BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING"

Transkript

1 BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING Nr. 2 September Årgang

2 Borgerbladet: Ansvarshavende redaktør: Torsten Lund, tlf.: Tryk : PR OFFSET, 7000 Fredericia. Hvis du ikke har modtaget Borgerbladet, kontakt venligst Eva Lorey, tlf.: mobil Bestyrelsen i Herslev Sogns Borgerforening: Formand Torsten Lund, Herslev Bygade 14, Tlf.: , Næstformand Søren Hansen, Herslev Kirkevej 67, Tlf.: , Kasserer Thomas Bornemann, Ryttervænget 14, tlf.: , Bestyrelsesmedlem Eva Lorey, Follerupvej 42A, tlf. nr , Bestyrelsesmedlem Anders Brandstrup, Herslev Kirkevej 42B tlf , Bestyrelsesmedlem Kate Christensen, Slåenvej 8, tlf.: , Borgerbladet udsendes til alle husstande i Herslev sogn, samt til udenbys medlemmer af foreningen. Bladet sendes også til medlemmerne af Fredericia Byråd samt til alle menighedsråd i Fredericia Provsti. Bladet udkommer 3 gange om året i et oplag på 460 eksemplarer. Stof til bladet sendes til: Forsidebillede stillet til rådighed af Fredericia Dagblad 2

3 Kære borgere i Herslev Sogn Udgivelsen af de e nummer af Borgerbladet sker i skyggen af Inger og Ole Davidsens tragiske og alt for dlige bortgang. Begge har gennem de seneste 40 år været en drivende kra ikke alene i Herslevs, men i hele Fredericias udvikling. Inger var redaktør for Borgerbladet, og Ole var formand for Menighedsrådet og for Helhedsplanudvalget. Det bliver svært at finde afløsere for disse poster, som kan varetage arbejdet på samme niveau. Men som en borger skrev i vores Facebookgruppe, skylder vi dem at fortsæ e deres arbejde. På den posi ve side er det glædeligt at se, at den dligere skole er ved at blive sat flot i stand, og at Idrætsforeningen får nogle flo e lokaler. Der er allerede planlagt både Zumba og Yoga-hold, og der vil blive mulighed for at leje lokaler l f.eks. børnefødselsdage. I Borgerforeningens bestyrelse har Anders Brandstrup ersta et Eva Hansen. Vi har også fået a oldt et par arrangementer. I foråret havde vi en affaldsindsamling, hvor cirka 15 borgere samlede over 20 sække affald ind fra området. Senest har vi ha fugleskydning, hvor vi trods silende regn blev 12 sky er samt nogle lskuere. Jeg synes, at vi har et godt samarbejde med Fredericia kommune. Vi har senest ha et konstruk vt møde her i Herslev med Laila Baumann Rolsted Jensen og René Olesen, hvor vi har fremvist de steder, hvor vi mener, at vedligehold skal prioriteres. Vi er også ved at ansøge kommunen om lov l at opsæ e de blomsterkasser og den opslagstavle, som blev vedtaget ved den ordinære generalforsamling i marts. Endelig har vi med borgernes hjælp fået sammensat et dokument, som beskriver alle de gode ng ved Herslev samt, hvad der kan gøre området endnu bedre. De ltag, vi har peget på, er nedrivning af Knudsens gård, udstykning af byggegrunde, opre else af legeplads med bænke og borde, samt en transportløsning, som lgodeser skolebørn samt folk uden bil. Oplægget l kommunen samt referater af bestyrelsesmøder kan findes på vores webside: Vi tales ved i lokalområdet Mvh. Torsten Lund 3

4 . Så er der a er kommet liv på Herslev Skole. I det dligere Borgerblad fra april i år bragte vi uddrag af en ar kel fra Fredericia Dagblad. Denne var skrevet kort e er, at det var blevet offentliggjort, at Ole og Pia Møller fra Herslev havde købt Herslev Centralskole. Jeg har derfor lavet en a ale med de nye ejere om, at jeg må komme og se og høre om, hvor langt de er kommet i deres planlægning og udførelsen af planerne. Jeg parkerer på skolens parkeringsplads som så o e før og bevæger mig op gennem skolegården. En s lle glæde gennemstrømmer mig, for som mor l en dreng, der var meget ked af, at hans skole lukkede for godt 2 år siden, er det skønt at se, at der er flere håndværkere i gang og en del ak vitet i de dligere skolebygninger. Ole og Pia byder på kaffe, og vi slår os ned i det dligere lærerværelse. Ole fortæller, at de i første omgang koncentrerer sig om at indre e lokalerne i selve skolebygningerne, og at de 3 lejligheder, som alle skal indre es i de dligere lærerboliger, kommer i anden omgang. Lokalet, vi sidder i, skal bruges som beboerstue, dels for de kommende beboere, men skal også kunne lejes af borgere i Herslev. Det kunne være l en lille fest, eller måske l en børnefødselsdag, hvor gymnas ksalen kan beny e l f. eks. en Tarzanbane. I klasselokalet mellem lærerværelset og det dligere bibliotek indre es halvdelen med mo onsredskaber og resten af lokalet skal beny es l yoga. Der starter et hold op først i september. I gymnas ksalen starter, ligeledes først i september, et Zumba-hold, og senere bliver der mulighed for at spille badminton i salen. Det gamle bibliotek og de 3 kontorer i den ende af skolen, som vender ud mod kirken, er endnu ledige, og kan lejes ud l klinik, kontorer el.lign. Idrætsforeningen har fået lov at indre e klublokale/ hus i lokalet mellem 4

5 Alt fremstår nu lyst og venligt. Stedet blev officielt åbnet af borgmester Jacob Bjerregaard sidst i august. I de dligere lærerboliger skal der senere indre es 3 lejligheder. Én på ca. 200 m 2 l Ole og Pia, én på ca. 125 m 2, og den sidste på ca. 175 m 2. De andre 2 lejligheder skal bebos af tre gamle venner l Ole og Pia. De e med at lavet et oldekolle er noget, de har talt om i mange år, og nu har de så grebet muligheden. De fem er alle sidst i 50 erne og først i 60 erne, og de har hver især sat deres nuværende boliger l salg. På mit spørgsmål, om de har fundet på et navn l deres fælles bolig, svarer Pia med et smil, at det nok aldrig kommer l at hedde andet end Herslev Skole og at de gamle bogstaver, som sad på muren ud l vejen, er bevaret og vil blive sat op på et senere dspunkt, når den re e placering er fundet. E er en god snak og rundvisning, vender jeg lbage l p-pladsen. Det er dejligt at fornemme, at der sker noget på skolen, og at Ole og Pia gør noget for, at vi stadig kan komme og mødes her. At de mennesker, som nu mest skal befolke skolen, er i en anden fase i livet end de dligere, er for mig set kun posi vt og livsbekræ ende. På Borgerforeningens vegne Eva Lorey Skal De have FEST MØDE ARRANGEMENT så er HERSLEV FORSAMLINGSHUS lige stedet. Det er hverken for stort eller for småt. Lille sal med plads til ca. 25. Stor sal med scene og plads til 100 spisende gæster, eller max. 150 til arrangementer. Dejligt stort køkken med bl. a.: 8 Gasblus 2 Store el-ovne Hurtig opvaskemaskine 2 Store køle-svaleskabe Dobbelt kaffemaskine Gode parkeringsforhold. Bestilling Tlf.: man. fre. Kl Nye- og handicapvenlige toiletter! 5

6 Vi klarer alt indenfor biler. Reparationer, olieskift, bremseskift, klargøring til syn. Service, rust, batteri skift, udstødning, rude skift. Test på din bil. Ja vi laver alt på din bil. Vi tager 300 kr. i timen plus moms. Vi har også vores bilpleje afdeling. Med total rengøring indvendig, vask samt polering. Vi isætter også 3M solfilm i alle slags biler. Hver måned har vi et godt tilbud til jer. Kom forbi eller ring og få et tilbud på din bil. Vi køber også skrotbiler. MicMag Auto Sdr.vilstrupvej 71, 6000 Kolding. Tlf /

7 Fugleskydning Den 17. august a oldte Borgerforeningen for første gang fugleskydning på Blokkers Plads, hvor der også a oldes sankthansbål. Fugleskydning er sportsgren, som kan dateres lbage l 1200-tallets Frankrig. Man skyder ikke e er en levende fugl, men derimod en træmodel med tre markeringer på fuglens vinger og dens bryst. Den, som rammer den højre markering, bliver prins, mens den venstre vinge og brystet udløser tlerne kronprins og fuglekonge. Vejret var noget ustabilt, men der var alligevel 12, som deltog i selve skydningen, samt et par lskuere. Det endte med at blive et rig gt hyggeligt arrangement, hvor der var betydeligt bedre afsætning i kaffe og kage end i øl og vand. Stort llykke l fuglekongen Klaus Hansen, kronprinsen Nils Ankjær Degn samt prinsen Anders Fløe Brandstrup. Vi satser på at gentage begivenheden næste år eventuelt kombineret med fællesspisning. 7

8 Mindeord Inger & Ole Davidsen Det er med stor sorg, vi har erfaret, at Inger og Ole ikke er blandt os mere. Et virksomt liv på jord er endt på så tragisk vis. To fyrtårne er slukket - men deres lys vil brænde i erindringen. Tanker og minder om deres virke i Herslev gennem næsten et halvt århundrede dukker frem. Havde Inger og Ole ikke lagt så mange utrolige kræ er i Herslevs liv, frem d og udvikling, ville vores lille landsby ikke være, hvad den er i dag. Vores dligste erindring er Ingers entusias ske og årelange kamp mod den planlagte motorvej. I dag har vi motorvejen, stadig en smuk Elbodal og Inger Davidsens Bro som et minde, hun gerne ville have undværet. Inger havde rod i Herslev Sogneråd for Socialdemokra et og blev e er kommunesammenlægningen i 1970 medlem af Fredericia Byråd, bl.a. skole- og kulturudvalg, men igennem 26 år var hun på alle fronter Herslevs utræ elige repræsentant. Sloges for sine hjertesager og vandt mange i kra af sin ildsjæl, arbejdsomhed og sit sociale engagement. I 1994 var Inger primus motor i projekt Herslev og frem den, hvilket bl.a. førte l etablering af Huset med købmandsforretning, værested, mødeak- viteter og meget andet. Trods nega ve spådomme bestod Huset l glæde for mange beboere i ca. 10 år, før nøglen må e drejes, men l det sidste lagde Inger en ufa elig stor arbejdsindsats for stedets bevarelse. Også bevarelsen af Herslev Centralskole lå hende meget på sinde, og igen var Inger den, der kom med de kvalificerede spørgsmål l panelet ved de poli ske møder i Forsamlingshuset. Denne kamp vandt hun desværre ikke! 8

9 På baggrund af planer om etablering af en flyveplads i Herslev stod Ole i 1977 i spidsen for dannelsen af Herslev Sogns Borgerforening og blev frem l 2006 personificeringen af foreningen med det for øje at sikre landsbyens overlevelse og udvikling og gøre den l et endnu bedre sted at bo og leve. Utallige projekter er blevet virkeliggjort i den: lokalplaner, udstykninger, belysning i Herslev, Højrup og Tolstrup, bænke, beplantninger, udgivelse af Malthe Jensens bøger, rundkørsel, ikke at forglemme det kulturelle islæt med bl.a. Højskoledage og foredragsa ener, hvor vi har oplevet mange spændende personligheder. I 1990 var det lokale kræ er, der i anledning af Forsamlingshusets 100-års jubilæum i samarbejde med Borgerforeningen opførte revy med tekster af bl.a. Inger. Det kunne hun også. De senere år har Inger også fungeret som sekretær for foreningen, idet hun har været redaktør for nærværende Borgerblad, som hun skulle hjem og færdiggøre september nummeret af 37. årgang af. Så mange talenter! Davidsen Partnere en solstrålehistorie i 1987, som endte så trist, men dengang må e livet som al d gå videre. Ole lagde sine kræ er i Herslev Menighedsråd og sognets kirkeliv, senest som en meget engageret menighedsrådsformand, der som sin sidste opgave havde ansæ elsen af vor nye præst, Sara Maigaard Christensen, som søndag den 7. september blev indsat i embedet ved gudstjenesten i Herslev Kirke. 9

10 Kirkens ve og vel samt præstegårdens vedligehold lå Ole meget på sinde, ligesom det var ham meget magtpåliggende at bevare Herslev som et selvstændigt kirkesogn. Opgaverne og kampene tog Inger og Ole med megen energi og stort engagement. Ly ende, handlende, rummelige, men ikke bange for at gå imod strømmen. Inger og Ole har rejst i det meste af verden og gennem foredrag beriget os med mange af deres oplevelser, men Herslev/Gl. Ribevej var: Herfra min verden går. Det var de meget bevidste om her hørte de l. Rejsen l deres elskede Grønland, hvorfra rela onerne og minderne var mange, skulle blive deres sidste. Rejsen er endt. Livet koster livet Æret være deres minde. Eli Pagh Karen Hansen Mari-Ann Skovbo 10

11 Mindeord fra Menighedsrådet Det er med stor sorg, at vi i Herslev Menighedsråd har modtaget meddelelsen om den tragiske ulykke i Grønland, hvor vores a oldte formand Ole Davidsen omkom sammen med sin hustru Inger Davidsen. Ole Davidsen var meget engageret i det kirkelige arbejde både i Herslev Sogn og i Fredericia Provs. Han ydede en meget stor arbejdsindsats som Menighedsrådsformand gennem næsten 10 år og var en stor kapacitet på alle områder i det kirkelige regi. Inger Davidsen sad dligere i Herslev Menighedsråd i en årrække og fortsa e bl.a.med at redigere menighedsrådets sider i Borgerbladet. Ved deres alt for dlige død vil både Inger og Ole Davidsen e erlade et stort tomrum i Herslev Sogn. Æret være Inger og Ole Davidsens minde. Herslev Menighedsråd: Asta Fink, formand og kasserer: Tlf Mette B. Sørensen, kontaktperson: Tlf Peter Lund: Tlf Aase Broch Møller: Tlf Peter Glanz, kirkeværge: Tlf

12 12

13 Vi er flyttet! Klinik for Fodterapi v/ Lene Maria List & Inger Johansen Stationsvej 46, Pjedsted 7000 Fredericia

14 14

15 Nyt fra Rideklubben Så er vi godt i gang e er en dejlig sommer. Vi har ha nogle af vores søde ponyer med l at give trækture l både Sommerfest i Herslev og byfest i Smidstrup. Feriesjov i uge 27 havde rig g god opbakning og fik fine anmeldelser fra deltagerne. Der blev a oldt børnearrangement mandag i uge 31, hvor der blev redet, hygget med ponyerne og leget en masse. Alle var vist træ e, da dagen var omme J. E eråret byder på en del ak viteter og starter med vores store stævne d. 6-7.september. Alle er mere end velkomne l at komme og heppe på vores ry ere. Vi er ved at planlægge et foredrag om indlæringspsykologi for heste og forventer, at det bliver en gang i november måned, så hold øje med vores opslagstavle. Det bliver ikke kedeligt. Juletræsfest a oldes 14.december. Kom og få en hyggelig dag med dans om juletræet, godteposer l børnene og rideture. På vores hjemmeside: finder du ny g informa on om ak viteter, undervisning, priser, kontaktpersoner og meget andet i rideklubben. På klubbens vegne Ane e Rishede 15

16 Ny Køreplan for Skolebus l Fjordbakkeskolen. Fra skoleårets start har skolebussen l Fjordbakkeskolen været anledning for frustra oner og udfordringer for vores børn og deres forældre. Desværre var planen udarbejdet på en måde, så børnene kom for sent om morgenen, men sam dig havde lange vente der, når de skulle hjem. I nogen lfælde op l 1,5 me. E er at flere forældre alene og samlet tog dialogen op med skoleleder og bestyrelse, er det nu lykkedes at få skolebussen (rute 541) ændret, så den ankommer l skolen kl om morgenen - herved kan eleverne nå at være undervisningsparate l kl Ændringen trådte i kra pr. 8/9. Endvidere er en pause blevet fly et og en anden a ortet med 5 minu er, hvilket betyder, at mange klasser nu stopper undervisningen kl , og dermed kan eleverne nå bussen kl Det er desværre endnu ikke lykkedes at få lføjet en bus l dem, der har fri 13:20, (af uransaglige årsager er der blevet sløjfet en afgang i forhold l sidste år), men alt i alt er der tale om en forbedring l gavn for alle vore elever. En stor tak skal lyde l de forældre, som deltog i dialogen og var med l at få ændringen på plads. 16

17 Gammelby Mølle har fortsat åben hver søndag fra til Af nye varer, har vi fået meget lækket brugskunst, en større skilte skov, mange skønne specialiteter, tørklæder, smykker og meget mere Vi har stadig en del second hand tøj og vores gæsters bog-bytte hjørne kørende Derudover har vi fået rigtig mange nye Arcopedico sko hjem. Hvis dine fødder endnu ikke har besøgt et par Arcopedico sko, så gør dem den glæde, at prøve et par. Sidst, men ikke mindst slagter vi snart igen. Er I interesseret i kalvekød eller oksefars, så kontakt os via mail eller på I december har vi 3 jule-søndage. Her har vi åben fra til Mellem og er det muligt at indtage en juleanretning til kr. 100,- pr. pers og fra til 17.00, kan der nydes gløgg og æbleskiver i cafeen Vi glæder os til at se jer Jette og Preben Lange Gammelby Møllevej Fredericia Tlf

18 18

19 Lørdag den 27. September 2014, kl I Herslev Forsamlingshus. Buffet Natmad Efter spisningen spilles der op til dans. Find det gode humør frem og få en fornøjelig aften. Pris pr. person 235 kr. Bindende tilmelding og bordreservation Senest søndag den 21. september. På tlf , evt. sms. er ikke altid ved tlf. p.g.a. skiftende arbejdstider. BANKOSPIL I HERSLEV FORSAMLINGSHUS. Alle onsdage kl , dørene åbnes kl Min. 30 gennemgående gevinster til en værdi a' 75 kr. 2 Ekstra gevinster a' 250 kr. Amerikansk lotteri Herslev banko Plovmand, tussen m.v. Vel mødt! 19

20 Gudstjenester i Herslev Kirke Efterår 2014 September: 1.9 kl s. e. trin. Indsættelse af Sara Maigaard 14.9 (AFLYST) Hos Sct. Hans menighed i Flenborg 21.9 kl s. e. trin. Høstgudstjeneste + frokost 28.9 kl s. e. trin. Konfirmandstartsgudstjeneste + kaffe Oktober: 5.10 kl s. e. trin. Efterfølgende kirkekaffe kl s. e. trin kl s. e. trin kl s. e. trin. November: 2.11 kl s. e. trin. Alle Helgens dag + kirkekaffe 9.11 kl s. e. trin kl s. e. trin kl s. e. trin. Gudstjeneste ved Bente Hjul Johan -nessen kl s. i advent December: 7.12 kl s. i advent Efterfølgende kirkekaffe kl s. i advent kl s. i advent. Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjenester på tlf

21 Siden sidst fra Menighedsrådet. Ja hvad er der egentlig sket. Ikke så meget mht. arrangementer, som er det, jeg plejer at referere her. Men vi har ha nok at se l alligevel. Da præstes llingen var blevet opslået, havde Ole travlt med at vise ansøgere rundt i præstegården og i kirken. Samt fortælle og orientere. De ansøgere, der ikke er ordineret, dvs. præsteviet, bør kontakte både provst og biskop, før de henvender sig l formanden for menighedsrådet. E er snak og rundvisning kan kandidaten så beslu e, om s llingen skal søges. Vi var spændte, da ansøgningsfristen udløb, og det viste sig, at vi havde fået hele 18 ansøgere. Meget velkvalificerede ansøgere oplyste biskop Marianne Chris ansen os, da hun sammen med provst Børge Munk Povlsen mødtes med os d. 5 juni. Vi udvalgte 6 ansøgere, som vi gerne ville have l at komme og holde en prøveprædiken for os. De blev oplyst om, hvilken tekst de skulle prædike over, og så skulle de oplyse de valgte salmer l organisten. Allerede inden første ansøger skulle besøge os, blev antallet mindsket. Én meldte fra, da vedkommende havde fået en anden s lling. En anden trak sig fra ansøgningen. Det var spændende at komme l kirken, møde ansøgeren og dernæst sæ e sig på bænken, ly e og observere. E er ca min i kirken, tog vi ned i konfirmandstuen, hvor vi bød på lidt mad og drikke og snak. Vi havde mulighed for at s lle spørgsmål, og naturligvis kunne ansøgeren også spørge os om alt muligt. Vi var rimelig afslappede, men jeg tror måske nok, kandidaten følte det lidt eksamensag gt. Torsdag d. 26. juni havde vi inds llingsmøde. Dvs., at vi skulle stemme på, hvem vi ønskede skulle have s llingen. Provsten kom og orienterede os om valgproceduren, og så var det op l os. Afstemningen var anonym, og vi skulle stemme 2 gange. Der skal være en reserve, hvis nr. 1 af en eller anden grund ikke kan modtage valget. Vi fik det rela vt hur gt klaret, og så var det bare at vente og ikke fortælle 21

22 om vores valg. For det er Kirkeministeriet, der skal godkende vores valg. Først når de har gjort det, er valget officielt. Som de allerfleste allerede ved, valgte vi Sara Maigaard Christensen, som har færdiggjort sin uddannelse i år. Af den grund har Sara skullet tale med biskoppen og lave en opgave. Dernæst ordineres hun i Haderslev Domkirke. Det er en meget fin, festlig og pompøs oplevelse, som vi var 19 personer, der havde lyst l selv at opleve. Så d. 17. august kl. 15 kørte vi i bus fra præstegården l Domkirken. Der var korsang, indgangsprocession med Sara og en anden ordinant, begge i hvide kjortler over præstekjolen e erfulgt af biskop, provst og diverse præster fra de 2 provs er, som ordinanterne kom fra, samt formænd og næs ormænd fra de 2 menighedsråd og oven i det flot orgelmusik. Vi fik et program for ordina onen, så vi kunne følge med. E er prædiken og salmer holdt biskoppen en fin, sjov og næsten personlig tale,og ordinanterne svarede ja l, at de vil udføre deres nye hverv e er bedste evne. Dernæst blev de velsignet med håndspålæggelse af biskoppen og alle de lstedeværende præster. E er at have hilst på de øvrige præster gik de ud og a lædte sig den hvide kjortel og var nu i den klassiske præstekjole, som de andre præster. Til slut gik alle ud i procession igen, denne gang med 2 glade, nye præster forrest. Vi kunne hilse på dem, da vi gik ud af Domkirken. De nyordinerede præster med nærmeste familie blev sammen med de øvrige præster inviteret l en lille komsammen med biskoppen, hvor der blev serveret mad og holdt taler. Vi kørte l Den gamle Grænsekro, hvor vi fik a ensmad, inden turen gik l Herslev igen. Alle var enige om, at det havde været en god og festlig oplevel- 22

23 se at være med. Torsdag d. 14 august havde vi sommerkoncert i Herslev kirke. Det var med 3 unge sopraner og en ung organist. A enen hed : Jeg gik mig ud en sommerdag. Hold da op en flot og dejlig koncert. Den blev indledt med en Ko kalde sang. Den ene af sangerne stod lige ved korbuen og sang smukt, klart og a cappella. Ikke en egentlig sang, men nærmere lyde. Lidt e er istemte de 2 andre sangere med lignende sang, så det lød som ekko. Man kunne nemt fors lle sig en hyrde/bonde i de norske eld kalde sine køer hjem l a en. Det var så smukt, klart og rent. Det gav næsten kuldegysninger. Der var fællessang, solosang, korsang og solospil. Fantas sk godt program med forskellige værker. Til sidst fik vi også et ekstra nummer som var Jeg gik mig ud en sommerdag. E er koncerten var der bobler og lidt sødt l ganen i våbenhuset og mulighed for snak med de unge mennesker. De strålede af glæde og gav udtryk for, at de elsker at synge og spille. De havde givet en koncert dligere, så den hos os, og dagen e er i Domkirken i Aarhus. Held og lykke l dem alle 4. De 3 er stadig studerende på musikkonservatoriet, og Katrine Broch Møller er færdiguddannet. Søndag d. 7 september har vi indsæ else af Sara Maigaard Flokiou ( Sara er lige blevet gi, så derfor ikke Christensen mere). Provst Børge Munk Povlsen vil forestå indsæ elsen, men mere om det i næste nr. af Borgerbladet. Vi glæder os meget l at Sara starter sin gerning her i Herslev, og vi håber, at 23

24 alle vil tage godt imod hende. Velkommen l både Sara og hendes mand Adonis. Set i lyset af Inger og Ole Davidsens tragiske dødsfald ser vi os nødsaget l at aflyse den ellers planlagte tur l Den danske Kirke Skt. Hans i Flensborg søndag d. 14. september. Præst Ea Dal og menighedsrådsformand Jørg Braun har fuld forståelse for den beslutning og sender deres dybeste medfølelse og kondolence l de e erladte især, men også l vores sogn. De forstår, at det er et stort tab for alle. Me e Sørensen 24

25 25

26 Nyt fra Herslev Idrætsforening Herslev Idrætsforening har fået nye lokaler, vi er fly et ind på den gamle skole. Takket være Ole og Pia Møller er der renoveret lokaler og terrasse, så vi kunne få nye og bedre lokaler l rådighed. I den forbindelse vil vi gerne takke alle, som har givet en hånd med i renoveringen og flytningen en stor tak. Det bliver skønt med nye lækre lokaler, en lækker overdækket terrasse og boldbaner, som bliver holdt. Vi håber med den, at klubhuset m.m. vil blive brugt endnu mere, og der kommer liv i den gamle skole igen. Fra kommunale be ngelser l private Da vi nu ikke hører under det kommunale system, ved at skolen og banerne med undtagelse af den store bane er privat ejet, er idrætsforeningen meget a ængige af alle vores medlemmer, samt at alle byens borgere bakker op om arrangementerne, for at Idrætsforeningen kan blive ved med at være i Herslev. Bliv medlem af DIN idrætsforening se mere på hjemmesiden. Vi er åbne for nye idrætsgrene, alt for børn og voksne m.m. Følg med på Hjemmesiden for de forskellige der Lej gymnas ksalen, l badminton og meget mere, kontakt bestyrelsen. Der er ledige der for fx badminton rsdage kl onsdage hele dagen Nye hold: Zumba Mandage kl Yoga Onsdage kl Kontakt Pia Møller for mere info på tlf

27 Sommerfest 2014 Vi takker for endnu en god sommerfest, dejligt at se så mange mennesker om a enen, synd der ikke kom flere om dagen, vi er åbne for nye ideer l sommerfesten fremover. Tak l alle de frivillige, uden jer er det meget svært. Tak l Herslev Rideskole, for at ville bruge et par mer sammen med os. 27

28 Tak l alle sponsorerne, I er med l at få vores forening l at bestå Tak l: Mitzie Mee Sanne Møller, Danske Bank, Aga, Stoprygning.com, Luxtasker.dk, Hejse Kro, Thomas fra Gårdbu kken Møllersminde, Gardenia, DEP, Helle K Art, Chris an Hindbo, Stark, Davidsen, Lars Germansen, Frank Skov Sankt Hans Vi fik sendt Heksen af sted l Bloksbjerg, en velholdt tale af Formanden for Borgerforeningen Torsten Lund, ca. 80 borgere var mødt op l en hyggelig a en. Tak l Søren for lån af Blokkers. Samt en tak l vores frivillige hjælpere. 28

29 Seniorfodbold E er et par vellykkede sæsoner med 7-mands fodbold i DBU s regionale turnering, og med god opbakning fra spillere nær og ern - beslu ede vi i foråret, at vi igen skulle l at have 11-mands fodbold i Herslev. Derfor har vi l e erårets turnering lmeldt et 11-mands hold i Serie 6. Her kommer Herslev igen l at spille op mod rivalerne fra bl.a. Taulov/ Skærbæk, når sæsonen skydes i gang torsdag d. 14. august på udebane mod Nr. Bjert. Vores øvrige kampprogram kan ses på vores hjemmeside I øjeblikket er vi omkring 20 seniorspillere i alderen år lmeldt klubben, og vi håber selvfølgelig på, at vi kan blive endnu flere. Derfor vil jeg gerne opfordre l, hvis man sidder derude og har lyst l at være en del af noget turneringsfodbold, hvor man sam dig hygger sig med det at møde op på Herslev Skoles baner mandage fra kl og sig hej. ALLE er velkomne! Der skal herfra også lyde stort tak l Ole Møller og D.E.P. samt Levi Plaetner og Trekantens Tagrenovering for sponsorat af spillertøj. På gensyn l bold i Herslev! -Robert Åbning af Herslev Idrætsforenings nye lokaler Vi har nu fået taget de nye lokaler på skolen i brug, kom forbi og se de flo e lokaler. Billederne er fra åbningsdagen, hvor Borgmesteren Jacob Bjerregaard indviede de nye lokaler. Læg mærke l de nye bandereklamer på boldbanen, Vi har været så heldige, at Hejse kro har sponseret 3000 kr. l Herslev Idrætsforening, og har derved fået bandereklame op. I denne forbindelse sponsorerede de også lækkert pålæg l vores åbningsa en, som også var afslutning på sæsonen for de ældre fodboldspillere. Tak l alle frivillige på dagen, og alle fremmødte, for en dejlig a en. Håber at se mange flere i vores nye klubhus. 29

30 Billeder fra åbning af Herslev Idrætsforenings nye lokaler 30

31 31

32 Industrivej 16 A, 7000 Fredericia Tlf

33 33

34 34

35 35

36 Blomsterkummer og infotavle Vi har sendt ansøgning l Fredericia Kommune om opsætning af blomsterkummer og en infotavle. Blomsterkummerne kommer l at være placeret på de røde markeringer på kortet. Infotavlen kommer l at være sammen med blomsterkummen på græsarealet ved siden af parkeringspladsen ved forsamlingshuset. Vi afventer svar fra kommunen, og satser på at blomsterkummerne og infotavlen bliver sat op l foråret. Kom med på vores Facebook-gruppe Herslev Borgerforening har opre et gruppen Herslevborger på Facebook. Vi er allerede oppe på 90 medlemmer. Gruppen er tænkt som et sted for kommende begivenheder, køb & salg samt udmeldinger om spontane arrangementer som løbeture, mc-ture, fællesspisning mv. for folk i Herslev og omegn. Det er let at melde sig ind. Man går simpelthen op i søgefeltet og skriver Herslevborger. Dere er har man mulighed for at melde sig ind. Er du i tvivl, hjælper bestyrelsen gerne. 36

37 37

38 38

39 Ny bestyrelse: Herslev Idrætsforening Formand Annika Brink Herslev Bygade 24B 7000 Fredericia Næstformand Robert Ostaszewski Frejasvej 9 2tv 7000 Fredericia Kasserer Henrik Jørgensen Herslev Bygade 5 st. tv Fredericia Sekretær Peter Lichtenstein Facemaster Poul L Rasmussen Sponsor ansvarlig Nicki Glanz & Tony Joensen 39

40 Huskeseddel til opslagstavlen September 11. Sogneaften : Aflyst. Menighedsrådet. 14. Tur til Flensborg aflyst Menighedsrådet. 21. Høstgudstjeneste med Menighedsrådet efterfølgende let frokost i konfirmandstuen. 27. Høstfest kl Forsamlingshuset 28. Konfirmandgudstjeneste Menighedsrådet Oktober 2. Sogneaftn kl med Menighedsrådet provst Børge Munk Povlsen November 6. Sogneaften. kl Menighedsrådet December 14. Juletræsfest Herslev Rideklub Mølleriet på Gammelby Mølle er åbent hver søndag fra kl Næste nummer af Borgerbladet udkommer i weekenden den november Herslev Sogns Borgerforening ønsker alle et godt efterår. 40

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KLC-Bladet November 2014

KLC-Bladet November 2014 KLC-Bladet November 2014 1 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk Bruger- og pårørende rådet på KLC 2014/2015

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

September 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 September 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra chefsygeplejersken September er jo årets første efterårs måned og dermed et farvel til

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Torsted Sogns Menighedsråd.

Torsted Sogns Menighedsråd. Torsted Sogns Menighedsråd. Der indkaldes til menighedsrådsmøde onsdag, den 18. februar 2015 kl. 18.00 i Sognehuset, Ørnstupvej 23. Afbud: Katrine Anker-Møller Nielsen og Fraværende: Dorte Røjkjær Rasmussen.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer.

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer. Hekla Nyt Så blev det tid til næste Hekla Nyt. Jeg beklager, det er kommet så sent, men der har været problemer med elektronikken og været ramt af sygdom, så har først kunne færdiggøre bladet nu. Der er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere