PCH Engineering A/S CVR-nr Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)"

Transkript

1 PCH Engineering A/S CVR-nr Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors erklæringer side 6-7 Anvendt regnskabspraksis side 8-11 Resultatopgørelse side 12 Balance side Noter side Side 2 af 19

3 Virksomhedsbeskrivelse Formål Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, fremstilling og salg af kontroludstyr samt anden virksomhed tilknyttet hertil. Regnskabsperiode 1. januar 2014 til 31. december 2014 Selskabsoplysninger PCH ENGINEERING A/S Ved Klædebo Hørsholm Telefon Telefax CVR.nr Bestyrelse Leif Viggo Schaap Torben Svensson Niels Carsten Holm Christian Holm Jørgensen Ib Eriksen Birgitte Schaap Direktion Leif Viggo Schaap Niels Carsten Holm Revision Rungstedvej Hørsholm Telefon Telefax CVR.nr Homepage Kreditinstitut Jyske Bank A/S Side 3 af 19

4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet har i året været udvikling, fremstilling og salg af kontroludstyr. Regnskabsåret Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten. Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten. Som følge af en misforståelse mellem ledelsen og den tidligere revision er årsrapport for 2013 med tilhørende revisionspåtegning indberettet til Erhvervsstyrelsen, forinden revisionen var tilendebragt. Den tidligere revisor har ikke ønsket at berigtige forholdet og færdiggøre revisionen, på trods af aftale herom. Som følge heraf er selskabets årsrapport for året 2013 ikke revideret, ligesom sammenligningstal i nærværende årsrapport for 2014 som konsekvens heraf ikke er revideret. Den forventede udvikling Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende. Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening. Side 4 af 19

5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i PCH Engineering A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for PCH Engineering A/S for regnskabsåret 1. januar 2014 til 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion uden forbehold om den finansielle stilling og med forbehold for det finansielle resultat. Side 6 af 19

7

8 Anvendt regnskabspraksis REGNSKABSGRUNDLAG Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis. Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C: Ledelsesberetningen. Noteoplysninger vedrørende personaleomkostninger. Noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra posten "Egne aktier" som i årsrapporten for året 2013 er medregnet under aktiver til anskaffelsessum og i årsrapporten for året 2014 er modregnet i egenkapitalen. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Omregning af fremmed valuta Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget i Euro og afholdt i DKK. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster. Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Side 8 af 19

9 Anvendt regnskabspraksis RESULTATOPGØRELSEN Indtægts- og omkostningskriterium Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Bruttofortjeneste Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug" og "andre eksterne omkostninger". Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger, autodrift og administrationsomkostninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Selskabsskat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat. Side 9 af 19

10 Anvendt regnskabspraksis BALANCEN ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter værdiansættes til anskaffelsessum (incl. afholdte lønudgifter vedrørende udviklingsprojekter) med fradrag af eventuelle nedskrivninger og afskrivninger, der Materielle anlægsaktiver Indretning lejede lokaler afskrives lineært over restlejeperioden. Er der ingen fast lejeperiode afskrives lineært over 5 år. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider. Finansielle anlægsaktiver Andre finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender, omfattende huslejedepositum, er efter vurdering optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå. OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Værdipapirer og kapitalandele Egne aktier er i årsrapporten for året 2013 medtaget til anskaffelsessum. I 2014 er anskaffelsessummen for egne aktier modregnet i egenkapitalen. Side 10 af 19

11 Anvendt regnskabspraksis BALANCEN, fortsat FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. Gæld Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Egenkapital Udbytte indregnes som en gældsforpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Side 11 af 19

12 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december Note BRUTTOFORTJENESTE Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført resultat Side 12 af 19

13 Balance pr. 31. december Note AKTIVER Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Egne aktier eller anparter Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Side 13 af 19

14 Balance pr. 31. december Note PASSIVER 6 Virksomhedskapital Overkurs ved emission Udbytte for regnskabsåret Overført resultat EGENKAPITAL Hensættelser til udskudt skat HENSÆTTELSER Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Kortfristet gæld GÆLD PASSIVER Forpligtelser og oplysninger: 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11 Eventualforpligtigelser 12 Kontraktforpligtigelser 13 Nærtstående parter og ejerforhold Side 14 af 19

15 Noter 1 Personaleomkostninger Gager, lønninger og vederlag Pensionsbidrag Andre omkostninger til social sikring Aktiverede udviklingsomkostninger Selskabet har valgt ikke særskilt at oplyse gager og vederlag til ledelsen Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere Af- og nedskrivninger Indretning af lejede lokaler Udviklingsprojekter Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Skat af årets resultat Skat af årets resultat, til betaling Årets hensættelse af udskudt skat Regulering skat tidligere år Side 15 af 19

16 Noter 4 Immaterielle anlægsaktiver Benyttes ej Benyttes ej Udviklingsprojekter Benyttes ej Benyttes ej under Benyttes ej Benyttes ej udførsel Anskaffelsessum 1. januar Regulering primo Anskaffelsessum tilgang Anskaffelsessum afgang Anskaffelsessum 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Regulering primo Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Bogført værdi 31. december Materielle anlægsaktiver Indretning Andre lejede anlæg og lokaler Biler inventar Anskaffelsessum 1. januar Anskaffelsessum tilgang Anskaffelsessum afgang Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afskrivninger tilbageført Afskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Bogført værdi 31. december Side 16 af 19

17 Noter 6 Virksomhedskapital Virksomhedskapital 1. januar Udvidelse af virksomhedskapital 0 0 Virksomhedskapital 31. december Heraf egne aktier Virksomhedskapitalen består af aktier á nom. DKK eller multipla heraf. Selskabet har i de seneste år haft følgende ændringer i kapitalforholdene: Kapitaludvidelse: Stiftelse, kurs Kontant indskud, kurs 600 (anmeldt til kurs 100) Gældskonvertering, kurs 250 (anmeldt til kurs 100) Kontant indskud, kurs 569, Overkurs ved emission Overkurs ved emission 1. januar Regulering af overkurs ved emmision, overført til "Overført resultat" Reguleret saldo overkurs ved emmision pr. 1. januar Overkurs overført til frie reserver Overkurs ved emission 31. december Side 17 af 19

18 Noter 8 Overført resultat Overført resultat 1. januar Regulering af overkurs ved emmision, overført til "Overført resultat" Reguleret saldo "overført resultat" pr. 1. januar Overført fra overskudsdisponeringen Udbytte egne aktier Tidligere køb af egne aktier Overført fra overkursfond Overført resultat 31. december Udskudt skat Hensættelse 1. januar Årets regulering Hensættelse 31. december Vedrører Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Side 18 af 19

19 Noter 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen ledelsen bekendt. 11 Eventualforpligtigelser Ingen ledelsen bekendt. 12 Kontraktforpligtigelser Selskabet har indgået aftale om leje af lokaler til kontor og produktionsformål. En formel skriftlig lejeaftale er ikke indgået, hvorfor det ikke er muligt at opgøre forpligtelserne i uopsiglighedsperioden. Selskabet har indgået kontrakter med selskabets ejere vedrørende leje af autos. Forpligtelsen andrager årligt ikke over tkr Uopsiglighedperiode kan ikke opgøres. 13 Nærtstående parter og ejerforhold Ejerforhold Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen: NCH Holding ApS Hjemmehørende i Helsingør kommune Schaap & Eriksen ApS Hjemmehørende i Hørsholm kommune Nærtstående parter NCH Holding ApS Ved Klædebo Hørsholm Kapitalejer Schaap & Eriksen ApS Ved Klædebo Hørsholm Kapitalejer Øvrige nærtstående parter Transaktioner Selskabets ledelse Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår. Selskabet lejer lokaler hos selskab der er kontrolleret af selskabets ejere. Lejeaftale anses indgået på markedsvilkår. Selskabet har indgået aftaler om leje af autos med selskabets ejere. Lejeaftaler anses for indgået på markedsvilkår. Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelsen, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter. Side 19 af 19

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere