Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80"

Transkript

1 1. januar 31. december 2012 CVR-nr

2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission 8 Forretningsområder 9 Året i hovedtræk 18 Koncernoversigt 21 Hoved- og nøgletal for koncernen 22 Aktionærinformation 27 Regnskabsberetning 31 Koncernregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse 33 Totalindkomstopgørelse 34 Balance 35 Pengestrømsopgørelse 37 Egenkapitalopgørelse 38 Oversigt over noter til koncernregnskabet 39 Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse 75 Balance 76 Egenkapitalopgørelse 78 Oversigt over noter til årsregnskabet Nøgletalsdefinitioner 98 2

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Euroinvestor.com A/S. Koncernregnskabet er aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, og årsregnskabet for moderselskabet er aflagt efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater, finansielle stilling og koncernens pengestrømme, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. en indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. marts 2013 Direktion: Jeff Saul adm. direktør Carsten Bach koncernøkonomidirektør Bestyrelse: Erik Bjørn Jensen Bjørn Krog Andersen Rasmus Hagstad Lund formand Jens Alminde 3

4 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Euroinvestor.com A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Euroinvestor.com A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt totalindkomstopgørelse og pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet (for moderselskabet) udarbejdes efter årsregnskabsloven. Koncernregnskabet udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU (koncernregnskabet), årsregnskabsloven (årsregnskabet for moderselskabet) samt danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4

5 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber for så vidt angår koncernregnskabet, samt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for så vidt angår årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 4. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders Duedahl-Olesen statsaut. revisor Michael Tuborg statsaut. revisor 5

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Euroinvestor.com A/S Philip Heymans Allé 5, 5. sal 2900 Hellerup Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 30. november 1999 Hjemstedskommune: Gentofte Bestyrelse Erik Bjørn Jensen (formand) Bjørn Krog Andersen Rasmus Hagstad Lund Jens Alminde Direktion Jeff Saul, adm. direktør Carsten Bach, koncernøkonomidirektør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 17. april 2013 på selskabets adresse. 6

7 Ledelsesberetning Idégrundlag Euroinvestor.com A/S er et 100 % uafhængigt internetmedie, hvis formål er at hjælpe private investorer med, at foretage investeringer på et bedre grundlag. Brugerne kan få informationer om aktier, diskutere aktier og indhente erfaringer og inspiration inden de handler. Desuden tilbyder Euroinvestor.com A/S uden sammenligning Danmarks største udvalg af investor informationer og værktøjer såsom aktie-, valuta- og obligationskurser i realtid, finansnyheder i realtid, porteføljeværktøjer, aktieanbefalinger, aktieanalyseværktøjer og diverse investeringskonkurrencer. Herudover servicerer Selskabet flere hundrede danske og internationale børsnoterede selskaber, med web-løsninger indenfor Investor Relations services, samt medie- og finansielle virksomheder med investeringsrelevante informationer og værktøjer. Siden starten i januar 1997, hvor Euroinvestor.com A/S lancerede Danmarks første aktieservice, har udviklet sig til at blive Danmarks førende finansportal. Vores medarbejdere sørger for, at mere end danskere hver måned kan holde sig opdateret med relevant investor- og valutainformation. Den store succes i Danmark medførte, at Euroinvestor.com A/S i februar 2004 lancerede portaler i Sverige og Norge. Vi har efterfølgende fulgt op på succesen og oprettet portaler i Frankrig, Spanien, Italien, Holland og England. Mere end brugere benytter de udenlandske portaler hver måned. Koncernens indtjening kommer fra annoncesalg, brugerbetalinger og fra salg af investorværktøjer til private og professionelle aktører. Euroinvestor.com A/S ejer desuden 50,3 % af boligportalen Boliga.dk (Boliga ApS). Boliga ApS har gennem flere år været den førende uafhængige boligportal i Danmark og er fortsat en af de mest besøgte boligportaler i Danmark. 7

8 Ledelsesberetning Boliga ApS' datterselskab Itvang.dk ApS lancerede i februar 2012 en ny portal ITvang.dk, der forøger gennemsigtigheden i tvangsauktionsmarkedet til fordel for både købere og panthavere. ITvang.dk har fået en meget positiv modtagelse og har allerede erobret en betydelig markedsandel. Euroinvestor.com A/S bestyrelse godkendte i april 2012 Selskabets nye 5 års strategiplan, hvilken kort er angivet nedenfor. Vision og mission I naturlig forlængelse af Euroinvestor.com A/S ændrede strategi meddelte Selskabet i forbindelse med udsendelsen af halvårsregnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012, den 31. august 2012, at Selskabet ville undersøge muligheden for at afhænde selskabets 50,3% ejerandel i Boliga ApS, idet Boliga ApS ligger udenfor de forretningsområder, som Euroinvestor.com A/S strategisk vil fokusere på. Euroinvestor.com A/S oplever stor interesse for ejerandelen i Boliga ApS og anser det for sandsynligt, at den vil blive afhændet i Værdier Euroinvestor.com A/S arbejder ud fra en engageret indsats med fokus på kvalitet, innovation, kreativitet, fleksibilitet og vækst, hvor medarbejdernes fokus på udnyttelse af hinandens individuelle kompetencer betyder, at Euroinvestor.com A/S står godt rustet til den 8

9 Ledelsesberetning fremtidige konkurrence. Euroinvestor.com A/S ønsker med et motiverende og medarbejderorienteret lederskab at skabe rammer for medarbejderne, der er baseret på åbenhed, høje etiske standarder, tillid, samarbejde og sidst men ikke mindst engagement og ejerskab. Euroinvestor.com A/S har i 2012 haft stor fokus på kundetilfredsheden og har øget vores score i Trustpilot fra tidligere noget utilfredsstillende niveauer til nu 7,9 ud af 10,0. De seneste måneders rating tyder på, at Euroinvestor.com A/S vil bevæge sig yderligere op imod toppen af kundetilfredshedsskalaen i Euroinvestor.com A/S måler nu også systematisk kundetilfredsheden via den såkaldte Net Promoter Score, hvor Selskabet opnår en score omkring +45 på en skala fra -100 til +100, hvilket anses for at være et meget tilfredsstillende niveau for selskaber i internet portal branchen. Det er åbenlyst, at enhver virksomheds fremtidige succes afhænger af, at den har tilfredse kunder og at Selskabets medarbejdere får en betydelig større arbejdsglæde ved at være på en arbejdsplads med glade kunder og kollegaer. Forretningsområder Euroinvestor.com A/S opererer i følgende markeder: Internetportaldrift Online investor relations-services Internetportaldrift Euroinvestor.com A/S` grundlæggende indtægtskilde er, onlineannoncer og brugerabonnementsindtægter på investerings- og privatøkonomirelaterede internetportaler. Dette forretningsområde vækstes ved kontinuerlig produktinnovation indenfor annonceformer og investeringsværktøjer, hvilket kan øge salget til eksisterende kunder og tiltrække nye. Endvidere fokuseres der på international vækst via partnerskaber med enten medieselskaber eller finansielle virksomheder, der kan bibringe Euroinvestor.com A/S et stort antal brugere til portalerne. Tilsvarende bidrager Euroinvestor.com A/S forbedrede investorværktøjer til partnerens brugere. I 2012 var de vigtigste produktintroduktioner en webshop-infrastruktur, der nu er introduceret i fire lande; aktieanalyseværktøjer, investeringsspils-konceptet Bull Street Inc., samt indlånsauktionsplatformen i EuroinvestorPrivat ApS. 9

10 Ledelsesberetning Webshop I februar 2012 lancerede Euroinvestor.com A/S sit nye danske website hvilket inkluderede en helt ny og mere driftssikker infrastruktur for alle Selskabets portaler, til glæde for brugerne og B-t-B kunder. Den nye infrastruktur omfatter endvidere en multinational webshop-infrastruktur, hvilket gør det muligt for Euroinvestor.com A/S at sælge produkter og abonnementer i de fleste geografier i den vestlige verden, samt at modtage betaling med anerkendte betalingskort. Euroinvestor.com A/S havde indtil denne lancering kun ét brugerbetalingsprodukt, nemlig Plus pakken, der kun kunne betales ved en bankoverførsel. Nedenfor ses hvor bredt et produktudvalg Euroinvestor.com A/S nu tilbyder sine brugere indenfor abonnementsprodukter. Den altovervejende del af Euroinvestor.com A/S brugere har hidtil udelukkende benyttet Selskabets omfattende udvalg af gratis services. Webshop produkter i Danmark Under produktet Realtidskurser findes et bredt og voksende antal af udenlandske børser, som brugerne kan abonnere på, ligesom brugerne kan abonnere på Level 2 kursdata, som giver adgang til at se ordredybden indenfor hver enkelt aktie. 10

11 Ledelsesberetning Yderligere er Euroinvestor.com A/S nu i stand til at tilbyde såkaldte kombinationsabonnementer, hvor brugerne kan få betydelige rabatter, såfremt de tegner abonnement på et Euroinvestor.com A/S produkt og en af Selskabets partner produkter som f.eks. privatøkonomi magasinet Penge og Privatøkonomi. Der er flere af sådanne partnerskaber i pipeline, idet Euroinvestor.com A/S i slutningen af 2012 indgik partnerskabsaftaler med både Aktieugebrevet og med Dansk Aktionærforening. Euroinvestor.com A/S brugere og partneres brugere kan herved anskaffe sig abonnementer på attraktive vilkår på relevante produkter. Webshoppen er nu tilgængelig i Danmark, Sverige, Norge og på Euroinvestor.com A/S engelsksprogede site, og den ventes udrullet i flere geografier i Webshop infrastrukturen og produkterne er et vigtigt aktiv, når Euroinvestor.com A/S forhandler om partnerskaber såvel i Danmark som i udlandet. Aktieanalyseværktøjer I december 2012 lancerede Euroinvestor.com A/S sine nyudviklede aktieanalyseværktøjer i Danmark. Disse er udviklet i samarbejde med Saxo Bank A/S og Factset Research. Aktieanalyseværktøjerne inkluderer omfattende aktieanalyserapporter på alle større og mellemstore danske børsnoterede virksomheder og i alt analyser på ca af de største internationale børsnoterede selskaber. På billederne nedenfor ses et mindre udsnit af de informationer, som kan findes i rapporterne. Al information er baseret på historiske regnskabstal samt konsensus-estimater for de førstkommende tre år. Denne information er indsamlet af Factset Research, hvorefter Saxo Bank A/S har udviklet et avanceret databasesystem til systematisering og behandling og visning af disse informationer. Aktieanalyserapporterne giver almindelige private investorer adgang til informationer, som indtil fornyligt kun har været tilgængelige for professionelle investorer. Det er et betydeligt skridt i retning af at give private investorer adgang til de samme unikke værktøjer og informationer, som hidtil kun har været tilgængelige for professionelle investorer. Udover aktieanalyserapporterne på de ca børsnoterede selskaber findes en aktiescreener (Stockscreener), som giver brugerne mulighed for at udvælge aktier ud fra nøjagtig de kriterier, som brugeren finder mest relevante. Der kan vælges mellem mere end 250 forskellige kriterier såsom; analytikeranbefalinger, prisfastsættelses- og risikokriterier, geografi, branche og meget mere. Euroinvestor.com A/S forventer, at Aktieanalyseværktøjerne vil spille en væsentlig rolle 11

12 Ledelsesberetning for Selskabets fremtidige indtjeningsudvikling og for Selskabets partnerskabsmuligheder uden for Danmark. 12

13 Ledelsesberetning Stockscreener 13

14 Ledelsesberetning Investeringsspils-konceptet Bull Street Inc. I oktober 2012 lancerede Euroinvestor.com A/S yderligere et produkt, nemlig investeringsspillet Bull Street Inc.. Konkurrencen lanceredes i Danmark sammen med forskellige lokale partnere. Konkurrencen udviklede sig tilfredsstillende, og der var stor interesse fra Euroinvestor.com A/S` brugere for at deltage. Efterfølgende brugerundersøgelser har vist, at hele 91 % af deltagerne ønsker at deltage igen, hvilket anses for at være en tilfredsstillende start. 14

15 Ledelsesberetning Bull Street konceptet er unikt i flere henseender. Konceptet adskiller sig fra traditionelle aktiespil, idet Bull Street Inc. udgør et helhedskoncept, hvor deltagerne kan handle et betydeligt udvalg af finansielle instrumenter og ikke kun aktier. Herved har konkurrencen et betydeligt uddannelseselement i sig, idet deltagerne både får stiftet bekendtskab med aktie-, valuta- og råvarehandel og lærer at investere med gearing og long-/short-handelsstrategier (spekulation i, at et aktiv stiger eller falder i værdi). Bull Street konceptet adskiller sig yderligere ved, at det afvikles på en rigtig handelsplatform, nemlig Eurotrader, som er Euroinvestor.com A/S version af den prisvindende Saxo Trader. Desuden er der flere parallelle konkurrencer indbygget i Bull Street konceptet, hvilket gør det muligt for deltagerne at udfordre venner og kollegaer. Euroinvestor.com A/S fik testet mange interessante koncepter af i sin første konkurrence, og en stor andel af Selskabets produktudviklingsinvesteringer i 2013 vil gå til videreudvikling inden for dette område. Euroinvestor.com A/S forventer mindst at afholde tre investeringsspil i 2013, både i og uden for Danmark. Ligesom aktieanalyseværktøjerne anses investeringskonkurrencer at være af stor betydning for Euroinvestor.com A/S fremtidige indtjeningsvækst og for Selskabets partnerskaber både i og uden for Danmark. Indlånsauktioner I regi af EuroinvestorPrivat ApS lanceredes i februar 2012 et indlånsprodukt, hvor brugere kunne få et overblik over, i hvilke banker brugeren kunne få de højeste indlånsrenter indenfor en given bindingsperiode. I oktober 2012 lanceredes version 2, som ydermere giver brugeren mulighed for at sætte sine penge på auktion, således at brugeren sikres den højest mulige forrentning af sine penge. Indlånsmarkedet er et potentielt stort marked, både i Danmark og i andre lande, men det er samtidig et marked med store udsving, idet de tilbudte indlånsrenter afhænger af, hvor stor efterspørgsel bankerne har efter indlån. I første halvdel af 2012 havde bankerne stor efterspørgsel efter indlån, og de tilbød derfor attraktive indlånsrenter, mens bankernes indlånsbehov har været mindre udtalt i andet halvår af

16 Ledelsesberetning Markedet for online investor relations-services (IR) Euroinvestor.com A/S leverer online investor relations (IR) services til børsnoterede selskaber i hele verden, både direkte eller som underleverandør til Full-service investor relations leverandører som f.eks. Thomson Reuters IR. De første produkter blev lanceret i 1997, og eksportandelen ligger på over 75 procent og har været stigende de seneste år en udvikling Euroinvestor.com A/S forventer vil forsætte. Børsnoterede selskaber ønsker ofte at servicere investorer direkte via eget website, og Online IR ydelser kan bl.a. bestå af total hosting af et selskabs IR website eller delelementer heraf. Euroinvestor.com A/S befinder sig i den delmængde af markedet, der fokuserer på udviklingen i aktier med aktuelle aktiekurser, aktiekursgrafer med integrerede nyheder/meddelelser, peer group sammenligninger og forskellige beregningsmoduler så investorer let kan beregne afkastet på en investering i selskabets aktie. Ifølge Thomson Financial (www.thomson.com 2006) har en AIMR undersøgelse vist at 96 % af de investorer, der besøger et selskabs website, efterspørger en aktuel aktiekurs og en aktiekursgraf. Produkterne er globalt anvendelige, idet informationsbehovene blandt verdens børsnoterede selskaber på dette område er ensartede og markedets potentielle totale størrelse udgøres derfor af alle verdens børsnoterede selskaber. Kravene fra investorer og myndigheder omkring gennemsigtighed og corporate governance vil sammen med krav til corporate social responsibility og miljøregnskaber betyde øget efterspørgsel og behov for nye IR produkter. Euroinvestor.com A/S` ledelse forventer derfor vækst på forretningsområdet i fremtiden. Da de primære platforme for kommunikationen er internettet og mobile platforme, må det forventes, at markedet vil øges betragteligt i disse kanaler. 16

17 Ledelsesberetning Eksempler på IR løsninger 17

18 Ledelsesberetning Året i hovedtræk Drift Euroinvestor.com A/S-koncernen opnåede i 2012 en omsætning på 27,8 mio. kr. mod 38,9 mio. kr. for 2010/11 (18 mdr.). Omsætningen er på niveau med de udmeldte forventninger til Euroinvestor.com A/S opnåede et resultat efter skat og minoritetsinteresserne på -0,4 mio. kr., hvilket er på niveau med de tidligere udmeldte forventninger på omkring 0 mio. kr. I januar 2012 øgede Euroinvestor.com A/S sin ejerandel i EuroinvestorPrivat ApS til 75,0 % fra 50,1 %. I august 2012 valgte bestyrelsen at undersøge muligheden for at sælge Euroinvestor.com A/S` ejerandel på 50,3% af anparterne i Boliga ApS. Euroinvestor.com A/S oplever stor interesse for ejerandelen i Boliga ApS og anser det for sandsynligt, at denne vil blive afhændet i Koncernen har i 2012 haft en neutral pengestrøm fra driften på 0 mio. kr. Der er i 2012 investeret 5,1 mio. kr. i udviklingsprojekter mod 6,5 mio. kr. i 2010/11 (18 mdr.). Forventet salg af Boliga ApS Euroinvestor.com A/S bestyrelsen besluttede i august 2012 at undersøge muligheden for at afhænde Euroinvestor.com A/S ejerandele (50,3 %) i Boliga ApS. Bestyrelsen anser det for sandsynligt, at afhændelsen finder sted i Aktivet er derfor opført særskilt i balancen under Aktiver bestemt for salg. For nærmere omtale henvises til note 29 i koncernregnskabet. Udviklingsprojekter I 2012 udviklede Euroinvestor.com A/S-koncernen software for 5,1 mio. kr. Softwaren består bl.a. af et nyt Euroinvestor.dk site, et nyt engelsksproget Euroinvestor.com site, lancering af investeringskonkurrence konceptet Bull Street Inc., Aktieanalyseværktøjer inkl. en global aktiescreener, samt webshop infrastruktur til global udrulning. Af beløbet er 3,7 mio. kr. færdigudviklet pr. 31. december 2012, og de resterende 1,4 mio. kr. forventes færdigudviklet i løbet af Investeringer Udover ovennævnte investeringer i udviklingsprojekter har koncernen i årets løb erhvervet yderligere 25% af anparterne i EuroinvestorPrivat ApS og ejer nu 75 %. Herudover har koncernen ikke foretaget væsentlige investeringer i

19 Ledelsesberetning Usædvanlige forhold og usikkerhed vedrørende indregning og måling Der er ingen usædvanlige forhold eller usikkerhed vedrørende indregning og måling. Særlige risici udover almindeligt forekomne inden for branchen Euroinvestor.com A/S har ingen særlige risici udover de for branchen normale usikkerheder vedrørende annonce- og privatinvestormarkedets konjunkturfølsomhed. Euroinvestor.com A/S forventer ikke, at markedet vil ændre sig væsentligt i det kommende år, men det forventes dog, at online annoncemarkedet vil udvikle sig gunstigere end offline annoncemarkedet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen, som vurderes at påvirke koncernens økonomiske stilling i negativ eller positiv retning. Forventninger til 2013 Euroinvestor.com A/S' økonomiske mål for koncernen for året 2013: At koncernomsætningen vil udgøre mindst 25,0 mio. kr. mod 27,8 mio. kr. i regnskabsåret At årets resultat før skat kommer til at ligge i intervallet -2,0 mio. kr. til 0 mio. kr. mod -0,8 mio. kr. i Euroinvestor.com A/S vil fortsat have fokus på sine langsigtede vækstambitioner, hvilket indebærer, at fortsat internationalisering og et højt produktudviklingstempo vil have højere prioritet end de kortsigtede økonomiske resultater. Derudover hersker der en vis usikkerhed omkring den globale økonomiske situation, hvilket har påvirket Euroinvestor.com A/S` primære indtægtskilde, reklameindtægter, i negativ retning. Euroinvestor.com A/S har i det seneste års tid befundet sig i en markant omstillingsfase, hvor nye indtægtskilder skal drive den fremtidige vækst. Reklameindtægter har i mange år genereret mindst 75 % af Selskabets totale omsætning, men disse indtægter er konjunkturfølsomme og behæftet med en vis usikkerhed fremadrettet. Euroinvestor.com A/S forventer at forøge antallet af brugere, såvel i Danmark som inter nationalt i 2013 og dette burde, alt andet lige, medvirke til at modvirke ovenstående pres på reklameindtægterne. Der er imidlertid usikkerhed omkring denne indtægtskilde, specielt set i lyset af, at Selskabet ikke kan antage, at de store annoncekampagner som Selskabet afviklede i 2. halvår 2012 vil gentage sig i Euroinvestor.com A/S forventer derfor, at reklameindtægterne vil mindskes noget i

20 Ledelsesberetning For hele koncernen forventer Euroinvestor.com A/S derfor for 2013 en omsætning på mindst 25,0 mio. kr. mod 27,8 mio. kr. i I denne forventning er der antaget: Betydelig vækst indenfor Selskabets øvrige indtægtskilder, såsom brugerindtægter, investeringsspil, Investor Relations-Services og andre B-t-B løsninger. Specielt indenfor de nyere indtægtskilder er der en vis usikkerhed omkring, hvor hurtigt disse vil bidrage til indtægterne, idet dette afhænger af, hvor godt disse produkter bliver modtaget i markedet samt indgåelse af partnerskaber på nye markeder. Det forventede resultat for 2013 indeholder ikke en forventet avance ved et eventuelt salg af Euroinvestor.com A/S ejerandele i Boliga ApS. Dette salg forventes at finde sted i 2013, såfremt Euroinvestor.com A/S kan opnå en tilfredsstillende avance ved dette. 20

21 Ledelsesberetning Koncernoversigt Euroinvestor.com A/S Boliga ApS 50,3 % EuroinvestorPrivat ApS 1) 75,0 % EuroDev ApS 100,0 % Boliga Sverige ApS 100 % Boliga Norge ApS 100 % Joint venture Itvang ApS 50,1 % 1) Den 12. januar 2012 har Euroinvestor.com A/S øget sin ejerandel fra 50,1% til 75,0 %. 21

22 Ledelsesberetning Beretning Hoved- og nøgletal for koncernen tkr (12 mdr.) 2010/11 (18 mdr.) 2009/10 (12 mdr.) 2008/09 (12 mdr.) 2007/08 (12 mdr.) Hovedtal Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Likvider og værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal 1) Bruttomargin 69,8% 71,3% 74,3% 78,6% 85,1% Overskudsgrad /resultatgrad -4,3% 2,1% 11,7% 18,4% 35,7% Aktiver/egenkapital 115,0% 122,8% 116,5% 121,4% 122,5% Egenkapitalforrentning 1) -1,0% 31,9% 6,7% 7,2% 19,0% Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. -0,03 0,85 0,18 0,16 0,46 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. -0,03 0,85 0,18 0,16 0,46 Gennemsnitligt antal ansatte ) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 13 til koncernregnskabet). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 98. 2) Resultat for 2010/11 omfattede 18 måneder og var i væsentlig grad påvirket af en engangsindtægt på 14,4 mio. kr., svarende til dagsværdiregulering af de bibeholdte kapitalandele i Boliga ApS. 22

23 Ledelsesberetning Beretning Årets resultat I betragtning af, at online annoncemarkedet og de finansielle markeder i 2012 fortsat har været præget af tilbageholdenhed pga. usikkerhed og stagnation, er Euroinvestor.com A/S tilfreds med årets aktivitetsniveau og udviklingen generelt. Euroinvestor.com A/S-koncernen opnåede i 2012 en omsætning på 27,8 mio. kr. mod 38,9 mio. kr. for 2010/11 (18 mdr.). I forhold til omsætningen i kalenderåret 2011 (12 mdr.) steg omsætningen med knap 27 %, hvilket dækker over en næsten uændret omsætning i første halvår og mere end 50 % omsætningsvækst i andet halvår. Omsætningsudviklingen i 2. halvår 2012 var drevet af enkelte større reklamekampagner på tværs af alle Euroinvestor portaler i Europa samt fortsat høj vækst indenfor investorrelations og BtB løsninger. % - ændring (tkr.) Helår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 1.halvår FY 2012 FY 2011 Omsætning 26,8 56,6-1, Resultat af primær drift -54,9 n.m. n.m Resultat før skat -73,5 n.m. n.m Resultat før skat blev -0,8 mio. kr. mod et resultat før skat året forinden (2010/11) på 15,2 mio. kr., hvoraf 14,4 mio. kr. kan henføres til genmåling af kapitalandele i Boliga ApS som følge af overgangen fra at være et datterselskab til et joint venture. Resultatudviklingen i 2. halvår 2012 er væsentligt forbedret i forhold til 1. halvår 2012 samt i forhold til samme periode i Denne udvikling skyldes ligeledes, de ovenfor omtalte reklamekampagner og udviklingen indenfor investorrelations og BtB løsninger. Resultat før skat har også været påvirket af et øget aktivitetsniveau, lancering af nye produkter og af et øget serviceniveau overfor brugerne, hvilket har resulteret i tilgang af nye medarbejdere. I forbindelse med produktudviklingen har der endvidere været tilknyttet eksterne konsulenter, som har udført opgaver for Euroinvestor.com A/S. Den faldende rente har medført et generelt lavt afkast på koncernens overskudslikviditet. Udviklingen i Euroinvestor.com A/S forskellige indtægtskilder har været som angivet i nedenstående tabel; Segment oplysninger /11 (tkr.) (12 mdr.) %-split (18 mdr.) %-split Annonceindtægter Investor Relations & BtB Brugerbetaling Øvrig omsætning Total omsætning Omsætningsforskydningerne har været beskedne imellem de forskellige indtægtskilder når de to perioder sammenlignes. Underliggende er der imidlertid tale om stærk vækst indenfor Investor Relations & BtB services på tæt ved 20 %, når der korrigeres for at 2010/11 omfatter 18 måneder imod 12 måneder for Knap så kraftig vækst er konstateret indenfor brugerbetalinger, men fælles for disse er, at der er tale om repetitiv forretning, hvormed menes, at der opbygges kundeporteføljer med stabile abonnementlignende indtægtsprofiler. Reklameindtægterne er mindre forudsigelige, idet Euroinvestor.com A/S for størstedelens vedkommende kun har en sigtbarhed på 1-3 måneder, samtidig med at annoncemarkedet er meget konjunkturfølsomt. 23

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 25/2013 af 30. august 2013.

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 25/2013 af 30. august 2013. 1. januar 30. juni 2013 IFRS-delårsrapport 1. januar 30. juni 2013 Selskabsmeddelelse nr. 25/2013 af 30. august 2013. Delårsrapport IFRS 2013 Euroinvestor.com 1/17 Resumé: Halvårsrapport 2013 for Ny ejerkreds

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2012 30. juni 2012. Selskabsmeddelelse nr.7/2012 af 31. august 2012.

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2012 30. juni 2012. Selskabsmeddelelse nr.7/2012 af 31. august 2012. 1. januar 30. juni 2012 IFRS-delårsrapport 1. januar 2012 30. juni 2012 Selskabsmeddelelse nr.7/2012 af 31. august 2012. Delårsrapport IFRS 2012 EuroInvestor.com 1/19 Resumé: Halvårsrapport 2012 for International

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4

Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Vision og mission 7 Året i hovedtræk 12 Koncernoversigt 15 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere