Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014"

Transkript

1 Fusionsredegørelse Fusionsbalance pr 1. januar 2014 for fusionen imellem Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse med Ganløse Vandværk som det fortsættende selskab Åbningsbalance pr 1. januar 2014 for Ganløse Vandværk a.m.b.a. 25 maj 2014

2 Fusionsredegørelse: For Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer: Vandværksvej Stenløse Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer: Ganløseparken Stenløse Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse CVR-nummer: Ganløseparken Stenløse Undertegnede bestyrelse for Ganløse Nordre Vandværk fremover benævnt "GNV", bestyrelsen for Ganløse Søndre Vandværk fremover benævnt "GSV" bestyrelsen for Ganløse Vandværk A.m.b.a. eller "GV", har i fællesskab udarbejdet en fusionsplan, i henhold til hvilken de to ophørende selskaber "GNV" "GSV" opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabernes samlede aktiver forpligtelser til det fortsættende selskab "GV" Bestyrelserne for de to ophørende selskaber det fortsættende selskab afgiver i anledningen heraf følgende fælles fusionsredegørelse: 1. Baggrund begrundelse 1.1 Over de seneste 2 år har GNV GSV hver for sig i fællesskab drøftet mulighederne for at etablere ét vandværk for Ganløse by dertil hørende naturligt opland. 1.2 Målet med en sådan fusion er at fremtidssikre prisen for kvaliteten af vort vand. 2. Økonomisk ligestilling imellem andelshaverne. 2.1 Det er vor fælles vurdering, at der er tale om to veldrevne Vandværker som overordnet set på det tekniske vedligeholdelsesmæssige plan, må betragtes som værende ligeværdige. Den regnskabsmæssige værdi af de pågældende anlæg - således som det kommer til udtryk i de senest aflagte årsregnskaber for de to Vandværker, er et resultat af den førte aktiverings- afskrivningspraksis 2.2 Det er vor vurdering, at de to Vandværkers likvide situation er god vil kunne sikre, at det fortsættende Vandværk så fremover har den fornødne buffer, til at kunne sikre en fortsat god vedligeholdelsesstand. 2.3 Prisen for en kubikmeter vand den faste afgift, der betales årligt, er allerede på nuværende tidspunkt harmoniseret. 2.4 Af indberetningen til Egedal Kommune af udpumpet vandmængde for 2013 fremgår det, at GNV forsyner 820 forbrugsenheder, at GSV tilsvarende forsyner 512 forbrugsenheder Som et led i den samlede fusionsaftale er bestyrelserne for GNV GSV nået til enighed om at afsætte 359 t.kr som en gæld i det nye selskabs åbningsbalance, svarende til 438 kr pr forbrugsenhed i GNV. Beløbet svarer til den merlikviditet pr forbrugsenhed, som der er akkumuleret mere i GNV end tilfældet har været i GSV. Som et led i den samlede fusionsaftale er bestyrelserne for GNV GSV endvidere enige om, at den reelle brugsværdi af de to Vandværkers indvindings-, distributions anlæg ledningsnet målt pr forbrugsenhed må anses for at være lige store. Der er som en konsekvens heraf ikke ændret i de aktuelt bførte anlægsværdier.

3 Fælles regnskabsopstilling pr 1. januar 2014 for Ganløse Nordre Vandværk (GNV), Ganløse Søndre Vandværk (GSV) Ganløse Vandværk under stiftelse (GV). Reguleringer GNV GSV GV u.s. Noter Fusions balance Aktiver: i kr Anlægsaktiver: ) Anlægsaktiver i alt: Omsætningsaktiver: Tilgodehavende vandskat moms Diverse tilgodehavender Lager af vandmålere ) 261 Aktier obligationer ) Likvide midler Omsætningsaktiver i alt: Aktiver i alt: Passiver: Egenkapital: ) Egenkapital i alt: Langfristet gæld: Egedal kommune, forskud 201 5) 201 Langfristed gæld i alt: Kortfristet gæld: Skyldig A-skat Ambi Skyldig vandskat moms Skyldige omkostninger Fusionsregulering GNV Kortfristet gæld i alt: Gæld i alt: Passiver i alt Noter til "Fælles regnskabsopstilling". 1) 2) Anlægsaktiver er værdiansat til historisk kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger. Lager af vandmålere er værdisat til indkøbspris. Vandmålerne er indkøbt som led i den igangværende overgang til digitale målere. 3) Beholdningen af aktier obligationer er værdiansat til dagskurs ultimo ) Egenkapitalen er reguleret således, at netto omsætningsaktiver kortfristet gæld svarer til kr pr forbruger. Antallet af forbrugere svarer til de oplysninger der årligt indrapporteres til Egedal Kommune. Reguleringen - svarer til 438 kr pr forbruger i Ganløse Nordre Vandværk. Beløbet er regnskabsmæssigt opført som en gæld til de pågældende forbrugere i GNV. Vedtages fusionen, vil 400 kr af tilgodehavendet blive modregnet i den faste afgift i slutafregningen for Restbeløbet vil blive modregnet i ) Forskud, Egedal kommune hidrører fra etablering af forsyningsledning langs Damvadvej Bundsvej. Gælden afvikles i takt med, at potentielle forbrugere tilsluttes den pågældende ledning indbetaler tilslutningsbidrag i h.t. Takstblad.

4 Åbningsbalance pr 1. januar 2014 for Ganløse Vandværk A.m.b.a. (GV) Noter Fusions balance Aktiver i kr. 1) Anlægsaktiver: Anlægsaktiver i alt 2) Omsætningsaktiver: Tilgodehavende vandskat moms 3) 227 Diverse tilgodehavender 3) 105 Lager af vandmålere 261 Aktier obligationer Likvide midler Omsætningsaktiver i alt: Aktiver i alt: Passiver Egenkapital: Egenkapital i alt: Langfristet gæld: Egedal kommune, forskud 201 Langfristed gæld i alt: 4) 201 Kortfristet gæld: Skyldig A-skat Ambi 51 Skyldig vandskat moms 250 Skyldige omkostninger 244 Fusionsregulering GNV 359 Kortfristet gæld i alt 4) 904 Gæld i alt: Passiver i alt Anvendt regnskabspraksis 1) Generelt Åbningsbalancen pr 1. januar 2014 er i overensstemmelse med den foreliggende Fusionsbalance for fusionen imellem Ganløse Nordre Vandværk, Ganløse Søndre Vandværk Ganløse Vandværk med Ganløse Vandværk som det fortsættende selskab. 2) Anlægsaktiver Anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- nedskrivninger. Der er ikke i forbindelse med fusionen foretaget ekstraordinære værdireguleringer af anlægsaktiverne. 3) Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 4) Gældsforpligtelser Såvel lang- som kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel gæld.

5 Bestyrelsens påtegning Bestyrelserne for: Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse har i forbindelse med forslaget om at fusionere ovenstående 3 Vandværker med Ganløse Vandværk som det fortsættende vandværk udarbejdet følgende dokumenter: Fusionsredegørelse Fusionsbalance pr 1. januar 2014 Åbningsbalance pr 1. janauar 2014 for Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse De pågældende dokumenter er udarbejdet på basis af årsregnskaberne for Ganløse Nordre Vandværk Ganløse Søndre Vandværk der begget er godkendt på de to selskabers respektive generalforsamlinger i marts Oplæg til fusion indstilles til generalforsamlingens godkendelse som en helhed. Herunder at bestyrelsen for Ganløse Vandværk fortsætter uændret frem til generalforsamlingen i 2016 hvor første ordinære bestyrelsesvalg vil finde sted. Ganløse d. For bestyrelsen i Ganløse Nordre Vandværk Bo Otterstrøm Flemming Vedel Hansen Sven Rudolf Lindgren Lars Kiib Hecht Olaf Bokmand For bestyrelsen i Ganløse Søndre Vandværk Jørgen Jørgensen Jørgen Borup Petersen Roberto Saldo Finn Pedersen Bo Brøndum Pedersen For bestyrelsen i Ganløse Vandværk Bo Otterstrøm Olaf Bokmand Bo Brøndum Pedersen Jørgen Jørgensen Sven Rudolf Lindgren Finn Pedersen

6 Den uafhængige revisors erklæring Vi har revideret åbningsbalancen pr. 1. januar 2014 for Ganløse Vandværk A.m.b.a. omfattende anvendt regnskabspraksis åbningsbalance. Åbningsbalancen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for åbningsbalancen Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde en åbningsbalance, der er uden væsentlig fejinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vor revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene oplysningerne i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis som ledelsen har anvendt, er passende, om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt egnet at danne grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af Ganløse Vandværk A.m.b.a. s finansielle stilling pr. 1. januar 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 2014 Agenda Revision Godkende Revisionsaktieselskab Poul Johannessen Statsautoriseret revisor

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere