ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL"

Transkript

1 ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr med tilhørende VVM-redegørelse vedrørende etablering af 6 vindmøller på 3,0 MW (hovedforslag) eller 6 vindmøller på 3,6 MW (alternativ) ved Hevring Ådal (se figur 1). Figur 1: Møllerne har en installeret effekt pr. mølle på maksimalt 3,6 MW og en total møllehøjde på op til 150 meter (VVM s. 12) Dok.nr , sagsnr. 10/ sidst opdateret: 9. juli /8

2 Til brug for kommunens behandling af sagen er der for hvert af forslagene foretaget visualiseringer og udarbejdet beregninger af såvel støj- som skyggepåvirkning af de omkringliggende ejendomme. Som BILAG A er vedlagt VVM-redegørelse med offentliggjorte visualiseringer. Indledningsvis skal det nævnes, at lovgivningen stiller krav om, at mindsteafstanden fra en vindmølle til nabobebyggelse (opholdsareal) er 4 x møllens totalhøjde, hvilket er overholdt. I figur 2a-2d ses den beregnede støjpåvirkning ved etablering af møllerne for henholdsvis hovedforslaget og det alternative forslag (både ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s). Lovgivningens krav er bestemt således: - Højeste støjpåvirkning ved gennemsnitlig vindhastighed på 6 m/s: 42 dba - Højeste støjpåvirkning ved gennemsnitlig vindhastighed på 8 m/s: 44 dba - Ved områder udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål er de tilsvarende grænser henholdsvis 37 dba og 39 dba. - Højeste lavfrekvente støjpåvirkning indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom anvendelse ved gennemsnitlig vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s: 20dB Disse krav er opfyldt jf. fig. 2a-2d. Figur 2a: Støjberegning (VVM s. 123) Dok.nr , sagsnr. 10/ sidst opdateret: 9. juli /8

3 Figur 2b: Støjberegning (VVM s. 124) Figur 2c: Støjkurver for hovedforslag v. 6 m/sek. (VVM s. 125) Dok.nr , sagsnr. 10/ sidst opdateret: 9. juli /8

4 Figur 2d: Støjberegning for alternativ v. 6 m/sek. (VVM s. 126) Fig. 3a og fig. 3b viser oversigter over beregnede skyggepåvirkninger for henholdsvis hovedforslag og alternativ. Disse beregninger tager udgangspunkt i foreliggende statistisk materiale om solskinstimer og vindretninger hen over året. Myndighederne anbefaler, at ingen beboelsesejendom må opleve mere end 10 timers skyggepåvirkning om året, beregnet ud fra foreliggende statistisk materiale. Vejledende højeste antal timer med skyggekast er ikke opfyldt jf. fig. 3a og 3b. En enkelt nabobolig, Aldershvilevej 3 får over 10 timers reel udendørs skyggekast om året ved både hovedforslag og alternativ. Derudover får Sorvad Bjerg 5 mere end 10 timers udendørs skyggekast om året i hovedforslaget, såfremt vindmølleopstiller vælger en mølletype med 113 meter rotor og 92,5 meter nav. Norddjurs Kommune vil derfor kræve skyggestop installeret i de nye vindmøller, således ingen boliger udsættes for mere end 10 timers reel udendørs skyggekast om året. Der henvises i øvrigt til den offentliggjorte VVM-redegørelse, der er vedlagt som BILAG A, og som ligeledes kan rekvireres på Dok.nr , sagsnr. 10/ sidst opdateret: 9. juli /8

5 Fig. 3a: Skyggekastberegning (VVM s. 129) Fig. 3b: Skyggelinjer (VVM s. 130) Dok.nr , sagsnr. 10/ sidst opdateret: 9. juli /8

6 REGLERNE OM ERSTATNING FOR VÆRDITAB Lov om fremme af vedvarende energi lov nr af 8. november 2011 indeholder bestemmelser om erstatning for værditab på fast ejendom som følge af vindmøllernes etablering. Anmeldelse af krav om erstatning for værditab skal ske til Energinet.dk, som administrerer værditabsordningen. Skema til anmeldelse af krav om erstatning for værditab kan udfyldes og indsendes online på hjemmesiden Alternativt kan skemaet rekvireres på tlf og herefter sendes pr. post til: Energinet.dk Att.: De Fire Vindmølleordninger Tonne Kjærsvej Fredericia Kravanmeldelse skal ske inden 4 uger efter informationsmødet er afholdt, hvilket vil sige inden den 22. november 2012 kl Loven skelner mellem ejendomme beliggende henholdsvis helt eller delvist inden for og uden for en afstand af 6 x den enkelte mølles totalhøjde, hvilket i dette projekt vil 900 meter. Hvis den ejendom, der anmeldes krav for, ligger mere end 900 meter fra nærmeste mølle, skal der samtidig med anmeldelsen indbetales et gebyr på kr ,00. Gebyret skal indbetales til Energinet.dk s konto, og ejendommens adresse samt navnet på vindmølleprojektet skal fremgå af indbetalingen. Kontooplysninger findes på anmeldelsesskemaet. Hvis der tilkendes erstatning for værditab, eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles, tilbagebetales gebyret. Hvis anmeldelsen af krav om erstatning for værditab eller gebyret (for ejendomme, der ligger længere væk end 6 x møllehøjden) ikke er modtaget af Energinet.dk, inden 4 uger efter informationsmødet er holdt, er mølleopstilleren ikke forpligtet til at betale erstatning for et eventuelt værditab, ligesom et værditab på 1 % eller derunder af ejendommens værdi ikke skal erstattes. Loven foreskriver dog, at ejere, der ikke rettidigt har anmeldt krav om erstatning for værditab, under særlige omstændigheder kan anmode Taksationsmyndigheden (se beskrivelse i det følgende) om tilladelse til at anmelde krav om erstatning for værditab. For at der kan gives dispensation fra anmeldelsesfristen, kræves det dog, at ejeren af ejendommen af særlige grunde ikke har haft mulighed for at blive opmærksom på annonceringen af det offentlige møde eller ikke har kunnet fremsætte krav inden for 4-ugers-fristen pga. sygdom, længere tids bortrejse el. lign. Hvis Taksationsmyndigheden giver tilladelse til, at ejeren må anmelde kravet efter fristens udløb, skal kravet være anmeldt inden 14 dage efter, at ejeren har modtaget tilladelsen. Bestemmelserne om gebyr er de samme her som ovenfor beskrevet. Der er som BILAG B og BILAG C vedlagt oversigtskort og fortegnelse over, hvilke matrikler der er helt eller delvist beliggende inden for 900 meter fra nærmeste mølle. Det er dog vigtigt at bemærke, at ejere af ejendomme, der består af mere end én matrikel (typisk landbrugsejendomme), kun kan anmelde krav om erstatning for værditab for den samlede ejendom, og derimod ikke kun for enkelte matrikler ud af den samlede ejendom. Hvorvidt der skal betales gebyr for kravanmeldelsen, afhænger af om den del af ejendommen, der må forventes at lide værditab (typisk beboelsen), ligger helt eller delvist inden for en afstand af 6 Dok.nr , sagsnr. 10/ sidst opdateret: 9. juli /8

7 x møllehøjde i forhold til nærmeste planlagte mølle. Det er derfor ikke sikkert, at man kan anmelde krav gebyrfrit, selvom man ejer en matrikel, som fremgår af ovennævnte liste. Derudover skal man være opmærksom på, at man som udgangspunkt altid skal betale gebyr, hvis man anmelder krav om erstatning for værditab for en ejendom, der udelukkende består af ubebyggede landbrugslodder. Dette gælder også, selvom matriklerne optræder på ovennævnte liste. Ejer man flere ejendomme, skal man indgive en kravanmeldelse for hver ejendom, for hvilke der ønskes anmeldt krav om erstatning for værditab. Hver ejendom (bestående af et eller flere matrikelnumre) vurderes særskilt, både i relation til spørgsmålet om værditab og til spørgsmålet om, hvorvidt der skal betales gebyr. Når Energinet.dk har modtaget en anmeldelse af krav om erstatning for værditab, giver Energinet.dk besked om modtagelsen til mølleopstiller. Selvom ejeren af ejendommen har anmeldt krav om erstatning for værditab til Energinet.dk, kan mølleopstiller og ejendomsejer indgå en frivillig aftale om erstatning for værditab. Hvis der indgås en frivillig aftale om erstatning for værditab, skal dette meddeles til Energinet.dk af begge parter, eller med begge parters underskrift. Hvis Energinet.dk ikke har fået meddelelse om indgåelse af en frivillig aftale senest 4 uger efter, at kravet er anmeldt, overgiver Energinet.dk sagen til videre behandling hos Taksationsmyndigheden. Taksationsmyndigheden består af en formand (jurist, som opfylder betingelserne for at kunne udnævnes som dommer) samt en sagkyndig i vurdering af værdien af fast ejendom (statsautoriseret ejendomsmægler). Taksationsmyndighedens opgave er at træffe afgørelse om erstatning for værditab ud fra en individuel vurdering af den enkelte ejendom og de aktuelle lokale forhold på grundlag af en taksationsforretning/besigtigelse på ejendommen. Taksationsmyndigheden træffer en afgørelse hurtigst muligt, og i tilfælde af uenighed er formandens stemme afgørende. Taksationsmyndigheden afventer dog altid kommunens endelige godkendelse af kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse, inden der planlægges besigtigelser. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at der stadig kan indgås en frivillig aftale mellem mølleopstiller og ejendomsejer, selvom sagen er overgivet til Taksationsmyndigheden. Den frivillige aftale kan indgås helt frem til det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse i sagen. En frivillig aftale om erstatning kan ikke indbringes for Taksationsmyndigheden eller anden administrativ myndighed. Tilsvarende kan Taksationsmyndighedens afgørelse ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hvis Taksationsmyndighedens afgørelse ønskes efterprøvet ved de almindelige domstole, er der i loven ikke fastsat nogen tidsfrist for indbringelse. Har mølleopstiller betalt erstatningsbeløbet, er fristen for indbringelse af sagen for domstolene dog 3 måneder fra betalingstidspunktet. Spørgsmål til værditabsordningen kan rettes til Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger, tlf , Øvrige spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til: Dok.nr , sagsnr. 10/ sidst opdateret: 9. juli /8

8 Revisionsfirmaet Ole Vestergaard, Bakkevænget 16, 8990 Fårup, telefon: , Dok.nr , sagsnr. 10/ sidst opdateret: 9. juli /8

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg

Værditabsordningen. - ændringer til VE-loven. v/signe Maj Holm og Janine Lindberg Værditabsordningen - ændringer til VE-loven v/signe Maj Holm og Janine Lindberg 1 Grundlag for værditab ( 6, stk. 1) En eller flere vindmøller Tilknyttede lysmarkeringsmaster Vindmøller ved Kragerup Gods

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Opsætning af nye vindmøller erstatninger til naboer

Opsætning af nye vindmøller erstatninger til naboer M.Sc. International Economic Consulting Forfattere: Simon Immersen Jensen Lasse Müller Olsen Vejleder: Jan Bentzen Opsætning af nye vindmøller erstatninger til naboer En undersøgelse af Taksationsmyndighedens

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere