BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING"

Transkript

1 BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING Nr. 2 September Årgang

2 Borgerbladet: Ansvarshavende redaktør: Torsten Lund, tlf.: Tryk : PR OFFSET, 7000 Fredericia. Hvis du ikke har modtaget Borgerbladet, kontakt venligst Eva Lorey, tlf.: mobil Bestyrelsen i Herslev Sogns Borgerforening: Formand Torsten Lund, Herslev Bygade 14, Tlf.: , Næstformand Søren Hansen, Herslev Kirkevej 67, Tlf.: , Kasserer Thomas Bornemann, Ryttervænget 14, tlf.: , Bestyrelsesmedlem Eva Lorey, Follerupvej 42A, tlf. nr , Bestyrelsesmedlem Anders Brandstrup, Herslev Kirkevej 42B tlf , Bestyrelsesmedlem Kate Christensen, Slåenvej 8, tlf.: , Borgerbladet udsendes til alle husstande i Herslev sogn, samt til udenbys medlemmer af foreningen. Bladet sendes også til medlemmerne af Fredericia Byråd samt til alle menighedsråd i Fredericia Provsti. Bladet udkommer 3 gange om året i et oplag på 460 eksemplarer. Stof til bladet sendes til: Forsidebillede stillet til rådighed af Fredericia Dagblad 2

3 Kære borgere i Herslev Sogn Udgivelsen af de e nummer af Borgerbladet sker i skyggen af Inger og Ole Davidsens tragiske og alt for dlige bortgang. Begge har gennem de seneste 40 år været en drivende kra ikke alene i Herslevs, men i hele Fredericias udvikling. Inger var redaktør for Borgerbladet, og Ole var formand for Menighedsrådet og for Helhedsplanudvalget. Det bliver svært at finde afløsere for disse poster, som kan varetage arbejdet på samme niveau. Men som en borger skrev i vores Facebookgruppe, skylder vi dem at fortsæ e deres arbejde. På den posi ve side er det glædeligt at se, at den dligere skole er ved at blive sat flot i stand, og at Idrætsforeningen får nogle flo e lokaler. Der er allerede planlagt både Zumba og Yoga-hold, og der vil blive mulighed for at leje lokaler l f.eks. børnefødselsdage. I Borgerforeningens bestyrelse har Anders Brandstrup ersta et Eva Hansen. Vi har også fået a oldt et par arrangementer. I foråret havde vi en affaldsindsamling, hvor cirka 15 borgere samlede over 20 sække affald ind fra området. Senest har vi ha fugleskydning, hvor vi trods silende regn blev 12 sky er samt nogle lskuere. Jeg synes, at vi har et godt samarbejde med Fredericia kommune. Vi har senest ha et konstruk vt møde her i Herslev med Laila Baumann Rolsted Jensen og René Olesen, hvor vi har fremvist de steder, hvor vi mener, at vedligehold skal prioriteres. Vi er også ved at ansøge kommunen om lov l at opsæ e de blomsterkasser og den opslagstavle, som blev vedtaget ved den ordinære generalforsamling i marts. Endelig har vi med borgernes hjælp fået sammensat et dokument, som beskriver alle de gode ng ved Herslev samt, hvad der kan gøre området endnu bedre. De ltag, vi har peget på, er nedrivning af Knudsens gård, udstykning af byggegrunde, opre else af legeplads med bænke og borde, samt en transportløsning, som lgodeser skolebørn samt folk uden bil. Oplægget l kommunen samt referater af bestyrelsesmøder kan findes på vores webside: Vi tales ved i lokalområdet Mvh. Torsten Lund 3

4 . Så er der a er kommet liv på Herslev Skole. I det dligere Borgerblad fra april i år bragte vi uddrag af en ar kel fra Fredericia Dagblad. Denne var skrevet kort e er, at det var blevet offentliggjort, at Ole og Pia Møller fra Herslev havde købt Herslev Centralskole. Jeg har derfor lavet en a ale med de nye ejere om, at jeg må komme og se og høre om, hvor langt de er kommet i deres planlægning og udførelsen af planerne. Jeg parkerer på skolens parkeringsplads som så o e før og bevæger mig op gennem skolegården. En s lle glæde gennemstrømmer mig, for som mor l en dreng, der var meget ked af, at hans skole lukkede for godt 2 år siden, er det skønt at se, at der er flere håndværkere i gang og en del ak vitet i de dligere skolebygninger. Ole og Pia byder på kaffe, og vi slår os ned i det dligere lærerværelse. Ole fortæller, at de i første omgang koncentrerer sig om at indre e lokalerne i selve skolebygningerne, og at de 3 lejligheder, som alle skal indre es i de dligere lærerboliger, kommer i anden omgang. Lokalet, vi sidder i, skal bruges som beboerstue, dels for de kommende beboere, men skal også kunne lejes af borgere i Herslev. Det kunne være l en lille fest, eller måske l en børnefødselsdag, hvor gymnas ksalen kan beny e l f. eks. en Tarzanbane. I klasselokalet mellem lærerværelset og det dligere bibliotek indre es halvdelen med mo onsredskaber og resten af lokalet skal beny es l yoga. Der starter et hold op først i september. I gymnas ksalen starter, ligeledes først i september, et Zumba-hold, og senere bliver der mulighed for at spille badminton i salen. Det gamle bibliotek og de 3 kontorer i den ende af skolen, som vender ud mod kirken, er endnu ledige, og kan lejes ud l klinik, kontorer el.lign. Idrætsforeningen har fået lov at indre e klublokale/ hus i lokalet mellem 4

5 Alt fremstår nu lyst og venligt. Stedet blev officielt åbnet af borgmester Jacob Bjerregaard sidst i august. I de dligere lærerboliger skal der senere indre es 3 lejligheder. Én på ca. 200 m 2 l Ole og Pia, én på ca. 125 m 2, og den sidste på ca. 175 m 2. De andre 2 lejligheder skal bebos af tre gamle venner l Ole og Pia. De e med at lavet et oldekolle er noget, de har talt om i mange år, og nu har de så grebet muligheden. De fem er alle sidst i 50 erne og først i 60 erne, og de har hver især sat deres nuværende boliger l salg. På mit spørgsmål, om de har fundet på et navn l deres fælles bolig, svarer Pia med et smil, at det nok aldrig kommer l at hedde andet end Herslev Skole og at de gamle bogstaver, som sad på muren ud l vejen, er bevaret og vil blive sat op på et senere dspunkt, når den re e placering er fundet. E er en god snak og rundvisning, vender jeg lbage l p-pladsen. Det er dejligt at fornemme, at der sker noget på skolen, og at Ole og Pia gør noget for, at vi stadig kan komme og mødes her. At de mennesker, som nu mest skal befolke skolen, er i en anden fase i livet end de dligere, er for mig set kun posi vt og livsbekræ ende. På Borgerforeningens vegne Eva Lorey Skal De have FEST MØDE ARRANGEMENT så er HERSLEV FORSAMLINGSHUS lige stedet. Det er hverken for stort eller for småt. Lille sal med plads til ca. 25. Stor sal med scene og plads til 100 spisende gæster, eller max. 150 til arrangementer. Dejligt stort køkken med bl. a.: 8 Gasblus 2 Store el-ovne Hurtig opvaskemaskine 2 Store køle-svaleskabe Dobbelt kaffemaskine Gode parkeringsforhold. Bestilling Tlf.: man. fre. Kl Nye- og handicapvenlige toiletter! 5

6 Vi klarer alt indenfor biler. Reparationer, olieskift, bremseskift, klargøring til syn. Service, rust, batteri skift, udstødning, rude skift. Test på din bil. Ja vi laver alt på din bil. Vi tager 300 kr. i timen plus moms. Vi har også vores bilpleje afdeling. Med total rengøring indvendig, vask samt polering. Vi isætter også 3M solfilm i alle slags biler. Hver måned har vi et godt tilbud til jer. Kom forbi eller ring og få et tilbud på din bil. Vi køber også skrotbiler. MicMag Auto Sdr.vilstrupvej 71, 6000 Kolding. Tlf /

7 Fugleskydning Den 17. august a oldte Borgerforeningen for første gang fugleskydning på Blokkers Plads, hvor der også a oldes sankthansbål. Fugleskydning er sportsgren, som kan dateres lbage l 1200-tallets Frankrig. Man skyder ikke e er en levende fugl, men derimod en træmodel med tre markeringer på fuglens vinger og dens bryst. Den, som rammer den højre markering, bliver prins, mens den venstre vinge og brystet udløser tlerne kronprins og fuglekonge. Vejret var noget ustabilt, men der var alligevel 12, som deltog i selve skydningen, samt et par lskuere. Det endte med at blive et rig gt hyggeligt arrangement, hvor der var betydeligt bedre afsætning i kaffe og kage end i øl og vand. Stort llykke l fuglekongen Klaus Hansen, kronprinsen Nils Ankjær Degn samt prinsen Anders Fløe Brandstrup. Vi satser på at gentage begivenheden næste år eventuelt kombineret med fællesspisning. 7

8 Mindeord Inger & Ole Davidsen Det er med stor sorg, vi har erfaret, at Inger og Ole ikke er blandt os mere. Et virksomt liv på jord er endt på så tragisk vis. To fyrtårne er slukket - men deres lys vil brænde i erindringen. Tanker og minder om deres virke i Herslev gennem næsten et halvt århundrede dukker frem. Havde Inger og Ole ikke lagt så mange utrolige kræ er i Herslevs liv, frem d og udvikling, ville vores lille landsby ikke være, hvad den er i dag. Vores dligste erindring er Ingers entusias ske og årelange kamp mod den planlagte motorvej. I dag har vi motorvejen, stadig en smuk Elbodal og Inger Davidsens Bro som et minde, hun gerne ville have undværet. Inger havde rod i Herslev Sogneråd for Socialdemokra et og blev e er kommunesammenlægningen i 1970 medlem af Fredericia Byråd, bl.a. skole- og kulturudvalg, men igennem 26 år var hun på alle fronter Herslevs utræ elige repræsentant. Sloges for sine hjertesager og vandt mange i kra af sin ildsjæl, arbejdsomhed og sit sociale engagement. I 1994 var Inger primus motor i projekt Herslev og frem den, hvilket bl.a. førte l etablering af Huset med købmandsforretning, værested, mødeak- viteter og meget andet. Trods nega ve spådomme bestod Huset l glæde for mange beboere i ca. 10 år, før nøglen må e drejes, men l det sidste lagde Inger en ufa elig stor arbejdsindsats for stedets bevarelse. Også bevarelsen af Herslev Centralskole lå hende meget på sinde, og igen var Inger den, der kom med de kvalificerede spørgsmål l panelet ved de poli ske møder i Forsamlingshuset. Denne kamp vandt hun desværre ikke! 8

9 På baggrund af planer om etablering af en flyveplads i Herslev stod Ole i 1977 i spidsen for dannelsen af Herslev Sogns Borgerforening og blev frem l 2006 personificeringen af foreningen med det for øje at sikre landsbyens overlevelse og udvikling og gøre den l et endnu bedre sted at bo og leve. Utallige projekter er blevet virkeliggjort i den: lokalplaner, udstykninger, belysning i Herslev, Højrup og Tolstrup, bænke, beplantninger, udgivelse af Malthe Jensens bøger, rundkørsel, ikke at forglemme det kulturelle islæt med bl.a. Højskoledage og foredragsa ener, hvor vi har oplevet mange spændende personligheder. I 1990 var det lokale kræ er, der i anledning af Forsamlingshusets 100-års jubilæum i samarbejde med Borgerforeningen opførte revy med tekster af bl.a. Inger. Det kunne hun også. De senere år har Inger også fungeret som sekretær for foreningen, idet hun har været redaktør for nærværende Borgerblad, som hun skulle hjem og færdiggøre september nummeret af 37. årgang af. Så mange talenter! Davidsen Partnere en solstrålehistorie i 1987, som endte så trist, men dengang må e livet som al d gå videre. Ole lagde sine kræ er i Herslev Menighedsråd og sognets kirkeliv, senest som en meget engageret menighedsrådsformand, der som sin sidste opgave havde ansæ elsen af vor nye præst, Sara Maigaard Christensen, som søndag den 7. september blev indsat i embedet ved gudstjenesten i Herslev Kirke. 9

10 Kirkens ve og vel samt præstegårdens vedligehold lå Ole meget på sinde, ligesom det var ham meget magtpåliggende at bevare Herslev som et selvstændigt kirkesogn. Opgaverne og kampene tog Inger og Ole med megen energi og stort engagement. Ly ende, handlende, rummelige, men ikke bange for at gå imod strømmen. Inger og Ole har rejst i det meste af verden og gennem foredrag beriget os med mange af deres oplevelser, men Herslev/Gl. Ribevej var: Herfra min verden går. Det var de meget bevidste om her hørte de l. Rejsen l deres elskede Grønland, hvorfra rela onerne og minderne var mange, skulle blive deres sidste. Rejsen er endt. Livet koster livet Æret være deres minde. Eli Pagh Karen Hansen Mari-Ann Skovbo 10

11 Mindeord fra Menighedsrådet Det er med stor sorg, at vi i Herslev Menighedsråd har modtaget meddelelsen om den tragiske ulykke i Grønland, hvor vores a oldte formand Ole Davidsen omkom sammen med sin hustru Inger Davidsen. Ole Davidsen var meget engageret i det kirkelige arbejde både i Herslev Sogn og i Fredericia Provs. Han ydede en meget stor arbejdsindsats som Menighedsrådsformand gennem næsten 10 år og var en stor kapacitet på alle områder i det kirkelige regi. Inger Davidsen sad dligere i Herslev Menighedsråd i en årrække og fortsa e bl.a.med at redigere menighedsrådets sider i Borgerbladet. Ved deres alt for dlige død vil både Inger og Ole Davidsen e erlade et stort tomrum i Herslev Sogn. Æret være Inger og Ole Davidsens minde. Herslev Menighedsråd: Asta Fink, formand og kasserer: Tlf Mette B. Sørensen, kontaktperson: Tlf Peter Lund: Tlf Aase Broch Møller: Tlf Peter Glanz, kirkeværge: Tlf

12 12

13 Vi er flyttet! Klinik for Fodterapi v/ Lene Maria List & Inger Johansen Stationsvej 46, Pjedsted 7000 Fredericia

14 14

15 Nyt fra Rideklubben Så er vi godt i gang e er en dejlig sommer. Vi har ha nogle af vores søde ponyer med l at give trækture l både Sommerfest i Herslev og byfest i Smidstrup. Feriesjov i uge 27 havde rig g god opbakning og fik fine anmeldelser fra deltagerne. Der blev a oldt børnearrangement mandag i uge 31, hvor der blev redet, hygget med ponyerne og leget en masse. Alle var vist træ e, da dagen var omme J. E eråret byder på en del ak viteter og starter med vores store stævne d. 6-7.september. Alle er mere end velkomne l at komme og heppe på vores ry ere. Vi er ved at planlægge et foredrag om indlæringspsykologi for heste og forventer, at det bliver en gang i november måned, så hold øje med vores opslagstavle. Det bliver ikke kedeligt. Juletræsfest a oldes 14.december. Kom og få en hyggelig dag med dans om juletræet, godteposer l børnene og rideture. På vores hjemmeside: finder du ny g informa on om ak viteter, undervisning, priser, kontaktpersoner og meget andet i rideklubben. På klubbens vegne Ane e Rishede 15

16 Ny Køreplan for Skolebus l Fjordbakkeskolen. Fra skoleårets start har skolebussen l Fjordbakkeskolen været anledning for frustra oner og udfordringer for vores børn og deres forældre. Desværre var planen udarbejdet på en måde, så børnene kom for sent om morgenen, men sam dig havde lange vente der, når de skulle hjem. I nogen lfælde op l 1,5 me. E er at flere forældre alene og samlet tog dialogen op med skoleleder og bestyrelse, er det nu lykkedes at få skolebussen (rute 541) ændret, så den ankommer l skolen kl om morgenen - herved kan eleverne nå at være undervisningsparate l kl Ændringen trådte i kra pr. 8/9. Endvidere er en pause blevet fly et og en anden a ortet med 5 minu er, hvilket betyder, at mange klasser nu stopper undervisningen kl , og dermed kan eleverne nå bussen kl Det er desværre endnu ikke lykkedes at få lføjet en bus l dem, der har fri 13:20, (af uransaglige årsager er der blevet sløjfet en afgang i forhold l sidste år), men alt i alt er der tale om en forbedring l gavn for alle vore elever. En stor tak skal lyde l de forældre, som deltog i dialogen og var med l at få ændringen på plads. 16

17 Gammelby Mølle har fortsat åben hver søndag fra til Af nye varer, har vi fået meget lækket brugskunst, en større skilte skov, mange skønne specialiteter, tørklæder, smykker og meget mere Vi har stadig en del second hand tøj og vores gæsters bog-bytte hjørne kørende Derudover har vi fået rigtig mange nye Arcopedico sko hjem. Hvis dine fødder endnu ikke har besøgt et par Arcopedico sko, så gør dem den glæde, at prøve et par. Sidst, men ikke mindst slagter vi snart igen. Er I interesseret i kalvekød eller oksefars, så kontakt os via mail eller på I december har vi 3 jule-søndage. Her har vi åben fra til Mellem og er det muligt at indtage en juleanretning til kr. 100,- pr. pers og fra til 17.00, kan der nydes gløgg og æbleskiver i cafeen Vi glæder os til at se jer Jette og Preben Lange Gammelby Møllevej Fredericia Tlf

18 18

19 Lørdag den 27. September 2014, kl I Herslev Forsamlingshus. Buffet Natmad Efter spisningen spilles der op til dans. Find det gode humør frem og få en fornøjelig aften. Pris pr. person 235 kr. Bindende tilmelding og bordreservation Senest søndag den 21. september. På tlf , evt. sms. er ikke altid ved tlf. p.g.a. skiftende arbejdstider. BANKOSPIL I HERSLEV FORSAMLINGSHUS. Alle onsdage kl , dørene åbnes kl Min. 30 gennemgående gevinster til en værdi a' 75 kr. 2 Ekstra gevinster a' 250 kr. Amerikansk lotteri Herslev banko Plovmand, tussen m.v. Vel mødt! 19

20 Gudstjenester i Herslev Kirke Efterår 2014 September: 1.9 kl s. e. trin. Indsættelse af Sara Maigaard 14.9 (AFLYST) Hos Sct. Hans menighed i Flenborg 21.9 kl s. e. trin. Høstgudstjeneste + frokost 28.9 kl s. e. trin. Konfirmandstartsgudstjeneste + kaffe Oktober: 5.10 kl s. e. trin. Efterfølgende kirkekaffe kl s. e. trin kl s. e. trin kl s. e. trin. November: 2.11 kl s. e. trin. Alle Helgens dag + kirkekaffe 9.11 kl s. e. trin kl s. e. trin kl s. e. trin. Gudstjeneste ved Bente Hjul Johan -nessen kl s. i advent December: 7.12 kl s. i advent Efterfølgende kirkekaffe kl s. i advent kl s. i advent. Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjenester på tlf

21 Siden sidst fra Menighedsrådet. Ja hvad er der egentlig sket. Ikke så meget mht. arrangementer, som er det, jeg plejer at referere her. Men vi har ha nok at se l alligevel. Da præstes llingen var blevet opslået, havde Ole travlt med at vise ansøgere rundt i præstegården og i kirken. Samt fortælle og orientere. De ansøgere, der ikke er ordineret, dvs. præsteviet, bør kontakte både provst og biskop, før de henvender sig l formanden for menighedsrådet. E er snak og rundvisning kan kandidaten så beslu e, om s llingen skal søges. Vi var spændte, da ansøgningsfristen udløb, og det viste sig, at vi havde fået hele 18 ansøgere. Meget velkvalificerede ansøgere oplyste biskop Marianne Chris ansen os, da hun sammen med provst Børge Munk Povlsen mødtes med os d. 5 juni. Vi udvalgte 6 ansøgere, som vi gerne ville have l at komme og holde en prøveprædiken for os. De blev oplyst om, hvilken tekst de skulle prædike over, og så skulle de oplyse de valgte salmer l organisten. Allerede inden første ansøger skulle besøge os, blev antallet mindsket. Én meldte fra, da vedkommende havde fået en anden s lling. En anden trak sig fra ansøgningen. Det var spændende at komme l kirken, møde ansøgeren og dernæst sæ e sig på bænken, ly e og observere. E er ca min i kirken, tog vi ned i konfirmandstuen, hvor vi bød på lidt mad og drikke og snak. Vi havde mulighed for at s lle spørgsmål, og naturligvis kunne ansøgeren også spørge os om alt muligt. Vi var rimelig afslappede, men jeg tror måske nok, kandidaten følte det lidt eksamensag gt. Torsdag d. 26. juni havde vi inds llingsmøde. Dvs., at vi skulle stemme på, hvem vi ønskede skulle have s llingen. Provsten kom og orienterede os om valgproceduren, og så var det op l os. Afstemningen var anonym, og vi skulle stemme 2 gange. Der skal være en reserve, hvis nr. 1 af en eller anden grund ikke kan modtage valget. Vi fik det rela vt hur gt klaret, og så var det bare at vente og ikke fortælle 21

22 om vores valg. For det er Kirkeministeriet, der skal godkende vores valg. Først når de har gjort det, er valget officielt. Som de allerfleste allerede ved, valgte vi Sara Maigaard Christensen, som har færdiggjort sin uddannelse i år. Af den grund har Sara skullet tale med biskoppen og lave en opgave. Dernæst ordineres hun i Haderslev Domkirke. Det er en meget fin, festlig og pompøs oplevelse, som vi var 19 personer, der havde lyst l selv at opleve. Så d. 17. august kl. 15 kørte vi i bus fra præstegården l Domkirken. Der var korsang, indgangsprocession med Sara og en anden ordinant, begge i hvide kjortler over præstekjolen e erfulgt af biskop, provst og diverse præster fra de 2 provs er, som ordinanterne kom fra, samt formænd og næs ormænd fra de 2 menighedsråd og oven i det flot orgelmusik. Vi fik et program for ordina onen, så vi kunne følge med. E er prædiken og salmer holdt biskoppen en fin, sjov og næsten personlig tale,og ordinanterne svarede ja l, at de vil udføre deres nye hverv e er bedste evne. Dernæst blev de velsignet med håndspålæggelse af biskoppen og alle de lstedeværende præster. E er at have hilst på de øvrige præster gik de ud og a lædte sig den hvide kjortel og var nu i den klassiske præstekjole, som de andre præster. Til slut gik alle ud i procession igen, denne gang med 2 glade, nye præster forrest. Vi kunne hilse på dem, da vi gik ud af Domkirken. De nyordinerede præster med nærmeste familie blev sammen med de øvrige præster inviteret l en lille komsammen med biskoppen, hvor der blev serveret mad og holdt taler. Vi kørte l Den gamle Grænsekro, hvor vi fik a ensmad, inden turen gik l Herslev igen. Alle var enige om, at det havde været en god og festlig oplevel- 22

23 se at være med. Torsdag d. 14 august havde vi sommerkoncert i Herslev kirke. Det var med 3 unge sopraner og en ung organist. A enen hed : Jeg gik mig ud en sommerdag. Hold da op en flot og dejlig koncert. Den blev indledt med en Ko kalde sang. Den ene af sangerne stod lige ved korbuen og sang smukt, klart og a cappella. Ikke en egentlig sang, men nærmere lyde. Lidt e er istemte de 2 andre sangere med lignende sang, så det lød som ekko. Man kunne nemt fors lle sig en hyrde/bonde i de norske eld kalde sine køer hjem l a en. Det var så smukt, klart og rent. Det gav næsten kuldegysninger. Der var fællessang, solosang, korsang og solospil. Fantas sk godt program med forskellige værker. Til sidst fik vi også et ekstra nummer som var Jeg gik mig ud en sommerdag. E er koncerten var der bobler og lidt sødt l ganen i våbenhuset og mulighed for snak med de unge mennesker. De strålede af glæde og gav udtryk for, at de elsker at synge og spille. De havde givet en koncert dligere, så den hos os, og dagen e er i Domkirken i Aarhus. Held og lykke l dem alle 4. De 3 er stadig studerende på musikkonservatoriet, og Katrine Broch Møller er færdiguddannet. Søndag d. 7 september har vi indsæ else af Sara Maigaard Flokiou ( Sara er lige blevet gi, så derfor ikke Christensen mere). Provst Børge Munk Povlsen vil forestå indsæ elsen, men mere om det i næste nr. af Borgerbladet. Vi glæder os meget l at Sara starter sin gerning her i Herslev, og vi håber, at 23

24 alle vil tage godt imod hende. Velkommen l både Sara og hendes mand Adonis. Set i lyset af Inger og Ole Davidsens tragiske dødsfald ser vi os nødsaget l at aflyse den ellers planlagte tur l Den danske Kirke Skt. Hans i Flensborg søndag d. 14. september. Præst Ea Dal og menighedsrådsformand Jørg Braun har fuld forståelse for den beslutning og sender deres dybeste medfølelse og kondolence l de e erladte især, men også l vores sogn. De forstår, at det er et stort tab for alle. Me e Sørensen 24

25 25

26 Nyt fra Herslev Idrætsforening Herslev Idrætsforening har fået nye lokaler, vi er fly et ind på den gamle skole. Takket være Ole og Pia Møller er der renoveret lokaler og terrasse, så vi kunne få nye og bedre lokaler l rådighed. I den forbindelse vil vi gerne takke alle, som har givet en hånd med i renoveringen og flytningen en stor tak. Det bliver skønt med nye lækre lokaler, en lækker overdækket terrasse og boldbaner, som bliver holdt. Vi håber med den, at klubhuset m.m. vil blive brugt endnu mere, og der kommer liv i den gamle skole igen. Fra kommunale be ngelser l private Da vi nu ikke hører under det kommunale system, ved at skolen og banerne med undtagelse af den store bane er privat ejet, er idrætsforeningen meget a ængige af alle vores medlemmer, samt at alle byens borgere bakker op om arrangementerne, for at Idrætsforeningen kan blive ved med at være i Herslev. Bliv medlem af DIN idrætsforening se mere på hjemmesiden. Vi er åbne for nye idrætsgrene, alt for børn og voksne m.m. Følg med på Hjemmesiden for de forskellige der Lej gymnas ksalen, l badminton og meget mere, kontakt bestyrelsen. Der er ledige der for fx badminton rsdage kl onsdage hele dagen Nye hold: Zumba Mandage kl Yoga Onsdage kl Kontakt Pia Møller for mere info på tlf

27 Sommerfest 2014 Vi takker for endnu en god sommerfest, dejligt at se så mange mennesker om a enen, synd der ikke kom flere om dagen, vi er åbne for nye ideer l sommerfesten fremover. Tak l alle de frivillige, uden jer er det meget svært. Tak l Herslev Rideskole, for at ville bruge et par mer sammen med os. 27

28 Tak l alle sponsorerne, I er med l at få vores forening l at bestå Tak l: Mitzie Mee Sanne Møller, Danske Bank, Aga, Stoprygning.com, Luxtasker.dk, Hejse Kro, Thomas fra Gårdbu kken Møllersminde, Gardenia, DEP, Helle K Art, Chris an Hindbo, Stark, Davidsen, Lars Germansen, Frank Skov Sankt Hans Vi fik sendt Heksen af sted l Bloksbjerg, en velholdt tale af Formanden for Borgerforeningen Torsten Lund, ca. 80 borgere var mødt op l en hyggelig a en. Tak l Søren for lån af Blokkers. Samt en tak l vores frivillige hjælpere. 28

29 Seniorfodbold E er et par vellykkede sæsoner med 7-mands fodbold i DBU s regionale turnering, og med god opbakning fra spillere nær og ern - beslu ede vi i foråret, at vi igen skulle l at have 11-mands fodbold i Herslev. Derfor har vi l e erårets turnering lmeldt et 11-mands hold i Serie 6. Her kommer Herslev igen l at spille op mod rivalerne fra bl.a. Taulov/ Skærbæk, når sæsonen skydes i gang torsdag d. 14. august på udebane mod Nr. Bjert. Vores øvrige kampprogram kan ses på vores hjemmeside I øjeblikket er vi omkring 20 seniorspillere i alderen år lmeldt klubben, og vi håber selvfølgelig på, at vi kan blive endnu flere. Derfor vil jeg gerne opfordre l, hvis man sidder derude og har lyst l at være en del af noget turneringsfodbold, hvor man sam dig hygger sig med det at møde op på Herslev Skoles baner mandage fra kl og sig hej. ALLE er velkomne! Der skal herfra også lyde stort tak l Ole Møller og D.E.P. samt Levi Plaetner og Trekantens Tagrenovering for sponsorat af spillertøj. På gensyn l bold i Herslev! -Robert Åbning af Herslev Idrætsforenings nye lokaler Vi har nu fået taget de nye lokaler på skolen i brug, kom forbi og se de flo e lokaler. Billederne er fra åbningsdagen, hvor Borgmesteren Jacob Bjerregaard indviede de nye lokaler. Læg mærke l de nye bandereklamer på boldbanen, Vi har været så heldige, at Hejse kro har sponseret 3000 kr. l Herslev Idrætsforening, og har derved fået bandereklame op. I denne forbindelse sponsorerede de også lækkert pålæg l vores åbningsa en, som også var afslutning på sæsonen for de ældre fodboldspillere. Tak l alle frivillige på dagen, og alle fremmødte, for en dejlig a en. Håber at se mange flere i vores nye klubhus. 29

30 Billeder fra åbning af Herslev Idrætsforenings nye lokaler 30

31 31

32 Industrivej 16 A, 7000 Fredericia Tlf

33 33

34 34

35 35

36 Blomsterkummer og infotavle Vi har sendt ansøgning l Fredericia Kommune om opsætning af blomsterkummer og en infotavle. Blomsterkummerne kommer l at være placeret på de røde markeringer på kortet. Infotavlen kommer l at være sammen med blomsterkummen på græsarealet ved siden af parkeringspladsen ved forsamlingshuset. Vi afventer svar fra kommunen, og satser på at blomsterkummerne og infotavlen bliver sat op l foråret. Kom med på vores Facebook-gruppe Herslev Borgerforening har opre et gruppen Herslevborger på Facebook. Vi er allerede oppe på 90 medlemmer. Gruppen er tænkt som et sted for kommende begivenheder, køb & salg samt udmeldinger om spontane arrangementer som løbeture, mc-ture, fællesspisning mv. for folk i Herslev og omegn. Det er let at melde sig ind. Man går simpelthen op i søgefeltet og skriver Herslevborger. Dere er har man mulighed for at melde sig ind. Er du i tvivl, hjælper bestyrelsen gerne. 36

37 37

38 38

39 Ny bestyrelse: Herslev Idrætsforening Formand Annika Brink Herslev Bygade 24B 7000 Fredericia Næstformand Robert Ostaszewski Frejasvej 9 2tv 7000 Fredericia Kasserer Henrik Jørgensen Herslev Bygade 5 st. tv Fredericia Sekretær Peter Lichtenstein Facemaster Poul L Rasmussen Sponsor ansvarlig Nicki Glanz & Tony Joensen 39

40 Huskeseddel til opslagstavlen September 11. Sogneaften : Aflyst. Menighedsrådet. 14. Tur til Flensborg aflyst Menighedsrådet. 21. Høstgudstjeneste med Menighedsrådet efterfølgende let frokost i konfirmandstuen. 27. Høstfest kl Forsamlingshuset 28. Konfirmandgudstjeneste Menighedsrådet Oktober 2. Sogneaftn kl med Menighedsrådet provst Børge Munk Povlsen November 6. Sogneaften. kl Menighedsrådet December 14. Juletræsfest Herslev Rideklub Mølleriet på Gammelby Mølle er åbent hver søndag fra kl Næste nummer af Borgerbladet udkommer i weekenden den november Herslev Sogns Borgerforening ønsker alle et godt efterår. 40

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

2. Pinsedag Markedsdag Slowfood Odsherred arrangement. Værtspar søges. Egebjergs digitale nyhedsbrev - 27. april 2013. Nyt fra ELV LÆS OM:

2. Pinsedag Markedsdag Slowfood Odsherred arrangement. Værtspar søges. Egebjergs digitale nyhedsbrev - 27. april 2013. Nyt fra ELV LÆS OM: EGEBLADET Egebjergs digitale nyhedsbrev - 27. april 2013 LÆS OM: 2. Pinsedag Markedsdag Slowfood Odsherred arrangement Nyt fra ELV Egebjerg LandsbyVirksomhed Værtspar søges Find kalenderen frem med det

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL SVENDBORG JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2012 inviterer til en OPLEVELSESRIG WORKSHOP MED PERSONLIG UDVIKLING Vil du på 60 sekunder kunne fortælle om dine absolutte styrker, svagheder, binde områder og udviklingsområder?

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere