Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)"

Transkript

1 Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse, nemlig mellem den etiske fordrings uopfyldelighed og dens opfyldelighed. Dette afsnit er noget af det vanskeligste i Den etiske fordring, og måske burde jeg ikke have taget det med. Grunden til, at jeg alligevel har gjort det, er dels, at Løgstrup her diskuterer fordringens uopfyldelighed (som er et af de fire centrale træk ved fordringen, ved siden af tavshed, radikalitet og ensidighed, se s. 14), dels, at det er en væsentlig forudsætning for forståelsen af kap. XII, som jo handler om fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse. Derfor kan man ikke rigtigt undvære dette afsnit. I timen begrænser jeg mig til det centrale: (1) Hvad Løgstrup mener med fordringens uopfyldelighed og dens opfyldelighed; (2) Hvordan han løser modsigelsen. 187 at vi kun på bekostning af vor natur kan leve op til den [fordringen] Det er ikke så klart, hvad Løgstrup her forstår ved natur. Men ud fra sammenhængen synes han at tænke på grundlæggende træk ved det at være menneske. Jf. s. 190, hvor han nævner selvhævdelsen og ekspansionsviljen som sådanne træk. Tanken er, så vidt jeg kan se: vi kan kun forsøge at leve op til fordringen ved at holde vor natur, eller i hvert fald væsentlige træk af den, udenfor; dvs. uden at vi involverer os helt og holdent. Det kommer der ikke noget godt ud af. Vi handler fx i fejhed, fortvivlet bekymring og en lidenskabsløs tilskuerholdning. Især det sidste er oplysende. Når man handler lidenskabsløst, er man ikke rigtig involveret. Og fordringen fordrer netop, at man er fuldstændig involveret i at tjene den anden, nemlig i kærlighed. forsøget på at opfylde fordringen når vi forsøger at opfylde fordringen i en bevidst lydighed mod den, vil vi iflg. Løgstrup altid handle af selviske motiver, fx frygt eller selvretfærdighed. Men fordringen fordrer netop uselvisk kærlighed. Da vi ikke har en sådan kærlighed, er fordringen uopfyldelig. Jf. sidste gang om akkorderingen med fordringen. 188 Må fordringen så anses for unaturlig? Ud fra det foregående kunne man mene, at fordringen er unaturlig i den forstand, at den ikke svarer til den menneskelige natur. Men imod denne opfattelse peger Løgstrup på, at fordringens forudsætninger, nemlig udleveretheden og forståelsen af livets skænkethed, er noget af det mest naturlige, som findes. Tanken er: i lyset af disse ting er fordringen ikke noget virkelighedsfjernt; den grunder netop i nogle fundamentale træk ved virkeligheden. Derfor er den ikke til at komme udenom. Og det indebærer så, at fordringen konfronterer os med en grundsættende modsigelse. På den ene side er den uopfyldelig. På den anden side er den så selvfølgelig, at den må være opfyldelig. 1

2 på antropomorf vis når vi konfronteres med fordringen, er det, som om vi hører et menneske sige, at den er opfyldelig. Det er der teologisk set ikke noget mærkeligt ved, fordi det er Gud, der taler til os gennem fordringen. Se afsnittes slutning på s Gud er med andre ord instansen i fordringen. Derfra afsnittets overskrift. 189 velsignelsen ved vort liv. Tanken er nok: at vi ikke er overladt til os selv, men lever vort liv sammen med andre mennesker, er så stor en rigdom, at det giver os alle muligheder for at opfylde fordringen af lutter taknemmelighed. Jf. Løgstrups tanker om livet som en gave i kap VI og denne tankes baggrund i Luthers udlægning af den første trosartikel i Det Store Katekismus. Dér skriver Luther bl.a., at når vi gør os klart, hvad Gud i sin kærlighed skænker os, så varmes vort hjerte til at være taknemligt og til at anvende alle disse goder til Guds ære og pris. ingenting tilbage af os hentyder igen til, at vi kun kan forsøge at opfylde fordringen, uden at få vor natur med, dvs. uden at involvere os helt og holdent. I sådanne forsøg er der, overdrevent sagt, ingenting af os tilbage. Derfor er de kun en skin-opfyldelse. Den sande opfyldelse i kærlighed indebærer jo netop et engagement, der involverer hele mennesket. den opfyldelighed som vi overtager som vor skyld : Dette er Løgstrups løsning af modsigelsen mellem fordringens opfyldelighed og uopfyldelighed. Teoretisk kan de ikke forenes. Men det kan de på en måde praktisk ved, at vi overtager uopfyldeligheden som vor skyld, dvs. erkender, at vi selv er skyld i fordringens uopfyldelighed. Denne erkendelse bekræfter på den ene side fordringens opfyldelighed (man pådrager sig jo ikke skyld ved, at man ikke opfylder en uopfyldelig fordring), samtidig med, at den bekræfter dens uopfyldelighed nemlig som en uopfyldelighed, som vi selv er skyld i. 190 Vi er ingen i skyldløsheden : overtager vi ikke vor selvhævdelse og ekspansionsvilje som vor egen natur, dvs. vor natur, som vi selv er skyld i, er vi ingen. Så er vi nemlig ikke længere menneskelige personer, der er ansvarlige for, hvordan de er. et skinliv Tror vi, at vi godt kan opfylde fordringen, lever vi i et selvbedrag, der fortrænger, at selvhævdelsen og ekspansionsviljen er en del af vor natur. Det kan føre til et liv, hvori vi indbilder os, at vi er uselviske, medens vi ikke er det, fordi vi ikke kan løbe fra vor selviske natur. Kap. X,1 endte med, at Løgstrup på grundlag af en human (almenmenneskelig ) redegørelse for den etiske fordring konstaterede, at vi ikke kommer udenom at erkende, at vi er skyldige i, at vi ikke opfylder fordringen. Denne konstatering bliver nu i det afsluttende kapitel XII udgangspunkt for en teologisk redegørelse for Jesu forkyndelse. Dermed indløser Løgstrup, hvad han skrev i indledningen om Den etiske fordrings teologiske formål, nemlig, at en human redegørelse for 2

3 fordringen (a) tjener forståelsen af den kristne forkyndelse, og (b) skærper blikket for det særegne af forkyndelsen, dvs. det, som går ud over det humane. 1. Jesu myndighed 233 hans eget liv var alt, hvad det andet menneske behøvede til at opfylde fordringen. Jeg tror, Løgstrup tænker på det at elske et andet menneske så meget, at han eller hun af lutter taknemlighed ville elske sine medmennesker. pervertere forholdet religiøst : hvis man tror, at man er alt for et andet menneske, forvrænger man dette forhold til et religiøst forhold, dvs. et forhold, der udgør hele meningen med hendes liv. 234 Med hvilken ret gjorde han det : Tanken er naturligvis, at når intet menneske har ret til at stille fordringen til et andet menneske, hvordan kunne Jesus så have ret til det? Filosofisk Her gør Løgstrup det klart, at det han har gjort hidtil, er at give en filosofisk (human) redegørelse for bjergprædikenens indhold. Bjergprædikenen konfronterer os jo også med den radikale fordring. En filosofisk redegørelse for fordringen er dog ikke en forkyndelse. Og at forkynde fordringen, dvs. at opfordre én til at elske næsten, det er netop det, Jesus gør. 2. Jesu ret 235 inkongruensen mellem kravet og menneskets natur og kræfter : det at kravet ikke stemmer overens med, dvs. overstiger, menneskets evner. 236 en historisk akt med historisk mener Løgstrup her fri og derfor uforudsigelig, ligesom historien er et produkt af menneskers frie, uforudsigelige handlen (i modsætning til naturens årsagsbestemte nødvendighed). 236f Den overordnede tankegang er: Sæt, det forholdt sig modsat med Guds tilgivelse, så den ikke var fri og derfor ikke til at forudse, men en nødvendig konsekvens af hans kærlighed. Det ville betyde, at synden også var nødvendig, i betydningen: uundgåelig, fordi fordringen er uopfyldelig. Når fordringen er uopfyldelig, har en kærlig Gud jo intet valg, så må han nødvendigvis tilgive synden. Men i så fald ville Jesu forkyndelse af fordringen, skyld og tilgivelsen være usande. For rigtig tilgivelse er en fri (ikke-nødvendig) genoprettelse af et brud, der anden virkelig er skyld i, fordi hun overtrådte en fordring (om kærlighed), der er til at opfylde. Det betyder, at hvis vi tager Jesu ord om Guds tilgivelse alvorligt, så må det vedrøre Guds frie, uforudsete, tilgivelse. Og så møder vi Guds sande tilgivelse i Jesu ord og gerning vel at mærke, hvis vi tror på ham. 3

4 237f Ovenstående tankegang forklarer nu også, hvorfor Jesus har ret til at forkynde den etiske fordring. Hans forkyndelse af Guds sande tilgivelse forudsætter jo, at den etiske fordring er Guds fordring som en fordring, der er opfyldelig. Det betyder, at ligesom vi i Jesu forkyndelse af tilgivelsen møder Guds tilgivelse, så møder vi i Jesu forkyndelse af den etiske fordring Guds fordring til os. Og når det er Guds fordring, Jesus forkynder, så er han i sin gode ret at forkynde den som en opfyldelig fordring, selv om han er et menneske. Han taler jo ikke på egne, men på Guds vegne. 238 et nyt motiv : Fordringens radikalitet består i, at den fordrer uselvisk kærlighed, intet mindre. Guds tilgivelse er tilgivelsen af vor ulydighed mod denne, radikale fordring. Bl.a. derfor forkynder Jesus fordringen som en radikal fordring. Det er det nye motiv. Enhver afsvækkelse af fordringens radikalitet fornægter vor radikale synd (så gør det jo ikke noget, at vi er lidt selviske), og dermed radikaliteten af Guds tilgivelse. 3. Stillingen til Jesus I det forrige afsnit (XII,2) har Løgstrup hævdet, at sandheden af Jesu forkyndelse af tilgivelsen afhænger af, om han taler på Guds vegne eller ej. Taler han blot på egne vegne, er hans forkyndelse af tilgivelsen usand. Taler han derimod på Guds vegne (eller, som Løgstrup udtrykker det: hvis Gud gør hans ord og gerninger til sine), er hans forkyndelse sand. Det betyder, at Jesu forkyndelse stiller os foran et valg: enten ser vi Jesus blot som et almindeligt menneske, og så er hans forkyndelse usand, eller vi ser ham som et menneske, der taler på Guds vegne, og så er hans forkyndelse sand. Vor stilling til indholdet af Jesu forkyndelse kan ikke adskilles fra vor stilling til hans sendelse. I dette afsnit påpeger Løgstrup, at sådan forholdt det sig også for hans samtidige, da de mødte Jesus. Problemet er imidlertid iflg. Løgstrup, at sådan forholder det sig ikke længere for os. For os afhænger sandheden af Jesu forkyndelse ikke af, om han taler på Guds vegne eller ej. Vi adskiller spørgsmålet om sandheden af hans forkyndelse fra spørgsmålet, om han taler på Guds vegne. Vi kan udmærket danne os en mening om sandheden af hans forkyndelse, uden at det indebærer en stillingtagen til, om han talte på Guds vegne. Det er iflg. Løgstrup et problem, fordi vi dermed ikke når frem til den ægte tro, som er troen på, at vi i Jesus møder Guds tilgivelse og Guds fordring. Baggrunden for disse betragtninger er Løgstrups opfattelse, at ægte tro er tro, vi selv må nå frem til ved at tage stilling til den historiske Jesus, på lige fod med hans samtidige ikke en tro, vi blot overtager fra kirkens tale om Jesus Kristus. 240 paradoksaliteten : forargelsens grund er den tilsyneladende modsigelse (paradoks), at man i et menneske (Jesus) møder Gud. den så at sige rent formale påstand : nemlig påstanden om, at man i Jesus møder Gud, 4

5 under abstraktion fra hans forkyndelses indhold (derfor formal, som modsætning til indholdsmæssig ). Forargedes de samtidige ved dette paradoksale, indebar det, at de også forkastede Jesu budskab. Derimod forarges vi i vor tid (iflg. Løgstrup) over selve paradoksaliteten, uden at det indebærer, at vi forkaster hans budskab. 4. Tillid og tolkning Ligesom Løgstrup i afsnit 2 belyste Guds tilgivelse ud fra en analyse af tilgivelse mellem mennesker, belyser han i dette sidste afsnit troen på Guds tilgivelse ud fra troen på en andens tilgivelse af én. Her har vi altså endnu et eksempel på, hvordan Løgstrup forsøger at gøre den kristne forkyndelse forståelig ud fra en human, fænomenologisk analyse af, hvad der foregår mellem mennesker. 242 Springet Når man tolker en irettesættelse som udtryk for tilgivelse, foretager man et stort spring. En irettesættelse ser jo ud som det modsatte af en tilgivelse. Et sådant spring foreligger der ikke, når man tolker en tekst: fortolkningen ligger jo for det meste i forlængelse af det første indtryk, man får af teksten. anmasselse og sentimentalitet : Iflg. Løgstrup er det en anmasselse, en frækhed, hvori man trænger sig på, at sige: Jeg tilgiver dig. Det er også en form for sentimentalitet. Ved sentimentalitet forstår Løgstrup det at iagttage sig selv og nyder det, man ser. Se fx 152f om den sentimentale kærlighed. Løgstrup fordømmer sentimentalitet, fordi den er i strid med hans ideal om det umiddelbare liv, hvori man går op i det, man gør, uden at reflektere over sig selv. TIL DISKUSSION 1. Er du enig med Løgstrup i, at den etiske fordring på én gang er opfyldelig og uopfyldelig, og at denne modsigelse kun kan løses ved, at vi overtager uopfyldeligheden som vor skyld? 2. Har Løgstrup ret i, at Jesu forkyndelse af tilgivelsen og den etiske fordring som en opfyldelig fordring kun er troværdig, hvis han taler på Guds vegne? 3. Hvad synes du om Løgstrups påstand, at det er anmasselse og sentimentalitet at sige: Jeg tilgiver dig? 5

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

At tale er at tale ud

At tale er at tale ud At tale er at tale ud Om K.E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer med særlig vægt på talens åbenhed sat i perspektiv af praksis i form af et feltarbejde Af Anne Brockenhuus-Schack BA-projekt Efterår

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Livets Ånds lov. Kristent Institut. Af Jesper Veiby. v.1.0 Juni 2014

Livets Ånds lov. Kristent Institut. Af Jesper Veiby. v.1.0 Juni 2014 Livets Ånds lov Af Jesper Veiby v.1.0 Juni 2014 Forfatteren argumenterer i denne artikel for det faktum, at den livets Ånds lov, vi som kristne er underlagt og har fået implanteret i vore hjerter, ikke

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Vi skal prøve at nå hinanden med livgivende ord, men også have modet til at turde tie stille

Vi skal prøve at nå hinanden med livgivende ord, men også have modet til at turde tie stille Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2000 Tale og tavshed Vi skal prøve at nå hinanden med livgivende ord, men også have modet til at turde tie stille Af Jørgen Jeppesen Gudmund Rask Pedersen ligner ikke det,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE Af Samuel Roswall Lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Israel - et sammensat land Israel er et sammensat og spændende land. Det gælder for det første geografien. Trods landets

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere