Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren."

Transkript

1 Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi. Dokumenter er afskrevet eller gengivet i resumé i hånden, hvis der ikke står andet i noter. Datering ved tingbøger. Den første dato er tinglæsningsdatoen. Underskriftsdato står i parentes, hvis der ikke er bemærket andet. Emneafgrænsning Tid: , dog lidt på hver side hvis sagen er vigtig. Dog er der før 1787 søgt efter gårdene Mægbeck og Gammelgaard og personer med tilknytning dertil. Desuden er Østergaard og Nygaard eftersøgt, men ikke systematisk. Sted: Vandborg sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, Rysensteen Birk og Ribe Stift: ejendomme og personer i Vandborg. Ved eller lign. skal den ene part høre til i Vandborg. Personer kan være overset, da sognet ofte ikke opgives. Det gælder især givere og ved afkald 1. OBS Ørum er ikke medtaget, da tilhørsforholdet til Vandborg sogn er tvivlsomt, og jeg derfor kan have overset sager. Ørum er ikke med i folketællingslisterne 1787 og 1801, men i Der står i et skøde 1812, læst Stedet Ørum beliggende i Ferring sogn men hørende under Vandborg Sogn. Auktionen er over Stedet Vester Ørum i Vandborg, men vidnerne er fra Ferring. Ejeren af stedet Ørum, Thomas Jensen, købte 1809 (tinglyst 1825) sin jords konge- og kirketiendedel af Vandborg kirke. Men andre dokumenter regner Ørum til Ferring sogn. Det var vist 2 bebyggelser i Ørum. I bispevisitatsprotokollen er Ørum i 1809 nævnt både under Ferring og under Vandborg, i Vandborg med notat om at Ørum ligger i Ferring sogn, men hører til Vandborg sogn. Det samme gælder et hus i Dybe. Dog er sager vedr. pastor Nøragers hus i Ørum medtaget. Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Art: Sager af økonomisk art: salg/ køb af fast ejendom, being og vurdering af ejendomme, skifter, gæld f.eks. af skat og landgilde. Ang. /gæld: ikke medtaget mindre sager såsom tjenestefolks manglende løn. Afkald på arv dvs. enten kvittering eller afskrivelse af arvedel er kun medtaget, hvis de kan give oplysning om at en person i Vandborg er død. Kriminalsager eller indbyrdes sagsmål er skrevet nødtørftigt op, men der er kun meget få. NB: Sager om pastor Nørager er dog hovedsagelig noteret i dokumentet "Nørager. Oversigt" med tilhørende fortegnelse over kilder. 1 Alle oplysninger om ejendomme med deres overhoved overført til Ejendomsudviklingen.

2 Dokumentoversigt.rtf, 2 OBS Manglende dokumenter Selv om der står at et dokument indføres saalydende:, er det der som regel ikke. Nogle gange står Fol. uden angivelse af tal. Tingbøger og auktionsprotokoller er gennembladret side for side. Skifte- og skøde-panteprotokoller er kun slået op efter henvisninger, så der kan dokumentet være overset. Jeg har som regel i de tilfælde, hvor jeg har søgt, heller ikke fundet dokumentet blandt de løse bilag. Vidner: Når retten holdes i Lemvig, er vidnerne derfra. Jeg kender dem i hvert fald ikke, og de er derfor som regel ikke skrevet op. Forkortelser: Kilder: M = mikrofilm fra Rigsarkivet, l = læst, u = underskrevet (= dateret), b = book eller bagside, f eller fol = folie (evt. forside). a (den korrekte betegnelse) = forside. pp. = skøde- og panteprotokol, panteobl = panteobligation, pr. = prioritet, = panteobligation Mål: td. = tønder. htk. = hartkorn, skp= skæpper, f = fjerdingkar, a (eller alb)= album. Evt. står der kun tallene Penge: rd. =rigsdaler, m = mark, sk = skilling. rd. DC = rigsdaler danske kurant. Efter bankerotten 1813: rbd. SV = rigsbankdaler sølvværdi, rbd. NV = rigsbankdaler navneværdi. s. = sølvværdi. r S = rede sølv. se i øvrigt Poul Thestrup: Mark og skilling Andet: Overform. = Skodborg-Vandfuld Herreders Overformynderi

3 Dokumentoversigt.rtf, 3 Kilder: NB se også den fuldstændige fortegnelse over anvendte trykte og utrykte kilder. Her er kommentarer om indholdet. Henvisningerne i parentes er hovedsagelig til Landsarkivet for Nørrejylland, dog også til Rigsarkivets mikrofilm. Den almindelige Enkekasse: Lån fra Rysenstens og Rammegaards bønder (G412-5, Forskellige sager , 1 pk). Auktionsprotokoller og jordebøger. se senere Brandforsikring (= Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. Vandfuld Herred.): Forsikringsprotokol (BrD 31-6) Taksationsprotokol (BrD 31-18) Domsprotokoller for Skodborg-Vandfuld Herreder bind. heraf set (B77B-99) Fogeddokumenter til Skodborg-Vandfuld Herreder. 1 pk. (B77B-174) Note: Indeholder årene: , , desuden diverse år. Fogedprotokoller for Skodborg-Vandfuld Herreder bind (B77B-169) (B77B-170) (B77B-171) Folketællingen 1787, 1801 og 1834 Kirkebøger. Vandborg - Ferring sogn (C494) Vandborg sogn. Hovedministerialbog (C 494 A -1) Vandborg sogn. Hovedministerialbog (C 494 A -2) Vandborg - Ferrring sogne. Kontraministerialbog (C 494 C -1) Vandborg - Ferrring sogne. Kontraministerialbog (C494 C -2) Andre kirkebøger: Bøvling Kirkebog (C487-2) Hove Kirkebog (C493-B-2) Sommersted Kirkebog (S. kirkebog) Lægdseddel: Lægdet nr Vandborg sogn. Ringkøbing Amt Matrikelkort. Formindsket, sammendraget og tegnet i 1838 af Branner Matrikel- og hartkornsfortegnelser mv. Skodborg-Vandfuld Herreder Matrikel for Vandfuld Herred (B77B-144) 1 bd. Hartkornsfortegnelse for Skodborg-Vandfuld Herreder. 1822, 1831 og 1840 (B77B-147) 1. pk Udskrifter vedrørende Hartkornet. Ca (B77B-148).1 pk

4 Dokumentoversigt.rtf, 4 Notarialprotokoller til Skodborg-Vandfuld Herreder bind. Heraf set: (B77B-176) Rentekammeret. Hartkornsspecifikationer Jylland bl.a. Bøvling Amt i NB Findes også på mikrofilm (S13.079). Findes på Rigsarkivet.. Ribe Bispearkiv se senere. Ringkøbing Amtsarkiv. Dagjournaler Løbenr. 302: F. Landvæsenskommissionen. Landvæsenskommissionsprotokokol, F I (B8-1149) Forligelseskommissionen. Forligelseskommissionsprotokoller for Skodborg-Vandfuld herreder bd. (B ) (s.57). Løbenr , 16/91816, 17/12 (1 bd. ) , 7/1 1819, 30/4(1 - ) , 3/5 1825, 23/8(1 -) , 30/81837, 29/6(1 - ) Ringkøbing Amtstue: Oppebørselsregistre (B til 159) deraf relevant 2 : Præster og degne (B ) Bondejord (B ). Tiender (B21 59) Udstykningsapprobationer Heraf: Skodborg og Vandfuld Herreder (B21-45) Skifteprotokoller. Se senere Syns- og taxationsforretninger for Skodborg-Vandfuld Herreder (B77B ). 4 pk (B77B-53) Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Rysensteen Birk. Se senere Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Skodborg-Vandfuld herreder. Se senere Wiberg, S.V.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie Bind 1-4 (Wiberg) 2 fotokopi haves af de relevante sider, dog ikke af B B og 158 er opgjort i tdr. htk. mens B og 158 er i tønder land 3 er absolut ikke fuldstændig

5 Dokumentoversigt.rtf, 5 Auktionsprotokoller og jordebøgerne Rysensteen Godsarkiv Auktionsprotokol for Rammegaard og Herpinggaard. Afholdt 7.marts (Auk. for Ram og H) Jorde-Bog over Baroniet Ryssensteen og Rammegaard med underliggende Bøndergods , nr. 18 (G 412-5), (Jordebog nr.18) 5 Jorde Bog for Ryssenstens og Rammegaards Godser saaledes som Landgilden var Aar 1801 (G 412-5). (Jordebog 1801) 6 Rysensteen Birk. F. Auktionsvæsen Auktionsprotokoller , heraf (B77C-26) Dokumenter til auktionsprotokollen ( , B77C-27) 1. pk. Auktionsprotokoller og Auktionsforretninger for Skodborg-Vandfuld Herreder (B77B) Auktionsprotokoller: (dvs. 12.jan dec.1809, 621 foliosider (nr. 250) (dvs. 9.dec sep.1817, 604 foliosider) (nr.251) (dvs. 21.nov jan.1826, 478 foliosider) (nr. 252) (dvs. fra 12.jan Set til (fol.247b)) (nr. 253) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over fast ejendom) (B77B). 10 pakker heraf (nr.255) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over løsøre) (B77B). 4 pakker, heraf (nr.266) Auktionsforretninger (c katalogerne) 6 bind (1 for hvert år ) (B77B nr ): nr. 268: 1823, nr.269: 1824, nr. 270: 1825, nr. 271: 1826, nr. 272: 1827 og nr. 273: De relevante sider, bl.a. af den vedhæftede jordebog, haves i fotokopi. Jordebogen svarer til den jordebog der er vedlagt skødet for Rammegaard og Herpinggaard, læst , underskrevet Nr. 18 står der på titelbladet øverst. De relevante sider haves i fotokopi. Svarer med hensyn til hartkorn og landgilde næsten til Jord Bog for Ryssensten og Rammegaards Godser...Landgilden 1801, men sidstnævnte er nyere, da der nu er sket salg, derfor kan der også være mindre justeringer. Dog er der ved den fra 1801 ingen af nr. 18 s påtegninger. 6 Titelbladet. De relevante sider haves i fotokopi

6 Dokumentoversigt.rtf, 6 Ribe Bispearkiv (C4): NB se Nørager. Oversigt for langt det meste om kirkelige forhold Bispens journaler (C4-311) (C4-313) Bispekontorets kopibøger (C4-425) Stiftsøvrighedens journaler (C4-460) Journaliserede breve (C39 H-6) Kirke- og præstegårdssyn. Indberetninger (C4-705) Provsternes årlige visitatsberetninger pk. (C4-852) Præsteindberetninger til biskop J. Bloch (C4-775 vedr. Vandfuld Herred, her Ferring og Vandborg) Visitatsprotokol for Ringkøbing amt (C4-846)

7 Skifteprotokoller: Ribe Stift: Gejstlig Skifteprotokol for Vandfuld Herred (C39D-2) Rysensteen, Skodborg Herred (Godsarkiv): L. Skifte G412-2: G412-4: ( start 31.dec. 1790, slut juni 1802). Rammegaard (Godsarkiv). Skifteprotokol (G417-3) 7 Dokumentoversigt.rtf, 7 Ringkøbing Amtsarkiv. Amtets skiftevæsen: Skodborg-Vandfuld herreder, bind (B8-1101) Skodborg-Vandfuld Herreder. Skifteprotokoller (B77B-183) (B77B-184) (B77B-185) (B77B-186) (B77B-187) Kaldes den mindre eller Hjælpeprotokol (står der på ryggen), dvs. 187 supplerer 188 mv. Der henvises til den fra de ordinære (B77B-188) (B77B-189) Dokumenter til skifteprotokollen (B77B-195). 1 pk (B77B-202). 1 pk (B77B-204). 1 pk. Dødsanmeldelseslister (B77B-180) 8 Lemvig Byfoged Dødsanmeldelseslister for by og herred (B77-64) 7 Kun få sager og ingen af de eftersøgte skifter. Der var kun det afkald jeg havde i forvejen vedr. arven fra Erich Andersen 8 oplysninger under skifterne kan hidrøre fra de to dødsanmelselseslister, men kilden er ikke angivet under det enkelte skifte. Se i øvrigt den kronologiske oversigt til skifteprotokollen for Sk.-Va. her.

8 Dokumentoversigt.rtf, 8 Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Rysensteen Birk, Ringkøbing Amt Tingbog: (dvs. Justitsprotokol). ( B77C nr (dvs ca ) (B77C-4) Er i: M (f.1-425, fra til ) og i M (f.424b, fra til ca ). Kaldes der Book (dvs. ca ). (B77C-5) Er i M (f.1-580b, fra til ) + i M (fol. 580b, 10.juni 1812 fol (744?)b ) Kaldes der Book (dvs ). (B77C-6) Er i M (fol dvs. hele bogen). Kaldes der Book (dvs ). (B77C-7) Er i M31352 (fol.1-151b : ) + M31353 (resten, ikke set), kaldes der Book 7) Rysensteen Birk. Dokumenter til Justitsprotokollen (B77C-10) 10 Skøde- og Panteprotokol (B77C, løbenr. SP1-3) (SP1 eller i M29415 og M29416, kaldes der Book 1) (SP 2 eller i M29416 og 29417, kaldes der Book 2) Register (SP3) 9 Book 4 til sidst og Book 5 både først og sidst er meget slidte, så pagineringen er tvivlsom 10 Består af løse læg ordnet - til dels - efter år. Det er bilag til alle slags retssager, også vurderinger. Findes for årene i 5 pakker 11 Se endvidere oversigten over indholdet i pantebøgerne.

9 Dokumentoversigt.rtf, 9 Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Skodborg-Vandfuld Herreder, Ringkøbing Amt: Tingbog (Justitsprotokol) for S-V Herreder. Ringkøbing Amt.( B77B-nr. 6-12) (7.dec jan.1790). Landsarkivet B77B 6 eller Rigsarkivets Mikrofilm M (kaldes der Book 5) (dvs. jan ). B77B-7 eller i M M (fortsat fra fol.17b, fol.552b =protokollen ud + dokumenter fra 1783 til 1794) kaldes der Book (dvs ). B77B-8 eller i M (fol.1-514a, fra ) + M (fol , fra 18.dec til ) Kaldes der Book (dvs ) B 77B-9.eller i M (fol.1 529? (knækket fra ca. 370, d ) fra til?) + M (fol.529b fol.970, fra til Kaldes der Book 8) (dvs til ). B77B-10 eller i M (fol.1 fol.170a, fra d ) + M (fol. 169b fol. 407b, til ). Er derefter kopibog protokollen ud, dvs. til fol. 478b. Kaldes i filmene Book (dvs ). B 77B-11 eller i M (fol 1-215a, fra ) + i M (fol. 214b 499b, til ). Kaldes i filmene Book ( dvs ). B77B-12 eller i M (fol.1 492a, fra til ) + M (fol. 491b 600b +bagperm, fra ). Kaldes i filmene Book 11 Kopibog til tingbogen for S-V-herreder.1818 (sept.) (B 77B-56) (slutter ) 12 dvs. at nogle sider ikke er filmet

10 Dokumentoversigt.rtf, 10 Skøde- og Pantebog for S-V Herreder. Ringkøbing Amt. (B77B-SP3-9) ( ). B77B SP-3 eller Rigsarkivets mikrofilm: M29567( folie 1-502, fortsættes) + M (folie ,slut). Kaldes der Book ( ). B77B SP-4 eller Rigsarkivet: M (fol , fortsættes) + M (fol. 594b 757b, slut). Kaldes der Book 3) ( ) B 77B SP-5 eller Rigsarkivet M (fol , fortsættes) +M (fol. 567b 604). kaldes der Book ( ). B77B SP-6 eller Rigsarkivet M (fol ). kaldes der Book ( ). B77B SP-7 eller Rigsarkivet M (fol , fortsættes) +M (fol , slut). Kaldes der Book ( ). B77B SP-8 eller Rigsarkivet M (fol , fortsættes, består i alt af 478 blade). kaldes der Book B77B SP-9. ( ) (B77B-SP10)

11 Dokumentoversigt.rtf, 11 Dato Dokument/ Emne 1664 skøde (fra bog om skøder 13 ) Indhold fra kongen til Ruse ang. Bøvling Slot og kronens andel af kongetiende i bl.a. Vandborg Sogn. I sognet bl.a. Mægbeck, selvejerbol, Nygaard, selvejerhalvbol, Gammelgaard er ikke nævnt. Østergaard er ikke slået op V. kirkebog Oluf Jensen af Gammelgaard og Dorthe Christensdatter gift. 30.juli okt. V. kirkebog Oluf Gammelgaards hustru Dorthe Christensdatter bliver begravet V. kirkebog Oluf Jensen af Gammelgaard og Margrethe Madsdatter af Flyes gift 1739, V. kirkebog Karl (NB dvs. ungkarl? 14 ) Anders Christensen af Mægbæk og (Gudsfrygtige?) Pige Anna Pedersdatter af Gammelgaard ved foregaaende Kongelig Tilladelse formedelst Slægtskab viede 1739, V. kirkebog Oluf Jensen af Gammelgaard og Gudsfrygtige Pige Margrethe Povelsdatter Damgaard gift efter kongelig tilladelse 1740 sept.? V. kirkebog Anders Mægbæks søn Peder bliver døbt. Faddere bl.a. Oluf Gammelgaard 1740, V. kirkebog Anna Pedersdatter af Mægbæk bliver begravet , V. kirkebog Oluf Gammelgaards søn Peder bliver døbt. Faddere er uinteressante 1741, 5.4. V. kirkebog Ungkarl Offer Jensen af Østergaard gift med Anna Pedersdatter af Byskou , V. kirkebog Anders Christensen af Mægbeck gift med Johanne Hendrichsdatter af Strande 1743, V. kirkebog Johanne Hendrichsdatter Mægbeck død i barselsseng, 27 år V. kirkebog Karen Andersdatter Nygaard begravet, 76 år marts skifte (nævnt i M29567, b2), efter Anne Pedersdatter, gift med Anders Christensen Mægbeck, mor til Peder Andersen 1746, feb. 1747, 8. juni 1748, , fol.17a V. kirkebog Poul (Munchsgaards?) datter Zidsel døbt. Faddere bl.a. Anders Mægbeck og Offer Østergaard V. kirkebog Johanne Povelsdatter i Mægbæk begravet V. kirkebog Peder Munksgaards datter Karen døbt. Faddere bl.a. Anders Mægbeck V. kirkebog Anders Mægbeck gift med Karen (?) 13 det er sikkert Kronens skøder. Udg. af L. Laursen og F.J. West. Bind 1-2. København 1892 og (Mageskifterne mellem kongen og adelen ). 14 Oplysninger i parentes er mine kommentarer.? i parentes betyder at tydningen af ordet eller tallet er usikker. 15 Kirkebøgerne brugte kirkeåret, dvs. at datoer efter 1.søndag i advent får det ny år. I 1741 var 1.søndag i advent den 3.dec. Jeg har brugt det rigtige kalenderår.

12 Dokumentoversigt.rtf, , april V. kirkebog Anders Mægbæks søn Søren døbt, bliver begravet Faddere: Oluf Gammelgaard, Anders Søndergaard og Mads Brunsgaard 1751 V. kirkebog Anders Mægbecks søn Christen døbt. Faddere bl.a. Oluf Gammelgaard 1751, V. kirkebog Anna Offersdatter Østergaard begravet sept. 1751, V. kirkebog Claus Nyegaards kone Anna Jensdatter begravet nov. 1754, nov. 1759, juni skøde 16 udstedt af Oluf Jensen Gammelgaard (nævnt i M29567,b2, fol.17a V. kirkebog Anders Mægbecks søn Jens (! skal det være Søren?) døbt Faddere bl.a. Oluf Gammelgaard V. kirkebog Christen Nielsen Mægbeck begravet 83 år 16 ikke fundet i herredets tingbog (B77B-5). Set fra 18.nov.1751-feb.1752

13 Dokumentoversigt.rtf, , 5.3. V. kirkebog Poul Olesen Gammelgaard gift med Margrethe Jensdatter i (?berg) 1764 (ca.) V. kirkebog (under død) Christen Larsen Mægbæk (Nyegaard) fødes. Død 2,5,1829: 65 år. Ved ægteskab: Christen Larsen Nyegaard 1765 V. kirkebog Poul Gammelgaards Hustru føder Søn: Jens Mægbeck Østergaard (!). Vidne bl.a. Anders Mægbeck : Ferring, 6.6: Vandborg Præsteindber etninger 17 C4-775 Indberetning til biskop Bloch i Ribe Stift efter ordre af 12.nov Ferring, indsendt af Gregers Lund, sognepræst siden ca Bl.a.: sognets hartkorn er ½., der er ingen byer, men 16 hele og halve gårde og boelssteder. S. og N. Damgaard var en lille herregård indtil 1714, hvor den blev købt af Ryssensteens ejer og blev til 2 fæstegårde. Kirken er ejet af lensbaronen således som alle herredets kirker er det Kongetienden er også ejet af ham. Intet om ejerforhold til de øvrige ejendomme. Bøndernes beste Næring her bestaar i Creaturernes Affødninger og deres Opklædning, samt i Smør at samle og andre feede Vahre som de sælger til Lemvig. Der dyrkes kun lidt korn, mest byg og havre, på gr. af vestenvinden, så korn må købes både til kreaturerne og til eget forbrug. Især husmænd ernærer sig af fiskeri som sælges. Jorden er fed og leragtig, god til græsning, men ville blive bedre hvis der kunne blandes sand i, men der er intet sand. P.t. får kun 6 fattige understøttelse på tilsammen 6 skp. rug, 30 skp. byg og 4 m. Den suppleres med de fisk de fattige får af fiskerne, når disse kommer i land. Vandborg, indsendt af Morten Christensen Schiwe, sognepræst , men antog Condition i 1752 hos sognepræsten Emmicke Hierm (dvs. ansat som hjælpepræst?), blev ordineret , men overtog endeligt embedet Michaelis 1759 fra Hierm der var for svagelig. Bl.a. sognets hartkorn er , hvoraf baroniet ejer de 137 td., resten, 116 td., er fordelt på mange lodsejere. Sognet består af hel- og halvgårde samt boelssteder, men kun to gårde ligger samlet, nemlig Store og Lille Strande, der nu har 5 beboere. Der nævnes 36 steder (foruden præstegården). Dobbeltgårde/halvgårde nævnes som 1 gård (1 navn). Der er p.t. 12 almisselemmer som tilsammen får 15 tdr. byg årlig. Sognets bedste indtægt ( Næring ) er opfostring af plage og stude, som afsættes til Søndermarsk samt i smør og fedevare som sælges til Lemvig. Der avles byg og havre, men ikke til videresalg. Af rug avles der kun ½ af hvad beboerne kan spise. Der er intet fiskeri eller findes mineraler. 17 Hele Vandborg haves i fotokopi, og er dels resumeret, dels transskriberet. Oplysningen om Schiwves embedsperiode er fra Nielsen. Bortset fra s.1 om præsterne haves Ferring i fotokopi og er transskriberet

14 Dokumentoversigt.rtf, , , 3.10 vielse V. kirkebog dåb V. kirkebog vielse V. kirkebog Jens Erichsen Brendgaard gift med Mette Christensdatter (?) Mægbeck Poul Gammelgaards søn Christian født, død Vidner bl.a. Anders Mægbeck, Christian Gammelgaard, Karen i Mægbæk Ungkarl Peder Olesen Gammelgaard gift med Margrethe Christensdatter Damgaard. Forlover bl.a. Anders Mægbæk 1778, dåb 8.4. V. Kirkebog 1778, 14.8 vielse Bøvling kirkebog , sø. e.tr dvs. i juni? død V. kirkebog dåb V. kirkebog 494A Poul Gammelgaards og Karens 18 søn Christen født. Fadder bl.a. Anders Mægbæk 1778 Søndagen d. 14. Augustii blev Mons r Arent Peter Henrichsen Varelmann adjungeret og succererende Birkeskriver til Baroniet Ryssensteens Birk og Jfr. Mette Marie Johansdatter Conradi copulerede paa Ryssensteen efter kgl. Allernaadigst Bevilling dat. 18. Maii 1778 at de maatte vies sammen hiemme i Huuset. Peder Østergaards søn Offer død, 7 år Vilhelmine Marie Christine døbes, datter af Varelmann og Mette Conradi fra Vestergaard. Faddere: Jomfru Anne Lund og jomfru Dorethe Lund, St. Kampmann, Holm og Aggersborg samt Morten Møller 18 kan det ikke være Maren? Så passer det med skiftet efter indsidder Poul Olesen se note 3. Der står 1779 i kirkebogen

15 Dokumentoversigt.rtf, , , , G412-2, fol.244a-246b dåb V. kirkebog vielse V. kirkebog 1781 dåb 21 V. kirkebog 1782 død V. kirkebog 1782, dåb Dom. V. kirkebog 18 e Tr. 1782, 19.8 skifte 22 G412.2 fol.117a-b 1782, vielse V. kirkebog 1783 (ca.) fødsel (under død i V. kirkebog 1783 død V. kirkebog 1783 skøde , læst B77B-2, (u fol. 27a (el 1757) 1784, , dåb V. kirkebog død V. kirkebog Christen Andersen Mægbeck er 50 (?) rd. af Peder Laursen Fisker Harboøre. Skylder ham 50 rd. af de te ved skiftet efter Bodil 1790 Ellen Christensdatter af Mægbæks får datter: Karen Kirstine uden for ægteskab. Fader udlagt: Søren Andersen Mægbæk Christen Andersen Mægbeck gift med Bodil Jensdatter Munchsgaard. Forlover: Anders Mægbeck og Jens (eller Niels?) Munksg. Trolovet 19.okt Christen Andersen Mægbeck og Hustrues Bodil Jensdatter Karen døbt Niels Quistgaards Hustru begravet. 50 Aar Christen Andersen Mægbæk og hustru Bodil Jensdatter får datter Karen skifte efter Karen Andersdatter gift med Niels Nielsen Quistgaard, død ca Arvinger: enkemanden, de to brødre Erich Andersen Over Strande og Jens Andersen Hygum sogn, søster Mette Andersdatter, 40 år, tjener hos Jacob Munksgaard, 1 halvbroder Niels Madsen tjener i V. præstegård. Medarvingerne giver afkald på arvedel, dvs. enkemanden sidder i uskiftet bo. Vidner: Anders Christensen Mægbeck og Jørgen Hierm Maagaard Niels Jensen Lundsbye og Mette Andersdatter Strande. Forlovere Jens (Tyboe?) og Erich Strand. Trolovet Ellen Nielsdatter (Mægbæk) fødes. 48 år ved sin død Mads Houdams hans Hustru Kirsten Christensdatter begravet 69 Aar Peder Andersen, selvejer og beboer af Østergaard, sælger til faderen Anders Christensen Mægbæk sin arvedel af Gammelgaard på 150 rd. ifølge skiftet d. 23.marts 1745 efter moderen Anne Pedersdatter og skødet af 18. nov udstedt af Oluf Jensen Gammelgaard. Vidner: Poul Christen Gammelgaard og Jacob Andersen Skrædergaard Christen Mægbecks og hustru Bodil Jensdatter får datter: Anna. Faddere bl.a. Peder Østergaard, Kristian Gammelgaard, Søren Mægbæk Offer Jensen Østergaard død, 83 år, 5 uger, 2 d. gl. 20 fremgår af skiftet efter Bodil Jensdatter Mægbeck. Videreført til Christen AM. Ikke fundet i herredets tingbog (B77B-6). Har set , men svær at læse især bagsiden) eller i herredets PP (B77B SP-3, set ) 21 Mon ikke det er en fejlskrivning af mig? Se 1782, 18 søndag efter Trinitatis: igen dåb af Karen og først gift Kun dette resume haves. Der foretages ikke registrering og vurdering af boet. Afsluttes samme dag 23 Dokumentet haves afskrevet. Videreført ufuldstændigt til Gammelgaard og Anders Christensen

16 Dokumentoversigt.rtf, dåb og død V. kirkebog 1785, 18.4 skifte 24 G412-2 fol.147b-149b 1785, 19.8 vielse V. kirkebog C494A 1785, 2.11 skifte 25 G412-2 fol.160a (Christen Mægbeck: et pigebarn født og død?, ret ulæseligt) skifte efter Mads Pedersen på Bierg, fæster, død ca Arvinger: enken Kiersten Jensdatter, deres fælles børn: Peder, 27 år, Jens 12 år, Else, 29 år tjener i Ferring, Johanne 20 år, Maren 16 år. De bor alle hjemme undtagen Else. Boopgørelse: Aktiv: rd (deraf 4 sorte heste, hver vurderet til 4-10rd, 5 køer, 3 kalve, 8 får og 2 væddere), passiver (negativt: brøstfældige bygninger og mangler i besætning). 6 mindre gældsposter (2-12rd). Dvs. negativ formue på 114rd. Arvens fordeling: Enken skal sørge for at få afviklet gælden. Værger: Jens Dahlgaard i Lomborg og Rom, Poul Pedersen Dahlgaard (deres farbroder) Vidner: Morten Michelsen Vandborg Mølle, Mads Schou 19.aug. trolovet Ungkarl Poul Christian Pedersen Nørgaard og Pigen Maren Poulsdatter Dalgaard. De bleve den 7. Okt. sammenviede. skifte efter Kiersten Jensdatter, boende i Bierg, enke efter Mads Pedersen, død 27/28 okt Arvinger: de samme som under faderen. Boopgørelse foretages ikke: de erklærer at boet findes i samme stand som ved Mads død. Børnene får overdraget boet. Værge: gårdfæster Mads Christensen Bruunsgaard. Vidner: Jens Pedersen Mølgaard og Morten Mickelsen Møller 24 Kun dette resume haves. Afsluttes samme dag 25 Kun dette resume haves. Der foretages ikke registrering og vurdering af boet. Afsluttes samme dag

17 Dokumentoversigt.rtf, , dåb og død V. kirkebog 1786 død V. kirkebog 1786, 23.6 Udnævnelse 26 B77C-4 fol.56b-58b 1786,2.7. død (og fødsel) , , 2.juledag V. kirkebog (C494A) vielse V. kirkebog C494 A dåb V. kirkebog Poul Gammelgaard og hustru Karen Christensdatter får datter: Karen Margrethe der begraves 5.feb.. Faddere bl.a. Kristian Mægbæk. Peder Østergaard, Søren Mægbæk Poul Gammelgaard hustru Karen Christensdatter begravet, 30 år gl. Arent Peter Varelmann udnævnes til birkeskriver og notarius publicus efter afdøde Morten Gram Stausholm, hvis søn Laurits Rømer Gram har varetaget embedet under faderens sygdom. Varelmann, skriverkarl ved birketinget, var d af lensbaron Chr. Fr. Juel blevet lovet embedet når det blev ledigt. Dog skulle han erholde den Juridiske Examen som for Birkeskrivere og Notari Publici er befalet. Når embedet bliver ledigt, vil han nyde til Beboelse ei alleene den Gaard paa Harboøer som (?) Birkeskriver nu beboer paa samme Maade og for samme Afgift S r Gram den nu have. (?) endog samme Løn aarlig som S r Gram af mig er tilstaaet. Han skal snarest afregne med Madame Gram for selve protokollerne og for de påbegyndte sager. Han får så protokollerne overdraget og indtager sædet efter Laurits Rømer Gram. Vedlagt er bestallingsdokumentet af , kongens konfirmation af , den næste lensbarons formynders bekræftelse af , bevis på fremlæggelse i Examinations Retten paa Ryssensten d Den suspenderede birkedommer Lund (suspenderet ) prøver forgæves at hindre udnævnelsen da han hævder, at Varelmann også er part i den sag, som Skattefischalen har rejst mod ham. Niels Quistgaards spæde Søn begravet (samt?) forhen fød d. 27 de Juni Ungkarl Jens Jensen Toelberg og pige Anna Cathrine Pedersdatter Strande samt ungkarl Mogens Jensen Toelberg og pige Anna Marie (Laursdatter?) Bruunsgaard. Trolovet Christen Mægbæk og hustru Bodil Jensdatter får datter Zidsel. Fadder bl.a. Peder Østergaard 26 haves i fotokopi og er transskriberet men var meget vanskeligt at læse! Mon ikke Varelmann mageskifter Stausholm med Vestergaard i Vandborg? for han nævnes kun som beboer af V., også ved datterens dåb 27 det må være Niels Jensens søn, ikke Niels Nielsens hvis kone døde i 1782 og han selv i 1790 som 83 årig! 28 se note 3. Står under 1787 i kirkebogen

18 Dokumentoversigt.rtf, , , dom , , rykkersag, landgilde 29 B77C-4 fol.83a, 95a-b, 104a-b, 107a- 109a, 112a, Dom: 117b-118a Citat fol. 117b rykkersag B77B-6 fol.389b + 390b rykkersag B77B-6 fol.390b +392a 1787, juli Folketællingen , 3.8. rykkersag, landgilde 32 B77C-4, fol. 119a-120b Forvalter Lanng ved Rysensteen indstævner mange fæstebønder fra mange sogne for restancer pr. marts Fra Vandborg drejer det sig om 19 gårdfæstere, der skylder deres årlige landgilde, 1 lidt mere, 2 lidt mindre, heraf Anders Mægbeck (skylder rd., landgilden er rd.). Dommen: Bønderne har tilstået restancen og erklæret sig villig til at betale naar Gud ville give bedre Tiider. For øjeblikket er det umuligt på grund af orkanen sidste år med skade saavel paa deres Korn Avl som vindblæste Huuse. Det er sandt nok men det fritager dem ikke for søgsmål og dom, så de dømmes til at betale gælden + sagens omkostninger på 8 sk. inden 15 dage. Eskild Høyland rykker for betaling på auktion d Jens Kruse fra Østergaard i V. skyldte, men har nu betalt. Tilbage fra V. er degnen Hr. Braae. Skal betale senest 7.juni. Dom afsiges , indføres fol 111 (NB må være i den nye protokol) Frideric Smith rykker for resterende auktionspenge. Anlagt mod Jens Lille Raaberg i V. m.fl. Frafalder 7. juni videre sagsanlæg da han af skifteforvalteren er lovet at få sine fordringer dækket af dødsboet efter Jens Erichsen Dybebjerg i Dybe. 252 personer. 55 gårde og huse fordelt med 42 gårde og 12 steder. Dertil 1 præstegård, 1 degnebolig og 1 mølle. Gårdene er fordelt med 28 fæstegårde (de 24 under Rysensteen), 7 selvejergårde, og desuden ejer 7 bønder selv noget jord og har noget i fæste. Stederne gælder både afbygger og inderste. Erhverv: bønder, husmænd eller inderster, tjenestefolk, der også kan være nationalsoldater, 1 præst, 1 degn, 1 birkeskriver, 1 birkedommer, 1 fæstemøller, 1 grovsmed, 1 pens. kaptajn. Desuden almisselemmer, aftægtsfolk og vanføre, men altså ikke så mange erhverv som i de to næste folketællinger. Lanng forelægger en restanceliste for skyldig landgilde og kongelige skatter fra til Det drejer sig om 19 fæstebønder fra V. De 17 er de samme personer som på den første liste og 9 skylder det samme, men 8 af dem skylder mere nu. Lanng ønsker og får fæsternes bekræftelse på deres gæld. Han regner med deres gode vilje til at betale, men det er ingen direkte rykkersag, så der sker ikke mere. 29 Det hele er transskriberet. Denne og senere restancesager er sammenholdt med stormskadevurderingen og jordebøgernes landgilder under dokumentet Rysensteen Birk/ Tingbøger/. Landgilde, stormskade og restancesager sagen er startet tidligere på året, men jeg har ikke skrevet den op 31 Haves i fotokopi fra mikrokortet og er transskriberet/resumeret. Ejerforholdene er sammenholdt med oplysninger andre steder fra, især fra jordebøger og skøder. Bjerg er ikke med i folketællingen, men står opført andre steder som fæstegård. Den er ikke regnet med her. Alle ejendomme over 1 td. htk kalder jeg for en gård, under det for et sted, det ord dokumenterne oftest bruger om små brug. Det er altså lig med hus. Der er min optælling nogen uklarhed om hvor mange selvstændige boliger der var, altså om flere familier boede i samme hus. 32 fol.117b-118a haves i fotokopi.. Det hele er transskriberet. Lanng fører også en restancesag ved herredsretten (B77B-77-6 d.22.3, med dom ). Den har jeg ikke skrevet op, da den ser ud til at svare til denne sag.

19 Dokumentoversigt.rtf, , 9.8. skøder og, udslettelse 33 B77B-6 fol.397b + B77B-SP3 fol.68a-69b 3 skøder udstedt af Jens Mogensen i Toulberg i Hou: 1. til sønnen Mogens Jensen på 2 gårde i Strand, htk.6 td., nu beboet af Peder og Morten Strand. Ejer gårdene ifølge skøde af Pris: 450 rd., som hvis Jens er dø skal betales hans kreditor Jens Pedersen i Engberg. Skal desuden betale noget til søsterens Anne Margrethes bryllup. Sønnen får skødet når han bliver myndig, gift eller faderen dør. Dat Ingen købekontrakt. 2. til sønnen Jens Jensen på følgende gårde og steder: Toulberg og Nødschou i Hou, htk , mark i Trans, , og Nør Dybe (Dyboe), , i Fjaltring, i alt htk ½. Har ejendommene i følge skøde af Betingelser: Pris. 750 rd. Aftægtskontrakt til forældrene. Søsteren Edel skal bo der til hun bliver gift. Skal betale hendes bryllup og sengeklæder. Hæfter for faderens gæld. Dat Ingen købekontrakt. 3. til sønnen Christen Jensen på 2 gårde i Strande, som Erick og Søren Strand bebor, htk Ejer dem i følge skøde af Pris 450 rd. Skal desuden betale Anne Margrethe 25 rd. i brudegave. Får skødet når han bliver myndig, gift eller faderen dør. Dat Ingen købekontrakt. Lån dat : Mogens Jensen Toulberg er af sognepræst Peder Vagaard 400 rd. Sikkerhed: 1. pr. i de 2 gårde Strand som Peder og Morten Strand nu beboer, htk. 6td. (Udslettes ) Lån dat : Mogens Jensen Toulberg er af Peder Vagaard 200 rd. Sikkerhed: 1. pr. i min eiende og paaboende Gaard Meld Strand kaldet med tilhørende besætning. Udslettes (pp fol 445) 1787, Udslettelse: det Adkomstbrev som Jens Mogensen af Toelberg i Hou under 19. Maji 1760 er meddeelt og 26. Juni næstefter protokolleret på en del jordegods som JM er blevet testamenteret efter sal. provst Beck i Ferrings afdøde hustru. V. kirkebog 34 Anders Mægbeck død, begravet 5. nov., 79 år 33 pantebogens skøder og haves i fotokopi og er dels transskriberet, dels resumeret 34 optræder ikke i folketællingen fra juli 1787!

20 Dokumentoversigt.rtf, , , ,1.88 (u ) stormskadevurdering 35 B77C-4 fol.122a-129a +130a-131a skifte 36 G412-2 fol. 243a - 244a Orkanen d forårsagede store materielle skader ( ved Huuses Nedslag tilføjede ubodelige Skade ). Derfor er Rentekammeret ansøgt om Moderation i de årlige skatter på samme måde som ved ildebrand. Rentekammeret ønsker dog en vurdering af skadens omfang. Derfor vurderes skaderne på ny (var sket og fremlagt ). Det drejer sig om 12 sogne fra Bøvling og nordpå til Harboøre og mod øst til Gudum øst for Lemvig. I Vandborg er 14 fæstegårde ødelagt, 1 helt og de andre fra ½ til ¼. Vurderingsmændene er i V. Jens Mølgaard og Peder Damgaard. De erklærer af de d aflagde samme vidnesbyrd. Skifte efter Kiersten Christensdatter Kielder, gift med Mads Olufsen Galtmose., død d Arvinger er enkemanden og to døtre af tidligere ægteskab: Karen Jensdatter, gift med Jakob Andersen Skrædergaard, og Johanne Jensdatter hvis værge er Peder Andersen Østergaard. Aktiver: i alt 73 rd., 4m, 12 sk. (løsøre inkl. klæder ca. 21rd, besætning ca. 44 rd. (1 hest 10rd, 3 køer i alt 28rd, 2 væddere og 2 får i alt 3-4-0rd, 1 so rd.). Passiver:0. Døtrene giver afkald på deres arvedel. Vidner er Jørgen Hiærm Maagaard og Christen Andersen Mægbeck. 35 fol. 130b haves i fotokopi. Sagen er transskriberet, dels resumeret vedr. Vandborg. Sagen er sammenholdt med restancesagerne (Rysensteen Birk/ Tingbøger/ Landgilde, stormskade og restancesager. Se også stormskadevurderingen i herredsretten vedr. Vandborg d Begge sager er gemt under Vandborg/ Dokumenter/ Orkanen. 4.sept Dokumentet er renskrevet og haves i fotokopi.

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Viede i Stauning sogn 1723 1801

Viede i Stauning sogn 1723 1801 Viede i Stauning sogn 1723 1801 Renskrift af Viede i Stauning kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette dokument, så kontroller

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg sogn ved Holstebro er interessant. Den har leveret navn til en familie, som boede der omkring år

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Mads Nørgaard Bertelsen - omtalt som Mads Musholm.

Mads Nørgaard Bertelsen - omtalt som Mads Musholm. Mads Nørgaard Bertelsen - omtalt som Mads Musholm. Født 28.04.1885 i Villensgaard i Bøvling som søn af Bertel Bertelsen og hustru Katrine Eriksen fra Stenhule. Familien flyttede 1891 til Musholm i Vandborg,

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans

Læs mere