Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.) 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 6 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 28. april 2010 og var til 1. behandling den 11. maj Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. [af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)] Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser med undtagelse af 1 henvendelse, som forventes kommenteret af skatteministeren inden 2. behandling af lovforslaget. Samråd Udvalget har stillet 1 samrådsspørgsmål til skatteministeren til mundtlig besvarelse, som blev besvaret i et åbent samråd den 21. maj Den 25. maj 2010 sendte skatteministeren talepapiret, der lå til grund for besvarelsen, til udvalget. Høring Lovforslaget blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen. Den 7., 10., 11. og 12. maj 2010 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Den 21. maj 2010 sendte skatteministeren et supplerende høringsskema. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Erik Ankjær, Jan Britze, Forsikring & Pension, P. Grønborg, Holte, Jürgen Anders Handler, Harrislee, Kurt Ærenlund Pedersen, Sabro, Pensionistforeningen i DJØF, Bent Scharøe Petersen, Harrislee, Søren Rasmussen, Rødovre, Henrik Spliid, Gentofte, og Jette Vorstrup, Steen Leth Jeppesen, Ernst Ingurt og Henrik Spliid. Spørgsmål Udvalget har stillet 23 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 2. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, DF, KF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at den midlertidige udligningsskat på store pensionsindkomster er en del af skattereformen, som medførte lempelser i indkomstskatterne. Lempelserne gør det mere attraktivt at yde en ekstra indsats og er samtidig med til at trække højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark fra udlandet. Begge dele får Danmark hårdt brug for, hvis der skal skabes vækst i fremtiden og sikres det nødvendige antal hænder på arbejdsmarkedet i en periode, hvor arbejdsstyrken ellers vil falde, som følge af at store fødselsårgange går på pension. Skattereformen indeholder lempelser i marginalskatten. Det betyder, at der på store pensionsopsparinger, som i sin tid blev begunstiget af store fradrag på grund af en høj marginalskat helt op til 73 pct. opstår en stor difference mellem det fradrag, der blev givet, og den skat, udbetalingen pålægges. AX012375

2 2 Formålet med den midlertidige pensionsskat er at udligne en del af denne difference. Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti mener, at der med lovforslagets konkrete udformning er opnået en velafbalanceret model, der sikrer en fornuftig udligning af den føromtalte difference. Samtidig bidrager udligningsskatten med et provenu, som er med til at finansiere lempelserne i indkomstskatten. Endelige tilgodeser muligheden for at overføre uudnyttet bundfradrag mellem ægtefæller, at der tages hensyn til par, som tidligere har overført det uudnyttede bundfradrag for mellemskatten mellem sig. Et mindretal i udvalget (S og SF) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at langt de fleste danskere sparer op til deres alderdom i forskellige pensionsordninger. De beløb, der spares op, har der været fuldt fradrag for. Til gengæld skal man så naturligvis beskattes af pengene, når man engang får dem udbetalt. For personer, der betaler topskat, har værdien været helt op til 73 pct. Nu er skatten på den personlige indkomst sat ned, hvilket medfører, at pengene, der er sat ind med stort fradrag, kan tages ud til lavere beskatning. Dermed er der ikke blot tale om en udsættelse af beskatningen, men om en utilsigtet gevinst. Derfor er Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti positivt indstillet over for ideen om en udligningsskat. Det er Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis opfattelse, at det bør ske på en måde, så almindelige pensionister ikke rammes. Det er en falliterklæring fra VKO, at provenuet fra udligningsskatten ender med at være på 35 mio. kr. i stedet for 80 mio. kr. VKO har altså ikke kunnet leve op til sine egne løfter, og det skyldes jo især det interne oprør i Venstre og Det Konservative Folkeparti, hvor velstillede kernevælgere ville blive ramt af forslaget. VKO ender med at måtte finde andre finansieringskilder for at kunne betale for de uddelte skattelettelser. De hullukninger, der giver det ellers manglende provenu, kunne have været brugt langt bedre end til de skæve skattelettelser. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har i udspillet»fair Forandring«foreslået at hæve pensionstillægget for pensionister med kr. hvert år. Dansk Folkeparti, der har lagt stemmer til rødvinsreformen og dermed gjort beskatningen herhjemme mere skæv og givet de rigeste danskere en årlig skattelettelse på over 1 mia. kr., lægger nu igen stemmer til mere rødvinsreform. I stedet for at give en hjælpende hånd til helt almindelige folkepensionister, som guderne skal vide kunne have god gavn af pengene, giver Dansk Folkeparti dem til de allermest velstillede pensionister. Endelig bemærkes det, at lovforslaget er et led i regeringens og Dansk Folkepartis rødvinsreform og dermed et led i den finansiering af meget skæve skattelettelser, som Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti er imod. Et andet mindretal i udvalget (RV og LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget: 1) I det under nr. 2 foreslåede 63, stk. 4, 2. pkt., ændres»stk. 2 og 5«til:»stk. 3 og 6«. [Redaktionel ændring] Til 4 2) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af 49, stk. 1, 2. pkt., ændres»kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 1«til:»kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 1 eller 4«. [Mulighed for fradrag for a-kasse-kontingent i indkomst af selvstændig virksomhed for begrænset skattepligtige] 3) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. 49, stk. 1, 3. pkt., affattes således:»2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for personer, som er omfattet af kildeskattelovens 1, og som anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.««[ligestilling af begrænset skattepligtige og fuldt skattepligtige, som er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet] Til 5 4) Idet under nr. 2 foreslåede 7 a, stk. 1, nr. 7, ændres» 11 a«til:»kapitel 11 a«, og efter»lov om social pension«indsættes:», og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v«. [Undtagelse af førtidspension efter lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension m.v. og redaktionel ændring] 5) I det under nr. 2 foreslåede 7 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»skelnes der ikke mellem invalide- og alderspension, er alene udbetalinger indtil opnåelse af folkepensionsalderen ikke omfattet af stk. 1.«[Regel om udligningsskattepligt ved opnåelse af folkepensionsalderen for en person, der forud har modtaget en invalidepension] 6) Det under nr. 2 foreslåede 7 a, stk. 6, 1. pkt., affattes således:»er en gift persons udbetalte beløb efter stk. 1 lavere end grundbeløbet efter stk. 4, eller udbetales der ikke beløb efter

3 3 stk. 1, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med forskelsbeløbet, dog højst med kr. (2010-niveau) med fradrag af personlig indkomst efter regulering efter personskattelovens 13.«[Præcisering af, at der også kan ske overførsel til en ægtefælle, hvis der ikke udbetales beløb, der er udligningsskattepligtige] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Ændringen er redaktionel. Ændringsforslaget går ud på at ændre henvisningen i det foreslåede 2. pkt. i dødsboskattelovens 63, stk. 4, til de rigtige bestemmelser i den foreslåede bestemmelse i personskattelovens 7 a. Til nr. 2 Ændringsforslaget sikrer, at en begrænset skattepligtig person, der driver selvstændig virksomhed i Danmark gennem et fast driftssted, og som er medlem af en a-kasse, kan få fradrag for kontingentet under samme betingelser, som det foreslås for lønmodtagere. Til nr. 3 Efter ændringsforslaget sikres det, at fuldt skattepligtige personer, der anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, får mulighed for fradrag for kontingent til a-kasser under samme betingelser, som gælder for begrænset skattepligtige personer. Til nr. 4 Det er i det fremsatte lovforslag i personskattelovens 7 a, stk. 1, nr. 7, foreslået, at førtidspension omfattet af 16 i lov om social pension ikke omfattes af udligningsskatten. For personer, der fik tilkendt førtidspension før 2003, hvor førtidspensionsreformen trådte i kraft, skete tilkendelsen i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Da også førtidspension, der er tilkendt i henhold til denne lov, skal undtages fra udligningsskatten, foreslås det, at der i personskattelovens 7 a, stk. 1, nr. 7, henvises til førtidspension i henhold til lov om lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Der foreslås endvidere en redaktionel ændring af en henvisning til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fra» 11 a«til»kapitel 11 a«. Til nr. 5 Der er i det fremsatte lovforslag i personskattelovens 7 a, stk. 2, foreslået, at udbetalinger af invalidepensioner ikke indgår i grundlaget for udligningsskatten, jf. personskattelovens 7 a, stk. 1. Den foreslåede affattelse af personskattelovens 7 a, stk. 2, giver anledning til tvivl i det tilfælde, hvor den ydelse, som en person modtager, og som benævnes invalidepension, svagelighedspension el.lign., ikke får en anden betegnelse, når den pågældende person opnår folkepensionsalderen. For tjenestemænd, der afskediges på grund af tab af mindst 2/3 erhvervsevne, fastsættes en pension svarende til den alderspension, som den pågældende ville have fået ved forbliven i tjeneste indtil det 70. år. Denne pension ændres ikke med hensyn til benævnelse, beregning eller anden beskaffenhed, når tjenestemanden når f.eks. folkepensionsalderen. Sigtet med lovforslaget er, at alle invalidepensioner skal omfattes af udligningsskatten fra et tidspunkt, der kan anses for et sædvanligt alderpensioneringstidspunkt. Med ændringsforslaget foreslås derfor en regel, der sikrer, at udbetalinger bliver omfattet af udligningsskatten i det tilfælde, hvor personen før folkepensionsalderen modtager en invalidepension (der er undtaget fra udligningsskatten) og ved opnåelse af folkepensionsalderen fortsætter med at modtage samme type ydelse, dvs. uden en formel ændring af betegnelsen af den modtagne ydelse til alderspension. Den ydelse, der modtages ved opnåelse af folkepensionsalderen, er alderspension og skal omfattes af udligningsskatten. Til nr. 6 Det er i den foreslåede bestemmelse i personskattelovens 7 a, stk. 6, 1. pkt., fastsat, at er en gift persons udbetalte beløb efter 7 a, stk. 1, lavere end grundbeløbet, forhøjes den anden ægtefælles grundbeløb med op til kr. med fradrag af personlig indkomst efter regulering efter personskattelovens 13. Bestemmelsen kan give anledning til tvivl om, hvorvidt der kan ske overførsel i det tilfælde, hvor der ikke udbetales beløb omfattet af personskattelovens 7 a, stk. 1. Meningen med forslaget er, at der også skal kunne ske overførsel i det tilfælde, hvor ægtefællen slet ikke får udbetalt et beløb, der er udligningsskattepligtigt, idet den pågældende ikke er pensionist. Det foreslås derfor præciseret, at der kan ske overførsel i det tilfælde, hvor der ikke udbetales beløb, der er omfattet af 7 a, stk.1. Torsten Schack Pedersen (V) Karsten Lauritzen (V) Mads Rørvig (V) Jacob Jensen (V) Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF) Mike Legarth (KF) Rasmus Jarlov (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Nick Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus Hækkerup (S) René Skau Björnsson (S) Thomas Jensen (S) Jesper Petersen (SF) Niels Helveg Petersen (RV) fmd. Frank Aaen (EL) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1

4 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 3 Enhedslisten (EL) 4 (UFG) 4

5 5 Oversigt over bilag vedrørende L 213 Bilagsnr. Titel 1 Meddelelse om, at der er åbnet for spørgsmål på forslaget 2 Henvendelse af 6/5-10 fra Pensionistforeningen i DJØF 3 Henvendelse af 7/5-10 fra Søren Rasmussen, Rødovre 4 Høringssvar, fra skatteministeren 5 Henvendelse af 9/5-10 fra Kurt Ærenlund Pedersen, Sabro 6 Yderligere høringssvar, fra skatteministeren 7 Yderligere høringssvar, fra skatteministeren 8 Henvendelse af 11/5-10 fra Jürgen Anders Handler, Harrislee 9 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 10 Henvendelse af 11/5-10 fra P. Grønborg, Holte 11 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 12 Høringsskema, fra skatteministeren 13 Henvendelse af 13/5-10 fra Bent Scharøe Petersen, Harrislee 14 Henvendelse af 14/5-10 fra Erik Ankjær 15 Henvendelse af 15/5-10 fra Henrik Spliid, Gentofte udkast til betænkning 17 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/5-10 fra Jürgen Anders Handler 18 Henvendelse af 6/5-10 fra Jette Vorstrup, Steen Leth Jeppesen, Ernst Ingurt og Henrik Spliid 19 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 13/5-10 fra Bent Scharøe Petersen, Harrislee 20 Ændringsforslag, fra skatteministeren 21 Supplerende høringsskema, fra skatteministeren 22 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 15/5-10 fra Henrik Spliid, Gentofte 23 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 14/5-10 fra Erik Ankjær 24 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/5-10 fra Pensionistforeningen i DJØF 25 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-10 fra Søren Rasmussen, Rødovre 26 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-10 fra Kurt Ærenlund Pedersen, Sabro 27 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/5-10 fra P. Grønborg, Holte 28 Yderligere høringssvar, fra skatteministeren udkast til betænkning 30 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-10 fra Jette Vorstrup, Steen Leth Jeppesen, Ernst Ingurt og Henrik Spliid 31 Skatteministerens svar af 21. maj 2010 på SAU alm. del spørgsmål Bilag 1

6 6 Bilagsnr. Titel udkast til betænkning 33 Henvendelse af 25/5-10 fra Jan Britze 34 Henvendelse af 25/5-10 fra Forsikring og Pension 35 Henvendelse af 25/5-10 fra Henrik Spliid, Gentofte 36 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-10 fra Jan Britze 37 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-10 fra Forsikring og Pension 38 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-10 fra Henrik Spliid 39 Henvendelse af 26/5-10 fra Jan Britze Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 213 Spm.nr. Titel 1 Spm., om ministeren vil lave en opstilling på indkomstdeciler, der viser, hvem der kommer til at betale pensionsudligningsskatten, således som skatten er udformet i lovforslaget, til skatteministeren, 2 Spm., om ministeren vil lave en tilsvarende opstilling som den i spørgsmål 1 ønskede på baggrund af det forslag til udligningsskat, som Skattekommissionen oprindelig arbejdede med m.m., til skatteministeren, og ministerens 3 Spm., om ministeren vil lave en tilsvarende opstilling som den i spørgsmål 1 ønskede på baggrund af det forslag, som regeringen arbejdede med i foråret, og som var identisk med forslaget i L 213, bortset fra at skatten skulle bestå i 14 år m.v., til skatteministeren, 4 Spm. om ministerens kommentar til artiklen i Børsen den 3. maj 2010:»Velstillede kan tabe på skattereformen«, til skatteministeren, og ministerens 5 Spm. om at redegøre for, om reserven er at forstå som et merprovenu i forbindelse med udligningsskatten på pensioner, jf. oversigt over provenu vedr.»serviceeftersyn af Forårspakken 2.0«af 5. maj 2010, til skatteministeren, 6 Spm., om ministeren finder det rimeligt, at der i en situation, hvor den ene ægtefælle er død, lægges den afdøde ægtefælles pension oven i den efterlevendes pension, hvorved den samlede pensionsudbetaling kommer til at overstige bundgrænsen for betaling af udligningsskatten, til skatteministeren, 7 Spm., om ministeren finder det rimeligt, at udligningsskatten er udformet på en måde, så den rammer pensionister forskelligt og tilfældigt afhængigt af, hvor lang en udbetalingsperiode de enkelte har valgt, til skatteministeren, 8 Spm., om den foreslåede model ikke vil anspore pensionsopsparerne til at vælge så lange udbetalingsperioder som muligt, jf. også at det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at man med henblik på at undgå udligningsskatten kan ændre på korte udbetalingsperioder, til skatteministeren, og ministerens

7 9 Spm., om det ikke er korrekt, at det er en forudsætning for at forlænge udbetalingsperioden, at pensionsudbetalingen ikke er påbegyndt, og om der ikke også heri er et stort element af tilfældighed i, i hvilket omfang den enkelte pensionsopsparer kommer til at betale henholdsvis kan undgå at betale udligningsskat, til skatteministeren, 10 Spm., om det ikke er korrekt, at lovforslaget betyder, at de, der har haft høje gevinster ved store fradragsværdier, meget vel kan slippe billigere i udligningsskat, end dem, der har haft langt mindre gevinst ved de store fradragsværdier, og at denne forskel i beskatningen kan være begrundet i alene den enkelte pensionsopsparers valg af udbetalingsperiode, til skatteministeren, 11 Spm. om at bekræfte, at modellen indebærer, at også pensionsudbetalinger, der hidrører fra indbetalinger foretaget efter Forårspakke 2.0 til de lave fradragsværdier, kommer til at rammes af udligningsskat, alene fordi pensionsudbetalingerne overstiger bundfradraget, og at de omhandlede personer dermed rammes af en højere beskatning, selvom de ikke har haft nogen gevinst i form af høj fradragsværdi på indbetalingstidspunktet, til skatteministeren, 12 Spm. om, hvilken betydning ministeren mener, at en beskatningssituation hvor man rammes af en højere skat af pensionsudbetalinger uden at have fået»gevinsten«ved den højere fradragsværdi har i forhold til borgernes fremtidige incitament til at spare op til pension, til skatteministeren, og ministerens 13 Spm., om ministeren ikke er enig i, at det er af største samfundsmæssig vigtighed, at borgerne anspores til at spare op til deres pension, og vil ministeren angive hvilke elementer i lovforslaget, der ansporer henholdsvis hæmmer incitamentet til at spare op, til skatteministeren, og ministerens 14 Spm. om ministerens konkrete kommentar til høringssvaret fra Finansrådet, hvoraf det fremgår, at den holdning, pengeinstitutterne sporer blandt pensionsopsparerne, allerede på nuværende tidspunkt indikerer, at incitamentspåvirkningen ikke vil blive hverken kortvarig eller begrænset, til skatteministeren, 15 Spm. om, på hvilket grundlag ministeren har vurderet, jf. lovforslagets bemærkninger side 6, at der kun vil kunne opstå et kortvarigt og ganske begrænset incitamentsproblem til at spare op til pension, til skatteministeren, 16 Spm. om at uddybe begrundelsen for, at ministeren mener, at også tjenestemandspensioner skal omfattes af udligningsskatten, når der henses til tjenestemandspensionens særegne karakter i forhold til andre pensionsopsparinger, jf. bl.a. henvendelsen fra Pensionistforeningen i DJØF, til skatteministeren, 17 Spm., om ministeren på baggrund af illustrerende konkrete eksempler vil vise, på hvilken måde der tages hensyn til udligningsskatten i den særlige kompensationsordning, til skatteministeren, 18 Spm. om med henvisning til skemaet på side 11 i lovforslagets bemærkninger»samlet betydning af Forårspakke 2.0 for udvalgte familietyper, 7

8 8 ændring i rådighedsbeløb, 2011-regler«, hvor det fremgår af anmærkningen til skemaet, at der ikke er indregnet effekten af afgiftsstigninger og den grønne check, at tilsende udvalget et nyt skema, hvor også disse to elementer er indregnet, til skatteministeren, 19 Spm. om, hvorledes pensionsudbetalingerne forventes at udvikle sig over de næste årtier (mia. kr. om året), og hvorledes den generelle vækst forventes at udvikle sig i samme periode, til skatteministeren, og ministerens 20 Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 21. maj 2010 om L 213 samrådsspørgsmål A (Udligningsskat af store pensionsudbetalinger), til skatteministeren, 21 Spm. om, hvornår der kan ventes en afklaring af, om der vil blive fremsat lovforslag om forlængelse af udbetalingsperioderne, hvornår et lovforslag herom kan ventes fremsat, og fra hvilket tidspunkt sådanne ændringer kan ventes at få virkning, til skatteministeren, 22 Spm. om at redegøre udførligt og præcist for de forudsætninger, der ligger til grund for, at ministeren beregningsmæssigt er nået frem til, at antallet, der rammes negativt, er 200 personer, til skatteministeren, og ministerens 23 Spm. om at redegøre for, hvor mange der kommer til at betale mere i skat i forhold til de regler, der var gældende før Forårspakke 2.0 og udligningsskatten i L 213, hvis elementerne fra jenopretningspakken også indregnes, og hvor meget mere i skat disse personer kommer til at betale, til skatteministeren, Samrådsspm.nr. A Titel Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 213 Samrådsspm., om ministeren er indstillet på at tage initiativer til at sikre, at personer, der har handlet i tillid til det gældende pensionssystem og de hertil knyttede skatteregler, men som med skattereformen og de i lovforslaget foreslåede nye regler får en dårligere stilling, end de ville have fået med den hidtil gældende lovgivning, kompenseres herfor, til skatteministeren

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Indhold. Side 1 af 65

Indhold. Side 1 af 65 Indhold 1. Indledning og problemformulering... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Struktur/afgrænsning og teori... 6 2. Pensionssystemet - med særlig fokus på folkepension iht. skattereformen....

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere