Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren."

Transkript

1 Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi. Dokumenter er afskrevet eller gengivet i resumé i hånden, hvis der ikke står andet i noter. Datering ved tingbøger. Den første dato er tinglæsningsdatoen. Underskriftsdato står i parentes, hvis der ikke er bemærket andet. Emneafgrænsning Tid: , dog lidt på hver side hvis sagen er vigtig. Dog er der før 1787 søgt efter gårdene Mægbeck og Gammelgaard og personer med tilknytning dertil. Desuden er Østergaard og Nygaard eftersøgt, men ikke systematisk. Sted: Vandborg sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt, Rysensteen Birk og Ribe Stift: ejendomme og personer i Vandborg. Ved eller lign. skal den ene part høre til i Vandborg. Personer kan være overset, da sognet ofte ikke opgives. Det gælder især givere og ved afkald 1. OBS Ørum er ikke medtaget, da tilhørsforholdet til Vandborg sogn er tvivlsomt, og jeg derfor kan have overset sager. Ørum er ikke med i folketællingslisterne 1787 og 1801, men i Der står i et skøde 1812, læst Stedet Ørum beliggende i Ferring sogn men hørende under Vandborg Sogn. Auktionen er over Stedet Vester Ørum i Vandborg, men vidnerne er fra Ferring. Ejeren af stedet Ørum, Thomas Jensen, købte 1809 (tinglyst 1825) sin jords konge- og kirketiendedel af Vandborg kirke. Men andre dokumenter regner Ørum til Ferring sogn. Det var vist 2 bebyggelser i Ørum. I bispevisitatsprotokollen er Ørum i 1809 nævnt både under Ferring og under Vandborg, i Vandborg med notat om at Ørum ligger i Ferring sogn, men hører til Vandborg sogn. Det samme gælder et hus i Dybe. Dog er sager vedr. pastor Nøragers hus i Ørum medtaget. Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Art: Sager af økonomisk art: salg/ køb af fast ejendom, being og vurdering af ejendomme, skifter, gæld f.eks. af skat og landgilde. Ang. /gæld: ikke medtaget mindre sager såsom tjenestefolks manglende løn. Afkald på arv dvs. enten kvittering eller afskrivelse af arvedel er kun medtaget, hvis de kan give oplysning om at en person i Vandborg er død. Kriminalsager eller indbyrdes sagsmål er skrevet nødtørftigt op, men der er kun meget få. NB: Sager om pastor Nørager er dog hovedsagelig noteret i dokumentet "Nørager. Oversigt" med tilhørende fortegnelse over kilder. 1 Alle oplysninger om ejendomme med deres overhoved overført til Ejendomsudviklingen.

2 Dokumentoversigt.rtf, 2 OBS Manglende dokumenter Selv om der står at et dokument indføres saalydende:, er det der som regel ikke. Nogle gange står Fol. uden angivelse af tal. Tingbøger og auktionsprotokoller er gennembladret side for side. Skifte- og skøde-panteprotokoller er kun slået op efter henvisninger, så der kan dokumentet være overset. Jeg har som regel i de tilfælde, hvor jeg har søgt, heller ikke fundet dokumentet blandt de løse bilag. Vidner: Når retten holdes i Lemvig, er vidnerne derfra. Jeg kender dem i hvert fald ikke, og de er derfor som regel ikke skrevet op. Forkortelser: Kilder: M = mikrofilm fra Rigsarkivet, l = læst, u = underskrevet (= dateret), b = book eller bagside, f eller fol = folie (evt. forside). a (den korrekte betegnelse) = forside. pp. = skøde- og panteprotokol, panteobl = panteobligation, pr. = prioritet, = panteobligation Mål: td. = tønder. htk. = hartkorn, skp= skæpper, f = fjerdingkar, a (eller alb)= album. Evt. står der kun tallene Penge: rd. =rigsdaler, m = mark, sk = skilling. rd. DC = rigsdaler danske kurant. Efter bankerotten 1813: rbd. SV = rigsbankdaler sølvværdi, rbd. NV = rigsbankdaler navneværdi. s. = sølvværdi. r S = rede sølv. se i øvrigt Poul Thestrup: Mark og skilling Andet: Overform. = Skodborg-Vandfuld Herreders Overformynderi

3 Dokumentoversigt.rtf, 3 Kilder: NB se også den fuldstændige fortegnelse over anvendte trykte og utrykte kilder. Her er kommentarer om indholdet. Henvisningerne i parentes er hovedsagelig til Landsarkivet for Nørrejylland, dog også til Rigsarkivets mikrofilm. Den almindelige Enkekasse: Lån fra Rysenstens og Rammegaards bønder (G412-5, Forskellige sager , 1 pk). Auktionsprotokoller og jordebøger. se senere Brandforsikring (= Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. Vandfuld Herred.): Forsikringsprotokol (BrD 31-6) Taksationsprotokol (BrD 31-18) Domsprotokoller for Skodborg-Vandfuld Herreder bind. heraf set (B77B-99) Fogeddokumenter til Skodborg-Vandfuld Herreder. 1 pk. (B77B-174) Note: Indeholder årene: , , desuden diverse år. Fogedprotokoller for Skodborg-Vandfuld Herreder bind (B77B-169) (B77B-170) (B77B-171) Folketællingen 1787, 1801 og 1834 Kirkebøger. Vandborg - Ferring sogn (C494) Vandborg sogn. Hovedministerialbog (C 494 A -1) Vandborg sogn. Hovedministerialbog (C 494 A -2) Vandborg - Ferrring sogne. Kontraministerialbog (C 494 C -1) Vandborg - Ferrring sogne. Kontraministerialbog (C494 C -2) Andre kirkebøger: Bøvling Kirkebog (C487-2) Hove Kirkebog (C493-B-2) Sommersted Kirkebog (S. kirkebog) Lægdseddel: Lægdet nr Vandborg sogn. Ringkøbing Amt Matrikelkort. Formindsket, sammendraget og tegnet i 1838 af Branner Matrikel- og hartkornsfortegnelser mv. Skodborg-Vandfuld Herreder Matrikel for Vandfuld Herred (B77B-144) 1 bd. Hartkornsfortegnelse for Skodborg-Vandfuld Herreder. 1822, 1831 og 1840 (B77B-147) 1. pk Udskrifter vedrørende Hartkornet. Ca (B77B-148).1 pk

4 Dokumentoversigt.rtf, 4 Notarialprotokoller til Skodborg-Vandfuld Herreder bind. Heraf set: (B77B-176) Rentekammeret. Hartkornsspecifikationer Jylland bl.a. Bøvling Amt i NB Findes også på mikrofilm (S13.079). Findes på Rigsarkivet.. Ribe Bispearkiv se senere. Ringkøbing Amtsarkiv. Dagjournaler Løbenr. 302: F. Landvæsenskommissionen. Landvæsenskommissionsprotokokol, F I (B8-1149) Forligelseskommissionen. Forligelseskommissionsprotokoller for Skodborg-Vandfuld herreder bd. (B ) (s.57). Løbenr , 16/91816, 17/12 (1 bd. ) , 7/1 1819, 30/4(1 - ) , 3/5 1825, 23/8(1 -) , 30/81837, 29/6(1 - ) Ringkøbing Amtstue: Oppebørselsregistre (B til 159) deraf relevant 2 : Præster og degne (B ) Bondejord (B ). Tiender (B21 59) Udstykningsapprobationer Heraf: Skodborg og Vandfuld Herreder (B21-45) Skifteprotokoller. Se senere Syns- og taxationsforretninger for Skodborg-Vandfuld Herreder (B77B ). 4 pk (B77B-53) Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Rysensteen Birk. Se senere Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Skodborg-Vandfuld herreder. Se senere Wiberg, S.V.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie Bind 1-4 (Wiberg) 2 fotokopi haves af de relevante sider, dog ikke af B B og 158 er opgjort i tdr. htk. mens B og 158 er i tønder land 3 er absolut ikke fuldstændig

5 Dokumentoversigt.rtf, 5 Auktionsprotokoller og jordebøgerne Rysensteen Godsarkiv Auktionsprotokol for Rammegaard og Herpinggaard. Afholdt 7.marts (Auk. for Ram og H) Jorde-Bog over Baroniet Ryssensteen og Rammegaard med underliggende Bøndergods , nr. 18 (G 412-5), (Jordebog nr.18) 5 Jorde Bog for Ryssenstens og Rammegaards Godser saaledes som Landgilden var Aar 1801 (G 412-5). (Jordebog 1801) 6 Rysensteen Birk. F. Auktionsvæsen Auktionsprotokoller , heraf (B77C-26) Dokumenter til auktionsprotokollen ( , B77C-27) 1. pk. Auktionsprotokoller og Auktionsforretninger for Skodborg-Vandfuld Herreder (B77B) Auktionsprotokoller: (dvs. 12.jan dec.1809, 621 foliosider (nr. 250) (dvs. 9.dec sep.1817, 604 foliosider) (nr.251) (dvs. 21.nov jan.1826, 478 foliosider) (nr. 252) (dvs. fra 12.jan Set til (fol.247b)) (nr. 253) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over fast ejendom) (B77B). 10 pakker heraf (nr.255) Dokumenter til auktionsprotokollerne (over løsøre) (B77B). 4 pakker, heraf (nr.266) Auktionsforretninger (c katalogerne) 6 bind (1 for hvert år ) (B77B nr ): nr. 268: 1823, nr.269: 1824, nr. 270: 1825, nr. 271: 1826, nr. 272: 1827 og nr. 273: De relevante sider, bl.a. af den vedhæftede jordebog, haves i fotokopi. Jordebogen svarer til den jordebog der er vedlagt skødet for Rammegaard og Herpinggaard, læst , underskrevet Nr. 18 står der på titelbladet øverst. De relevante sider haves i fotokopi. Svarer med hensyn til hartkorn og landgilde næsten til Jord Bog for Ryssensten og Rammegaards Godser...Landgilden 1801, men sidstnævnte er nyere, da der nu er sket salg, derfor kan der også være mindre justeringer. Dog er der ved den fra 1801 ingen af nr. 18 s påtegninger. 6 Titelbladet. De relevante sider haves i fotokopi

6 Dokumentoversigt.rtf, 6 Ribe Bispearkiv (C4): NB se Nørager. Oversigt for langt det meste om kirkelige forhold Bispens journaler (C4-311) (C4-313) Bispekontorets kopibøger (C4-425) Stiftsøvrighedens journaler (C4-460) Journaliserede breve (C39 H-6) Kirke- og præstegårdssyn. Indberetninger (C4-705) Provsternes årlige visitatsberetninger pk. (C4-852) Præsteindberetninger til biskop J. Bloch (C4-775 vedr. Vandfuld Herred, her Ferring og Vandborg) Visitatsprotokol for Ringkøbing amt (C4-846)

7 Skifteprotokoller: Ribe Stift: Gejstlig Skifteprotokol for Vandfuld Herred (C39D-2) Rysensteen, Skodborg Herred (Godsarkiv): L. Skifte G412-2: G412-4: ( start 31.dec. 1790, slut juni 1802). Rammegaard (Godsarkiv). Skifteprotokol (G417-3) 7 Dokumentoversigt.rtf, 7 Ringkøbing Amtsarkiv. Amtets skiftevæsen: Skodborg-Vandfuld herreder, bind (B8-1101) Skodborg-Vandfuld Herreder. Skifteprotokoller (B77B-183) (B77B-184) (B77B-185) (B77B-186) (B77B-187) Kaldes den mindre eller Hjælpeprotokol (står der på ryggen), dvs. 187 supplerer 188 mv. Der henvises til den fra de ordinære (B77B-188) (B77B-189) Dokumenter til skifteprotokollen (B77B-195). 1 pk (B77B-202). 1 pk (B77B-204). 1 pk. Dødsanmeldelseslister (B77B-180) 8 Lemvig Byfoged Dødsanmeldelseslister for by og herred (B77-64) 7 Kun få sager og ingen af de eftersøgte skifter. Der var kun det afkald jeg havde i forvejen vedr. arven fra Erich Andersen 8 oplysninger under skifterne kan hidrøre fra de to dødsanmelselseslister, men kilden er ikke angivet under det enkelte skifte. Se i øvrigt den kronologiske oversigt til skifteprotokollen for Sk.-Va. her.

8 Dokumentoversigt.rtf, 8 Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Rysensteen Birk, Ringkøbing Amt Tingbog: (dvs. Justitsprotokol). ( B77C nr (dvs ca ) (B77C-4) Er i: M (f.1-425, fra til ) og i M (f.424b, fra til ca ). Kaldes der Book (dvs. ca ). (B77C-5) Er i M (f.1-580b, fra til ) + i M (fol. 580b, 10.juni 1812 fol (744?)b ) Kaldes der Book (dvs ). (B77C-6) Er i M (fol dvs. hele bogen). Kaldes der Book (dvs ). (B77C-7) Er i M31352 (fol.1-151b : ) + M31353 (resten, ikke set), kaldes der Book 7) Rysensteen Birk. Dokumenter til Justitsprotokollen (B77C-10) 10 Skøde- og Panteprotokol (B77C, løbenr. SP1-3) (SP1 eller i M29415 og M29416, kaldes der Book 1) (SP 2 eller i M29416 og 29417, kaldes der Book 2) Register (SP3) 9 Book 4 til sidst og Book 5 både først og sidst er meget slidte, så pagineringen er tvivlsom 10 Består af løse læg ordnet - til dels - efter år. Det er bilag til alle slags retssager, også vurderinger. Findes for årene i 5 pakker 11 Se endvidere oversigten over indholdet i pantebøgerne.

9 Dokumentoversigt.rtf, 9 Tingbøger og Skøde- og pantebøger for Skodborg-Vandfuld Herreder, Ringkøbing Amt: Tingbog (Justitsprotokol) for S-V Herreder. Ringkøbing Amt.( B77B-nr. 6-12) (7.dec jan.1790). Landsarkivet B77B 6 eller Rigsarkivets Mikrofilm M (kaldes der Book 5) (dvs. jan ). B77B-7 eller i M M (fortsat fra fol.17b, fol.552b =protokollen ud + dokumenter fra 1783 til 1794) kaldes der Book (dvs ). B77B-8 eller i M (fol.1-514a, fra ) + M (fol , fra 18.dec til ) Kaldes der Book (dvs ) B 77B-9.eller i M (fol.1 529? (knækket fra ca. 370, d ) fra til?) + M (fol.529b fol.970, fra til Kaldes der Book 8) (dvs til ). B77B-10 eller i M (fol.1 fol.170a, fra d ) + M (fol. 169b fol. 407b, til ). Er derefter kopibog protokollen ud, dvs. til fol. 478b. Kaldes i filmene Book (dvs ). B 77B-11 eller i M (fol 1-215a, fra ) + i M (fol. 214b 499b, til ). Kaldes i filmene Book ( dvs ). B77B-12 eller i M (fol.1 492a, fra til ) + M (fol. 491b 600b +bagperm, fra ). Kaldes i filmene Book 11 Kopibog til tingbogen for S-V-herreder.1818 (sept.) (B 77B-56) (slutter ) 12 dvs. at nogle sider ikke er filmet

10 Dokumentoversigt.rtf, 10 Skøde- og Pantebog for S-V Herreder. Ringkøbing Amt. (B77B-SP3-9) ( ). B77B SP-3 eller Rigsarkivets mikrofilm: M29567( folie 1-502, fortsættes) + M (folie ,slut). Kaldes der Book ( ). B77B SP-4 eller Rigsarkivet: M (fol , fortsættes) + M (fol. 594b 757b, slut). Kaldes der Book 3) ( ) B 77B SP-5 eller Rigsarkivet M (fol , fortsættes) +M (fol. 567b 604). kaldes der Book ( ). B77B SP-6 eller Rigsarkivet M (fol ). kaldes der Book ( ). B77B SP-7 eller Rigsarkivet M (fol , fortsættes) +M (fol , slut). Kaldes der Book ( ). B77B SP-8 eller Rigsarkivet M (fol , fortsættes, består i alt af 478 blade). kaldes der Book B77B SP-9. ( ) (B77B-SP10)

11 Dokumentoversigt.rtf, 11 Dato Dokument/ Emne 1664 skøde (fra bog om skøder 13 ) Indhold fra kongen til Ruse ang. Bøvling Slot og kronens andel af kongetiende i bl.a. Vandborg Sogn. I sognet bl.a. Mægbeck, selvejerbol, Nygaard, selvejerhalvbol, Gammelgaard er ikke nævnt. Østergaard er ikke slået op V. kirkebog Oluf Jensen af Gammelgaard og Dorthe Christensdatter gift. 30.juli okt. V. kirkebog Oluf Gammelgaards hustru Dorthe Christensdatter bliver begravet V. kirkebog Oluf Jensen af Gammelgaard og Margrethe Madsdatter af Flyes gift 1739, V. kirkebog Karl (NB dvs. ungkarl? 14 ) Anders Christensen af Mægbæk og (Gudsfrygtige?) Pige Anna Pedersdatter af Gammelgaard ved foregaaende Kongelig Tilladelse formedelst Slægtskab viede 1739, V. kirkebog Oluf Jensen af Gammelgaard og Gudsfrygtige Pige Margrethe Povelsdatter Damgaard gift efter kongelig tilladelse 1740 sept.? V. kirkebog Anders Mægbæks søn Peder bliver døbt. Faddere bl.a. Oluf Gammelgaard 1740, V. kirkebog Anna Pedersdatter af Mægbæk bliver begravet , V. kirkebog Oluf Gammelgaards søn Peder bliver døbt. Faddere er uinteressante 1741, 5.4. V. kirkebog Ungkarl Offer Jensen af Østergaard gift med Anna Pedersdatter af Byskou , V. kirkebog Anders Christensen af Mægbeck gift med Johanne Hendrichsdatter af Strande 1743, V. kirkebog Johanne Hendrichsdatter Mægbeck død i barselsseng, 27 år V. kirkebog Karen Andersdatter Nygaard begravet, 76 år marts skifte (nævnt i M29567, b2), efter Anne Pedersdatter, gift med Anders Christensen Mægbeck, mor til Peder Andersen 1746, feb. 1747, 8. juni 1748, , fol.17a V. kirkebog Poul (Munchsgaards?) datter Zidsel døbt. Faddere bl.a. Anders Mægbeck og Offer Østergaard V. kirkebog Johanne Povelsdatter i Mægbæk begravet V. kirkebog Peder Munksgaards datter Karen døbt. Faddere bl.a. Anders Mægbeck V. kirkebog Anders Mægbeck gift med Karen (?) 13 det er sikkert Kronens skøder. Udg. af L. Laursen og F.J. West. Bind 1-2. København 1892 og (Mageskifterne mellem kongen og adelen ). 14 Oplysninger i parentes er mine kommentarer.? i parentes betyder at tydningen af ordet eller tallet er usikker. 15 Kirkebøgerne brugte kirkeåret, dvs. at datoer efter 1.søndag i advent får det ny år. I 1741 var 1.søndag i advent den 3.dec. Jeg har brugt det rigtige kalenderår.

12 Dokumentoversigt.rtf, , april V. kirkebog Anders Mægbæks søn Søren døbt, bliver begravet Faddere: Oluf Gammelgaard, Anders Søndergaard og Mads Brunsgaard 1751 V. kirkebog Anders Mægbecks søn Christen døbt. Faddere bl.a. Oluf Gammelgaard 1751, V. kirkebog Anna Offersdatter Østergaard begravet sept. 1751, V. kirkebog Claus Nyegaards kone Anna Jensdatter begravet nov. 1754, nov. 1759, juni skøde 16 udstedt af Oluf Jensen Gammelgaard (nævnt i M29567,b2, fol.17a V. kirkebog Anders Mægbecks søn Jens (! skal det være Søren?) døbt Faddere bl.a. Oluf Gammelgaard V. kirkebog Christen Nielsen Mægbeck begravet 83 år 16 ikke fundet i herredets tingbog (B77B-5). Set fra 18.nov.1751-feb.1752

13 Dokumentoversigt.rtf, , 5.3. V. kirkebog Poul Olesen Gammelgaard gift med Margrethe Jensdatter i (?berg) 1764 (ca.) V. kirkebog (under død) Christen Larsen Mægbæk (Nyegaard) fødes. Død 2,5,1829: 65 år. Ved ægteskab: Christen Larsen Nyegaard 1765 V. kirkebog Poul Gammelgaards Hustru føder Søn: Jens Mægbeck Østergaard (!). Vidne bl.a. Anders Mægbeck : Ferring, 6.6: Vandborg Præsteindber etninger 17 C4-775 Indberetning til biskop Bloch i Ribe Stift efter ordre af 12.nov Ferring, indsendt af Gregers Lund, sognepræst siden ca Bl.a.: sognets hartkorn er ½., der er ingen byer, men 16 hele og halve gårde og boelssteder. S. og N. Damgaard var en lille herregård indtil 1714, hvor den blev købt af Ryssensteens ejer og blev til 2 fæstegårde. Kirken er ejet af lensbaronen således som alle herredets kirker er det Kongetienden er også ejet af ham. Intet om ejerforhold til de øvrige ejendomme. Bøndernes beste Næring her bestaar i Creaturernes Affødninger og deres Opklædning, samt i Smør at samle og andre feede Vahre som de sælger til Lemvig. Der dyrkes kun lidt korn, mest byg og havre, på gr. af vestenvinden, så korn må købes både til kreaturerne og til eget forbrug. Især husmænd ernærer sig af fiskeri som sælges. Jorden er fed og leragtig, god til græsning, men ville blive bedre hvis der kunne blandes sand i, men der er intet sand. P.t. får kun 6 fattige understøttelse på tilsammen 6 skp. rug, 30 skp. byg og 4 m. Den suppleres med de fisk de fattige får af fiskerne, når disse kommer i land. Vandborg, indsendt af Morten Christensen Schiwe, sognepræst , men antog Condition i 1752 hos sognepræsten Emmicke Hierm (dvs. ansat som hjælpepræst?), blev ordineret , men overtog endeligt embedet Michaelis 1759 fra Hierm der var for svagelig. Bl.a. sognets hartkorn er , hvoraf baroniet ejer de 137 td., resten, 116 td., er fordelt på mange lodsejere. Sognet består af hel- og halvgårde samt boelssteder, men kun to gårde ligger samlet, nemlig Store og Lille Strande, der nu har 5 beboere. Der nævnes 36 steder (foruden præstegården). Dobbeltgårde/halvgårde nævnes som 1 gård (1 navn). Der er p.t. 12 almisselemmer som tilsammen får 15 tdr. byg årlig. Sognets bedste indtægt ( Næring ) er opfostring af plage og stude, som afsættes til Søndermarsk samt i smør og fedevare som sælges til Lemvig. Der avles byg og havre, men ikke til videresalg. Af rug avles der kun ½ af hvad beboerne kan spise. Der er intet fiskeri eller findes mineraler. 17 Hele Vandborg haves i fotokopi, og er dels resumeret, dels transskriberet. Oplysningen om Schiwves embedsperiode er fra Nielsen. Bortset fra s.1 om præsterne haves Ferring i fotokopi og er transskriberet

14 Dokumentoversigt.rtf, , , 3.10 vielse V. kirkebog dåb V. kirkebog vielse V. kirkebog Jens Erichsen Brendgaard gift med Mette Christensdatter (?) Mægbeck Poul Gammelgaards søn Christian født, død Vidner bl.a. Anders Mægbeck, Christian Gammelgaard, Karen i Mægbæk Ungkarl Peder Olesen Gammelgaard gift med Margrethe Christensdatter Damgaard. Forlover bl.a. Anders Mægbæk 1778, dåb 8.4. V. Kirkebog 1778, 14.8 vielse Bøvling kirkebog , sø. e.tr dvs. i juni? død V. kirkebog dåb V. kirkebog 494A Poul Gammelgaards og Karens 18 søn Christen født. Fadder bl.a. Anders Mægbæk 1778 Søndagen d. 14. Augustii blev Mons r Arent Peter Henrichsen Varelmann adjungeret og succererende Birkeskriver til Baroniet Ryssensteens Birk og Jfr. Mette Marie Johansdatter Conradi copulerede paa Ryssensteen efter kgl. Allernaadigst Bevilling dat. 18. Maii 1778 at de maatte vies sammen hiemme i Huuset. Peder Østergaards søn Offer død, 7 år Vilhelmine Marie Christine døbes, datter af Varelmann og Mette Conradi fra Vestergaard. Faddere: Jomfru Anne Lund og jomfru Dorethe Lund, St. Kampmann, Holm og Aggersborg samt Morten Møller 18 kan det ikke være Maren? Så passer det med skiftet efter indsidder Poul Olesen se note 3. Der står 1779 i kirkebogen

15 Dokumentoversigt.rtf, , , , G412-2, fol.244a-246b dåb V. kirkebog vielse V. kirkebog 1781 dåb 21 V. kirkebog 1782 død V. kirkebog 1782, dåb Dom. V. kirkebog 18 e Tr. 1782, 19.8 skifte 22 G412.2 fol.117a-b 1782, vielse V. kirkebog 1783 (ca.) fødsel (under død i V. kirkebog 1783 død V. kirkebog 1783 skøde , læst B77B-2, (u fol. 27a (el 1757) 1784, , dåb V. kirkebog død V. kirkebog Christen Andersen Mægbeck er 50 (?) rd. af Peder Laursen Fisker Harboøre. Skylder ham 50 rd. af de te ved skiftet efter Bodil 1790 Ellen Christensdatter af Mægbæks får datter: Karen Kirstine uden for ægteskab. Fader udlagt: Søren Andersen Mægbæk Christen Andersen Mægbeck gift med Bodil Jensdatter Munchsgaard. Forlover: Anders Mægbeck og Jens (eller Niels?) Munksg. Trolovet 19.okt Christen Andersen Mægbeck og Hustrues Bodil Jensdatter Karen døbt Niels Quistgaards Hustru begravet. 50 Aar Christen Andersen Mægbæk og hustru Bodil Jensdatter får datter Karen skifte efter Karen Andersdatter gift med Niels Nielsen Quistgaard, død ca Arvinger: enkemanden, de to brødre Erich Andersen Over Strande og Jens Andersen Hygum sogn, søster Mette Andersdatter, 40 år, tjener hos Jacob Munksgaard, 1 halvbroder Niels Madsen tjener i V. præstegård. Medarvingerne giver afkald på arvedel, dvs. enkemanden sidder i uskiftet bo. Vidner: Anders Christensen Mægbeck og Jørgen Hierm Maagaard Niels Jensen Lundsbye og Mette Andersdatter Strande. Forlovere Jens (Tyboe?) og Erich Strand. Trolovet Ellen Nielsdatter (Mægbæk) fødes. 48 år ved sin død Mads Houdams hans Hustru Kirsten Christensdatter begravet 69 Aar Peder Andersen, selvejer og beboer af Østergaard, sælger til faderen Anders Christensen Mægbæk sin arvedel af Gammelgaard på 150 rd. ifølge skiftet d. 23.marts 1745 efter moderen Anne Pedersdatter og skødet af 18. nov udstedt af Oluf Jensen Gammelgaard. Vidner: Poul Christen Gammelgaard og Jacob Andersen Skrædergaard Christen Mægbecks og hustru Bodil Jensdatter får datter: Anna. Faddere bl.a. Peder Østergaard, Kristian Gammelgaard, Søren Mægbæk Offer Jensen Østergaard død, 83 år, 5 uger, 2 d. gl. 20 fremgår af skiftet efter Bodil Jensdatter Mægbeck. Videreført til Christen AM. Ikke fundet i herredets tingbog (B77B-6). Har set , men svær at læse især bagsiden) eller i herredets PP (B77B SP-3, set ) 21 Mon ikke det er en fejlskrivning af mig? Se 1782, 18 søndag efter Trinitatis: igen dåb af Karen og først gift Kun dette resume haves. Der foretages ikke registrering og vurdering af boet. Afsluttes samme dag 23 Dokumentet haves afskrevet. Videreført ufuldstændigt til Gammelgaard og Anders Christensen

16 Dokumentoversigt.rtf, dåb og død V. kirkebog 1785, 18.4 skifte 24 G412-2 fol.147b-149b 1785, 19.8 vielse V. kirkebog C494A 1785, 2.11 skifte 25 G412-2 fol.160a (Christen Mægbeck: et pigebarn født og død?, ret ulæseligt) skifte efter Mads Pedersen på Bierg, fæster, død ca Arvinger: enken Kiersten Jensdatter, deres fælles børn: Peder, 27 år, Jens 12 år, Else, 29 år tjener i Ferring, Johanne 20 år, Maren 16 år. De bor alle hjemme undtagen Else. Boopgørelse: Aktiv: rd (deraf 4 sorte heste, hver vurderet til 4-10rd, 5 køer, 3 kalve, 8 får og 2 væddere), passiver (negativt: brøstfældige bygninger og mangler i besætning). 6 mindre gældsposter (2-12rd). Dvs. negativ formue på 114rd. Arvens fordeling: Enken skal sørge for at få afviklet gælden. Værger: Jens Dahlgaard i Lomborg og Rom, Poul Pedersen Dahlgaard (deres farbroder) Vidner: Morten Michelsen Vandborg Mølle, Mads Schou 19.aug. trolovet Ungkarl Poul Christian Pedersen Nørgaard og Pigen Maren Poulsdatter Dalgaard. De bleve den 7. Okt. sammenviede. skifte efter Kiersten Jensdatter, boende i Bierg, enke efter Mads Pedersen, død 27/28 okt Arvinger: de samme som under faderen. Boopgørelse foretages ikke: de erklærer at boet findes i samme stand som ved Mads død. Børnene får overdraget boet. Værge: gårdfæster Mads Christensen Bruunsgaard. Vidner: Jens Pedersen Mølgaard og Morten Mickelsen Møller 24 Kun dette resume haves. Afsluttes samme dag 25 Kun dette resume haves. Der foretages ikke registrering og vurdering af boet. Afsluttes samme dag

17 Dokumentoversigt.rtf, , dåb og død V. kirkebog 1786 død V. kirkebog 1786, 23.6 Udnævnelse 26 B77C-4 fol.56b-58b 1786,2.7. død (og fødsel) , , 2.juledag V. kirkebog (C494A) vielse V. kirkebog C494 A dåb V. kirkebog Poul Gammelgaard og hustru Karen Christensdatter får datter: Karen Margrethe der begraves 5.feb.. Faddere bl.a. Kristian Mægbæk. Peder Østergaard, Søren Mægbæk Poul Gammelgaard hustru Karen Christensdatter begravet, 30 år gl. Arent Peter Varelmann udnævnes til birkeskriver og notarius publicus efter afdøde Morten Gram Stausholm, hvis søn Laurits Rømer Gram har varetaget embedet under faderens sygdom. Varelmann, skriverkarl ved birketinget, var d af lensbaron Chr. Fr. Juel blevet lovet embedet når det blev ledigt. Dog skulle han erholde den Juridiske Examen som for Birkeskrivere og Notari Publici er befalet. Når embedet bliver ledigt, vil han nyde til Beboelse ei alleene den Gaard paa Harboøer som (?) Birkeskriver nu beboer paa samme Maade og for samme Afgift S r Gram den nu have. (?) endog samme Løn aarlig som S r Gram af mig er tilstaaet. Han skal snarest afregne med Madame Gram for selve protokollerne og for de påbegyndte sager. Han får så protokollerne overdraget og indtager sædet efter Laurits Rømer Gram. Vedlagt er bestallingsdokumentet af , kongens konfirmation af , den næste lensbarons formynders bekræftelse af , bevis på fremlæggelse i Examinations Retten paa Ryssensten d Den suspenderede birkedommer Lund (suspenderet ) prøver forgæves at hindre udnævnelsen da han hævder, at Varelmann også er part i den sag, som Skattefischalen har rejst mod ham. Niels Quistgaards spæde Søn begravet (samt?) forhen fød d. 27 de Juni Ungkarl Jens Jensen Toelberg og pige Anna Cathrine Pedersdatter Strande samt ungkarl Mogens Jensen Toelberg og pige Anna Marie (Laursdatter?) Bruunsgaard. Trolovet Christen Mægbæk og hustru Bodil Jensdatter får datter Zidsel. Fadder bl.a. Peder Østergaard 26 haves i fotokopi og er transskriberet men var meget vanskeligt at læse! Mon ikke Varelmann mageskifter Stausholm med Vestergaard i Vandborg? for han nævnes kun som beboer af V., også ved datterens dåb 27 det må være Niels Jensens søn, ikke Niels Nielsens hvis kone døde i 1782 og han selv i 1790 som 83 årig! 28 se note 3. Står under 1787 i kirkebogen

18 Dokumentoversigt.rtf, , , dom , , rykkersag, landgilde 29 B77C-4 fol.83a, 95a-b, 104a-b, 107a- 109a, 112a, Dom: 117b-118a Citat fol. 117b rykkersag B77B-6 fol.389b + 390b rykkersag B77B-6 fol.390b +392a 1787, juli Folketællingen , 3.8. rykkersag, landgilde 32 B77C-4, fol. 119a-120b Forvalter Lanng ved Rysensteen indstævner mange fæstebønder fra mange sogne for restancer pr. marts Fra Vandborg drejer det sig om 19 gårdfæstere, der skylder deres årlige landgilde, 1 lidt mere, 2 lidt mindre, heraf Anders Mægbeck (skylder rd., landgilden er rd.). Dommen: Bønderne har tilstået restancen og erklæret sig villig til at betale naar Gud ville give bedre Tiider. For øjeblikket er det umuligt på grund af orkanen sidste år med skade saavel paa deres Korn Avl som vindblæste Huuse. Det er sandt nok men det fritager dem ikke for søgsmål og dom, så de dømmes til at betale gælden + sagens omkostninger på 8 sk. inden 15 dage. Eskild Høyland rykker for betaling på auktion d Jens Kruse fra Østergaard i V. skyldte, men har nu betalt. Tilbage fra V. er degnen Hr. Braae. Skal betale senest 7.juni. Dom afsiges , indføres fol 111 (NB må være i den nye protokol) Frideric Smith rykker for resterende auktionspenge. Anlagt mod Jens Lille Raaberg i V. m.fl. Frafalder 7. juni videre sagsanlæg da han af skifteforvalteren er lovet at få sine fordringer dækket af dødsboet efter Jens Erichsen Dybebjerg i Dybe. 252 personer. 55 gårde og huse fordelt med 42 gårde og 12 steder. Dertil 1 præstegård, 1 degnebolig og 1 mølle. Gårdene er fordelt med 28 fæstegårde (de 24 under Rysensteen), 7 selvejergårde, og desuden ejer 7 bønder selv noget jord og har noget i fæste. Stederne gælder både afbygger og inderste. Erhverv: bønder, husmænd eller inderster, tjenestefolk, der også kan være nationalsoldater, 1 præst, 1 degn, 1 birkeskriver, 1 birkedommer, 1 fæstemøller, 1 grovsmed, 1 pens. kaptajn. Desuden almisselemmer, aftægtsfolk og vanføre, men altså ikke så mange erhverv som i de to næste folketællinger. Lanng forelægger en restanceliste for skyldig landgilde og kongelige skatter fra til Det drejer sig om 19 fæstebønder fra V. De 17 er de samme personer som på den første liste og 9 skylder det samme, men 8 af dem skylder mere nu. Lanng ønsker og får fæsternes bekræftelse på deres gæld. Han regner med deres gode vilje til at betale, men det er ingen direkte rykkersag, så der sker ikke mere. 29 Det hele er transskriberet. Denne og senere restancesager er sammenholdt med stormskadevurderingen og jordebøgernes landgilder under dokumentet Rysensteen Birk/ Tingbøger/. Landgilde, stormskade og restancesager sagen er startet tidligere på året, men jeg har ikke skrevet den op 31 Haves i fotokopi fra mikrokortet og er transskriberet/resumeret. Ejerforholdene er sammenholdt med oplysninger andre steder fra, især fra jordebøger og skøder. Bjerg er ikke med i folketællingen, men står opført andre steder som fæstegård. Den er ikke regnet med her. Alle ejendomme over 1 td. htk kalder jeg for en gård, under det for et sted, det ord dokumenterne oftest bruger om små brug. Det er altså lig med hus. Der er min optælling nogen uklarhed om hvor mange selvstændige boliger der var, altså om flere familier boede i samme hus. 32 fol.117b-118a haves i fotokopi.. Det hele er transskriberet. Lanng fører også en restancesag ved herredsretten (B77B-77-6 d.22.3, med dom ). Den har jeg ikke skrevet op, da den ser ud til at svare til denne sag.

19 Dokumentoversigt.rtf, , 9.8. skøder og, udslettelse 33 B77B-6 fol.397b + B77B-SP3 fol.68a-69b 3 skøder udstedt af Jens Mogensen i Toulberg i Hou: 1. til sønnen Mogens Jensen på 2 gårde i Strand, htk.6 td., nu beboet af Peder og Morten Strand. Ejer gårdene ifølge skøde af Pris: 450 rd., som hvis Jens er dø skal betales hans kreditor Jens Pedersen i Engberg. Skal desuden betale noget til søsterens Anne Margrethes bryllup. Sønnen får skødet når han bliver myndig, gift eller faderen dør. Dat Ingen købekontrakt. 2. til sønnen Jens Jensen på følgende gårde og steder: Toulberg og Nødschou i Hou, htk , mark i Trans, , og Nør Dybe (Dyboe), , i Fjaltring, i alt htk ½. Har ejendommene i følge skøde af Betingelser: Pris. 750 rd. Aftægtskontrakt til forældrene. Søsteren Edel skal bo der til hun bliver gift. Skal betale hendes bryllup og sengeklæder. Hæfter for faderens gæld. Dat Ingen købekontrakt. 3. til sønnen Christen Jensen på 2 gårde i Strande, som Erick og Søren Strand bebor, htk Ejer dem i følge skøde af Pris 450 rd. Skal desuden betale Anne Margrethe 25 rd. i brudegave. Får skødet når han bliver myndig, gift eller faderen dør. Dat Ingen købekontrakt. Lån dat : Mogens Jensen Toulberg er af sognepræst Peder Vagaard 400 rd. Sikkerhed: 1. pr. i de 2 gårde Strand som Peder og Morten Strand nu beboer, htk. 6td. (Udslettes ) Lån dat : Mogens Jensen Toulberg er af Peder Vagaard 200 rd. Sikkerhed: 1. pr. i min eiende og paaboende Gaard Meld Strand kaldet med tilhørende besætning. Udslettes (pp fol 445) 1787, Udslettelse: det Adkomstbrev som Jens Mogensen af Toelberg i Hou under 19. Maji 1760 er meddeelt og 26. Juni næstefter protokolleret på en del jordegods som JM er blevet testamenteret efter sal. provst Beck i Ferrings afdøde hustru. V. kirkebog 34 Anders Mægbeck død, begravet 5. nov., 79 år 33 pantebogens skøder og haves i fotokopi og er dels transskriberet, dels resumeret 34 optræder ikke i folketællingen fra juli 1787!

20 Dokumentoversigt.rtf, , , ,1.88 (u ) stormskadevurdering 35 B77C-4 fol.122a-129a +130a-131a skifte 36 G412-2 fol. 243a - 244a Orkanen d forårsagede store materielle skader ( ved Huuses Nedslag tilføjede ubodelige Skade ). Derfor er Rentekammeret ansøgt om Moderation i de årlige skatter på samme måde som ved ildebrand. Rentekammeret ønsker dog en vurdering af skadens omfang. Derfor vurderes skaderne på ny (var sket og fremlagt ). Det drejer sig om 12 sogne fra Bøvling og nordpå til Harboøre og mod øst til Gudum øst for Lemvig. I Vandborg er 14 fæstegårde ødelagt, 1 helt og de andre fra ½ til ¼. Vurderingsmændene er i V. Jens Mølgaard og Peder Damgaard. De erklærer af de d aflagde samme vidnesbyrd. Skifte efter Kiersten Christensdatter Kielder, gift med Mads Olufsen Galtmose., død d Arvinger er enkemanden og to døtre af tidligere ægteskab: Karen Jensdatter, gift med Jakob Andersen Skrædergaard, og Johanne Jensdatter hvis værge er Peder Andersen Østergaard. Aktiver: i alt 73 rd., 4m, 12 sk. (løsøre inkl. klæder ca. 21rd, besætning ca. 44 rd. (1 hest 10rd, 3 køer i alt 28rd, 2 væddere og 2 får i alt 3-4-0rd, 1 so rd.). Passiver:0. Døtrene giver afkald på deres arvedel. Vidner er Jørgen Hiærm Maagaard og Christen Andersen Mægbeck. 35 fol. 130b haves i fotokopi. Sagen er transskriberet, dels resumeret vedr. Vandborg. Sagen er sammenholdt med restancesagerne (Rysensteen Birk/ Tingbøger/ Landgilde, stormskade og restancesager. Se også stormskadevurderingen i herredsretten vedr. Vandborg d Begge sager er gemt under Vandborg/ Dokumenter/ Orkanen. 4.sept Dokumentet er renskrevet og haves i fotokopi.

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere