Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80"

Transkript

1 1. januar 31. december 2012 CVR-nr

2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission 8 Forretningsområder 9 Året i hovedtræk 18 Koncernoversigt 21 Hoved- og nøgletal for koncernen 22 Aktionærinformation 27 Regnskabsberetning 31 Koncernregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse 33 Totalindkomstopgørelse 34 Balance 35 Pengestrømsopgørelse 37 Egenkapitalopgørelse 38 Oversigt over noter til koncernregnskabet 39 Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse 75 Balance 76 Egenkapitalopgørelse 78 Oversigt over noter til årsregnskabet Nøgletalsdefinitioner 98 2

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Euroinvestor.com A/S. Koncernregnskabet er aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, og årsregnskabet for moderselskabet er aflagt efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater, finansielle stilling og koncernens pengestrømme, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står over for. en indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. marts 2013 Direktion: Jeff Saul adm. direktør Carsten Bach koncernøkonomidirektør Bestyrelse: Erik Bjørn Jensen Bjørn Krog Andersen Rasmus Hagstad Lund formand Jens Alminde 3

4 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Euroinvestor.com A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Euroinvestor.com A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt totalindkomstopgørelse og pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet (for moderselskabet) udarbejdes efter årsregnskabsloven. Koncernregnskabet udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU (koncernregnskabet), årsregnskabsloven (årsregnskabet for moderselskabet) samt danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4

5 Påtegninger Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber for så vidt angår koncernregnskabet, samt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for så vidt angår årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 4. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders Duedahl-Olesen statsaut. revisor Michael Tuborg statsaut. revisor 5

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Euroinvestor.com A/S Philip Heymans Allé 5, 5. sal 2900 Hellerup Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 30. november 1999 Hjemstedskommune: Gentofte Bestyrelse Erik Bjørn Jensen (formand) Bjørn Krog Andersen Rasmus Hagstad Lund Jens Alminde Direktion Jeff Saul, adm. direktør Carsten Bach, koncernøkonomidirektør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 17. april 2013 på selskabets adresse. 6

7 Ledelsesberetning Idégrundlag Euroinvestor.com A/S er et 100 % uafhængigt internetmedie, hvis formål er at hjælpe private investorer med, at foretage investeringer på et bedre grundlag. Brugerne kan få informationer om aktier, diskutere aktier og indhente erfaringer og inspiration inden de handler. Desuden tilbyder Euroinvestor.com A/S uden sammenligning Danmarks største udvalg af investor informationer og værktøjer såsom aktie-, valuta- og obligationskurser i realtid, finansnyheder i realtid, porteføljeværktøjer, aktieanbefalinger, aktieanalyseværktøjer og diverse investeringskonkurrencer. Herudover servicerer Selskabet flere hundrede danske og internationale børsnoterede selskaber, med web-løsninger indenfor Investor Relations services, samt medie- og finansielle virksomheder med investeringsrelevante informationer og værktøjer. Siden starten i januar 1997, hvor Euroinvestor.com A/S lancerede Danmarks første aktieservice, har udviklet sig til at blive Danmarks førende finansportal. Vores medarbejdere sørger for, at mere end danskere hver måned kan holde sig opdateret med relevant investor- og valutainformation. Den store succes i Danmark medførte, at Euroinvestor.com A/S i februar 2004 lancerede portaler i Sverige og Norge. Vi har efterfølgende fulgt op på succesen og oprettet portaler i Frankrig, Spanien, Italien, Holland og England. Mere end brugere benytter de udenlandske portaler hver måned. Koncernens indtjening kommer fra annoncesalg, brugerbetalinger og fra salg af investorværktøjer til private og professionelle aktører. Euroinvestor.com A/S ejer desuden 50,3 % af boligportalen Boliga.dk (Boliga ApS). Boliga ApS har gennem flere år været den førende uafhængige boligportal i Danmark og er fortsat en af de mest besøgte boligportaler i Danmark. 7

8 Ledelsesberetning Boliga ApS' datterselskab Itvang.dk ApS lancerede i februar 2012 en ny portal ITvang.dk, der forøger gennemsigtigheden i tvangsauktionsmarkedet til fordel for både købere og panthavere. ITvang.dk har fået en meget positiv modtagelse og har allerede erobret en betydelig markedsandel. Euroinvestor.com A/S bestyrelse godkendte i april 2012 Selskabets nye 5 års strategiplan, hvilken kort er angivet nedenfor. Vision og mission I naturlig forlængelse af Euroinvestor.com A/S ændrede strategi meddelte Selskabet i forbindelse med udsendelsen af halvårsregnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012, den 31. august 2012, at Selskabet ville undersøge muligheden for at afhænde selskabets 50,3% ejerandel i Boliga ApS, idet Boliga ApS ligger udenfor de forretningsområder, som Euroinvestor.com A/S strategisk vil fokusere på. Euroinvestor.com A/S oplever stor interesse for ejerandelen i Boliga ApS og anser det for sandsynligt, at den vil blive afhændet i Værdier Euroinvestor.com A/S arbejder ud fra en engageret indsats med fokus på kvalitet, innovation, kreativitet, fleksibilitet og vækst, hvor medarbejdernes fokus på udnyttelse af hinandens individuelle kompetencer betyder, at Euroinvestor.com A/S står godt rustet til den 8

9 Ledelsesberetning fremtidige konkurrence. Euroinvestor.com A/S ønsker med et motiverende og medarbejderorienteret lederskab at skabe rammer for medarbejderne, der er baseret på åbenhed, høje etiske standarder, tillid, samarbejde og sidst men ikke mindst engagement og ejerskab. Euroinvestor.com A/S har i 2012 haft stor fokus på kundetilfredsheden og har øget vores score i Trustpilot fra tidligere noget utilfredsstillende niveauer til nu 7,9 ud af 10,0. De seneste måneders rating tyder på, at Euroinvestor.com A/S vil bevæge sig yderligere op imod toppen af kundetilfredshedsskalaen i Euroinvestor.com A/S måler nu også systematisk kundetilfredsheden via den såkaldte Net Promoter Score, hvor Selskabet opnår en score omkring +45 på en skala fra -100 til +100, hvilket anses for at være et meget tilfredsstillende niveau for selskaber i internet portal branchen. Det er åbenlyst, at enhver virksomheds fremtidige succes afhænger af, at den har tilfredse kunder og at Selskabets medarbejdere får en betydelig større arbejdsglæde ved at være på en arbejdsplads med glade kunder og kollegaer. Forretningsområder Euroinvestor.com A/S opererer i følgende markeder: Internetportaldrift Online investor relations-services Internetportaldrift Euroinvestor.com A/S` grundlæggende indtægtskilde er, onlineannoncer og brugerabonnementsindtægter på investerings- og privatøkonomirelaterede internetportaler. Dette forretningsområde vækstes ved kontinuerlig produktinnovation indenfor annonceformer og investeringsværktøjer, hvilket kan øge salget til eksisterende kunder og tiltrække nye. Endvidere fokuseres der på international vækst via partnerskaber med enten medieselskaber eller finansielle virksomheder, der kan bibringe Euroinvestor.com A/S et stort antal brugere til portalerne. Tilsvarende bidrager Euroinvestor.com A/S forbedrede investorværktøjer til partnerens brugere. I 2012 var de vigtigste produktintroduktioner en webshop-infrastruktur, der nu er introduceret i fire lande; aktieanalyseværktøjer, investeringsspils-konceptet Bull Street Inc., samt indlånsauktionsplatformen i EuroinvestorPrivat ApS. 9

10 Ledelsesberetning Webshop I februar 2012 lancerede Euroinvestor.com A/S sit nye danske website hvilket inkluderede en helt ny og mere driftssikker infrastruktur for alle Selskabets portaler, til glæde for brugerne og B-t-B kunder. Den nye infrastruktur omfatter endvidere en multinational webshop-infrastruktur, hvilket gør det muligt for Euroinvestor.com A/S at sælge produkter og abonnementer i de fleste geografier i den vestlige verden, samt at modtage betaling med anerkendte betalingskort. Euroinvestor.com A/S havde indtil denne lancering kun ét brugerbetalingsprodukt, nemlig Plus pakken, der kun kunne betales ved en bankoverførsel. Nedenfor ses hvor bredt et produktudvalg Euroinvestor.com A/S nu tilbyder sine brugere indenfor abonnementsprodukter. Den altovervejende del af Euroinvestor.com A/S brugere har hidtil udelukkende benyttet Selskabets omfattende udvalg af gratis services. Webshop produkter i Danmark Under produktet Realtidskurser findes et bredt og voksende antal af udenlandske børser, som brugerne kan abonnere på, ligesom brugerne kan abonnere på Level 2 kursdata, som giver adgang til at se ordredybden indenfor hver enkelt aktie. 10

11 Ledelsesberetning Yderligere er Euroinvestor.com A/S nu i stand til at tilbyde såkaldte kombinationsabonnementer, hvor brugerne kan få betydelige rabatter, såfremt de tegner abonnement på et Euroinvestor.com A/S produkt og en af Selskabets partner produkter som f.eks. privatøkonomi magasinet Penge og Privatøkonomi. Der er flere af sådanne partnerskaber i pipeline, idet Euroinvestor.com A/S i slutningen af 2012 indgik partnerskabsaftaler med både Aktieugebrevet og med Dansk Aktionærforening. Euroinvestor.com A/S brugere og partneres brugere kan herved anskaffe sig abonnementer på attraktive vilkår på relevante produkter. Webshoppen er nu tilgængelig i Danmark, Sverige, Norge og på Euroinvestor.com A/S engelsksprogede site, og den ventes udrullet i flere geografier i Webshop infrastrukturen og produkterne er et vigtigt aktiv, når Euroinvestor.com A/S forhandler om partnerskaber såvel i Danmark som i udlandet. Aktieanalyseværktøjer I december 2012 lancerede Euroinvestor.com A/S sine nyudviklede aktieanalyseværktøjer i Danmark. Disse er udviklet i samarbejde med Saxo Bank A/S og Factset Research. Aktieanalyseværktøjerne inkluderer omfattende aktieanalyserapporter på alle større og mellemstore danske børsnoterede virksomheder og i alt analyser på ca af de største internationale børsnoterede selskaber. På billederne nedenfor ses et mindre udsnit af de informationer, som kan findes i rapporterne. Al information er baseret på historiske regnskabstal samt konsensus-estimater for de førstkommende tre år. Denne information er indsamlet af Factset Research, hvorefter Saxo Bank A/S har udviklet et avanceret databasesystem til systematisering og behandling og visning af disse informationer. Aktieanalyserapporterne giver almindelige private investorer adgang til informationer, som indtil fornyligt kun har været tilgængelige for professionelle investorer. Det er et betydeligt skridt i retning af at give private investorer adgang til de samme unikke værktøjer og informationer, som hidtil kun har været tilgængelige for professionelle investorer. Udover aktieanalyserapporterne på de ca børsnoterede selskaber findes en aktiescreener (Stockscreener), som giver brugerne mulighed for at udvælge aktier ud fra nøjagtig de kriterier, som brugeren finder mest relevante. Der kan vælges mellem mere end 250 forskellige kriterier såsom; analytikeranbefalinger, prisfastsættelses- og risikokriterier, geografi, branche og meget mere. Euroinvestor.com A/S forventer, at Aktieanalyseværktøjerne vil spille en væsentlig rolle 11

12 Ledelsesberetning for Selskabets fremtidige indtjeningsudvikling og for Selskabets partnerskabsmuligheder uden for Danmark. 12

13 Ledelsesberetning Stockscreener 13

14 Ledelsesberetning Investeringsspils-konceptet Bull Street Inc. I oktober 2012 lancerede Euroinvestor.com A/S yderligere et produkt, nemlig investeringsspillet Bull Street Inc.. Konkurrencen lanceredes i Danmark sammen med forskellige lokale partnere. Konkurrencen udviklede sig tilfredsstillende, og der var stor interesse fra Euroinvestor.com A/S` brugere for at deltage. Efterfølgende brugerundersøgelser har vist, at hele 91 % af deltagerne ønsker at deltage igen, hvilket anses for at være en tilfredsstillende start. 14

15 Ledelsesberetning Bull Street konceptet er unikt i flere henseender. Konceptet adskiller sig fra traditionelle aktiespil, idet Bull Street Inc. udgør et helhedskoncept, hvor deltagerne kan handle et betydeligt udvalg af finansielle instrumenter og ikke kun aktier. Herved har konkurrencen et betydeligt uddannelseselement i sig, idet deltagerne både får stiftet bekendtskab med aktie-, valuta- og råvarehandel og lærer at investere med gearing og long-/short-handelsstrategier (spekulation i, at et aktiv stiger eller falder i værdi). Bull Street konceptet adskiller sig yderligere ved, at det afvikles på en rigtig handelsplatform, nemlig Eurotrader, som er Euroinvestor.com A/S version af den prisvindende Saxo Trader. Desuden er der flere parallelle konkurrencer indbygget i Bull Street konceptet, hvilket gør det muligt for deltagerne at udfordre venner og kollegaer. Euroinvestor.com A/S fik testet mange interessante koncepter af i sin første konkurrence, og en stor andel af Selskabets produktudviklingsinvesteringer i 2013 vil gå til videreudvikling inden for dette område. Euroinvestor.com A/S forventer mindst at afholde tre investeringsspil i 2013, både i og uden for Danmark. Ligesom aktieanalyseværktøjerne anses investeringskonkurrencer at være af stor betydning for Euroinvestor.com A/S fremtidige indtjeningsvækst og for Selskabets partnerskaber både i og uden for Danmark. Indlånsauktioner I regi af EuroinvestorPrivat ApS lanceredes i februar 2012 et indlånsprodukt, hvor brugere kunne få et overblik over, i hvilke banker brugeren kunne få de højeste indlånsrenter indenfor en given bindingsperiode. I oktober 2012 lanceredes version 2, som ydermere giver brugeren mulighed for at sætte sine penge på auktion, således at brugeren sikres den højest mulige forrentning af sine penge. Indlånsmarkedet er et potentielt stort marked, både i Danmark og i andre lande, men det er samtidig et marked med store udsving, idet de tilbudte indlånsrenter afhænger af, hvor stor efterspørgsel bankerne har efter indlån. I første halvdel af 2012 havde bankerne stor efterspørgsel efter indlån, og de tilbød derfor attraktive indlånsrenter, mens bankernes indlånsbehov har været mindre udtalt i andet halvår af

16 Ledelsesberetning Markedet for online investor relations-services (IR) Euroinvestor.com A/S leverer online investor relations (IR) services til børsnoterede selskaber i hele verden, både direkte eller som underleverandør til Full-service investor relations leverandører som f.eks. Thomson Reuters IR. De første produkter blev lanceret i 1997, og eksportandelen ligger på over 75 procent og har været stigende de seneste år en udvikling Euroinvestor.com A/S forventer vil forsætte. Børsnoterede selskaber ønsker ofte at servicere investorer direkte via eget website, og Online IR ydelser kan bl.a. bestå af total hosting af et selskabs IR website eller delelementer heraf. Euroinvestor.com A/S befinder sig i den delmængde af markedet, der fokuserer på udviklingen i aktier med aktuelle aktiekurser, aktiekursgrafer med integrerede nyheder/meddelelser, peer group sammenligninger og forskellige beregningsmoduler så investorer let kan beregne afkastet på en investering i selskabets aktie. Ifølge Thomson Financial (www.thomson.com 2006) har en AIMR undersøgelse vist at 96 % af de investorer, der besøger et selskabs website, efterspørger en aktuel aktiekurs og en aktiekursgraf. Produkterne er globalt anvendelige, idet informationsbehovene blandt verdens børsnoterede selskaber på dette område er ensartede og markedets potentielle totale størrelse udgøres derfor af alle verdens børsnoterede selskaber. Kravene fra investorer og myndigheder omkring gennemsigtighed og corporate governance vil sammen med krav til corporate social responsibility og miljøregnskaber betyde øget efterspørgsel og behov for nye IR produkter. Euroinvestor.com A/S` ledelse forventer derfor vækst på forretningsområdet i fremtiden. Da de primære platforme for kommunikationen er internettet og mobile platforme, må det forventes, at markedet vil øges betragteligt i disse kanaler. 16

17 Ledelsesberetning Eksempler på IR løsninger 17

18 Ledelsesberetning Året i hovedtræk Drift Euroinvestor.com A/S-koncernen opnåede i 2012 en omsætning på 27,8 mio. kr. mod 38,9 mio. kr. for 2010/11 (18 mdr.). Omsætningen er på niveau med de udmeldte forventninger til Euroinvestor.com A/S opnåede et resultat efter skat og minoritetsinteresserne på -0,4 mio. kr., hvilket er på niveau med de tidligere udmeldte forventninger på omkring 0 mio. kr. I januar 2012 øgede Euroinvestor.com A/S sin ejerandel i EuroinvestorPrivat ApS til 75,0 % fra 50,1 %. I august 2012 valgte bestyrelsen at undersøge muligheden for at sælge Euroinvestor.com A/S` ejerandel på 50,3% af anparterne i Boliga ApS. Euroinvestor.com A/S oplever stor interesse for ejerandelen i Boliga ApS og anser det for sandsynligt, at denne vil blive afhændet i Koncernen har i 2012 haft en neutral pengestrøm fra driften på 0 mio. kr. Der er i 2012 investeret 5,1 mio. kr. i udviklingsprojekter mod 6,5 mio. kr. i 2010/11 (18 mdr.). Forventet salg af Boliga ApS Euroinvestor.com A/S bestyrelsen besluttede i august 2012 at undersøge muligheden for at afhænde Euroinvestor.com A/S ejerandele (50,3 %) i Boliga ApS. Bestyrelsen anser det for sandsynligt, at afhændelsen finder sted i Aktivet er derfor opført særskilt i balancen under Aktiver bestemt for salg. For nærmere omtale henvises til note 29 i koncernregnskabet. Udviklingsprojekter I 2012 udviklede Euroinvestor.com A/S-koncernen software for 5,1 mio. kr. Softwaren består bl.a. af et nyt Euroinvestor.dk site, et nyt engelsksproget Euroinvestor.com site, lancering af investeringskonkurrence konceptet Bull Street Inc., Aktieanalyseværktøjer inkl. en global aktiescreener, samt webshop infrastruktur til global udrulning. Af beløbet er 3,7 mio. kr. færdigudviklet pr. 31. december 2012, og de resterende 1,4 mio. kr. forventes færdigudviklet i løbet af Investeringer Udover ovennævnte investeringer i udviklingsprojekter har koncernen i årets løb erhvervet yderligere 25% af anparterne i EuroinvestorPrivat ApS og ejer nu 75 %. Herudover har koncernen ikke foretaget væsentlige investeringer i

19 Ledelsesberetning Usædvanlige forhold og usikkerhed vedrørende indregning og måling Der er ingen usædvanlige forhold eller usikkerhed vedrørende indregning og måling. Særlige risici udover almindeligt forekomne inden for branchen Euroinvestor.com A/S har ingen særlige risici udover de for branchen normale usikkerheder vedrørende annonce- og privatinvestormarkedets konjunkturfølsomhed. Euroinvestor.com A/S forventer ikke, at markedet vil ændre sig væsentligt i det kommende år, men det forventes dog, at online annoncemarkedet vil udvikle sig gunstigere end offline annoncemarkedet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen, som vurderes at påvirke koncernens økonomiske stilling i negativ eller positiv retning. Forventninger til 2013 Euroinvestor.com A/S' økonomiske mål for koncernen for året 2013: At koncernomsætningen vil udgøre mindst 25,0 mio. kr. mod 27,8 mio. kr. i regnskabsåret At årets resultat før skat kommer til at ligge i intervallet -2,0 mio. kr. til 0 mio. kr. mod -0,8 mio. kr. i Euroinvestor.com A/S vil fortsat have fokus på sine langsigtede vækstambitioner, hvilket indebærer, at fortsat internationalisering og et højt produktudviklingstempo vil have højere prioritet end de kortsigtede økonomiske resultater. Derudover hersker der en vis usikkerhed omkring den globale økonomiske situation, hvilket har påvirket Euroinvestor.com A/S` primære indtægtskilde, reklameindtægter, i negativ retning. Euroinvestor.com A/S har i det seneste års tid befundet sig i en markant omstillingsfase, hvor nye indtægtskilder skal drive den fremtidige vækst. Reklameindtægter har i mange år genereret mindst 75 % af Selskabets totale omsætning, men disse indtægter er konjunkturfølsomme og behæftet med en vis usikkerhed fremadrettet. Euroinvestor.com A/S forventer at forøge antallet af brugere, såvel i Danmark som inter nationalt i 2013 og dette burde, alt andet lige, medvirke til at modvirke ovenstående pres på reklameindtægterne. Der er imidlertid usikkerhed omkring denne indtægtskilde, specielt set i lyset af, at Selskabet ikke kan antage, at de store annoncekampagner som Selskabet afviklede i 2. halvår 2012 vil gentage sig i Euroinvestor.com A/S forventer derfor, at reklameindtægterne vil mindskes noget i

20 Ledelsesberetning For hele koncernen forventer Euroinvestor.com A/S derfor for 2013 en omsætning på mindst 25,0 mio. kr. mod 27,8 mio. kr. i I denne forventning er der antaget: Betydelig vækst indenfor Selskabets øvrige indtægtskilder, såsom brugerindtægter, investeringsspil, Investor Relations-Services og andre B-t-B løsninger. Specielt indenfor de nyere indtægtskilder er der en vis usikkerhed omkring, hvor hurtigt disse vil bidrage til indtægterne, idet dette afhænger af, hvor godt disse produkter bliver modtaget i markedet samt indgåelse af partnerskaber på nye markeder. Det forventede resultat for 2013 indeholder ikke en forventet avance ved et eventuelt salg af Euroinvestor.com A/S ejerandele i Boliga ApS. Dette salg forventes at finde sted i 2013, såfremt Euroinvestor.com A/S kan opnå en tilfredsstillende avance ved dette. 20

21 Ledelsesberetning Koncernoversigt Euroinvestor.com A/S Boliga ApS 50,3 % EuroinvestorPrivat ApS 1) 75,0 % EuroDev ApS 100,0 % Boliga Sverige ApS 100 % Boliga Norge ApS 100 % Joint venture Itvang ApS 50,1 % 1) Den 12. januar 2012 har Euroinvestor.com A/S øget sin ejerandel fra 50,1% til 75,0 %. 21

22 Ledelsesberetning Beretning Hoved- og nøgletal for koncernen tkr (12 mdr.) 2010/11 (18 mdr.) 2009/10 (12 mdr.) 2008/09 (12 mdr.) 2007/08 (12 mdr.) Hovedtal Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Likvider og værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal 1) Bruttomargin 69,8% 71,3% 74,3% 78,6% 85,1% Overskudsgrad /resultatgrad -4,3% 2,1% 11,7% 18,4% 35,7% Aktiver/egenkapital 115,0% 122,8% 116,5% 121,4% 122,5% Egenkapitalforrentning 1) -1,0% 31,9% 6,7% 7,2% 19,0% Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. -0,03 0,85 0,18 0,16 0,46 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. -0,03 0,85 0,18 0,16 0,46 Gennemsnitligt antal ansatte ) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 13 til koncernregnskabet). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 98. 2) Resultat for 2010/11 omfattede 18 måneder og var i væsentlig grad påvirket af en engangsindtægt på 14,4 mio. kr., svarende til dagsværdiregulering af de bibeholdte kapitalandele i Boliga ApS. 22

23 Ledelsesberetning Beretning Årets resultat I betragtning af, at online annoncemarkedet og de finansielle markeder i 2012 fortsat har været præget af tilbageholdenhed pga. usikkerhed og stagnation, er Euroinvestor.com A/S tilfreds med årets aktivitetsniveau og udviklingen generelt. Euroinvestor.com A/S-koncernen opnåede i 2012 en omsætning på 27,8 mio. kr. mod 38,9 mio. kr. for 2010/11 (18 mdr.). I forhold til omsætningen i kalenderåret 2011 (12 mdr.) steg omsætningen med knap 27 %, hvilket dækker over en næsten uændret omsætning i første halvår og mere end 50 % omsætningsvækst i andet halvår. Omsætningsudviklingen i 2. halvår 2012 var drevet af enkelte større reklamekampagner på tværs af alle Euroinvestor portaler i Europa samt fortsat høj vækst indenfor investorrelations og BtB løsninger. % - ændring (tkr.) Helår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 1.halvår 2.halvår 1.halvår FY 2012 FY 2011 Omsætning 26,8 56,6-1, Resultat af primær drift -54,9 n.m. n.m Resultat før skat -73,5 n.m. n.m Resultat før skat blev -0,8 mio. kr. mod et resultat før skat året forinden (2010/11) på 15,2 mio. kr., hvoraf 14,4 mio. kr. kan henføres til genmåling af kapitalandele i Boliga ApS som følge af overgangen fra at være et datterselskab til et joint venture. Resultatudviklingen i 2. halvår 2012 er væsentligt forbedret i forhold til 1. halvår 2012 samt i forhold til samme periode i Denne udvikling skyldes ligeledes, de ovenfor omtalte reklamekampagner og udviklingen indenfor investorrelations og BtB løsninger. Resultat før skat har også været påvirket af et øget aktivitetsniveau, lancering af nye produkter og af et øget serviceniveau overfor brugerne, hvilket har resulteret i tilgang af nye medarbejdere. I forbindelse med produktudviklingen har der endvidere været tilknyttet eksterne konsulenter, som har udført opgaver for Euroinvestor.com A/S. Den faldende rente har medført et generelt lavt afkast på koncernens overskudslikviditet. Udviklingen i Euroinvestor.com A/S forskellige indtægtskilder har været som angivet i nedenstående tabel; Segment oplysninger /11 (tkr.) (12 mdr.) %-split (18 mdr.) %-split Annonceindtægter Investor Relations & BtB Brugerbetaling Øvrig omsætning Total omsætning Omsætningsforskydningerne har været beskedne imellem de forskellige indtægtskilder når de to perioder sammenlignes. Underliggende er der imidlertid tale om stærk vækst indenfor Investor Relations & BtB services på tæt ved 20 %, når der korrigeres for at 2010/11 omfatter 18 måneder imod 12 måneder for Knap så kraftig vækst er konstateret indenfor brugerbetalinger, men fælles for disse er, at der er tale om repetitiv forretning, hvormed menes, at der opbygges kundeporteføljer med stabile abonnementlignende indtægtsprofiler. Reklameindtægterne er mindre forudsigelige, idet Euroinvestor.com A/S for størstedelens vedkommende kun har en sigtbarhed på 1-3 måneder, samtidig med at annoncemarkedet er meget konjunkturfølsomt. 23

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4

Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Vision og mission 7 Året i hovedtræk 12 Koncernoversigt 15 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere