Grundtvig, dyden og dyderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundtvig, dyden og dyderne"

Transkript

1 Ole Nyborg Grundtvig, dyden og dyderne

2

3 Grundtvig, dyden og dyderne

4

5 Ole Nyborg Grundtvig, dyden og dyderne Forlaget Ambrosius 2013

6 Grundtvig, dyden og dyderne. Copyright: Ole Nyborg ISBN: (PDF) Forlaget Ambrosius 2000 Frederiksberg 2013

7 Indhold Grundtvig, dyden og dyderne... 9 Grundtvig og kærligheden Grundtvig og Stærkodder N. F. S. Grundtvig, kærligheden og lykken Kærligheden, mesteren og mesterlæren Kærlighed er fuldkommenhedens bånd Kærligheden og Blodets Baand Hvorfor skal jeg elske min næste? Den trøstelige Forbindelse mellem Magt og Kiærlighed Alle I lyse og opvakde Hoveder : Grundtvigs søde Drøm om Danmark Fællesskaber er til for at vi kan lære noget Grundtvig og udtrykket Frihed, Lighed og Broderskab Kan vi stole på vores inderste samvittighed? Forkortelser Litteratur

8

9 Grundtvig, dyden og dyderne Dydsbegrebet Begrebet Dyd og tanken om dyden har en fremtrædende plads i den danske teolog og forfatter N. F. S. Grundtvigs ( ) forfatterskab. Tanken om det gode som dyd optræder i næsten alle hans værker. I samtiden blevet begrebet dyd brugt mere og mere sjældent. De fleste forfattere i det 19. århundrede opfattede i stigende grad ordet dyd som umoderne og uanvendeligt. Ved at anvende dette begreb om dyden fremstod Grundtvig i forhold til en stor del af samtiden som en tænker af en mere traditionel støbning. Grundtvig markedsførte sig da også i samtiden som bevidst gammeldags. Dyden har spillet en afgørende rolle i den europæiske filosofi siden de græske filosoffer Platon og Aristoteles. Begrebet dyd refererer til et menneskes højeste kvalitet og godhed nemlig en fuldkommengørelse af de muligheder, som ligger i mennesker fra begyndelsen. Dyden betegner et menneskes duelighed eller dygtighed til at være sig selv på den mest fuldkomne og mest gavnlige måde. I forhold til den moralfilosofi, som har været fremherskende i den vestlige verden de sidste århundreder, beskriver begrebet om dyden de moralske problemer og dilemmaer på en helt anden måde.

10 10 Ifølge tanken om dyden er der ikke nogen modsætning mellem, hvad der er godt for mig, i forhold til, hvad der er godt for mine medmennesker. Mine dydige gerninger bærer lønnen i sig selv, fordi de ikke bare gavner mine medmennesker, men også gavner mig selv. Dydens gerninger medfører menneskers fremgang, lykke og succes i livet. Hvis et menneske handler dydigt, gør det noget, som er naturligt, gavnligt og udviklende for sig selv. På den måde er det gode eller dydige forbundet med en tanke om trivsel, lykke og sundhed. Man kan udtrykke denne tanke med et billede: Det, som er naturligt og godt for en lille plantespire, er at gro og vokse op til et mægtigt træ og blomstre og sætte sine frugter. Hvis et menneske lever dydigt, vil det gro og vokse i forhold til sit potentiale og sin natur, og det vil på den måde lykkes med sit liv. I tanken om dyden indgår der også på denne måde en forestilling om, at det, som er det gode, er noget, som ligger naturligt i mennesket. Det ligger i vores natur som mennesker. Det, som er det dydige eller gode eller i en vis forstand det, som jeg har pligt til, er noget, som ligger naturligt i min eksistens, rolle eller beskaffenhed. Det er ikke noget, som jeg skal eller kan vælge. Det, som er dydigt, godt eller værdifuldt for et menneske, er derfor et spørgsmål om viden og ikke et spørgsmål om subjektivt at vælge sine personlige værdier. En anden fremtrædende tforestilling i tanken om dyden er også tanken om den menneskelige karakter. Når et mennesker gør, tænker eller føler noget, er det et resultat af hans natur, personlighed eller karakter. Det dydige menneske handler dydigt, fordi det er det, som han vil, og fordi han har en dydig natur og karakter. Dyden er den vane, som det dydige menneske har eller har lært. Dyden er det, som det dydige menneske gør. Tanken om, at vi direkte kan se eksempler og mønstre på dydens gerninger hos dydige mennesker, spiller en vigtig rolle i forskellige former for dydsfilosofi.

11 11 I det følgende skal gennemgås en række eksempler på tanken om dyden og dyderne fra Grundtvigs prædikener. Eksempler på anvendelsen af dydsbegrebet i Grundtvigs prædikener Det dydige er i Grundtvigs prædikener især knyttet til det faderlige eller den faderlige tænke-, føle- og handlemåde. Den himmelske fader, en jordisk konge, en mester, en lærer, en præst eller en fader i en familie er alle fædre. Rigets konge er en fader og landsfader for sine undersåtter. Tanken i Grundtvigs prædikener er, at en fader er en fader, fordi enhver slags faders karakter, dyd, dyder og opgaver er ensartede og har den samme form. En sand fader lever op til sit ansvar og stiller krav og forventninger til dem, som er i hans varetægt. Den dydige fader optræder aldrig blødagtig, blot sødtalende eller kun tilgivende. Udtrykket at Gud er kærlighed betyder, at Gud gør det muligt for de mennesker, som vælger at leve i et samfund med ham, at komme ud af deres oprindelige lammelse, afmagt og syndighed og derigennem erhverve sig den nødvendige ny Natur, forandring af karakteren, dyd og godhed. Den dydige faders af og til strenge opdragelse har til hensigt - og det er netop dens natur og godhed - at opdrage, forandre og forbedre, og det forudsætter nødvendigvis, at sønnen, lærlingen eller barnet er et ægte barn, som stræber efter at efterligne og virkeliggøre sin faders billede, godhed og dyder, og som lyder og ligner og elsker eller kommer til at elske sin fader. Hvis ikke den sønlige agent lever op til sin status som et barn eller en discipel, er det ikke muligt for en fader eller mester at virkeliggøre sine dyder og sin kærlighed over for den svagere part. Det er ifølge Grundtvigs prædikener netop en faders dyd og også den himmelske faders væsen, rolle og godhed, at han stiller krav og har forventninger.

12 12 Der er forskel på mennesker, og derfor er der også forskel på, hvad der er det dydige eller dydens krav og indhold for forskellige mennesker. Dyden er at tænke, føle og gøre det, som er passende, nødvendigt, gavnligt, muligt og naturligt i forhold til den funktion, position og rolle, som man har i et bestemt samfundsmæssigt system. Det, som er det dydige for en undersåt, en sønlig eller svagere agent, er ikke det samme, som det, som er det dydige for en konge eller faderlig agent. En sand fader, som virkeliggør det, som er nødvendigt og passende for en fader, og som lever op til sit ansvar og til sine naturlige opgaver, evner og dyder, elsker sine sønner, men han har også et kritisk skarpsyn og en klar fornemmelse for, hvornår sønnernes genkærlighed er en ægte kærlighed, og hvornår den er falsk og uægte. At der er forskel på mennesker viser sig ikke bare i deres viden, handlinger, kompetence, dyd eller duelighed, men også i deres indre motivation, sindelag og vilje. Kærlige og dydige mennesker har ikke bare ressourcerne til at vise en større eller bedre dyd og kærlighed, men de har også viljen, lysten, energien og motivationen. Efterhånden som de kommer stadigt længere på dydens smalle vej, gør de også deres gode, dydige og forstandige gerninger med en stigende ubesværethed, utvungenhed, træfsikkerhed og naturlig lethed. Den kristne menighed er en Herrens Skole, hvor de kristne deltagere kan lære de kristelige dyder. I denne skole er Kristus en underviser, et dydens mønster og en Mester, og i denne skole bliver det muligt for deltagerne at erhverve sig de kristelige dyder ved at iagttage og efterligne deres mesters dygtighed, handlemåde og dyder. Dyden er noget, som man kan lære, hvis man bliver et medlem af en slags mesterlære. Men den type af dydens mesterlære, som Grundtvig beskriver, er ofte byrdefuld, streng, tugtende og revsende. Det fremgår derfor også af Grundtvigs prædikener, at mange

13 13 mennesker i den moderne tid i det 19. århundrede ikke vil underordne sig en faderlig autoritet, som nødvendigvis må herske i en sådan dydens skole eller mesterlære, hvis disciplene skal have nogen gavn af den menneskelige, moralske og åndelige opdragelse og vokse og erhverve sig mesterens dyder. Den, man elsker, tugter man. Hvis man ønsker at lære dyden og dyderne, må man være villig til at underordne sig og vise beundring og respekt for sin mester. De fleste forstår ikke og sætter heller ikke pris på den særlige form for kærlighed, som mennesker kan møde hos den himmelske fader: Lad os ikke fare vild, som de Mange, der roste sig af, at de var allerede fuldkomne Disipler, deres Mesters Lige, thi da blive vi det aldrig ( ) Lad det staae os levende for Øie, at hvad vor Mester ( ) vil finde hos alle sine Disipler, er ( ) de guddommelige Børnedyder, som maae findes hos alle dem, der skal giøre Fremgang i Herrens Skole, voxe i Hans Naade og Kundskab og nærme sig Mesteren. 1 Kærligheden er en af de vigtigste dyder, og det gælder også kærligheden til næsten. Men tanken om det kristne menneskes kærlighed og forhold til næsten sættes i Grundtvigs prædikener ind i en helt særlig ramme. Kærligheden til næsten er en faderlig form for kærlighed til det andet menneske. Dyden er hos Grundtvig i høj grad det faderlige. Når det kristne menneske møder sin næste, møder han et menneske, som i kraft af selve karakteren af denne næsterelation er svagere og mindre oplyst, som sidder fast i denne verdens mørke, og som lever i en ufrihed og mangel på dyd og godhed. En sand kærlighed til næsten skal på den måde fremelske en Dyd, Dygtighed, Evne eller Godhed i medmennesket på samme 1 Grundtvigs prædiken som trykt i GPV I, 27. Jf. forkortelseslisten nedenfor.

14 14 måde, som det er hensigten med relationen mellem et barn og en fader eller mellem en discipel og en mester. Pointen i Grundtvigs prædikener er, at mennesker, hvis de bliver deltagere i en virkelig dydens mesterlære, kan gøre utrolige moralske fremskridt. I en sådan skoling er det muligt at blive et moralsk perfekt menneske, ja, et guddommeligt menneske. En sådan vækst til det fuldkomne bliver fornægtet af den skeptiske verden. Ifølge verden har mennesker en bestemt natur, og den vil bestemme og begrænse mennesker til evig tid. De kristne skal ifølge Grundtvigs prædikener ikke som det er den dårlige vane hos filosofferne og de Verdslig-Vise spilde tiden med at udgrunde, hvorledes sådanne ændringer af menneskers natur, dyd og karakter overhovedet er mulige. Et menneskes dyd og karakter er noget, som skal gøre en forskel. Man kan kun føle sig lykkelig, tilfreds eller frelst, hvis man har erhvervet sig en høj grad af dyd, kraft, magt og viden. Frelsen består nødvendigvis i, at man bliver forandret og forbedret. Ellers ville man jo blot leve i en illusion om, at man var blevet frelst. Så ville man jo bare indbilde sig, at man var blevet god nok eller et godt menneske. Målet med næstekærlighedens gerninger er derfor også, at det andet menneske bliver stærkere og dygtigere og i den betydning mere dygtigt, dueligt og dydigt. Når et menneske elsker sin næste, bliver både han og næsten mere dydige og mere værdifulde og værdige mennesker. Den suveræne faderlige dyd kommer af en magt, styrke og kraft. En fader eller en faderlig agent har i Grundtvigs prædikener en næsten knusende Over-Magt. Han er netop i stand til at gøre dydens gerninger, fordi han er mægtig, fremgangsrig og magtfuld. Men han viser ofte sine dyder ved at ofre sig selv og sit eget for de små og svage. En sand fader, konge eller mester har det ideal, den funktion, dyd og evne, at han kan og skal se bort fra sin egenkærlighed og behagelighed og opofre sig for sine elever og undergivne.

15 15 Dyden indebærer en disciplinering af frygten, lidenskaberne, begæret og de menneskelige drifter. En undergiven, en elev, en lærling, en undersåt eller et barn viser og skal vise respekt og kærlighed over for deres mester ved at nøies og ved at døie. Eleverne eller de små og svage opnår deres mål i skolen ved at lære at nøies og døie, og de kan overhovedet kun nå deres mål med skolegangen ved at praktisere og lære den dyd at give afkald og nøies og døie. Dyden er altid i Grundtvigs prædikener noget bestemt eller kontekstuelt. En elevs dyd er en anden slags dyd end en mesters dyd, selvom meningen og det teleologiske endemål med den moralske og menneskelige opdragelse er, at eleverne engang skal blive som deres mester og virkeliggøre hans dyder. En af de vigtigste dyder eller evner, som eleverne i Herrens Skole skal tilegne sig, er på den måde, at de skal lære at udholde, bære og tåle sådanne oplevelser, som de også ifølge Grundtvig af helt naturlige grunde opfatter som lidet ønskværdige, ubehagelige eller frastødende. Man kan ikke udvikle de sande dyder uden anstrengelser, forsagelse, afkald, disciplinering af de legemlige drifter og selvkontrol. En underviser skal ikke optræde som en ukærlig tyran eller despot, men forholdene i Herrens Skole og i enhver sand skole, undervisning og moralsk opdragelse forudsætter, at mesterens elever anerkender og føler sig tiltrukket af hans normer, værdier og dyder og derfor med et kærligt sind er villige til at stræbe efter at efterligne disse dyder. Sprogbrugen i Grundtvigs prædikener er i høj grad centreret omkring tanken om en læring af dyden og dyderne. Grundtvig taler om Herrens Skole, Vorherres Skole, den Helligaands Skole, Herrens Læremaade, Mester, Tugte-Mester, mesterlig, Mesterværk, Mesterstykke, Skolegang, Skolemester, det fuldkomne Mønster, om at følge og speile sig i Mesterens Exempel, det ypperligste Exempel, et lysende Exempel, Lær-

16 16 ling, Disipler, udlært, mestre, at blive eller være som sin Mester, til Mester og Mønster, om mesteren som Dydens Mønster og om mesterens Dyder, Konst og Konster. Eleverne kommer ved deres samliv og interaktion med mesteren gradvist ud af deres afmagt og udyd nemlig den svaghed, udygtighed, ukærlighed og vankundighed, som prægede dem ved deres indtrædelse i skolen. Billedligt talt bevæger eleverne sig i deres moralske opdragelse fra periferien i en cirkel til denne cirkels midtpunkt. Mesteren befinder sig billedligt talt i dette midtpunkt. Elevernes tilstedeværelse i skolen og i den moralske dannelsesinstitution er på den måde præget af en centripetal eller midtsøgende bevægelse, hvor de gradvist nærmer sig en identitet med mesteren og hans dyder og på den måde i stigende grad bliver ensformede nemlig efter mesterens form og skikkelse. I sine prædikener understregede Grundtvig det ulige forhold mellem mesteren og hans elever, mesterens tugt og irettesættelse, elevernes imitation af og lydighed over for mesteren, læringsprocessen som en forbedring og opdragelse af elevernes karakter, den fristelse, den frygt og det ubehag, som eleverne oplever i skolen, og elevernes oprindelige mangel på kvaliteter, dyd og godhed. Mesteren viser, hvad dydens fordele, indhold og væsen er. Almindelige mennesker kan ikke af sig selv eller på egen hånd udregne, hvad dyden eller dydens gerninger er. Man lærer dyden ved i praksis at leve sammen med en mester i dyden - et dydens mønster og eksempel - og ved at stræbe efter at blive ligesom ham. Men vokser i dyden ved at stræbe efter et ideal, som allerede er virkeliggjort i en konkret person eller i en bestemt personlig agent. Eleverne kan pege på deres mester og sige: Se, der er dyden! Dyden defineres på den måde i Grundtvigs prædikener ved en ostensiv eller pegende reference. Eleverne lærer af mesterens dyder ved at iagttage og ved i nogen grad og i en stigende grad at tage del i eller eftergøre hans forbilledlige handlinger. Grundtvigs tanke om dydens læring kan

17 17 sammenlignes med det, som sker, hvis man kommer i en almindelig mesterlære, for eksempel hvis man kommer i lære som tømrereller snedkerlærling. Dyden og kærligheden er noget, som eleverne kan se, når de ser på deres mester. Et godt træ bærer gode frugter, og fra et dårligt træ kan umuligt komme nogen god frugt. Sand viden kommer fra ham, som er vidende. Dyden er det, som den dydige mand gør, fordi han ikke kan eller vil andet. Kærlige gerninger kommer vanemæssigt fra mennesker, som er mere kærlige, og som har en mere kærlig eller dydig natur og karakter. Menneskers handlinger, viden, dygtighed, dyd eller godhed kommer ikke af det rene ingenting, og de kommer ikke fra en såkaldt beslutning eller fra et valg. De mennesker, som er mere dygtige eller kærlige, er ikke blot mere kærlige eller dygtige, fordi de har valgt det. Et menneske handler ud fra og er bestemt af sin indre natur, tilbøjelighed eller karakter. Dydens og godhedens gerninger har sine årsager og gode grunde. I virkelighedens verden sker der ingen brud eller spring. Alle mennesker gør det, som de evner, har lært og plejer at gøre. At lære noget er på den måde at erhverve sig nye og bedre evner, tilbøjeligheder og vaner. Man søger ind i en skole for at blive et andet menneske og for at få en ny og bedre personlighed og karakter. Det menneske, som ikke ejer nogen viden, dygtighed eller kraft, er ikke værdifuldt. Det er ikke værdifuldt i egne og heller ikke i andres øjne. Et sådant menneske er i Grundtvigs kristelige og menneskelige terminologi helt fortabt. Det ejer ikke nogen fortjeneste, og derfor har det heller ikke nogen egentlig ret til de goder, som det stræber efter. Vi skal altså lære noget og stræbe og anstrenge os for ikke at gå fortabt og for at erhverve os en vis værdi, fortjeneste, ret eller værdighed. Det er på mange måder kernen i Grundtvigs læringsteori. Det menneske, som ikke ejer nogen viden, dyd eller dygtighed, kan ikke opnå og har heller ikke nogen reel adgang til de

18 18 goder, som han naturligt ønsker sig. Virkeligheden fungerer efter naturlige love. Vores viden, dygtighed og kompetence er i virkelighedens verden noget, som gør en forskel. Dyden er i Grundtvigs prædikener forbundet med kraft, mandighed, magt og styrke. Dydens gerninger er aldrig barnagtige, kvindagtige, blødsødne eller blødagtige. Den dydige mand fører sig frem med kraft og styrke. Han er aldrig sødtalende, og han har en passende, naturlig mandig stolthed over sig selv. Han ved, at han har gjort fremskridt på vejen nemlig dydens og godhedens lange og smalle vej. Den mandige kærlighed er opfyldelsen af Guds evige Lov, og den beskriver en central del af det, som Grundtvig kalder Dyden. Det blødagtige og kvindagtige optræder i Grundtvigs prædikener som betegnelser for en uværdig og umandig form for adfærd og kærlighed og derved som en modsætning til den sande dyd og godhed. Vejen til fuldkommenheden går over erhvervelsen af den mandige form for kærlighed. Nadverens formål er således også at fremkalde og fremelske de mandige dyder i de kristne mænd og kvinder. Luther fremviste på samme måde de mandige dyder, som består i en forening af viden, kraft, stolthed, frygtløshed, kærlighed, munterhed i kampen og en vilje og evne til kamp og konfrontation. Både det mandige, mandelige og mandlige betegner i Grundtvigs prædikener ideale egenskaber og dyder, som typisk kan udvises af mænd, eller som typisk kan findes hos maskuline agenter, men som også kan og bør findes hos kvinder eller kvindelige agenter. Den højeste form for kærlighed er i Grundtvigs prædikener netop den mandige kærlighed, fordi en høj grad af godhed, dyd og kærlighed ikke kan adskilles fra en høj grad af magt, kraft, herredømme, myndighed og autoritet. Grundtvigs tanker om de mandige dyder kan forekomme fremmedartede for et nutidigt menneske. Men Grundtvigs prædikeners sammenkædning af begrebet kærlighed med mandighed, dyd, flid

19 19 og stræben, afdøen fra det individuelle, disciplinering, konfrontation, autoritet, lydighed og forsagelse af de naturlige drifter kan i princippet fungere som et alternativ til en moderne tænkemåde både samfundsmæssigt, moralsk og kristeligt. Det højeste gode: Kraften, Sandheden og Kiærligheden Tanken om godheden, dyden og kærligheden er hos Grundtvig påvirket og farvet af bestemte kognitive skemaer. Sådanne skemaer repræsenterer en slags forudviden om virkeligheden. En række skemaer i Grundtvigs prædikener synes at samle sig i eller være forbundet med et overordnet skema, som handler om den inderlige, glædelige og trøsterige dybe sammenhæng mellem Kraft, Sandhed og Kiærlighed. 2 Disse tre størrelser forudsætter, supplerer og bestemmer hinanden. De udgør billedligt talt en figur som af tre sider i en trekant eller tre koncentriske lag i en cirkel. 3 De udgør i deres enhed et udtryk for det højeste gode eller den højeste værdi. Hvis kærlighed bliver adskilt fra kraft eller magt eller opfattet som adskilt fra visdom og viden, er der ikke længere tale om en sand form for kærlighed. Kærligheden kommer ikke fra de svage eller uvidende. Omvendt er kærlighed en naturlig følge af indsigt, viden og visdom. Der er en dyb, trøstelig og forunderlig indre sammenhæng i egenskaberne hos agenter, der er større, bedre og klogere og besidder en højere grad af Kiærlighed, Magt, Kraft, Sand- 2 Jf. også Nyborg 2012d og 2012e. Jf. GPV I, om det levende Baand, den fuldkomne uopløselige Forbindelse og den ligesaa inderlige som trøstelige og glædelige Forbindelse mellem magt og kærlighed. Forbindelsen er inderlig, fordi magt og kærlighed ikke kan adskilles hverken i tanken eller i virkeligheden, og forbindelsen er trøstelig og glædelig, fordi den giver håb til de små og svage derved, at de kommer til at se og tro, at de store og mægtige også er kærlige. 3 Jf. tanken om de tre størrelser i Den christelige Børnelærdom i VU VI, og , Tanken om Kraften. Sandheden og Kiærligheden i GPV II, 364 er en parallel til VU VI, og

20 20 hed og Viisdom. De, som kan udøve en legitim eller retmæssig magt, er bedre, mere kærlige og klogere end andre. 4 Den højeste form for kærlighed er i Grundtvigs prædikener den mandige kærlighed, fordi en høj grad af godhed, dyd og kærlighed ikke kan adskilles fra en høj grad af magt, kraft, herredømme og autoritet. Hos de guddommelige personer findes således en udelelig enhed af magt, kærlighed og viden. 5 I sine prædikener kritiserer Grundtvig Verden for netop at adskille og modstille de tre størrelser kraft eller magt, kærlighed og viden. Hvad Gud har sammenføjet, skal mennesker ikke adskille. 6 Når de kristne brødre skal elske et af verdens børn, skal de netop handle ud fra en viden om den syndighed, som findes i verden, og de skal optræde med styrke og fasthed over for verdens børn og ikke forfalde 4 Nyborg 2012e. Jf. GPV I, : De agenter, som evner eller magter at udøve en legitim Overmagt eller Over-Magt, besidder en højere viden, visdom, livskraft, godhed og kærlighed, og det gælder uanset, om der er tale om jordiske eller himmelske agenter. Jf. 2den Juledag 1847 : Lad os ogsaa idag rolig og glædelig betragte vor fuldvoxne Broder i Christo, den hellige Stephanus, og prise Gud, som har givet Mennesker [en] saadan Magt, [og] Syndere [en] saa overflødig Naade. Det fuldkomne stadium viser sig også ved en høj grad af magt og kraft. 5 Jf. GP IX, 161 om sammenhængen mellem godheden og det maskuline: Denne Verden hader virkelig i Grunden det Gode, thi jo klarere det Gode træder frem desmere forhadt bliver det, saa gode Kvinder og Børn lider Verden temmelig godt, men gode Mænd er den meget vreed paa, og er de udmærket gode, da forfølger den dem, saasnart den kan finde et Paaskud. Den maskuline form for godhed er højere og stærkere udviklet end den feminine, og beviset herpå er, at verden i meget højere grad hader og forfølger gode mænd end gode kvinder. 6 Når de kristne hører, hvordan der tales om kærligheden i samtiden og i verden, får de en dårlig smag i munden: GP VIII, 251: Lad os ikke elske med Ord og med Tunge men med Gierning og Sandhed. Denne gyldne Regel ( ) er ret som den var skrevet til os, hvis Øren Man stræber at døve med Snak om Kiærlighed, hvori der er hverken Sandhed, Saft eller Kraft; thi under saadanne Omstændigheder staae selv Christne unægtelig Fare for enten at fatte Afsmag for al Tale om Kiærlighed, eller at smittes af Verdens løse Snak.

21 21 til sødtalenhed. 7 Det højeste gode består i en enhed af kraft, sandhed og kærlighed, og Menneske-Maalet, som de kristne brødre efterstræber, og som blev nået af den hellige Stefan og af de kristne martyrer, er netop denne højere enhed af Kraft, Kiærlighed eller Godhed og Sandhed eller Viisdom. 8 De kristne brødre stræber efter at blive mere dydige og kærlige og nærme sig deres mester, også fordi det indebærer, at de bliver mere magtfulde og mere vidende. 9 Når den kristne broder når sit mål, vil han udvise den højeste grad af dyd og kærlighed. Han vil besidde den fuldkomne viden om den jordiske og himmelske virkelighed, og han vil være overmåde fremgangsrig, kraftfuld og mægtig. Han skal se alle sine fjender ligge for sin fodskammel, og han skal med sin visdom, kraft og kærlighed overvinde verden. 10 Den viden og visdom, som han har opnået, 7 4de Trinitatis Søndag Jf. beskrivelsen af Martin Luther, der i sin person forenede Kraft, Sandhed og Kiærlighed : GPV VI, 372: De beundrede hans [Luthers] Sandheds- Kiærlighed, hans Mod og Kraft, og de fornam, han havde Ret. De kristne helliggøres og saliggøres ved, at de hen ad vejen erhverver sig kraft, visdom og kærlighed: Jf. GP X, 164: Det [er] os bestandig Hoved-Sagen at forarbeide vor egen Saliggiørelse, saa vi, ved at følge Guds Raad, kan undgaae Fortabelsen og faae det evige Liv ( ) og vi bryde os ikke det mindste mere om vore Medmenneskers Tro eller Vantro, Christendom eller Hedenskab, end Sandheden kræver af os, Kiærligheden driver og Aanden med Kraft og Viisdom udruster os til. Den ostensive forklaring på kærligheden fungerer også på den måde, at de kristne kan se modeller af den sande form for kærlighed i fortidens helte som Luther, Paulus, Peter og Stefan. Hos disse forbilleder er kærligheden netop integreret med sand erkendelse, styrke og magt. Jf. GPV II, 403 om Luther som det ypperligste Exempel. 9 Jf. sammenfatningen af det tredelte mål for den kristelige udvikling i Lindhardt 1974, 75: Kiærlighed uden Skrømt, Sandhed uden Løgn, Kraft uden Afmagt. 10 GP VII, 208. Jf. 1ste Søndag i Faste 1846 : Det kristne kærlighedsevangelium er Sværdet, hvormed vi kan fælde alle vor Sjæls Fiender, Dig [Gud] til Ære og os til evig Gavn og Glæde. Tanken i Grundtvigs prædikener er, at de, som sejrer til sidst, dermed beviser, at de også repræsenterede den højeste ret, fortjeneste, viden, sandhed, godhed og kærlighed. Hvad sandhed er, og hvad godhed og kærlighed er, vil tiden vise. Det højeste gode af kraft, sandhed og kærlighed

22 22 viser sig at være al anden kundskab overlegen. Han er blevet som Gud selv med hensyn til de højeste værdier nemlig kærligheden, sandheden eller den sande viden, kraften og magten. Begivenhedernes faktiske forløb eller Kraft-Beviset beviser hans kraft, godhed og viden. Den sande kærlighed er den kærlighed, som kan hævde sig, som kan modstå de indre fristelser og presset fra verden, og som sejrer til sidst. Sandheden, Kiærligheden og Kraften er i Grundtvigs prædikener de værdier anskuet som et samlet hele, som vokser og fuldendes i løbet af den guddommelige Vext. 11 Forskellige varianter af skemaet Det skema, som blev omtalt ovenfor, optræder i Grundtvigs prædikener i en række varianter, men med det samme grundlæggende indhold. Den mest hyppige trekantede struktur består af ordene Kraft, Sandhed og Kiærlighed 12. Den næst hyppigste figur består af er den Guddommelige Natur, som overvinder Verden. I dette stadium er disciplen blevet som sin mester (GP VIII, 112). Jf. GP VIII, 89: De kristne stræber efter den højeste grad af magt og kærlighed: Holde vi derfor kun fast ved Troen ( ) da behøve vi kun af Hjertet at elske den Livets Krone, der vinker de Troe til Døden, for daglig at opvoxe til den og blive christne Helte ( ) Da lære vi at bruge Aandens Sværd ( ) og vinde i hver Kamp Hjertets røde Guld, som er uskrømtet, uforkrænkelig Kiærlighed. 11 En kvantitativ undersøgelse viser, at de navneord, som især knyttes til denne Vext, er Aand, Liv, Naade, Kiærlighed, Viisdom og Kundskab. 12 Der er fundet et stort antal af steder, hvor Kiærlighed, Sandhed og Kraft forekommer i nær sammenhæng: For eksempel: GP V, 332, GPV II, 364, GPV V, 247, 1ste Søndag efter Paaske 1849, GP V, 332, GP V, 332, GP VII, 208, GP VII, 107, GP VIII, 251, GP VIII, 126, GP IX, 314, GP X, 164, GP X, 104, GPV II, 364, GPV VII, , GPV VI, 372, GPV V, 83-84, GPV V, 247, 1ste Advents-Søndag 1848, 4de Trinitatis Søndag 1848, Lindhardt 1974, 106, Lindhardt 1974, 75, Lindhardt 1974, 60 og Lindhardt 1974, 50. Jf. 13de Trinitatis-Søndag 1846 : De ugudelige er både ukærlige, uvidende og kraftløse: Vi veed det nok, at ikke blot de Ugudelige men ogsaa alle de Letsindige lee ad os, naar vi tale om legemlig sunde og stærke og selv tit i verdslig Henseende kloge og kraftige Folk enten som halv eller heel døde, men vi maae ligefuldt giøre det, ikke blot fordi det er Bibelsk, men fordi det er sandt ( ) at

23 23 ordene Magt, Sandhed og Kiærlighed. 13 Derudover forekommer især fem andre figurer nemlig kombinationerne af Magt, Viisdom og Godhed 14, Magt, Sandhed og Godhed 15, Kraft, Sandhed og Godhed 16, Kiærlighed, Viisdom og Magt 17 og endelig Kiærlighed, Viisdom og Kraft. 18 En analyse af de steder, hvor disse triader optræder, viser, at de forskellige figurer grundlæggende udtrykker den samme slags viden. En legitim form for magtudøvelse er forbundet med dyd, kærlighed og visdom. En ægte viden og visdom kan og må ikke adskilles fra en moralsk godhed eller fra en position af magt og styrke. En sand viden viser sig ved, at den er kraftfuld, nyttig og sejrende. Kærlighed udspringer af og resulterer i fremgang, magt og styrke og kommer af en sand viden og indsigt. Er kærligheden den højeste værdi i Grundtvigs prædikener? De højeste værdier eller det højeste gode er forbundet med den guddommelige virkelighed. I nogle af sine prædikener sammenknytter Grundtvig Sandheden med Kristus, Kraften med Helligånden og Kiærligheden med Gud Fader. 19 Der er dog mange eksempler på, at denne tankegang brydes. I flere prædikener, som netop inde- Mennesket, som er skabt i Guds Billede er i det mindste halvdødt, naar Det fattes den evige Livs-Kraft, som er Guds Aand, thi ( ) ligesom vi kalde legemlig dødt alt hvad der er magtesløst og ufølsomt, saaledes maae vi kalde aandelig dødt Alt hvad der er ukiærligt og kraftløst til det Gode, som skrevet staaer: hvo som ikke elsker, bliver i Døden. 13 2den Søndag efter Paaske 1846, GPV V, 9, GP IX, 342 og GPV VII, GP XII, , Lindhardt 1974, 22, GP XI, og GP XI, GP V, 117, GPV V, og GP IX, GP VII, og GPV VII, den Søndag efter Paaske 1846, GPV VI, 84, Palme-Søndag 1849 og GP XI, GP VII, 80, Lindhardt 1974, 41, GP VIII, 126, GP X, og GPV VII, Jf. Pindse-Søndag 1849 : I denne prædiken sammenkædes Liv med Kraft og Lys med Viisdom. 19 Således også i Den christelige Børnelærdom i VU VI,

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

BRUDSTYKKER OG SENTENSER

BRUDSTYKKER OG SENTENSER BRUDSTYKKER OG SENTENSER Af Carsten Ploug Olsen 1) I forelskelsen ser du din egen stjerne. I kærligheden næstens. 2) Lysets primære kraft og mørkets sekundære spejl er som sol og skyer: Skyer kan for en

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET. af Ellen G White. Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919

RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET. af Ellen G White. Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919 RÅD TIL SABBATSSKOLEARBEJDET af Ellen G White Counsels on Sabbath School Work by Ellen G White Spirit of prophecy vol 3 page 1919 oversat af Henning Pedersen; (00)= nyt sidenr i orginaludgaven, sættes

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut Lovens Ophør Af Jesper Veiby Kristent Institut Udgivet af Kristent Institut Copyright 2003, 2011, Jesper Veiby Denne bog er en online ebog af bogen af samme titel. Bogen er udgivet som ebog og må frit

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Børn og Gud. Et manifest

Børn og Gud. Et manifest Børn og Gud Et manifest Børn og Gud - et manifest Børn og Gud - et manifest Udsendt april 2013 af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ELM Kids LM Kids Dansk Bibel-Institut Kristent Pædagogisk Institut

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Kristi lignelser Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Læs mere

Kirkevækstbevægelsen og New Age.

Kirkevækstbevægelsen og New Age. Kirkevækstbevægelsen og New Age. Endetidens tegn i kristenheden eller blot en tilfældighed? Udarbejdet af Poul Erik Haahr december 2006. 1 Indhold Kirkevækstbevægelsen og New Age 1) Den lovløses komme

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere