Vedtægter for fsb. fsb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for fsb. fsb"

Transkript

1 Vedtægter for fsb fsb

2 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab Årsregnskab Likvidation 2

3 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er fsb. Stk. 2 Organisationen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3 Boligorganisationens kerneaktivitet er at erhverve, opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Stk. 2 Organisationen kan udover kerneaktiviteterne, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på organisationens særlige viden. Stk. 3 Endelig skal organisationen skabe gode rammer for et aktivt beboerdemokrati. Kapitel 2 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet 4 Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Stk. 2 Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og repræsentanter for hver boligafdeling. Boligafdelinger med indtil 100 boliglejemål kan vælge to repræsentanter. Boligafdelinger med mere end 100 boliglejemål kan vælge en repræsentant for hvert påbegyndt antal 100 boliglejemål ud over de første 100. De valgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer i den pågældende boligafdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er også formand for repræsentantskabet. Stk. 3 Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold: 1 Om organisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation. 2 Valg af revisionsselskab. 3 Organisationens administrations- og byggepolitik. 4 Grundkøb. 5 Iværksættelse af nyt byggeri. 6 Erhvervelse eller salg af organisationens ejendomme. 7 Væsentlig forandring af organisationens ejendomme. 8 Ændring af vedtægterne. 9 Nedlæggelse af en afdeling 10 Opløsning af boligorganisationen 11 Frikøb af tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. juli Pantsætning af boligorganisationens ejendomme. Stk. 4 Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning. Stk. 5 Repræsentantskabet godkender driftsregnskaber for boligafdelingerne og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende boligafdelingerne: 1 Erhvervelse eller salg af boligafdelingernes ejendomme. 2 Opdeling og sammenlægninger af afdelinger. 3 Væsentlig forandring af boligafdelingernes ejendomme. 4 Grundkøb. 5 Iværksættelse af nyt byggeri. 6 Pantsætning af afdelingernes ejendom. 7 Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere boligafdelinger, jfr. 20, stk. 2. 3

4 Stk. 6 Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse. Stk. 7 Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af organisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet. 5 Repræsentantskabet holder et årligt ordinært møde inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning. Stk. 2 Dagsorden for regnskabsmødet skal som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigenter og stemmeudvalg. 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3 Godkendelse af referat fra seneste møde. 4 Årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år. 5 Endelig godkendelse af boligorganisationens og boligafdelingernes driftsregnskab med tilhørende revisionsberetning. 6 Forslag. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 8 Valg af revisor. 9 Eventuelt. 6 Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt af formanden med mindst fire ugers varsel. Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan indkaldelse af dette medlem ske elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt indeholde en dagsorden. Stk. 2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når bestyrelsen finder anledning til det, eller når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25 pct. af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. Repræsentantskabsmødet skal holdes senest tre uger efter, anmodningen er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt indeholde dagsordenen. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted, når der har været holdt et ordinært repræsentantskabsmøde. Stk. 3 Dagsorden for repræsentantskabsmøder skal gøres tilgængelig for boligorganisationens boliglejere samtidig med, at repræsentantskabets medlemmer indkaldes til mødet eller kort tid derefter. 7 Ethvert medlem af repræsentantskabet har ret til at få et emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til organisationens bestyrelse senest to uger før mødet. Indsendte forslag skal udsendes til medlemmerne af repræsentantskabet senest en uge før mødet. Efter aftale med et repræsentantskabsmedlem kan forslag udsendes til dette medlem elektronisk. 8 Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg, som refererer til organisationsbestyrelsen. 9 Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er mødt, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 4

5 forslaget, holdes nyt møde inden to uger. På dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2 Sammenlægning af afdelinger skal godkendes i hver af de berørte afdelinger. Opdeling af afdelinger i to eller flere afdelinger skal ligeledes godkendes på et afdelingsmøde. Stk. 3 Der skrives referat af repræsentantskabsmødet. Referatet underskrives af dirigenterne og formanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for organisationens boliglejere senest seks uger efter mødets afholdelse. Organisationens bestyrelse 10 Organisationens bestyrelse består af 11 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger ni medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. To medlemmer vælges af medarbejderne. Der vælges tre suppleanter for de bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabet har valgt. Suppleanter vælges for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år efter afholdelse af repræsentantskabsmødet i maj. Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Afgangsordenen for samtidigt valgte bestemmes i forhold til det antal stemmer, der opnås ved valget. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan til enhver tid afsættes af det forum, der har valgt den pågældende. Stk. 3 Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder førstesuppleanten. Er der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dagsordenen er valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne, indtræder den pågældendes suppleant. Er der ingen suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt det pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg af et nyt bestyrelsesmedlem og suppleant. Suppleanter indkaldes til bestyrelsens møder ifølge forretningsordenens bestemmelser herom, jfr. stk. 4. Stk. 4 Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, herunder om nedsættelse af udvalg. 11 Organisationens bestyrelse har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens boligafdelinger. Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for organisationens drift, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Stk. 3 Bestyrelsen har desuden det overordnede ansvar for, at der skabes gode rammer for et aktivt beboerdemokrati. Stk. 4 Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til kommunalbestyrelsen til brug for styringsdialogen med kommunen. Stk. 5 Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for organisationen og driftsregnskaber for dens boligafdelinger efter, at de er godkendt af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet, jfr. 14, stk. 3. Inden udgangen af december foretager bestyrelsen den endelige godkendelse af boligafdelingernes driftsbudgetter for det følgende regnskabsår, dog efter at de er forelagt på de ordinære afdelingsmøder, jfr. 14, stk. 3. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år det kommende års budget for organisationen. 5

6 Stk. 6 Som leder af organisationens daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en administrerende direktør. Stk. 7 Organisationen og dens boligafdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse i forening med den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med den administrerende direktør. Organisationens bestyrelse kan give den administrerende direktør fuldmagt til at forpligte boligorganisationen og de enkelte boligafdelinger. Boligorganisationens bestyrelse kan tillige meddele fuldmagt til, at andre, f.eks. en advokat eller et finansielt institut, kan signere digitale tinglysningsdokumenter med forpligtende virkning for de enkelte afdelinger. Kapitel 3 Boligafdelingernes ledelse 13 Den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre boligafdelinger og af boligorganisationen. Stk. 2 Boligorganisationen fastsætter det årlige bidrag til boligorganisationens administration, som pålignes den enkelte bolig. Stk. 3 Ejerbeføjelser over fsb s afdelinger udøves af repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen, jfr. kapitel 2 og Møder i organisationsbestyrelsen indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når der skønnes at være behov for det, eller når to medlemmer af bestyrelsen anmoder om det. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for boligorganisationens boliglejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Organisationens direktion har adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Stk. 3 Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Er stemmeantallet lige, afgør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget. Stk. 4 Der skrives referat af bestyrelsens møde. Referatet godkendes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Referatet gøres tilgængeligt for organisationens boliglejere senest fire uger efter mødets afholdelse. 14 I en ny boligafdeling skal der holdes afdelingsmøde senest seks måneder efter, at den første boliglejer er flyttet ind. Dagsorden for første afdelingsmøde i en ny afdeling skal som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Beslutning om der årligt afholdes et eller to ordinære afdelingsmøder, herunder på hvilket møde valg skal finde sted. 3 Beslutning om antallet af medlemmer i afdelingsbestyrelsen. 4 Beslutning om, hvorvidt afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv, eller om formanden vælges direkte på afdelingsmødet. 5 Beslutning, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. Stk. 2 Boligorganisationens bestyrelse skal indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af boligafdelingens bestyrelse. Efter aftale med en boliglejer kan indkaldelse af denne ske elektronisk. Indkaldelse skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. 6

7 Stk. 3 Der skal hvert år inden udgangen af september holdes ordinært afdelingsmøde, hvor godkendelse af driftsbudgettet er på dagsordenen. Afdelingsmødet kan beslutte, at der også skal holdes afdelingsmøde om driftsregnskabet. Boligafdelingens driftsregnskab skal være godkendt af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet inden udgangen af maj. Hvis afdelingsmødet beslutter at holde to årlige ordinære møder, skal afdelingsmødet desuden beslutte, på hvilket af de ordinære møder valg til afdelingsbestyrelsen og eventuelt valg af medlemmer til repræsentantskabet skal finde sted. Holdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af beretning på regnskabsmødet. Stk. 4 Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst tre. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i boligafdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved ordinære valg for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Afgangsordenen for samtidigt valgte bestemmes i forhold til det antal stemmer, der opnås ved valget. Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant kan til enhver tid afsættes af det forum, der har valgt den pågældende. Stk. 5 Afdelingsmødet beslutter, om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv, eller om afdelingsmødet vælger formanden. Ligeledes beslutter afdelingsmødet, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, som vælger medlemmer til repræsentantskabet. Hvis der ved et afdelingsmødes afslutning ikke er en fungerende formand, skal der i umiddelbar forlængelse af afdelingsmødet aftales tid og sted for konstituering af afdelingsbestyrelsen. Datoen skal bekendtgøres for boligorganisationens bestyrelse. Stk. 6 Afdelingsmødets beslutninger om antallet af årlige ordinære afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsens størrelse, formandsvalg og valg af repræsentantskabsmedlemmer skal oplyses til boliglejerne i forbindelse med indkaldelse til afdelingsmøder. Disse beslutninger har gyldighed, indtil afdelingsmødet træffer anden beslutning. 15 Indkaldelse til ordinære afdelingsmøder skal ske skriftligt til samtlige husstande i boligafdelingen samt til organisationens bestyrelse med mindst fire ugers varsel. Efter aftale med en lejer kan indkaldelse af denne ske elektronisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt indeholde en dagsorden. Stk. 2 Hvis der holdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, skal dagsordenen som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3 Afdelingsbestyrelsens beretning. 4 Forslag. 5 Regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. 6 Godkendelse af budgetter for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og telefongodtgørelse. 7 Godkendelse af boligafdelingens driftsbudget for det kommende år. 8 Valg. 9 Eventuelt. Stk. 3 Hvis der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, skal dagsordenen for budgetmødet som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3 Forslag. 4 Godkendelse af budgetter for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og telefongodtgørelse. 5 Godkendelse af boligafdelingens driftsbudget for det kommende år. 7

8 6 Eventuelt valg jfr. 14 stk Eventuelt. Stk. 4 Hvis der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, skal dagsordenen for regnskabsmødet som minimum omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet. 3 Afdelingsbestyrelsens beretning. 4 Forslag. 5 Godkendelse af regnskaber for rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og telefongodtgørelse. 6 Godkendelse af boligafdelingens driftsregnskab. 7 Eventuelt valg jfr. 14 stk Eventuelt. Stk. 5 Boligafdelingens driftsbudget skal sendes til urafstemning blandt boligafdelingens boliglejere efter reglerne i 18 stk. 4, hvis mindst 25 pct. af det på mødet samlede antal stemmer stiller krav om det. Stk. 6 Ekstraordinært afdelingsmøde holdes når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 25 pct. af husstandene i boligafdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning om det, eller når organisationens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen om det. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske skriftligt til samtlige husstande med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt indeholde en dagsorden. Hvis afdelingsbestyrelsen ikke inden to uger efter en anmodning indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af organisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været holdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelsen af næste ordinære, obligatoriske afdelingsmøde, dvs. afdelingsmøde om driftsbudgettet, jfr. dog 14 stk. 3. Stk. 7 I en afdeling uden afdelingsbestyrelse forelægges driftsbudget og årsregnskab for afdelingsmødet af organisationsbestyrelsen. 16 Afdelingsmødet kan beslutte, at digitale værktøjer inddrages i afholdelsen af kommende afdelingsmøder. Det kan herunder besluttes, at afstemninger under anvendelse af et betryggende afstemningssystem kan foretages digitalt inden for en frist på højst syv dage efter afholdelse af et afdelingsmøde. Stk. 2 Det digitale værktøj, der anvendes, skal være tilgængeligt for alle afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover skal det digitale værktøj være tilgængeligt for enhver, der ifølge 18 stk. 2 har adgang til afdelingsmødet. Disse må dog ikke have adgang til at deltage i eventuelle afstemninger. Andre end de i 1. og 2. pkt. nævnte må kun have læseadgang til det digitale værktøj. Der må ikke ved anvendelsen af digitale værktøjer stilles krav om profil på sociale medier. Stk. 3 Det er en betingelse for anvendelse af digitale værktøjer i afholdelsen af afdelingsmødet, at: 1 Forslag til behandling på afdelingsmødet tillige kan fremsættes ved brev eller . 2 Opstilling af kandidater tillige kan ske på afdelingsmødet. Stk. 4 Hvis der er truffet beslutning om, at afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen af afdelingsmødet, er det yderligere en betingelse, at: 1 Afstemningstemaerne formuleres endeligt før afslutning af afdelingsmødet. 2 Afstemning tillige kan ske ved brev inden for samme afstemningsperiode, som er fastsat for den digitale afstemning. Stemmesedler skal efter anmodning udleveres fra dagen efter afdelingsmødet, og indtil fristen for afstemning udløber. 8

9 3 Eventuelle afstemninger på afdelingsmødet foretages skriftligt. 4 Alle stemmer optælles samtidig umiddelbart efter afstemningsperiodens udløb. 5 Det sikres, at ingen husstand kan afgive flere stemmer, end den har ret til efter vedtægterne. Stk. 5 Der kan ikke begæres urafstemning om emner, hvor afstemning gennemføres efter stk Driftsbudget samt budget for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler sendes til samtlige husstande i boligafdelingen senest en uge før det afdelingsmøde, hvor budgetterne skal behandles. Holdes der ikke regnskabsmøde, jfr. 14 stk. 3, medsendes desuden det sidst godkendte driftsregnskab samt regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. Stk. 2 Har afdelingsmødet besluttet, jfr. 14 stk. 3, at boligafdelingens driftsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, sendes driftsregnskabet samt regnskaber for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler til samtlige husstande i boligafdelingen senest en uge før det afdelingsmøde, hvor regnskaberne skal godkendes. Stk. 3 Er der udarbejdet skriftlig beretning, skal denne sendes til samtlige husstande i boligafdelingen senest en uge før afdelingsmødet. Stk. 4 Efter aftale med en lejer kan materiale nævnt i stk. 1-3 og forslag jfr. 18 stk. 3 udsendes til denne lejer elektronisk. 18 Adgang til afdelingsmødet og stemmeret har boligafdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne har også adgang til mødet, dog uden stemmeret. Stk. 2 Afdelingsmødet eller organisationens ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet, dog uden stemmeret. Stk. 3 Enhver, der ifølge stk. 1 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at tage ordet og til at få et angivet emne behandlet på mødet. Konkrete forslag, der ønskes behandlet på et ordinært afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest to uger før mødet. Forslag udsendes til samtlige husstande i boligafdelingen senest en uge før mødet. Stk. 4 Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt boligafdelingens boliglejere. Ved urafstemningen har hver husstand to stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været til urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelsen af næste ordinære, obligatoriske afdelingsmøde, dvs. afdelingsmøde om driftsbudgettet. Stk. 5 Der skrives referat af afdelingsmødet. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. Referatet skal gøres tilgængeligt for boligafdelingens lejere senest fire uger efter, mødet er holdt. 19 Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og driftsregnskab for boligafdelingen. Afdelingsbestyrelsen har ret til at se ethvert bilag vedrørende driftsbudgettet og -regnskabet. Stk. 2 Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget og driftsregnskab for afdelingsmødet til godkendelse dog jfr. 14 stk. 3. Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for aktiviteter i boligafdelingen for 9

10 afdelingsmødet til godkendelse, før de sættes i værk. Afdelingsmødet kan beslutte at iværksætte forebyggende aktiviteter for at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig beslutter den nødvendige lejeforhøjelse. Stk. 4 Medfører en aktivitet en lejeforhøjelse på mere end 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse af aktiviteten ske ved urafstemning blandt boligafdelingens boliglejere, hvis mindst 25 pct. af det på afdelingsmødet samlede antal stemmer kræver det. Stk. 5 Etablering af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere boligafdelinger, kan først gennemføres, når aktiviteten er godkendt på afdelingsmøder i de respektive boligafdelinger. Stk. 6 Afdelingsmødet fastsætter en husorden, godkender vedligeholdelsesreglement og vælger dermed også vedligeholdelsesordning for boligafdelingen. Stk. 7 Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence til en eller flere beboergrupper. Træffer afdelingsmødet beslutning om at uddelegere kompetence, skal det af beslutningen fremgå, på hvilket område kompetencen er uddelegeret, og inden for hvilken tidsmæssig ramme beboergruppens arbejde skal foregå. Stk. 8 Afdelingsmødet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som er uddelegeret til en beboergruppe, skal udøves af afdelingsmødet. 20 Har en boligafdeling ikke en afdelingsbestyrelse, skal boligorganisationens bestyrelse varetage afdelingsbestyrelsens opgaver. Består boligafdelingen udelukkende af ældreboliger med beboere, som er svage og plejekrævende, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser. Stk. 2 Afdelingsmøder i de respektive boligafdelinger kan bestemme, at to eller flere boligafdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal fungere som én afdeling og dermed have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse. Repræsentantskabet skal godkende beslutningen, men kan jfr. 4. stk. 6 delegere denne kompetence til organisationsbestyrelsen. Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen skal i en forretningsorden fastlægge, hvordan den vil udføre sit hverv, herunder hvornår der skal indkaldes suppleanter samt suppleanternes, boliglejernes og andres adgang til at overvære eller deltage i bestyrelsesmøderne. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder er tilgængelige for boligafdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal også sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for boligafdelingens beboere senest fire uger efter mødets afholdelse. Stk. 4 Organisationens ledelse skal yde den nødvendige bistand for, at afdelingsbestyrelsen kan udøve sit hverv. Stk. 5 Organisationens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ansættelsen og afskedigelsen af ejendomsfunktionærer, dog sker ansættelse af ledende ejendomsfunktionærer i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Stk. 6 Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i boligafdelingen. Eventuel påtale sker til organisationens ledelse. Stk. 7 Boligafdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet. 10

11 Kapitel 4 Valg af revisionsselskab 21 Boligorganisationens og boligafdelingernes regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges på repræsentantskabsmødet. Stk.2 Valg af et revisionsselskab kan ske for en etårig eller en flerårig periode. Genvalg kan finde sted. Kapitel 5 Årsregnskab 22 Regnskabsåret for boligorganisationen og dens boligafdelinger er kalenderåret. Stk. 2 Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for organisationen og for hver enkelt boligafdeling. 23 Direktionen forelægger udkast til årsregnskabet for organisationsbestyrelsen. Stk. 2 Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen samt direktionen og påtegnes af revisor. 24 Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol sendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang senest ved udgangen af juni. Regnskabsmaterialet skal ligeledes sendes til Landsbyggefonden. Kapitel 6 Likvidation 25 Likvidation af boligorganisationen eller dens boligafdelinger finder sted efter gældende regler for almene boligorganisationer. Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf. Vedtaget af repræsentantskabet den 17. november

12 Vedtægter for fsb Rådhuspladsen København V fsb.dk November 2016

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 21. november 2016 Forslag til Vedtægter for BoVendia Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård

Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård Vedtægter for Boligorganisationen Lundebjerggård Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligorganisationen Lundebjerggård. Boligorganisationen har hjemsted i Ballerup kommune.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016

Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 24. november 2016 Vedtægter for Rødovre Boligselskab KAPITEL I Navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er Rødovre Boligselskab. Dets hjemsted er Rødovre

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Fjordblink Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fjerritslev Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Jammerbugt kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN

VEDTÆGTER. for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN VEDTÆGTER for Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN 1 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Det sociale Boligselskab BRØNDBYPARKEN Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Brøndby

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 16. juni Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger

Lovtidende A Udgivet den 16. juni Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger Lovtidende A 2016 Udgivet den 16. juni 2016 13. juni 2016. Nr. 718. Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 KAPITEL 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B (herefter 3B). 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 3B er organiseret som en almen boligorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital BEK nr 719 af 13/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-374 Senere

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN

VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN CVR nr.: 35 43 20 27 Registrering: Aarhus Kommune Postadresse: Tornøegade 12, 8300 Odder Telefon: 70 27 97 97 Telefax: 86 54 52 24 Web: www.domibolig.dk E-mail: mail@domibolig.dk

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fællesorganisationens Boligforening. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING

VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING Maj 2014 Rigtigheden bekræftes herved Aabenraa, den / 2014 Ove Stahl Schmidt Kaj Matthiesen Jimmy Povlsen bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem direktør/forretningsfører

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab 19. februar 2013 Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab I henhold til selskabets vedtægter 7 stk. 1 og 8 stk. 1 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab. Tirsdag den

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for BoliGrøn. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for BoliGrøn. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er BoliGrøn. Vedtægter for BoliGrøn Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Køge kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Vridsløselille Andelsboligforening

Vedtægter. Vridsløselille Andelsboligforening Vedtægter Vridsløselille Andelsboligforening Vedtægter for Vridsløselille Andelsboligforening Indhold Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål.................. 5 Kapitel 2: Medlemskab og kapitalforhold...............

Læs mere

Kapitel I Navn, hjemsted og formål. Stk. 3. Medlemmerne får numre efter den rækkefølge, de er indmeldt. Boligorganisationen. og deres medlemsnumre.

Kapitel I Navn, hjemsted og formål. Stk. 3. Medlemmerne får numre efter den rækkefølge, de er indmeldt. Boligorganisationen. og deres medlemsnumre. Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen VIBO. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Københavns Kommune. Stk. 3. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Kirstinevang

Vedtægter for Boligselskabet Kirstinevang Vedtægter for Boligselskabet Kirstinevang Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Kirstinevang. Boligorganisationen har hjemsted i Ballerup kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune.

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune. V E D T Æ G T E R for Den selvejende almene ældreboliginstitution Birthe Marie Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Den selvejende almene boliginstitutions navn er Birthe Marie. Den selvejende institution

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012

Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012 Vedtægter Boligforeningen Vanggården 2012 Kapitel 1: Navn, formål og hjemsted 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen Vanggården. Stk. 2. Dens hjemsted er Aalborg kommune. 2 Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Forretningsfører: DAB Frederiksberg almennyttige Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

- forslag til vedtægtsændring vedr. digitalt beboerdemokrati inklusiv elektronisk udsending af indkaldelser og andet materiale

- forslag til vedtægtsændring vedr. digitalt beboerdemokrati inklusiv elektronisk udsending af indkaldelser og andet materiale Forslag til ændring af vedtægter for VA Ændringerne vedrører: - forslag til vedtægtsændring vedr. digitalt beboerdemokrati inklusiv elektronisk udsending af indkaldelser og andet materiale - forslag til

Læs mere

Udkast til vedtægter Vedtægter for Boligforeningen 3B. Navn, hjemsted og formål Kapitel Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B.

Udkast til vedtægter Vedtægter for Boligforeningen 3B. Navn, hjemsted og formål Kapitel Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Udkast til vedtægter Vedtægter for Boligforeningen 3B Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter for Hobro Boligforening. Grundlagt 1942

Vedtægter for Hobro Boligforening. Grundlagt 1942 Vedtægter for Hobro Boligforening Grundlagt 1942 1 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Hobro Boligforening. Boligorganisationen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Gråsten Andelsboligforening

Vedtægter. for. Gråsten Andelsboligforening Vedtægter for Gråsten Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gråsten Andelsboligforening.. Dens hjemsted er Sønderborg kommune. Stk. 3 Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.00 i beboerhuset Bakken, 4622 Havdrup

Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.00 i beboerhuset Bakken, 4622 Havdrup I henhold til vedtægternes 6 indkaldes til Repræsentantskabsmøde i Solrød Boligselskab 21. maj 2013 På mødet serveres en let anretning. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere