Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren."

Transkript

1 Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi. Dokumenter er afskrevet eller gengivet i resumé i hånden, hvis der ikke står andet i noter. Datering ved tingbøger. Den første dato er tinglæsningsdatoen. Underskriftsdato står i parentes, hvis der ikke er bemærket andet. Emneafgrænsning Tid: , dog lidt på hver side hvis sagen er vigtig. Dog er der før 1787 søgt efter gårdene Mægbeck og Gammelgaard og personer med tilknytning dertil. Desuden er Østergaard og Nygaard eftersøgt, men ikke systematisk. Sted: Vandborg sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, Rysensteen Birk og Ribe Stift: ejendomme og personer i Vandborg. Ved eller lign. skal den ene part høre til i Vandborg. Personer kan være overset, da sognet ofte ikke opgives. Det gælder især givere og ved afkald 1. OBS Ørum er ikke medtaget, da tilhørsforholdet til Vandborg sogn er tvivlsomt, og jeg derfor kan have overset sager. Ørum er ikke med i folketællingslisterne 1787 og 1801, men i Der står i et skøde 1812, læst Stedet Ørum beliggende i Ferring sogn men hørende under Vandborg Sogn. Auktionen er over Stedet Vester Ørum i Vandborg, men vidnerne er fra Ferring. Ejeren af stedet Ørum, Thomas Jensen, købte 1809 (tinglyst 1825) sin jords konge- og kirketiendedel af Vandborg kirke. Men andre dokumenter regner Ørum til Ferring sogn. Det var vist 2 bebyggelser i Ørum. I bispevisitatsprotokollen er Ørum i 1809 nævnt både under Ferring og under Vandborg, i Vandborg med notat om at Ørum ligger i Ferring sogn, men hører til Vandborg sogn. Det samme gælder et hus i Dybe. Dog er sager vedr. pastor Nøragers hus i Ørum medtaget. Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Art: Sager af økonomisk art: salg/ køb af fast ejendom, being og vurdering af ejendomme, skifter, gæld f.eks. af skat og landgilde. Ang. /gæld: ikke medtaget mindre sager såsom tjenestefolks manglende løn. Afkald på arv dvs. enten kvittering eller afskrivelse af arvedel er kun medtaget, hvis de kan give oplysning om at en person i Vandborg er død. Kriminalsager eller indbyrdes sagsmål er skrevet nødtørftigt op, men der er kun meget få. NB: Sager om pastor Nørager er dog hovedsagelig noteret i dokumentet "Nørager. Oversigt" med tilhørende fortegnelse over kilder. 1 Alle oplysninger om ejendomme med deres overhoved overført til Ejendomsudviklingen.

2 Dokumentoversigt.rtf, 2 OBS Manglende dokumenter Selv om der står at et dokument indføres saalydende:, er det der som regel ikke. Nogle gange står Fol. uden angivelse af tal. Tingbøger og auktionsprotokoller er gennembladret side for side. Skifte- og skøde-panteprotokoller er kun slået op efter henvisninger, så der kan dokumentet være overset. Jeg har som regel i de tilfælde, hvor jeg har søgt, heller ikke fundet dokumentet blandt de løse bilag. Vidner: Når retten holdes i Lemvig, er vidnerne derfra. Jeg kender dem i hvert fald ikke, og de er derfor som regel ikke skrevet op. Forkortelser: Kilder: M = mikrofilm fra Rigsarkivet, l = læst, u = underskrevet (= dateret), b = book eller bagside, f eller fol = folie (evt. forside). a (den korrekte betegnelse) = forside. pp. = skøde- og panteprotokol, panteobl = panteobligation, pr. = prioritet, = panteobligation Mål: td. = tønder. htk. = hartkorn, skp= skæpper, f = fjerdingkar, a (eller alb)= album. Evt. står der kun tallene Penge: rd. =rigsdaler, m = mark, sk = skilling. rd. DC = rigsdaler danske kurant. Efter bankerotten 1813: rbd. SV = rigsbankdaler sølvværdi, rbd. NV = rigsbankdaler navneværdi. s. = sølvværdi. r S = rede sølv. se i øvrigt Poul Thestrup: Mark og skilling Andet: Overform. = Skodborg-Vandfuld Herreders Overformynderi

3 Dokumentoversigt.rtf, 3 Kilder: NB se også den fuldstændige fortegnelse over anvendte trykte og utrykte kilder. Her er kommentarer om indholdet. Henvisningerne i parentes er hovedsagelig til Landsarkivet for Nørrejylland, dog også til Rigsarkivets mikrofilm. Den almindelige Enkekasse: Lån fra Rysenstens og Rammegaards bønder (G412-5, Forskellige sager , 1 pk). Auktionsprotokoller og jordebøger. se senere Brandforsikring (= Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. Vandfuld Herred.): Forsikringsprotokol (BrD 31-6) Taksationsprotokol (BrD 31-18) Domsprotokoller for Skodborg-Vandfuld Herreder bind. heraf set (B77B-99) Fogeddokumenter til Skodborg-Vandfuld Herreder. 1 pk. (B77B-174) Note: Indeholder årene: , , desuden diverse år. Fogedprotokoller for Skodborg-Vandfuld Herreder bind (B77B-169) (B77B-170) (B77B-171) Folketællingen 1787, 1801 og 1834 Kirkebøger. Vandborg - Ferring sogn (C494) Vandborg sogn. Hovedministerialbog (C 494 A -1) Vandborg sogn. Hovedministerialbog (C 494 A -2) Vandborg - Ferrring sogne. Kontraministerialbog (C 494 C -1) Vandborg - Ferrring sogne. Kontraministerialbog (C494 C -2) Andre kirkebøger: Bøvling Kirkebog (C487-2) Hove Kirkebog (C493-B-2) Sommersted Kirkebog (S. kirkebog) Lægdseddel: Lægdet nr Vandborg sogn. Ringkøbing Amt Matrikelkort. Formindsket, sammendraget og tegnet i 1838 af Branner Matrikel- og hartkornsfortegnelser mv. Skodborg-Vandfuld Herreder Matrikel for Vandfuld Herred (B77B-144) 1 bd. Hartkornsfortegnelse for Skodborg-Vandfuld Herreder. 1822, 1831 og 1840 (B77B-147) 1. pk Udskrifter vedrørende Hartkornet. Ca (B77B-148).1 pk

4 Dokumentoversigt.rtf, 4 Notarialprotokoller til Skodborg-Vandfuld Herreder bind. Heraf set: (B77B-176) Rentekammeret. Hartkornsspecifikationer Jylland bl.a. Bøvling Amt i NB Findes også på mikrofilm (S13.079). Findes på Rigsarkivet.. Ribe Bispearkiv se senere. Ringkøbing Amtsarkiv. Dagjournaler Løbenr. 302: F. Landvæsenskommissionen. Landvæsenskommissionsprotokokol, F I (B8-1149) Forligelseskommissionen. Forligelseskommissionsprotokoller for Skodborg-Vandfuld herreder bd. (B ) (s.57). Løbenr , 16/91816, 17/12 (1 bd. ) , 7/1 1819, 30/4(1 - ) , 3/5 1825, 23/8(1 -) , 30/81837, 29/6(1 - ) Ringkøbing Amtstue: Oppebørselsregistre (B til 159) deraf relevant 2 : Præster og degne (B ) Bondejord (B ). Tiender (B21 59) Udstykningsapprobationer Heraf: Skodborg og Vandfuld Herreder (B21-45) Skifteprotokoller. Se senere Syns- og taxationsforretninger for Skodborg-Vandfuld Herreder (B77B ). 4 pk (B77B-53) Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Rysensteen Birk. Se senere Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Skodborg-Vandfuld herreder. Se senere Wiberg, S.V.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie Bind 1-4 (Wiberg) 2 fotokopi haves af de relevante sider, dog ikke af B B og 158 er opgjort i tdr. htk. mens B og 158 er i tønder land 3 er absolut ikke fuldstændig

5 Dokumentoversigt.rtf, 5 Auktionsprotokoller og jordebøgerne Rysensteen Godsarkiv Auktionsprotokol for Rammegaard og Herpinggaard. Afholdt 7.marts (Auk. for Ram og H) Jorde-Bog over Baroniet Ryssensteen og Rammegaard med underliggende Bøndergods , nr. 18 (G 412-5), (Jordebog nr.18) 5 Jorde Bog for Ryssenstens og Rammegaards Godser saaledes som Landgilden var Aar 1801 (G 412-5). (Jordebog 1801) 6 Rysensteen Birk. F. Auktionsvæsen Auktionsprotokoller , heraf (B77C-26) Dokumenter til auktionsprotokollen ( , B77C-27) 1. pk. Auktionsprotokoller og Auktionsforretninger for Skodborg-Vandfuld Herreder (B77B) Auktionsprotokoller: (dvs. 12.jan dec.1809, 621 foliosider (nr. 250) (dvs. 9.dec sep.1817, 604 foliosider) (nr.251) (dvs. 21.nov jan.1826, 478 foliosider) (nr. 252) (dvs. fra 12.jan Set til (fol.247b)) (nr. 253) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over fast ejendom) (B77B). 10 pakker heraf (nr.255) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over løsøre) (B77B). 4 pakker, heraf (nr.266) Auktionsforretninger (c katalogerne) 6 bind (1 for hvert år ) (B77B nr ): nr. 268: 1823, nr.269: 1824, nr. 270: 1825, nr. 271: 1826, nr. 272: 1827 og nr. 273: De relevante sider, bl.a. af den vedhæftede jordebog, haves i fotokopi. Jordebogen svarer til den jordebog der er vedlagt skødet for Rammegaard og Herpinggaard, læst , underskrevet Nr. 18 står der på titelbladet øverst. De relevante sider haves i fotokopi. Svarer med hensyn til hartkorn og landgilde næsten til Jord Bog for Ryssensten og Rammegaards Godser...Landgilden 1801, men sidstnævnte er nyere, da der nu er sket salg, derfor kan der også være mindre justeringer. Dog er der ved den fra 1801 ingen af nr. 18 s påtegninger. 6 Titelbladet. De relevante sider haves i fotokopi

6 Dokumentoversigt.rtf, 6 Ribe Bispearkiv (C4): NB se Nørager. Oversigt for langt det meste om kirkelige forhold Bispens journaler (C4-311) (C4-313) Bispekontorets kopibøger (C4-425) Stiftsøvrighedens journaler (C4-460) Journaliserede breve (C39 H-6) Kirke- og præstegårdssyn. Indberetninger (C4-705) Provsternes årlige visitatsberetninger pk. (C4-852) Præsteindberetninger til biskop J. Bloch (C4-775 vedr. Vandfuld Herred, her Ferring og Vandborg) Visitatsprotokol for Ringkøbing amt (C4-846)

7 Skifteprotokoller: Ribe Stift: Gejstlig Skifteprotokol for Vandfuld Herred (C39D-2) Rysensteen, Skodborg Herred (Godsarkiv): L. Skifte G412-2: G412-4: ( start 31.dec. 1790, slut juni 1802). Rammegaard (Godsarkiv). Skifteprotokol (G417-3) 7 Dokumentoversigt.rtf, 7 Ringkøbing Amtsarkiv. Amtets skiftevæsen: Skodborg-Vandfuld herreder, bind (B8-1101) Skodborg-Vandfuld Herreder. Skifteprotokoller (B77B-183) (B77B-184) (B77B-185) (B77B-186) (B77B-187) Kaldes den mindre eller Hjælpeprotokol (står der på ryggen), dvs. 187 supplerer 188 mv. Der henvises til den fra de ordinære (B77B-188) (B77B-189) Dokumenter til skifteprotokollen (B77B-195). 1 pk (B77B-202). 1 pk (B77B-204). 1 pk. Dødsanmeldelseslister (B77B-180) 8 Lemvig Byfoged Dødsanmeldelseslister for by og herred (B77-64) 7 Kun få sager og ingen af de eftersøgte skifter. Der var kun det afkald jeg havde i forvejen vedr. arven fra Erich Andersen 8 oplysninger under skifterne kan hidrøre fra de to dødsanmelselseslister, men kilden er ikke angivet under det enkelte skifte. Se i øvrigt den kronologiske oversigt til skifteprotokollen for Sk.-Va. her.

8 Dokumentoversigt.rtf, 8 Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Rysensteen Birk, Ringkøbing Amt Tingbog: (dvs. Justitsprotokol). ( B77C nr (dvs ca ) (B77C-4) Er i: M (f.1-425, fra til ) og i M (f.424b, fra til ca ). Kaldes der Book (dvs. ca ). (B77C-5) Er i M (f.1-580b, fra til ) + i M (fol. 580b, 10.juni 1812 fol (744?)b ) Kaldes der Book (dvs ). (B77C-6) Er i M (fol dvs. hele bogen). Kaldes der Book (dvs ). (B77C-7) Er i M31352 (fol.1-151b : ) + M31353 (resten, ikke set), kaldes der Book 7) Rysensteen Birk. Dokumenter til Justitsprotokollen (B77C-10) 10 Skøde- og Panteprotokol (B77C, løbenr. SP1-3) (SP1 eller i M29415 og M29416, kaldes der Book 1) (SP 2 eller i M29416 og 29417, kaldes der Book 2) Register (SP3) 9 Book 4 til sidst og Book 5 både først og sidst er meget slidte, så pagineringen er tvivlsom 10 Består af løse læg ordnet - til dels - efter år. Det er bilag til alle slags retssager, også vurderinger. Findes for årene i 5 pakker 11 Se endvidere oversigten over indholdet i pantebøgerne.

9 Dokumentoversigt.rtf, 9 Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Skodborg-Vandfuld Herreder, Ringkøbing Amt: Tingbog (Justitsprotokol) for S-V Herreder. Ringkøbing Amt.( B77B-nr. 6-12) (7.dec jan.1790). Landsarkivet B77B 6 eller Rigsarkivets Mikrofilm M (kaldes der Book 5) (dvs. jan ). B77B-7 eller i M M (fortsat fra fol.17b, fol.552b =protokollen ud + dokumenter fra 1783 til 1794) kaldes der Book (dvs ). B77B-8 eller i M (fol.1-514a, fra ) + M (fol , fra 18.dec til ) Kaldes der Book (dvs ) B 77B-9.eller i M (fol.1 529? (knækket fra ca. 370, d ) fra til?) + M (fol.529b fol.970, fra til Kaldes der Book 8) (dvs til ). B77B-10 eller i M (fol.1 fol.170a, fra d ) + M (fol. 169b fol. 407b, til ). Er derefter kopibog protokollen ud, dvs. til fol. 478b. Kaldes i filmene Book (dvs ). B 77B-11 eller i M (fol 1-215a, fra ) + i M (fol. 214b 499b, til ). Kaldes i filmene Book ( dvs ). B77B-12 eller i M (fol.1 492a, fra til ) + M (fol. 491b 600b +bagperm, fra ). Kaldes i filmene Book 11 Kopibog til tingbogen for S-V-herreder.1818 (sept.) (B 77B-56) (slutter ) 12 dvs. at nogle sider ikke er filmet

10 Dokumentoversigt.rtf, 10 Skøde- og Pantebog for S-V Herreder. Ringkøbing Amt. (B77B-SP3-9) ( ). B77B SP-3 eller Rigsarkivets mikrofilm: M29567( folie 1-502, fortsættes) + M (folie ,slut). Kaldes der Book ( ). B77B SP-4 eller Rigsarkivet: M (fol , fortsættes) + M (fol. 594b 757b, slut). Kaldes der Book 3) ( ) B 77B SP-5 eller Rigsarkivet M (fol , fortsættes) +M (fol. 567b 604). kaldes der Book ( ). B77B SP-6 eller Rigsarkivet M (fol ). kaldes der Book ( ). B77B SP-7 eller Rigsarkivet M (fol , fortsættes) +M (fol , slut). Kaldes der Book ( ). B77B SP-8 eller Rigsarkivet M (fol , fortsættes, består i alt af 478 blade). kaldes der Book B77B SP-9. ( ) (B77B-SP10)

11 Dokumentoversigt.rtf, 11 Dato Dokument/ Emne 1664 skøde (fra bog om skøder 13 ) Indhold fra kongen til Ruse ang. Bøvling Slot og kronens andel af kongetiende i bl.a. Vandborg Sogn. I sognet bl.a. Mægbeck, selvejerbol, Nygaard, selvejerhalvbol, Gammelgaard er ikke nævnt. Østergaard er ikke slået op V. kirkebog Oluf Jensen af Gammelgaard og Dorthe Christensdatter gift. 30.juli okt. V. kirkebog Oluf Gammelgaards hustru Dorthe Christensdatter bliver begravet V. kirkebog Oluf Jensen af Gammelgaard og Margrethe Madsdatter af Flyes gift 1739, V. kirkebog Karl (NB dvs. ungkarl? 14 ) Anders Christensen af Mægbæk og (Gudsfrygtige?) Pige Anna Pedersdatter af Gammelgaard ved foregaaende Kongelig Tilladelse formedelst Slægtskab viede 1739, V. kirkebog Oluf Jensen af Gammelgaard og Gudsfrygtige Pige Margrethe Povelsdatter Damgaard gift efter kongelig tilladelse 1740 sept.? V. kirkebog Anders Mægbæks søn Peder bliver døbt. Faddere bl.a. Oluf Gammelgaard 1740, V. kirkebog Anna Pedersdatter af Mægbæk bliver begravet , V. kirkebog Oluf Gammelgaards søn Peder bliver døbt. Faddere er uinteressante 1741, 5.4. V. kirkebog Ungkarl Offer Jensen af Østergaard gift med Anna Pedersdatter af Byskou , V. kirkebog Anders Christensen af Mægbeck gift med Johanne Hendrichsdatter af Strande 1743, V. kirkebog Johanne Hendrichsdatter Mægbeck død i barselsseng, 27 år V. kirkebog Karen Andersdatter Nygaard begravet, 76 år marts skifte (nævnt i M29567, b2), efter Anne Pedersdatter, gift med Anders Christensen Mægbeck, mor til Peder Andersen 1746, feb. 1747, 8. juni 1748, , fol.17a V. kirkebog Poul (Munchsgaards?) datter Zidsel døbt. Faddere bl.a. Anders Mægbeck og Offer Østergaard V. kirkebog Johanne Povelsdatter i Mægbæk begravet V. kirkebog Peder Munksgaards datter Karen døbt. Faddere bl.a. Anders Mægbeck V. kirkebog Anders Mægbeck gift med Karen (?) 13 det er sikkert Kronens skøder. Udg. af L. Laursen og F.J. West. Bind 1-2. København 1892 og (Mageskifterne mellem kongen og adelen ). 14 Oplysninger i parentes er mine kommentarer.? i parentes betyder at tydningen af ordet eller tallet er usikker. 15 Kirkebøgerne brugte kirkeåret, dvs. at datoer efter 1.søndag i advent får det ny år. I 1741 var 1.søndag i advent den 3.dec. Jeg har brugt det rigtige kalenderår.

12 Dokumentoversigt.rtf, , april V. kirkebog Anders Mægbæks søn Søren døbt, bliver begravet Faddere: Oluf Gammelgaard, Anders Søndergaard og Mads Brunsgaard 1751 V. kirkebog Anders Mægbecks søn Christen døbt. Faddere bl.a. Oluf Gammelgaard 1751, V. kirkebog Anna Offersdatter Østergaard begravet sept. 1751, V. kirkebog Claus Nyegaards kone Anna Jensdatter begravet nov. 1754, nov. 1759, juni skøde 16 udstedt af Oluf Jensen Gammelgaard (nævnt i M29567,b2, fol.17a V. kirkebog Anders Mægbecks søn Jens (! skal det være Søren?) døbt Faddere bl.a. Oluf Gammelgaard V. kirkebog Christen Nielsen Mægbeck begravet 83 år 16 ikke fundet i herredets tingbog (B77B-5). Set fra 18.nov.1751-feb.1752

13 Dokumentoversigt.rtf, , 5.3. V. kirkebog Poul Olesen Gammelgaard gift med Margrethe Jensdatter i (?berg) 1764 (ca.) V. kirkebog (under død) Christen Larsen Mægbæk (Nyegaard) fødes. Død 2,5,1829: 65 år. Ved ægteskab: Christen Larsen Nyegaard 1765 V. kirkebog Poul Gammelgaards Hustru føder Søn: Jens Mægbeck Østergaard (!). Vidne bl.a. Anders Mægbeck : Ferring, 6.6: Vandborg Præsteindber etninger 17 C4-775 Indberetning til biskop Bloch i Ribe Stift efter ordre af 12.nov Ferring, indsendt af Gregers Lund, sognepræst siden ca Bl.a.: sognets hartkorn er ½., der er ingen byer, men 16 hele og halve gårde og boelssteder. S. og N. Damgaard var en lille herregård indtil 1714, hvor den blev købt af Ryssensteens ejer og blev til 2 fæstegårde. Kirken er ejet af lensbaronen således som alle herredets kirker er det Kongetienden er også ejet af ham. Intet om ejerforhold til de øvrige ejendomme. Bøndernes beste Næring her bestaar i Creaturernes Affødninger og deres Opklædning, samt i Smør at samle og andre feede Vahre som de sælger til Lemvig. Der dyrkes kun lidt korn, mest byg og havre, på gr. af vestenvinden, så korn må købes både til kreaturerne og til eget forbrug. Især husmænd ernærer sig af fiskeri som sælges. Jorden er fed og leragtig, god til græsning, men ville blive bedre hvis der kunne blandes sand i, men der er intet sand. P.t. får kun 6 fattige understøttelse på tilsammen 6 skp. rug, 30 skp. byg og 4 m. Den suppleres med de fisk de fattige får af fiskerne, når disse kommer i land. Vandborg, indsendt af Morten Christensen Schiwe, sognepræst , men antog Condition i 1752 hos sognepræsten Emmicke Hierm (dvs. ansat som hjælpepræst?), blev ordineret , men overtog endeligt embedet Michaelis 1759 fra Hierm der var for svagelig. Bl.a. sognets hartkorn er , hvoraf baroniet ejer de 137 td., resten, 116 td., er fordelt på mange lodsejere. Sognet består af hel- og halvgårde samt boelssteder, men kun to gårde ligger samlet, nemlig Store og Lille Strande, der nu har 5 beboere. Der nævnes 36 steder (foruden præstegården). Dobbeltgårde/halvgårde nævnes som 1 gård (1 navn). Der er p.t. 12 almisselemmer som tilsammen får 15 tdr. byg årlig. Sognets bedste indtægt ( Næring ) er opfostring af plage og stude, som afsættes til Søndermarsk samt i smør og fedevare som sælges til Lemvig. Der avles byg og havre, men ikke til videresalg. Af rug avles der kun ½ af hvad beboerne kan spise. Der er intet fiskeri eller findes mineraler. 17 Hele Vandborg haves i fotokopi, og er dels resumeret, dels transskriberet. Oplysningen om Schiwves embedsperiode er fra Nielsen. Bortset fra s.1 om præsterne haves Ferring i fotokopi og er transskriberet

14 Dokumentoversigt.rtf, , , 3.10 vielse V. kirkebog dåb V. kirkebog vielse V. kirkebog Jens Erichsen Brendgaard gift med Mette Christensdatter (?) Mægbeck Poul Gammelgaards søn Christian født, død Vidner bl.a. Anders Mægbeck, Christian Gammelgaard, Karen i Mægbæk Ungkarl Peder Olesen Gammelgaard gift med Margrethe Christensdatter Damgaard. Forlover bl.a. Anders Mægbæk 1778, dåb 8.4. V. Kirkebog 1778, 14.8 vielse Bøvling kirkebog , sø. e.tr dvs. i juni? død V. kirkebog dåb V. kirkebog 494A Poul Gammelgaards og Karens 18 søn Christen født. Fadder bl.a. Anders Mægbæk 1778 Søndagen d. 14. Augustii blev Mons r Arent Peter Henrichsen Varelmann adjungeret og succererende Birkeskriver til Baroniet Ryssensteens Birk og Jfr. Mette Marie Johansdatter Conradi copulerede paa Ryssensteen efter kgl. Allernaadigst Bevilling dat. 18. Maii 1778 at de maatte vies sammen hiemme i Huuset. Peder Østergaards søn Offer død, 7 år Vilhelmine Marie Christine døbes, datter af Varelmann og Mette Conradi fra Vestergaard. Faddere: Jomfru Anne Lund og jomfru Dorethe Lund, St. Kampmann, Holm og Aggersborg samt Morten Møller 18 kan det ikke være Maren? Så passer det med skiftet efter indsidder Poul Olesen se note 3. Der står 1779 i kirkebogen

15 Dokumentoversigt.rtf, , , , G412-2, fol.244a-246b dåb V. kirkebog vielse V. kirkebog 1781 dåb 21 V. kirkebog 1782 død V. kirkebog 1782, dåb Dom. V. kirkebog 18 e Tr. 1782, 19.8 skifte 22 G412.2 fol.117a-b 1782, vielse V. kirkebog 1783 (ca.) fødsel (under død i V. kirkebog 1783 død V. kirkebog 1783 skøde , læst B77B-2, (u fol. 27a (el 1757) 1784, , dåb V. kirkebog død V. kirkebog Christen Andersen Mægbeck er 50 (?) rd. af Peder Laursen Fisker Harboøre. Skylder ham 50 rd. af de te ved skiftet efter Bodil 1790 Ellen Christensdatter af Mægbæks får datter: Karen Kirstine uden for ægteskab. Fader udlagt: Søren Andersen Mægbæk Christen Andersen Mægbeck gift med Bodil Jensdatter Munchsgaard. Forlover: Anders Mægbeck og Jens (eller Niels?) Munksg. Trolovet 19.okt Christen Andersen Mægbeck og Hustrues Bodil Jensdatter Karen døbt Niels Quistgaards Hustru begravet. 50 Aar Christen Andersen Mægbæk og hustru Bodil Jensdatter får datter Karen skifte efter Karen Andersdatter gift med Niels Nielsen Quistgaard, død ca Arvinger: enkemanden, de to brødre Erich Andersen Over Strande og Jens Andersen Hygum sogn, søster Mette Andersdatter, 40 år, tjener hos Jacob Munksgaard, 1 halvbroder Niels Madsen tjener i V. præstegård. Medarvingerne giver afkald på arvedel, dvs. enkemanden sidder i uskiftet bo. Vidner: Anders Christensen Mægbeck og Jørgen Hierm Maagaard Niels Jensen Lundsbye og Mette Andersdatter Strande. Forlovere Jens (Tyboe?) og Erich Strand. Trolovet Ellen Nielsdatter (Mægbæk) fødes. 48 år ved sin død Mads Houdams hans Hustru Kirsten Christensdatter begravet 69 Aar Peder Andersen, selvejer og beboer af Østergaard, sælger til faderen Anders Christensen Mægbæk sin arvedel af Gammelgaard på 150 rd. ifølge skiftet d. 23.marts 1745 efter moderen Anne Pedersdatter og skødet af 18. nov udstedt af Oluf Jensen Gammelgaard. Vidner: Poul Christen Gammelgaard og Jacob Andersen Skrædergaard Christen Mægbecks og hustru Bodil Jensdatter får datter: Anna. Faddere bl.a. Peder Østergaard, Kristian Gammelgaard, Søren Mægbæk Offer Jensen Østergaard død, 83 år, 5 uger, 2 d. gl. 20 fremgår af skiftet efter Bodil Jensdatter Mægbeck. Videreført til Christen AM. Ikke fundet i herredets tingbog (B77B-6). Har set , men svær at læse især bagsiden) eller i herredets PP (B77B SP-3, set ) 21 Mon ikke det er en fejlskrivning af mig? Se 1782, 18 søndag efter Trinitatis: igen dåb af Karen og først gift Kun dette resume haves. Der foretages ikke registrering og vurdering af boet. Afsluttes samme dag 23 Dokumentet haves afskrevet. Videreført ufuldstændigt til Gammelgaard og Anders Christensen

16 Dokumentoversigt.rtf, dåb og død V. kirkebog 1785, 18.4 skifte 24 G412-2 fol.147b-149b 1785, 19.8 vielse V. kirkebog C494A 1785, 2.11 skifte 25 G412-2 fol.160a (Christen Mægbeck: et pigebarn født og død?, ret ulæseligt) skifte efter Mads Pedersen på Bierg, fæster, død ca Arvinger: enken Kiersten Jensdatter, deres fælles børn: Peder, 27 år, Jens 12 år, Else, 29 år tjener i Ferring, Johanne 20 år, Maren 16 år. De bor alle hjemme undtagen Else. Boopgørelse: Aktiv: rd (deraf 4 sorte heste, hver vurderet til 4-10rd, 5 køer, 3 kalve, 8 får og 2 væddere), passiver (negativt: brøstfældige bygninger og mangler i besætning). 6 mindre gældsposter (2-12rd). Dvs. negativ formue på 114rd. Arvens fordeling: Enken skal sørge for at få afviklet gælden. Værger: Jens Dahlgaard i Lomborg og Rom, Poul Pedersen Dahlgaard (deres farbroder) Vidner: Morten Michelsen Vandborg Mølle, Mads Schou 19.aug. trolovet Ungkarl Poul Christian Pedersen Nørgaard og Pigen Maren Poulsdatter Dalgaard. De bleve den 7. Okt. sammenviede. skifte efter Kiersten Jensdatter, boende i Bierg, enke efter Mads Pedersen, død 27/28 okt Arvinger: de samme som under faderen. Boopgørelse foretages ikke: de erklærer at boet findes i samme stand som ved Mads død. Børnene får overdraget boet. Værge: gårdfæster Mads Christensen Bruunsgaard. Vidner: Jens Pedersen Mølgaard og Morten Mickelsen Møller 24 Kun dette resume haves. Afsluttes samme dag 25 Kun dette resume haves. Der foretages ikke registrering og vurdering af boet. Afsluttes samme dag

17 Dokumentoversigt.rtf, , dåb og død V. kirkebog 1786 død V. kirkebog 1786, 23.6 Udnævnelse 26 B77C-4 fol.56b-58b 1786,2.7. død (og fødsel) , , 2.juledag V. kirkebog (C494A) vielse V. kirkebog C494 A dåb V. kirkebog Poul Gammelgaard og hustru Karen Christensdatter får datter: Karen Margrethe der begraves 5.feb.. Faddere bl.a. Kristian Mægbæk. Peder Østergaard, Søren Mægbæk Poul Gammelgaard hustru Karen Christensdatter begravet, 30 år gl. Arent Peter Varelmann udnævnes til birkeskriver og notarius publicus efter afdøde Morten Gram Stausholm, hvis søn Laurits Rømer Gram har varetaget embedet under faderens sygdom. Varelmann, skriverkarl ved birketinget, var d af lensbaron Chr. Fr. Juel blevet lovet embedet når det blev ledigt. Dog skulle han erholde den Juridiske Examen som for Birkeskrivere og Notari Publici er befalet. Når embedet bliver ledigt, vil han nyde til Beboelse ei alleene den Gaard paa Harboøer som (?) Birkeskriver nu beboer paa samme Maade og for samme Afgift S r Gram den nu have. (?) endog samme Løn aarlig som S r Gram af mig er tilstaaet. Han skal snarest afregne med Madame Gram for selve protokollerne og for de påbegyndte sager. Han får så protokollerne overdraget og indtager sædet efter Laurits Rømer Gram. Vedlagt er bestallingsdokumentet af , kongens konfirmation af , den næste lensbarons formynders bekræftelse af , bevis på fremlæggelse i Examinations Retten paa Ryssensten d Den suspenderede birkedommer Lund (suspenderet ) prøver forgæves at hindre udnævnelsen da han hævder, at Varelmann også er part i den sag, som Skattefischalen har rejst mod ham. Niels Quistgaards spæde Søn begravet (samt?) forhen fød d. 27 de Juni Ungkarl Jens Jensen Toelberg og pige Anna Cathrine Pedersdatter Strande samt ungkarl Mogens Jensen Toelberg og pige Anna Marie (Laursdatter?) Bruunsgaard. Trolovet Christen Mægbæk og hustru Bodil Jensdatter får datter Zidsel. Fadder bl.a. Peder Østergaard 26 haves i fotokopi og er transskriberet men var meget vanskeligt at læse! Mon ikke Varelmann mageskifter Stausholm med Vestergaard i Vandborg? for han nævnes kun som beboer af V., også ved datterens dåb 27 det må være Niels Jensens søn, ikke Niels Nielsens hvis kone døde i 1782 og han selv i 1790 som 83 årig! 28 se note 3. Står under 1787 i kirkebogen

18 Dokumentoversigt.rtf, , , dom , , rykkersag, landgilde 29 B77C-4 fol.83a, 95a-b, 104a-b, 107a- 109a, 112a, Dom: 117b-118a Citat fol. 117b rykkersag B77B-6 fol.389b + 390b rykkersag B77B-6 fol.390b +392a 1787, juli Folketællingen , 3.8. rykkersag, landgilde 32 B77C-4, fol. 119a-120b Forvalter Lanng ved Rysensteen indstævner mange fæstebønder fra mange sogne for restancer pr. marts Fra Vandborg drejer det sig om 19 gårdfæstere, der skylder deres årlige landgilde, 1 lidt mere, 2 lidt mindre, heraf Anders Mægbeck (skylder rd., landgilden er rd.). Dommen: Bønderne har tilstået restancen og erklæret sig villig til at betale naar Gud ville give bedre Tiider. For øjeblikket er det umuligt på grund af orkanen sidste år med skade saavel paa deres Korn Avl som vindblæste Huuse. Det er sandt nok men det fritager dem ikke for søgsmål og dom, så de dømmes til at betale gælden + sagens omkostninger på 8 sk. inden 15 dage. Eskild Høyland rykker for betaling på auktion d Jens Kruse fra Østergaard i V. skyldte, men har nu betalt. Tilbage fra V. er degnen Hr. Braae. Skal betale senest 7.juni. Dom afsiges , indføres fol 111 (NB må være i den nye protokol) Frideric Smith rykker for resterende auktionspenge. Anlagt mod Jens Lille Raaberg i V. m.fl. Frafalder 7. juni videre sagsanlæg da han af skifteforvalteren er lovet at få sine fordringer dækket af dødsboet efter Jens Erichsen Dybebjerg i Dybe. 252 personer. 55 gårde og huse fordelt med 42 gårde og 12 steder. Dertil 1 præstegård, 1 degnebolig og 1 mølle. Gårdene er fordelt med 28 fæstegårde (de 24 under Rysensteen), 7 selvejergårde, og desuden ejer 7 bønder selv noget jord og har noget i fæste. Stederne gælder både afbygger og inderste. Erhverv: bønder, husmænd eller inderster, tjenestefolk, der også kan være nationalsoldater, 1 præst, 1 degn, 1 birkeskriver, 1 birkedommer, 1 fæstemøller, 1 grovsmed, 1 pens. kaptajn. Desuden almisselemmer, aftægtsfolk og vanføre, men altså ikke så mange erhverv som i de to næste folketællinger. Lanng forelægger en restanceliste for skyldig landgilde og kongelige skatter fra til Det drejer sig om 19 fæstebønder fra V. De 17 er de samme personer som på den første liste og 9 skylder det samme, men 8 af dem skylder mere nu. Lanng ønsker og får fæsternes bekræftelse på deres gæld. Han regner med deres gode vilje til at betale, men det er ingen direkte rykkersag, så der sker ikke mere. 29 Det hele er transskriberet. Denne og senere restancesager er sammenholdt med stormskadevurderingen og jordebøgernes landgilder under dokumentet Rysensteen Birk/ Tingbøger/. Landgilde, stormskade og restancesager sagen er startet tidligere på året, men jeg har ikke skrevet den op 31 Haves i fotokopi fra mikrokortet og er transskriberet/resumeret. Ejerforholdene er sammenholdt med oplysninger andre steder fra, især fra jordebøger og skøder. Bjerg er ikke med i folketællingen, men står opført andre steder som fæstegård. Den er ikke regnet med her. Alle ejendomme over 1 td. htk kalder jeg for en gård, under det for et sted, det ord dokumenterne oftest bruger om små brug. Det er altså lig med hus. Der er min optælling nogen uklarhed om hvor mange selvstændige boliger der var, altså om flere familier boede i samme hus. 32 fol.117b-118a haves i fotokopi.. Det hele er transskriberet. Lanng fører også en restancesag ved herredsretten (B77B-77-6 d.22.3, med dom ). Den har jeg ikke skrevet op, da den ser ud til at svare til denne sag.

19 Dokumentoversigt.rtf, , 9.8. skøder og, udslettelse 33 B77B-6 fol.397b + B77B-SP3 fol.68a-69b 3 skøder udstedt af Jens Mogensen i Toulberg i Hou: 1. til sønnen Mogens Jensen på 2 gårde i Strand, htk.6 td., nu beboet af Peder og Morten Strand. Ejer gårdene ifølge skøde af Pris: 450 rd., som hvis Jens er dø skal betales hans kreditor Jens Pedersen i Engberg. Skal desuden betale noget til søsterens Anne Margrethes bryllup. Sønnen får skødet når han bliver myndig, gift eller faderen dør. Dat Ingen købekontrakt. 2. til sønnen Jens Jensen på følgende gårde og steder: Toulberg og Nødschou i Hou, htk , mark i Trans, , og Nør Dybe (Dyboe), , i Fjaltring, i alt htk ½. Har ejendommene i følge skøde af Betingelser: Pris. 750 rd. Aftægtskontrakt til forældrene. Søsteren Edel skal bo der til hun bliver gift. Skal betale hendes bryllup og sengeklæder. Hæfter for faderens gæld. Dat Ingen købekontrakt. 3. til sønnen Christen Jensen på 2 gårde i Strande, som Erick og Søren Strand bebor, htk Ejer dem i følge skøde af Pris 450 rd. Skal desuden betale Anne Margrethe 25 rd. i brudegave. Får skødet når han bliver myndig, gift eller faderen dør. Dat Ingen købekontrakt. Lån dat : Mogens Jensen Toulberg er af sognepræst Peder Vagaard 400 rd. Sikkerhed: 1. pr. i de 2 gårde Strand som Peder og Morten Strand nu beboer, htk. 6td. (Udslettes ) Lån dat : Mogens Jensen Toulberg er af Peder Vagaard 200 rd. Sikkerhed: 1. pr. i min eiende og paaboende Gaard Meld Strand kaldet med tilhørende besætning. Udslettes (pp fol 445) 1787, Udslettelse: det Adkomstbrev som Jens Mogensen af Toelberg i Hou under 19. Maji 1760 er meddeelt og 26. Juni næstefter protokolleret på en del jordegods som JM er blevet testamenteret efter sal. provst Beck i Ferrings afdøde hustru. V. kirkebog 34 Anders Mægbeck død, begravet 5. nov., 79 år 33 pantebogens skøder og haves i fotokopi og er dels transskriberet, dels resumeret 34 optræder ikke i folketællingen fra juli 1787!

20 Dokumentoversigt.rtf, , , ,1.88 (u ) stormskadevurdering 35 B77C-4 fol.122a-129a +130a-131a skifte 36 G412-2 fol. 243a - 244a Orkanen d forårsagede store materielle skader ( ved Huuses Nedslag tilføjede ubodelige Skade ). Derfor er Rentekammeret ansøgt om Moderation i de årlige skatter på samme måde som ved ildebrand. Rentekammeret ønsker dog en vurdering af skadens omfang. Derfor vurderes skaderne på ny (var sket og fremlagt ). Det drejer sig om 12 sogne fra Bøvling og nordpå til Harboøre og mod øst til Gudum øst for Lemvig. I Vandborg er 14 fæstegårde ødelagt, 1 helt og de andre fra ½ til ¼. Vurderingsmændene er i V. Jens Mølgaard og Peder Damgaard. De erklærer af de d aflagde samme vidnesbyrd. Skifte efter Kiersten Christensdatter Kielder, gift med Mads Olufsen Galtmose., død d Arvinger er enkemanden og to døtre af tidligere ægteskab: Karen Jensdatter, gift med Jakob Andersen Skrædergaard, og Johanne Jensdatter hvis værge er Peder Andersen Østergaard. Aktiver: i alt 73 rd., 4m, 12 sk. (løsøre inkl. klæder ca. 21rd, besætning ca. 44 rd. (1 hest 10rd, 3 køer i alt 28rd, 2 væddere og 2 får i alt 3-4-0rd, 1 so rd.). Passiver:0. Døtrene giver afkald på deres arvedel. Vidner er Jørgen Hiærm Maagaard og Christen Andersen Mægbeck. 35 fol. 130b haves i fotokopi. Sagen er transskriberet, dels resumeret vedr. Vandborg. Sagen er sammenholdt med restancesagerne (Rysensteen Birk/ Tingbøger/ Landgilde, stormskade og restancesager. Se også stormskadevurderingen i herredsretten vedr. Vandborg d Begge sager er gemt under Vandborg/ Dokumenter/ Orkanen. 4.sept Dokumentet er renskrevet og haves i fotokopi.

Folketællingen Husbond Hans kone. Deres børn Deres børn. Tjenestefolk Tjenestefolk. Husbond. Hans kone. tjenestepige Mand.

Folketællingen Husbond Hans kone. Deres børn Deres børn. Tjenestefolk Tjenestefolk. Husbond. Hans kone. tjenestepige Mand. Gård-hus: Navn: Stilling: Ald er: Præste Benjamin Fogh Christiane Eines Gundline Petrine Niels Laursen Karen Nielsdatter Karen Jacobsen Laurs Andersen tjenestefolk Gård hus med jord, Præste Degneboligen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ejendomme Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 folketælling 1 erhverv / 1788 Hartkornsspecifikati oner

Ejendomme Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 folketælling 1 erhverv / 1788 Hartkornsspecifikati oner Ejendomme 1787-.rtf, s.1 ( 24 ) Ejendomme 1787- Under 1 td. htk. Ejendommens navn 1787 1 / 1788 Hartkornsspecifikati oner 1801. 2 Husstande, steder n. Ejendomme? (nr.71, Anders Olesen i 0-6-0-1¼ Engberg)

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere