vedtægter for fsb juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedtægter for fsb juni 2010"

Transkript

1 vedtægter for fsb juni 2010

2 Rådhuspladsen København V Tel Fax januar 2010

3 vedtægter for fsb indhold kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2 Boligorganisationens ledelse kapitel 3 Boligafdelingernes ledelse kapitel 4 Valg af revisionsselskab kapitel 5 Årsregnskab kapitel 6 Likvidation

4 04 vedtægter for fsb kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er fsb. Stk. 2 Organisationen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3 Boligorganisationens kerneaktivitet er at erhverve, opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Stk. 2 Organisationen kan udover kerneaktiviteterne, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på organisationens særlige viden. Stk. 3 Endelig skal organisationen skabe gode rammer for et aktivt beboerdemokrati. kapitel 2 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet 4 Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Stk. 2 Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og repræsentanter for hver boligafdeling. Boligafdelinger med indtil 100 boliglejemål kan vælge to repræsentanter. Boligafdelinger med mere end 100 boliglejemål kan vælge en repræsentant for hvert påbegyndt antal 100 boliglejemål ud over de første 100. De valgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer i den pågældende boligafdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er også formand for repræsentantskabet. Stk. 3 Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold: 1 Om organisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation. 2 Valg af revisionsselskab. 3 Organisationens byggepolitik. 4 Grundkøb. 5 Iværksættelse af nyt byggeri. 6 Erhvervelse eller salg af organisationens ejendomme. 7 Væsentlig forandring af organisationens ejendomme. 8 Ændring af vedtægterne. Stk. 4 Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning. Stk. 5 Repræsentantskabet godkender driftsregnskaber for boligafdelingerne og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende boligafdelingerne: 1 Erhvervelse eller salg af boligafdelingernes ejendomme. 2 Væsentlig forandring af boligafdelingernes ejendomme. 3 Grundkøb. 4 Iværksættelse af nyt byggeri. 5 Nedlæggelse af en boligafdeling. 6 Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere boligafdelinger, jf. 19, stk. 2 Stk. 6 Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse. Stk. 7 Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af organisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet. 5 Repræsentantskabet holder årligt to ordinære møder. I efterårshalvåret holdes møde om organi-

5 vedtægter for fsb 05 sationens budget, og inden udgangen af juni holdes møde om organisationens regnskab. Stk.2 Dagsorden for budgetmødet skal som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigenter og stemmeudvalg. 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde. 4 Orientering om boligorganisationens virksomhed. 5 Forslag. 6 Forelæggelse af budget og administrationsbidrag. 7 Eventuelt. Stk. 3 Dagsorden for regnskabsmødet skal som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigenter og stemmeudvalg. 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde. 4 Årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år. 5 Endelig godkendelse af boligorganisationens og boligafdelingernes driftsregnskab med tilhørende revisionsberetning. 6 Forslag. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 8 Valg af revisor. 9 Eventuelt. 6 Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt af formanden med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt indeholde en dagsorden. Stk. 2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når bestyrelsen finder anledning til det, eller når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25 pct. af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. Repræsentantskabsmødet skal holdes senest tre uger efter, anmodningen er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt indeholde dagsordenen. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted, når der har været holdt et ordinært repræsentantskabsmøde. Stk. 3 Dagsorden for repræsentantskabsmøder skal gøres tilgængelig for boligorganisationens boliglejere samtidig med, at repræsentantskabets medlemmer indkaldes til mødet eller kort tid derefter. 7 Ethvert medlem af repræsentantskabet har ret til at få et emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til organisationens bestyrelse senest to uger før mødet. Indsendte forslag skal udsendes til medlemmerne af repræsentantskabet senest en uge før mødet. 8 Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg, som refererer til organisationsbestyrelsen. 9 Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, holdes nyt møde inden to uger. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2 Sammenlægning af afdelinger skal godkendes i hver af de berørte afdelinger. Opdeling af afdelinger i to eller flere afdelinger skal ligeledes godkendes på et afdelingsmøde. Stk. 3 Der skrives referat af repræsentantskabsmødet. Referatet underskrives af dirigenterne og

6 06 vedtægter for fsb formanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for organisationens boliglejere senest seks uger efter mødets afholdelse. Organisationens bestyrelse 10 Organisationens bestyrelse består af 11 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger ni medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. To medlemmer vælges af medarbejderne. Der vælges tre suppleanter for de bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabet har valgt. Suppleanter vælges for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år efter afholdelse af repræsentantskabsmødet i juni. stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Afgangsordenen for samtidigt valgte bestemmes i forhold til det antal stemmer, der opnås ved valget. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan til enhver tid afsættes af det forum, der har valgt den pågældende. Stk. 3 Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder førstesuppleanten. Er der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen er valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne, indtræder den pågældendes suppleant. Er der ingen suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt det pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg af et nyt bestyrelsesmedlem og suppleant. Suppleanter indkaldes til bestyrelsens møder ifølge forretningsordenens bestemmelser herom, jf. stk. 4. Stk. 4 Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, herunder om nedsættelse af udvalg. 11 Organisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens boligafdelinger. Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for organisationens drift, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Stk. 3 Bestyrelsen har desuden det overordnede ansvar for, at der skabes gode rammer for et aktivt beboerdemokrati. Organisationsbestyrelsen nedsætter samarbejdsfora for og med beboervalgte og yder disse bistand. Stk. 4 Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til kommunalbestyrelsen til brug for styringsdialogen med kommunen. Stk. 5 Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for organisationen og driftsregnskaber for dens boligafdelinger, efter at de er godkendt af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet, jf. 13, stk. 2. Inden udgangen af december foretager bestyrelsen den endelige godkendelse af boligafdelingernes driftsbudgetter for det følgende regnskabsår, dog efter at de er forelagt på de ordinære afdelingsmøder, jf. 14, stk. 3 Endelig vedtager bestyrelsen hvert år det kommende års budget for organisationen. Stk. 6 Som leder af organisationens daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en administrerende direktør. Stk. 7 Organisationen og dens boligafdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse i forening med den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med den administrerende direktør. Organisationens bestyrelse kan give den administrerende direktør fuldmagt til at forpligte boligorganisationen og de enkelte boligafdelinger. Boligorganisationens bestyrelse kan tillige meddele fuldmagt til at andre, f.eks. en advokat eller et finansielt institut, kan signere digitale tinglysningsdokumenter med forpligtende virkning for de enkelte afdelinger. 12 Møder i organisationsbestyrelsen indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når der skønnes at være behov for det, eller når to

7 vedtægter for fsb 07 medlemmer af bestyrelsen anmoder om det. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for boligorganisationens boliglejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Organisationens direktion har adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Stk. 3 Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Er stemmeantallet lige, afgør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Stk. 4 Der skrives referat af bestyrelsens møde. Referatet godkendes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Referatet gøres tilgængeligt for organisationens boliglejere senest fire uger efter mødets afholdelse. kapitel 3 Boligafdelingernes ledelse 13 Den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre boligafdelinger og af boligorganisationen. Stk. 2 Boligorganisationen fastsætter det årlige bidrag til boligorganisationens administration, som pålignes den enkelte bolig. Stk. 3 Ejerbeføjelser over fsb s afdelinger udøves af repræsentantskabet og bestyrelsen, jf. kapitel 2 og I en ny boligafdeling skal der holdes afdelingsmøde senest seks måneder efter, at mindst halvdelen af boligerne er udlejet. Dagsorden for første afdelingsmøde i en ny afdeling skal som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Beslutning om der årligt afholdes et eller to ordinære afdelingsmøder, herunder på hvilket møde valg skal finde sted. 3 Beslutning om antallet af medlemmer i afdelingsbestyrelsen. 4 Beslutning om hvorvidt afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv, eller om formanden vælges direkte på afdelingsmødet. 5 Beslutning om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. Stk. 2 Boligorganisationens bestyrelse skal indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af boligafdelingens bestyrelse. Stk. 3 Der skal holdes ordinært afdelingsmøde om driftsbudgettet hvert år inden udgangen af september. Afdelingsmødet kan beslutte, at der også skal holdes afdelingsmøde om driftsregnskabet. Boligafdelingens driftsregnskab skal være godkendt af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet inden udgangen af maj. Hvis afdelingsmødet beslutter at holde to årlige ordinære møder, skal afdelingsmødet desuden beslutte, på hvilket af de ordinære møder valg til afdelingsbestyrelsen skal finde sted. Holdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af beretning på regnskabsmødet. Stk. 4 Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst tre. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i boligafdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved ordinære valg for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Afgangsordenen for samtidigt valgte bestemmes i forhold til det antal stemmer, der opnås ved valget. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan til enhver tid afsættes af det forum, der har valgt den pågældende. Stk. 5 Afdelingsmødet beslutter, om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv eller om afdelingsmødet vælger formanden. Ligeledes beslutter afdelingsmødet, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, som vælger medlemmer til repræsentantskabet. Hvis der ved et afdelingsmødes afslutning ikke er

8 08 vedtægter for fsb en fungerende formand, skal der i umiddelbar forlængelse af afdelingsmødet aftales tid og sted for konstituering af afdelingsbestyrelsen. Datoen skal bekendtgøres for boligorganisationens bestyrelse. Stk. 6 Afdelingsmødets beslutninger om antallet af årlige ordinære afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsens størrelse, formandsvalg og valg af repræsentantskabsmedlemmer skal oplyses til boliglejerne i forbindelse med indkaldelse til afdelingsmøder. Disse beslutninger har gyldighed, indtil afdelingsmødet træffer anden beslutning. 15 Indkaldelse til ordinære afdelingsmøder skal ske skriftligt til samtlige husstande i boligafdelingen samt til organisationens bestyrelse med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt indeholde en dagsorden. Stk. 2 Hvis der holdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, skal dagsordenen som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3 Afdelingsbestyrelsens beretning. 4 Forslag. 5 Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. 6 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. 7 Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år. 8 Valg. 9 Eventuelt. Stk. 3 Hvis der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, skal dagsordenen for budgetmødet som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3 Forslag. 4 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. 5 Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år. 6 Eventuelt valg jf. 14 stk. 3, 4. pkt. 7 Eventuelt. Stk. 4 Hvis der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, skal dagsordenen for regnskabsmødet som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3 Afdelingsbestyrelsens beretning. 4 Forslag. 5 Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. 6 Boligafdelingens driftsregnskab. 7 Eventuelt valg jf. 14 stk. 3, 4. pkt. 8 Eventuelt. Stk. 5 Boligafdelingens driftsbudget skal sendes til urafstemning blandt boligafdelingens boliglejere efter reglerne i 17 stk. 4, hvis mindst 25 pct. af det på mødet samlede antal stemmer stiller krav om det. Stk. 6 Ekstraordinært afdelingsmøde holdes når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 25 pct. af husstandene i boligafdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning om det, eller når organisationens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen om det. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske skriftligt til samtlige husstande med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt indeholde en dagsorden. Hvis afdelingsbestyrelsen ikke inden to uger efter en anmodning indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af organisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været holdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelsen af næste ordinære, obligatoriske afdelingsmøde, dvs. afdelingsmøde om driftsbudgettet, jf. dog 14 stk. 4, 8. pkt. Stk. 7 I en afdeling uden afdelingsbestyrelse forelægges driftsbudget og årsregnskab for afdelingsmødet af organisationsbestyrelsen. 16 Driftsbudget samt budget for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler sendes til samtlige husstande i boligafdelingen senest en uge før det afdelingsmøde, hvor budgetterne skal behandles. Holdes der ikke regnskabsmøde, jf. 14 stk. 3, medsendes desuden det sidst godkendte driftsregnskab samt regnskaber

9 vedtægter for fsb 09 for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. Stk. 2 Har afdelingsmødet besluttet, jf. 14 stk. 3, at boligafdelingens driftsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, sendes driftsregnskabet samt regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler til samtlige husstande i boligafdelingen senest en uge før det afdelingsmøde, hvor regnskaberne skal godkendes. Stk. 3 Er der udarbejdet skriftlig beretning, skal denne sendes til samtlige husstande i boligafdelingen senest en uge før afdelingsmødet. 17 Adgang til afdelingsmødet og stemmeret har boligafdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne har også adgang til mødet, dog uden stemmeret. Stk. 2 Afdelingsmødet eller organisationens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet, dog uden stemmeret. Stk. 3 Enhver, der ifølge stk. 1 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet og til at få et angivet emne behandlet på mødet. Konkrete forslag, der ønskes behandlet på et ordinært afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest to uger før mødet. Forslag udsendes til samtlige husstande i boligafdelingen senest en uge før mødet. Stk. 4 Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt boligafdelingens boliglejere. Ved urafstemningen har hver husstand to stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været til urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelsen af næste ordinære, obligatoriske afdelingsmøde, dvs. afdelingsmøde om driftsbudgettet. Stk. 5 Der skrives referat af afdelingsmødet. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. Referatet skal gøres tilgængeligt for boligafdelingens lejere senest fire uger efter, mødet er holdt. 18 Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og driftsregnskab for boligafdelingen. Afdelingsbestyrelsen har ret til at se ethvert bilag vedrørende driftsbudgettet og -regnskabet. Stk. 2 Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget og driftsregnskab for afdelingsmødet til godkendelse dog jf. 14 stk. 3. Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for aktiviteter i boligafdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, før de sættes i værk. Afdelingsmødet kan beslutte at iværksætte forebyggende aktiviteter for at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig beslutter den nødvendige lejeforhøjelse. Stk. 4 Medfører en aktivitet en lejeforhøjelse på mere end 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse af aktiviteten ske ved urafstemning blandt boligafdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af det på afdelingsmødet samlede antal stemmer kræver det. Stk. 5 Etablering af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere boligafdelinger, kan først gennemføres, når aktiviteten er godkendt på afdelingsmøder i de respektive boligafdelinger. Stk. 6 Afdelingsmødet fastsætter en husorden, godkender vedligeholdelsesreglement og vælger dermed også vedligeholdelsesordning for boligafdelingen. Stk. 7 Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence til en eller flere beboergrupper. Træffer afdelingsmødet beslutning om at uddelegere kompetence, skal det af beslutningen fremgå, på hvilket område kompetencen er uddelegeret, og inden for hvilken tidsmæssig ramme beboergruppens arbejde skal foregå. Stk. 8 Afdelingsmødet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som er uddelegeret til en beboergruppe, skal udøves af afdelingsmødet.

10 10 vedtægter for fsb 19 Har en boligafdeling ikke en afdelingsbestyrelse, skal boligorganisationens bestyrelse varetage afdelingsbestyrelsens opgaver, jf. 15 stk. 7. Består boligafdelingen udelukkende af ældreboliger med beboere, som er svage og plejekrævende, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. Stk. 2 Afdelingsmøder i de respektive boligafdelinger kan bestemme, at to eller flere boligafdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal fungere som én afdeling og dermed have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen skal godkende beslutningen. Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen skal i en forretningsorden fastlægge, hvordan den vil udføre sit hverv, herunder hvornår der skal indkaldes suppleanter samt suppleanternes, boliglejernes og andres adgang til at overvære eller deltage i bestyrelsesmøderne. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder er tilgængelige for boligafdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal også sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for boligafdelingens beboere senest fire uger efter mødets afholdelse. Stk. 4 Organisationens ledelse skal yde den nødvendige bistand for, at afdelingsbestyrelsen kan udøve sit hverv. Stk. 5 Organisationens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ansættelsen og afskedigelsen af ejendomsfunktionærer, dog sker ansættelse af ledende ejendomsfunktionærer i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Stk. 6 Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i boligafdelingen. Eventuel påtale sker til organisationens ledelse. Stk. 7 Boligafdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet. kapitel 4 Valg af revisionsselskab 20 Boligorganisationens og boligafdelingernes regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges på repræsentantskabsmødet. Stk. 2 Valg af et revisionsselskab kan ske for en etårig eller en flerårig periode. Genvalg kan finde sted. kapitel 5 Årsregnskab 21 Regnskabsåret for boligorganisationen og dens boligafdelinger er kalenderåret. Stk. 2 Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for organisationen og for hver enkelt boligafdeling. 22 Direktionen forelægger udkast til årsregnskabet for organisationsbestyrelsen. Stk. 2 Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen samt direktionen og påtegnes af revisor. 23 Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol sendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang senest ved udgangen af juni. Regnskabsmaterialet skal ligeledes sendes til Landsbyggefonden. kapitel 6 Likvidation 24 Likvidation af boligorganisationen eller dens boligafdelinger finder sted efter gældende regler for almene boligorganisationer.

11 vedtægter for fsb 11 Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf. Vedtaget af repræsentantskabet den 14. juni 2010.

12

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Kapitel! Navn, hjemsted og formål

Kapitel! Navn, hjemsted og formål OB LI GFO REN IN GEN KCE8ØJS GRAFISK NO"." for NEPTUN 2. Boligorganisationen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne

Læs mere

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet.

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet. cat Kontaktoplysninger Calle Tresselt Sekretariatschef Vedtægter for KAB T 33 63 10 56 F 33 63 10 11 cat@kab bolig.dk Kapitel 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Administrationsorganisationens navn er KAB s.m.b.a.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Foreningsforhold, medlemmer m.v. Foreningens medlemmer. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. Kapitel 1. Foreningsforhold, medlemmer m.v. Foreningens medlemmer. Navn, hjemsted og formål Vedtægter Vedtægter Kapitel 1. Foreningsforhold, medlemmer m.v. Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening, (AAB), almen boligorganisation, med begrænset ansvar. Stk.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening

fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening fusion b e s l u t n i n g s g r u n d l a g boligforeningen bo&liv viby andelsboligforening højbjerg andelsboligforening BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FUSIONSPROCESSEN BOLIGFORENINGEN BO&LIV VIBY ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere