsfare. 2.2 Mærkningselementer Signalord: Fare Indeholder (Sodium Hydroxide). Faresætninger: H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H290 Kan ætse metaller. Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse. P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl eller brus huden med vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan Side 1 / 11

2 gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. 2.3 Andre farer Ingen andre kendte farer. Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vpvb i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag XIII. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger EF nummer CASnr REACH registreringsnummer Klassificering (EC) 1272/2008 tetranatriumethylendiamintetra Acute Tox. 4 (H302) acetat Acute Tox. 4 (H332) Eye Dam. 1 (H318) Skin Corr. 1A (H314) Met. Corr. 1 (H290) Klassificering Noter Vægt procent Xn;R20/ Xi;R41 C;R * Polymer Den fulde ordlyd til de nævnte Rsætninger, Hsætninger og EUHsætninger i dette punkt, er angivet i punkt 16. Hvis der er grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet, er disse listet i underpunkt 8.1. [1] Undtaget: ionisk blanding. Se forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V, stk. 3 og 4. Dette salt er potentielt tilstede ud fra beregninger og er kun medtaget for klassificerings og mærkningsformål. Alle udgangsmaterialer i den ioniske blanding er registreret, som krævet. [2] Undtaget: inkluderet i forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag IV. [3] Undtaget: forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V. [4] Undtaget: polymer. Se artikel 2. stk. 9 i forordning (EF) Nr. 1907/2006. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Søg lægehjælp ved ubehag. Hudkontakt: Vask huden med rigeligt lunkent, svagt løbende vand i mindst 30 minutter. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Øjenkontakt: Skyl straks øjnene forsigtigt med lunkent vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Indtagelse: Skyl munden. Drik straks 1 glas vand. Fremkald IKKE opkastning. Holdes i ro. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Selvbeskyttelse af førstehjælper: Overvej personlige værnemidler som angivet i underpunkt Vigtigste symptomer og, både akutte og forsinkede Indånding: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug. Hudkontakt: Alvorlig ætsningsfare. Øjenkontakt: Forårsager alvorlig eller blivende skade. Indtagelse: Indtagelse vil medføre alvorlig ætsning af mund og svælg og risiko for perforering af spiserør og mavesæk. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen tilgængelig information om kliniske forsøg og lægetilsyn. Specifik tilgængelig toksikologisk information om stoffer kan findes under punkt 11. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Kuldioxid. Tørt pulver. Vandtåge. Bekæmp større brande med vandstråle eller alkoholresistent skum Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ingen kendte særlig farer Anvisninger for brandmandskab Anvend altid luftforsynet åndedrætsværn og passende beskyttelsestøj herunder beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm i forbindelse med brand. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå at produktet kommer i afløbssystem, kloak og vandreservoir. Opløses i rigeligt vand Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Anvend et neutraliserende middel. Opsamles med sand eller lignende ikke reaktivt materiale Henvisning til andre punkter Informationer vedrørende personlige værnemidler se underpunkt 8.2. Informationer om bortskaffelse se punkt 13. Side 2 / 11

3 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Foranstaltninger til at undgå brand og eksplosioner Ingen specielle forholdsregler er påkrævet. Nødvendige foranstaltninger for at beskytte miljøet: For foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet se underpunkt 8.2. Råd om generel hygiejne: Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Må ikke opbevares sammen med nærings og nydelsesmidler samt foderstoffer. Må ikke blandes med andre produkter med mindre dette anbefales af Sealed Air. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug. Alt tilsmudset tøj tages straks af. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug kun med tilstrækkelig ventilation Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares i en lukket beholder. For forhold der skal undgås, se underpunkt For materialer der skal undgås, se underpunkt Særlige anvendelser Ingen tilgængelige specifikke anbefalinger for anvendelse. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Grænseværdier for luftforurening, hvis de findes: Langtidsværdi(er) Korttidsværdi(er) Loftværdi(er) 2 mg/m 3 Biologiske grænseværdier, hvis de er tilgængelige: Anbefalede overvågningsmetoder, hvis de er tilgængelige: Yderligere grænseværdier i forbindelse med anvendelsesforhold, hvis de er tilgængelige: DNEL/DMEL og PNEC værdier Human eksponering DNEL oral eksponering Forbruger (mg/kg kropsvægt) Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske Langvarig Lokale tetranatriumethylendiamintetraacetat 25 DNEL dermal eksponering Arbejdstager Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) Langvarig Lokale Langvarig Systemiske Langvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) tetranatriumethylendiamintetraacetat 2 % DNEL dermal eksponering Forbruger Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) Langvarig Lokale Langvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) tetranatriumethylendiamintetraacetat 2 % DNEL inhalationseksponering Arbejdstager (mg/m 3 ) Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske Langvarig Lokale tetranatriumethylendiamintetraacetat DNEL eksponering ved indånding Forbruger (mg/m 3 ) Langvarig Systemiske Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske Langvarig Lokale tetranatriumethylendiamintetraacetat Langvarig Systemiske Miljømæssig eksponering Miljømæssig eksponering PNEC Overfladevand, fersk Overfladevand, hav Periodevis Spildevandsrens Side 3 / 11

4 ningsanlæg tetranatriumethylendiamintetraacetat Miljømæssig eksponering PNEC, fortsat Sediment, ferskvand Sediment, havvand Jord (mg/kg) Luft (mg/m 3 ) (mg/kg) (mg/kg) tetranatriumethylendiamintetraacetat Eksponeringskontrol Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2 Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig. Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt : Dækkende aktiviteter såsom fyldning og overførsel af produkt til applikationsudstyr, flasker eller spande Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Egnede organisatoriske foranstaltninger: Hvis produktet fortyndes ved brug af specifikke doseringssystemer uden risiko for sprøjt eller direkt hudkontakt, er beskyttelsesudstyr beskrevet i dette punkt ikke påkrævet. Såvidt muligt anvend i automatiske/lukkede systemer og tildæk åbne containere. Transporter gennem rør. Påfyldning med automatiske systemer. Anvend redskaber til manuel håndtering af produkt. Undgå direkte kontakt og/eller sprøjt, hvis muligt. Træn medarbejdere. Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166). Anvendelse af ansigtsværn eller anden heldækkende ansigtsbeskyttelse anbefales, når der håndteres åbne beholdere eller sprøjt kan forekomme. Beskyttelse af hænder: Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur. Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt: Materialetype: butylgummi Gennemtrængningstid: >= 480 min Materialetykkelse: >= 0.7 mm Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt: Materialetype: nitrilgummi Gennemtrængningstid: >= 30 min Materialetykkelse: >= 0.4 mm Beskyttelse af kroppen: Åndedrætsværn: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber. Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte dermal eksponering og/eller sprøjt kan ske. Undgå at produktet kommer ufortyndet eller uden neutralisering i afløbssystem eller kloak. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 0.4 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Egnede organisatoriske foranstaltninger: Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af kroppen: Åndedrætsværn: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Oplysning i dette punkt vedrører produktet, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at stofdata er opgivet Metode / bemærkning Side 4 / 11

5 Tilstandsform: Væske Farve: Klar, Lys, Gul Lugt: Produktspecifik Lugttærskel: Ikke anvendeligt ph: > 12 (koncentreret) Smeltepunkt/frysepunkt ( C): Ikke bestemt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ( C): Ikke bestemt Stofdata, kogepunkt ( C) Metode tetranatriumethylendiamintetraacetat Ikke eksperimentelle data > 990 Metoden er ikke oplyst Atmosfærisk tryk (hpa) Flammepunkt ( C): Ikke anvendeligt. Selvstændig forbrænding: Ikke bestemt Fordampningshastighed: Ikke bestemt Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke anvendelig for væsker Øvre/nedre antændelsesgrænse (%): Ikke bestemt Metode / bemærkning Stofdata, antændelses eller eksplosionsgrænser, hvis oplysningerne er tilgængelige: Damptryk: Ikke bestemt Metode / bemærkning Stofdata, damptryk (Pa) Metode Temperatur ( C) tetranatriumethylendiamintetraacetat Analogislutning 25 < 1330 Metoden er ikke oplyst 20 Dampmassefylde: Ikke bestemt Relativ massefylde: 1.27 g/cm³ (20 C) Opløselighed i / blandbar med Vand: Fuldstændigt blandbar Metode / bemærkning Stofdata, opløselighed i vand (g/l) Metode Temperatur ( C) tetranatriumethylendiamintetraacetat 500 Metoden er ikke oplyst Metoden er ikke oplyst 20 Stofdata, fordelingskoefficient noktanol/vand (log Kow): se underpunkt 12.3 Selvantændelsestemperatur: Ikke bestemt Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt Viskositet: Ikke bestemt Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosiv. Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende 9.2. Andre oplysninger Overfladespænding (N/m): Ikke bestemt Korrosion af metaller: Ætsende Metode / bemærkning Weight of evidence Stofdata, dissociationskonstant, hvis den er tilgængelige: PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen kendte reaktivitetsfarer under normale opbevarings og anvendelsesforhold Kemisk stabilitet Stabil under normale opbevarings og anvendelsesforhold Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte farlige reaktioner under normale opbevarings og anvendelsesforhold Forhold, der skal undgås Ingen kendte under normale opbevarings og anvendelsesforhold Materialer, der skal undgås Reagerer med syrer Farlige nedbrydningsprodukter Side 5 / 11

6 Ingen kendte under normale forhold for opbevaring og anvendelse. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske Data på blanding: Relevante beregnede ATE(er): ATE Oral (mg/kg): >2000 ATE indånding, tåger : >5 Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgængelige. Akut toksicitet Akut oral toksicitet (mg/kg) tetranatriumethylendiamintetraacetat LD 50 >= 1780 Rotte Ikke guideline test Akut dermal toksicitet (mg/kg) tetranatriumethylendiamintetraacetat LD 50 > 5000 Kanin Metoden er ikke oplyst Akut toksicitet ved indånding tetranatriumethylendiamintetraacetat LC 50 >= 1 (støv) Rotte OECD 403 (EU B.2) 6 Lokalirritation og ætsning Hudirritation og ætsning Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat Ikke irriterende Kanin Ikke guideline test Ætsende Kanin Metoden er ikke oplyst Øjenirritation og ætsning Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat Alvorlig skade Metoden er ikke oplyst Ætsende Kanin Metoden er ikke oplyst Luftvejsirritation og ætsning Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat Sensibilisering Sensibilisering ved hudkontakt Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat Ikke sensibiliserende Marsvin OECD 406 (EU B.6) / GPMT Ikke sensibiliserende Gentagne lappeprøver på mennesker Sensibilisering ved indånding Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat CMR (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet) Mutagenicitet Resultat (invitro) Metode (invitro) Resultat (invivo) tetranatriumethylendiamintetraacetat Ingen bevis for mutagenicitet, negative Metoden er Ingen bevis for gentoksicitet, negative testresultater ikke oplyst testresultater Side 6 / 11 Metode (invivo) Metoden er ikke oplyst

7 Ingen bevis for mutagenicitet, negative testresultater DNAreparation Ingen bevis for mutagenicitet, negative stest på testresultater leverceller OECD 473 OECD 474 (EU B.12) OECD 475 (EU B.11) Carcinogenicitet tetranatriumethylendiamintetraacetat Virkninger Ingen bevis for carcinogenicitet, weightofevidence Ingen bevis for carcinogenicitet, weightofevidence Reproduktionstoksicitet tetranatriumethylendia mintetraacetat Specifik virkning mg/kg kropsvægt/ dag Bemærkninger og andre rapporterede Ingen bevis for reproduktionstoksicitet Ingen bevis for udviklingstoksicitet Ingen bevis for reproduktionstoksicitet Toksicitet ved gentagen dosering Subakut eller subkronisk oral toksicitet tetranatriumethylendiamintetraacetat mg/kg kropsvægt/ dag Specifikke og påvirkede organer Subkronisk dermal toksicitet tetranatriumethylendiamintetraacetat mg/kg kropsvægt/ dag Specifikke og påvirkede organer Subkronisk inhalationstoksicitet tetranatriumethylendiamintetraacetat mg/kg kropsvægt/ dag Specifikke og påvirkede organer Kronisk toksicitet tetranatriumethylendia mintetraacetat Eksponeringsvej mg/kg kropsvægt/ dag Specifikke og påvirkede organer Bemærkning Enkelt STOTeksponering tetranatriumethylendiamintetraacetat Gentagne STOTeksponeringer tetranatriumethylendiamintetraacetat Berørte organ(er): Berørte organ(er): Ikke anvendeligt Aspirationsfare Stoffer med en aspirationsfare (H304), hvis de forefindes, er nævnt i punkt 3. Hvis relevant, se punkt 9 for dynamisk viskositet og relativ massefylde af produktet. Potentielle skadelige helbredspå og symptomer Eventuelle på og symptomer relateret til produktet er opført i underpunkt 4.2. PUNKT 12: Miljøoplysninger Side 7 / 11

8 12.1. Toksicitet Ingen data er tilgængelige for blandingen. Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante, og oplysningerne er tilgængelige Akvatisk korttidstoksicitet Akvatisk korttidstoksicitet fisk tetranatriumethylendiamintetraacetat LC 50 > 100 Lepomis OPP 721, statisk 96 macrochirus (EPA) LC Forskellige arter Metoden er ikke oplyst 96 Akvatisk korttidstoksicitet krebsdyr tetranatriumethylendiamintetraacetat EC 50 > 100 Daphnia DIN 38412, Del magna Straus EC Ceriodaphnia sp. Metoden er ikke oplyst 48 Akvatisk korttidstoksicitet alger tetranatriumethylendiamintetraacetat EC 50 > 100 Scenedesmus 88/302/EEC, Part C, 72 obliquus statisk EC Photobacteriu m phosphoreum Metoden er ikke oplyst 0.25 Akvatisk korttidstoksicitet marine arter tetranatriumethylendiamintetraacetat Konsekvenser for spildevandsrensningsanlæg toksicitet overfor bakterier Inoculum Metode Eksponeringstid tetranatriumethylendiamintetraacetat EC 20 > 500 Aktiveret slam OECD time(r) Akvatisk langtidstoksicitet Akvatisk langtidstoksicitet fisk tetranatriumethylendiamintetraacetat NOEC >= 36.9 Brachydanio OECD dag(e) rerio Akvatisk langtidstoksicitet krebsdyr tetranatriumethylendiamintetraacetat NOEC 25 Daphnia OECD dag(e) magna Observerede Observerede Akvatisk toksicitet overfor andre vandlevende bentiske organismer, herunder sedimentlevende organismer, hvis oplysningerne er tilgængelige: Observerede (mg/kg dw sediment) tetranatriumethylendiamintetraacetat Terrestrisk toksicitet Terrestrisk toksicitet regnorme, hvilke oplysningerne er tilgængelig: (mg/kg dw soil) tetranatriumethylendiamintetraacetat LD Eisenia fetida OECD Side 8 / 11 Observerede

9 Terrestrisk toksicitet planter, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter (mg/kg dw soil) Arter Metode Eksponerin gstid tetranatriumethylendiamintetraacetat NOEC Observerede Terrestrisk toksicitet fugle, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter tetranatriumethylendiamintetraacetat Arter Metode Eksponerin gstid Observerede Terrestrisk toksicitet nytteinsekter, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter tetranatriumethylendiamintetraacetat Terrestrisk toksicitet jordbakterier, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter tetranatriumethylendiamintetraacetat (mg/kg dw soil) (mg/kg dw soil) Arter Metode Eksponerin gstid Arter Metode Eksponerin gstid Observerede Observerede 12.2 Persistens og nedbrydelighed Abiotisk nedbrydning Abiotisk nedbrydning fotokemisk nedbrydning i luft, hvis oplysningerne er tilgængelige: Halveringstid Metode Vurdering Bemærkning 13 sekund(er) Metoden er ikke oplyst Hurtigt fotokemiske nedbrydeligt Abiotisk nedbrydning hydrolyse, hvis oplysningerne er tilgængelige: Abiotisk nedbrydning andre processer, hvis oplysningerne er tilgængelige: Bionedbrydning Let biologisk nedbrydelig aerobe forhold Inoculum Analytisk metode DT 50 Metode Vurdering tetranatriumethylendiamintetraacetat Let bionedbrydeligt Let biologisk nedbrydelighed anaerob og marine forhold, hvis oplysningerne er tilgængelige: Nedbrydning i relevante delmiljøer, hvis oplysningerne er tilgængelige: Ikke relevant (uorganisk stof) 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Fordelingskoefficient noctanol/vand (log Kow) Metode Vurdering Bemærkning tetranatriumethylendiamintetraacetat 13 Metoden er ikke oplyst Ingen bioakkumulering forventet Ikke relevant, bioakkumuleres ikke Biokoncentrationsfaktor (BCF), Arter Metode Vurdering Bemærkning tetranatriumethylendia 1.8 Lepomis Metoden er ikke Lav potentiale for bioakkumulering mintetraacetat macrochirus oplyst Mobilitet i jord Adsorption/desorption til jord eller sediment tetranatriumethylendiamintetraacetat Desorption koefficient Log Koc(des) Metode Adsorptionskoefficient Log Koc Jord/sedimenttype Vurdering Adsorption til fast jord fase forventes ikke Mobil i jord Side 9 / 11

10 12.5. Resultater af PBT og vpvbvurdering Stoffer, som opfylder kriterierne for PBT/vPvB, er nævnt i punkt Andre negative Ingen andre skadelige er kendt. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Restaffald/restprodukter: Det Europæiske Affaldskatalog: Tom emballage Anbefaling: Egnede rengøringsmidler: Det koncentrerede indhold eller forurenet emballage skal bortskaffes af en godkendt affaldshåndterer eller i henhold til stedet tilladelse. Udledning af affald til kloak bør forhindres. Rengjort emballage er egnet til energiudnyttelse eller genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning * Baser. Bortskaffes i overensstemmelse med nationale eller lokale regler. Vand, hvis det er nødvendigt med rengøringsmiddel. PUNKT 14: Transportoplysninger ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA 14.1 UNnummer: UNforsendelsesbetegnelse: Natrium hydroxid opløsning Sodium hydroxide solution 14.3 Transportfareklasse(r): Klasse: 8 Fareseddel: Emballagegruppe: II 14.5 Miljøfarer: Miljøfarligt Nej Marin forureningsfaktor (Marine pollutant): No 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen kendte Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBCkoden: Produktet transporteres ikke i bulkcontainere. Anden relevant information: ADR Klassifikationskode: C5 Tunnelrestriktionskode: E Farenummer: 80 IMO/IMDG EmS: FA, SB Produktet er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med kravene i ADR og bestemmelserne i IMDGkoden. Transportbestemmelserne omfatter særlige forholdsregler for visse klasser af farligt gods pakket i begrænsede mængder. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Godkendelser eller begrænsninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006, afsnit VII henholdsvis afsnit VIII) Ikke anvendeligt. Deklaration iht. EF vaskemiddelforordning 648/2004 EDTA og salte heraf 5 15% fosfonater, polycarboxylater < 5% Pr.nr: Nationale foreskrifter: Produktet er omfattet af krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer). Oplysninger om anvendelsesbegrænsninger: Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde). Side 10 / 11

11 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering på blandingen PUNKT 16: Andre oplysninger Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for specifikke produktegenskaber og kan ikke bruges som en lovmæssigt bindende kontrakt MSDS kode: MSDS3374 Udgave: 05.0 Revision: Årsag til opdatering: Format tilpasset i overensstemmelse med ændring 453/2010, bilag II af forordning (EF) nr. 1907/2006, Dette datablad indeholder ændringer i forhold til den tidligere version i afsnit:, 3, 8 Klassificeringsprocedure Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på beregningsmetoder, der anvender stofdata, som krævet af forordning (EF) Nr. 1272/2008. Hvis bestemte klassificeringsdata på blandingen er tilgængelige eller for eksempel brobygning eller weight of evidence kan blive anvendt til klassificering, vil dette blive indikeret i de relevante afsnit i sikkerhedsdatabladet. Se punkt 9 for fysisk kemiske egenskaber, punkt 11 for toksikologiske oplysninger og punkt 12 for miljøoplysninger. Fuldstændig ordlyd af R,H og EUHsætninger nævnt under punkt 3: H290Kanætsemetaler. H314Forårsagersværeforbrændingerafhudenogøjenskader. H302Farligvedindtagelse. H318Forårsageralvorligøjenskade. H319Forårsageralvorligøjeniritation. H315Forårsagerhudiritation. H332Farligvedindånding. R38Iritererhuden. R41Risikoforalvorligøjenskade. R20Farligvedindånding. R35Alvorligætsningsfare. R36Iritererøjnene. R22Farligvedindtagelse. Forkortelser og akronymer: AISETheinternationalAssociationforSoaps,DetergentsandMaintenanceProducts DNELafledtnulefektniveau(DerivedNoEfectLevel) EUHCLPSpecifikfaresætning PBTPersistent,bioakkumulerendeogtoksisk PNECBeregnetnulefektkoncentration REACHnumberREACHregistreringsnummerudenleverandørspecifikkedel vpvbmegetpersistentogmegetbioakkumulerende ATEEstimatforakuttoksicitet Slut på sikkerhedsdatablad Side 11 / 11

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Soft Care Sensitive H22 Revision: 2015-07-13 Udgave: 03.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sani Flow W5a Revision: 20150504 Udgave: 03.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Inox Classic D7 Revision: 2015-05-28 Udgave: 05.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Caffe Plus Revision: 2012-09-04 Udgave 04 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Soft Care Sensitive H22 Revision: 2012-09-11 Udgave 03 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Brighton Professional Hand Soap Revision: 2016-02-23 Udgave: 01.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Revision: 2012-09-13 Suma Opal L9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgave 04 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Jontec 300 Free F4a Revision: 20150609 Udgave: 08.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Maskinopvask PrimeSource Mild uden klor. procent natriumhydroxid 215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27 C; R35 Skin Corr.

Maskinopvask PrimeSource Mild uden klor. procent natriumhydroxid 215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27 C; R35 Skin Corr. Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Maskinopvask PrimeSource Mild uden klor Revision: 2013-02-05 Udgave: 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Jontec Linotop F2m Revision: 20150528 Udgave: 06.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sprint 200 Free L E1b Revision: 20150528 Udgave: 06.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Afkalkningsmiddel Revision: 20150529 Udgave: 02.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Salttabletter Revision: 20150608 Udgave: 03.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Diversey Oxivir Plus Spray Revision: 2012-07-09 Udgave 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Oxivir Plus Spray Revision: 2014-06-27 Udgave: 01.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sinkal WC-Rens Revision: 2013-06-04 Udgave: 04 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Maskinopvask PrimeSource Ren med klor Revision: 2013-02-06 Udgave: 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Coffeeclean Revision: 2012-08-03 Udgave 07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Chlorsan D10.4 Revision: 2013-08-15 Udgave: 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Star Pur-Eco D1 Revision: 2015-02-22 Udgave: 08.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Jontec Destat F9b Revision: 2015-05-29 Udgave: 05.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sprint Glass E3c Revision: 2012-10-24 Udgave 04 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Base Free M4 Revision: 20150405 Udgave: 07.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sani Calc Free W3b Revision: 20150117 Udgave: 05.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 TASKI Sprint Glass PurEco E3c Revision: 20150117 Udgave: 02.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Revision: 2012-08-01 Suma Tab D4 Tab PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgave 10 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Jontec Ceramica F4n Revision: 20150201 Udgave: 08.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Café Clean C2.4 Revision: 20150609 Udgave: 01.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Tapi Protect C3b Revision: 2013-01-28 Udgave: 07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Multifree D2 Revision: 20150405 Udgave: 07.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sani MouldOut Revision: 20150809 Udgave: 03.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sani Calcafoam W3i Revision: 2014-11-07 Udgave: 04.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Revision: 20150914 SURE Washroom Cleaner Udgave: 03.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Bac D10 Revision: 2014-01-02 Udgave: 05 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sani Clonet Free W4f Revision: 20150117 Udgave: 04.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2011 Erstatter: 29-08-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Afløbsrens 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Unison Super G1 Revision: 20150222 Udgave: 07.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Cif Professional Glas og Universalrengøring Revision: 20150117 Udgave: 02.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 27-04-2012 Erstatter: 28-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Røgovnsvask PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sun(*) Professional Afspændingsmiddel Revision: 2012-09-25 Udgave 06 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Jontec Forward F4h Revision: 20150117 Udgave: 05.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Med Enzyme Revision: 2016-06-26 Udgave: 07.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Clax Delta Free 1DL3 Revision: 2013-09-25 Udgave: 07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-10-2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Repa Quick 20 PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Med Super Plus Revision: 20150601 Udgave: 05.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Divosan Plus VT53 Revision: 2013-06-14 Udgave: 07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 27-04-2012 Erstatter: 23-11-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Foam 140 Power PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse ph-plus Stofnavn: Varenummer:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Oxivir Plus Spray Revision: 2016-04-17 Udgave: 01.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Miele Afkalkningstabletter til kaffemaskine. Tablet til afkalkning af kaffemaskiner.

Sikkerhedsdatablad. Miele Afkalkningstabletter til kaffemaskine. Tablet til afkalkning af kaffemaskiner. Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2011 Erstatter: 17-09-2008 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Miele Afkalkningstabletter

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sani 100 Free SD Revision: 20150117 Udgave: 02.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2029297 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

TASKI SPRINT 200 FRESH

TASKI SPRINT 200 FRESH Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1779352 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Clax Deosoft Sensitive G 56A1 Revision: 2013-10-31 Udgave: 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Revision: 20150831 Udgave: 01.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Hounö Protect

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Taski Sani Calc Free W3b Revision: 20170320 Udgave: 05.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Cif Professional Rustfrit Stål & Glas Revision: 20150529 Udgave: 02.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere