AALBORG TEATER CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-13. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053"

Transkript

1 Beretning og årsregnskab AALBORG TEATER CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Virksomhedsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors. åtegning på årsregnskabet Beretning Resultatopgørelse...22 Balance Pengestrømsopgørelse...25 Anvendt regnskabspraksis Statistiske nøgletal. og oversigter Personaleoversigt...45 Aktivitetsopdelt resultatopgørelse...46 Vi har dags dato aflagt årsrapporten for tiden for Aalborg Teater. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, den finansielle stilling pr samt resultat af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Daglig ledelse Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til godkendelse i Kulturministeriet. Aalborg, den 27. november 2013 Virksomhedsoplysninger Morten Kirkskov teaterchef bestyrelse Marianne Lund Jespersen Administrationschef Virksomheden Aalborg Teater Sankelmarksgade Aalborg Telefon: Telefax: CVR-nr.: Bestyrelse Anders Hjulmand, bestyrelsesformand Anne-Dorte Krog, næstformand Peter Plenge Pia Daugaard Rikke Karlsson Nina Hobolth Jørgen W. Larsen, personalerepræsentant Peter Liljendal, personalerepræsentant Anders Hjulmand Formand Pia Daugaard Anne-Dorte Krog Næstformand Nina Hobolth Aktivitet Teater Teaterchef Morten Kirkskov Peter Plenge Rikke Karlsson Administrationschef Marianne Lund Jespersen Revisor Peter Liljendal Jørgen W. Larsen Beierholm 2 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 3

3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til bestyrelsen for Aalborg Teater Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater for perioden , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven samt bekendtgørelse nr samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for teatrets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af teatrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af teatrets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgørelse og tilhørende noter, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 27. november 2013 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Rytter Andersen Statsaut. revisor 4 5

4 Beretning KUNSTNERISK RESULTAT Kunstnerisk set var sæsonen igen en af de større for Aalborg Teater. En sæson, hvor Aalborg Teater placerede sig endnu mere massivt på det nationale teaterlandkort, og hvor publikum her på Aalborg Teater fik store oplevelser, som de blev meget glade for, og som de ikke vidste, de ønskede sig. Med et bredt repertoire, hvor både klassikere og ny dramatik var vægtet højt, bød teatret velkommen til mange forskellige publikumsgrupper. Specielt forestillingerne Jeppe på bjerget og Ødipus på Kreta tiltrak mange unge/gymnasieelever. Til Jeppe på bjerget var 38% af publikum gymnasieelever, og til Ødipus på Kreta var 50% af publikum unge/gymnasieelever. I rollen som Jeppe blev Martin Ringsmose nomineret til en Reumert. På Lille Scene startede vi sæsonen med forestillingen Inden jeg fylder 67 et stykke om en moden kvindes længsel efter nærhed og sex. Stykket var udsolgt før premieren, og Marianne Høgsbro i hovedrollen og de øvrige medvirkende fik, sammen med instruktør Thomas Müller, skabt en forestilling, der vedkom en stor del af den ældre generation, specielt kvinderne. Forestillingen var udsolgt i stort set hele spilleperioden. Familierne fik præsenteret en moderne juleforestilling Fang Julemanden som både publikum og anmeldere tog rigtigt godt imod, og i samarbejde med Østre Gasværk Teater kunne vi tilbyde skolerne skoleforestillingen Cykelmyggen Egon. Formålet med dette samarbejde var at spille en forestilling, som teatret ikke selv kunne have produceret alene, og med alle de artister, der brillerede i forestillingen, kan man roligt sige, at dette var tilfældet. Det var en meget flot og meget underholdende forestilling, som mange publikummer var inde at se indtil flere gange. På Lille Scene afsluttede vi sæsonen med en tomandsudgave af den digre roman Don Quixote på sin vis sæsonens fjerde klassiker. Det blev i Jonas Corells iscenesættelse og bearbejdelse en meget morsom og rørende forestilling i sin helt egen visuelle og spillemæssige stil. Kunstnerisk var der også stor fokus på Aalborg Teater, og teatret kunne glæde sig over stor anerkendelse fra branchen. Blandt andet for Kirsebærhaven af Tjekov, der udgjorde sæsonens anden klassiker, instrueret af Alexa Ther. Pga. sygdom kom Tammi Øst forbi og spillede hovedrollen som Ljuba, og hun gjorde det så markant godt, at hun fik en Reumert for det. Selve forestillingen var ligeledes nomineret til en Reumert. I den tredje klassiker i sæsonen Røverne af Schiller på Lille Scene blev Therese Willstedt nomineret til en Reumert for instruktionen, og Jonas Fly stod for en forrygende scenografi. Nyudvikling var et af de store fokusområder i sæsonen, og Aalborg Teater kunne derfor blandt andet i Ind under jul, som spillede på Lille Scene op til jul, videreføre samarbejdet med Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater. Tre dramatikerelever gav hver en halv times bud på en julehistorie. Forestillingen blev blandet modtaget af både presse og publikum, men var et godt bud på en alternativ julefortælling om mennesker, der måske ikke har det allerbedst med julen. På Transformator spillede den meget intime teaterkoncert Glasur, som i sit originale, lidt dystre univers bestod af nyarrangerede udgaver af gamle danske romancer blandet med hip-hop- og rapmusik. Forestillingen var meget vellykket i instruktørpraktikant Kasper Sejersens hænder, og stærkt sunget af Merete Mærkedahl og Carsten Svendsen. Danmarkspremieren på En kort en lang, en nyskrevet musical over Hella Joofs biograffilm fra 2001, som afsluttede sæsonen på Store Scene gav genlyd over det ganske land med nye hits af Martin Brygmann. Det var på alle måder en stor succes for Aalborg Teater; det væltede ind med publikum, og anmelderne var fremme med de store flotte roser. Der arbejdes på, at forestillingen kommer på besøg i København i fremtiden, mere eller mindre med det samme cast som her, og der er stor interesse for det derovre. I løbet af sæsonen har der i øvrigt været forskellige velbesøgte enkeltarrangementer, blandt andet Cæcilie Norby-koncert, 3 syng-med arrangementer, reading af Scener fra et Ægteskab. Udover de allerede nævnte Reumertnomineringer blev Jeg er jo lige her Anne Linnet Teaterkoncert fra slutningen af forrige sæson nomineret som Årets Musikforestilling, og instruktøren Minna Johannesson modtog en Reumert som Årets Instruktør for forestillingen. AKTIVITETSMÆSSIGT RESULTAT Sæson 2012/13 har været en sæson med højt aktivitetsniveau 13 egenproduktioner, 4 gæstespil og 6 andre publikumsaktiviteter på scenerne og i alt 367 opførsler stor mangfoldighed i repertoire og en stor publikumsinteresse. Sæsonens forestillinger har med en enkelt undtagelse været gennemført som planlagt, og det er ledelsens vurdering, at Teaterlovens krav til repertoirets sammensætning også er opfyldt. Teateret var, grundet flere barsler i ensemblet, nødt til at aflyse en planlagt produktion på Transformator Scenen. Tendensen fra de seneste sæsoner med øget publikumsinteresse for de knap så kendte forestillinger på Lille Scene er fortsat. Og teatret har i langt større omfang end tidligere tilbudt Gæstespil, koncerter, reading mv. 6 7

5 Beretning Værdibelægning 2012/13: Antal Oversigt over aktiviteter 12/13 PUBLIKUM Værdibelægning 2012/13: Publikumsmæssigt kunne teatret byde Store Scene Jeppe på bjerget: Klassiker Fang julemanden: Danmarkspremiere, familie-musikforestilling Kirsebærhaven: Klassiker En kort en lang: Danmarkspremiere, musical Lille Scene Inden jeg fylder 67: Danmarkspremiere, amerikansk nutidsdrama Ind under jul: Danmarkspremiere, samarbejdsprojekt med Dramatikeruddannelsen Røverne: Klassiker Don Quijote: Klassiker Transformator Ødipus på kreta: Klassiker, nydigtning Glasur: Danmarkspremiere, musikforestilling Skoleforestillingen Cykelmyggen Egon: Co-produktion med Østre Gasværk Teater velkommen til i alt personer, hvilket er en stigning på 3% i forhold til foregående sæson, men et fald på 3% i forhold til de budgetterede Med en gennemsnitlig sædebelægningsprocent på 88 og en værdibelægning på 59% levede sæsonen såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk op til budgetforventninger, hvor der var budgetteret med henholdsvis en sædebelægning på 84% og en værdibelægning på 50%. På Store Scene havde vi i alt publikum og publikum på Lille Scene. Med en gennemsnitlig belægningsprocent på 92 på Lille Scene ser tendensen til publikums villighed til også at lade sig udfordre af mindre kendte forestillinger ud til at kunne fastholdes. Udover publikum på scenerne havde Aalborg Teater 81 rundvisninger med i alt gæster, og fem Caféva arrangementer i Teatercaféen i løbet af vintermånederne. opførelser Belægning uden for- Antal Værdi Pladser Indtægt Antal DKK opførelser premiere billetter Belægning % % uden for- Antal Værdi Pladser Indtægt premiere billetter % % DKK Jeppe på Bjerget Fang Julemanden Kirsebærhaven En kort en lang Store Scene i alt Inden jeg fylder Ind under jul Røverne Don Quijote Lille Scene I alt Ødipus på Kreta Glasur Lugter det lidt af lykke Dagens Danmark Transformator i alt Cykelmyggen Egon Skoleforestilling i alt Øvrige Lugter det lidt af lykke: Monolog Dagens Danmark: Monolog Cæcilie Norby Love songs Hvor er du egentlig grim In the pretty boys mouth Gæstespil Cæcilie Norby: Koncert Love Songs: Dansk Danseteater Hvor er du egentlig grim..: Gæstespil In the pretty boys mouth: Gæstespil Andet Scener fra et ægteskab: Reading Natholdet: TV show Syng med 3. stop fra Gug Gæstespil i alt Reading Natholdet Syng med 1, stop fra Gug International boggie nigth Transformatortricks Øvrige aktiviteter i alt Total International Boogie Night: Dans og Jazz Fordelt på billettyper har vi fastholdt antal børn og unge (se note under tabel) samt 12 Transformatortricks haft et fald i abonnementsbilletter, endvidere en stigning i fribilletter. Opgørelsen er opgjort i forhold til de nye kategorier, som afrapporteres til Kulturstyrelsen jf. vejledning 8 til den nye formidlingsordning. 9

6 A alborg Teater Beretning Beretning Billetsalg, antal Billetsalg, antal Regnskab 2012/13 Budget 2012/13 Afvigelse Regnskab 2011/12 Det økonomiske resultat for sæson 2012/13 viser et overskud på t.dkk 674 mod et budgetteret overskud på t.dkk 550. Rabat til børn og unge under Abonnementsrabat Teaterklippekort Gruppe- og familierabat Sidste øjebliks rabat Kampagnerabat Fribilletter Øvrige billetter I alt Udover de her opgivne billetter har der været solgt billetter til unge mennesker på Transformator, disse er dog ikke medtalt i opgørelsen, da de, jf. den nye billetformidlingsordning, er solgt for billigt. De indgår derfor i tallet Øvrige billetter. Det reelle antal solgt til børn og unge er således Tallet inkluderer 1314 billetter til sponsorer Økonomisk ØKONOMISK resultat RESULTAT Indtægter Særlige tilskud Driftstilskud Indtægter i alt Det positive resultat skyldes større indtægter end oprindeligt budgetteret på i alt t.dkk De forøgede indtægter stammer dels fra et driftstilskud, der er t.dkk 250 større end budgetteret, tilskud fra EU og Aalborg Kommune på i alt t.dkk 191, forøgede billetindtægter på t.dkk 167 og endelig forøgede sponsorindtægter mm. på t.dkk 458. De forøgede indtægter har givet mulighed for at anvende flere midler på de enkelte produktioner, ligesom der er anvendt flere midler til reparation og vedligehold af ejendommen samt flere midler til salg og PR. Det store fokus på omkostningsniveauet er videreført i sæson 2012/13, og det deraf følgende regnskabs resultat har en positiv indflydelse på teatrets likvide situation. Teatrets generelle økonomiske situation vil dog stadig fordre en stram økonomisk styring også i sæson 2013/14. Det er ledelsens vurdering, at det økonomiske regnskabsresultat er tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør pr t.dkk Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivning Resultat før finansiering Finansiering Resultat Det økonomiske resultat for sæson 2012/13 viser et overskud på t.dkk 674 mod et budgetteret overskud på t.dkk

7 JEPPE PÅ BJERGET Forfatter>Ludvig Holberg Bearbejdelse>Lise Sofie Houe Instruktør>Hans Henriksen Scenograf>Karin Betz Lysdesign>Ida Valsted Prag Lyddesign>Jonas Hvid Medvirkende: Martin Ringsmose Lise Baastrup Mads Rømer Brolin-Tani Allan Helge Jensen Mikkel Kaastrup-Mathew Nanna Buhl Andreasen Jacob Lohmann Beretning SÆSON 2013/14 RAPPORTERING I HENHOLD TIL RAMMEAFTALER MÅL 1 Aalborg Teater vil fortsat være regionens største producent af scenekunst med et kunstnerisk niveau på højde med de store scener i resten af Norden. Sæson 2012/13 gav flere eksempler på nye produktionsmetoder samt ny udvikling af klassikere med det formål at servere materialet på en ny måde for publikum. Et af parametrene på, om Aalborg Teater kunstnerisk er på højde med de store scener i resten af Norden, kan vurderes ud fra teatrets evne til at tiltrække nationale og internationale scenekunstnere til teatret. En opgave på Aalborg Teater vil for instruktører, scenografer m.v. kræve, at vedkommende flytter til Aalborg i en periode, og dermed have et familiemæssigt afsavn. Teatret har haft succes med at engagere præcis de ønskede instruktører og scenografer på de respektive forestillinger, og på seks ud af teatrets 11 egne produktioner, har der været instruktører, scenografer, lysdesignere m.m. fra de andre nordiske lande. MÅL 2 Aalborg Teater vil vedvarende lave underholdende og udfordrende teater, bl.a. ved at bringe de nye scenekunstneriske udtryksformer til Aalborg og engagere de rette kombinationer af såvel indenlandske som udenlandske instruktører, scenografer, dramaturger og skuespillere. Det var således blandt andet muligt at se Jeppe på Bjerget og Don Quijote i nyudviklede udgaver, ligesom det var muligt at opleve den nye fremadstormende dramatiker Julie Maj Jakobsens videredigtning af Ødipusmyten i Ødipus på Kreta, hvor Ødipus forsøger at samle sin mildest talt samspilsramte familie på en charterferie til Kreta hvilket virkede dejligt komisk, inden det hele endte i blot endnu en tragedie. Et stærkt bud på moderne, grotesk familiedrama ikke ulig virkelighedens. Røverne af Schiller var et fjerde tilbud til publikum, hvor de kunne opleve en nyfortolkning af en stor klassiker, som både publikum og anmeldere var meget glade for. Sæsonen bød også på et nyskrevet/nyudviklet stykke Glasur ; en meget intim teaterkoncert som i sit originale, lidt dystre univers, bestod af nyarrangerede udgaver af gamle danske romancer blandet med hip-hop- og rapmusik. Og endelig var sæsonens store satsning en Både dramaturg og teaterchef har været på nyudvikling af musicaludgave af filmen produktionsbesøg i såvel ind- som udland En kort en lang en stor succes såvel for at sikre indsigt i nye kunstneriske udtryksformer, kunstnerisk, publikumsmæssigt som produktionsbesøgende har væ- anmeldermæssigt. ret afgørende i det efterfølgende repertoirevalg Medvirkende: INDEN JEG FYLDER 67 Marianne Høgsbro for den kommende sæson. Ved at følge Hanne Windfeld forestillinger på andre teatre, skabes der dels Forfatter>Jane Prowse efter bog af Jane Juska Merete Mærkedahl Instruktør>Thomas Müller Henrik Weel et stort netværk samt erfaring og vidensdeling Scenograf>Kirsten Thomsen Jørgen W Larsen mellem forskellige teatre, og dels indsigt 12 Lysdesign>Mårten K. Axelsson Carsten Svendsen Lyddesign>Aske Bergenhammer Hoeg Jakob Højlev Jørgensen i nye produktionsformer på andre teatre. 13

8 ØDIPUS PÅ KRETA Dramatiker>Nyfortolket af Julie Maj Jakobsen efter Sofokles Instruktør>Minna Johannesson Lysdesign>Stine Fumz Lyddesign>Kristian Berg Medvirkende: Steffen Eriksen Jakob Hannibal Amalie Dollerup Andreas Jebro Malin Rømer Brolin-Tani Beretning MÅL 3 Aalborg Teater vil være i front i kunst- og kulturlivet i Nordjylland ved at være det sted, hvor publikum altid får andet og mere, end de forventer. Det er af afgørende betydning, at Aalborg Teater kan leve op til publikums forventning om, at et besøg på Aalborg Teater altid er ensbetydende med høj kvalitet. En måde at opfylde denne målsætning på er ved at være i dialog med publikum og omgivelser. Derfor kunne publikum både ved at komme til de enkelte forestillinger og ved at følge teatret medie- og markedsføringsmæssigt opleve et mere åbent og kommunikerende teater. Ved sæsonstart lagde teatret ud med en stærk udgave af den danske klassiker over dem alle, Jeppe på Bjerget. En forestilling, der mere kom til at handle om demokratiet (som Holberg var imod) end om, hvorfor Jeppe drikker. En masse unge mennesker så forestillingen og diskuterede, hvad man stiller op med demokratiet. Teatret har i sæson 12/13 udover de ordinære egenproduktioner præsenteret publikum for en bred vifte af supplerende aktiviteter som f.eks.: Cæcilie Norby... Koncert Love Songs... Dansk Danseteater Hvor er du egentlig grim....gæstespil In the pretty boys mouth...gæstespil ANDET Scener fra et ægteskab...reading Natholdet... TV show Syng med MÅL 4 Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og målrettet for videreudvikling af teaterkunsten. Sæson 2012/13 har været brugt til at afdække og tilvejebringe grundlaget for i indeværende sæson at kunne etablere Borgerscenen på Aalborg Teater. Forestillingerne på Borgerscenen vil kunstnerisk og bemandingsmæssigt set være fuldt på højde med de øvrige produktioner på teatret, men med den ene forskel, at de medvirkende ikke er skuespillere, men borgere. I Ind under jul, som spillede på Lille Scene op til jul, videreførte Aalborg Teater samarbejdet med Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater. Tre dramatikerelever gav en halv times bud på en julehistorie. Endelig fortsatte nyudvikling og afprøvning af forskellige genrer på Transformator i 2012/13, dog med fokus på at gøre alle aktiviteter på Transformator mere teaterrelaterede i sæsonen. Repertoiret var bredt og spændte fra flere forskellige aftener med improteater ved 3 stop fra Gug, teaterkoncert i The Birth Of A Human, break- og boogiedansere sammen med jazz improvisation i International boggie nigth, monologer f.eks. Barnet, en fortælling om en ung piges udvikling fra barn til kvinde samt fortællinger i Revulo hvad for noget?. For at skabe større synlighed om teatrets mange tilbud og med henblik på at skabe øget dialog med vores publikum, blev der i sæsonen iværksat et øget brug af vores kundeoplysninger, således at vores kunder MÅL 5 nu modtager en velkomstmail 1 uge før Repertoire skal vise en diversitet og henvende sig til forskellige grupper. Aalborg FANG JULEMANDEN forestillings start og efterfølgende modtager en evalueringsmail. Ligeledes har der Teater vil tilstræbe, at publikums sam- Medvirkende: Forfatter>Anthony Neilson Amalie Dollerup Komponist>Nick Powell Nanna Buhl Andreasen været gennemført en ny Con-Zoom undersøgelse mensætning i højere grad afspejler regio- Instruktør>Heinrich Christensen Steffen Eriksen Scenograf>Jonas Fly Filbert Mikkel Kaastrup-Mathew af PostDanmark for at give større nens befolkningssammensætning. Kapelmester>Gunhild Kjær Jakob Højlev Jørgensen viden om teaterpublikummet. Lysdesigner>Stine Fumz Lars Lohmann 14 Lyddesigner>Aske Bergenhammer Hoeg Jacob Lohmann 15

9 IND UNDER JUL. Forfattere>Niclas Ashkan Johansen, Simone Isabel Nørgaard og Henrik Szklany studerende fra Dramatikeruddannelsen v/ Århus Teater Instruktør>Minna Johannesson Scenograf>Marianne Nilsson Lysdesigner>Ida Valsted Prag Lyddesigner>Kristian Berg Medvirkende: Allan Helge Jensen Jørgen W Larsen Malin Rømer Brolin-Tani Bodil Lassen Andreas Jebro Caspar Juel Berg Beretning Aalborg Teater vil præsentere forestillinger, der er målrettet til borgergrupper, der ellers ikke kommer i teatret. På det kommunikative område er en øget dialog med borgere i Nordjylland via de sociale medier et direkte resultat af en øget satsning på området. For at indfri denne målsætning, arbejder Aalborg Teater såvel på en kunstnerisk front med at sikre et meget bredt repertoire, og på en kommunikativ front for at sikre viden om de muligheder og oplevelser, der findes på Aalborg Teater. Således kunne AT i år præsentere en storstilet satsning på skolescenen, hvor teatret lavede en co-produktion med Østre Gasværk Teater om Cykelmyggen Egon tilpasset den nordjyske skolescene. Forestillingen var en stor succes, og målet var at spille en forestilling, som teatret ikke selv kunne have produceret alene. Det var en meget flot og meget underholdende forestilling, som mange publikummer var inde at se indtil flere gange. For familierne kunne vi byde velkommen til årets familie-jule-forestilling Fang Jule-manden, der var en meget morsom forestilling med en del sange om en skilsmisse families jul. I front Julie på 11, spillet af Amalie Dollerup, som ikke ønsker sig andet til jul end sin rigtige far. Heinrich Christensen havde instrueret løjerne og forestillingen ramte plet i forhold til at være en moderne juleforestilling med høj underholdningsværdi for hele familien. Publikum og anmeldere var glade. Med Cæcilie Norby, Dansk danseteaters Love Songs og Natholdet kunne vi byde vel-kommen til et publikum, der ikke hørte til teatrets kernepublikum. MÅL 6 Aalborg Teater vil indgå i et internationalt EU-projekt, der skal afdække nye måder at tiltrække nye publikumsgrupper til teatret. 2012/13 har været startåret for Theatron. Theatron er et fælles EU projekt, hvor 11 partnere fra 8 forskellige lande har sat sig for at undersøge, hvorledes man kan udvikle nye publikumsgrupper. Projektet undersøger dels den kunstneriske retning (hvordan kan ændringer i det kunstneriske udbud tiltrække nye grupper) og dels en PR retning (hvordan kan ændringer i det, vi gør, og den måde, vi anvender vores viden på, influere på at tiltrække nye kundegrupper). Der har været afholdt 3 workshops, 3 production visits og 3 Steering Committee Meetings. Aalborg teater har haft repræsentanter med på alle aktiviteter. Endvidere har sæson 2012/13 været anvendt til at forberede Aalborg Teaters version af Stadt Theater Dredsens Burger Bühne, der er ATs kunstneriske satsning indenfor Theatron samarbejde. Aalborg Teater kan derfor som det første teater i Danmark byde velkommen til den første danske Borger Scene. Forberedelserne har blandt andet omfattet ansættelse af ½ dramaturg samt en administrativ koordinator til Borgerscenen, som instruktør Minna Johannesson og dramaturg Jens Christian Lauenstein Led er kunstnerisk ansvarlige for. Endelig har 2012/13 været brugt til at forberede et PR og Marketing seminar, som er afholdt i september I de små gæstespil på Transformatorscenen som f.eks. Hvor er du egentlig grim når du er liderlig, in the Pretty boys mouth,.. blev kontroversielle emner taget op til GLASUR debat, primært blandt det unge publikum. Ligesom de unge primært gymnasieelever Instruktør>Kasper Sejersen* Lysdesign>Egil Barclay Høgenni Hansen Medvirkende: var flittige gæster på både Jeppe på Lyddesign/producer/musiker>Jonas Hvid Carsten Svendsen Bjerget og Ødipus på Kreta. Musikalske arrangementer> Simon Søgaard Merete Mærkedahl 16 *praktikant fra Statens Teaterskole Simon Søgaard 17

10 KIRSEBÆRHAVEN Forfatter>Anton Tjekhov Instruktør>Alexa Ther Scenograf>Camilla Bjørnvad Lysdesign>Ida Valsted Prag Lyddesign>Aske Bergenhammer Hoeg Medvirkende: Tammi Øst Morten Kirkskov Amalie Dollerup Camilla Gjelstrup Smedegaard Martin Ringsmose Steffen Eriksen Lise Baastrup Jørgen W Larsen Merete Mærkedahl Ebbe Trenskow Carsten Svendsen Beretning For at opnå større indsigt og viden om vores kunder, er der foretaget en segmenterings-analyse (Post Danmarks ConZoom analyse). Denne viden er anvendt i forhold til udsendelse af en semiadresseret adresseløs tryksag via Post Dannmark. Desuden har teatret produceret og udsendt målrettet kommunikation via adresserede breve, postkort o. lign. (Direct mail) på baggrund af kundeinfo fra egen kundedatabase. Der har ligeledes været et forøget fokus på brugen af de sociale medier, og teatret er blandt andet begyndt at annoncere på Facebook ved at sammenholde vores kundeinfo fra egen kundedatabase med Facebooks brugerdatabase. MÅL 8 Aalborg Teater kan samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger. I starten af sæsonen havde de to teaterchefer dialog omkring mulige samarbejdsprojekter men disse er udskudt til et senere tidspunkt. MÅL 9 Aalborg Teater vil afdække og udnytte mulighederne for samarbejde med de kunstneriske uddannelser. I sæsonen har vi kunne byde velkommen til tre studerende fra Dramatikeruddannelsen i Aarhus og til en instruktørpraktikant fra Statens Scenekunstskole Endelig er det i sæson 2012/13 indført, at vores publikum, 1 uge før de skal i teatret, modtager en velkomstmail, og at de efter forestillingen modtager en mail, hvor de har mulighed for at evaluere den oplevelse, de har haft på teatret. Teatret har ansat en skrædderelev, samt en lyd/lys elev. Endvidere har teatret sammen med landsdelsscenerne i Odense og Aarhus og Det Kongelige Teater udarbejdet en teatermaleruddannelse, og de tre teatre er enige om i fællesskab at ansætte og uddanne en teatermalerelev med start fra sæson 2013/14. RØVERNE Medvirkende: Henrik Weel Caspar Juel Berg Andreas Jebro Jakob Hannibal Christine Gjerulff MÅL 7 Aalborg Teater vil åbne sig over for andre teatre og projektteatre uden egen scene. I sæsonen have Aalborg Teater et samarbejde en co-produktion med Østre Gasværk Teater på skoleforestillingen Cykelmyggen Egon og vi bød Dansk Danseteater velkommen på Store Scene med deres performance Lovesongs. Endvidere havde teatret i sæsonen 2 gæstespil på Store Scene, samt ikke mindre end 7 små gæstespil på Transformator. Ved disse gæstespil har teatret stillet scene til rådighed for ensembler/spillere uden fast scene. Aalborg Teater indledte i 2012/13 et samarbejde med Aalborg Universitets Arkitektur og Design. Alle studerende på 6. semester fik til opgave at lave et projekt Det Ny Aalborg Teater. Projektet endte ud i en udstilling på Utzon Centret, hvor projekterne blev tilgængelige for alle borgere. I sæsonen blev det tidligere samarbejde med Jysk Musikkonservatorium redefineret og relanceret under navnet Konvensator. En gang månedligt i vinterhalvåret får de konservatoriestuderende stillet scenerummet til rådighed til koncertaktivitet. Konvensator er Transformators samarbejde med det Jyske Musikkonservatorium. Teatret kaster musikstuderende ud i forskellige kunstneriske møder, og parrer dem med skuespillere, dansere, visualprogrammører og mange andre kunstnere Forfatter>Friedrich Schiller i en nyfortolkning af Thomas Markmann Instruktør>Therese Willstedt Scenograf>Jonas Fly Filbert Lysdesign>Mårten K. Axelsson Mads Rømer Brolin-Tani 18 Lyddesign>Kristian Berg Mikkel Kaastrup-Mathew 19

11 CYKELMYGGEN EGON (Co-produktion med Østre Gasværk Teater) Forfatter>Flemming Quist Møller Instruktør>Steen Koerner Komponist>Jesper Mechlenburg Sangtekster>Clemens Scenograf>Astrid Lynge Ottosen Lysdesigner>Brian Njie/Stine Fumz Lyddesigner>Anders Stadelund/Jonas Hvid Flyveinstruktion>Brendan Shelper Medvirkende: Flemming Quist Møller Serge Huercio/Jimmy Enoch Karin Silvia Cernuda Ikeda Slim Boogie Wilber Wilpower Urbina Mori Koichiro Benjamin E. Skop Julia Schmitt Linn Broden Nanna Winther Katrine Antonia Holt Kim Hilton Anviti Nandgave Stemmer>Basim, Jaleesa, Szhirley, Clemens, Morten Staugaard, Chapper, Pharfar, Mark Linn, Robotdrengene Nick Johnsen & Jeppe Thybo, Karen Mukupa & Karl Bille don quijote Forfatter>Miguel de Cervantes Instruktør>Jonas Correll Petersen Oversættelse>Iben Hasselbalch Scenograf>Nia Damerell Komponist>Gaute Tønder Lysdesigner>Stine Fumz Lyddesigner>Aske Bergenhammer Hoeg Beretning MÅL 10 Aalborg Teater vil skabe rum for kunstneriske satsninger gennem en bæredygtig økonomi. Efter flere sæsoner med ekstrem stor fokus på omkostningsstyring har en gennemgribende opstramning af teatrets økonomi resulteret i, at teatret igen har konsolideret sin økonomi, således at teateret egenkapitalmæssigt ville kunne absorbere de økonomiske konsekvenser af et tab af en kunstnerisk satsning på Store Scene. Den bevillingsmæssige situation vil dog fortfarende kræve meget stor opmærksomhed på det generelle omkostningsniveau på teatret. Teatret valgte i sæson 2012/13 at opprioritere sponsorområdet ved at ansætte en sponsorchef, hvilket har resulteret i en umiddelbar stigning i såvel antallet af sponsorer samt i størrelsen af de indbetalte sponsorbidrag. Ligeledes har den ny sponsorchef prioriteret at indgå 2 årige sponsorkontrakter, og har i samarbejdet med PR-chefen udarbejdet og allerede revideret (opjusteret) sponsorstrategien. Opprioriteringen har ligeledes medført et øget salg til virksomheder. En opstramning i reglerne for rabatterede billetter har givet en større billetindtægt end budgetteret, på trods af et mindre fald i antallet af solgte billetter og en stigning i antallet af fribilletter. Der er dog stadig mulighed for yderligere opstramning. EN KORT EN LANG Forfattere>Hella Joof og Klaus Bondam Komponist>Martin Brygmann Bearbejdelse>Morten Kirkskov og Niclas Bendixen Instruktør>Niclas Bendixen Scenograf>Jonas Fly Filbert Kapelmester>Niels Søren Hansen Medvirkende: Carsten Svendsen Mads Rømer Brolin-Tani Rikke Lylloff Kenneth Christensen Henrik Weel Jakob Højlev Jørgensen Allan Helge Jensen Nikolaj Bjørn-Andersen Merete Mærkedahl Amalie Dollerup Marianne Høgsbro Mikkel Kaastrup-Mathew Medvirkende: Andreas Jebro Martin Ringsmose Igen i sæson 2012/13 har teatrets bestyrelse og ledelse arbejdet for en mere ligelig fordeling af driftsmidler, og teatret kan med glæde konstatere, at Kulturstyrelsen med den ny formidlingstilskudsbekendtgørelse nu er begyndt tildele midler ud fra antal publikum. Bestyrelse og ledelse fastholder denne dialog med politikere og bevilligende myndig- Musikere: Michael Andersen, Nikolaj Heymann Christensen, Peter Dombernowsky, heder. Lysdesigner>Mårten K. Axelsson Anders R Farstad, Niels Jacob Nørgaard, Jacob Rose, Gunhild Kjær 20 Lyddesigner>Kristian Berg og Jonas Hvid Lise Baastrup 21

12 A alborg Teater Resultatopgørelse Resultatopgørelse A alborg Teater Balance Balance 1 Driftstilskud Formidlingstilskud Andre tilskud Billetindtægter Øvrige indtægter Egenindtægter i alt Indtægter i alt Fordelte produktionsomkostning Fællesproduktionsomkostninger Direkte produktionsomk. i alt Kunstnerisk scenepersonale Sceneteknisk personale Bygningsdrift Bestyrelse Ledelse i øvrigt Administrativt personale Salgspersonale Regulering af feriepengeforpligtelse AKTIVER Note DKK DKK Ejendomme Driftsmidler Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende i alt Kassebeholdning Girobeholdning Indestående i pengeinstitut Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Personaleomkostninger i alt Salgsomkostninger Ejendomsomkostninger Rejseomkostninger Repræsentationsomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansiering Finansiering Resultat

13 Aalborg Teater Balance Balance A alborg Teater Pengestrømsopgørelse Pengestrøm sopgørelse PASSIVER Note DKK DKK 2012/ /12 DKK DKK Reserve for opskrivning Overført resultat Egenkapital i alt Lån, kreditinstitutter Lån, offentlige Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af lån, kreditinstitutter Forudbetalt tilskud Feriepengeforpligtelse Forudfaktureret Skyldige omkostninger Skyldig løn m.v Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Leasingforpligtelse 20 Sikkerhedsstillelser Årets resultat Reguleringer: Årets afskrivninger Forskydning i tilgodehavender Forskydning i modtagne forudbetalinger Forskydning i skyldige omkostninger m.v Driftens pengestrømme Bygninger Driftsmidler Investeringernes pengestrømme Afdrag på gæld (netto) Finansieringens pengestrømme Årets pengestrømme i alt Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo

14 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. Afskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For den selvejende institution er anvendt følgende brugstider og restværdier: Brugstid Restværdi Bygninger år 40% Driftsmateriel og inventar 3 5 år 0% med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. ret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. GENERELT I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Grunde afskrives ikke. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde den selvejende institution, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved billetsalg og sponsoraftaler indregnes i resultatopgørelsen i den sæson, de vedrører. Nettoomsætning opgøres ekskl. moms og rabatter. Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris på under t.dkk 25 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Småaktiver der er en del af en større samlet enhed indregnes dog som aktiv og afskrives. Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt kursregulering af fremmed valuta. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af den selvejende institutions ordinære drift, og som derfor ikke kan forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Opskrivning af ejendom indregnes under egenkapitalen i reserve for opskrivning. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilhørende tilgodehavender og gæld. Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra og udbetalt udbytte til kapitalejere samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser. Gældsforpligtelser BALANCE Langfristede gældsforpligtelser måles til Materielle anlægsaktiver kostpris på tidspunktet for stiftelse af Likviditeten ved årets begyndelse og slutning Materielle anlægsaktiver måles i balancen gældsforholdet (låneoptagelsen). Gældsforpligtelserne sammensætter sig af likvide behold- til kostpris med tillæg af opskrivninger og måles herefter til amortiseninger

15 Aalborg Teater Aalborg Teater 1. Driftstilskud Formidlingstilskud C og D billetter Driftstilskud, Kulturministeriet I alt Afvigelse på t.dkk 250, da der i forbindelse med budgetlægning ikke er indregnet evt. plregulering af driftstilskud. PG C PG D Antal Beløb Rabat C Antal Beløb Rabat D Rabat til børn og unge under Rabat til studerende Abonnementsrabat Teaterklippekort Grupperabat og familie rabat Sidste øjebliksrabat Kampagnerabat I alt Formidlingstilskud Formidlingstilskud i alt TOTAL Formidlingstilskud I alt Aalborg Teater har i alt i sæson 2012/13 anvendt t.dkk ekskl. moms til reduktion af billetpriser for udvalgte grupper, og således har teatret anvendt yderligere t.dkk til reduktion af billetpriser til udvalgte kundegrupper, jf. nedenstående regnskab for formidlingstilskud. Formidlingstilskud A og B billetter Antal Beløb Rabat i alt Rabat til børn og unge under Rabat til studerende Abonnementsrabat Teaterklippekort Grupperabat og familie rabat Sidste øjebliksrabat Kampagnerabat Formidlingstilskud i alt, inkl. moms Formidlingstilskud i alt, ekskl. moms PG A PG B Fribilletter Antal Beløb Rabat A Antal Beløb Rabat B Rabat til børn og unge under Rabat til studerende Abonnementsrabat Teaterklippekort Grupperabat og familie rabat Sidste øjebliksrabat Kampagnerabat I alt Øvrige biletter Billetter i alt De i regnskabet opførte billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år, hhv. under øvrige rabatformer, opfylder kravene til minimumspris og minimumsrabat, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Administration og markedsføring af formidlingsordningen sker udelukkende med midler fra Aalborg Teaters driftsbudget

16 Aalborg Teater Børn og unge Børn og unge opnår særlig stor rabat på billetter. Aalborg Teater prioriterer dette segment særligt højt og ser denne prioritering som en langsigtet publikumsstrategi. Børn og unge udgjorde 32% af det totale publikumstal på Aalborg Teater. Abonnementsordning Trods et fald i antallet af publikum, der køber sin billet via en abonnementsordning, er abonnenterne fortsat en væsentlig del af Aalborg Teaters ordinære publikum. Der ydes rabat til publikum, som tegner abonnement til 3 eller flere forestillinger. Markedsføring af abonnementsordningen foregår i hele regionen og i samarbejde med lokale teaterforeninger, lokale teatre, aftenskoler og andre kulturudbydere. Abonnementsordningen er meget vigtig for teatret, når der skal opnås en høj belægning på alle ugens spilledage. Abonnenterne udgør 26% af publikumsgruppen. Øvrige rabatformer Øvrige rabatformer består af klippekort, grupperabatter, sidste øjebliksrabatter. Denne gruppe udgør 3% af publikum. Fribilletter Teatret har i indeværende sæson oplevet en stor stigning i antallet af fribilletter, og andelen udgjorde i sæsonen 10%. 3. Andre tilskud Tilskud til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde Aalborg Kommune, Kulturaftale Teatron I alt Tilskud på t.dkk 80 fra Kulturaftale Nordjylland til dækning af visse aktiviteter på Transformator i finansåret Tilskuddet er blandt andet gået til betaling af eksterne aktører på Transformator-scenen samt til synliggørelse af de 39 arrangementer, der har været afholdt på Transformator i Tilskud på t.dkk 111 fra Europa Kommissionen i forbindelse med det femårige EU projektet Theatron. 4. Billetindtægter Billetsalg Billetsalg, Transformator Cafétilbud Kundegebyrer Egne gavekort m.m I alt Forøgelse af billetindtægter på t.dkk 330. En positiv afvigelse i fht. budget, en stor del af denne afvigelse skyldes mersalg af billetter med menu til Teatercafeen på t.dkk 155, hvorfor der en tilsvarende negativ afvigelse under Cafétilbud. Fald i indtægter på Transformator på t.dkk 27 i fht. budget, dækker dog over, at en del af Transformatorbilletter er solgt via ordinært billetsystem i alt t.dkk 23. En større andel gavekort er indløst svarende til t.dkk

17 Aalborg Teater Aalborg Teater 5. Øvrige indtægter 6. Direkte produktionsomkostninger Leje + forpagtningsafgift, cafe Sponsorater Gaver fra fonde Indtægter metal, flasker, kostumer m.m I alt Forøget indtægt på t.dkk 26 vedrørende cafeen i forhold til foregående sæson, et fald på t.dkk 10 i forhold til budget. I forbindelse med årsskiftet 2012/13 er ny forpagter tiltrådt i teatercafeen. En afvigelse i sponsorindtægter på t.dkk 398 i forhold til budget og svarende til en stigning på 80 % i forhold til foregående sæson. Stigningen skyldes opprioritering af området med en ny medarbejder. Antallet af sponsorer er steget fra 29 til 34 samtidig med, at de enkelte sponsorbidrag er blevet markant højere. Samtidigt er der som noget nyt indgået 2-årige sponsorkontrakter. En afvigelse i gaver fra fonde på t.dkk 56, ligeledes som følge af en opprioritering på området. Musik, noder, rollehæfter Dekorationer, kostumer, møbler m.m Fofatter- og oversætter rettigheder Fordelte produktionsomk. i alt Lastbil, truck m.m Småanskaffelser Lys, drift Lyd, drift Fællesproduktionsomk. i alt I alt En forøget udgift på t.dkk 146 på musik mv. primært på baggrund af forøgede udgifter på musicalen En kort en lang, blandt andet i forbindelse med produktion af CD. Forøgede udgifter på dekorationselementer, kostumer mm. på t.dkk 602. Ekstraordinært store dekorationsudgifter, herunder udgifter til lys og lyd på forestillingerne "En kort en lang", "Kirsebærhaven" og "Fang julemanden". En mindre udgift på t.dkk 77 på rettigheder, disse er i stedet disponeret under musik, noder mm. Forøgede udgifter på lastbil, truck mm. på t.dkk 15. Mindreudgifter på almindelige driftsudgifter i lys og lyd på t.dkk

18 Aalborg Teater Aalborg Teater 7. Personaleomkostninger 8. Salgsomkostninger Kunstnerisk scenepersonale Sceneteknisk personale Bygningsdrift Bestyrelseshonorar Ledelse i øvrigt Administrativt personale Salgspersonale Regulering af feriepengeforpligtelse I alt Mindreudgifter på t.dkk 719 på kunstnerisk personale. Afvigelsen skyldes primært en budgetteret udgift til lejligheder til gæster, herunder instruktører, scenografer m.v. som i regnskabsåret er flyttet til konto med lejemål, endvidere refusioner på kunstnerisk scenepersonale. Dette er både refusion i forhold til barsel og i forhold til længerevarende sygdom der ikke har været budgetteret, endvidere mindre forbrug på musikere og faste skuespillere ift. budget, og til gengæld har der været et merforbrug på gæsteskuespillere som følge af barsel og sygdom. En merudgift på sceneteknisk personale på t.dkk 324, afvigelsen skyldes merudgifter som følge af barsel og sygdom. Annoncer Plakater og brochurer Fotografering Billetnet gebyr Øvrige salgsomkostninger Refusion, kørsel skoleforestilling Arbejdstøj / uniformer I alt Merudgift på i alt t.dkk 312 i forbindelse med salgsomkostninger. Merudgifter skyldes primært ekstraordinær stor PR indsats i forbindelse med musicalen En kort en lang samt intensiveret markedsføringsindsats på Fang Julemanden og Kirsebærhaven. Fordeling af midler på de enkelte salgsomkostningsposter; annoncer, plakater og brochurer, fotografering samt øvrige salgsomkostninger varierer fra år til år og foretages suverænt af PR-chef. Mindre udgifter til kørselsrefusion til skoleforestillinger på t.dkk 68 skyldes mindre salg til skolerne på samme forestillinger. Mindreudgift på bygningsdriftspersonale på t.dkk 197, afvigelsen kommer som følge af refusioner grundet sygdom. Merudgift på t.dkk 144 på ledelse i øvrigt primært på baggrund af ændrede kontrakt vilkår til teaterchef. Ledelsen udgøres af teaterchef, administrationschef, produktionschef og PR-chef. Mindreudgift på t.dkk 392 på administrativt personale, afvigelsen kommer som følge af refusioner grundet sygdom. Mindreudgift på t.dkk 62 på salgspersonale. Merudgift på t.dkk 73 i forbindelse med regulering af feriepengeforpligtigelsen, på baggrund af flere faste medarbejdere end budgetteret

19 Aalborg Teater Aalborg Teater 9. Ejendomsomkostninger 10. Rejseomkostninger Forsikring, bygning El, vand, varme, kloak, renovation Vagt, Alarm, Falck Rengøringsartikler Rengøring, faktureret Kantineartikler Reparation og vedligehold af bygninger Småanskaffelse inventar Lejemål, lager og lejligheder I alt Mindre udgift på forsikring på t.dkk 36. Merudgift på el, vand, varme, kloak, renovation t.dkk 119 skyldes primært ekstraordinært store varmeudgifter grundet lang vinter, et generelt merforbrug på mellem % i vintermånederne i forhold til budget. Mindreudgift på vagt, alarm, Falck på t.dkk 32 skyldes primært ændring i forhold til runderingspraksis. Merudgift på reparation og vedligeholdelse af bygninger t.dkk 185 skyldes dels ekstraordinære udgifter i forbindelse med renovering af Teatercafé i forbindelse med forpagterskift og dels ekstraordinære udgifter til reparation og vedligehold i forbindelse med vandskade som følge af skybrud. Ekstraordinære udgifter på småanskaffelser på t.dkk 34. Tjenesterejser Studierejser I alt Merudgift på t.dkk 69 primært på baggrund af engagement i EU-projektet Theatron, hvor der har været afholdt 3 workshops, 3 production visits og 3 Steering Committee Meetings og sekundært på baggrund af forøget rejseintensitet i forbindelse med overenskomstforhandlinger med henholdsvis DSF og TL, hvor der i alt har været afholdt 9 forhandlingsmøder. Merudgifter på t.dkk 25 ligeledes på baggrund af Theatron projektet, hvor det har været prioriteret, at såvel teaterchef som dramaturg tager på studierejser for at sikre bredt indblik i den nationale og internationale teaterbranche med henblik på at finde repertoire og nye instruktører og scenografer. 11. Repræsentationsomkostninger Repræsentation Gaver, blomster m.v I alt Ekstraordinære udgifter på lejemål på t.dkk 306, disse udgifter har dog været budgetteret under øvrige omkostninger under lønudgifter på gæster, herunder instruktører, scenografer m.v., hvor der er en tilsvarende mindre udgift. Merudgift på repræsentation på t.dkk 47. Afvigelsen skyldes primært en ændret indsats i forbindelse med sponsorarrangementer og mulighed for sponsorerne, som en del af deres engagement i teatret, for at benytte sig af spise/drinks billetter. Ordningen gælder for kernesponsorer og hovedsponsorer. Mindreudgift på gaver, blomster mm. på t.dkk

20 Aalborg Teater Aalborg Teater 12. Administrationsomkostninger 14. Finansiering Forsikring, personale Kontingenter og abonnementer Kontorhold Telefon og Internet Porto, fragt og gebyrer Småansk., rep. og vedligehold, IT Konsulentass., økonomi og personale Personale, sundhed m.m Arbejdstøj og uniformer Kursusudgift Diverse I alt Mindre udgifter på de administrative omkostninger på i alt t.dkk 228. Afvigelserne ligger primært på merudgifter til telefon og internet samt merudgifter til porto og fragt. Mindre udgifter til konsulentassistance samt tilbageførsel af for meget afsat vedrørende arbejdsmiljøsag i 2011/ Afskrivninger Afskrivninger, bygning Afskrivninger, driftsmidler I alt Mindre udgifter på afskrivning på bygninger på t.dkk 51. Merudgifter på afskrivninger til driftsmidler på t.dkk 66. Renteindtægter Renteudgifter I alt Anlægsaktiver Mindreudgifter til finansiering på t.dkk 49 primært som følge af omlægning af banklån til realkreditlån. En besparelse på 30% på renteudgifter i forhold til foregående regnskabsår. Drifts- Beløb i DKK Ejendomme midler I alt Kostpris primo Årets tilgang Årets afgang Kostpris ultimo Opskrivninger primo Opskrivninger ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger vedr. afgang Afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi Årets tilgang på ejendommen udgør t.dkk 227 og vedr. primært kloaksikring. Årets tilgang på driftsmidler udgør t.dkk 587 og vedrører primært lamper og lydudstyr, herunder et FM-system til hørehæmmede på Store Scene

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere