Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Nova L6 Revision: Udgave: 05.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Suma Nova L6 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets anvendelse: Kun til erhvervsmæssig anvendelse. AISEP202 Opvaskemidler, automatisk dosering Ikkeindustriel Cleaning In Place (CIP) anvendelse Frarådede anvendelser: Andre anvendelser end de identificerede frarådes 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands Kontaktoplysninger Diversey Danmark ApS Teglbuen 10, 2990 Nivå, Tel: Nødtelefon Kontakt læge eller skadestue medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinien, telefon , kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Produktet er klassificeret og mærket i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008. Skin Corr. 1A (H314) Met. Corr. 1 (H290) Klassificering i henhold til direktiv 1999/45/EC og tilsvarende national lovgivning Farebetegnelse C Ætsende Risikosætninger R35 Alvorlig ætsningsfare. 2.2 Mærkningselementer Signalord: Fare Indeholder (Sodium Hydroxide). Faresætninger: H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H290 Kan ætse metaller. Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse. P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl eller brus huden med vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan Side 1 / 11

2 gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. 2.3 Andre farer Ingen andre kendte farer. Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vpvb i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag XIII. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger EF nummer CASnr REACH registreringsnummer Klassificering (EC) 1272/2008 tetranatriumethylendiamintetra Acute Tox. 4 (H302) acetat Acute Tox. 4 (H332) Eye Dam. 1 (H318) Skin Corr. 1A (H314) Met. Corr. 1 (H290) Klassificering Noter Vægt procent Xn;R20/ Xi;R41 C;R * Polymer Den fulde ordlyd til de nævnte Rsætninger, Hsætninger og EUHsætninger i dette punkt, er angivet i punkt 16. Hvis der er grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet, er disse listet i underpunkt 8.1. [1] Undtaget: ionisk blanding. Se forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V, stk. 3 og 4. Dette salt er potentielt tilstede ud fra beregninger og er kun medtaget for klassificerings og mærkningsformål. Alle udgangsmaterialer i den ioniske blanding er registreret, som krævet. [2] Undtaget: inkluderet i forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag IV. [3] Undtaget: forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V. [4] Undtaget: polymer. Se artikel 2. stk. 9 i forordning (EF) Nr. 1907/2006. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Søg lægehjælp ved ubehag. Hudkontakt: Vask huden med rigeligt lunkent, svagt løbende vand i mindst 30 minutter. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Øjenkontakt: Skyl straks øjnene forsigtigt med lunkent vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Indtagelse: Skyl munden. Drik straks 1 glas vand. Fremkald IKKE opkastning. Holdes i ro. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Selvbeskyttelse af førstehjælper: Overvej personlige værnemidler som angivet i underpunkt Vigtigste symptomer og, både akutte og forsinkede Indånding: Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug. Hudkontakt: Alvorlig ætsningsfare. Øjenkontakt: Forårsager alvorlig eller blivende skade. Indtagelse: Indtagelse vil medføre alvorlig ætsning af mund og svælg og risiko for perforering af spiserør og mavesæk. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen tilgængelig information om kliniske forsøg og lægetilsyn. Specifik tilgængelig toksikologisk information om stoffer kan findes under punkt 11. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Kuldioxid. Tørt pulver. Vandtåge. Bekæmp større brande med vandstråle eller alkoholresistent skum Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ingen kendte særlig farer Anvisninger for brandmandskab Anvend altid luftforsynet åndedrætsværn og passende beskyttelsestøj herunder beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm i forbindelse med brand. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå at produktet kommer i afløbssystem, kloak og vandreservoir. Opløses i rigeligt vand Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Anvend et neutraliserende middel. Opsamles med sand eller lignende ikke reaktivt materiale Henvisning til andre punkter Informationer vedrørende personlige værnemidler se underpunkt 8.2. Informationer om bortskaffelse se punkt 13. Side 2 / 11

3 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Foranstaltninger til at undgå brand og eksplosioner Ingen specielle forholdsregler er påkrævet. Nødvendige foranstaltninger for at beskytte miljøet: For foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet se underpunkt 8.2. Råd om generel hygiejne: Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Må ikke opbevares sammen med nærings og nydelsesmidler samt foderstoffer. Må ikke blandes med andre produkter med mindre dette anbefales af Sealed Air. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug. Alt tilsmudset tøj tages straks af. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug kun med tilstrækkelig ventilation Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares i en lukket beholder. For forhold der skal undgås, se underpunkt For materialer der skal undgås, se underpunkt Særlige anvendelser Ingen tilgængelige specifikke anbefalinger for anvendelse. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Grænseværdier for luftforurening, hvis de findes: Langtidsværdi(er) Korttidsværdi(er) Loftværdi(er) 2 mg/m 3 Biologiske grænseværdier, hvis de er tilgængelige: Anbefalede overvågningsmetoder, hvis de er tilgængelige: Yderligere grænseværdier i forbindelse med anvendelsesforhold, hvis de er tilgængelige: DNEL/DMEL og PNEC værdier Human eksponering DNEL oral eksponering Forbruger (mg/kg kropsvægt) Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske Langvarig Lokale tetranatriumethylendiamintetraacetat 25 DNEL dermal eksponering Arbejdstager Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) Langvarig Lokale Langvarig Systemiske Langvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) tetranatriumethylendiamintetraacetat 2 % DNEL dermal eksponering Forbruger Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) Langvarig Lokale Langvarig Systemiske (mg/kg kropsvægt) tetranatriumethylendiamintetraacetat 2 % DNEL inhalationseksponering Arbejdstager (mg/m 3 ) Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske Langvarig Lokale tetranatriumethylendiamintetraacetat DNEL eksponering ved indånding Forbruger (mg/m 3 ) Langvarig Systemiske Kortvarig Lokale Kortvarig Systemiske Langvarig Lokale tetranatriumethylendiamintetraacetat Langvarig Systemiske Miljømæssig eksponering Miljømæssig eksponering PNEC Overfladevand, fersk Overfladevand, hav Periodevis Spildevandsrens Side 3 / 11

4 ningsanlæg tetranatriumethylendiamintetraacetat Miljømæssig eksponering PNEC, fortsat Sediment, ferskvand Sediment, havvand Jord (mg/kg) Luft (mg/m 3 ) (mg/kg) (mg/kg) tetranatriumethylendiamintetraacetat Eksponeringskontrol Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2 Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig. Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt : Dækkende aktiviteter såsom fyldning og overførsel af produkt til applikationsudstyr, flasker eller spande Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Egnede organisatoriske foranstaltninger: Hvis produktet fortyndes ved brug af specifikke doseringssystemer uden risiko for sprøjt eller direkt hudkontakt, er beskyttelsesudstyr beskrevet i dette punkt ikke påkrævet. Såvidt muligt anvend i automatiske/lukkede systemer og tildæk åbne containere. Transporter gennem rør. Påfyldning med automatiske systemer. Anvend redskaber til manuel håndtering af produkt. Undgå direkte kontakt og/eller sprøjt, hvis muligt. Træn medarbejdere. Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt: Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166). Anvendelse af ansigtsværn eller anden heldækkende ansigtsbeskyttelse anbefales, når der håndteres åbne beholdere eller sprøjt kan forekomme. Beskyttelse af hænder: Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur. Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt: Materialetype: butylgummi Gennemtrængningstid: >= 480 min Materialetykkelse: >= 0.7 mm Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt: Materialetype: nitrilgummi Gennemtrængningstid: >= 30 min Materialetykkelse: >= 0.4 mm Beskyttelse af kroppen: Åndedrætsværn: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber. Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte dermal eksponering og/eller sprøjt kan ske. Undgå at produktet kommer ufortyndet eller uden neutralisering i afløbssystem eller kloak. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt: Anbefalet højeste koncentration (%): 0.4 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Egnede organisatoriske foranstaltninger: Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af kroppen: Åndedrætsværn: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Oplysning i dette punkt vedrører produktet, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at stofdata er opgivet Metode / bemærkning Side 4 / 11

5 Tilstandsform: Væske Farve: Klar, Lys, Gul Lugt: Produktspecifik Lugttærskel: Ikke anvendeligt ph: > 12 (koncentreret) Smeltepunkt/frysepunkt ( C): Ikke bestemt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval ( C): Ikke bestemt Stofdata, kogepunkt ( C) Metode tetranatriumethylendiamintetraacetat Ikke eksperimentelle data > 990 Metoden er ikke oplyst Atmosfærisk tryk (hpa) Flammepunkt ( C): Ikke anvendeligt. Selvstændig forbrænding: Ikke bestemt Fordampningshastighed: Ikke bestemt Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke anvendelig for væsker Øvre/nedre antændelsesgrænse (%): Ikke bestemt Metode / bemærkning Stofdata, antændelses eller eksplosionsgrænser, hvis oplysningerne er tilgængelige: Damptryk: Ikke bestemt Metode / bemærkning Stofdata, damptryk (Pa) Metode Temperatur ( C) tetranatriumethylendiamintetraacetat Analogislutning 25 < 1330 Metoden er ikke oplyst 20 Dampmassefylde: Ikke bestemt Relativ massefylde: 1.27 g/cm³ (20 C) Opløselighed i / blandbar med Vand: Fuldstændigt blandbar Metode / bemærkning Stofdata, opløselighed i vand (g/l) Metode Temperatur ( C) tetranatriumethylendiamintetraacetat 500 Metoden er ikke oplyst Metoden er ikke oplyst 20 Stofdata, fordelingskoefficient noktanol/vand (log Kow): se underpunkt 12.3 Selvantændelsestemperatur: Ikke bestemt Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt Viskositet: Ikke bestemt Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosiv. Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende 9.2. Andre oplysninger Overfladespænding (N/m): Ikke bestemt Korrosion af metaller: Ætsende Metode / bemærkning Weight of evidence Stofdata, dissociationskonstant, hvis den er tilgængelige: PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen kendte reaktivitetsfarer under normale opbevarings og anvendelsesforhold Kemisk stabilitet Stabil under normale opbevarings og anvendelsesforhold Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte farlige reaktioner under normale opbevarings og anvendelsesforhold Forhold, der skal undgås Ingen kendte under normale opbevarings og anvendelsesforhold Materialer, der skal undgås Reagerer med syrer Farlige nedbrydningsprodukter Side 5 / 11

6 Ingen kendte under normale forhold for opbevaring og anvendelse. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske Data på blanding: Relevante beregnede ATE(er): ATE Oral (mg/kg): >2000 ATE indånding, tåger : >5 Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgængelige. Akut toksicitet Akut oral toksicitet (mg/kg) tetranatriumethylendiamintetraacetat LD 50 >= 1780 Rotte Ikke guideline test Akut dermal toksicitet (mg/kg) tetranatriumethylendiamintetraacetat LD 50 > 5000 Kanin Metoden er ikke oplyst Akut toksicitet ved indånding tetranatriumethylendiamintetraacetat LC 50 >= 1 (støv) Rotte OECD 403 (EU B.2) 6 Lokalirritation og ætsning Hudirritation og ætsning Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat Ikke irriterende Kanin Ikke guideline test Ætsende Kanin Metoden er ikke oplyst Øjenirritation og ætsning Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat Alvorlig skade Metoden er ikke oplyst Ætsende Kanin Metoden er ikke oplyst Luftvejsirritation og ætsning Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat Sensibilisering Sensibilisering ved hudkontakt Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat Ikke sensibiliserende Marsvin OECD 406 (EU B.6) / GPMT Ikke sensibiliserende Gentagne lappeprøver på mennesker Sensibilisering ved indånding Resultat tetranatriumethylendiamintetraacetat CMR (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet) Mutagenicitet Resultat (invitro) Metode (invitro) Resultat (invivo) tetranatriumethylendiamintetraacetat Ingen bevis for mutagenicitet, negative Metoden er Ingen bevis for gentoksicitet, negative testresultater ikke oplyst testresultater Side 6 / 11 Metode (invivo) Metoden er ikke oplyst

7 Ingen bevis for mutagenicitet, negative testresultater DNAreparation Ingen bevis for mutagenicitet, negative stest på testresultater leverceller OECD 473 OECD 474 (EU B.12) OECD 475 (EU B.11) Carcinogenicitet tetranatriumethylendiamintetraacetat Virkninger Ingen bevis for carcinogenicitet, weightofevidence Ingen bevis for carcinogenicitet, weightofevidence Reproduktionstoksicitet tetranatriumethylendia mintetraacetat Specifik virkning mg/kg kropsvægt/ dag Bemærkninger og andre rapporterede Ingen bevis for reproduktionstoksicitet Ingen bevis for udviklingstoksicitet Ingen bevis for reproduktionstoksicitet Toksicitet ved gentagen dosering Subakut eller subkronisk oral toksicitet tetranatriumethylendiamintetraacetat mg/kg kropsvægt/ dag Specifikke og påvirkede organer Subkronisk dermal toksicitet tetranatriumethylendiamintetraacetat mg/kg kropsvægt/ dag Specifikke og påvirkede organer Subkronisk inhalationstoksicitet tetranatriumethylendiamintetraacetat mg/kg kropsvægt/ dag Specifikke og påvirkede organer Kronisk toksicitet tetranatriumethylendia mintetraacetat Eksponeringsvej mg/kg kropsvægt/ dag Specifikke og påvirkede organer Bemærkning Enkelt STOTeksponering tetranatriumethylendiamintetraacetat Gentagne STOTeksponeringer tetranatriumethylendiamintetraacetat Berørte organ(er): Berørte organ(er): Ikke anvendeligt Aspirationsfare Stoffer med en aspirationsfare (H304), hvis de forefindes, er nævnt i punkt 3. Hvis relevant, se punkt 9 for dynamisk viskositet og relativ massefylde af produktet. Potentielle skadelige helbredspå og symptomer Eventuelle på og symptomer relateret til produktet er opført i underpunkt 4.2. PUNKT 12: Miljøoplysninger Side 7 / 11

8 12.1. Toksicitet Ingen data er tilgængelige for blandingen. Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante, og oplysningerne er tilgængelige Akvatisk korttidstoksicitet Akvatisk korttidstoksicitet fisk tetranatriumethylendiamintetraacetat LC 50 > 100 Lepomis OPP 721, statisk 96 macrochirus (EPA) LC Forskellige arter Metoden er ikke oplyst 96 Akvatisk korttidstoksicitet krebsdyr tetranatriumethylendiamintetraacetat EC 50 > 100 Daphnia DIN 38412, Del magna Straus EC Ceriodaphnia sp. Metoden er ikke oplyst 48 Akvatisk korttidstoksicitet alger tetranatriumethylendiamintetraacetat EC 50 > 100 Scenedesmus 88/302/EEC, Part C, 72 obliquus statisk EC Photobacteriu m phosphoreum Metoden er ikke oplyst 0.25 Akvatisk korttidstoksicitet marine arter tetranatriumethylendiamintetraacetat Konsekvenser for spildevandsrensningsanlæg toksicitet overfor bakterier Inoculum Metode Eksponeringstid tetranatriumethylendiamintetraacetat EC 20 > 500 Aktiveret slam OECD time(r) Akvatisk langtidstoksicitet Akvatisk langtidstoksicitet fisk tetranatriumethylendiamintetraacetat NOEC >= 36.9 Brachydanio OECD dag(e) rerio Akvatisk langtidstoksicitet krebsdyr tetranatriumethylendiamintetraacetat NOEC 25 Daphnia OECD dag(e) magna Observerede Observerede Akvatisk toksicitet overfor andre vandlevende bentiske organismer, herunder sedimentlevende organismer, hvis oplysningerne er tilgængelige: Observerede (mg/kg dw sediment) tetranatriumethylendiamintetraacetat Terrestrisk toksicitet Terrestrisk toksicitet regnorme, hvilke oplysningerne er tilgængelig: (mg/kg dw soil) tetranatriumethylendiamintetraacetat LD Eisenia fetida OECD Side 8 / 11 Observerede

9 Terrestrisk toksicitet planter, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter (mg/kg dw soil) Arter Metode Eksponerin gstid tetranatriumethylendiamintetraacetat NOEC Observerede Terrestrisk toksicitet fugle, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter tetranatriumethylendiamintetraacetat Arter Metode Eksponerin gstid Observerede Terrestrisk toksicitet nytteinsekter, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter tetranatriumethylendiamintetraacetat Terrestrisk toksicitet jordbakterier, hvis oplysningerne er tilgængelige: Effektpara meter tetranatriumethylendiamintetraacetat (mg/kg dw soil) (mg/kg dw soil) Arter Metode Eksponerin gstid Arter Metode Eksponerin gstid Observerede Observerede 12.2 Persistens og nedbrydelighed Abiotisk nedbrydning Abiotisk nedbrydning fotokemisk nedbrydning i luft, hvis oplysningerne er tilgængelige: Halveringstid Metode Vurdering Bemærkning 13 sekund(er) Metoden er ikke oplyst Hurtigt fotokemiske nedbrydeligt Abiotisk nedbrydning hydrolyse, hvis oplysningerne er tilgængelige: Abiotisk nedbrydning andre processer, hvis oplysningerne er tilgængelige: Bionedbrydning Let biologisk nedbrydelig aerobe forhold Inoculum Analytisk metode DT 50 Metode Vurdering tetranatriumethylendiamintetraacetat Let bionedbrydeligt Let biologisk nedbrydelighed anaerob og marine forhold, hvis oplysningerne er tilgængelige: Nedbrydning i relevante delmiljøer, hvis oplysningerne er tilgængelige: Ikke relevant (uorganisk stof) 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Fordelingskoefficient noctanol/vand (log Kow) Metode Vurdering Bemærkning tetranatriumethylendiamintetraacetat 13 Metoden er ikke oplyst Ingen bioakkumulering forventet Ikke relevant, bioakkumuleres ikke Biokoncentrationsfaktor (BCF), Arter Metode Vurdering Bemærkning tetranatriumethylendia 1.8 Lepomis Metoden er ikke Lav potentiale for bioakkumulering mintetraacetat macrochirus oplyst Mobilitet i jord Adsorption/desorption til jord eller sediment tetranatriumethylendiamintetraacetat Desorption koefficient Log Koc(des) Metode Adsorptionskoefficient Log Koc Jord/sedimenttype Vurdering Adsorption til fast jord fase forventes ikke Mobil i jord Side 9 / 11

10 12.5. Resultater af PBT og vpvbvurdering Stoffer, som opfylder kriterierne for PBT/vPvB, er nævnt i punkt Andre negative Ingen andre skadelige er kendt. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Restaffald/restprodukter: Det Europæiske Affaldskatalog: Tom emballage Anbefaling: Egnede rengøringsmidler: Det koncentrerede indhold eller forurenet emballage skal bortskaffes af en godkendt affaldshåndterer eller i henhold til stedet tilladelse. Udledning af affald til kloak bør forhindres. Rengjort emballage er egnet til energiudnyttelse eller genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning * Baser. Bortskaffes i overensstemmelse med nationale eller lokale regler. Vand, hvis det er nødvendigt med rengøringsmiddel. PUNKT 14: Transportoplysninger ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA 14.1 UNnummer: UNforsendelsesbetegnelse: Natrium hydroxid opløsning Sodium hydroxide solution 14.3 Transportfareklasse(r): Klasse: 8 Fareseddel: Emballagegruppe: II 14.5 Miljøfarer: Miljøfarligt Nej Marin forureningsfaktor (Marine pollutant): No 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen kendte Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBCkoden: Produktet transporteres ikke i bulkcontainere. Anden relevant information: ADR Klassifikationskode: C5 Tunnelrestriktionskode: E Farenummer: 80 IMO/IMDG EmS: FA, SB Produktet er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med kravene i ADR og bestemmelserne i IMDGkoden. Transportbestemmelserne omfatter særlige forholdsregler for visse klasser af farligt gods pakket i begrænsede mængder. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Godkendelser eller begrænsninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006, afsnit VII henholdsvis afsnit VIII) Ikke anvendeligt. Deklaration iht. EF vaskemiddelforordning 648/2004 EDTA og salte heraf 5 15% fosfonater, polycarboxylater < 5% Pr.nr: Nationale foreskrifter: Produktet er omfattet af krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer). Oplysninger om anvendelsesbegrænsninger: Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde). Side 10 / 11

11 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering på blandingen PUNKT 16: Andre oplysninger Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for specifikke produktegenskaber og kan ikke bruges som en lovmæssigt bindende kontrakt MSDS kode: MSDS3374 Udgave: 05.0 Revision: Årsag til opdatering: Format tilpasset i overensstemmelse med ændring 453/2010, bilag II af forordning (EF) nr. 1907/2006, Dette datablad indeholder ændringer i forhold til den tidligere version i afsnit:, 3, 8 Klassificeringsprocedure Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på beregningsmetoder, der anvender stofdata, som krævet af forordning (EF) Nr. 1272/2008. Hvis bestemte klassificeringsdata på blandingen er tilgængelige eller for eksempel brobygning eller weight of evidence kan blive anvendt til klassificering, vil dette blive indikeret i de relevante afsnit i sikkerhedsdatabladet. Se punkt 9 for fysisk kemiske egenskaber, punkt 11 for toksikologiske oplysninger og punkt 12 for miljøoplysninger. Fuldstændig ordlyd af R,H og EUHsætninger nævnt under punkt 3: H290Kanætsemetaler. H314Forårsagersværeforbrændingerafhudenogøjenskader. H302Farligvedindtagelse. H318Forårsageralvorligøjenskade. H319Forårsageralvorligøjeniritation. H315Forårsagerhudiritation. H332Farligvedindånding. R38Iritererhuden. R41Risikoforalvorligøjenskade. R20Farligvedindånding. R35Alvorligætsningsfare. R36Iritererøjnene. R22Farligvedindtagelse. Forkortelser og akronymer: AISETheinternationalAssociationforSoaps,DetergentsandMaintenanceProducts DNELafledtnulefektniveau(DerivedNoEfectLevel) EUHCLPSpecifikfaresætning PBTPersistent,bioakkumulerendeogtoksisk PNECBeregnetnulefektkoncentration REACHnumberREACHregistreringsnummerudenleverandørspecifikkedel vpvbmegetpersistentogmegetbioakkumulerende ATEEstimatforakuttoksicitet Slut på sikkerhedsdatablad Side 11 / 11

Maskinopvask PrimeSource Mild uden klor. procent natriumhydroxid 215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27 C; R35 Skin Corr.

Maskinopvask PrimeSource Mild uden klor. procent natriumhydroxid 215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27 C; R35 Skin Corr. Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Maskinopvask PrimeSource Mild uden klor Revision: 2013-02-05 Udgave: 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Diversey Oxivir Plus Spray Revision: 2012-07-09 Udgave 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Oxivir Plus Spray Revision: 2014-06-27 Udgave: 01.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Suma Multifree D2 Revision: 20150405 Udgave: 07.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Divosan Plus VT53 Revision: 2013-06-14 Udgave: 07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan Spray 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 14-08-2013 Erstatter: 20-12-2011 Version: 0200/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: jalr Udarbejdelsesdato: 22-04-2015 Revisionsdato: 24-04-2015 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 29-10-2014 Erstatter: 14-08-2013 Version: 0300/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

: TRUCKCLEANER SUPER

: TRUCKCLEANER SUPER Udarbejdet den: 24/07/2012 Erstatter: 13/07/2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Skin Corr. 1A;H314 Eye Dam. 1; H318. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedsdatablad. Skin Corr. 1A;H314 Eye Dam. 1; H318. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Forårsager alvorlig øjenskade. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-02-2015 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Smart Strip 1 HD 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 16-04-2014 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 16-04-2014 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 16042014 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Alaska EcoCare Textilrens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 1210 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSvamp. Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSvamp. Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 20-12-2011 Erstatter: 19-12-2011 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSvamp

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Filltec Multi A-komp. 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden. 1.1 Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Filltec Multi A-komp. 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden. 1.1 Produktidentifikator 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

5507200 TRAEDGARDSKALK 0-1.5

5507200 TRAEDGARDSKALK 0-1.5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TRAEDGARDSKALK 0-1.5 Registreringsnummer : Undtaget i henhold bilag V.7 Stoffets navn :

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/10 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/10 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-05-2014 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-05-2014 SDS version: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28052014 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Silver Selvblankende Sko

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere