En kildesamling om Jens Immanuel Baggesen ( ) og hans korte tid i Korsør.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kildesamling om Jens Immanuel Baggesen (1764-1826) og hans korte tid i Korsør."

Transkript

1 Jens Immanuel Baggesen, pastel af Christian Hornemann, udført i Originalen måler 510 x 439 mm og tilhører Universitetsbiblioteket i Kiel. Se supplerende oplysninger side 22. En kildesamling om Jens Immanuel Baggesen ( ) og hans korte tid i Korsør. Version 6c

2 Jens Immanuel Baggesen, - baggrundsmateriale til en bytur i Korsør Denne kildesamling er tænkt som inspiration til tilrettelægning af en bytur til de få steder i Korsør, som på en eller anden måde har berøring med Jens Baggesens korte tid i byen ( ). Den kan naturligvis også benyttes som information for den læser, som blot ønsker at vide mere om Jens Baggesen og Korsør. Det er ikke muligt at besøge disse steder i kronologisk rækkefølge, det vil sige fra Baggesens fødsel i 1764 (eller 1760), til han forlader Korsør til fordel for Latinskolen i Slagelse i 1777, uden at skulle krydse spor flere gange. Geografisk er yderpunkterne Søbatteriet og Kongegaarden. En rute kunne være fra førstnævnte via Batterivej, Sylowsvej, Slottensgade, Blindeport, Havnepladsen, Slottensgade, Snukkerupgade og Algade eller omvendt. Indledningsvis vises et kort over Korsør anno 1764 efterfulgt af en beskrivelse af byen samme år. Dette materiale giver et godt indtryk af den lille købstad med de omkring indbyggere. Interessepunkterne er: - Fæstningsarealerne, Korsør Slot, mindestenen. - Slottensgade 1, postekspeditionen. - Slottensgade nr. 6, hjørnet ved Rosenstræde. - Julius Schultz statue, Havnepladsen ved Blinde Port. - Slottensgade 30, hjørnet af Snukkerupgade og Slottensgade. - Placering af Sct. Gertruds Kirke (se kort) - Algade 52, amtstuen. - Kongegaarden. Der er mange usikre og modstridende oplysninger vedrørende Jens Baggesens tid i Korsør. Det afspejler sig også i denne kildesamling, Jeg har valgt at citere beskrivelser, som efter min opfattelse er relevante, men for at få det fuldstændige udbytte af disse oplysninger vil jeg anbefale læseren at se dem i deres rette sammenhæng, som jeg henviser til på siderne 28 til 30. Ole Seyffart Sørensen november

3 Indhold Korsør Købstad omkring 1764 side 4 Korsør Slot side 6 Familien Baggesen side 7 Jens Baggesens fødsel side 9 Opvækst og undervisning side 12 Jens Baggesens søskende side 16 Kysset, der blev Jens Baggesens skæbne side 17 Drengen med den smukke håndskrift side 18 Barndomsvennen Rasmus side 20 Jens Baggesens besøg i Korsør side 21 Portrætter af Jens Baggesen side 22 Statuen på Havnepladsen side 23 Mindestenen ved Fæstningstårnet side 25 Noter, ophavsret og tak side 27 Kildeoplysninger og kommentarer side 28 Biografiske og litterære noter side 31 3

4 1) Korsør Købstad omkring 1764 Kortet udarbejdet af Ove Jensen,

5 Fra folketællingen ved vi, at Korsør i 1787 havde indbyggere. Byens udbredelse fremgår af flere kort fra 1700-tallet, der danner grundlag for det til artiklen udarbejdede kort. Når man fra Slagelse kom ind gennem Landeporten (A), den østlige accisebod, havde man til højre store købmandsgårde, hvis grunde gik helt ned til stranden ved Noret. Længere fremme på den anden side sås Rasmus Langelands Gård (B) - nu kaldet Kongegården. Længere fremme endnu lå borgmester Niels Restedts gård (C), hvor Baggade begyndte nu kaldet Stapels gård. Gårdene på denne side var avlsgårde med enge og marker mod syd til Storebælt. I Algade op mod kirken var der foruden købmænd en del andre liberale erhverv som f.eks. bagere, slagtere, smede, skræddere, vognmænd og skomagere et par værtshusholdere, en modehandler og en rebslager. Overfor Torvet (D) lå byens fine herberg, Kongegården (ikke at forveksle med Rasmus Langelands Kongegaard); mens der på hjørnet ved Rådhuset (E) lå et mindre pænt værtshus med ditto værelser. For enden af Slottensgade, på venstre hånd, lå acciseboden Vittenberg. Overfor på hjørnet lå Madam Baggers Postgård, hvor rejsende kunne gøre ophold på rejsen. I Slottensgade var der foruden liberale erhverv en del søfolk, f.eks. skippere, matroser og beboere tilknyttet told- og postvæsenet. I de øvrige gader boede der mange småhåndværkere: skomagere, smede, skræddere, bagere, slagtere, murere, bødkere og vognmænd. Med tilknytning til det maritime var der en del søfolk, skippere, matroser og skibstømrere - fuldtidsfiskere var der ikke mange af. Til gengæld var der et meget stort antal indkvarterede soldater med tjeneste på Fæstningen. Det skal bemærkes, at Fiskergade i 1761 havde været udsat for en voldsom brand, der lagde 27 huse i ruiner. Soldater og tjenestefolk udgjorde vel over halvdelen af byens befolkning. Yderst på pynten, nord for Fæstningen, lå Gammel Bro (K), hvor smakkerne lagde til; mens handelsskibene fortsatte til den ny anløbsbro, Nye Bro (F). Vest for Sct. Gertruds Kirke (G) og kirkegården (H) lå Den danske Skole (I). Ove Jensen, Korsør Kalenderens Julehæfte 7,

6 2) Korsør Slot På en lille ø ved indløbet til Korsør Nor blev Korsør Slot bygget, formentlig af Erik Menved ( ) i begyndelsen af 1300-tallet, hvor han lod opføre mange borge, især ved overfartssteder. Borgene var vigtige støttepunkter i den urolige tid, og desuden kunne slottet bruges som opholdssted for kongen og hans følge, når de ventede på overfart til Danehoffet i Nyborg. Fæstningstårnet omkring midten af 1700-tallet, forsynet med pyramideformet tag. Sydvest for tårnet er slottet antydet. Tegning af Charlotte Haas, Bygnings Arkæologiske Studier, Muligvis bestod borgen i begyndelsen kun af den centrale del, det solide tårn, der var bygget i munkesten og 8,9 8,9 m i kvadrat. Det havde oprindelig kun fire stokværk og var ca. 13 m højt. Foroven var det sandsynligvis afsluttet med en platform med murtinder og skydeskår. Formentlig i begyndelsen af 1400-tallet blev tårnet forstærket indvendigt for at kunne bære en forhøjelse på yderligere tre stokværk. 6

7 Tagkonstruktionen var af samme art som den oprindelige. Højden på bygningen var herefter ca. 20 m. Syvende stokværk blev senere forhøjet. Ottende stokværk er først kommet til i begyndelsen af 1800-tallet, hvorfra den nuværende tagkonstruktion, et sadeltag, også stammer. Tårnet er nu ca. 23 m højt. De to sidefløje på øst- og vestsiden af tårnet er muligvis bygget til senere og ikke nødvendigvis samtidig. Den østlige fløj er nok ældst, fra Valdemar Atterdags ( ) tid. Den har senest stået færdig i 1361, hvor kongen søgte paven om stadfæstelse på, at han kunne indstifte kapeller på sine slotte, bl.a. Korsør. Det samlede slotskompleks var kun ca m, altså ikke noget imponerende bygningsværk. Det blev aldrig udbygget til noget større, formentlig fordi Nyborg Slot blev prioriteret højere som mødested for Danehoffet. Slottet har antagelig været ombygget flere gange, og dette kan forklare, hvorfor man ved udgravninger på Fæstningsområdet i slutningen af 1980 erne fandt, at vestfløjens østmur var massiv, mens vestmuren var en kassemur. I 1812 blev de to sidefløje revet ned, da de var ved at falde sammen. Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen, Korsør i år, Læg mærke til de mindre sten i brolægningen i nærheden af fæstningstårnet. De markerer fundamentet af det tidligere Korsør Slot, (oss). 3) Familien Baggesen Bagge Baggesen ( ) gik i skole hos sin far, der var degn i Bobøl mellem Vejen og Bramminge, - og han måtte fra sin tidlige ungdom ernære sig som skriver. Han var opvakt og havde en smuk håndskrift (som sønnen Jens arvede). Bagge Baggesen, der hele sit kummerlige liv igennem blev betegnet som en lille godmodig og stræbsom mand, blev i 1753, kun 18 år gammel, ansat som kornskriver ved kornmagasinet i Korsør, først under amtsforvalter over Antvorskov og Korsør amter samt proviant- og materielforvalter i Korsør Urban Bruun, siden under dennes efterfølger i embedet, justitsråd Søren Engelbrecht, derefter under overkrigskommissær N.C. Bøtcher og senest under amtsforvalter Niels Sommerfeld Bøeg. Han giftede han sig med Anna Møller ( ) fra Korsør, i Eggeslevmagle Kirke i Brylluppet blev holdt i præstegården, hvor Anna havde virket som husbestyrerinde for præsten i flere år. De fik tolv børn, hvoraf Jens var den førstefødte. 7

8 Bagge Baggesens - løn som skriver var ussel, og de mange børn, der kom rask efter hinanden, gjorde sit til at trykke den økonomiske situation. Da det, som Bagge Baggesen ytrer selv, omsider bleve umueligt ved sin Families Tilvæxt at kunne leve af den liden Lön han havde, fik han, vistnok på forbøn af sin tidligere foresatte Engelbrecht, der var medlem af generalvejskommissionen, den 17. juni 1780 tillige ansættelse som konstitueret vejassistent (Interims-Picqueur) ved det kgl. vejarbejde.. D.v.s, han var 45 år, da han fik dette arbejde ved siden af sit kornskriverarbejde, og det var ensbetydende med, at han kunde risikere at miste det sidste, og til det første var han for gammel til at få fast tjenestemandsansættelse og derved til pension. Men familien skulle jo leve. --- Og ganske rigtigt fik han allerede 3 år efter sin afsked som kornskriver af amtsforvalter Bøeg. Han var fortvivlet og ansøgte Den Kongelige Generalvejskommission om lønforhøjelse med henvisning til sin situation som familieforsøger. Det blev et afslag, og da han fornyede sin ansøgning endnu ét år senere, blev det igen et afslag. Trykket af næringssorger og kampen for familiens eksistens, stod det ikke i hans magt at lade nogen af sine mange børn få nogen ordentlig uddannelse, og mon ikke det har været med nogen tilfredshed, at han, efter Jens rømning fra hjemmet i års alderen, erfarede, at velmenende og formående fremmede tog sig af drengens videre uddannelse i Slagelse Latinskole. Bagge Baggesen sled sig op. Hans dage var talte, forkortet af det slidsomme vejarbejde og de bitre næringssorger. Han døde i 1785 kun 50 år gammel og efterladende hustru og børn i største nød. Men på det tidspunkt var Jens Baggesen 21 år gammel og en stigende stjerne i digtekunstens verden og debuterede med sin første bog. Ved Bagge Baggesens død havde Anna Baggesen stadig fire hjemmeboende børn: Marie (20 år), Cathrine Sofie (17 år), Hans Peder (11 år) og Maren Kirstine (9 år). Familien flyttede ind i en ejendom på hjørnet af Snukkerupgade og Slottensgade, og Anna stod med ansvaret for sine fire børn og med en gæld på 6 rdlr, som hun skulle fornöie Creditorerne efter Vilkaar og Leilighed. Ved sin mands tidlige død var hun elendigt stillet økonomisk. Et halvt år efter indgav hun til kongen en ansøgning om en liden Pension til Understøttelse for sig og sine Børn. Håndskriften og stilen er tydelig nok sønnen Jens Med gode anbefalinger blev Anna Baggesen tildelt en årlig pension på 30 rdlr. Georg Møhr Johnsen, ikke publiceret Jens Baggesen-biografi, privateje, u. å. (oss er ansvarlig for de sammenførende linier i teksten) 8

9 4) Jens Baggesens fødsel Det er ikke 100 % sikkert, hvornår Baggesen er født. Måske kan det også være lige meget, men på den tid vidste man som regel, hvornår folk var født. Selv H.C. Andersen, hvis fødsel og herkomst vi for nylig har hørt meget om, står, som han skal, i kirkebogen. Anderledes Baggesen. Fra første færd er han omgivet af underlige hændelse. Kirkebogen i Korsør er ikke ført ordentligt for store dele af 1764, herunder februar, hvor Baggesen hævdes at være født den 15. Er der revet et blad ud? I dag er der en fodnote, der hastigt opremser døde og fødte for den udenstående tid, men ikke nævner vor Jens. Men Baggesen vidste, at der var noget usikkert. Hvem går hen og slår sig selv op i kirkebogen? Baggesen gjorde det og tog sig lov til at indføje til højre i det mellemrum, der opstår, hvor der skal stå et nyt 1764 midt på linien: den 15de Februar Bagge Baggesens Søn paa Slottet Jens Immanuel. Scanning af Ove Jensen, Dette skal være sket, da Baggesen var omkring de 50. Andetnavnet Immanuel havde han selv tillagt sig, angiveligt efter filosoffen Kant. Førstenavnet Jens led han under hele livet. Det lød bondsk og fik alle til at tænke på udtrykket pigernes Jens. Så kunne man latinisere det til Janus og tænke på guden med de to hoveder, og det var jo også en tolkningsmodel. Såvidt så nogenlunde klart, men Baggesen kom jo i skole hos rektor Peder Wöldike i Slagelse. Denne førte dimissionsprotokol, og den første student, han dimitterede til universitetet, var i 1782 Jens Baggesen. Wöldike har ført sin discipelprotokol meget omhyggeligt og med klar, næsten naiv skrift; som det anstår sig for skrivelærere. Vi hører alt om Baggesens opførsel og forskellige flidspræmier. Men til indledning står der: Jens Baggesen, født i Corsøer d. 5. Apr. 1760, blev af sin Fader Bagge Baggesen Kornmaaler og Skriver ved Amtstuen [osv.]. --- Baggesen står naturligvis ikke i kirkebogen for Korsør for april 1760, det har jeg set efter. Men en rektor kan godt se, om en ny elev er 13 år eller 17, og der må have været noget mug. Baggesen synes selv at have vidst det for så vidt, som han altså leder efter sig selv i kirkebogen, men omvendt fastholder han sin officielle fødselsdag 15. februar 1764 livet igennem, bl.a. i sine dagbøger, hvor fødselsdage ligesom nytårsdage giver anledning til at gøre åndelig status. 9

10 Baggesen har fået lejlighed til at fyre den af, at han var født på et slot (Oehlenschläger og senere H.C. Andersen lagde vægt på, at de tilbragte dele af deres barndom på et sådant). Det drejer sig om den gamle Korsør fæstning, der tjente til offentlige kontorformål. Leif Ludwig Albertsen, Immanuel, Det var mens Rasmus Langeland boede på Fæstningen, at Jens Baggesen og hans forældre flyttede ind der, formentlig i slottets vestre fløj, den der var forbeholdt amtsforvalteren og hans folk. Om Jens Baggesen er født der, kan ikke siges. Indtil fire måneder før hans fødsel, boede hans forældre endnu i Slottensgade, og da han blev døbt, 15. feb. 1764, bliver kirkebogen ikke ført i det år før sjette søndag efter påske. Men når Jens Immanuel Baggesen alligevel med en anden hånd er indført ved siden af årstallet 1764, hvor der også om faderen står, at han bor på slottet, skyldes det formentlig, at hans søster Anne Marie er døbt året efter. Og det ser for mig ud, som om det er den samme hånd, der har indført hende i kirkebogen, der samtidig har indført hendes ældre bror i Man har muligt ved søsterens dåb opdaget forglemmelsen. Det er den samme hånd, der har skrevet hele navnet, og ikke, som andre steder anført, Jens Baggesen, der senere har tilføjet navnet Immanuel i sin begejstring for Immanuel Kant. Kirsten Borg, Korsør Fæstning, Digteren Jens Baggesen fødtes i Korsør d. 15. februar Han kom til verden i et hus, der lå allernederst i Slottensgade, lige overfor den gamle Postgaard og altså tæt op til Korsør Fæstning (eller Korsør Slot, som det ofte blev benævnt på den tid). Baggesen-familien flyttede senere til en lille bolig på selve fæstningen, hvor faderen var ansat som kornskriver. Her voksede Jens op som den ældste i en børneflok på 12, hvoraf kun 5 levede. Georg Møhr Johnsen, ikke publiceret Jens Baggesen-biografi, privateje, u. å. Kirsten sal. Sidinge (Rasmus Langeland var hendes lavværge hun har nok været mor til hans svigerdatter) solgte (tinglæst 13. juni 1763) sit hus til Bagge Baggesen. Huset bestod af: 4 fag med Quist over de 2 fag saa og 3 fag nest ved til Gaden, item 3 fag Sidehuus og dito Halvhuus, 3 fag med Svine Stie og Brønd samt dertil værende lidet Gaardrum. Købesum 430 Rdl. Bagge Baggesen lånte 3. okt Rdl. af Niels Pedersen. Amtsforvalter Falck og Daniel Lydersen var vidner. Baggesen pantsatte sin iboende tilhørende Eiendomsgaard her i Staden paa 10

11 Slottensgade beliggende imellem Lars Jochumsen paa den eene og Niels Præst paa den anden Side. Der var et 1. prioritetslån til en anden på 500 Rdl. Kirsten Borg, Korsør Fæstning, Akvarel malet efter et fotografi af acciseboden i Slottensgade. Indleveret til Lokalhistorisk Arkiv i Korsør af Knud Baggesen i

12 Kirsten Borgs og Georg Møhr Johnsens udsagn er altså næsten identiske. En undersøgelse af Korsør Bys Pante- og Skøde protokoller fra 1750 til 1820 giver kun en lille indikation på, at de måske har ret. I 1767 ejede en Peter Præst ejendommen på matrikel 91, svarende til Rosenstræde 5 altså ikke lige over for den gamle postgård, men dog tæt på. Og nu var det altså Niels Præst, det drejede sig om. Om Lars Jochumsens ejendom vides intet. Ældre korsoranere har muligvis hørt forældre (født omkring 1915) eller bedsteforældre (født omkring 1890) omtale et Jørgen Hattemagers hus i Slottensgade. Det lå på hjørnet af Rosenstræde og Slottensgade, mod stranden. Ifølge den lokale overlevering var det også huset, hvor Jens Baggesen blev født. Huset var efter traditionen forbillede til en kulisse i Johan Ludvig Heibergs vaudeville Kong Salomon og Jørgen Hattemager, en gendigtning af farens, P.A. Heibergs syngespil Indtoget. Scenen flyttede den yngre Heiberg fra en sjællandsk landsby til Korsør, der havde ry som værende indbegrebet af dansk provinsialisme. Ole Seyffart Sørensen, ) Opvækst og undervisning. Mine første Barndomsaar henrandt ei heller ganske som andre Børns. Jeg legede f.eks. aldrig, var altid meget alvorlig, og havde slet ikke lyst til nogen Ting i Verden uden til at lære. I stedet for at lege, skjulte jeg mig med en Bog, eller tænkte over Religionen. I mit 6.te Aar læste jeg allerede med Lethed især Bibelen, som jeg aldrig kunne blive kjed af at læse i. Jeg havde i Begyndelsen slet ingen Underviisning uden af min Moder, der lærte mig at læse, og af min Fader, der lærte mig at skrive. --- Jeg blev 9 Aar, uden at faa nogen anden Underviisning, end den jeg skaffede mig selv ved Læsning. Imidlertid begyndte jeg allerede dengang at undervise andre Børn, især i Skrivning, hvor jeg havde erhvervet mig megen Færdighed. Min Videbegjærlighed voxede med hver Dag; men det var på ingen Maade muligt for mig at faa Underviisning; thi min Fader var for fattig til at holde mig i Byens Skole. Med ubeskrivelig Umage forsøgte jeg paa at lære mig selv Latin. Understøttet af nogle mod mig velvillige Mennesker fik jeg senere fat på nogle filosofiske, mathematiske, physiske og astronomiske Bøger; Gud! hvilket Paradiis aabnede sig der for min Tilbøjelighed. En gammel Mand, min Morfader, lærte mig i mit tiende Aar Navigation. Nu delte jeg mig mellem Stjerner, Dyr, Tal og de fjerneste Landes Indvaanere: men Theologien blev dog mit Hovedstudium. Imidlertid arbejdede jeg ikke blot med Hovedet, ogsaa mine Hænder brugte jeg. Jeg roede, øvede mig i at ballancere og kravle, byggede Skibe og leverede Søslag i Gravene om den gamle Fæstning, i hvilken Fader boede. Jeg var ofte syg, og naar jeg maatte holde Sengen, beskjæftigede jeg mig stedse med at tegne. Ikke længe efter fik jeg en Fløite, og bestræbte mig at frembringe paa denne de Toner, min Stemme negtede mig. Men i næsten alle disse Lidenskaber og Kunster, maatte jeg gaa min egen møisommelige Vei, og da jeg fyldte mit ellevte Aar, vidste mine stakkels Forældre ikke hvad der skulde blive af mig. Mit Hoved var fuldt af uordentligt samlede Ideer og Kundskaber, - jeg kjendte Stjernerne, de mindste Byer i Asien, et Skibs hele 12

13 Takkelage, de forskiellige Dyrearter, og kunde Bibelen næsten udenad. Jeg havde tegnet et Stykke, som hele Byen beundrede; jeg havde bygget et temmelig stort Orlogsskib, der blev opstillet som en Prydelse i den fornemste Mands Lysthuus i Korsøer; jeg havde skrevet Forskrifter for de fornemste Børn i Byen; jeg var temmelig øvet i Søvæsenet men min Fader var fattig og bemærkede, at 6 Børn spiste mere end 5. Jens Baggesen, uddrag af et brev til Sophie von Hallers moster, oberstinde von Braun, Brevet er kommenteret af Poul Erik Nielsen i Korsør Kalenderens Julehæfte 4, Digterens Moder var en i høi Grad alvorlig og streng Kone, som, da hun, efter den tids Opdragelsesmaade, med Haardhed tvang Tugtens Riis, tidligen blev af sine Børn ligesaameget frygtet som elsket. Ei alene meget gudfrygtig, men tillige streng orthodox, var ikke blot Bibellæsning hendes kjæreste Beskjæftigelse i hver ledig Time, men hendes daglige Sysler udførtes under Bønner, Bibelsprog og Psalmesyngen, hvilket ikke kunde være uden Indflydelse paa det barnlige for alle første Indtryk paa meget modtagelige Sind. Den lille Jens blev også tidligen et stille i sig selv indesluttet Barn, der fandt langt mindre Behag i barnlige Lege end i Læsning af gudelige Bøger, og som, da denne Læsning snart blev blandet med Læsning i Bøger af ganske forskjelligt Indhold, allerede i sit 7de Aar plagedes af Religionskrupler og Samvittighedsnag. --- Da Faderens Undervisning i Skrivning og Moderens i Læsning ikke formaaede tilstrækkeligen at beskjæftige og tilfredsstille den videbegjærlige Dreng, og da Almueundervisningen i Korsøer vistnok til den Tid var meget maadelig, medens det aldeles manglede Faderen paa Midler til at bekoste nogen privat Undervisning paa sin Søn, var det naturligt, at denne blev saa godt som aldeles overladt til sig selv, med Hensyn til Udviklingen af de aandrige Kræfter, hvormed Forsynet havde saa rigeligen begavet ham. Imidlertid blev hans usædvanlige Færd, store Flid og sjeldne Gaver ikke ubemærkede af flere iblandt Byens anseete og dannede Mænd, navnligen tyde flere Data hen paa, at Byens Skoleleder Thunøe, en til den Tid i Korsøer som Lærd gjældende Mand, og Cand. theol. Joh. Brorson, antoge sig den flittige Dreng i hans Studering af døde Sprog, i hvilke han gjorde en for sin Alder og især under de givne Forhold usædvanlig stor Fremgang. August Baggesen, Jens Baggesens Biographie, Det har ikke været muligt at bekræfte oplysningerne om skoleleder Thunøe og Cand. theol. Brorson (oss). 13

14 Dagbog. Slagelse Skole fra mit 15de Drengeaar. Flegelaar Jens Baggesen skrev dagbog hele livet. Her ses den indledende side i hans første dagbog. Se transskription på den følgende side. 14

15 d, 7de October Løverdag - Dagen efter den sorte Dag i denne Maaned * Jeg stod op Kl: 6 i den fortredeligste Humeur drak Thee og uden at tage Afskeed Hiemme gik op til Mdme Bagers for at høre om Lejlighed som ieg strax traf og cito lagde Corsøer tilbage og kom til Slagelse Kl. 11. Ieg gik meget dybsindig ind til Christensen, og hafde en løjerlig Samtale om den Tyrkiske Prinds og Licin, men kom meget opklaret derfra og fejede hen til Hr. Tops Kl. 2 samlede ieg endelig alle mine Concepter mønstrede mine Tanker og satte Mod i Dem, som en Anfører der efterat hans Armee er splitted gaar med 100 mod Ikke anderleedes + marserede ieg hen til Mag: Borch, som ieg antraf tilligemed Consortem thori i Kiøkkenet og paa ydmygst Maade undskyldte mig for ham, slap ogsaa heeløret, thi det var et beqvemt Sted ieg traf ham paa His ita gestis dreyede ieg ned til Bager /: i god Humeur :/ med ham til Chr: derfra til Brorson som var ikke hiemme og spadserede derpaa om ad Lambeks Vænge gottende os med sammes gode Æble og med en betydelig Agtsomhed betragtede Rudera af Sl. Frue Kirke Mur gik hiem og drak Thee, hen til Borches, derfra til Hr. Tops hafde en artig Discours med Jfr. H.T. og hørte sammes Søster spille paa Klaveer og synge tillige. En for tryllende Musiqve! og hvor slap jeg? og skrev dette. Gik hiem: tænkte og phantaserede ** en Times Tiid og sammenskrev Porydon Kl. 8 satte mit Lys ved Sængen og læste mig i søvn hafde midlertiid Neergds. Besøg NB. Er det en Prædiken lille Baggesen - Dial: om min Navigaz Hvor yndig! men en Grund hvorpaa man minst kan bygge i Parken med * Det er bekient at 6te Octob. er én af de saa kaldte Tyge Brahes Dage. + Vid: Peder Paars pag: ** Autor er meget tilbøjelig til at phantasere. Man har heele Folianter af hans Phantasier: Jeg haaber derfor dog just ikke Læseren holder ham for en Phantast det er dog ikke at lide paa. Baggesens fremhævelser er gengivet i kursiv. Linie 19, Bager, vennen fra Korsør, Rasmus Langeland Bagger. Dagbogssiden er fyldigt kommenteret af Grethe Wille, Personalhistorisk Tidsskrift (se kildeoplysninger side 29) (oss). 15

16 6) Jens Baggesens søskende Jens Baggesen havde i alt 9 Søskende, 3 Brødre og 6 Søstre. Af de første døde de tvende som Børn, og den tredje, Hans Peter, Copiist i det Kongelige Vestindiske Gjælds Liquidations Comptoir, gift tvende gange, døde 1816, uden Børn; af de sidste døde de tre som Børn; og af de trende andre: Maria, gift Klena i Wilster, - Sophie, gift Flindt i Korsøer, og Kirstine, gift Frølund i Kjøbenhavn, overlevede ikkun sidstnævnte Broderen. August Baggesen, Jens Baggesens Biographie, og Georg Møhr Johnsen skriver: Jens Baggesens søskende var: 1) Ane Marie, døbt , død i Wilster , 67 år gammel. Hun blev gift d med Hans Chr. Klenau (Klena), kopist ved Det kongelige Bibliotek og toldkontrollør i Wilster Denne søster stiftede stor familie i Wilster (i hertugdømmet Holsten beliggende i nærheden af Itzehoe). I 1789 havde hun ved storebroderens mellemkomst været på en udenlandsrejse, idet hun ledsagede digterinden Frederikke Brun (J.B.s mangeårige veninde) til Badet i Pyrmont og på videre rejse. Det var hos denne datter, at moderen tog ophold i ) Cathrine Sophie, døbt , død marts 1807, 40 år gammel. Hun var første gang gift m. prokurator Peder Flindt i Korsør (i 1793), og 2. gang 21. juli 1802 med købmand Peter Staarup Bang i Korsør. Denne søster kaldet Sofie nævner Jens Baggesen meget ofte som den kæreste søster. 3) Maren Kirstine, døbt , død ) Søren, Døbt , død

17 5) Hans Peter, Døbt d , død 1816 i København, 42 år gammel. Denne broder opholdt sig som dreng en tid hos Jens Baggesens formående venner, Reventlow erne på Brahe Trolleborg, der havde ladet ham hente i Korsør, og de sørgede nu for hans konfirmation og fremtidige uddannelse. Han blev kopist i Det kongelige Vestindiske Selskab, var gift 3 gange men efterlod ingen børn. 6) Maren Kirstine, døbt , død i København, 75 år gammel. Hun var gift m. livjæger, bogtrykker Peter Frølund, København. 7) Abigael Marie, død 1 mdr. gammel, 26.10,1776, 8) Magdalene Elsabe, døbt død 3 mdr. gammel. 9) Nicoline Christine, Døbt , død 3 mdr. gammel. 10) og 11) begge dødfødte Georg Møhr Johnsen, ikke publiceret Jens Baggesen-biografi, privateje, u. å. 7) Kysset, der blev Jens Baggesens skæbne Da skete det (i året 1771 eller 1772) ved en særlig skæbnens tilskikkelse, at den skønne, unge dronning af Danmark, bedstemor til prins Christians hulde gemalinde, gav et kys til den fattige, knapt syvårige Petrarca, der kun adskilte sig fra de andre børn i gaden ved sit mere renvaskede ansigt. Det var det første kys, som gæstgiverskens knibske datter havde nægtet ham. Dronningen var kommet til Korsør med sin hofstat for at begive sig over Bæltet og måtte nu overnatte i byen. Den såkaldte Kongegaard, hvor hun blev modtaget, var illumineret (endnu ser jeg de mange lys for mig), og vi tre børn fik lov til sammen med pigen at gå fra det gamle slot til Kongegaarden for at se illuminationen og måske få et glimt af dronningen gennem vinduerne. 17

18 I gården og udenfor var der en vrimmel af mennesker og mere eller mindre pyntede børn. Jeg stod sammen med mine søstre og pigen midt i hoben og stirrede fuld af undren op på den umådelige herlighed. Da fik jeg for første gang indtryk af jordisk pragt og verdslig glans! Men var jeg allerede blændet heraf, hvordan blev jeg da ikke til mode, da den uanede lykke vederfaredes os at se dronningen selv ganske nær. Hun steg nemlig ned ad Kongegaardens trappe og med huldsalig venlighed hilste hun den fattige hob, som for hendes skyld stod frysende dernede. Hovedsageligt tiltrak børnene sig hendes opmærksomhed, og ved et tilfælde bemærkede hun særligt mig, den umådeligt heldige måske fordi jeg havde udstødt et begejstret lydeligt råb. Hun talte til mig og spurgte mig om mit navn (som jeg skammede mig ved og sikkert fremstammede med en rødmen), hun spurgte om min alder og om mine forældre. Jeg må have sagt noget påfaldende til hende, thi hun tog mig smilende op til sig (hvilket ikke var svært, da jeg var yderst spinkel og lille) og oh himmel! i al evighed vil jeg aldrig glemme det, endnu efter et halvt århundrede brænder erindringen derom i mit indre - hun kyssede mig! Venez, venez, Madame kaldte man ned fra det åbne salsvindue. Det var Struensee, og hun forsvandt. Men kysset blev bestemmende for min hele livshistorie i de følgende halvtreds år. Med dette første for mig uforglemmige syn af stjernerne, med dette første kys blev jeg som genfødt til den åndelige verden, til et fællesskabets verden. Fra det øjeblik opstod der nemlig dybt i min sjæl ønsket om på en eller anden måde - ved at udmærke mig og hæve mig over hoben at gøre mig fortjent til dette kys. Fra det øjeblik blev jeg en levende, handlende, til det yderste søgende digter. Fra det øjeblik sansede, tænkte, arbejdede og legede jeg ikke mere helt som andre børn. Dette kys fra Cypria Mater lagde i egentligste forstand kimen til hele min senere skæbne. Jens Baggesen, uddrag af et brev til grevinde Carafelli, Brevet er kommenteret af Poul Erik Nielsen i Korsør Kalenderens Julehæfte 4, ) Drengen med den smukke håndskrift Jeg kom altsaa til Postmesteren i Byen, for ganske mod min Tilbøielighed at skrive Tal-Lotteri-Lister og ordne Breve. Saaledes gik et Aar, og stakkels Jens maatte protocollere. Videnskaberne og de skjønne Kunster lede frygteligt derved! Imidlertid gik det dog nogenlunde thi Postmesteren tillod mig dog undertiden at læse. Men de oplyste Hoveder i Byen ærgrede sig over at jeg skulle blive saadan en Døgenigt af Postmester eller Lotto-Collecteur. Den Ene vilde have, at jeg skulle være Maler, den Anden, at jeg skulde være Musicus. Nogle, at jeg skulde være Bygmester, Andre 18

19 Skibscapitain, og de Fleste, at jeg skulde være Præst. Det sidste ønskede tillige Præsten, min Moder og jeg selv. Men for at blive Præst maatte jeg studere, for at studere maatte jeg i en latinsk Skole, og hertil hørte Penge. Derfor kom jeg fra Postmesteren til Amtsforvalteren, der i det mindste kunde bringe mig frem til at blive Amtsskriver. Hvor ulykkelig var jeg ikke! Jens Baggesen, uddrag af et brev til Sophie von Hallers moster, oberstinde von Braun, Algade og torvet, Radering af Poul Isac Grønvold. Den store bygning til højre er Algade 54, der tjente som finere gæstgiveri indtil opførelsen af Kongegaarden i Amtstuen kan således være det lille hus ved træet. Han vakte opmærksomhed på grund af sin gode håndskrift; man kunne bruge ham i amtstuen til at kopiere breve. Og lyse hoveder var enevældens tid altid på jagt efter netop i almuen. Leif Ludwig Albertsen, Immanuel, Barndomshjemmet var præget af fromhed og fattigdom, og Jens Baggesen måtte for sin kalligrafiske hånds skyld i tjeneste hos postmesteren og amtsforvalteren. Den Store Danske, Gyldendal. 19

20 Postmesteren hed Iver Dam og boede på matr. 76, svarende til Batterivej 3-5. Selv om han havde bolig i et hus ved nuværende Batterivej, så havde huset i 1787 adressen Slottensgade 1. Postkontoret lå i huset lige før porten til Postgården. Der var en dør i portens østside med adgang til postekspeditionen. Amtsforvalteren hed Niels Sommersted Bøeg og boede på matr. 48 nuværende Algade 52, hvor Tinghuskroen ligger i dag. Tekst af Ove Jensen, ) Barndomsvennen Rasmus Men her [på slottet] voksede i hvert fald Jens Baggesen op. Da hans far døde 1785, eller måske inden, flyttede familien til hjørnet af Slottensgade og Snukkerupgade, hvor moderen endnu boede ved folketællingen i Jens Baggesen kom på Fæstningen til at lære Rasmus Langelands barnebarn, Rasmus Langeland Bagger, at kende. Mad. Bagger blev enke 1770 og flyttede da til Korsør. Der var to måneders forskel imellem drengene, og de gik i skole i Slagelse samtidig. Rasmus Bagger blev senere birkedommer i Antvorskov birk, rådmand i Slagelse og derefter politimester og senere borgmester i København. Han døde 1819, og det fortælles, at i hans sidste tid havde han daglig besøg af Jens Baggesen Kirsten Borg, Korsør Fæstning, 1994 Rasmus Langeland Bagger, , politimester. Født på hovedgården Saltø, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). I barneårene havde Bagger lært Jens Baggesen at kende i Korsør hvor Baggers moder, en datter af den ansete købmand Rasmus Langeland, i sine enke-år drev byens gæstgivergård og postholderi, og de to bysbørn sluttede venskab for livet. De kom begge i Slagelse skole, hvorfra Bagger blev student Han blev juridisk kandidat 1789, ansattes som volontør i Danske Kancelli, blev kopist 1790 og kancellist udnævntes han til birkedommer i Antvorskov birk, blev 1799 tillige birkeskriver og rådmand i Slagelse, 1805 borgmester. Delvis mod sin vilje udnævntes han 1809 til politimester i Kbh., men 1814 blev han borgmester. Da han syg af vatersot og ventede på døden havde han daglig besøg af vennen Jens Baggesen. Dansk Biografisk Leksikon Rasmus Langeland Bagger var altså søn af den navnkundige Madam Bagger: 1775 købte Rasmus Langelands datter Hedevig Johanne Bagger ( ) et mindre gæstgiveri, der lå for enden af Slottensgade ud mod vandet. Hun var blevet 20

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

I H.C. Andersens Fodspor

I H.C. Andersens Fodspor GB I H.C. Andersens Fodspor I H. C. ANDERSENS FODSPOR H.C. Andersens fødeby Odense har ændret sig meget, siden H.C. Andersen var barn. Men der er bevaret bygninger og områder i byen, der stadig ser ud,

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere